Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags nr P

2 Indledning Tilsynsenheden behandler, på vegne af kommunalbestyrelsen, magtanvendelser med henblik på at træffe afgørelse, samt registrere indberetningerne på voksne borgere tilhørende afdelingerne Handicap og Psykiatri, samt Sundhed og Ældre. Der er krav i lovgivningen til brugen af magtanvendelser, ansøgninger og indberetningen til den kommunalbestyrelse der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet. Lovgivningen på området angiver desuden at Kommunalbestyrelsen skal følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for de borgere, som kommunalbestyrelsen er ansvarlige for, med henblik på en vurdering af behovet for opfølgning. Samt at der skal aflægges en beretning for kommunalbestyrelsen årligt. Årsrapportering retter sig derfor mod Socialudvalget i Herning kommune. Lovgivningen: Lov om Social Service kapitel 24 Magtanvendelse samt i kapitel 24a - Fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger m.v., magtanvendelse overfor domfældte udviklingshæmmede. Bekendtgørelse nr. 392 af 23/04/ Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven. Målgruppen jf. lov om social service 124a. Personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand m.v. efter 83-87, behandling efter 101 og 102 eller aktiverende tilbud efter 103 og 104, og som ikke samtykker i en foranstaltning efter Desuden for domfældte udviklingshæmmede kapitel 24a, at der kun kan træffes afgørelse om indgreb, over for personer med nedsat psykisk funktionsevne, som er anbragt i en boform, jf. lov om social service 108, i henhold til en strafferetlig afgørelse afsagt ved dom eller kendelse. Der kan anvendes følgende magtanvendelser: Magtanvendelser der kan søges tilladelse til: 125 anvendelse af pejle- og alarmsystemer samt særlige døråbnere. 126a fastholdelse i forbindelse med hygiejnesituationer 127 Tilbageholdelse i boligen med fysisk magt 128 ansøgning om anvendelse af stofseler 129 Optagelse i særligt botilbud uden samtykke 137g - Indskrænkning i den anbragtes adgang til internet og telefon 137h - Undersøgelse af den anbragtes opholdsrum og ejendele 137i - Inddragelse af den anbragtes effekter 137j - Aflåsning af den anbragtes bolig for natten Magtanvendelser der foretages akut: 126 fastholde eller føre en person til andet rum 82 Omsorgspligt 2

3 Straffelovens 13 og 14 - nødværge og nødret Indgreb i forbindelse med en sundhedsfaglig ydelse, som fx at borgeren skal have taget blodprøve, er ikke en lovlig magtanvendelse, men det forekommer. Beskrivelse af metode: Der er sket en ændring i bekendtgørelsen i april 2014, der medfører, at den kommune der har ansvaret for borgerens ophold, skal vurdere om indberetningen giver anledning til bemærkninger eller til ændringer, i kommunens afgørelser om borgerens forhold, jf. kommunalbestyrelsens forpligtigelse i medfør af 148 i lov om social service. Idet Tilsynsenheden ikke har myndighedskompetence til at beslutte, om der skal ske ændringer i kommunens afgørelser om borgerens forhold på tilbuddene, skal de respektive afdelinger høres og komme med deres bemærkninger. Tilsynsenheden har derfor i samarbejde med afdelingerne, i medio 2014, indført tværfaglige møder på tværs af afdelingerne, hvor indberetningerne gennemgås og drøftes, forinden der sendes afgørelser til borgeren og tilbuddet. Samtidig er der et krav, i Lov om Social Service, at der udarbejdes en myndighedshandleplan ( 141) for borgerne, der retter sig specifikt mod magtanvendelser. Handicap og psykiatri udarbejder mål i deres eksisterende myndighedshandleplaner til borgeren, der bla. omhandler at antallet af magtanvendelser skal nedbringes. Myndighedshandleplaner skal normalvis ikke udarbejdes for borgere der er over 65 år, så derfor er der ikke erfaring med at lave myndighedshandleplaner. Derfor har man i Sundhed og Ældreområdet iværksat en proces, med henblik på, at der fremadrettet skal udarbejdes myndighedshandleplaner for de borgere, hvor der har været anvendt magtanvendelse. Tilsynsenheden er endvidere blevet bedt om at kigge på mønstre og tendenser i magtanvendelserne af afdelingscheferne, og der er ført statistik på magtanvendelserne. Dette for at kunne vurdere om der er nogle særlige tendenser inden for magtanvendelserne. Der har ikke været ført statistik på området siden 2009/2010, på grund af tekniske udfordringer og der kan derfor ikke gives sammenlignelige tal i denne årsrapport fra de sidste par år. Tilsynsenheden har registreret følgende oplysninger ved indberetning af magtanvendelser: Hvilket tilbud borgeren har/bor på Hvilken opholdskommune det drejer sig om Borgerens navn og cpr Dato og tidspunkt for magtanvendelsen Varigheden af magtanvendelsen Hvilken magtanvendelsen/ansøgningen er indberettet under, herunder om det er henhørende under omsorgspligten eller nødværge/nødret Tilbuddets egen vurdering af lovligheden af magtanvendelsen Tilsynsenhedens vurdering af om magtanvendelsen er lovlig/ikkelovlig Om en indberetning falder uden for magtanvendelsesreglerne 3

