Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags nr P

2 Indledning Tilsynsenheden behandler, på vegne af kommunalbestyrelsen, magtanvendelser med henblik på at træffe afgørelse, samt registrere indberetningerne på voksne borgere tilhørende afdelingerne Handicap og Psykiatri, samt Sundhed og Ældre. Der er krav i lovgivningen til brugen af magtanvendelser, ansøgninger og indberetningen til den kommunalbestyrelse der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet. Lovgivningen på området angiver desuden at Kommunalbestyrelsen skal følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for de borgere, som kommunalbestyrelsen er ansvarlige for, med henblik på en vurdering af behovet for opfølgning. Samt at der skal aflægges en beretning for kommunalbestyrelsen årligt. Årsrapportering retter sig derfor mod Socialudvalget i Herning kommune. Lovgivningen: Lov om Social Service kapitel 24 Magtanvendelse samt i kapitel 24a - Fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger m.v., magtanvendelse overfor domfældte udviklingshæmmede. Bekendtgørelse nr. 392 af 23/04/ Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven. Målgruppen jf. lov om social service 124a. Personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand m.v. efter 83-87, behandling efter 101 og 102 eller aktiverende tilbud efter 103 og 104, og som ikke samtykker i en foranstaltning efter Desuden for domfældte udviklingshæmmede kapitel 24a, at der kun kan træffes afgørelse om indgreb, over for personer med nedsat psykisk funktionsevne, som er anbragt i en boform, jf. lov om social service 108, i henhold til en strafferetlig afgørelse afsagt ved dom eller kendelse. Der kan anvendes følgende magtanvendelser: Magtanvendelser der kan søges tilladelse til: 125 anvendelse af pejle- og alarmsystemer samt særlige døråbnere. 126a fastholdelse i forbindelse med hygiejnesituationer 127 Tilbageholdelse i boligen med fysisk magt 128 ansøgning om anvendelse af stofseler 129 Optagelse i særligt botilbud uden samtykke 137g - Indskrænkning i den anbragtes adgang til internet og telefon 137h - Undersøgelse af den anbragtes opholdsrum og ejendele 137i - Inddragelse af den anbragtes effekter 137j - Aflåsning af den anbragtes bolig for natten Magtanvendelser der foretages akut: 126 fastholde eller føre en person til andet rum 82 Omsorgspligt 2

3 Straffelovens 13 og 14 - nødværge og nødret Indgreb i forbindelse med en sundhedsfaglig ydelse, som fx at borgeren skal have taget blodprøve, er ikke en lovlig magtanvendelse, men det forekommer. Beskrivelse af metode: Der er sket en ændring i bekendtgørelsen i april 2014, der medfører, at den kommune der har ansvaret for borgerens ophold, skal vurdere om indberetningen giver anledning til bemærkninger eller til ændringer, i kommunens afgørelser om borgerens forhold, jf. kommunalbestyrelsens forpligtigelse i medfør af 148 i lov om social service. Idet Tilsynsenheden ikke har myndighedskompetence til at beslutte, om der skal ske ændringer i kommunens afgørelser om borgerens forhold på tilbuddene, skal de respektive afdelinger høres og komme med deres bemærkninger. Tilsynsenheden har derfor i samarbejde med afdelingerne, i medio 2014, indført tværfaglige møder på tværs af afdelingerne, hvor indberetningerne gennemgås og drøftes, forinden der sendes afgørelser til borgeren og tilbuddet. Samtidig er der et krav, i Lov om Social Service, at der udarbejdes en myndighedshandleplan ( 141) for borgerne, der retter sig specifikt mod magtanvendelser. Handicap og psykiatri udarbejder mål i deres eksisterende myndighedshandleplaner til borgeren, der bla. omhandler at antallet af magtanvendelser skal nedbringes. Myndighedshandleplaner skal normalvis ikke udarbejdes for borgere der er over 65 år, så derfor er der ikke erfaring med at lave myndighedshandleplaner. Derfor har man i Sundhed og Ældreområdet iværksat en proces, med henblik på, at der fremadrettet skal udarbejdes myndighedshandleplaner for de borgere, hvor der har været anvendt magtanvendelse. Tilsynsenheden er endvidere blevet bedt om at kigge på mønstre og tendenser i magtanvendelserne af afdelingscheferne, og der er ført statistik på magtanvendelserne. Dette for at kunne vurdere om der er nogle særlige tendenser inden for magtanvendelserne. Der har ikke været ført statistik på området siden 2009/2010, på grund af tekniske udfordringer og der kan derfor ikke gives sammenlignelige tal i denne årsrapport fra de sidste par år. Tilsynsenheden har registreret følgende oplysninger ved indberetning af magtanvendelser: Hvilket tilbud borgeren har/bor på Hvilken opholdskommune det drejer sig om Borgerens navn og cpr Dato og tidspunkt for magtanvendelsen Varigheden af magtanvendelsen Hvilken magtanvendelsen/ansøgningen er indberettet under, herunder om det er henhørende under omsorgspligten eller nødværge/nødret Tilbuddets egen vurdering af lovligheden af magtanvendelsen Tilsynsenhedens vurdering af om magtanvendelsen er lovlig/ikkelovlig Om en indberetning falder uden for magtanvendelsesreglerne 3

4 For ansøgninger, registreres også om Tilsynsenheden afviser at give tilladelse til anvendelse af magtanvendelse Derudover er vi senere på året, begyndt at registrere hvor mange Tilsynsenheden returnerer til tilbuddene fordi de ikke er beskrevet fyldestgørende nok, eller der mangler oplysninger. Samlet konklusion: Handicap og Psykiatri (se fig. 1 og 2 på bilag 1) Indberetning om akut brug af magtanvendelse: 67 Ansøgning om tilladelser: 14 I alt: 81 Sundhed og ældre (se fig. 3 og 4 på bilag 2) Indberetning om akut brug af magtanvendelse: 28 Ansøgning om tilladelser: 12 I alt: 40 De enkelte områder inden for magtanvendelses lovgivningen er beskrevet i bilag 3 Lovlige/ikke lovlige: Handicap og psykiatri Det er vurderet at der er 58 af indberetningerne der er lovlige, og 13 der ikke er lovlige, af dem har tilbuddene selv vurderet, at der er 5 der er ulovlige og resten er lovlige. Det er vurderet på 6 af indberetningerne, at en del af magtanvendelsen er lovlig, og en anden del er ulovlig. Det kan bla. være fordi det ikke er beskrevet, at borgeren i starten af magtanvendelsen, er til fare for sig selv på en måde, som gør at der må gribes ind med en magtanvendelse, men senere kan situationen være eskaleret på en sådan måde, at borgeren reelt er til fare for sig selv, og man er nødt til at gribe ind. Sundhed og Ældre Det er vurderet, at der er 30 af indberetningerne der er lovlige, og 5 der ikke er lovlige, af dem har tilbuddene selv vurderet at der er 0 der er ulovlige og 35 er lovlige. Det er vurderet på 1 af indberetningerne, at en del af magtanvendelsen er lovlig og en anden del er ulovlig. Dette er fordi der foregå et indgreb i forbindelse med en sundhedsfaglig ydelse som en del af magtanvendelse, men den resterende del af magtanvendelsen er lovlig. Opfølgning Ved en magtanvendelse der vurderes som værende ikke-lovlig af Tilsynsenheden, er der ingen sanktionsmuligheder over for tilbuddene, det er alene ledelsen af driftsenheden der har ansvar for at følge op på ikke-lovlige magtanvendelser. 4

5 Indberetninger Generelt ses der, i størstedelen af ansøgninger og indberetninger af akut brug af magtanvendelse, at de ikke er udfyldt fyldestgørende, eller at der mangler oplysninger på skemaet, også selvom det er udfyldt på Herning Kommunes egne skemaer. Herning kommunes Tilsynsenhed har udfærdiget egne indberetningsskemaer til magtanvendelserne, på baggrund af minimums kravene i lovgivningen, men også nogle områder som Tilsynsenheden har erfaring med fra Socialstyrelsernes skemaer ikke beskrives fyldestgørende. Mange tilbud beskriver ikke hvordan fx fastholdelsen udføres i detaljer, eller hvorfor der var nærliggende risiko for at borger, eller andre kunne lide væsentlig personskade. I fht. ansøgninger mangler der ofte en beskrivelse af hvilke andre tiltag der har været forsøgt, forinden man ansøger om fx brug af seler. Tilsynsenheden vil fra 2015 registrere præcist, hvor mange der sendes tilbage til tilbuddene for uddybende oplysninger, og hvor mange gange en indberetning returneres før den er endelig klar til afgørelse. Viden om magtanvendelser Tilsynsenheden har kunnet konstatere, at man ikke på alle tilbud ved hvornår noget kommer under en magtanvendelse, og skal indberettes eller ansøges om. Derfor kan der være tvivl om antallet af magtanvendelser er præcist, og om tallet vil falde, stige eller være det samme i I sager fra handicap og psykiatri tilbuddene, ses der indberetninger på indgreb der er foretaget flere måneder tidligere, men som først indberettes på en senere dato. Dette kan have sammenhæng med at Socialtilsynene har fokus på magtanvendelser, og påpeger hvis de observerer noget der har karaktér af en magtanvendelse. På ældreområdet, er det Tilsynsenheden selv der har tilsynskompetencen på plejecentrene, hvor et af fokusområderne i 2014 har været magtanvendelser. Her er det også observeret, at personalet på nogle tilbud, kan fortælle at de har deltaget i noget der har karaktér af en magtanvendelse, men som ikke er indberettet, eller at personalet ikke kender lovgrundlagt for magtanvendelser, og hvilke betingelser der stilles. Da Tilsynsenheden ikke har tilsyn på hjemmeplejeområdet, vides det ikke med sikkerhed om plejepersonalet har tilstrækkelig kenskab til magtanvendelsesreglerne, og hvornår man skal indberette en magtanvendelse, eller ansøge om tilladelse til brug af magt. 5

6 Bilag 1 Fig. 1 Fig. 2 Antal magtanvendelser pr. tilbud Ansøgning a Ansøgning Ansøgning 129 stk i Omsorgspligt Sundhedsfaglig nødværge/nødret 6

7 Bilag 2 Fig. 3 Fig Antal magtanvendelser pr. tilbud 125 Ansøgning a Ansøgning 128 Ansøgning 129 stk. 2 Omsorgspligt sundhedsfaglig nødværge/nødret 129 stk. 1 7

8 Bilag 3 Detaljeret konklusion Ansøgning af 125, anvendelse af pejle- og alarmsystemer samt særlige døråbnere: Der er i år givet 4 tilladelser til alarmer på dørene. 2 af alarmerne er nye ansøgninger fra samme botilbud uden for kommunen. De 2 andre er givet til 2 forskellige tilbud i Herning kommune. Begge døralarmer er til borgere der har haft det igennem flere år. Tilsynsenheden har strammet op på hvornår der gives tilladelser til personligt pejlesystem og alarmer, da der jf. lovens ordlyd, skal være risiko for at personen ved at forlade botilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet at afværge denne risiko. Årsagen til at der er strammet op er at der ikke har været tilstrækkelig fokus på at afprøve forskellige pædagogiske tiltag først. Hvis det herefter ikke har været muligt at beskytte borgeren, er der givet tilladelse. Der er indgået 3 ansøgninger i 2014 om at anvende særlige døråbnere, alle er fra kommunens egne tilbud, alle 3 er godkendt. For den ene borger er tilladelsen ophørt i forbindelse med flytning til specialiseret tilbud uden for kommunen. Borgeren er endvidere flyttet uden samtykke jf. 129 stk. 2. Under et tilsyn på et plejecenter fandt tilsynet, at der var opsat dobbelt dørtryk uden at der var givet tilladelse til dette. Dette blev fjernet straks efter tilsynet. Ansøgning af 126a, fastholdelse i hygiejnesituationer: Der har ikke været ansøgninger i 2014 om fastholdelse i hygiejnesituationer. Der har været en enkelt borger, på et tilbud uden for kommunen, der har haft en tilladelse i fht. fastholdelse i hygiejnesituationer fra 2013, der var gældende frem til marts Tilbuddet indberettede dog efter tilladelsens udløb, fortsat fastholdelse i hygiejnesituationen, som en tilladelse der var givet. Tilbuddet er orienteret om, at dette skal dette indberettes som akut brug af magtanvendelse jf. 126, idet man ikke kan forlænge en hygiejnetilladelse ud over de første 6 måneder. Der har været indgivet 2 ansøgninger på at anvende fastholdelse i hygiejnesituationer, ansøgningen vedrører den samme borger, hvor den ene ansøgning er en forlængelse i yderligere 3 måneder. Der er givet tilladelse til begge ansøgninger. Ansøgning af 127, tilbageholdelse i boligen: Der har ikke været ansøgt eller givet tilladelser til at anvende magtanvendelser iht Muligheden for dette, har dog været drøftet i fht. 2 specifikke borger, der begge har dom til tilsyn, men 8

9 karakteren af sagerne har endnu ikke medført at det er absolut påkrævet at der kan anvendes en tilbageholdelse. Der har heller ikke her været ansøgninger om at anvende 127, der har dog i en enkelt sag været drøftet muligheden for det. Ansøgning af 128, anvendelse af stofseler: Der har været 6 ansøgninger på anvendelser af seler, alle 6 kommer fra tilbud uden for kommunen, og alle ansøgninger er vedrørende anvendelse af seler i kørestol eller toiletstol. Der er givet tilladelse til anvendelse af seler til 5 ansøgninger. De 2 af ansøgningerne blev sendt tilbage til tilbuddet, for flere oplysninger og uddybninger af ansøgningen, samt at der blev forsøgt med andre tiltag, for at se om det kunne afhjælpe behovet for en sele. Dette medførte at den ene borger, hvor der både var søgt anvendelse af sele i både kørestol og toiletstol, kun blev ansøgt om sele til toiletstol. Dette fordi man i samarbejde med Herning Kommunes egne ergoterapeuter fandt løsninger på bla. at kippe kørestolen, således borgeren blev siddende og ikke kunne falde ud. Den sidste ansøgning drejede sig om anvendelse af en løs sele rundt om fødderne, når borgeren sad i kørestol på gåture, for at forhindre at borger kunne sætte fødderne ned i jorden, med stor risiko for at borger derved kunne brække benet. Det blev beskrevet at borger til enhver tid kunne trække fødderne ud af den løse sele. Ansøgningen falder derfor ikke under magtanvendelsesreglerne, og blev derfor afvist på den baggrund. Der har været 5 ansøgninger på anvendelse af seler, alle 5 til kørestol og 1 endvidere også til seng. Tilsynsenheden har givet tilladelse til alle 5 ansøgninger. Den borger der blev ansøgt om sele til både kørestol og seng, havde frem til efteråret 2014 ophold på et specialiseret tilbud uden for kommunen. Da borgeren ikke længere havde behov for et specialiseret tilbud, tilflyttede borger til et plejecenter i Herning kommunes eget regi. Det har ved indflytning på kommunalt plejecenter, ikke været nødvendigt at bruge sele i hverken kørestol eller seng, da personalet har forsøgt at imødegå dette ved forskellige tiltag. Ansøgning om 129, flytning uden samtykke: Handicap og psykiatri Herning kommune har haft 2 borgere på et botilbud uden for kommunen, der i forbindelse med nedlæggelse af det oprindelige tilbud og flytning til nybyggeri, skulle have været flyttet iht. Reglerne i 129 stk. 1. Dette blev påpeget af Socialtilsyn Syd i starten af sommeren Begge borgere er multihandicappede og har boet på botilbud det meste af deres liv. Der blev derfor udarbejdet indstilling til statsforvaltningen om flytning til særligt botilbud uden samtykke i august måned, der blev godkendt. Disse 2 sager gav anledning til at Tilsynsenheden fik en skærpet opmærksomhed på hvornår borgere skal flyttes efter reglerne i 129 på både Handicap og psykiatri området, samt på Sundhed og 9

10 ældreområdet uden at der er tale om tvangsforanstaltning, men alene handler om at borgerne ikke kan samtykke til flytningen, og ikke lider af en mentalt fremadskridende sygdom. Tilsynsenheden har været i dialog med statsforvaltningen samt Herning kommunes egen jurist. Det medfører nu, at der er opmærksomhed på, at flere borgere skal flyttes efter reglerne i 129. Dette medfører flere udgifter til advokater til borgerne, flere værgemålsansøgninger og flere flyttesager generelt. Der er endvidere forskel på om tilladelse til en flytning uden samtykke, skal gives af statsforvaltningen efter indstilling, samt borgeren skal beskikkes en advokat jf. lovens 129 stk. 1, eller om borgeren er omfattet af 129 stk. 2, som medfører, at afgørelsen om flytning uden samtykke, kan træffes af kommunen, med tilsagn fra borgerens værge. 129 stk. 2 omfatter borgere med en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke modsætter sig flytning, men som mangler evnen til at give informeret samtykke til en flytning, og hvor den psykiske funktionsnedsættelse er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, som er fremadskridende. Da det vedrører borgere med fx demens, er det ofte Sundhed og Ældre dette er relevant for. Der er iværksat en ændret sagsgang i efteråret 2014, for hvordan sager efter 129 stk. 2 skal håndteres, således at Tilsynsenheden nu modtager ansøgning fra områderne, herefter afgør Tilsynsenheden om betingelserne i 129 stk. 2 er opfyldt, og om borgeren kan flyttes uden samtykke. Dette for at sikre borgerens retssikkerhed, at borgeren også modtager en specifik afgørelse på selve flytningen, samt for at kunne føre statistik på området. Sundhed og Ældre Der er ingen færdiggjorte sager om flytning efter 129 stk. 1. Der har været en enkelt sag i gang, men denne endte ud med, at borgeren til sidst valgte at flytte frivilligt på et plejecenter. Der har været 2 flytninger efter 129 stk. 2 med værge. Et fra et regionalt tilbud til kommunalt plejecenter, og en fra kommunalt plejecenter, til regionalt botilbud. Dette tal kan være større, da der ikke har været en sikker praksis for registrering af dette. Da sagsgangen først er ændret i efteråret og derved medfører registreringer, kan der være foregået flytninger efter 129 stk. 2 som Tilsynsenheden ikke har først statistik over. Ansøgning: 137g 137h, magtanvendelsesreglerne for domfældte udviklingshæmmede: Kun relevant for Handicap og psykiatri Herning Kommune har haft en ansøgning/indberetning om inddragelse af effekter for én borger, hvor tilbudsleder fandt, at iværksættelse af indgrebet var uopsætteligt, og ikke kunne afvente at Herning kommune traf afgørelse. Ansøgningen/indberetningen blev dog efterfølgende erklæret for lovlig af Tilsynsenheden, idet der var risiko for at andre kunne lide væsentlig personskade såfremt effekterne ikke blev inddraget. Effekterne kunne bruges som våben mod personalet og andre beboere, og der var nærliggende risiko for, at borgeren ville anvende effekterne som våben. Der er i 2013 givet én tilladelse til at aflåse døre og vinduer om natten, for en enkelt borger med dom, placeret i et enkeltmandstilbud. Dette er der modtaget 8 månedlige indberetninger for. 10

11 Borgeren fik i foråret en ny dom til anbringelse på institution med mulighed for overførsel til sikret institution. Dette medfører at der er andre regler, end magtanvendelsesreglerne i serviceloven, for at tilbuddet kan tilbageholde ham. Akutte 126, fastholde eller føre en person til andet rum: Der er registreret brug af akut magtanvendelse i tilbud uden for kommunen 39 gange, og 13 gange fra Herning kommunes egne tilbud. Brugen af fastholdelse eller føre til andet rum spænder vidt, lige fra at få klippet negle til, at borger overfalder beboer eller personale. Endvidere er det ofte de samme borgere der er gennemgående, hvor der anvendes akut brug af magtanvendelse. Det ses ved en enkelt borger, der har flyttet botilbud, at antallet af akutte magtanvendelser er faldet fra 9 på det første tilbud, til 1 på det nye botilbud. Dette kan skyldes en ændret pædagogisk tilgang til borgeren, eller at borgeren bliver bedre fungerende psykisk, og dermed er lettere at komme i dialog med. Ved anden borger, der tidligere har haft ophold på tilbud i Herning kommune, indtil borger flyttede for 2 år siden til specialiseret tilbud uden for kommune. Der har borgeren, i tilbuddet ikke været registreret med magtanvendelser på de 2 år borger har haft ophold der, men i 2014 er der indgået 5 indberetninger om brug af akut magtanvendelser. Dette kan skyldes en ændring i borgerens funktionsniveau, både psykisk og fysisk. Der er i efteråret afholdt fællesmøde med tilbuddet, med deltager fra handicap og psykiatri, samt Tilsynsenheden, her blev det aftalt, at tilbuddet vil forsøge at have en anden pædagogisk tilgang til borgeren, samt vil søge bistand ved VISO. Siden mødet er der ikke indgået indberetninger om magtanvendelser. Sundhed og Ældre Der er registreret brug af akut magtanvendelse i et tilbud uden for kommunen, for 2 borgere 10 gange, og 15 gange fra Herning kommunes egne tilbud. Som ved Handicap og psykiatri spænder det ligeledes vidt på Sundhed og ældre området, og dækker over den samme slags hændelser. Tilbuddet ud af kommunen, har over for den ene borger, brugt akut magtanvendelse 7 gange. Efter borgeren er flyttet til kommunalt plejecenter, har der ikke været indberetninger om brug af akut magtanvendelse, men samtidig er borgerens fysiske og psykiske funktionsniveau også dalet, så det betyder at borger ikke længere er i stand til at være udadreagerende på samme måde som tidligere. 82, Omsorgspligt: Handicap og Psykiatri: Indberetninger der falder uden for magtanvendelsesreglerne, men hvor det er åbenlyst, at der må gribes ind, da der ellers ville kunne ske alvorlig personskade, er afgjort som hørende under kommunens omsorgspligt. Tilsynsenheden har afgjort 8 indberetninger som hørende under omsorgspligten. De er af forskellig karaktér, som fx en ansøgning om en forhøjet sengehest for, at den udviklingshæmmede borger 11

12 ikke skal falde ud af sin seng, da borgeren ikke har en afværgerefleks, eller at personalet har skærmet en borger der gik ud mod en stor vej, for at sikre borgeren ikke kom ud i trafikken, dette blev gjort ved at personalet gik mellem borgeren og vejen, uden brug af fysisk fastholdelse eller føren. Der er ingen indberetninger registreret som hørende under omsorgspligten. Straffelovens 13 og 14: Der er modtaget 3 indberetninger på brug af akut magtanvendelse, hvor Tilsynsenheden har vurderet, at det ikke falder under magtanvendelsesreglerne idet betingelserne ikke er opfyldt, men hvor det kan overvejes om indberetningen kan falde under nødværge- og nødretsbestemmelserne i stedet for. Det drejer sig bla. om personale bliver brændt med cigaret og skubber borgeren væk fra sig, at borgers dør bliver holdt indtil politiet kommer, for at hindre borger i at gøre skade på sig selv, andre beboere og personalet. Tilsynsenheden har ikke bemyndigelse til at træffe afgørelser inden for det strafferetlige område, og kan derfor ikke foretage afgørelser, men kun tilbagemelde at det evt. kan falde under nødværge eller nødret. Ingen indberetninger er vurderet til at høre under straffelovens bestemmelser om nødværge og nødret. Indgreb i forbindelse med sundhedsfaglig ydelse: Tilsynsenheden har modtaget 3 indberetninger hvor borger fastholdes i forbindelse med, at der skal tages blodprøver, og for en borger, der var indlagt, hvor borger hindres i at gå, hvor borger skulle have påsat elektroder til målinger. Alle 3 er vurderet som værende ikke lovlige af Tilsynsenheden, idet det ikke er lovligt at anvende magtanvendelse i forbindelse med en sundhedsfaglig ydelse, såsom blodprøvetagning. Tilsynsenheden har modtaget 3 indberetninger hvor der foretages en sundhedsfaglig ydelse som borgeren ikke ønsker. Den ene drejer sig om at få skyllet en sonde da den ellers vil stoppe til, og det vil medføre et større indgreb i og med den vil skulle skiftes. En anden handler om at borgeren skal have tømt sin blære og der foretages en engangskaterisation Alle 3 er vurderet som værende ikke lovlige af Tilsynsenheden. Generelt omkring magtanvendelser i henhold til sundhedsfaglige ydelser, så kan ingen sundhedsfaglig ydelse gennemføres med magt. Det er dog ikke altid muligt at undgå, som ved de to ovenstående tilfælde. Hvis handlingerne ikke blev gennemført kunne det betyde indlæggelse eller utilstrækkelig medicinindstilling, hvilket vil have langt værre konsekvenser for borgerne. Derfor får 12

13 Tilsynsenheden indberetninger på de hændelser der er, og de bliver alle afgjort som ulovlige, men i hvert tilfælde vurderet, om det kunne være gjort på anden vis eller undladt. 13

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser på Børne- og Ungeområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser på Børne- og Ungeområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser på Børne- og Ungeområdet Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Sags nr. 00.00.00-P19-1594-11 Indledning Tilsynsenheden behandler,

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service Årsredegørelse Magtanvendelser 216 Ældre og Social Service Blank side/kolofon Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Magtanvendelser 216...4 Magtanvendelelser på ældreområdet...5 Magtanvendelser handicap og psykiatri...7

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Socialafdelingens vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pædagogiske principper 3 3. Udgangspunktet er omsorgspligten

Læs mere

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for Fremlæggelsen er opdelt i:

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for Fremlæggelsen er opdelt i: Bilag 1: Årsberetning for magtanvendelser på SÆH- området 2015 Kommune Side 1. Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for 2015. Fremlæggelsen er opdelt i: - Magtanvendelser, hvor

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet 15. Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Årsberetning Magtanvendelser 2014

Årsberetning Magtanvendelser 2014 Årsberetning Magtanvendelser 2014 Psykiatri og Handicap Februar 2015 Årsberetning vedr. magtanvendelser 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune Afdeling for Psykiatri og Handicap Udarbejdet af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128)

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser 2015

Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser 2015 Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser I statistikken nævnes følgende bestemmelser i Serviceloven: 125 pejle- og alarmsystemer og særlige døråbnere 127 tilbageholdelse i boligen

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Specialundervisning for voksne

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Specialundervisning for voksne Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2015 Specialundervisning for voksne Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning Tilsynsenheden

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Registrering og indberetning efter servicelovens 125, 126 a, 127 og 128. Registrering og indberetning af magtanvendelser

Læs mere

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne?

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? - i følge Ankestyrelsen DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2016 Oplæggets indhold Udgangspunkt i Ankestyrelsens undersøgelse Kommunernes håndtering af

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015. Revideret oktober 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Socialtilsyn Nord. Magtanvendelse Roller og forventninger

Socialtilsyn Nord. Magtanvendelse Roller og forventninger Socialtilsyn Nord Magtanvendelse Roller og forventninger Magtanvendelse Grundloven alle har ret til selv at bestemme over sig selv m.v. og hvis der skal ske indskrænkninger så skal det ske ved lov 71.

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven...2 2. Forudsætning for anvendelse af tvang...4 3. Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår?...5

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Esbjerg Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i dag- og botilbud i 2014 REDEGØRELSE OM MAGTANVENDELSE I DAG- OG BOTILBUD I 2014... 2 INDLEDNING... 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne over for borgere med demens

Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne over for borgere med demens Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne over for borgere med demens November 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 3 1.1 Hovedresultater 3 1.2

Læs mere

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet Punkt 14. Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet 2015-001221 Ældre og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At årsberetning for perioden 1. januar

Læs mere

Uanmeldt tilsyn A - Rapport. Toftebo plejecenter Elmegade 32, Hammerum 7400 Herning Susan Pedersen. Pia Strandbygaard.

Uanmeldt tilsyn A - Rapport. Toftebo plejecenter Elmegade 32, Hammerum 7400 Herning Susan Pedersen. Pia Strandbygaard. TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn A - Rapport Plejecenter/daghjem Sundhed og Ældre Dato: 30.08.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Toftebo plejecenter Elmegade 32, Hammerum 7400 Herning Susan Pedersen

Læs mere

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse Plejeafdelingen Redegørelse Indberetninger af magtanvendelse 2007 06 den 4. marts 1 2 3 Indholdsfortegnelse: 1. Overordnet formål med Servicelovens magtanvendelsesregler... 6 2. Formål med indberetningssystemet...

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Forretningsgang for håndtering af indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet (herunder nødret/nødværge). 21-11-2014

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Servicelovens 81-82 og 124-137 og Værgemålsloven, Lov nr. 388. 9. maj 2007 H

Læs mere

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Notat Sagsnr.: 2012/0004060 Dato: 16. marts 2012 Titel: Sagsbehandler: Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder af Sundhedsservice Efter lov om social service 136 skal

Læs mere

Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne

Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Servicelovens 81-82 og 124-137 og Værgemålsloven, Lov nr.

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE 1. Overordnet om magtanvendelse... 3 2. Alarm- eller pejlesystemer samt særlige døråbnere... 5 3. Fastholdelse... 8 4. Tilbageholdelse i boligen

Læs mere

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 Den 10. oktober 2008 Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-0871-062 1/7 Den 21. april 2008 afgav jeg min opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 16.

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker,

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger mfl.

Læs mere

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet Indledning Social- og Sundhedsudvalget orienteres en gang årligt om alle sager vedrørende magtanvendelse indenfor Ældreområdet. Lovgrundlaget

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Lovgivning Retssikkerhed Magtanvendelse Faglighed Omsorg Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 4. kvartal 2015

Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 4. kvartal 2015 Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 4. kvartal 2015 1 Kvartalsredegørelse for magtanvendelser på voksenområdet 4. kvartal 2015 Center for Sundhed & Omsorg: 1 afgørelse

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse

Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 1.1. Definition af magtanvendelse 4 1.2. Følgegruppe for magtanvendelse 4 2. Lovgrundlag 5 2.1. Den personlige

Læs mere

Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 2. kvartal 2017

Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 2. kvartal 2017 Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 2. kvartal 2017 1 Kvartalsredegørelse for magtanvendelser på voksenområdet 2. kvartal 2017 Center for Sundhed & Omsorg: Der er modtaget

Læs mere

Notat. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til. Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave. voksne. Bilag:

Notat. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til. Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave. voksne. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Henvisninger: Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave og Højmose Vænge. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til voksne. - Indstilling vedr. servicelovens

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2007

Indberetning om magtanvendelse i 2007 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2007 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2009/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2008-8366 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale instrukser for magtanvendelse på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale instrukser for magtanvendelse på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Juni 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale instrukser for magtanvendelse på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

Årsrapport om magtanvendelse på området Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport om magtanvendelse på området Forebyggelse og Sundhed Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2011/03767 Dato: 20-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Årsrapport om magtanvendelse på området Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 19. februar 2013 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2012. Indberetninger om magtanvendelse Administrationen har i 2012 modtaget 380 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 287 indberetninger

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Vejledning om Magtanvendelse

Vejledning om Magtanvendelse Vejledning om Magtanvendelse Demenskoordinatorerne Svendborg Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om magtanvendelse: Formål...... side 4 Målgruppe...... side 4 Principper...... side

Læs mere

Region Syddanmarks retningslinjer for magtanvendelse

Region Syddanmarks retningslinjer for magtanvendelse Region Syddanmarks retningslinjer for magtanvendelse Februar 2015 Center/evt. afdeling: Dokumenttype: Regionale retningslinjer Titel: Region Syddanmarks retningslinjer for magtanvendelse. Godkendt af:

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Ombudsmanden valgte at underrette det stedlige socialtilsyn om sagen. Den 24. februar 2014 skrev jeg følgende til botilbuddet (herefter botilbud X ):

Ombudsmanden valgte at underrette det stedlige socialtilsyn om sagen. Den 24. februar 2014 skrev jeg følgende til botilbuddet (herefter botilbud X ): 2014-2 Anvendelse af særlige døråbnere ved udgang fra botilbud for demente Ombudsmanden rejste i forlængelse af et besøg i et botilbud for bl.a. demente en sag om brugen af særlige døråbnere. Botilbuddet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn A - Rapport. Lind plejecenter Hovedgaden 20, Lind 7400 Herning Gundi Halfmann. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn A - Rapport. Lind plejecenter Hovedgaden 20, Lind 7400 Herning Gundi Halfmann. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn A - Rapport Plejecenter/daghjem Sundhed og Ældre Dato: 18.08.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Lind plejecenter Hovedgaden 20, Lind 7400 Herning Gundi Halfmann

Læs mere

Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3.

Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3. Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg For 2014 og 1., 2. og 3. kvartal 2015 Grundlæggende principper for reglerne om magtanvendelse Der gælder

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Uanmeldt tilsyn A - Rapport. Plejecenter Birketoft Østergade Aulum Else Krabbe. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn A - Rapport. Plejecenter Birketoft Østergade Aulum Else Krabbe. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn A - Rapport Plejecenter/daghjem Sundhed og Ældre Dato: 08.09.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Plejecenter Birketoft Østergade

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen Orientering om demens og jura 1 Tab af retlig handleevne(umyndiggørelse) Når man får en demensdiagnose, kan man med tiden miste den retlige handleevne Hvis man mister den retlige handleevne, kan man ikke

Læs mere