KARISE EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN KURSUSÅRET 2015 / 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KARISE EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN KURSUSÅRET 2015 / 16"

Transkript

1 KARISE EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN KURSUSÅRET 2015 / 16 Indholdsfortegnelse: Formålsbeskrivelse 2 Værdigrundlag 2 Skolens pædagogiske linje 2 Læringsmiljø 3 Individuelle undervisnings- og elevplaner 4 Eleverne 4 Lærerne 5 Skema 6 Undervisningen 7 Skema i emneuger 8 Obligatoriske fag: 9 Fælles samling 9 Idræt 9 Medborgerskab 10 Stamhold: 11 Stamhold Nord 11 Stamhold Syd 15 Stamhold Øst 20 Stamhold Vest 24 Linjefag I 28 Linjefag II 34 Fælles projekt 40 Juletema 40 Afslutningsuger 41 Emneuger 41 1

2 Lejrskoler, ekskursioner 41 Kulturarrangementer 42 Køkkenundervisning 42 Eftermiddags- og aftenundervisning 43 Vejledning 44 Den pædagogiske virksomhed 45 Skolens formål: Indenfor rammerne af gældende regler for frie kostskoler at drive en efterskole for unge med et særligt undervisningsbehov begrundet i indlæringsmæssige vanskeligheder. At fremme elevernes hele menneskelige udvikling. At øge elevernes tillid til egne muligheder og forberede dem til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i samfundet. Skolens værdigrundlag: Alle mennesker har ret til et ligeværdigt liv, uanset evner og social baggrund. Det enkelte menneske skal blive så livsdueligt som muligt til både at nyde og yde i tilværelsen. Kvalitet i det menneskelige fællesskab bygger på den enkeltes engagement og medansvar. Det enkelte menneske skal opdage og udnytte sit potentiale. Skolens pædagogiske linje: Karise Efterskole definerer sig selv som en almen efterskole for elever med særlige læringsforudsætninger. Herved tydeliggøres at efterskolevirksomheden har fuldstændig samme hovedsigte som alle andre efterskoler, nemlig livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Hele virksomheden tilrettelægges med hensyntagen til elevernes særlige læringsforudsætninger. Der er ingen tilknytning til en enkelt pædagogisk teori. Netop for at kunne tilrettelægge undervisning og samvær ud fra hver enkelt elev særlige forudsætninger, er der stor opmærksomhed på hver enkelt elevs zone for nærmeste udvikling. 2

3 Læringsmiljø: Struktur og forudsigelighed i efterskolens hverdagsliv vil være væsentlige forudsætninger for at skabe et læringsrum, hvor den enkelte elev frit kan udvikle egen identitet. Det trygge og rolige skolemiljø opbygges ud fra målet om en mobbefri skole, hvor samværsform og menneskesyn baseres på anerkendende pædagogik for herigennem at medvirke til inklusion. Med udgangspunkt i en forståelse og respekt for den enkelte elevs sociale, kundskabsmæssige og materielle præmisser arbejdes ud fra en helhedsopfattelse. Herved skabes forudsætninger for et arbejde, hvor den gode relation bliver omdrejningspunktet for boglig og faglig læring. Det betyder, at der kan arbejdes med undervisning ud fra den enkeltes elevs potentialer ud fra en meningsgivende indfaldsvinkel. Den meningsskabende undervisning danner udgangspunkt for refleksion og skaber dermed mulighed for at udvikle nye værdier og erkendelser og dermed nye handlemuligheder såvel bogligt, fagligt som socialt. Igennem træning af boglige og faglige færdigheder relateret til tematiske arbejdsprocesser og hverdagssituationer generelt, udvikler eleverne sig fra at være kvalificerede til at få kompetencer. Målet for den enkelte bliver at frigøre såvel boglig, faglig som social og personlig viden fra læringsprocesser til deres videre livsforløb. Vægtningen i det faglige udbud: En stor del af skolens undervisning er under titlen Linjefag, som er helhedsorienteret med udgangspunkt i konkrete opgaver og projekter. I sådan undervisning udfordres eleven, hvor der ud fra det grundlæggende motto jeg kan - jeg duer sigtes mod succeser for eleven, således at selvtillid, selvværd, selvrespekt og ligeværdsfølelse stimuleres bedst muligt. I Linjefagsundervisningen kan vekselvirkningen mellem indefra og ud og udefra og ind trives med henblik på at få den enkeltes læring til at foregå i feltet mellem individuel præstation og kendskab til andres præstationer. Ved andres præstationer forstås også her de præstationer som eleverne kan stifte bekendtskab med ved ekskursioner uden for skolen eller ved gæstelærerbesøg på skolen. Individuelle undervisningsplaner: Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Der arbejdes med målsætninger for den enkelte, såvel af undervisningsmæssig som af personlig og social karakter. Karise Efterskole benytter Skoleintra, hvorpå hver elev har sin egen elevplan, hvor målsætninger formuleres, pædagogiske fokuspunkter defineres, handleplaner og evalueringer beskrives ligesom kompetencebeskrivelser kontinuerligt laves sammen med ansvarslærere og faglærere. Elevplanen vil tillige kunne anvendes i forældresamarbejdet, i vejledning og i samarbejdet med UU-centre. Eleven vil ved afslutningen af efterskoleopholdet modtage et realkompetencebevis, der bliver udfærdiget ud fra Elevplanen. 3

4 Individuelle elevplaner: Målsætning: Hver elev får lagt en individuel plan, der omhandler faglig, social og personlig udvikling Den individuelle plan lægges på Skoleintra Det er et væsentligt mål, at eleven får ejerskab af sin personlige udviklingsplan og trænes i at tage ansvar for sin udvikling Planen skal indeholde målsætninger, evalueringer og kompetencebeskrivelser for samtlige elevens fag Planen skal endvidere indeholde konkrete udviklingsforløb og kompetencebeskrivelser for sociale og personlige forhold I de situationer, hvor eleven har behov for at udvikle nye sociale og personlige kompetencer, vil der blive lagt en handleplan for at opnå målene Organisation: Ansvarslærere og faglærere arbejder løbende sammen med eleven om at lave målsætninger, evaluere og beskrive kompetencer. Eleverne vil typisk arbejde med sin individuelle plan fra flere sider hver uge. Eleverne: Kurset er åbent for alle der opfylder kriterierne i målsætningen. Skolen har plads til 83 elever. I sammensætningen af elevholdet tilstræbes en ligelig kønsfordeling. Skolens målgruppe er elever i aldersgruppen år, som har særlige læringsforudsætninger. Behovet for særligt tilrettelagt undervisning er en forudsætning for at blive optaget på skolen. Ligeledes forudsættes, at der foreligger en udtalelse fra PPR, der dokumenterer elevens særlige behov. Det er derfor forventeligt, at de elever, der optages, tidligere har modtaget specialundervisning enten i specialklasser, integreret i normalklasser eller i anden form. Der vil være stor forskel på elevernes læringsforudsætninger. Nogle elever vil have faglige specifikke vanskeligheder; andre vil have mere generelle. Mange vil have motoriske vanskeligheder, måske reelle mindre fysiske handicaps, som f.eks. syns- eller hørenedsættelse. Nogle elever vil kunne beskrives som udviklingshæmmede. Andre elever vil have forskellige former for udviklingsforstyrrelser relateret til autismespektret. Mange af skolens elever vil være præget af lavt selvværd med begrænset selvstændighed. Mangel på fantasi og initiativ med passivitet i forhold til egen indsats præger også skolens målgruppe. Skolen optager elever, der er selvhjulpne med hensyn til personlig pleje, og som kan deltage i efterskolens og den daglige undervisnings mange praktisk betonede gøremål. De optagne elever forventes ved hjælp af skolens indsats at kunne få udviklet lyst og evne til et aktivt liv i fællesskab med andre. 4

5 Lærerne: I lærernes arbejde vil indgå undervisning, tilsyn og øvrige opgaver. Lærergruppen vil bestå af personer, der med solide faglige, pædagogiske og menneskelige egenskaber kan forestå aktiviteter, som får efterskolen til at udgøre en helhed med såvel undervisning og samvær. For at kunne etablere kvalificeret undervisning ud fra elevernes særlige læringsforudsætninger har skolen en ambitiøs efter- og videreuddannelsespolitik, således en stor gruppe af lærerne har overbygningsuddannelser og specialviden. En opbygning med en ansvarslærerordning vil have en helt central rolle i det daglige pædagogiske arbejde. Der lægges stor vægt på at skabe konstruktive og udviklende relationer mellem elev og medarbejder. Ansvarslærerne vil have en meget vigtig opgave omkring den individuelle undervisningsplan samt for elevernes tryghed, trivsel og personlige udvikling. Ansvarslærerens opgave vil være: at drage omsorg for den enkelte. hjælp til at fastholde mål for elevens ansvar. fastholdelse af målene for elevens duelighed i hverdagen. fastholdelse af elevens indsats overfor daglige gøremål. at have fokus på elevens kammeratsituation, opførsel mm. at støtte eleven i hygiejniske forhold, evt. indtagelse af nødvendig medicin, brillevedligeholdelse mm. støtte eleven i dennes bestræbelse på at opnå det øgede selvværd og den øgede selvtillid, som er en del af skolens overordnede mål. at være kontaktperson til forældrene. at være initiativtager til samtaler om den enkelte elev, hvis opholdet på efterskolen mister sit fokus. Det er ansvarslærerens opgave at give eleven støtte til selv at overtage og videreføre forældrenes tidligere indsats på disse områder 5

6 SKEMA 2015 / 16 Tidspunkter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Så er det op!! Morgenmad Værelsesoprydning Stamhold Stamhold Stamhold Linjefag Linjefag Fælles samling Pause Stamhold Stamhold Stamhold Linjefag Linjefag Frokost Pause Stamhold Idræt Medborgerskab Idræt Linjefag Læse-, lektie-, hviletid Samling i spisesalen Eftermiddagsaktivitet Aftensmad Læse-, lektie-, hviletid Aftenaktivitet Aftenhygge/stilhed På eget værelse Godnat 6

7 Undervisningen: Kurset er på 41 uger, der fordeles på 29 Linjefagsuger, 4 Stamholdsuger og 8 emneuger. Timetallet opgøres i undervisningslektioner á 45 minutter. Undervisningen vil dog være tilrettelagt i forskellige længder, alt afhængig af undervisningens indhold. Fælles samling: 1,67 undervisningslektioner Stamhold/emneuge: 13,67 undervisningslektioner Linjefag/emneuge: 10,00 undervisningslektioner Idræt: 5,33 undervisningslektioner Medborgerskab: 2,00 undervisningslektion Fritidsundervisning (ikke obligatorisk) 13,33 undervisningslektioner Lektietid (ikke obligatorisk) 9,33 undervisningslektioner Elevernes ugentlige skema vil således udgøre min. 32,67 max. 55,33 lektioner. I emneugerne vil være der være særligt skema. 7

8 Skema i emneugerne Tidspunkter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Så er det op!! Morgenmad Værelsesoprydning Emneuge uv. Emneuge uv. Emneuge uv. Emneuge uv. Emneuge uv Fælles samling Fælles samling Fælles samling Fælles samling Fælles samling Pause Emneuge uv. Emneuge uv. Emneuge uv. Emneuge uv. Emneuge uv Middag Pause Medborgerskab Emneuge uv. Idræt Læse-, lektie-, hviletid Samling i spisesalen Eftermiddagsaktivitet Aftensmad Læse-, lektie-, hviletid Aftenaktivitet Aftenhygge/stilhed På eget værelse Godnat Idræt Emneuge uv. 8

9 Obligatoriske fag: Fælles samling At eleven forundres og får grænseoverskridende oplevelser. At eleven føler deltagelse i et fællesskab. At eleven udvikler evnen til at høre fortællinger. At eleven oplever glæden ved at synge med andre, og den fællesskabsfølelse der kan opstå. Ugens sang. Sangene vælges fra den danske sangskat og mere moderne sange. Emner, som vil tage sit afsæt i menneskelivet, kultur og samfundsspørgsmål. Fællessang. Fortælling og anvendelse af visuelle og auditive medier. Alle elever og alle lærere. Idræt. At eleverne oplever og erkender glæden ved at bevæge sig. At den enkelte elev gennem undervisningen støttes i at styrke egen motivation for selvstændigt at leve et aktivt liv. At eleverne oplyses om sammenhængen mellem det kropslige og det sociale, herunder kropssprog, udtryk og hygiejne. At eleverne oplever og erkender at være en del af forskellige interessefællesskaber med udgangspunkt i motion og bevægelse. At eleverne oplyses om hvilke idrætsaktiviteter der typisk findes i Danmark og hvordan disse er organiseret, herunder foreningsliv og frivilligt arbejde. Metode og faglige aktiviteter: Udgangspunkt i den enkelte elevs motivation. Undervisning i hold, grupper og enkeltvis. Klassiske idrætsaktiviteter (div. boldspil, gymnastik, ridning, svømning osv.) Alternative motionsformer (fitness, o-løb, dans, osv.) Alle elever og 8 lærere 9

10 Medborgerskab: Fagbeskrivelse: Med afsæt i hovedsigtet om at undervisning skal have livsoplysende,- folkeligt oplysende,- og demokratisk dannende karakter danner Medborgerskab en ramme om den kritiske tænkning og den almene dannelse. Undervisningen vil dreje sig om besøg fra institutioner i samfundet som religiøse bevægelser, militæret, uddannelser, politiet og brandvæsenet, ligesom skolens grundlov og andre hverdagsregler skal udarbejdes i samarbejde med eleverne. Formål: Eleven skal igennem egen virksomhed erfare og opnå større kendskab til eget potentiale, udviklingsmuligheder og betydning i et stort fællesskab med afsæt i medborgerskabets tanke. Elevens skal endvidere erhverve konkret viden om samfundet. Undervisningen vil være forankret i individuelle opgaver, gruppearbejde og i plenum. 83 elever, 2-4 lærere 10

11 Stamhold: For at kunne optimere den boglige undervisning og elevernes personlige udvikling er eleverne opdelt på fire stamhold. På stamholdene varetages den grundlæggende undervisning i dansk, matematik, engelsk og naturfag og øvrige boglige/tværfaglige emner. Ligeledes er ansvarslærernes arbejde organiseret på stamholdet således, at tilhørsforholdet og relationen mellem elev og lærer bliver så tæt som mulig. Eleverne er opdelt med udgangspunkt i elevernes læringsforudsætninger. Stamhold Nord består af en blandet gruppe elever. Stamhold Syd består af elever, som har autismespektrumtilstande. Stamhold Øst og Vest består af primært udviklingshæmmede elever. Stamhold Nord Undervisningen på stamhold Nord vil overordnet tage udgangspunkt i målet om, at eleverne hjælpes til at forholde sig selvstændigt og konstruktivt kritisk til deres omverden, samt i videst muligt omfang at give eleverne mulighed for -og redskaber til -at bidrage som aktive medborgere i deres voksenliv. Eleven vil igennem praktisk erfaring, individuelle såvel som gruppesamtaler og konstruktiv pædagogisk virksomhed udvikle kompetencer, personlige, sociale såvel som faglige. Dette vil indgå som en planlagt del i elevens undervisning. Som en del af dette arbejde vil også indgå vejledning omkring kommende skole- og uddannelsesforløb. For udvalgte elever vil det være muligt at aflægge alle eller dele af folkeskolens prøver i dansk og matematik. På stamhold Nord er 21 elever og 4 lærere. 11

12 Matematik Fagbeskrivelse: Målet med matematikundervisningen er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i dagligdagen. At give eleverne nogle redskaber til at tackle de problemstillinger som de møder i hverdagen. Undervisningen vil blive tilrettelagt således at eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Undervisningen vil bære præg af individuel planlægning og arbejde, så eleverne bliver udfordret på hver deres niveau. Eleverne skal gennem naturfaglige ture ud af huset få indsigt i hvor og til hvad man kan bruge matematikken. Matematikken kan koordineres med andre naturfaglige fag. Undervisningen skal desuden give eleverne nogle redskaber til at arbejde med medier. Eleverne skal via undervisningen arbejde med computere, ipads og internettet. Fælles mål: Arbejde med matematiske emner som passer til deres faglige niveau Arbejde og kende til brugen af forskellige redskaber (lineal, passer, vinkelmåler, computer, ipad, online-baserede programmer mm.) Udforske omgivelserne og finde matematiske udfordringer Undervisningen vil være en blanding af individuel undervisning og gruppearbejde. Eleverne skal modtage undervisning via matematikprogrammer på ipads og fællesundervisning på tavlen. Eksperimenterende og undersøgende undervisning både med skriftlige matematiske opgaver og ture ud af huset. Naturfaglige opgaver hvor man bruger sin matematiske viden til at løse opgaver. 21 elever (individuelt tilrettelagt), 2-3 lærere 12

13 Dansk: Fagbeskrivelse: Dansk er et obligatorisk kommunikativt fag med udgangspunkt i det talte, læste og skrevne ord. Danskundervisningen leder frem imod at støtte elevens hele menneskelige udvikling, og bibringe dem de relevante danskfaglige færdigheder, de umiddelbart kan anvende i deres dagligdag. Danskundervisningen differentieres og tilrettelægges af læreren og den enkelte elev i en individuel undervisningsplan. Denne undervisningsplan indeholder konkrete faglige mål, således at undervisningens mål står klart for eleven, som læreren og hjemmet. At den enkelte elev udvikler danskfaglige kompetencer i at lytte og tale. Formulere og videregive synspunkter og holdninger. At den enkelte elev tilegner sig læsefærdigheder og henter viden i det skrevne ord. At den enkelte elev udvikler skriftlige kompetencer. Med udgangspunkt i specialpædagogikken arbejdes der mod færdigheder, der fremmer den enkelte elevs livsduelighed, med sigte på en personlig og demokratisk dannelse. Der læses tekster som tager udgangspunkpunkt i den enkelte elevs læsefærdigheder. Der arbejdes med grammatiske opgaver ud fra den enkelte elevs niveau og individuelle mål. Der arbejdes med skriftlige opgaver med udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer. Der arbejdes med samtalen, diskussionen og debatten, hvor den enkelte elev så vidt muligt formulerer egne synspunkter og holdninger, og i vekselvirkning med fællesskabet, udvikler verbale færdigheder, samt personlig og social dannelse. Taleundervisning: Udvalgte elever vil få mulighed for at følge et særskilt forløb i taleundervisning. At eleven stimuleres og motiveres gennem aktiviteter til at bruge sproget. At eleven gennem aktiviteter bruger sproget prosodi optimalt. At udvide elevens impressive (sprogforståelse) såvel som ekspressive sprog (sprogbrug). At eleven aktivt bruger tegn til tale til at understøtte det ekspressive sprog. Mange aktiviteter tager udgangspunkt i Karlstadsmodellen. Fælles aktiviteter 2-4 elever, 1 tale- hørelærer og 1 lærer 13

14 Engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle Undervisningen vil bestå af samtaler, individuelt såvel som gruppearbejde. Mundtlige præsentationer og samtale på engelsk ud fra digitale medier. Undervisningen vil tage højde for den enkelte elevs niveaumæssige forudsætninger. Naturfag Fagbeskrivelse: Eleverne skal ud og opleve naturen og verdenen omkring dem. Eleverne skal indsamle genstande fra naturen og undersøge disse nærmere. Kategorisere, teste og be- eller afkræfte teser er arbejdsformer, som eleverne vil arbejde med. Derudover skal eleverne også have en indsigt i dagligdagens problematikker omkring miljø, teknik og sundhed. Fælles mål: At eleverne opnår en viden om fysik/kemi i dagligdagen og hændelser omkring dem. Eleverne skal lære nogle naturvidenskabelige arbejdsmetoder gennem forsøg og undersøgelser og gennem disse opnå en viden. At eleverne opnår en forståelse for naturen og verdenen omkring dem. At eleverne arbejder med nogle forsøg og undersøgelser hvor de skal komme frem til hvad der er rigtigt eller forkert. At eleverne arbejder med teori, som skaber en basis for de forsøg de skal arbejde med. At eleverne skal have lov til at eksperimentere med genstande fra naturen omkring dem og enkle fysikredskaber i trygge sikre rammer. Undervisningen vil være en blanding af fortælling, individuelt arbejde og gruppearbejde. Eleverne skal gennem eksperimenter og undersøgelser komme frem til nogle resultater og arbejde med nogle hypoteser som de så skal be- eller afkræfte. 21 elever og 2-3 lærere 14

15 Stamhold Syd: Stamholds Syd er specialiseret til elever der ligger indenfor autisme området eller har særlige læringsforudsætninger der ligger inden for autisme området. På holdet er 22 elever og 5 lærere. Hver elev har en ansvarslærer som er i tæt kontakt med eleven og hjemme. Ansvarslæreren har ansvaret for den daglige trivsel og udfyldelse af elevplanen. Hver morgen i stamholdsundervisningen afholdes der samling, hvor dagens program og fælles informationer gennemgås. Her øver eleverne sig i at fokusere deres opmærksomhed og auditiv koncentration samt at medtage kollektive beskeder. I den faglige undervisning i dansk, matematik og engelsk inddeles eleverne i 2 hold efter faglige niveau. Alfa og Omega. Hver mandag eftermiddag arbejdes der med emneundervisning, hvori der også forekommer undervisning i natur/teknik, historie, samfundsfag, social træning mm. I emneundervisningen er fokus langt hen af vejen den gode oplevelse i fællesskab med sine holdkammerater. For udvalgte elever vil det være muligt at aflægge alle eller dele af folkeskolens prøver i dansk og matematik Faglig undervisning Dansk, Matematik, Natur/Teknik, Engelsk, Projekt Mandag Tirsdag Onsdag Faglig undervisning Dansk, Matematik, Natur/Teknik, Engelsk, Projekt Faglig undervisning Dansk, Matematik, Natur/Teknik, Engelsk, Projekt Fælles samling Fælles samling Fælles samling Pause Pause Pause Faglig undervisning Dansk, Matematik, Natur/Teknik, Engelsk, Projekt Faglig undervisning Dansk, Matematik, Natur/Teknik, Engelsk, Projekt Ansvarslærertid. Arbejde med personlige og sociale kompetencer Frokost/pause Frokost/pause Frokost/pause Emneundervisning for alle. Lærings- og undervisningsaktiviteter skifter fra mandag til mandag. 15

16 Dansk: Dansk på Karise Efterskole er et obligatorisk kommunikativt fag med udgangspunktet i det talte, læste og skrevne sprog. At fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet. Danskundervisningen leder frem imod at støtte elevens hele menneskelige udvikling, og bibringe dem de relevante danskfaglige færdigheder de umiddelbart kan anvende i deres dagligdag. Danskundervisningen differentieres og tilrettelægges af læreren og den enkelte elev i en individuel undervisningsplan. Denne undervisningsplan indeholder konkrete faglige mål, således at undervisningens mål står klart for eleven såvel som læreren og hjemmet. Form: Som udgangspunkt arbejdes der uafhængigt på to hold. Eleverne har dansk på deres stamhold, opdelt efter niveau. Fælles for alle danskholdene er at der i løbet af året arbejdes med samme overordnede emner. I enkelte forløb opbrydes holdstrukturen og der arbejdes med et fælles emne. Indhold/metode: Det talte sprog: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: udtrykke sig med personlig sikkerhed og selvstændighed. udtrykke fantasi, følelser, tanker og erfaringer. lytte aktivt og forholde sig åbent, vurderende til andres mundtlige fremstilling. Det skrevne sprog læse: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Læse sikkert og med passende hastighed. Fastholde det væsentlige i en tekst, ved hjælp af årsag/sammenhæng, understregning, mindmap m.m. Læse op 8-12 elever. Et hold vil have en boglig og teoretisk tilgang til arbejdet. Det andet hold vil benytte sig af mere praktiske læringsmetoder. 2-3 lærere 16

17 Taleundervisning: Udvalgte elever vil få mulighed for at følge et særskilt forløb i taleundervisning. At eleven stimuleres og motiveres gennem aktiviteter til at bruge sproget. At eleven gennem aktiviteter bruger sproget prosodi optimalt. At udvide elevens impressive (sprogforståelse) såvel som ekspressive sprog (sprogbrug). At eleven aktivt bruger tegn til tale til at understøtte det ekspressive sprog. Mange aktiviteter tager udgangspunkt i Karlstadsmodellen. Fælles aktiviteter 2-4 elever 1 tale- hørelærer og 1 lærer Matematik: At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i dagligdagen. At give eleverne nogle redskaber til at tackle nogle problemstillinger som de møder i hverdagen. Undervisningen vil blive tilrettelagt således at eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Undervisningen vil bære præg af individuel planlægning og arbejde så eleverne bliver udfordret på hver deres niveau. Eleverne skal gennem naturfaglige ture ud af huset få indsigt i hvor og til hvad man kan bruge matematikken. Matematikken kan koordineres med andre naturfaglige fag. Undervisningen skal desuden give eleverne nogle redskaber til at arbejde med medier. Eleverne skal via undervisningen arbejde med computere, ipads og internettet. Arbejde med matematiske emner som passer til deres faglige niveau Arbejde med forskellige redskaber (lineal, passer, vinkelmåler, computer, ipad, onlinebaserede programmer, podcasts mm.) Udforske omgivelserne og finde matematiske udfordringer 17

18 Undervisningen vil være en blanding af individuel undervisning og gruppearbejde. Eleverne skal modtage undervisning via matematikprogrammer på ipads og fællesundervisning på tavlen. Eksperimenterende og undersøgende undervisning både med skriftlige matematiske opgaver og ture ud af huset. Naturfaglige opgaver hvor man bruger sin matematiske viden til at løse opgaver elever. Et hold vil have en boglig og teoretisk tilgang til arbejdet. Et andet hold vil benytte sig af mere praktiske læringsmetoder. 2-3 lærere Engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle Undervisningen vil bestå af samtaler, individuelt såvel som gruppe arbejde. Mundtlige præsentationer og samtale på engelsk ud fra digitale medier. Undervisningen vil tage højde for den enkelte elevs niveaumæssige forudsætninger elever. Et hold vil have en boglig og teoretisk tilgang til arbejdet. Et andet hold vil benytte sig af mere praktiske læringsmetoder. 2-3 lærere 18

19 Emneundervisning mandag eftermiddag. At eleverne tilegner sig viden om problemstillinger og sammenhænge, der knytter sig til natur, samfund, teknologi, miljø og sundhed. At eleverne opnår et større fællesskab Emner indenfor området: Natur/teknik Samfundsforhold Historie Ungdomsliv og kultur Selvforståelse og selverkendelse i forhold til diagnoser Metode: Der undervises i faget en gang om ugen. Undervisningen vil bestå af læreroplæg, elevoplæg, fælles oplæg, gruppearbejde, undersøgende og opsøgende arbejde, brug af diverse elektroniske medier, løbende evaluering af faget og udbyttet. Værkstedsundervisning Gruppearbejde Individuelt arbejde Mange af aktiviteterne vil tage deres udgangspunkt omkring skolens bålhus. En gang om måneden vil aktiviteten finde sted sammen med en udflugt/tur ud af huset. Elever skal arbejde med diverse samarbejdsøvelser. 22 elever, 3-5 lærere 19

20 Stamhold Øst Undervisningen er organiseret i faglige blokke og varierende temaer med et tværfagligt sigte, hvori der indgår dansk, matematik, engelsk, historie, natur/teknik og bevægelse. Med et specialpædagogisk sigte bliver der taget udgangspunkt i den enkelte elevs læringsforudsætninger. Undervisningen er organiseret således, at der arbejdes både i grupper og individuelt med pensum. I perioder vil der være samarbejde mellem stamhold øst og vest. I den tematiske undervisning vil der endvidere være fokus på udviklingen af de kommunikative, social-, og personlige kompetencer. I specialpædagogisk tilrettelagte undervisningsforløb arbejder eleverne med og får mulighed for at erhverve sig handlekompetencer, som retter sig mod et mere aktivt medborgerskab og demokratisk dannelse. På stamhold øst er der i skoleåret 2015/16 19 elever og 5 lærere. I undervisningen arbejdes der med følgende aktiviteter: Dansk: At fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet. Danskundervisningen leder frem imod at støtte elevens hele menneskelige udvikling, og bibringe dem de relevante danskfaglige færdigheder de umiddelbart kan anvende i deres dagligdag. Danskundervisningen differentieres og tilrettelægges af læreren og den enkelte elev i en individuel undervisningsplan. Denne undervisningsplan indeholder konkrete faglige mål, således at undervisningens mål står klart for eleven såvel som læreren og hjemmet. At eleven opnår et kendskab til bogstaver, læsning, lytning, forståelse og dramatisering. At eleven træner skrivning i hånden, på pc/tablet og mobiltelefon At eleverne opnår kendskab til det at tage kritisk stilling. Der arbejdes i 3-4 værksteder af minutters varighed. Eleverne vil i en lektion komme gennem alle værksteder. Fx Læsning, IT, Leg og bevægelse og skriftlig dansk. Når der arbejdes tematisk og tværfagligt vil eleverne blive udfordret danskfagligt gennem et helhedsorienteret undervisningstilbud. Der er morgensamling for stamholdet mandag-tirsdag-onsdag. 20

21 Indhold/metode: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Det talte sprog: Udtrykke sig med personlig sikkerhed og selvstændighed. Udtrykke fantasi, følelser, tanker og erfaringer. Lytte aktivt og forholde sig åbent, vurderende til andres forestilling. Det skrevne sprog læse: Afkode eller læse tekster af varierende sværhedsgrad. Læse op. Genfortælle indhold og/eller fakta fra det læste. Taleundervisning: Udvalgte elever vil få mulighed for at følge et særskilt forløb i taleundervisning. At eleven stimuleres og motiveres gennem aktiviteter til at bruge sproget. At eleven gennem aktiviteter bruger sproget prosodi optimalt. At udvide elevens impressive (sprogforståelse) såvel som ekspressive sprog (sprogbrug). At eleven aktivt bruger tegn til tale til at understøtte det ekspressive sprog. Mange aktiviteter tager udgangspunkt i Karlstadsmodellen. Fælles aktiviteter 2-4 elever 1 tale- hørelærer og 1 lærer 21

22 Matematik: At eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen med henblik på, at kunne begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold. At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematikken i dagligdagen At give eleverne nogle redskaber til at tackle de matematiske problemstillinger, som de vil møde i hverdagen. Arbejde med matematiske emner som passer til deres faglige niveau Udforske omgivelserne og finde matematiske udfordringer Der arbejdes i 3-4 værksteder af minutters varighed. Eleverne vil i en lektion komme gennem alle værksteder. Fx Skriftlig matematik, IT, Leg og bevægelse og rollespil købmandsbutik, bank. Både fællesundervisning, individuelt og gruppearbejde. Eleverne skal modtage undervisning via matematikprogrammer på ipads Eksperimenterende og undersøgende undervisning både med skriftlige matematiske opgaver og ekskursioner. Naturfaglige opgaver, hvor eleven skal bruge sin matematiske viden. Engelsk. At eleverne tilegner sig enkle engelske hverdagsgloser og små sætninger. At eleverne får et indblik i det engelske sprogs brug i det danske sprog. Arbejde med engelsk faglige emner, der knytter an til praktisk brug i forbindelse med rejser. Arbejde med tal og stave deres navne på engelsk. Arbejde med gængse dagligdagsvarers navne. Arbejde med elevers navne og bopæl. Undervisningen vil tage afsæt i rollespil. Undervisningen vil tage afsæt i mesterlærerprincippet og gentagelser. 22

23 Natur/teknik At eleverne tilegner sig viden om problemstillinger og sammenhænge, der knytter sig til natur, miljø og sundhed, og derved opnår større forståelse for sig selv i relation til naturen og verden omkring dem. At eleverne skal have mulighed til at eksperimentere med genstande fra naturen omkring dem og enkle fysikredskaber i trygge sikre rammer. At eleverne arbejder med teori, som skaber en basis for de forsøg de skal arbejde med. At eleverne arbejder med nogle forsøg og undersøgelser, hvor de skal komme frem til hvad der er rigtigt eller forkert samt få en forståelse af at undersøgelser og eksperimenter både kan lykkes og mislykkes. Arbejde undersøgende, eksperimenterende og nysgerrigt med relevante hypoteser. Undervisningen vil tage afsæt i konkrete problemstillinger, forsøg og eksperimenter, som kan relateres til hverdagen og nærmiljøet Årsplan Aug: Mig selv og hinanden Sep: Aktiv rundt i Danmark og de 7 kostråd Okt/Nov: Ole Lund Kirkegård Dec: Jul Jan: Fælles projekt Feb: Ungdomsliv og seksualitet Marts: Sing a long April: Røvere og soldater Maj: Lejrskole og fra jord til bord Juni: Afslutning 23

24 Stamhold Vest Undervisningen er organiseret med dansk, matematik, engelsk/sprogkundskab og samfundsoplysning som ugentlige gennemgående fag. Desuden vil undervisningen være bygget op omkring varierende emner med et tværfagligt sigte, herunder vil natur/teknik indgå. Med et specialpædagogisk sigte bliver der taget udgangspunkt i den enkelte elevs læringsforudsætninger. Undervisningen er organiseret således, at der arbejdes i både grupper og individuelt med pensum. Periodisk vil der ligeledes være samarbejde og udveksling mellem Stamhold Øst og Vest. I undervisningen vil der endvidere være fokus på udviklingen af de kommunikative, sociale-, og personlige kompetencer. I specialpædagogisk tilrettelagte undervisningsforløb arbejder eleverne med at få mulighed for, at erhverve sig kommunikative handlekompetencer, som retter sig mod et mere aktivt medborgerskab og demokratisk dannelse. På Stamhold Vest er der 21 elever og 5 lærere. Dansk: Fagets mål At fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet. Danskundervisningen leder frem imod at støtte elevens hele menneskelige udvikling, og bibringe dem de relevante danskfaglige færdigheder, de umiddelbart kan anvende i deres dagligdag. Danskundervisningen differentieres og tilrettelægges af læreren og den enkelte elev i en individuel undervisningsplan. Denne undervisningsplan indeholder konkrete faglige mål, således at undervisningens mål står klart for eleven såvel som læreren og hjemmet At eleverne opnår et kendskab til stavning, læsning, lytning, forståelse og dramatisering At eleverne træner skrivning i hånden At gøre eleverne trygge ved brugen af it At eleverne opnår et kendskab til det at tage kritisk stilling. Det talte sprog: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Udtrykke sig med personlig sikkerhed og selvstændighed Udtrykke fantasi, følelser, tanker og erfaringer Lytte aktivt og forholde sig åbent og vurderende til andres mundtlige fremstilling 24

25 Det skrevne sprog læse: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Afkode eller læse tekster af varierende sværhedsgrad Læse op. Faglig aktivitet: Danskundervisningen vil indebære: Læsetræning Skrivning Stavning Gør brug af computer, ipad og mobiltelefon Højtlæsning Kommunikation. Undervisningen vil være en blanding af individuel undervisning, gruppearbejde samt plenum. Undervisningen vil tage udgangspunkt i elevernes færdigheder og kompetencer. Eleverne skal modtage undervisning via programmer på ipads og fællesundervisning med afsæt i tværfaglighed. Taleundervisning: Udvalgte elever vil få mulighed for at følge et særskilt forløb i taleundervisning. At eleven stimuleres og motiveres gennem aktiviteter til at bruge sproget. At eleven gennem aktiviteter bruger sproget prosodi optimalt. At udvide elevens impressive (sprogforståelse) såvel som ekspressive sprog (sprogbrug). At eleven aktivt bruger tegn til tale til at understøtte det ekspressive sprog. Mange aktiviteter tager udgangspunkt i Karlstadsmodellen. Fælles aktiviteter 2-4 elever 1 tale- hørelærer og 1 lærer 25

26 Matematik At eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen med henblik på, at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold. At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematikken i dagligdagen At give eleverne nogle redskaber til at tackle de matematiske problemstillinger, som de vil møde i hverdagen. Arbejde med matematik som passer til elevens faglige niveau Matematik på ipad Aflæse tabeller og måle Købmandsregnskab Klokken analog og digital Kendskab til geometri. Undervisningen vil være en blanding af individuel undervisning og gruppearbejde. Eleverne skal modtage undervisning via matematikprogrammer på ipads og fællesundervisning med afsæt i tværfaglighed. Eksperimenterende og undersøgende undervisning både med skriftlige matematiske opgaver og ture ud af huset. Naturfaglige opgaver, hvor man bruger sin matematiske viden til at løse opgaver, vil blive implementeret. Engelsk: At eleverne tilegner sig enkelte engelske hverdagsgloser og små sætninger At eleverne får et indblik i det engelske ord i det danske sprog. Arbejde med engelskfaglige emner, der knytter an til praktisk brug i forbindelse med rejser. Arbejde med tal og bogstavers navne på engelsk Arbejde med elevers navne og bopæl. Undervisningen vil tage afsæt i rollespil Undervisningen vil tage afsæt i mesterlærerprincippet og gentagelser. 26

27 Natur/teknik At eleverne tilegner sig viden om problemstillinger og sammenhænge, der knytter sig til natur, miljø og sundhed, og derved opnår større forståelse for sig selv i relation til naturen og verden omkring dem. At eleverne skal have mulighed til at eksperimentere med genstande fra naturen omkring dem og enkle fysikredskaber i trygge sikre rammer. At eleverne arbejder med teori, som skaber en basis for de forsøg, de skal arbejde med. At eleverne arbejder med nogle forsøg og undersøgelser, hvor de skal komme frem til, hvad der er rigtigt eller forkert samt få en forståelse af at undersøgelser og eksperimenter både kan lykkes og mislykkes. Arbejde undersøgende, eksperimenterende og nysgerrigt med relevante hypoteser. Undervisningen vil tage afsæt i konkrete problemstillinger, forsøg og eksperimenter, som kan relateres til hverdagen og nærmiljøet Samfundsoplysning/ Medborgerskab At eleven udvikler sin demokratiske forståelse At eleven oplever glæden ved at tilhøre og aktivt tage del i fællesskabet At eleven udvikler evnen til at have forståelse for andres meninger og synspunkter At eleverne får et øget kendskab til aktuelle nyheder, politisk relevante emner og etiske spørgsmål At eleven udvikler evnen til at udtrykke egne meninger. Der vil blive taget emner op til debat og beslutning, som relateres til en kulturel fællesskabsforståelse på efterskolen. Der vil blive taget samfundsrelevante emner op, som behandler vores kulturelle dannelse i såvel samfundet generelt som samværet på skolen. Fælles debat i plenum. Elevfremlæggelser. Gruppearbejder. 27

28 Linjefag: En stor position på skemaet er linjefag, hvor eleverne vælger at blive undervist i en af disse 6 retninger: Idræt, Friluftsliv, Performance, Madkundskab, Medie/Teknologi og Design i to perioder. Fagene skal forsøge at bidrage til elevens udvikling inden for et for eleven særligt interessefelt, og undervisningen er tværfaglig og indeholder forskellige fagelementer, men fælles for alle er, at der skal indgå et bogligt element, eleverne skal opøve konkret faglig viden/kompetencer, der skal indgå et æstetisk niveau og så skal der være et konkret produkt i form af udstilling eller fremvisning. Linjefag 1 er på 15 uger Linjefag 2 er på 14 uger Linjefag I Medie/teknologi I At eleverne opnår forståelse og viden om forskellige medier og mediers forskellige måder at kommunikere på. At eleverne producerer deres egen kortfilm og derigennem får erfaringer og praktisk viden om filmproduktion. At eleverne får indsigt i de forskellige begreber og værktøjer inden for egne medier, sociale medier og massemedier. Eleverne skal, med lærerstøtte, sammen producere en kortfilm, hvor de skal stå for ideudvikling, planlægning, optagelse, redigering og præsentation. Korte forløb, hvor der arbejdes med radio, podcast, green screen, musikproduktion, reklamer, sociale medier og Lego Mindstorm Eleverne skal, med lærerstøtte, stå for korte nyhedsudsendelser om livet på Karise Efterskole Projektarbejde Gruppe/individuelt Klasseundervisning elever, 3 lærere 28

29 Design I Fagets ma l: Design skal bidrage til, at eleverne udvikler kendskab til materiel kultur, som den kommer til udtryk i omverdenen og tidsperioder. Refleksion og dialog er væsentlige elementer i undervisningen. I undervisningen design skal eleverne tilegne sig kundskaber og færdigheder gennem det praktiske arbejde med forskellige materialer, ha ndværk og udtryksformer. Eleverne slutter af med at fremstille et selvvalgt produkt. Eleverne skal, gennem eget ha ndværk, blive i stand til at forsta samspillet mellem ide, tanke og handling frem til et færdigt produkt. Gennem designprocesserne arbejder eleverne udforskende, eksperimenterende og problemløsende, sa en kreativ og innovativ tilgang fremmes og eleven opna r tillid til egne muligheder. At sætte aftryk på skolen (visuelt være med til at gøre skolen pæn/ skabe æstetik, hygge, afsæt for kreativitet ) At tage udgangspunkt i meningsfulde arbejdsprocesser/ afsæt i elevens behov og ønsker. At tage udgangspunkt i forskellige materialer, herunder bl.a. naturmaterialer. Introduktion af diverse materialer, hvor eleverne indføres i færdigheder og materialets muligheder.herunder viden om farvelære. Fælles undervisning Individuelt. I grupper elever og 3 lærere 29

30 Performance I Grease: At eleven oplever, hvordan man kan udtrykke sig både verbalt og i særdeleshed nonverbalt. Dette vil komme til udtryk gennem dans, mimik, tegn til tale mm. At eleven får kendskab til teatrets virke såsom hvordan man sætter en forestilling op, hvordan man agerer i forhold til medaktører, hvordan man modtager instruktion mv. At eleverne oplever glæde ved at være en del af det særlige fællesskab drama og teater kan danne rammen for. At eleven udviser stor tillid til og samarbejde med andre aktører. At eleverne opnår kendskab til forskellige dramaøvelser og teknikker. At eleverne oplever forskellige genrer indenfor performance, herunder kamptekniker, forskellige dansestilarter, tekstsekvenser og sang. At eleverne oplever det legende element i valg af opsætning, tekst og udtryk. Daglig fysisk aktivitet i form af styrke og dans Dramaøvelser Ture ud af huset Sang Fremstilling af kostumer, rekvisitter mm. Fælles arbejde Gruppearbejde i både større og mindre grupper Individuelt elever og 3 lærere 30

31 Idræt I At eleverne oplever motion som en naturlig del af deres hverdag At eleverne får kendskab til kroppens anatomi her under oplever en kropsforståelse At eleverne oplever glæde ved fysisk udfoldelse At eleverne oplever at naturen kan bruges som ramme for fysisk udfoldelse At eleverne opnår et kendskab til samt anerkender hinandens forskelligheder eksempelvis hvilke fysiske begrænsninger et givent handicap kan have At eleverne kan udvise samarbejdsevne og social opmærksomhed i forhold til idrætslige aktiviteter At eleverne deltager i planlægningen af Skolernes motionsdag her under opmåling af rute, udarbejdelse af løbekort, opvarmning og musik med videre At eleverne bliver bevidst om egen krop og fysiske grænser, for derved at have mulighed for at kunne udforske og udvikle flere idrætskompetencer. Vi kommer til at arbejde med temaerne: Grundform, kropsforståelse og grundlæggende fysiologi; Atletik; Taekwondo og svømning samt Forbrænding, kost og kalorier Fysiske aktiviteter minimum en halv times fysisk aktivitet om dagen Praktisk teori om kroppen Planlægning af Motionsdag for efterskolen og Kariseuddannelsen Ture ud ad huset. Læringssituationerne vil foregå på et æstetisk niveau I plenum Gruppearbejde Individuelt elever, 3 lærere 31

32 Madkundskab I Fagbeskrivelse: Køkken er et tværfagligt fag med udgangspunkt i hjemkundskab. Faget er et praktisk fag hvori der indgår elementer af dansk (læse opskrifter), matematik (måle/veje/tælle), biologi (krop/natur) og geografi (årstider/lande). Fælles mål: At eleverne får en grundlæggende forståelse for hvilke råvarer der er sæson for i Danmark. At eleverne oplever madens vej fra jord til bord. At eleverne lærer grundlæggende tekniske, håndværksmæssige og hygiejniske arbejdsprocesser i køkkenet. At eleverne stifter bekendtskab med fødevareproduktionens historie i Danmark og således bliver klogere på deres egen kultur. At eleverne stifter bekendtskab med grundlæggende ernæring. At eleverne gennem æstetiske læreprocesser oplever mad og madlavning i mange facetter. At eleverne smager, føler, dufter og lytter. At eleverne oplever fremmede madkulturer. Undervisningen kommer til at foregå i en vekselvirkning mellem fælles aktiviteter og aktiviteter i mindre grupper. Hver uge vil vi starte fælles med en introduktion til ugens emne således at vi sigter mod en fælles forståelse. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes interesse og motivation, og indholdet såvel som arbejdsmetoden er således dynamisk elever, 3 lærere 32

33 Friluftsliv I Fagets ma l: Formålet med undervisningen i linjefaget friluftsliv er, at eleverne tilegner sig viden, der knytter sig til natur, miljø og sundhed. Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med problemstillinger, ansvarsfuld brug af naturen og sammenhæng, der er vigtige for den enkelte og for samfundet lokalt og globalt. Friluftsliv er et tværfagligt, primært udendørs fag, hvori elementerne biologi, geografi, idræt, fysik og hjemkunstskab. At eleverne får et kendskab til hvad begrebet friluftsliv kan indeholde. At eleverne får en kendskab til regler, adfærd og sikkerhed omkring bål. At eleverne får en kendskab og indblik i at lave mad over bål. At eleverne formulighed for at udfolde sig aktivt i naturen. At eleverne får en kendskab til begreberne miljø, affald og genanvendelse. Undervisningen kommer til at foregå i fællesskab, individuelt og i grupper. Hver uge er beskrevet med et hovedtema, som giver eleverne overblik over ugens undervisning og aktiviteter. Vi starter hver uge med en fælles introduktion til ugen emne, for at sigte mod en fælles forståelse og afklaring af ugens indhold og tema elever og 3 lærere 33

34 Linjefag II Design II Fagets ma l: Design skal bidrage til, at eleverne udvikler kendskab til materiel kultur, som den kommer til udtryk i omverdenen og tidsperioder. Refleksion og dialog er væsentlige elementer i undervisningen. I undervisningen design skal eleverne tilegne sig kundskaber og færdigheder gennem det praktiske arbejde med forskellige materialer, ha ndværk og udtryksformer. Eleverne slutter af med at fremstille et selvvalgt produkt. Eleverne skal, gennem eget ha ndværk, blive i stand til at forsta samspillet mellem ide, tanke og handling frem til et færdigt produkt. Gennem designprocesserne arbejder eleverne udforskende, eksperimenterende og problemløsende, sa en kreativ og innovativ tilgang fremmes og eleven opnår tillid til egne muligheder. At sætte aftryk på skolen (visuelt være med til at gøre skolen pæn/ skabe æstetik, hygge, afsæt for kreativitet ) At tage udgangspunkt i meningsfulde arbejdsprocesser/ afsæt i elevens behov og ønsker. At tage udgangspunkt i forskellige materialer, herunder bl.a. naturmaterialer. Introduktion af diverse materialer, hvor eleverne indføres i færdigheder og materialets muligheder. Herunder viden om farvelære. Fælles undervisning Individuelt. I grupper elever og 3 lærere 34

35 Madkundskab II Fagbeskrivelse: Køkken er et tværfagligt fag med udgangspunkt i hjemkundskab. Faget er et praktisk fag hvori der indgår elementer af dansk (læse opskrifter), matematik (måle/veje/tælle), biologi (krop/natur) og geografi (årstider/lande). Fælles mål: At eleverne får en grundlæggende forståelse for hvilke råvarer der er sæson for i Danmark. At eleverne oplever madens vej fra jord til bord. At eleverne lærer grundlæggende tekniske, håndværksmæssige og hygiejniske arbejdsprocesser i køkkenet. At eleverne stifter bekendtskab med fødevareproduktionens historie i Danmark og således bliver klogere på deres egen kultur. At eleverne stifter bekendtskab med grundlæggende ernæring. At eleverne gennem æstetiske læreprocesser oplever mad og madlavning i mange facetter. At eleverne smager, føler, dufter og lytter. At eleverne oplever fremmede madkulturer. Undervisningen kommer til at foregå i en vekselvirkning mellem fælles aktiviteter og aktiviteter i mindre grupper. Hver uge vil vi starte fælles med en introduktion til ugens emne således at vi sigter mod en fælles forståelse. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes interesse og motivation, og indholdet såvel som arbejdsmetoden er således dynamisk elever, 3 lærere 35

36 Performance II Cirkus med mulighed for musik og sceneteknik. At eleverne oplever hvordan cirkus kan danne ramme for en legende teaterforestilling. At eleverne får kendskab til teatrets og cirkussets virke og historie; Hvordan sætter man en forestilling op, hvordan agere man i forhold til medaktører, hvordan modtager man instruktion, hvad definerer cirkus mv. At eleverne oplever glæde ved at være del af det særlige fællesskab cirkus/teater kan danne rammen for. At eleverne udviser stor tillid og samarbejde med andre aktører. At eleverne opnår et kendskab forskellige dramaøvelser og de teknikker der bruges i cirkus. At eleverne oplever forskellige genre inden for cirkus herunder kamptekniker, trylleri, akrobatik, forskellige dansestilarter, tekstsekvenser, sang og musik. At eleverne oplever musikkens rolle i cirkus. At eleverne stifter bekendtskab med sceneteknik, lyd og lys. Dramaøvelser, ture ud ad huset og sang. Musik herunder samspil og programmering. Sceneteknik herunder lys og lyd. Fremstilling af kostumer, rekvisitter mm. Fælles arbejde. Gruppearbejde i både større og mindre grupper. Individuelt elever og 3 lærere. 36

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole 2015/2016 Indholdsplan for Halstedhus Efterskole Formål og værdigrundlag... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Indholdsplan... 4 Skolens tilbud og hovedsigtet... 4 Hverdage... 5 Kostskoleliv... 7 Weekends...

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 Indhold 2013/2014... 1 Det overordnede... 4 Skolens værdigrundlag og formål:... 4 Hovedsigtet:... 5 Skolens pædagogiske linje:... 6 Elevgruppen:... 7 Lærerne:...

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014 /15 WALDEMARSBO EFTERSKOLE

INDHOLDSPLAN 2014 /15 WALDEMARSBO EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN 2014 /15 WALDEMARSBO EFTERSKOLE Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne kan begå sig i en uforudsigelig

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Indholdsplan for Ryslinge Efterskole

Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1 Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet 3.1. Kontaktgrupper

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Indholdsplan 2014-2015

Indholdsplan 2014-2015 Indholdsplan 2014-2015 Side 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Generelt om Finderup Efterskole og undervisningen... 3 Værdigrundlag... 3 Elevgruppen... 3 Målet med undervisningen på Finderup

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Bjergsnæs Efterskole Maleri af Jacob Brostrup 1 Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2013 2014 Formelle krav fra Tilskudsbekendtgørelse : Efter 21, stk.

Læs mere

1. Generelt om Sdr. Bork Efterskole... 3

1. Generelt om Sdr. Bork Efterskole... 3 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Sdr. Bork Efterskole... 3 Sdr. Bork Efterskoles værdier... 3 Det pædagogiske grundlag på Sdr. Bork Efterskole... 3 Specialundervisning... 4 Hverdagsliv og praksis...

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

Indholdsplan 2007 / 2008 1

Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indhold Historie:... 4 Skolens formål og værdigrundlag:... 5 Skolens elevgruppe... 6 Skolens fag:... 7 Obligatoriske fag... 9 Gymnastik... 9 Obligatorisk svømning... 10 Folkedans...

Læs mere

Skolen tilbyder eleverne at aflægge folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10. klasses prøve (FS10).

Skolen tilbyder eleverne at aflægge folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10. klasses prøve (FS10). Undervisningen Prøver Skolen tilbyder eleverne at aflægge folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10. klasses prøve (FS10). Skema Undervisningen foregår i 3 selvstyrende team, som hver har deres formand og

Læs mere

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole Indholds plan 2013/14 Thorsgaard Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Boglige fag....,4 Dansk...,....4 Engelsk....4 Matematik....5 Fysik....6 Biologi...,....6 Geografi...,....7 Medborgerskab...,...,,8 Tysk,

Læs mere

Indholdsplan 2014-2015

Indholdsplan 2014-2015 Indholdsplan 2014-2015 Forstander: Birgith Dahl Rasmussen [ 1 ] Indholdsfortegnelse Skema 2014-15... 3 Årsplan 2014-15... 3 Skolens formål, værdigrundlag og målsætning... 4 Uddybning af de enkelte punkter...

Læs mere

INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14

INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14 INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE GRUNDLAG FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE MÅL SUNDHEDSTILTAG/SUNDHEDSOPFATTELSE: PSYKISK SUNDHED

Læs mere

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 GRUNDLAG... 9 Formål og værdigrundlag... 9 Værdier:... 9 Hvem og hvad omfatter grundlaget:... 9 Hvorfor dette grundlag:...

Læs mere

Selvevaluering. Danmarks Privatskoleforening

Selvevaluering. Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Danmarks Privatskoleforening Skolens profil Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens samlede antal elever. Kapitel 1.c Skolens samlede

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende

Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende Formål: I henhold til skolens vedtægter er det BALLEs formål at drive skole indenfor gældende lovgivning. Værdigrundlag:

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole, skoleåret 2013 2014,(juli. 2014)

Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole, skoleåret 2013 2014,(juli. 2014) Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole skoleåret 2013 2014 1 Indholdsfortegnelse: Galtrup Musik og Idrætsefterskole i forhold til Bekendtgørelse af lov om Musik og Idrætsefterskoler, nr. 822

Læs mere

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Efterskolen Epos -fortællinger for livet Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Indholdsplan under udarbejdelse for skoleåret 2015-2016. Version 15/8 2014 Værdigrundlag for Efterskolen Epos Efterskolen

Læs mere

Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15

Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15 Bornholms Efterskoles Indholdsplan for Skoleåret 2014-15 september 2014 Margrethe Kjellberg forstander!1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 HISTORIE VÆRDIGRUNDLAG 1,1 Historie 1.2 Værdigrundlag 1.3 Uddybning af centrale

Læs mere

Indholdsplan 2012/13

Indholdsplan 2012/13 Indholdsplan 2012/13 1 Indhold 0.1. Overordnede forhold 03 1.1. Skolens formål 1.2. Værdigrundlag 1.3. Skolens elevgruppe 1.4. Skolens medarbejdergruppe 1.5. Lærerfordeling 0.2. Undervisningen 05 2.1.

Læs mere