4 For ansøgninger, registreres også om Tilsynsenheden afviser at give tilladelse til anvendelse af magtanvendelse Derudover er vi senere på året, begyndt at registrere hvor mange Tilsynsenheden returnerer til tilbuddene fordi de ikke er beskrevet fyldestgørende nok, eller der mangler oplysninger. Samlet konklusion: Handicap og Psykiatri (se fig. 1 og 2 på bilag 1) Indberetning om akut brug af magtanvendelse: 67 Ansøgning om tilladelser: 14 I alt: 81 Sundhed og ældre (se fig. 3 og 4 på bilag 2) Indberetning om akut brug af magtanvendelse: 28 Ansøgning om tilladelser: 12 I alt: 40 De enkelte områder inden for magtanvendelses lovgivningen er beskrevet i bilag 3 Lovlige/ikke lovlige: Handicap og psykiatri Det er vurderet at der er 58 af indberetningerne der er lovlige, og 13 der ikke er lovlige, af dem har tilbuddene selv vurderet, at der er 5 der er ulovlige og resten er lovlige. Det er vurderet på 6 af indberetningerne, at en del af magtanvendelsen er lovlig, og en anden del er ulovlig. Det kan bla. være fordi det ikke er beskrevet, at borgeren i starten af magtanvendelsen, er til fare for sig selv på en måde, som gør at der må gribes ind med en magtanvendelse, men senere kan situationen være eskaleret på en sådan måde, at borgeren reelt er til fare for sig selv, og man er nødt til at gribe ind. Sundhed og Ældre Det er vurderet, at der er 30 af indberetningerne der er lovlige, og 5 der ikke er lovlige, af dem har tilbuddene selv vurderet at der er 0 der er ulovlige og 35 er lovlige. Det er vurderet på 1 af indberetningerne, at en del af magtanvendelsen er lovlig og en anden del er ulovlig. Dette er fordi der foregå et indgreb i forbindelse med en sundhedsfaglig ydelse som en del af magtanvendelse, men den resterende del af magtanvendelsen er lovlig. Opfølgning Ved en magtanvendelse der vurderes som værende ikke-lovlig af Tilsynsenheden, er der ingen sanktionsmuligheder over for tilbuddene, det er alene ledelsen af driftsenheden der har ansvar for at følge op på ikke-lovlige magtanvendelser. 4

5 Indberetninger Generelt ses der, i størstedelen af ansøgninger og indberetninger af akut brug af magtanvendelse, at de ikke er udfyldt fyldestgørende, eller at der mangler oplysninger på skemaet, også selvom det er udfyldt på Herning Kommunes egne skemaer. Herning kommunes Tilsynsenhed har udfærdiget egne indberetningsskemaer til magtanvendelserne, på baggrund af minimums kravene i lovgivningen, men også nogle områder som Tilsynsenheden har erfaring med fra Socialstyrelsernes skemaer ikke beskrives fyldestgørende. Mange tilbud beskriver ikke hvordan fx fastholdelsen udføres i detaljer, eller hvorfor der var nærliggende risiko for at borger, eller andre kunne lide væsentlig personskade. I fht. ansøgninger mangler der ofte en beskrivelse af hvilke andre tiltag der har været forsøgt, forinden man ansøger om fx brug af seler. Tilsynsenheden vil fra 2015 registrere præcist, hvor mange der sendes tilbage til tilbuddene for uddybende oplysninger, og hvor mange gange en indberetning returneres før den er endelig klar til afgørelse. Viden om magtanvendelser Tilsynsenheden har kunnet konstatere, at man ikke på alle tilbud ved hvornår noget kommer under en magtanvendelse, og skal indberettes eller ansøges om. Derfor kan der være tvivl om antallet af magtanvendelser er præcist, og om tallet vil falde, stige eller være det samme i I sager fra handicap og psykiatri tilbuddene, ses der indberetninger på indgreb der er foretaget flere måneder tidligere, men som først indberettes på en senere dato. Dette kan have sammenhæng med at Socialtilsynene har fokus på magtanvendelser, og påpeger hvis de observerer noget der har karaktér af en magtanvendelse. På ældreområdet, er det Tilsynsenheden selv der har tilsynskompetencen på plejecentrene, hvor et af fokusområderne i 2014 har været magtanvendelser. Her er det også observeret, at personalet på nogle tilbud, kan fortælle at de har deltaget i noget der har karaktér af en magtanvendelse, men som ikke er indberettet, eller at personalet ikke kender lovgrundlagt for magtanvendelser, og hvilke betingelser der stilles. Da Tilsynsenheden ikke har tilsyn på hjemmeplejeområdet, vides det ikke med sikkerhed om plejepersonalet har tilstrækkelig kenskab til magtanvendelsesreglerne, og hvornår man skal indberette en magtanvendelse, eller ansøge om tilladelse til brug af magt. 5

6 Bilag 1 Fig. 1 Fig. 2 Antal magtanvendelser pr. tilbud Ansøgning a Ansøgning Ansøgning 129 stk i Omsorgspligt Sundhedsfaglig nødværge/nødret 6

7 Bilag 2 Fig. 3 Fig Antal magtanvendelser pr. tilbud 125 Ansøgning a Ansøgning 128 Ansøgning 129 stk. 2 Omsorgspligt sundhedsfaglig nødværge/nødret 129 stk. 1 7

8 Bilag 3 Detaljeret konklusion Ansøgning af 125, anvendelse af pejle- og alarmsystemer samt særlige døråbnere: Der er i år givet 4 tilladelser til alarmer på dørene. 2 af alarmerne er nye ansøgninger fra samme botilbud uden for kommunen. De 2 andre er givet til 2 forskellige tilbud i Herning kommune. Begge døralarmer er til borgere der har haft det igennem flere år. Tilsynsenheden har strammet op på hvornår der gives tilladelser til personligt pejlesystem og alarmer, da der jf. lovens ordlyd, skal være risiko for at personen ved at forlade botilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet at afværge denne risiko. Årsagen til at der er strammet op er at der ikke har været tilstrækkelig fokus på at afprøve forskellige pædagogiske tiltag først. Hvis det herefter ikke har været muligt at beskytte borgeren, er der givet tilladelse. Der er indgået 3 ansøgninger i 2014 om at anvende særlige døråbnere, alle er fra kommunens egne tilbud, alle 3 er godkendt. For den ene borger er tilladelsen ophørt i forbindelse med flytning til specialiseret tilbud uden for kommunen. Borgeren er endvidere flyttet uden samtykke jf. 129 stk. 2. Under et tilsyn på et plejecenter fandt tilsynet, at der var opsat dobbelt dørtryk uden at der var givet tilladelse til dette. Dette blev fjernet straks efter tilsynet. Ansøgning af 126a, fastholdelse i hygiejnesituationer: Der har ikke været ansøgninger i 2014 om fastholdelse i hygiejnesituationer. Der har været en enkelt borger, på et tilbud uden for kommunen, der har haft en tilladelse i fht. fastholdelse i hygiejnesituationer fra 2013, der var gældende frem til marts Tilbuddet indberettede dog efter tilladelsens udløb, fortsat fastholdelse i hygiejnesituationen, som en tilladelse der var givet. Tilbuddet er orienteret om, at dette skal dette indberettes som akut brug af magtanvendelse jf. 126, idet man ikke kan forlænge en hygiejnetilladelse ud over de første 6 måneder. Der har været indgivet 2 ansøgninger på at anvende fastholdelse i hygiejnesituationer, ansøgningen vedrører den samme borger, hvor den ene ansøgning er en forlængelse i yderligere 3 måneder. Der er givet tilladelse til begge ansøgninger. Ansøgning af 127, tilbageholdelse i boligen: Der har ikke været ansøgt eller givet tilladelser til at anvende magtanvendelser iht Muligheden for dette, har dog været drøftet i fht. 2 specifikke borger, der begge har dom til tilsyn, men 8

9 karakteren af sagerne har endnu ikke medført at det er absolut påkrævet at der kan anvendes en tilbageholdelse. Der har heller ikke her været ansøgninger om at anvende 127, der har dog i en enkelt sag været drøftet muligheden for det. Ansøgning af 128, anvendelse af stofseler: Der har været 6 ansøgninger på anvendelser af seler, alle 6 kommer fra tilbud uden for kommunen, og alle ansøgninger er vedrørende anvendelse af seler i kørestol eller toiletstol. Der er givet tilladelse til anvendelse af seler til 5 ansøgninger. De 2 af ansøgningerne blev sendt tilbage til tilbuddet, for flere oplysninger og uddybninger af ansøgningen, samt at der blev forsøgt med andre tiltag, for at se om det kunne afhjælpe behovet for en sele. Dette medførte at den ene borger, hvor der både var søgt anvendelse af sele i både kørestol og toiletstol, kun blev ansøgt om sele til toiletstol. Dette fordi man i samarbejde med Herning Kommunes egne ergoterapeuter fandt løsninger på bla. at kippe kørestolen, således borgeren blev siddende og ikke kunne falde ud. Den sidste ansøgning drejede sig om anvendelse af en løs sele rundt om fødderne, når borgeren sad i kørestol på gåture, for at forhindre at borger kunne sætte fødderne ned i jorden, med stor risiko for at borger derved kunne brække benet. Det blev beskrevet at borger til enhver tid kunne trække fødderne ud af den løse sele. Ansøgningen falder derfor ikke under magtanvendelsesreglerne, og blev derfor afvist på den baggrund. Der har været 5 ansøgninger på anvendelse af seler, alle 5 til kørestol og 1 endvidere også til seng. Tilsynsenheden har givet tilladelse til alle 5 ansøgninger. Den borger der blev ansøgt om sele til både kørestol og seng, havde frem til efteråret 2014 ophold på et specialiseret tilbud uden for kommunen. Da borgeren ikke længere havde behov for et specialiseret tilbud, tilflyttede borger til et plejecenter i Herning kommunes eget regi. Det har ved indflytning på kommunalt plejecenter, ikke været nødvendigt at bruge sele i hverken kørestol eller seng, da personalet har forsøgt at imødegå dette ved forskellige tiltag. Ansøgning om 129, flytning uden samtykke: Handicap og psykiatri Herning kommune har haft 2 borgere på et botilbud uden for kommunen, der i forbindelse med nedlæggelse af det oprindelige tilbud og flytning til nybyggeri, skulle have været flyttet iht. Reglerne i 129 stk. 1. Dette blev påpeget af Socialtilsyn Syd i starten af sommeren Begge borgere er multihandicappede og har boet på botilbud det meste af deres liv. Der blev derfor udarbejdet indstilling til statsforvaltningen om flytning til særligt botilbud uden samtykke i august måned, der blev godkendt. Disse 2 sager gav anledning til at Tilsynsenheden fik en skærpet opmærksomhed på hvornår borgere skal flyttes efter reglerne i 129 på både Handicap og psykiatri området, samt på Sundhed og 9

10 ældreområdet uden at der er tale om tvangsforanstaltning, men alene handler om at borgerne ikke kan samtykke til flytningen, og ikke lider af en mentalt fremadskridende sygdom. Tilsynsenheden har været i dialog med statsforvaltningen samt Herning kommunes egen jurist. Det medfører nu, at der er opmærksomhed på, at flere borgere skal flyttes efter reglerne i 129. Dette medfører flere udgifter til advokater til borgerne, flere værgemålsansøgninger og flere flyttesager generelt. Der er endvidere forskel på om tilladelse til en flytning uden samtykke, skal gives af statsforvaltningen efter indstilling, samt borgeren skal beskikkes en advokat jf. lovens 129 stk. 1, eller om borgeren er omfattet af 129 stk. 2, som medfører, at afgørelsen om flytning uden samtykke, kan træffes af kommunen, med tilsagn fra borgerens værge. 129 stk. 2 omfatter borgere med en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke modsætter sig flytning, men som mangler evnen til at give informeret samtykke til en flytning, og hvor den psykiske funktionsnedsættelse er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, som er fremadskridende. Da det vedrører borgere med fx demens, er det ofte Sundhed og Ældre dette er relevant for. Der er iværksat en ændret sagsgang i efteråret 2014, for hvordan sager efter 129 stk. 2 skal håndteres, således at Tilsynsenheden nu modtager ansøgning fra områderne, herefter afgør Tilsynsenheden om betingelserne i 129 stk. 2 er opfyldt, og om borgeren kan flyttes uden samtykke. Dette for at sikre borgerens retssikkerhed, at borgeren også modtager en specifik afgørelse på selve flytningen, samt for at kunne føre statistik på området. Sundhed og Ældre Der er ingen færdiggjorte sager om flytning efter 129 stk. 1. Der har været en enkelt sag i gang, men denne endte ud med, at borgeren til sidst valgte at flytte frivilligt på et plejecenter. Der har været 2 flytninger efter 129 stk. 2 med værge. Et fra et regionalt tilbud til kommunalt plejecenter, og en fra kommunalt plejecenter, til regionalt botilbud. Dette tal kan være større, da der ikke har været en sikker praksis for registrering af dette. Da sagsgangen først er ændret i efteråret og derved medfører registreringer, kan der være foregået flytninger efter 129 stk. 2 som Tilsynsenheden ikke har først statistik over. Ansøgning: 137g 137h, magtanvendelsesreglerne for domfældte udviklingshæmmede: Kun relevant for Handicap og psykiatri Herning Kommune har haft en ansøgning/indberetning om inddragelse af effekter for én borger, hvor tilbudsleder fandt, at iværksættelse af indgrebet var uopsætteligt, og ikke kunne afvente at Herning kommune traf afgørelse. Ansøgningen/indberetningen blev dog efterfølgende erklæret for lovlig af Tilsynsenheden, idet der var risiko for at andre kunne lide væsentlig personskade såfremt effekterne ikke blev inddraget. Effekterne kunne bruges som våben mod personalet og andre beboere, og der var nærliggende risiko for, at borgeren ville anvende effekterne som våben. Der er i 2013 givet én tilladelse til at aflåse døre og vinduer om natten, for en enkelt borger med dom, placeret i et enkeltmandstilbud. Dette er der modtaget 8 månedlige indberetninger for. 10

11 Borgeren fik i foråret en ny dom til anbringelse på institution med mulighed for overførsel til sikret institution. Dette medfører at der er andre regler, end magtanvendelsesreglerne i serviceloven, for at tilbuddet kan tilbageholde ham. Akutte 126, fastholde eller føre en person til andet rum: Der er registreret brug af akut magtanvendelse i tilbud uden for kommunen 39 gange, og 13 gange fra Herning kommunes egne tilbud. Brugen af fastholdelse eller føre til andet rum spænder vidt, lige fra at få klippet negle til, at borger overfalder beboer eller personale. Endvidere er det ofte de samme borgere der er gennemgående, hvor der anvendes akut brug af magtanvendelse. Det ses ved en enkelt borger, der har flyttet botilbud, at antallet af akutte magtanvendelser er faldet fra 9 på det første tilbud, til 1 på det nye botilbud. Dette kan skyldes en ændret pædagogisk tilgang til borgeren, eller at borgeren bliver bedre fungerende psykisk, og dermed er lettere at komme i dialog med. Ved anden borger, der tidligere har haft ophold på tilbud i Herning kommune, indtil borger flyttede for 2 år siden til specialiseret tilbud uden for kommune. Der har borgeren, i tilbuddet ikke været registreret med magtanvendelser på de 2 år borger har haft ophold der, men i 2014 er der indgået 5 indberetninger om brug af akut magtanvendelser. Dette kan skyldes en ændring i borgerens funktionsniveau, både psykisk og fysisk. Der er i efteråret afholdt fællesmøde med tilbuddet, med deltager fra handicap og psykiatri, samt Tilsynsenheden, her blev det aftalt, at tilbuddet vil forsøge at have en anden pædagogisk tilgang til borgeren, samt vil søge bistand ved VISO. Siden mødet er der ikke indgået indberetninger om magtanvendelser. Sundhed og Ældre Der er registreret brug af akut magtanvendelse i et tilbud uden for kommunen, for 2 borgere 10 gange, og 15 gange fra Herning kommunes egne tilbud. Som ved Handicap og psykiatri spænder det ligeledes vidt på Sundhed og ældre området, og dækker over den samme slags hændelser. Tilbuddet ud af kommunen, har over for den ene borger, brugt akut magtanvendelse 7 gange. Efter borgeren er flyttet til kommunalt plejecenter, har der ikke været indberetninger om brug af akut magtanvendelse, men samtidig er borgerens fysiske og psykiske funktionsniveau også dalet, så det betyder at borger ikke længere er i stand til at være udadreagerende på samme måde som tidligere. 82, Omsorgspligt: Handicap og Psykiatri: Indberetninger der falder uden for magtanvendelsesreglerne, men hvor det er åbenlyst, at der må gribes ind, da der ellers ville kunne ske alvorlig personskade, er afgjort som hørende under kommunens omsorgspligt. Tilsynsenheden har afgjort 8 indberetninger som hørende under omsorgspligten. De er af forskellig karaktér, som fx en ansøgning om en forhøjet sengehest for, at den udviklingshæmmede borger 11

12 ikke skal falde ud af sin seng, da borgeren ikke har en afværgerefleks, eller at personalet har skærmet en borger der gik ud mod en stor vej, for at sikre borgeren ikke kom ud i trafikken, dette blev gjort ved at personalet gik mellem borgeren og vejen, uden brug af fysisk fastholdelse eller føren. Der er ingen indberetninger registreret som hørende under omsorgspligten. Straffelovens 13 og 14: Der er modtaget 3 indberetninger på brug af akut magtanvendelse, hvor Tilsynsenheden har vurderet, at det ikke falder under magtanvendelsesreglerne idet betingelserne ikke er opfyldt, men hvor det kan overvejes om indberetningen kan falde under nødværge- og nødretsbestemmelserne i stedet for. Det drejer sig bla. om personale bliver brændt med cigaret og skubber borgeren væk fra sig, at borgers dør bliver holdt indtil politiet kommer, for at hindre borger i at gøre skade på sig selv, andre beboere og personalet. Tilsynsenheden har ikke bemyndigelse til at træffe afgørelser inden for det strafferetlige område, og kan derfor ikke foretage afgørelser, men kun tilbagemelde at det evt. kan falde under nødværge eller nødret. Ingen indberetninger er vurderet til at høre under straffelovens bestemmelser om nødværge og nødret. Indgreb i forbindelse med sundhedsfaglig ydelse: Tilsynsenheden har modtaget 3 indberetninger hvor borger fastholdes i forbindelse med, at der skal tages blodprøver, og for en borger, der var indlagt, hvor borger hindres i at gå, hvor borger skulle have påsat elektroder til målinger. Alle 3 er vurderet som værende ikke lovlige af Tilsynsenheden, idet det ikke er lovligt at anvende magtanvendelse i forbindelse med en sundhedsfaglig ydelse, såsom blodprøvetagning. Tilsynsenheden har modtaget 3 indberetninger hvor der foretages en sundhedsfaglig ydelse som borgeren ikke ønsker. Den ene drejer sig om at få skyllet en sonde da den ellers vil stoppe til, og det vil medføre et større indgreb i og med den vil skulle skiftes. En anden handler om at borgeren skal have tømt sin blære og der foretages en engangskaterisation Alle 3 er vurderet som værende ikke lovlige af Tilsynsenheden. Generelt omkring magtanvendelser i henhold til sundhedsfaglige ydelser, så kan ingen sundhedsfaglig ydelse gennemføres med magt. Det er dog ikke altid muligt at undgå, som ved de to ovenstående tilfælde. Hvis handlingerne ikke blev gennemført kunne det betyde indlæggelse eller utilstrækkelig medicinindstilling, hvilket vil have langt værre konsekvenser for borgerne. Derfor får 12

13 Tilsynsenheden indberetninger på de hændelser der er, og de bliver alle afgjort som ulovlige, men i hvert tilfælde vurderet, om det kunne være gjort på anden vis eller undladt. 13

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven...2 2. Forudsætning for anvendelse af tvang...4 3. Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår?...5

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

Vejledning om Magtanvendelse

Vejledning om Magtanvendelse Vejledning om Magtanvendelse Demenskoordinatorerne Svendborg Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om magtanvendelse: Formål...... side 4 Målgruppe...... side 4 Principper...... side

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens Orientering Til Aarhus Byråd, Socialudvalget og Thomas Medom Fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 20. maj 2015 Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens tilbud

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 Indledning.... 3 Formålet med loven... 3 Principper for magtanvendelse... 4 Personkreds, som er omfattet af loven... 4 Forudsætninger for at iværksætte indgreb...5

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse

Vejledning om magtanvendelse Vejledning om magtanvendelse Udarbejdet af: Lillian Aakjær Hassinggaard Gerda Møller Ulla Riber Mortensen Tovholder for magtanvendelse: Ulla Riber Mortensen Dato: 30.05.2009 Revideret: September 2010 Hold

Læs mere

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af:

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af: 1 Københavns Amt Psykiatri- og Socialforvaltningen Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Københavns Amt Retningslinjer i forbindelse med anvendelse magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Instruks for håndtering og indberetning på voksen- og ældreområdet. Socialcenter og Sundheds- og omsorgscenter, Ringsted Kommune mab feb. 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med mennesker med svær demens Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre indgreb

Læs mere

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Hvordan kan man med en demenssygdom længst muligt have indflydelse og selvbestemmelse på eget liv? 2 hovedspørgsmål: Hvad kan man selv gøre

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

HÅNDBOG. Handicap- og Psykiatri. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. - sådan håndterer og administrerer du reglerne

HÅNDBOG. Handicap- og Psykiatri. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. - sådan håndterer og administrerer du reglerne Job & Familie og Ældre & Pleje Januar 2011 HÅNDBOG Handicap- og Psykiatri Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten - sådan håndterer og administrerer du reglerne INDHOLDSFORTEGNELSE FANE

Læs mere

1. Om magtanvendelser

1. Om magtanvendelser Socialforvaltningen NOTAT 08-05- Statistik for magtanvendelser marts 1. Om magtanvendelser De tilbud og institutioner, som Socialforvaltningen fører tilsyn med, skal løbende registrere og indberette magtanvendelser,

Læs mere

Beretning 2010 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret i henhold til servicelovens bestemmelser.

Beretning 2010 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret i henhold til servicelovens bestemmelser. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Administrationscentret, Juridisk Afd. Bilag 1 28. marts 211 Sagsnr. 211-36164 Dokumentnr. 211-194376 Miriam Wilmont Beretning 21 om magtanvendelse og

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 5 Sociale Personsager Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Botilbuddet Malthesminde

Botilbuddet Malthesminde Botilbuddet Malthesminde RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 18. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1.Orientering om ny organisation... 2 2. Ændring af maksimaltakster for taxikørsel 2014... 2 3. Redegørelse om magtanvendelser

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Støt demente og pårørende Giv et bidrag på www.alzheimer.dk

Støt demente og pårørende Giv et bidrag på www.alzheimer.dk 1 Budskab: Velfærdsteknologi løser ikke problemet det gør behandling, pleje og omsorg! 2 Mareridtet: Politi efterlyser dement mand Fyns Politi efterlyser den 58 årige Svend Erik Præstekjær, som i aftes

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Social- og integrationsministeriet Sendt med e-mail til: jub@sm.dk samt caw@sm.dk Den 18. januar 2013 D.nr. 1171-126 Sagsbeh. Thomas Gruber Vedr.: Høringssvar vedr. forslag til lov om kriminalpræventive

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb

Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb ifbm. øget mulighed for magtanvendelse overfor børn og unge med ophold på åbne døgninstitutioner og opholdssteder Baggrund for lovændring

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen Værgemål ud fra Region Syddanmarks erfaringer Middelfart, den 14. juni 2012 1 v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen VÆRGEMÅL 1) Hvad er værgemål? 2) Typer af værgemål 3) Betingelser

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Stillingsbeskrivelser... 9 Økonomi...13

Stillingsbeskrivelser... 9 Økonomi...13 Tilsynsenheden Tilsynsenhedens arbejdsgrundlag 2011 Revideret 01.01.2011 Af Afdelingsleder Pia Bjerring Strandbygaard Sikker email opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Indledning... 2 Organisering...

Læs mere

Strue ru r Kommun u e n Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den. 6. oktober 2009

Strue ru r Kommun u e n Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den. 6. oktober 2009 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den. 6. oktober 2009 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning på

Læs mere

Flytning til særligt botilbud

Flytning til særligt botilbud Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt Flytning til særligt botilbud Jf. servicelovens 129 stk. 2. Det Sociale Nævn Indhold 1. Resume og konklusion 2 2. Skematisk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 BEKENDTGØRELSER Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet (Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Den Gamle Dyrlægegård

Den Gamle Dyrlægegård Den Gamle Dyrlægegård RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Omhandler Gruppe Afgørelse Begrundelse Økonomisk hjælp til medicin Hjælp til voksne Det vurderes, at borger selv har mulighed for at afholde udgiften Afslag på dækning

Læs mere

Altid personale til stede ved fastspænding af demenspatienter

Altid personale til stede ved fastspænding af demenspatienter Folketingsvalg 2015 sæt demens på dagsordenen Altid personale til stede ved fastspænding af demenspatienter Manglende opsyn med demenspatienter koster menneskeliv Fredag den 31. oktober 2014 døde en 85

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 039. Præsentation af ny forvaltningschef 87 040. Orientering fra formanden 88 041. Orientering fra afdelingschefen

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 10. maj 2006 Redegørelse vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2005 samt den årlige afrapportering vedr. magtanvendelse

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Køreplan for pædagogisk personale

Køreplan for pædagogisk personale Køreplan for pædagogisk personale 1 Formål: - At medarbejderne bliver fortrolige med fortrinsvis nye regler for magtanvendelse herunder hvornår de kan anvendes. - At medarbejderne diskuterer dilemmaer

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål [navn] [cpr.nr.] [Folkeregisteradresse] Moderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Angiv

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere