KARISE EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN KURSUSÅRET 2015 / 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KARISE EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN KURSUSÅRET 2015 / 16"

Transkript

1 KARISE EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN KURSUSÅRET 2015 / 16 Indholdsfortegnelse: Formålsbeskrivelse 2 Værdigrundlag 2 Skolens pædagogiske linje 2 Læringsmiljø 3 Individuelle undervisnings- og elevplaner 4 Eleverne 4 Lærerne 5 Skema 6 Undervisningen 7 Skema i emneuger 8 Obligatoriske fag: 9 Fælles samling 9 Idræt 9 Medborgerskab 10 Stamhold: 11 Stamhold Nord 11 Stamhold Syd 15 Stamhold Øst 20 Stamhold Vest 24 Linjefag I 28 Linjefag II 34 Fælles projekt 40 Juletema 40 Afslutningsuger 41 Emneuger 41 1

2 Lejrskoler, ekskursioner 41 Kulturarrangementer 42 Køkkenundervisning 42 Eftermiddags- og aftenundervisning 43 Vejledning 44 Den pædagogiske virksomhed 45 Skolens formål: Indenfor rammerne af gældende regler for frie kostskoler at drive en efterskole for unge med et særligt undervisningsbehov begrundet i indlæringsmæssige vanskeligheder. At fremme elevernes hele menneskelige udvikling. At øge elevernes tillid til egne muligheder og forberede dem til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i samfundet. Skolens værdigrundlag: Alle mennesker har ret til et ligeværdigt liv, uanset evner og social baggrund. Det enkelte menneske skal blive så livsdueligt som muligt til både at nyde og yde i tilværelsen. Kvalitet i det menneskelige fællesskab bygger på den enkeltes engagement og medansvar. Det enkelte menneske skal opdage og udnytte sit potentiale. Skolens pædagogiske linje: Karise Efterskole definerer sig selv som en almen efterskole for elever med særlige læringsforudsætninger. Herved tydeliggøres at efterskolevirksomheden har fuldstændig samme hovedsigte som alle andre efterskoler, nemlig livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Hele virksomheden tilrettelægges med hensyntagen til elevernes særlige læringsforudsætninger. Der er ingen tilknytning til en enkelt pædagogisk teori. Netop for at kunne tilrettelægge undervisning og samvær ud fra hver enkelt elev særlige forudsætninger, er der stor opmærksomhed på hver enkelt elevs zone for nærmeste udvikling. 2

3 Læringsmiljø: Struktur og forudsigelighed i efterskolens hverdagsliv vil være væsentlige forudsætninger for at skabe et læringsrum, hvor den enkelte elev frit kan udvikle egen identitet. Det trygge og rolige skolemiljø opbygges ud fra målet om en mobbefri skole, hvor samværsform og menneskesyn baseres på anerkendende pædagogik for herigennem at medvirke til inklusion. Med udgangspunkt i en forståelse og respekt for den enkelte elevs sociale, kundskabsmæssige og materielle præmisser arbejdes ud fra en helhedsopfattelse. Herved skabes forudsætninger for et arbejde, hvor den gode relation bliver omdrejningspunktet for boglig og faglig læring. Det betyder, at der kan arbejdes med undervisning ud fra den enkeltes elevs potentialer ud fra en meningsgivende indfaldsvinkel. Den meningsskabende undervisning danner udgangspunkt for refleksion og skaber dermed mulighed for at udvikle nye værdier og erkendelser og dermed nye handlemuligheder såvel bogligt, fagligt som socialt. Igennem træning af boglige og faglige færdigheder relateret til tematiske arbejdsprocesser og hverdagssituationer generelt, udvikler eleverne sig fra at være kvalificerede til at få kompetencer. Målet for den enkelte bliver at frigøre såvel boglig, faglig som social og personlig viden fra læringsprocesser til deres videre livsforløb. Vægtningen i det faglige udbud: En stor del af skolens undervisning er under titlen Linjefag, som er helhedsorienteret med udgangspunkt i konkrete opgaver og projekter. I sådan undervisning udfordres eleven, hvor der ud fra det grundlæggende motto jeg kan - jeg duer sigtes mod succeser for eleven, således at selvtillid, selvværd, selvrespekt og ligeværdsfølelse stimuleres bedst muligt. I Linjefagsundervisningen kan vekselvirkningen mellem indefra og ud og udefra og ind trives med henblik på at få den enkeltes læring til at foregå i feltet mellem individuel præstation og kendskab til andres præstationer. Ved andres præstationer forstås også her de præstationer som eleverne kan stifte bekendtskab med ved ekskursioner uden for skolen eller ved gæstelærerbesøg på skolen. Individuelle undervisningsplaner: Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Der arbejdes med målsætninger for den enkelte, såvel af undervisningsmæssig som af personlig og social karakter. Karise Efterskole benytter Skoleintra, hvorpå hver elev har sin egen elevplan, hvor målsætninger formuleres, pædagogiske fokuspunkter defineres, handleplaner og evalueringer beskrives ligesom kompetencebeskrivelser kontinuerligt laves sammen med ansvarslærere og faglærere. Elevplanen vil tillige kunne anvendes i forældresamarbejdet, i vejledning og i samarbejdet med UU-centre. Eleven vil ved afslutningen af efterskoleopholdet modtage et realkompetencebevis, der bliver udfærdiget ud fra Elevplanen. 3

4 Individuelle elevplaner: Målsætning: Hver elev får lagt en individuel plan, der omhandler faglig, social og personlig udvikling Den individuelle plan lægges på Skoleintra Det er et væsentligt mål, at eleven får ejerskab af sin personlige udviklingsplan og trænes i at tage ansvar for sin udvikling Planen skal indeholde målsætninger, evalueringer og kompetencebeskrivelser for samtlige elevens fag Planen skal endvidere indeholde konkrete udviklingsforløb og kompetencebeskrivelser for sociale og personlige forhold I de situationer, hvor eleven har behov for at udvikle nye sociale og personlige kompetencer, vil der blive lagt en handleplan for at opnå målene Organisation: Ansvarslærere og faglærere arbejder løbende sammen med eleven om at lave målsætninger, evaluere og beskrive kompetencer. Eleverne vil typisk arbejde med sin individuelle plan fra flere sider hver uge. Eleverne: Kurset er åbent for alle der opfylder kriterierne i målsætningen. Skolen har plads til 83 elever. I sammensætningen af elevholdet tilstræbes en ligelig kønsfordeling. Skolens målgruppe er elever i aldersgruppen år, som har særlige læringsforudsætninger. Behovet for særligt tilrettelagt undervisning er en forudsætning for at blive optaget på skolen. Ligeledes forudsættes, at der foreligger en udtalelse fra PPR, der dokumenterer elevens særlige behov. Det er derfor forventeligt, at de elever, der optages, tidligere har modtaget specialundervisning enten i specialklasser, integreret i normalklasser eller i anden form. Der vil være stor forskel på elevernes læringsforudsætninger. Nogle elever vil have faglige specifikke vanskeligheder; andre vil have mere generelle. Mange vil have motoriske vanskeligheder, måske reelle mindre fysiske handicaps, som f.eks. syns- eller hørenedsættelse. Nogle elever vil kunne beskrives som udviklingshæmmede. Andre elever vil have forskellige former for udviklingsforstyrrelser relateret til autismespektret. Mange af skolens elever vil være præget af lavt selvværd med begrænset selvstændighed. Mangel på fantasi og initiativ med passivitet i forhold til egen indsats præger også skolens målgruppe. Skolen optager elever, der er selvhjulpne med hensyn til personlig pleje, og som kan deltage i efterskolens og den daglige undervisnings mange praktisk betonede gøremål. De optagne elever forventes ved hjælp af skolens indsats at kunne få udviklet lyst og evne til et aktivt liv i fællesskab med andre. 4

5 Lærerne: I lærernes arbejde vil indgå undervisning, tilsyn og øvrige opgaver. Lærergruppen vil bestå af personer, der med solide faglige, pædagogiske og menneskelige egenskaber kan forestå aktiviteter, som får efterskolen til at udgøre en helhed med såvel undervisning og samvær. For at kunne etablere kvalificeret undervisning ud fra elevernes særlige læringsforudsætninger har skolen en ambitiøs efter- og videreuddannelsespolitik, således en stor gruppe af lærerne har overbygningsuddannelser og specialviden. En opbygning med en ansvarslærerordning vil have en helt central rolle i det daglige pædagogiske arbejde. Der lægges stor vægt på at skabe konstruktive og udviklende relationer mellem elev og medarbejder. Ansvarslærerne vil have en meget vigtig opgave omkring den individuelle undervisningsplan samt for elevernes tryghed, trivsel og personlige udvikling. Ansvarslærerens opgave vil være: at drage omsorg for den enkelte. hjælp til at fastholde mål for elevens ansvar. fastholdelse af målene for elevens duelighed i hverdagen. fastholdelse af elevens indsats overfor daglige gøremål. at have fokus på elevens kammeratsituation, opførsel mm. at støtte eleven i hygiejniske forhold, evt. indtagelse af nødvendig medicin, brillevedligeholdelse mm. støtte eleven i dennes bestræbelse på at opnå det øgede selvværd og den øgede selvtillid, som er en del af skolens overordnede mål. at være kontaktperson til forældrene. at være initiativtager til samtaler om den enkelte elev, hvis opholdet på efterskolen mister sit fokus. Det er ansvarslærerens opgave at give eleven støtte til selv at overtage og videreføre forældrenes tidligere indsats på disse områder 5

6 SKEMA 2015 / 16 Tidspunkter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Så er det op!! Morgenmad Værelsesoprydning Stamhold Stamhold Stamhold Linjefag Linjefag Fælles samling Pause Stamhold Stamhold Stamhold Linjefag Linjefag Frokost Pause Stamhold Idræt Medborgerskab Idræt Linjefag Læse-, lektie-, hviletid Samling i spisesalen Eftermiddagsaktivitet Aftensmad Læse-, lektie-, hviletid Aftenaktivitet Aftenhygge/stilhed På eget værelse Godnat 6

7 Undervisningen: Kurset er på 41 uger, der fordeles på 29 Linjefagsuger, 4 Stamholdsuger og 8 emneuger. Timetallet opgøres i undervisningslektioner á 45 minutter. Undervisningen vil dog være tilrettelagt i forskellige længder, alt afhængig af undervisningens indhold. Fælles samling: 1,67 undervisningslektioner Stamhold/emneuge: 13,67 undervisningslektioner Linjefag/emneuge: 10,00 undervisningslektioner Idræt: 5,33 undervisningslektioner Medborgerskab: 2,00 undervisningslektion Fritidsundervisning (ikke obligatorisk) 13,33 undervisningslektioner Lektietid (ikke obligatorisk) 9,33 undervisningslektioner Elevernes ugentlige skema vil således udgøre min. 32,67 max. 55,33 lektioner. I emneugerne vil være der være særligt skema. 7

8 Skema i emneugerne Tidspunkter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Så er det op!! Morgenmad Værelsesoprydning Emneuge uv. Emneuge uv. Emneuge uv. Emneuge uv. Emneuge uv Fælles samling Fælles samling Fælles samling Fælles samling Fælles samling Pause Emneuge uv. Emneuge uv. Emneuge uv. Emneuge uv. Emneuge uv Middag Pause Medborgerskab Emneuge uv. Idræt Læse-, lektie-, hviletid Samling i spisesalen Eftermiddagsaktivitet Aftensmad Læse-, lektie-, hviletid Aftenaktivitet Aftenhygge/stilhed På eget værelse Godnat Idræt Emneuge uv. 8

9 Obligatoriske fag: Fælles samling At eleven forundres og får grænseoverskridende oplevelser. At eleven føler deltagelse i et fællesskab. At eleven udvikler evnen til at høre fortællinger. At eleven oplever glæden ved at synge med andre, og den fællesskabsfølelse der kan opstå. Ugens sang. Sangene vælges fra den danske sangskat og mere moderne sange. Emner, som vil tage sit afsæt i menneskelivet, kultur og samfundsspørgsmål. Fællessang. Fortælling og anvendelse af visuelle og auditive medier. Alle elever og alle lærere. Idræt. At eleverne oplever og erkender glæden ved at bevæge sig. At den enkelte elev gennem undervisningen støttes i at styrke egen motivation for selvstændigt at leve et aktivt liv. At eleverne oplyses om sammenhængen mellem det kropslige og det sociale, herunder kropssprog, udtryk og hygiejne. At eleverne oplever og erkender at være en del af forskellige interessefællesskaber med udgangspunkt i motion og bevægelse. At eleverne oplyses om hvilke idrætsaktiviteter der typisk findes i Danmark og hvordan disse er organiseret, herunder foreningsliv og frivilligt arbejde. Metode og faglige aktiviteter: Udgangspunkt i den enkelte elevs motivation. Undervisning i hold, grupper og enkeltvis. Klassiske idrætsaktiviteter (div. boldspil, gymnastik, ridning, svømning osv.) Alternative motionsformer (fitness, o-løb, dans, osv.) Alle elever og 8 lærere 9

10 Medborgerskab: Fagbeskrivelse: Med afsæt i hovedsigtet om at undervisning skal have livsoplysende,- folkeligt oplysende,- og demokratisk dannende karakter danner Medborgerskab en ramme om den kritiske tænkning og den almene dannelse. Undervisningen vil dreje sig om besøg fra institutioner i samfundet som religiøse bevægelser, militæret, uddannelser, politiet og brandvæsenet, ligesom skolens grundlov og andre hverdagsregler skal udarbejdes i samarbejde med eleverne. Formål: Eleven skal igennem egen virksomhed erfare og opnå større kendskab til eget potentiale, udviklingsmuligheder og betydning i et stort fællesskab med afsæt i medborgerskabets tanke. Elevens skal endvidere erhverve konkret viden om samfundet. Undervisningen vil være forankret i individuelle opgaver, gruppearbejde og i plenum. 83 elever, 2-4 lærere 10

11 Stamhold: For at kunne optimere den boglige undervisning og elevernes personlige udvikling er eleverne opdelt på fire stamhold. På stamholdene varetages den grundlæggende undervisning i dansk, matematik, engelsk og naturfag og øvrige boglige/tværfaglige emner. Ligeledes er ansvarslærernes arbejde organiseret på stamholdet således, at tilhørsforholdet og relationen mellem elev og lærer bliver så tæt som mulig. Eleverne er opdelt med udgangspunkt i elevernes læringsforudsætninger. Stamhold Nord består af en blandet gruppe elever. Stamhold Syd består af elever, som har autismespektrumtilstande. Stamhold Øst og Vest består af primært udviklingshæmmede elever. Stamhold Nord Undervisningen på stamhold Nord vil overordnet tage udgangspunkt i målet om, at eleverne hjælpes til at forholde sig selvstændigt og konstruktivt kritisk til deres omverden, samt i videst muligt omfang at give eleverne mulighed for -og redskaber til -at bidrage som aktive medborgere i deres voksenliv. Eleven vil igennem praktisk erfaring, individuelle såvel som gruppesamtaler og konstruktiv pædagogisk virksomhed udvikle kompetencer, personlige, sociale såvel som faglige. Dette vil indgå som en planlagt del i elevens undervisning. Som en del af dette arbejde vil også indgå vejledning omkring kommende skole- og uddannelsesforløb. For udvalgte elever vil det være muligt at aflægge alle eller dele af folkeskolens prøver i dansk og matematik. På stamhold Nord er 21 elever og 4 lærere. 11

12 Matematik Fagbeskrivelse: Målet med matematikundervisningen er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i dagligdagen. At give eleverne nogle redskaber til at tackle de problemstillinger som de møder i hverdagen. Undervisningen vil blive tilrettelagt således at eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Undervisningen vil bære præg af individuel planlægning og arbejde, så eleverne bliver udfordret på hver deres niveau. Eleverne skal gennem naturfaglige ture ud af huset få indsigt i hvor og til hvad man kan bruge matematikken. Matematikken kan koordineres med andre naturfaglige fag. Undervisningen skal desuden give eleverne nogle redskaber til at arbejde med medier. Eleverne skal via undervisningen arbejde med computere, ipads og internettet. Fælles mål: Arbejde med matematiske emner som passer til deres faglige niveau Arbejde og kende til brugen af forskellige redskaber (lineal, passer, vinkelmåler, computer, ipad, online-baserede programmer mm.) Udforske omgivelserne og finde matematiske udfordringer Undervisningen vil være en blanding af individuel undervisning og gruppearbejde. Eleverne skal modtage undervisning via matematikprogrammer på ipads og fællesundervisning på tavlen. Eksperimenterende og undersøgende undervisning både med skriftlige matematiske opgaver og ture ud af huset. Naturfaglige opgaver hvor man bruger sin matematiske viden til at løse opgaver. 21 elever (individuelt tilrettelagt), 2-3 lærere 12

13 Dansk: Fagbeskrivelse: Dansk er et obligatorisk kommunikativt fag med udgangspunkt i det talte, læste og skrevne ord. Danskundervisningen leder frem imod at støtte elevens hele menneskelige udvikling, og bibringe dem de relevante danskfaglige færdigheder, de umiddelbart kan anvende i deres dagligdag. Danskundervisningen differentieres og tilrettelægges af læreren og den enkelte elev i en individuel undervisningsplan. Denne undervisningsplan indeholder konkrete faglige mål, således at undervisningens mål står klart for eleven, som læreren og hjemmet. At den enkelte elev udvikler danskfaglige kompetencer i at lytte og tale. Formulere og videregive synspunkter og holdninger. At den enkelte elev tilegner sig læsefærdigheder og henter viden i det skrevne ord. At den enkelte elev udvikler skriftlige kompetencer. Med udgangspunkt i specialpædagogikken arbejdes der mod færdigheder, der fremmer den enkelte elevs livsduelighed, med sigte på en personlig og demokratisk dannelse. Der læses tekster som tager udgangspunkpunkt i den enkelte elevs læsefærdigheder. Der arbejdes med grammatiske opgaver ud fra den enkelte elevs niveau og individuelle mål. Der arbejdes med skriftlige opgaver med udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer. Der arbejdes med samtalen, diskussionen og debatten, hvor den enkelte elev så vidt muligt formulerer egne synspunkter og holdninger, og i vekselvirkning med fællesskabet, udvikler verbale færdigheder, samt personlig og social dannelse. Taleundervisning: Udvalgte elever vil få mulighed for at følge et særskilt forløb i taleundervisning. At eleven stimuleres og motiveres gennem aktiviteter til at bruge sproget. At eleven gennem aktiviteter bruger sproget prosodi optimalt. At udvide elevens impressive (sprogforståelse) såvel som ekspressive sprog (sprogbrug). At eleven aktivt bruger tegn til tale til at understøtte det ekspressive sprog. Mange aktiviteter tager udgangspunkt i Karlstadsmodellen. Fælles aktiviteter 2-4 elever, 1 tale- hørelærer og 1 lærer 13

14 Engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle Undervisningen vil bestå af samtaler, individuelt såvel som gruppearbejde. Mundtlige præsentationer og samtale på engelsk ud fra digitale medier. Undervisningen vil tage højde for den enkelte elevs niveaumæssige forudsætninger. Naturfag Fagbeskrivelse: Eleverne skal ud og opleve naturen og verdenen omkring dem. Eleverne skal indsamle genstande fra naturen og undersøge disse nærmere. Kategorisere, teste og be- eller afkræfte teser er arbejdsformer, som eleverne vil arbejde med. Derudover skal eleverne også have en indsigt i dagligdagens problematikker omkring miljø, teknik og sundhed. Fælles mål: At eleverne opnår en viden om fysik/kemi i dagligdagen og hændelser omkring dem. Eleverne skal lære nogle naturvidenskabelige arbejdsmetoder gennem forsøg og undersøgelser og gennem disse opnå en viden. At eleverne opnår en forståelse for naturen og verdenen omkring dem. At eleverne arbejder med nogle forsøg og undersøgelser hvor de skal komme frem til hvad der er rigtigt eller forkert. At eleverne arbejder med teori, som skaber en basis for de forsøg de skal arbejde med. At eleverne skal have lov til at eksperimentere med genstande fra naturen omkring dem og enkle fysikredskaber i trygge sikre rammer. Undervisningen vil være en blanding af fortælling, individuelt arbejde og gruppearbejde. Eleverne skal gennem eksperimenter og undersøgelser komme frem til nogle resultater og arbejde med nogle hypoteser som de så skal be- eller afkræfte. 21 elever og 2-3 lærere 14

15 Stamhold Syd: Stamholds Syd er specialiseret til elever der ligger indenfor autisme området eller har særlige læringsforudsætninger der ligger inden for autisme området. På holdet er 22 elever og 5 lærere. Hver elev har en ansvarslærer som er i tæt kontakt med eleven og hjemme. Ansvarslæreren har ansvaret for den daglige trivsel og udfyldelse af elevplanen. Hver morgen i stamholdsundervisningen afholdes der samling, hvor dagens program og fælles informationer gennemgås. Her øver eleverne sig i at fokusere deres opmærksomhed og auditiv koncentration samt at medtage kollektive beskeder. I den faglige undervisning i dansk, matematik og engelsk inddeles eleverne i 2 hold efter faglige niveau. Alfa og Omega. Hver mandag eftermiddag arbejdes der med emneundervisning, hvori der også forekommer undervisning i natur/teknik, historie, samfundsfag, social træning mm. I emneundervisningen er fokus langt hen af vejen den gode oplevelse i fællesskab med sine holdkammerater. For udvalgte elever vil det være muligt at aflægge alle eller dele af folkeskolens prøver i dansk og matematik Faglig undervisning Dansk, Matematik, Natur/Teknik, Engelsk, Projekt Mandag Tirsdag Onsdag Faglig undervisning Dansk, Matematik, Natur/Teknik, Engelsk, Projekt Faglig undervisning Dansk, Matematik, Natur/Teknik, Engelsk, Projekt Fælles samling Fælles samling Fælles samling Pause Pause Pause Faglig undervisning Dansk, Matematik, Natur/Teknik, Engelsk, Projekt Faglig undervisning Dansk, Matematik, Natur/Teknik, Engelsk, Projekt Ansvarslærertid. Arbejde med personlige og sociale kompetencer Frokost/pause Frokost/pause Frokost/pause Emneundervisning for alle. Lærings- og undervisningsaktiviteter skifter fra mandag til mandag. 15

16 Dansk: Dansk på Karise Efterskole er et obligatorisk kommunikativt fag med udgangspunktet i det talte, læste og skrevne sprog. At fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet. Danskundervisningen leder frem imod at støtte elevens hele menneskelige udvikling, og bibringe dem de relevante danskfaglige færdigheder de umiddelbart kan anvende i deres dagligdag. Danskundervisningen differentieres og tilrettelægges af læreren og den enkelte elev i en individuel undervisningsplan. Denne undervisningsplan indeholder konkrete faglige mål, således at undervisningens mål står klart for eleven såvel som læreren og hjemmet. Form: Som udgangspunkt arbejdes der uafhængigt på to hold. Eleverne har dansk på deres stamhold, opdelt efter niveau. Fælles for alle danskholdene er at der i løbet af året arbejdes med samme overordnede emner. I enkelte forløb opbrydes holdstrukturen og der arbejdes med et fælles emne. Indhold/metode: Det talte sprog: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: udtrykke sig med personlig sikkerhed og selvstændighed. udtrykke fantasi, følelser, tanker og erfaringer. lytte aktivt og forholde sig åbent, vurderende til andres mundtlige fremstilling. Det skrevne sprog læse: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Læse sikkert og med passende hastighed. Fastholde det væsentlige i en tekst, ved hjælp af årsag/sammenhæng, understregning, mindmap m.m. Læse op 8-12 elever. Et hold vil have en boglig og teoretisk tilgang til arbejdet. Det andet hold vil benytte sig af mere praktiske læringsmetoder. 2-3 lærere 16

17 Taleundervisning: Udvalgte elever vil få mulighed for at følge et særskilt forløb i taleundervisning. At eleven stimuleres og motiveres gennem aktiviteter til at bruge sproget. At eleven gennem aktiviteter bruger sproget prosodi optimalt. At udvide elevens impressive (sprogforståelse) såvel som ekspressive sprog (sprogbrug). At eleven aktivt bruger tegn til tale til at understøtte det ekspressive sprog. Mange aktiviteter tager udgangspunkt i Karlstadsmodellen. Fælles aktiviteter 2-4 elever 1 tale- hørelærer og 1 lærer Matematik: At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i dagligdagen. At give eleverne nogle redskaber til at tackle nogle problemstillinger som de møder i hverdagen. Undervisningen vil blive tilrettelagt således at eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Undervisningen vil bære præg af individuel planlægning og arbejde så eleverne bliver udfordret på hver deres niveau. Eleverne skal gennem naturfaglige ture ud af huset få indsigt i hvor og til hvad man kan bruge matematikken. Matematikken kan koordineres med andre naturfaglige fag. Undervisningen skal desuden give eleverne nogle redskaber til at arbejde med medier. Eleverne skal via undervisningen arbejde med computere, ipads og internettet. Arbejde med matematiske emner som passer til deres faglige niveau Arbejde med forskellige redskaber (lineal, passer, vinkelmåler, computer, ipad, onlinebaserede programmer, podcasts mm.) Udforske omgivelserne og finde matematiske udfordringer 17

18 Undervisningen vil være en blanding af individuel undervisning og gruppearbejde. Eleverne skal modtage undervisning via matematikprogrammer på ipads og fællesundervisning på tavlen. Eksperimenterende og undersøgende undervisning både med skriftlige matematiske opgaver og ture ud af huset. Naturfaglige opgaver hvor man bruger sin matematiske viden til at løse opgaver elever. Et hold vil have en boglig og teoretisk tilgang til arbejdet. Et andet hold vil benytte sig af mere praktiske læringsmetoder. 2-3 lærere Engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle Undervisningen vil bestå af samtaler, individuelt såvel som gruppe arbejde. Mundtlige præsentationer og samtale på engelsk ud fra digitale medier. Undervisningen vil tage højde for den enkelte elevs niveaumæssige forudsætninger elever. Et hold vil have en boglig og teoretisk tilgang til arbejdet. Et andet hold vil benytte sig af mere praktiske læringsmetoder. 2-3 lærere 18

19 Emneundervisning mandag eftermiddag. At eleverne tilegner sig viden om problemstillinger og sammenhænge, der knytter sig til natur, samfund, teknologi, miljø og sundhed. At eleverne opnår et større fællesskab Emner indenfor området: Natur/teknik Samfundsforhold Historie Ungdomsliv og kultur Selvforståelse og selverkendelse i forhold til diagnoser Metode: Der undervises i faget en gang om ugen. Undervisningen vil bestå af læreroplæg, elevoplæg, fælles oplæg, gruppearbejde, undersøgende og opsøgende arbejde, brug af diverse elektroniske medier, løbende evaluering af faget og udbyttet. Værkstedsundervisning Gruppearbejde Individuelt arbejde Mange af aktiviteterne vil tage deres udgangspunkt omkring skolens bålhus. En gang om måneden vil aktiviteten finde sted sammen med en udflugt/tur ud af huset. Elever skal arbejde med diverse samarbejdsøvelser. 22 elever, 3-5 lærere 19

20 Stamhold Øst Undervisningen er organiseret i faglige blokke og varierende temaer med et tværfagligt sigte, hvori der indgår dansk, matematik, engelsk, historie, natur/teknik og bevægelse. Med et specialpædagogisk sigte bliver der taget udgangspunkt i den enkelte elevs læringsforudsætninger. Undervisningen er organiseret således, at der arbejdes både i grupper og individuelt med pensum. I perioder vil der være samarbejde mellem stamhold øst og vest. I den tematiske undervisning vil der endvidere være fokus på udviklingen af de kommunikative, social-, og personlige kompetencer. I specialpædagogisk tilrettelagte undervisningsforløb arbejder eleverne med og får mulighed for at erhverve sig handlekompetencer, som retter sig mod et mere aktivt medborgerskab og demokratisk dannelse. På stamhold øst er der i skoleåret 2015/16 19 elever og 5 lærere. I undervisningen arbejdes der med følgende aktiviteter: Dansk: At fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet. Danskundervisningen leder frem imod at støtte elevens hele menneskelige udvikling, og bibringe dem de relevante danskfaglige færdigheder de umiddelbart kan anvende i deres dagligdag. Danskundervisningen differentieres og tilrettelægges af læreren og den enkelte elev i en individuel undervisningsplan. Denne undervisningsplan indeholder konkrete faglige mål, således at undervisningens mål står klart for eleven såvel som læreren og hjemmet. At eleven opnår et kendskab til bogstaver, læsning, lytning, forståelse og dramatisering. At eleven træner skrivning i hånden, på pc/tablet og mobiltelefon At eleverne opnår kendskab til det at tage kritisk stilling. Der arbejdes i 3-4 værksteder af minutters varighed. Eleverne vil i en lektion komme gennem alle værksteder. Fx Læsning, IT, Leg og bevægelse og skriftlig dansk. Når der arbejdes tematisk og tværfagligt vil eleverne blive udfordret danskfagligt gennem et helhedsorienteret undervisningstilbud. Der er morgensamling for stamholdet mandag-tirsdag-onsdag. 20

21 Indhold/metode: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Det talte sprog: Udtrykke sig med personlig sikkerhed og selvstændighed. Udtrykke fantasi, følelser, tanker og erfaringer. Lytte aktivt og forholde sig åbent, vurderende til andres forestilling. Det skrevne sprog læse: Afkode eller læse tekster af varierende sværhedsgrad. Læse op. Genfortælle indhold og/eller fakta fra det læste. Taleundervisning: Udvalgte elever vil få mulighed for at følge et særskilt forløb i taleundervisning. At eleven stimuleres og motiveres gennem aktiviteter til at bruge sproget. At eleven gennem aktiviteter bruger sproget prosodi optimalt. At udvide elevens impressive (sprogforståelse) såvel som ekspressive sprog (sprogbrug). At eleven aktivt bruger tegn til tale til at understøtte det ekspressive sprog. Mange aktiviteter tager udgangspunkt i Karlstadsmodellen. Fælles aktiviteter 2-4 elever 1 tale- hørelærer og 1 lærer 21

22 Matematik: At eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen med henblik på, at kunne begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold. At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematikken i dagligdagen At give eleverne nogle redskaber til at tackle de matematiske problemstillinger, som de vil møde i hverdagen. Arbejde med matematiske emner som passer til deres faglige niveau Udforske omgivelserne og finde matematiske udfordringer Der arbejdes i 3-4 værksteder af minutters varighed. Eleverne vil i en lektion komme gennem alle værksteder. Fx Skriftlig matematik, IT, Leg og bevægelse og rollespil købmandsbutik, bank. Både fællesundervisning, individuelt og gruppearbejde. Eleverne skal modtage undervisning via matematikprogrammer på ipads Eksperimenterende og undersøgende undervisning både med skriftlige matematiske opgaver og ekskursioner. Naturfaglige opgaver, hvor eleven skal bruge sin matematiske viden. Engelsk. At eleverne tilegner sig enkle engelske hverdagsgloser og små sætninger. At eleverne får et indblik i det engelske sprogs brug i det danske sprog. Arbejde med engelsk faglige emner, der knytter an til praktisk brug i forbindelse med rejser. Arbejde med tal og stave deres navne på engelsk. Arbejde med gængse dagligdagsvarers navne. Arbejde med elevers navne og bopæl. Undervisningen vil tage afsæt i rollespil. Undervisningen vil tage afsæt i mesterlærerprincippet og gentagelser. 22

23 Natur/teknik At eleverne tilegner sig viden om problemstillinger og sammenhænge, der knytter sig til natur, miljø og sundhed, og derved opnår større forståelse for sig selv i relation til naturen og verden omkring dem. At eleverne skal have mulighed til at eksperimentere med genstande fra naturen omkring dem og enkle fysikredskaber i trygge sikre rammer. At eleverne arbejder med teori, som skaber en basis for de forsøg de skal arbejde med. At eleverne arbejder med nogle forsøg og undersøgelser, hvor de skal komme frem til hvad der er rigtigt eller forkert samt få en forståelse af at undersøgelser og eksperimenter både kan lykkes og mislykkes. Arbejde undersøgende, eksperimenterende og nysgerrigt med relevante hypoteser. Undervisningen vil tage afsæt i konkrete problemstillinger, forsøg og eksperimenter, som kan relateres til hverdagen og nærmiljøet Årsplan Aug: Mig selv og hinanden Sep: Aktiv rundt i Danmark og de 7 kostråd Okt/Nov: Ole Lund Kirkegård Dec: Jul Jan: Fælles projekt Feb: Ungdomsliv og seksualitet Marts: Sing a long April: Røvere og soldater Maj: Lejrskole og fra jord til bord Juni: Afslutning 23

24 Stamhold Vest Undervisningen er organiseret med dansk, matematik, engelsk/sprogkundskab og samfundsoplysning som ugentlige gennemgående fag. Desuden vil undervisningen være bygget op omkring varierende emner med et tværfagligt sigte, herunder vil natur/teknik indgå. Med et specialpædagogisk sigte bliver der taget udgangspunkt i den enkelte elevs læringsforudsætninger. Undervisningen er organiseret således, at der arbejdes i både grupper og individuelt med pensum. Periodisk vil der ligeledes være samarbejde og udveksling mellem Stamhold Øst og Vest. I undervisningen vil der endvidere være fokus på udviklingen af de kommunikative, sociale-, og personlige kompetencer. I specialpædagogisk tilrettelagte undervisningsforløb arbejder eleverne med at få mulighed for, at erhverve sig kommunikative handlekompetencer, som retter sig mod et mere aktivt medborgerskab og demokratisk dannelse. På Stamhold Vest er der 21 elever og 5 lærere. Dansk: Fagets mål At fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet. Danskundervisningen leder frem imod at støtte elevens hele menneskelige udvikling, og bibringe dem de relevante danskfaglige færdigheder, de umiddelbart kan anvende i deres dagligdag. Danskundervisningen differentieres og tilrettelægges af læreren og den enkelte elev i en individuel undervisningsplan. Denne undervisningsplan indeholder konkrete faglige mål, således at undervisningens mål står klart for eleven såvel som læreren og hjemmet At eleverne opnår et kendskab til stavning, læsning, lytning, forståelse og dramatisering At eleverne træner skrivning i hånden At gøre eleverne trygge ved brugen af it At eleverne opnår et kendskab til det at tage kritisk stilling. Det talte sprog: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Udtrykke sig med personlig sikkerhed og selvstændighed Udtrykke fantasi, følelser, tanker og erfaringer Lytte aktivt og forholde sig åbent og vurderende til andres mundtlige fremstilling 24

25 Det skrevne sprog læse: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Afkode eller læse tekster af varierende sværhedsgrad Læse op. Faglig aktivitet: Danskundervisningen vil indebære: Læsetræning Skrivning Stavning Gør brug af computer, ipad og mobiltelefon Højtlæsning Kommunikation. Undervisningen vil være en blanding af individuel undervisning, gruppearbejde samt plenum. Undervisningen vil tage udgangspunkt i elevernes færdigheder og kompetencer. Eleverne skal modtage undervisning via programmer på ipads og fællesundervisning med afsæt i tværfaglighed. Taleundervisning: Udvalgte elever vil få mulighed for at følge et særskilt forløb i taleundervisning. At eleven stimuleres og motiveres gennem aktiviteter til at bruge sproget. At eleven gennem aktiviteter bruger sproget prosodi optimalt. At udvide elevens impressive (sprogforståelse) såvel som ekspressive sprog (sprogbrug). At eleven aktivt bruger tegn til tale til at understøtte det ekspressive sprog. Mange aktiviteter tager udgangspunkt i Karlstadsmodellen. Fælles aktiviteter 2-4 elever 1 tale- hørelærer og 1 lærer 25

26 Matematik At eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen med henblik på, at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold. At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematikken i dagligdagen At give eleverne nogle redskaber til at tackle de matematiske problemstillinger, som de vil møde i hverdagen. Arbejde med matematik som passer til elevens faglige niveau Matematik på ipad Aflæse tabeller og måle Købmandsregnskab Klokken analog og digital Kendskab til geometri. Undervisningen vil være en blanding af individuel undervisning og gruppearbejde. Eleverne skal modtage undervisning via matematikprogrammer på ipads og fællesundervisning med afsæt i tværfaglighed. Eksperimenterende og undersøgende undervisning både med skriftlige matematiske opgaver og ture ud af huset. Naturfaglige opgaver, hvor man bruger sin matematiske viden til at løse opgaver, vil blive implementeret. Engelsk: At eleverne tilegner sig enkelte engelske hverdagsgloser og små sætninger At eleverne får et indblik i det engelske ord i det danske sprog. Arbejde med engelskfaglige emner, der knytter an til praktisk brug i forbindelse med rejser. Arbejde med tal og bogstavers navne på engelsk Arbejde med elevers navne og bopæl. Undervisningen vil tage afsæt i rollespil Undervisningen vil tage afsæt i mesterlærerprincippet og gentagelser. 26

27 Natur/teknik At eleverne tilegner sig viden om problemstillinger og sammenhænge, der knytter sig til natur, miljø og sundhed, og derved opnår større forståelse for sig selv i relation til naturen og verden omkring dem. At eleverne skal have mulighed til at eksperimentere med genstande fra naturen omkring dem og enkle fysikredskaber i trygge sikre rammer. At eleverne arbejder med teori, som skaber en basis for de forsøg, de skal arbejde med. At eleverne arbejder med nogle forsøg og undersøgelser, hvor de skal komme frem til, hvad der er rigtigt eller forkert samt få en forståelse af at undersøgelser og eksperimenter både kan lykkes og mislykkes. Arbejde undersøgende, eksperimenterende og nysgerrigt med relevante hypoteser. Undervisningen vil tage afsæt i konkrete problemstillinger, forsøg og eksperimenter, som kan relateres til hverdagen og nærmiljøet Samfundsoplysning/ Medborgerskab At eleven udvikler sin demokratiske forståelse At eleven oplever glæden ved at tilhøre og aktivt tage del i fællesskabet At eleven udvikler evnen til at have forståelse for andres meninger og synspunkter At eleverne får et øget kendskab til aktuelle nyheder, politisk relevante emner og etiske spørgsmål At eleven udvikler evnen til at udtrykke egne meninger. Der vil blive taget emner op til debat og beslutning, som relateres til en kulturel fællesskabsforståelse på efterskolen. Der vil blive taget samfundsrelevante emner op, som behandler vores kulturelle dannelse i såvel samfundet generelt som samværet på skolen. Fælles debat i plenum. Elevfremlæggelser. Gruppearbejder. 27

28 Linjefag: En stor position på skemaet er linjefag, hvor eleverne vælger at blive undervist i en af disse 6 retninger: Idræt, Friluftsliv, Performance, Madkundskab, Medie/Teknologi og Design i to perioder. Fagene skal forsøge at bidrage til elevens udvikling inden for et for eleven særligt interessefelt, og undervisningen er tværfaglig og indeholder forskellige fagelementer, men fælles for alle er, at der skal indgå et bogligt element, eleverne skal opøve konkret faglig viden/kompetencer, der skal indgå et æstetisk niveau og så skal der være et konkret produkt i form af udstilling eller fremvisning. Linjefag 1 er på 15 uger Linjefag 2 er på 14 uger Linjefag I Medie/teknologi I At eleverne opnår forståelse og viden om forskellige medier og mediers forskellige måder at kommunikere på. At eleverne producerer deres egen kortfilm og derigennem får erfaringer og praktisk viden om filmproduktion. At eleverne får indsigt i de forskellige begreber og værktøjer inden for egne medier, sociale medier og massemedier. Eleverne skal, med lærerstøtte, sammen producere en kortfilm, hvor de skal stå for ideudvikling, planlægning, optagelse, redigering og præsentation. Korte forløb, hvor der arbejdes med radio, podcast, green screen, musikproduktion, reklamer, sociale medier og Lego Mindstorm Eleverne skal, med lærerstøtte, stå for korte nyhedsudsendelser om livet på Karise Efterskole Projektarbejde Gruppe/individuelt Klasseundervisning elever, 3 lærere 28

29 Design I Fagets ma l: Design skal bidrage til, at eleverne udvikler kendskab til materiel kultur, som den kommer til udtryk i omverdenen og tidsperioder. Refleksion og dialog er væsentlige elementer i undervisningen. I undervisningen design skal eleverne tilegne sig kundskaber og færdigheder gennem det praktiske arbejde med forskellige materialer, ha ndværk og udtryksformer. Eleverne slutter af med at fremstille et selvvalgt produkt. Eleverne skal, gennem eget ha ndværk, blive i stand til at forsta samspillet mellem ide, tanke og handling frem til et færdigt produkt. Gennem designprocesserne arbejder eleverne udforskende, eksperimenterende og problemløsende, sa en kreativ og innovativ tilgang fremmes og eleven opna r tillid til egne muligheder. At sætte aftryk på skolen (visuelt være med til at gøre skolen pæn/ skabe æstetik, hygge, afsæt for kreativitet ) At tage udgangspunkt i meningsfulde arbejdsprocesser/ afsæt i elevens behov og ønsker. At tage udgangspunkt i forskellige materialer, herunder bl.a. naturmaterialer. Introduktion af diverse materialer, hvor eleverne indføres i færdigheder og materialets muligheder.herunder viden om farvelære. Fælles undervisning Individuelt. I grupper elever og 3 lærere 29

30 Performance I Grease: At eleven oplever, hvordan man kan udtrykke sig både verbalt og i særdeleshed nonverbalt. Dette vil komme til udtryk gennem dans, mimik, tegn til tale mm. At eleven får kendskab til teatrets virke såsom hvordan man sætter en forestilling op, hvordan man agerer i forhold til medaktører, hvordan man modtager instruktion mv. At eleverne oplever glæde ved at være en del af det særlige fællesskab drama og teater kan danne rammen for. At eleven udviser stor tillid til og samarbejde med andre aktører. At eleverne opnår kendskab til forskellige dramaøvelser og teknikker. At eleverne oplever forskellige genrer indenfor performance, herunder kamptekniker, forskellige dansestilarter, tekstsekvenser og sang. At eleverne oplever det legende element i valg af opsætning, tekst og udtryk. Daglig fysisk aktivitet i form af styrke og dans Dramaøvelser Ture ud af huset Sang Fremstilling af kostumer, rekvisitter mm. Fælles arbejde Gruppearbejde i både større og mindre grupper Individuelt elever og 3 lærere 30

31 Idræt I At eleverne oplever motion som en naturlig del af deres hverdag At eleverne får kendskab til kroppens anatomi her under oplever en kropsforståelse At eleverne oplever glæde ved fysisk udfoldelse At eleverne oplever at naturen kan bruges som ramme for fysisk udfoldelse At eleverne opnår et kendskab til samt anerkender hinandens forskelligheder eksempelvis hvilke fysiske begrænsninger et givent handicap kan have At eleverne kan udvise samarbejdsevne og social opmærksomhed i forhold til idrætslige aktiviteter At eleverne deltager i planlægningen af Skolernes motionsdag her under opmåling af rute, udarbejdelse af løbekort, opvarmning og musik med videre At eleverne bliver bevidst om egen krop og fysiske grænser, for derved at have mulighed for at kunne udforske og udvikle flere idrætskompetencer. Vi kommer til at arbejde med temaerne: Grundform, kropsforståelse og grundlæggende fysiologi; Atletik; Taekwondo og svømning samt Forbrænding, kost og kalorier Fysiske aktiviteter minimum en halv times fysisk aktivitet om dagen Praktisk teori om kroppen Planlægning af Motionsdag for efterskolen og Kariseuddannelsen Ture ud ad huset. Læringssituationerne vil foregå på et æstetisk niveau I plenum Gruppearbejde Individuelt elever, 3 lærere 31

32 Madkundskab I Fagbeskrivelse: Køkken er et tværfagligt fag med udgangspunkt i hjemkundskab. Faget er et praktisk fag hvori der indgår elementer af dansk (læse opskrifter), matematik (måle/veje/tælle), biologi (krop/natur) og geografi (årstider/lande). Fælles mål: At eleverne får en grundlæggende forståelse for hvilke råvarer der er sæson for i Danmark. At eleverne oplever madens vej fra jord til bord. At eleverne lærer grundlæggende tekniske, håndværksmæssige og hygiejniske arbejdsprocesser i køkkenet. At eleverne stifter bekendtskab med fødevareproduktionens historie i Danmark og således bliver klogere på deres egen kultur. At eleverne stifter bekendtskab med grundlæggende ernæring. At eleverne gennem æstetiske læreprocesser oplever mad og madlavning i mange facetter. At eleverne smager, føler, dufter og lytter. At eleverne oplever fremmede madkulturer. Undervisningen kommer til at foregå i en vekselvirkning mellem fælles aktiviteter og aktiviteter i mindre grupper. Hver uge vil vi starte fælles med en introduktion til ugens emne således at vi sigter mod en fælles forståelse. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes interesse og motivation, og indholdet såvel som arbejdsmetoden er således dynamisk elever, 3 lærere 32

33 Friluftsliv I Fagets ma l: Formålet med undervisningen i linjefaget friluftsliv er, at eleverne tilegner sig viden, der knytter sig til natur, miljø og sundhed. Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med problemstillinger, ansvarsfuld brug af naturen og sammenhæng, der er vigtige for den enkelte og for samfundet lokalt og globalt. Friluftsliv er et tværfagligt, primært udendørs fag, hvori elementerne biologi, geografi, idræt, fysik og hjemkunstskab. At eleverne får et kendskab til hvad begrebet friluftsliv kan indeholde. At eleverne får en kendskab til regler, adfærd og sikkerhed omkring bål. At eleverne får en kendskab og indblik i at lave mad over bål. At eleverne formulighed for at udfolde sig aktivt i naturen. At eleverne får en kendskab til begreberne miljø, affald og genanvendelse. Undervisningen kommer til at foregå i fællesskab, individuelt og i grupper. Hver uge er beskrevet med et hovedtema, som giver eleverne overblik over ugens undervisning og aktiviteter. Vi starter hver uge med en fælles introduktion til ugen emne, for at sigte mod en fælles forståelse og afklaring af ugens indhold og tema elever og 3 lærere 33

34 Linjefag II Design II Fagets ma l: Design skal bidrage til, at eleverne udvikler kendskab til materiel kultur, som den kommer til udtryk i omverdenen og tidsperioder. Refleksion og dialog er væsentlige elementer i undervisningen. I undervisningen design skal eleverne tilegne sig kundskaber og færdigheder gennem det praktiske arbejde med forskellige materialer, ha ndværk og udtryksformer. Eleverne slutter af med at fremstille et selvvalgt produkt. Eleverne skal, gennem eget ha ndværk, blive i stand til at forsta samspillet mellem ide, tanke og handling frem til et færdigt produkt. Gennem designprocesserne arbejder eleverne udforskende, eksperimenterende og problemløsende, sa en kreativ og innovativ tilgang fremmes og eleven opnår tillid til egne muligheder. At sætte aftryk på skolen (visuelt være med til at gøre skolen pæn/ skabe æstetik, hygge, afsæt for kreativitet ) At tage udgangspunkt i meningsfulde arbejdsprocesser/ afsæt i elevens behov og ønsker. At tage udgangspunkt i forskellige materialer, herunder bl.a. naturmaterialer. Introduktion af diverse materialer, hvor eleverne indføres i færdigheder og materialets muligheder. Herunder viden om farvelære. Fælles undervisning Individuelt. I grupper elever og 3 lærere 34

35 Madkundskab II Fagbeskrivelse: Køkken er et tværfagligt fag med udgangspunkt i hjemkundskab. Faget er et praktisk fag hvori der indgår elementer af dansk (læse opskrifter), matematik (måle/veje/tælle), biologi (krop/natur) og geografi (årstider/lande). Fælles mål: At eleverne får en grundlæggende forståelse for hvilke råvarer der er sæson for i Danmark. At eleverne oplever madens vej fra jord til bord. At eleverne lærer grundlæggende tekniske, håndværksmæssige og hygiejniske arbejdsprocesser i køkkenet. At eleverne stifter bekendtskab med fødevareproduktionens historie i Danmark og således bliver klogere på deres egen kultur. At eleverne stifter bekendtskab med grundlæggende ernæring. At eleverne gennem æstetiske læreprocesser oplever mad og madlavning i mange facetter. At eleverne smager, føler, dufter og lytter. At eleverne oplever fremmede madkulturer. Undervisningen kommer til at foregå i en vekselvirkning mellem fælles aktiviteter og aktiviteter i mindre grupper. Hver uge vil vi starte fælles med en introduktion til ugens emne således at vi sigter mod en fælles forståelse. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes interesse og motivation, og indholdet såvel som arbejdsmetoden er således dynamisk elever, 3 lærere 35

36 Performance II Cirkus med mulighed for musik og sceneteknik. At eleverne oplever hvordan cirkus kan danne ramme for en legende teaterforestilling. At eleverne får kendskab til teatrets og cirkussets virke og historie; Hvordan sætter man en forestilling op, hvordan agere man i forhold til medaktører, hvordan modtager man instruktion, hvad definerer cirkus mv. At eleverne oplever glæde ved at være del af det særlige fællesskab cirkus/teater kan danne rammen for. At eleverne udviser stor tillid og samarbejde med andre aktører. At eleverne opnår et kendskab forskellige dramaøvelser og de teknikker der bruges i cirkus. At eleverne oplever forskellige genre inden for cirkus herunder kamptekniker, trylleri, akrobatik, forskellige dansestilarter, tekstsekvenser, sang og musik. At eleverne oplever musikkens rolle i cirkus. At eleverne stifter bekendtskab med sceneteknik, lyd og lys. Dramaøvelser, ture ud ad huset og sang. Musik herunder samspil og programmering. Sceneteknik herunder lys og lyd. Fremstilling af kostumer, rekvisitter mm. Fælles arbejde. Gruppearbejde i både større og mindre grupper. Individuelt elever og 3 lærere. 36

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk

Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk Læreplaner for Halsnæs lilleskole Generelle betragtninger om undervisningen på Halsnæs Lilleskole. Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk Projektarbejde:

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 -

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 - Årsplan for 6.- 7. C - 1 - Status Årsplan for 6.- 7. C Klassen består af seks elever, tre piger og tre drenge i alderen 12 til 13 år. Fire elever går i syvende klasse og to elever går i sjette klasse.

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Evalueringen foretages på baggrund af lovkrav i henhold til Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet.

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet. Indholdsplan for Gødvad Efterskole Skoleår 2015-2016 Indenfor rammerne af loven om de frie kostskoles og dennes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse driver Gødvad Efterskole

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Hvor skal folkeskolen evalueres hen?

Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Om intern evaluering i skolens hverdag Af Signe Holm Larsen Intern evaluering hvad og hvorfor? Nyt om evaluering i folkeskoleloven Fra høringsforslag af 17.10.05: 13,

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Målgruppe: Lærere i sprogstøttecentre og modtagerklasser, lærere med tosprogede børn i klasserne samt andre interesserede Tid: 23. april kl. 15-17.30 Sted: Medborgerhuset

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere