KARISE EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN KURSUSÅRET 2015 / 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KARISE EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN KURSUSÅRET 2015 / 16"

Transkript

1 KARISE EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN KURSUSÅRET 2015 / 16 Indholdsfortegnelse: Formålsbeskrivelse 2 Værdigrundlag 2 Skolens pædagogiske linje 2 Læringsmiljø 3 Individuelle undervisnings- og elevplaner 4 Eleverne 4 Lærerne 5 Skema 6 Undervisningen 7 Skema i emneuger 8 Obligatoriske fag: 9 Fælles samling 9 Idræt 9 Medborgerskab 10 Stamhold: 11 Stamhold Nord 11 Stamhold Syd 15 Stamhold Øst 20 Stamhold Vest 24 Linjefag I 28 Linjefag II 34 Fælles projekt 40 Juletema 40 Afslutningsuger 41 Emneuger 41 1

2 Lejrskoler, ekskursioner 41 Kulturarrangementer 42 Køkkenundervisning 42 Eftermiddags- og aftenundervisning 43 Vejledning 44 Den pædagogiske virksomhed 45 Skolens formål: Indenfor rammerne af gældende regler for frie kostskoler at drive en efterskole for unge med et særligt undervisningsbehov begrundet i indlæringsmæssige vanskeligheder. At fremme elevernes hele menneskelige udvikling. At øge elevernes tillid til egne muligheder og forberede dem til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i samfundet. Skolens værdigrundlag: Alle mennesker har ret til et ligeværdigt liv, uanset evner og social baggrund. Det enkelte menneske skal blive så livsdueligt som muligt til både at nyde og yde i tilværelsen. Kvalitet i det menneskelige fællesskab bygger på den enkeltes engagement og medansvar. Det enkelte menneske skal opdage og udnytte sit potentiale. Skolens pædagogiske linje: Karise Efterskole definerer sig selv som en almen efterskole for elever med særlige læringsforudsætninger. Herved tydeliggøres at efterskolevirksomheden har fuldstændig samme hovedsigte som alle andre efterskoler, nemlig livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Hele virksomheden tilrettelægges med hensyntagen til elevernes særlige læringsforudsætninger. Der er ingen tilknytning til en enkelt pædagogisk teori. Netop for at kunne tilrettelægge undervisning og samvær ud fra hver enkelt elev særlige forudsætninger, er der stor opmærksomhed på hver enkelt elevs zone for nærmeste udvikling. 2

3 Læringsmiljø: Struktur og forudsigelighed i efterskolens hverdagsliv vil være væsentlige forudsætninger for at skabe et læringsrum, hvor den enkelte elev frit kan udvikle egen identitet. Det trygge og rolige skolemiljø opbygges ud fra målet om en mobbefri skole, hvor samværsform og menneskesyn baseres på anerkendende pædagogik for herigennem at medvirke til inklusion. Med udgangspunkt i en forståelse og respekt for den enkelte elevs sociale, kundskabsmæssige og materielle præmisser arbejdes ud fra en helhedsopfattelse. Herved skabes forudsætninger for et arbejde, hvor den gode relation bliver omdrejningspunktet for boglig og faglig læring. Det betyder, at der kan arbejdes med undervisning ud fra den enkeltes elevs potentialer ud fra en meningsgivende indfaldsvinkel. Den meningsskabende undervisning danner udgangspunkt for refleksion og skaber dermed mulighed for at udvikle nye værdier og erkendelser og dermed nye handlemuligheder såvel bogligt, fagligt som socialt. Igennem træning af boglige og faglige færdigheder relateret til tematiske arbejdsprocesser og hverdagssituationer generelt, udvikler eleverne sig fra at være kvalificerede til at få kompetencer. Målet for den enkelte bliver at frigøre såvel boglig, faglig som social og personlig viden fra læringsprocesser til deres videre livsforløb. Vægtningen i det faglige udbud: En stor del af skolens undervisning er under titlen Linjefag, som er helhedsorienteret med udgangspunkt i konkrete opgaver og projekter. I sådan undervisning udfordres eleven, hvor der ud fra det grundlæggende motto jeg kan - jeg duer sigtes mod succeser for eleven, således at selvtillid, selvværd, selvrespekt og ligeværdsfølelse stimuleres bedst muligt. I Linjefagsundervisningen kan vekselvirkningen mellem indefra og ud og udefra og ind trives med henblik på at få den enkeltes læring til at foregå i feltet mellem individuel præstation og kendskab til andres præstationer. Ved andres præstationer forstås også her de præstationer som eleverne kan stifte bekendtskab med ved ekskursioner uden for skolen eller ved gæstelærerbesøg på skolen. Individuelle undervisningsplaner: Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Der arbejdes med målsætninger for den enkelte, såvel af undervisningsmæssig som af personlig og social karakter. Karise Efterskole benytter Skoleintra, hvorpå hver elev har sin egen elevplan, hvor målsætninger formuleres, pædagogiske fokuspunkter defineres, handleplaner og evalueringer beskrives ligesom kompetencebeskrivelser kontinuerligt laves sammen med ansvarslærere og faglærere. Elevplanen vil tillige kunne anvendes i forældresamarbejdet, i vejledning og i samarbejdet med UU-centre. Eleven vil ved afslutningen af efterskoleopholdet modtage et realkompetencebevis, der bliver udfærdiget ud fra Elevplanen. 3

4 Individuelle elevplaner: Målsætning: Hver elev får lagt en individuel plan, der omhandler faglig, social og personlig udvikling Den individuelle plan lægges på Skoleintra Det er et væsentligt mål, at eleven får ejerskab af sin personlige udviklingsplan og trænes i at tage ansvar for sin udvikling Planen skal indeholde målsætninger, evalueringer og kompetencebeskrivelser for samtlige elevens fag Planen skal endvidere indeholde konkrete udviklingsforløb og kompetencebeskrivelser for sociale og personlige forhold I de situationer, hvor eleven har behov for at udvikle nye sociale og personlige kompetencer, vil der blive lagt en handleplan for at opnå målene Organisation: Ansvarslærere og faglærere arbejder løbende sammen med eleven om at lave målsætninger, evaluere og beskrive kompetencer. Eleverne vil typisk arbejde med sin individuelle plan fra flere sider hver uge. Eleverne: Kurset er åbent for alle der opfylder kriterierne i målsætningen. Skolen har plads til 83 elever. I sammensætningen af elevholdet tilstræbes en ligelig kønsfordeling. Skolens målgruppe er elever i aldersgruppen år, som har særlige læringsforudsætninger. Behovet for særligt tilrettelagt undervisning er en forudsætning for at blive optaget på skolen. Ligeledes forudsættes, at der foreligger en udtalelse fra PPR, der dokumenterer elevens særlige behov. Det er derfor forventeligt, at de elever, der optages, tidligere har modtaget specialundervisning enten i specialklasser, integreret i normalklasser eller i anden form. Der vil være stor forskel på elevernes læringsforudsætninger. Nogle elever vil have faglige specifikke vanskeligheder; andre vil have mere generelle. Mange vil have motoriske vanskeligheder, måske reelle mindre fysiske handicaps, som f.eks. syns- eller hørenedsættelse. Nogle elever vil kunne beskrives som udviklingshæmmede. Andre elever vil have forskellige former for udviklingsforstyrrelser relateret til autismespektret. Mange af skolens elever vil være præget af lavt selvværd med begrænset selvstændighed. Mangel på fantasi og initiativ med passivitet i forhold til egen indsats præger også skolens målgruppe. Skolen optager elever, der er selvhjulpne med hensyn til personlig pleje, og som kan deltage i efterskolens og den daglige undervisnings mange praktisk betonede gøremål. De optagne elever forventes ved hjælp af skolens indsats at kunne få udviklet lyst og evne til et aktivt liv i fællesskab med andre. 4

5 Lærerne: I lærernes arbejde vil indgå undervisning, tilsyn og øvrige opgaver. Lærergruppen vil bestå af personer, der med solide faglige, pædagogiske og menneskelige egenskaber kan forestå aktiviteter, som får efterskolen til at udgøre en helhed med såvel undervisning og samvær. For at kunne etablere kvalificeret undervisning ud fra elevernes særlige læringsforudsætninger har skolen en ambitiøs efter- og videreuddannelsespolitik, således en stor gruppe af lærerne har overbygningsuddannelser og specialviden. En opbygning med en ansvarslærerordning vil have en helt central rolle i det daglige pædagogiske arbejde. Der lægges stor vægt på at skabe konstruktive og udviklende relationer mellem elev og medarbejder. Ansvarslærerne vil have en meget vigtig opgave omkring den individuelle undervisningsplan samt for elevernes tryghed, trivsel og personlige udvikling. Ansvarslærerens opgave vil være: at drage omsorg for den enkelte. hjælp til at fastholde mål for elevens ansvar. fastholdelse af målene for elevens duelighed i hverdagen. fastholdelse af elevens indsats overfor daglige gøremål. at have fokus på elevens kammeratsituation, opførsel mm. at støtte eleven i hygiejniske forhold, evt. indtagelse af nødvendig medicin, brillevedligeholdelse mm. støtte eleven i dennes bestræbelse på at opnå det øgede selvværd og den øgede selvtillid, som er en del af skolens overordnede mål. at være kontaktperson til forældrene. at være initiativtager til samtaler om den enkelte elev, hvis opholdet på efterskolen mister sit fokus. Det er ansvarslærerens opgave at give eleven støtte til selv at overtage og videreføre forældrenes tidligere indsats på disse områder 5

6 SKEMA 2015 / 16 Tidspunkter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Så er det op!! Morgenmad Værelsesoprydning Stamhold Stamhold Stamhold Linjefag Linjefag Fælles samling Pause Stamhold Stamhold Stamhold Linjefag Linjefag Frokost Pause Stamhold Idræt Medborgerskab Idræt Linjefag Læse-, lektie-, hviletid Samling i spisesalen Eftermiddagsaktivitet Aftensmad Læse-, lektie-, hviletid Aftenaktivitet Aftenhygge/stilhed På eget værelse Godnat 6

7 Undervisningen: Kurset er på 41 uger, der fordeles på 29 Linjefagsuger, 4 Stamholdsuger og 8 emneuger. Timetallet opgøres i undervisningslektioner á 45 minutter. Undervisningen vil dog være tilrettelagt i forskellige længder, alt afhængig af undervisningens indhold. Fælles samling: 1,67 undervisningslektioner Stamhold/emneuge: 13,67 undervisningslektioner Linjefag/emneuge: 10,00 undervisningslektioner Idræt: 5,33 undervisningslektioner Medborgerskab: 2,00 undervisningslektion Fritidsundervisning (ikke obligatorisk) 13,33 undervisningslektioner Lektietid (ikke obligatorisk) 9,33 undervisningslektioner Elevernes ugentlige skema vil således udgøre min. 32,67 max. 55,33 lektioner. I emneugerne vil være der være særligt skema. 7

8 Skema i emneugerne Tidspunkter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Så er det op!! Morgenmad Værelsesoprydning Emneuge uv. Emneuge uv. Emneuge uv. Emneuge uv. Emneuge uv Fælles samling Fælles samling Fælles samling Fælles samling Fælles samling Pause Emneuge uv. Emneuge uv. Emneuge uv. Emneuge uv. Emneuge uv Middag Pause Medborgerskab Emneuge uv. Idræt Læse-, lektie-, hviletid Samling i spisesalen Eftermiddagsaktivitet Aftensmad Læse-, lektie-, hviletid Aftenaktivitet Aftenhygge/stilhed På eget værelse Godnat Idræt Emneuge uv. 8

9 Obligatoriske fag: Fælles samling At eleven forundres og får grænseoverskridende oplevelser. At eleven føler deltagelse i et fællesskab. At eleven udvikler evnen til at høre fortællinger. At eleven oplever glæden ved at synge med andre, og den fællesskabsfølelse der kan opstå. Ugens sang. Sangene vælges fra den danske sangskat og mere moderne sange. Emner, som vil tage sit afsæt i menneskelivet, kultur og samfundsspørgsmål. Fællessang. Fortælling og anvendelse af visuelle og auditive medier. Alle elever og alle lærere. Idræt. At eleverne oplever og erkender glæden ved at bevæge sig. At den enkelte elev gennem undervisningen støttes i at styrke egen motivation for selvstændigt at leve et aktivt liv. At eleverne oplyses om sammenhængen mellem det kropslige og det sociale, herunder kropssprog, udtryk og hygiejne. At eleverne oplever og erkender at være en del af forskellige interessefællesskaber med udgangspunkt i motion og bevægelse. At eleverne oplyses om hvilke idrætsaktiviteter der typisk findes i Danmark og hvordan disse er organiseret, herunder foreningsliv og frivilligt arbejde. Metode og faglige aktiviteter: Udgangspunkt i den enkelte elevs motivation. Undervisning i hold, grupper og enkeltvis. Klassiske idrætsaktiviteter (div. boldspil, gymnastik, ridning, svømning osv.) Alternative motionsformer (fitness, o-løb, dans, osv.) Alle elever og 8 lærere 9

10 Medborgerskab: Fagbeskrivelse: Med afsæt i hovedsigtet om at undervisning skal have livsoplysende,- folkeligt oplysende,- og demokratisk dannende karakter danner Medborgerskab en ramme om den kritiske tænkning og den almene dannelse. Undervisningen vil dreje sig om besøg fra institutioner i samfundet som religiøse bevægelser, militæret, uddannelser, politiet og brandvæsenet, ligesom skolens grundlov og andre hverdagsregler skal udarbejdes i samarbejde med eleverne. Formål: Eleven skal igennem egen virksomhed erfare og opnå større kendskab til eget potentiale, udviklingsmuligheder og betydning i et stort fællesskab med afsæt i medborgerskabets tanke. Elevens skal endvidere erhverve konkret viden om samfundet. Undervisningen vil være forankret i individuelle opgaver, gruppearbejde og i plenum. 83 elever, 2-4 lærere 10

11 Stamhold: For at kunne optimere den boglige undervisning og elevernes personlige udvikling er eleverne opdelt på fire stamhold. På stamholdene varetages den grundlæggende undervisning i dansk, matematik, engelsk og naturfag og øvrige boglige/tværfaglige emner. Ligeledes er ansvarslærernes arbejde organiseret på stamholdet således, at tilhørsforholdet og relationen mellem elev og lærer bliver så tæt som mulig. Eleverne er opdelt med udgangspunkt i elevernes læringsforudsætninger. Stamhold Nord består af en blandet gruppe elever. Stamhold Syd består af elever, som har autismespektrumtilstande. Stamhold Øst og Vest består af primært udviklingshæmmede elever. Stamhold Nord Undervisningen på stamhold Nord vil overordnet tage udgangspunkt i målet om, at eleverne hjælpes til at forholde sig selvstændigt og konstruktivt kritisk til deres omverden, samt i videst muligt omfang at give eleverne mulighed for -og redskaber til -at bidrage som aktive medborgere i deres voksenliv. Eleven vil igennem praktisk erfaring, individuelle såvel som gruppesamtaler og konstruktiv pædagogisk virksomhed udvikle kompetencer, personlige, sociale såvel som faglige. Dette vil indgå som en planlagt del i elevens undervisning. Som en del af dette arbejde vil også indgå vejledning omkring kommende skole- og uddannelsesforløb. For udvalgte elever vil det være muligt at aflægge alle eller dele af folkeskolens prøver i dansk og matematik. På stamhold Nord er 21 elever og 4 lærere. 11

12 Matematik Fagbeskrivelse: Målet med matematikundervisningen er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i dagligdagen. At give eleverne nogle redskaber til at tackle de problemstillinger som de møder i hverdagen. Undervisningen vil blive tilrettelagt således at eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Undervisningen vil bære præg af individuel planlægning og arbejde, så eleverne bliver udfordret på hver deres niveau. Eleverne skal gennem naturfaglige ture ud af huset få indsigt i hvor og til hvad man kan bruge matematikken. Matematikken kan koordineres med andre naturfaglige fag. Undervisningen skal desuden give eleverne nogle redskaber til at arbejde med medier. Eleverne skal via undervisningen arbejde med computere, ipads og internettet. Fælles mål: Arbejde med matematiske emner som passer til deres faglige niveau Arbejde og kende til brugen af forskellige redskaber (lineal, passer, vinkelmåler, computer, ipad, online-baserede programmer mm.) Udforske omgivelserne og finde matematiske udfordringer Undervisningen vil være en blanding af individuel undervisning og gruppearbejde. Eleverne skal modtage undervisning via matematikprogrammer på ipads og fællesundervisning på tavlen. Eksperimenterende og undersøgende undervisning både med skriftlige matematiske opgaver og ture ud af huset. Naturfaglige opgaver hvor man bruger sin matematiske viden til at løse opgaver. 21 elever (individuelt tilrettelagt), 2-3 lærere 12

13 Dansk: Fagbeskrivelse: Dansk er et obligatorisk kommunikativt fag med udgangspunkt i det talte, læste og skrevne ord. Danskundervisningen leder frem imod at støtte elevens hele menneskelige udvikling, og bibringe dem de relevante danskfaglige færdigheder, de umiddelbart kan anvende i deres dagligdag. Danskundervisningen differentieres og tilrettelægges af læreren og den enkelte elev i en individuel undervisningsplan. Denne undervisningsplan indeholder konkrete faglige mål, således at undervisningens mål står klart for eleven, som læreren og hjemmet. At den enkelte elev udvikler danskfaglige kompetencer i at lytte og tale. Formulere og videregive synspunkter og holdninger. At den enkelte elev tilegner sig læsefærdigheder og henter viden i det skrevne ord. At den enkelte elev udvikler skriftlige kompetencer. Med udgangspunkt i specialpædagogikken arbejdes der mod færdigheder, der fremmer den enkelte elevs livsduelighed, med sigte på en personlig og demokratisk dannelse. Der læses tekster som tager udgangspunkpunkt i den enkelte elevs læsefærdigheder. Der arbejdes med grammatiske opgaver ud fra den enkelte elevs niveau og individuelle mål. Der arbejdes med skriftlige opgaver med udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer. Der arbejdes med samtalen, diskussionen og debatten, hvor den enkelte elev så vidt muligt formulerer egne synspunkter og holdninger, og i vekselvirkning med fællesskabet, udvikler verbale færdigheder, samt personlig og social dannelse. Taleundervisning: Udvalgte elever vil få mulighed for at følge et særskilt forløb i taleundervisning. At eleven stimuleres og motiveres gennem aktiviteter til at bruge sproget. At eleven gennem aktiviteter bruger sproget prosodi optimalt. At udvide elevens impressive (sprogforståelse) såvel som ekspressive sprog (sprogbrug). At eleven aktivt bruger tegn til tale til at understøtte det ekspressive sprog. Mange aktiviteter tager udgangspunkt i Karlstadsmodellen. Fælles aktiviteter 2-4 elever, 1 tale- hørelærer og 1 lærer 13

14 Engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle Undervisningen vil bestå af samtaler, individuelt såvel som gruppearbejde. Mundtlige præsentationer og samtale på engelsk ud fra digitale medier. Undervisningen vil tage højde for den enkelte elevs niveaumæssige forudsætninger. Naturfag Fagbeskrivelse: Eleverne skal ud og opleve naturen og verdenen omkring dem. Eleverne skal indsamle genstande fra naturen og undersøge disse nærmere. Kategorisere, teste og be- eller afkræfte teser er arbejdsformer, som eleverne vil arbejde med. Derudover skal eleverne også have en indsigt i dagligdagens problematikker omkring miljø, teknik og sundhed. Fælles mål: At eleverne opnår en viden om fysik/kemi i dagligdagen og hændelser omkring dem. Eleverne skal lære nogle naturvidenskabelige arbejdsmetoder gennem forsøg og undersøgelser og gennem disse opnå en viden. At eleverne opnår en forståelse for naturen og verdenen omkring dem. At eleverne arbejder med nogle forsøg og undersøgelser hvor de skal komme frem til hvad der er rigtigt eller forkert. At eleverne arbejder med teori, som skaber en basis for de forsøg de skal arbejde med. At eleverne skal have lov til at eksperimentere med genstande fra naturen omkring dem og enkle fysikredskaber i trygge sikre rammer. Undervisningen vil være en blanding af fortælling, individuelt arbejde og gruppearbejde. Eleverne skal gennem eksperimenter og undersøgelser komme frem til nogle resultater og arbejde med nogle hypoteser som de så skal be- eller afkræfte. 21 elever og 2-3 lærere 14

15 Stamhold Syd: Stamholds Syd er specialiseret til elever der ligger indenfor autisme området eller har særlige læringsforudsætninger der ligger inden for autisme området. På holdet er 22 elever og 5 lærere. Hver elev har en ansvarslærer som er i tæt kontakt med eleven og hjemme. Ansvarslæreren har ansvaret for den daglige trivsel og udfyldelse af elevplanen. Hver morgen i stamholdsundervisningen afholdes der samling, hvor dagens program og fælles informationer gennemgås. Her øver eleverne sig i at fokusere deres opmærksomhed og auditiv koncentration samt at medtage kollektive beskeder. I den faglige undervisning i dansk, matematik og engelsk inddeles eleverne i 2 hold efter faglige niveau. Alfa og Omega. Hver mandag eftermiddag arbejdes der med emneundervisning, hvori der også forekommer undervisning i natur/teknik, historie, samfundsfag, social træning mm. I emneundervisningen er fokus langt hen af vejen den gode oplevelse i fællesskab med sine holdkammerater. For udvalgte elever vil det være muligt at aflægge alle eller dele af folkeskolens prøver i dansk og matematik Faglig undervisning Dansk, Matematik, Natur/Teknik, Engelsk, Projekt Mandag Tirsdag Onsdag Faglig undervisning Dansk, Matematik, Natur/Teknik, Engelsk, Projekt Faglig undervisning Dansk, Matematik, Natur/Teknik, Engelsk, Projekt Fælles samling Fælles samling Fælles samling Pause Pause Pause Faglig undervisning Dansk, Matematik, Natur/Teknik, Engelsk, Projekt Faglig undervisning Dansk, Matematik, Natur/Teknik, Engelsk, Projekt Ansvarslærertid. Arbejde med personlige og sociale kompetencer Frokost/pause Frokost/pause Frokost/pause Emneundervisning for alle. Lærings- og undervisningsaktiviteter skifter fra mandag til mandag. 15

16 Dansk: Dansk på Karise Efterskole er et obligatorisk kommunikativt fag med udgangspunktet i det talte, læste og skrevne sprog. At fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet. Danskundervisningen leder frem imod at støtte elevens hele menneskelige udvikling, og bibringe dem de relevante danskfaglige færdigheder de umiddelbart kan anvende i deres dagligdag. Danskundervisningen differentieres og tilrettelægges af læreren og den enkelte elev i en individuel undervisningsplan. Denne undervisningsplan indeholder konkrete faglige mål, således at undervisningens mål står klart for eleven såvel som læreren og hjemmet. Form: Som udgangspunkt arbejdes der uafhængigt på to hold. Eleverne har dansk på deres stamhold, opdelt efter niveau. Fælles for alle danskholdene er at der i løbet af året arbejdes med samme overordnede emner. I enkelte forløb opbrydes holdstrukturen og der arbejdes med et fælles emne. Indhold/metode: Det talte sprog: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: udtrykke sig med personlig sikkerhed og selvstændighed. udtrykke fantasi, følelser, tanker og erfaringer. lytte aktivt og forholde sig åbent, vurderende til andres mundtlige fremstilling. Det skrevne sprog læse: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Læse sikkert og med passende hastighed. Fastholde det væsentlige i en tekst, ved hjælp af årsag/sammenhæng, understregning, mindmap m.m. Læse op 8-12 elever. Et hold vil have en boglig og teoretisk tilgang til arbejdet. Det andet hold vil benytte sig af mere praktiske læringsmetoder. 2-3 lærere 16

17 Taleundervisning: Udvalgte elever vil få mulighed for at følge et særskilt forløb i taleundervisning. At eleven stimuleres og motiveres gennem aktiviteter til at bruge sproget. At eleven gennem aktiviteter bruger sproget prosodi optimalt. At udvide elevens impressive (sprogforståelse) såvel som ekspressive sprog (sprogbrug). At eleven aktivt bruger tegn til tale til at understøtte det ekspressive sprog. Mange aktiviteter tager udgangspunkt i Karlstadsmodellen. Fælles aktiviteter 2-4 elever 1 tale- hørelærer og 1 lærer Matematik: At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i dagligdagen. At give eleverne nogle redskaber til at tackle nogle problemstillinger som de møder i hverdagen. Undervisningen vil blive tilrettelagt således at eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Undervisningen vil bære præg af individuel planlægning og arbejde så eleverne bliver udfordret på hver deres niveau. Eleverne skal gennem naturfaglige ture ud af huset få indsigt i hvor og til hvad man kan bruge matematikken. Matematikken kan koordineres med andre naturfaglige fag. Undervisningen skal desuden give eleverne nogle redskaber til at arbejde med medier. Eleverne skal via undervisningen arbejde med computere, ipads og internettet. Arbejde med matematiske emner som passer til deres faglige niveau Arbejde med forskellige redskaber (lineal, passer, vinkelmåler, computer, ipad, onlinebaserede programmer, podcasts mm.) Udforske omgivelserne og finde matematiske udfordringer 17

18 Undervisningen vil være en blanding af individuel undervisning og gruppearbejde. Eleverne skal modtage undervisning via matematikprogrammer på ipads og fællesundervisning på tavlen. Eksperimenterende og undersøgende undervisning både med skriftlige matematiske opgaver og ture ud af huset. Naturfaglige opgaver hvor man bruger sin matematiske viden til at løse opgaver elever. Et hold vil have en boglig og teoretisk tilgang til arbejdet. Et andet hold vil benytte sig af mere praktiske læringsmetoder. 2-3 lærere Engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle Undervisningen vil bestå af samtaler, individuelt såvel som gruppe arbejde. Mundtlige præsentationer og samtale på engelsk ud fra digitale medier. Undervisningen vil tage højde for den enkelte elevs niveaumæssige forudsætninger elever. Et hold vil have en boglig og teoretisk tilgang til arbejdet. Et andet hold vil benytte sig af mere praktiske læringsmetoder. 2-3 lærere 18

19 Emneundervisning mandag eftermiddag. At eleverne tilegner sig viden om problemstillinger og sammenhænge, der knytter sig til natur, samfund, teknologi, miljø og sundhed. At eleverne opnår et større fællesskab Emner indenfor området: Natur/teknik Samfundsforhold Historie Ungdomsliv og kultur Selvforståelse og selverkendelse i forhold til diagnoser Metode: Der undervises i faget en gang om ugen. Undervisningen vil bestå af læreroplæg, elevoplæg, fælles oplæg, gruppearbejde, undersøgende og opsøgende arbejde, brug af diverse elektroniske medier, løbende evaluering af faget og udbyttet. Værkstedsundervisning Gruppearbejde Individuelt arbejde Mange af aktiviteterne vil tage deres udgangspunkt omkring skolens bålhus. En gang om måneden vil aktiviteten finde sted sammen med en udflugt/tur ud af huset. Elever skal arbejde med diverse samarbejdsøvelser. 22 elever, 3-5 lærere 19

20 Stamhold Øst Undervisningen er organiseret i faglige blokke og varierende temaer med et tværfagligt sigte, hvori der indgår dansk, matematik, engelsk, historie, natur/teknik og bevægelse. Med et specialpædagogisk sigte bliver der taget udgangspunkt i den enkelte elevs læringsforudsætninger. Undervisningen er organiseret således, at der arbejdes både i grupper og individuelt med pensum. I perioder vil der være samarbejde mellem stamhold øst og vest. I den tematiske undervisning vil der endvidere være fokus på udviklingen af de kommunikative, social-, og personlige kompetencer. I specialpædagogisk tilrettelagte undervisningsforløb arbejder eleverne med og får mulighed for at erhverve sig handlekompetencer, som retter sig mod et mere aktivt medborgerskab og demokratisk dannelse. På stamhold øst er der i skoleåret 2015/16 19 elever og 5 lærere. I undervisningen arbejdes der med følgende aktiviteter: Dansk: At fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet. Danskundervisningen leder frem imod at støtte elevens hele menneskelige udvikling, og bibringe dem de relevante danskfaglige færdigheder de umiddelbart kan anvende i deres dagligdag. Danskundervisningen differentieres og tilrettelægges af læreren og den enkelte elev i en individuel undervisningsplan. Denne undervisningsplan indeholder konkrete faglige mål, således at undervisningens mål står klart for eleven såvel som læreren og hjemmet. At eleven opnår et kendskab til bogstaver, læsning, lytning, forståelse og dramatisering. At eleven træner skrivning i hånden, på pc/tablet og mobiltelefon At eleverne opnår kendskab til det at tage kritisk stilling. Der arbejdes i 3-4 værksteder af minutters varighed. Eleverne vil i en lektion komme gennem alle værksteder. Fx Læsning, IT, Leg og bevægelse og skriftlig dansk. Når der arbejdes tematisk og tværfagligt vil eleverne blive udfordret danskfagligt gennem et helhedsorienteret undervisningstilbud. Der er morgensamling for stamholdet mandag-tirsdag-onsdag. 20

21 Indhold/metode: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Det talte sprog: Udtrykke sig med personlig sikkerhed og selvstændighed. Udtrykke fantasi, følelser, tanker og erfaringer. Lytte aktivt og forholde sig åbent, vurderende til andres forestilling. Det skrevne sprog læse: Afkode eller læse tekster af varierende sværhedsgrad. Læse op. Genfortælle indhold og/eller fakta fra det læste. Taleundervisning: Udvalgte elever vil få mulighed for at følge et særskilt forløb i taleundervisning. At eleven stimuleres og motiveres gennem aktiviteter til at bruge sproget. At eleven gennem aktiviteter bruger sproget prosodi optimalt. At udvide elevens impressive (sprogforståelse) såvel som ekspressive sprog (sprogbrug). At eleven aktivt bruger tegn til tale til at understøtte det ekspressive sprog. Mange aktiviteter tager udgangspunkt i Karlstadsmodellen. Fælles aktiviteter 2-4 elever 1 tale- hørelærer og 1 lærer 21

22 Matematik: At eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen med henblik på, at kunne begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold. At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematikken i dagligdagen At give eleverne nogle redskaber til at tackle de matematiske problemstillinger, som de vil møde i hverdagen. Arbejde med matematiske emner som passer til deres faglige niveau Udforske omgivelserne og finde matematiske udfordringer Der arbejdes i 3-4 værksteder af minutters varighed. Eleverne vil i en lektion komme gennem alle værksteder. Fx Skriftlig matematik, IT, Leg og bevægelse og rollespil købmandsbutik, bank. Både fællesundervisning, individuelt og gruppearbejde. Eleverne skal modtage undervisning via matematikprogrammer på ipads Eksperimenterende og undersøgende undervisning både med skriftlige matematiske opgaver og ekskursioner. Naturfaglige opgaver, hvor eleven skal bruge sin matematiske viden. Engelsk. At eleverne tilegner sig enkle engelske hverdagsgloser og små sætninger. At eleverne får et indblik i det engelske sprogs brug i det danske sprog. Arbejde med engelsk faglige emner, der knytter an til praktisk brug i forbindelse med rejser. Arbejde med tal og stave deres navne på engelsk. Arbejde med gængse dagligdagsvarers navne. Arbejde med elevers navne og bopæl. Undervisningen vil tage afsæt i rollespil. Undervisningen vil tage afsæt i mesterlærerprincippet og gentagelser. 22

23 Natur/teknik At eleverne tilegner sig viden om problemstillinger og sammenhænge, der knytter sig til natur, miljø og sundhed, og derved opnår større forståelse for sig selv i relation til naturen og verden omkring dem. At eleverne skal have mulighed til at eksperimentere med genstande fra naturen omkring dem og enkle fysikredskaber i trygge sikre rammer. At eleverne arbejder med teori, som skaber en basis for de forsøg de skal arbejde med. At eleverne arbejder med nogle forsøg og undersøgelser, hvor de skal komme frem til hvad der er rigtigt eller forkert samt få en forståelse af at undersøgelser og eksperimenter både kan lykkes og mislykkes. Arbejde undersøgende, eksperimenterende og nysgerrigt med relevante hypoteser. Undervisningen vil tage afsæt i konkrete problemstillinger, forsøg og eksperimenter, som kan relateres til hverdagen og nærmiljøet Årsplan Aug: Mig selv og hinanden Sep: Aktiv rundt i Danmark og de 7 kostråd Okt/Nov: Ole Lund Kirkegård Dec: Jul Jan: Fælles projekt Feb: Ungdomsliv og seksualitet Marts: Sing a long April: Røvere og soldater Maj: Lejrskole og fra jord til bord Juni: Afslutning 23

24 Stamhold Vest Undervisningen er organiseret med dansk, matematik, engelsk/sprogkundskab og samfundsoplysning som ugentlige gennemgående fag. Desuden vil undervisningen være bygget op omkring varierende emner med et tværfagligt sigte, herunder vil natur/teknik indgå. Med et specialpædagogisk sigte bliver der taget udgangspunkt i den enkelte elevs læringsforudsætninger. Undervisningen er organiseret således, at der arbejdes i både grupper og individuelt med pensum. Periodisk vil der ligeledes være samarbejde og udveksling mellem Stamhold Øst og Vest. I undervisningen vil der endvidere være fokus på udviklingen af de kommunikative, sociale-, og personlige kompetencer. I specialpædagogisk tilrettelagte undervisningsforløb arbejder eleverne med at få mulighed for, at erhverve sig kommunikative handlekompetencer, som retter sig mod et mere aktivt medborgerskab og demokratisk dannelse. På Stamhold Vest er der 21 elever og 5 lærere. Dansk: Fagets mål At fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet. Danskundervisningen leder frem imod at støtte elevens hele menneskelige udvikling, og bibringe dem de relevante danskfaglige færdigheder, de umiddelbart kan anvende i deres dagligdag. Danskundervisningen differentieres og tilrettelægges af læreren og den enkelte elev i en individuel undervisningsplan. Denne undervisningsplan indeholder konkrete faglige mål, således at undervisningens mål står klart for eleven såvel som læreren og hjemmet At eleverne opnår et kendskab til stavning, læsning, lytning, forståelse og dramatisering At eleverne træner skrivning i hånden At gøre eleverne trygge ved brugen af it At eleverne opnår et kendskab til det at tage kritisk stilling. Det talte sprog: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Udtrykke sig med personlig sikkerhed og selvstændighed Udtrykke fantasi, følelser, tanker og erfaringer Lytte aktivt og forholde sig åbent og vurderende til andres mundtlige fremstilling 24

25 Det skrevne sprog læse: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Afkode eller læse tekster af varierende sværhedsgrad Læse op. Faglig aktivitet: Danskundervisningen vil indebære: Læsetræning Skrivning Stavning Gør brug af computer, ipad og mobiltelefon Højtlæsning Kommunikation. Undervisningen vil være en blanding af individuel undervisning, gruppearbejde samt plenum. Undervisningen vil tage udgangspunkt i elevernes færdigheder og kompetencer. Eleverne skal modtage undervisning via programmer på ipads og fællesundervisning med afsæt i tværfaglighed. Taleundervisning: Udvalgte elever vil få mulighed for at følge et særskilt forløb i taleundervisning. At eleven stimuleres og motiveres gennem aktiviteter til at bruge sproget. At eleven gennem aktiviteter bruger sproget prosodi optimalt. At udvide elevens impressive (sprogforståelse) såvel som ekspressive sprog (sprogbrug). At eleven aktivt bruger tegn til tale til at understøtte det ekspressive sprog. Mange aktiviteter tager udgangspunkt i Karlstadsmodellen. Fælles aktiviteter 2-4 elever 1 tale- hørelærer og 1 lærer 25

26 Matematik At eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen med henblik på, at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold. At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematikken i dagligdagen At give eleverne nogle redskaber til at tackle de matematiske problemstillinger, som de vil møde i hverdagen. Arbejde med matematik som passer til elevens faglige niveau Matematik på ipad Aflæse tabeller og måle Købmandsregnskab Klokken analog og digital Kendskab til geometri. Undervisningen vil være en blanding af individuel undervisning og gruppearbejde. Eleverne skal modtage undervisning via matematikprogrammer på ipads og fællesundervisning med afsæt i tværfaglighed. Eksperimenterende og undersøgende undervisning både med skriftlige matematiske opgaver og ture ud af huset. Naturfaglige opgaver, hvor man bruger sin matematiske viden til at løse opgaver, vil blive implementeret. Engelsk: At eleverne tilegner sig enkelte engelske hverdagsgloser og små sætninger At eleverne får et indblik i det engelske ord i det danske sprog. Arbejde med engelskfaglige emner, der knytter an til praktisk brug i forbindelse med rejser. Arbejde med tal og bogstavers navne på engelsk Arbejde med elevers navne og bopæl. Undervisningen vil tage afsæt i rollespil Undervisningen vil tage afsæt i mesterlærerprincippet og gentagelser. 26

27 Natur/teknik At eleverne tilegner sig viden om problemstillinger og sammenhænge, der knytter sig til natur, miljø og sundhed, og derved opnår større forståelse for sig selv i relation til naturen og verden omkring dem. At eleverne skal have mulighed til at eksperimentere med genstande fra naturen omkring dem og enkle fysikredskaber i trygge sikre rammer. At eleverne arbejder med teori, som skaber en basis for de forsøg, de skal arbejde med. At eleverne arbejder med nogle forsøg og undersøgelser, hvor de skal komme frem til, hvad der er rigtigt eller forkert samt få en forståelse af at undersøgelser og eksperimenter både kan lykkes og mislykkes. Arbejde undersøgende, eksperimenterende og nysgerrigt med relevante hypoteser. Undervisningen vil tage afsæt i konkrete problemstillinger, forsøg og eksperimenter, som kan relateres til hverdagen og nærmiljøet Samfundsoplysning/ Medborgerskab At eleven udvikler sin demokratiske forståelse At eleven oplever glæden ved at tilhøre og aktivt tage del i fællesskabet At eleven udvikler evnen til at have forståelse for andres meninger og synspunkter At eleverne får et øget kendskab til aktuelle nyheder, politisk relevante emner og etiske spørgsmål At eleven udvikler evnen til at udtrykke egne meninger. Der vil blive taget emner op til debat og beslutning, som relateres til en kulturel fællesskabsforståelse på efterskolen. Der vil blive taget samfundsrelevante emner op, som behandler vores kulturelle dannelse i såvel samfundet generelt som samværet på skolen. Fælles debat i plenum. Elevfremlæggelser. Gruppearbejder. 27

28 Linjefag: En stor position på skemaet er linjefag, hvor eleverne vælger at blive undervist i en af disse 6 retninger: Idræt, Friluftsliv, Performance, Madkundskab, Medie/Teknologi og Design i to perioder. Fagene skal forsøge at bidrage til elevens udvikling inden for et for eleven særligt interessefelt, og undervisningen er tværfaglig og indeholder forskellige fagelementer, men fælles for alle er, at der skal indgå et bogligt element, eleverne skal opøve konkret faglig viden/kompetencer, der skal indgå et æstetisk niveau og så skal der være et konkret produkt i form af udstilling eller fremvisning. Linjefag 1 er på 15 uger Linjefag 2 er på 14 uger Linjefag I Medie/teknologi I At eleverne opnår forståelse og viden om forskellige medier og mediers forskellige måder at kommunikere på. At eleverne producerer deres egen kortfilm og derigennem får erfaringer og praktisk viden om filmproduktion. At eleverne får indsigt i de forskellige begreber og værktøjer inden for egne medier, sociale medier og massemedier. Eleverne skal, med lærerstøtte, sammen producere en kortfilm, hvor de skal stå for ideudvikling, planlægning, optagelse, redigering og præsentation. Korte forløb, hvor der arbejdes med radio, podcast, green screen, musikproduktion, reklamer, sociale medier og Lego Mindstorm Eleverne skal, med lærerstøtte, stå for korte nyhedsudsendelser om livet på Karise Efterskole Projektarbejde Gruppe/individuelt Klasseundervisning elever, 3 lærere 28

29 Design I Fagets ma l: Design skal bidrage til, at eleverne udvikler kendskab til materiel kultur, som den kommer til udtryk i omverdenen og tidsperioder. Refleksion og dialog er væsentlige elementer i undervisningen. I undervisningen design skal eleverne tilegne sig kundskaber og færdigheder gennem det praktiske arbejde med forskellige materialer, ha ndværk og udtryksformer. Eleverne slutter af med at fremstille et selvvalgt produkt. Eleverne skal, gennem eget ha ndværk, blive i stand til at forsta samspillet mellem ide, tanke og handling frem til et færdigt produkt. Gennem designprocesserne arbejder eleverne udforskende, eksperimenterende og problemløsende, sa en kreativ og innovativ tilgang fremmes og eleven opna r tillid til egne muligheder. At sætte aftryk på skolen (visuelt være med til at gøre skolen pæn/ skabe æstetik, hygge, afsæt for kreativitet ) At tage udgangspunkt i meningsfulde arbejdsprocesser/ afsæt i elevens behov og ønsker. At tage udgangspunkt i forskellige materialer, herunder bl.a. naturmaterialer. Introduktion af diverse materialer, hvor eleverne indføres i færdigheder og materialets muligheder.herunder viden om farvelære. Fælles undervisning Individuelt. I grupper elever og 3 lærere 29

30 Performance I Grease: At eleven oplever, hvordan man kan udtrykke sig både verbalt og i særdeleshed nonverbalt. Dette vil komme til udtryk gennem dans, mimik, tegn til tale mm. At eleven får kendskab til teatrets virke såsom hvordan man sætter en forestilling op, hvordan man agerer i forhold til medaktører, hvordan man modtager instruktion mv. At eleverne oplever glæde ved at være en del af det særlige fællesskab drama og teater kan danne rammen for. At eleven udviser stor tillid til og samarbejde med andre aktører. At eleverne opnår kendskab til forskellige dramaøvelser og teknikker. At eleverne oplever forskellige genrer indenfor performance, herunder kamptekniker, forskellige dansestilarter, tekstsekvenser og sang. At eleverne oplever det legende element i valg af opsætning, tekst og udtryk. Daglig fysisk aktivitet i form af styrke og dans Dramaøvelser Ture ud af huset Sang Fremstilling af kostumer, rekvisitter mm. Fælles arbejde Gruppearbejde i både større og mindre grupper Individuelt elever og 3 lærere 30

31 Idræt I At eleverne oplever motion som en naturlig del af deres hverdag At eleverne får kendskab til kroppens anatomi her under oplever en kropsforståelse At eleverne oplever glæde ved fysisk udfoldelse At eleverne oplever at naturen kan bruges som ramme for fysisk udfoldelse At eleverne opnår et kendskab til samt anerkender hinandens forskelligheder eksempelvis hvilke fysiske begrænsninger et givent handicap kan have At eleverne kan udvise samarbejdsevne og social opmærksomhed i forhold til idrætslige aktiviteter At eleverne deltager i planlægningen af Skolernes motionsdag her under opmåling af rute, udarbejdelse af løbekort, opvarmning og musik med videre At eleverne bliver bevidst om egen krop og fysiske grænser, for derved at have mulighed for at kunne udforske og udvikle flere idrætskompetencer. Vi kommer til at arbejde med temaerne: Grundform, kropsforståelse og grundlæggende fysiologi; Atletik; Taekwondo og svømning samt Forbrænding, kost og kalorier Fysiske aktiviteter minimum en halv times fysisk aktivitet om dagen Praktisk teori om kroppen Planlægning af Motionsdag for efterskolen og Kariseuddannelsen Ture ud ad huset. Læringssituationerne vil foregå på et æstetisk niveau I plenum Gruppearbejde Individuelt elever, 3 lærere 31

32 Madkundskab I Fagbeskrivelse: Køkken er et tværfagligt fag med udgangspunkt i hjemkundskab. Faget er et praktisk fag hvori der indgår elementer af dansk (læse opskrifter), matematik (måle/veje/tælle), biologi (krop/natur) og geografi (årstider/lande). Fælles mål: At eleverne får en grundlæggende forståelse for hvilke råvarer der er sæson for i Danmark. At eleverne oplever madens vej fra jord til bord. At eleverne lærer grundlæggende tekniske, håndværksmæssige og hygiejniske arbejdsprocesser i køkkenet. At eleverne stifter bekendtskab med fødevareproduktionens historie i Danmark og således bliver klogere på deres egen kultur. At eleverne stifter bekendtskab med grundlæggende ernæring. At eleverne gennem æstetiske læreprocesser oplever mad og madlavning i mange facetter. At eleverne smager, føler, dufter og lytter. At eleverne oplever fremmede madkulturer. Undervisningen kommer til at foregå i en vekselvirkning mellem fælles aktiviteter og aktiviteter i mindre grupper. Hver uge vil vi starte fælles med en introduktion til ugens emne således at vi sigter mod en fælles forståelse. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes interesse og motivation, og indholdet såvel som arbejdsmetoden er således dynamisk elever, 3 lærere 32

33 Friluftsliv I Fagets ma l: Formålet med undervisningen i linjefaget friluftsliv er, at eleverne tilegner sig viden, der knytter sig til natur, miljø og sundhed. Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med problemstillinger, ansvarsfuld brug af naturen og sammenhæng, der er vigtige for den enkelte og for samfundet lokalt og globalt. Friluftsliv er et tværfagligt, primært udendørs fag, hvori elementerne biologi, geografi, idræt, fysik og hjemkunstskab. At eleverne får et kendskab til hvad begrebet friluftsliv kan indeholde. At eleverne får en kendskab til regler, adfærd og sikkerhed omkring bål. At eleverne får en kendskab og indblik i at lave mad over bål. At eleverne formulighed for at udfolde sig aktivt i naturen. At eleverne får en kendskab til begreberne miljø, affald og genanvendelse. Undervisningen kommer til at foregå i fællesskab, individuelt og i grupper. Hver uge er beskrevet med et hovedtema, som giver eleverne overblik over ugens undervisning og aktiviteter. Vi starter hver uge med en fælles introduktion til ugen emne, for at sigte mod en fælles forståelse og afklaring af ugens indhold og tema elever og 3 lærere 33

34 Linjefag II Design II Fagets ma l: Design skal bidrage til, at eleverne udvikler kendskab til materiel kultur, som den kommer til udtryk i omverdenen og tidsperioder. Refleksion og dialog er væsentlige elementer i undervisningen. I undervisningen design skal eleverne tilegne sig kundskaber og færdigheder gennem det praktiske arbejde med forskellige materialer, ha ndværk og udtryksformer. Eleverne slutter af med at fremstille et selvvalgt produkt. Eleverne skal, gennem eget ha ndværk, blive i stand til at forsta samspillet mellem ide, tanke og handling frem til et færdigt produkt. Gennem designprocesserne arbejder eleverne udforskende, eksperimenterende og problemløsende, sa en kreativ og innovativ tilgang fremmes og eleven opnår tillid til egne muligheder. At sætte aftryk på skolen (visuelt være med til at gøre skolen pæn/ skabe æstetik, hygge, afsæt for kreativitet ) At tage udgangspunkt i meningsfulde arbejdsprocesser/ afsæt i elevens behov og ønsker. At tage udgangspunkt i forskellige materialer, herunder bl.a. naturmaterialer. Introduktion af diverse materialer, hvor eleverne indføres i færdigheder og materialets muligheder. Herunder viden om farvelære. Fælles undervisning Individuelt. I grupper elever og 3 lærere 34

35 Madkundskab II Fagbeskrivelse: Køkken er et tværfagligt fag med udgangspunkt i hjemkundskab. Faget er et praktisk fag hvori der indgår elementer af dansk (læse opskrifter), matematik (måle/veje/tælle), biologi (krop/natur) og geografi (årstider/lande). Fælles mål: At eleverne får en grundlæggende forståelse for hvilke råvarer der er sæson for i Danmark. At eleverne oplever madens vej fra jord til bord. At eleverne lærer grundlæggende tekniske, håndværksmæssige og hygiejniske arbejdsprocesser i køkkenet. At eleverne stifter bekendtskab med fødevareproduktionens historie i Danmark og således bliver klogere på deres egen kultur. At eleverne stifter bekendtskab med grundlæggende ernæring. At eleverne gennem æstetiske læreprocesser oplever mad og madlavning i mange facetter. At eleverne smager, føler, dufter og lytter. At eleverne oplever fremmede madkulturer. Undervisningen kommer til at foregå i en vekselvirkning mellem fælles aktiviteter og aktiviteter i mindre grupper. Hver uge vil vi starte fælles med en introduktion til ugens emne således at vi sigter mod en fælles forståelse. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes interesse og motivation, og indholdet såvel som arbejdsmetoden er således dynamisk elever, 3 lærere 35

36 Performance II Cirkus med mulighed for musik og sceneteknik. At eleverne oplever hvordan cirkus kan danne ramme for en legende teaterforestilling. At eleverne får kendskab til teatrets og cirkussets virke og historie; Hvordan sætter man en forestilling op, hvordan agere man i forhold til medaktører, hvordan modtager man instruktion, hvad definerer cirkus mv. At eleverne oplever glæde ved at være del af det særlige fællesskab cirkus/teater kan danne rammen for. At eleverne udviser stor tillid og samarbejde med andre aktører. At eleverne opnår et kendskab forskellige dramaøvelser og de teknikker der bruges i cirkus. At eleverne oplever forskellige genre inden for cirkus herunder kamptekniker, trylleri, akrobatik, forskellige dansestilarter, tekstsekvenser, sang og musik. At eleverne oplever musikkens rolle i cirkus. At eleverne stifter bekendtskab med sceneteknik, lyd og lys. Dramaøvelser, ture ud ad huset og sang. Musik herunder samspil og programmering. Sceneteknik herunder lys og lyd. Fremstilling af kostumer, rekvisitter mm. Fælles arbejde. Gruppearbejde i både større og mindre grupper. Individuelt elever og 3 lærere. 36

KARISE EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN KURSUSÅRET 2016 / 17

KARISE EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN KURSUSÅRET 2016 / 17 KARISE EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN KURSUSÅRET 2016 / 17 Indholdsfortegnelse: Formålsbeskrivelse 2 Værdigrundlag 2 Skolens pædagogiske linje 2 Læringsmiljø 2 Individuelle undervisningsplaner 3 Individuelle

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Barnets alsidige personlige udvikling Barnets sociale kompetencer Barnets sproglige udvikling Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. Fra skoleåret

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1 Parat til DESIGN FORMÅL & INDHOLD Parat til design // & indhold 1 INDHOLD Målgruppe Elever med erhvervs- og husholdningsfaglig interesse for design og sund livsstil 3 Parat til Design vil gøre eleven mere

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes elev aktuelle standpunkt.

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes elev aktuelle standpunkt. Dansk 2017/18 DANSK I A-KLASSEN: Formål: Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes elev aktuelle standpunkt. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at tilegne sig mest mulig bevidsthed om

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne.

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2014-2015 Team/ lærer: Tina Birkholm og Lone Hede De overordnede mål for 0. klasse. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012 Opdateret 16/9-2012 DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG - 2012/2013 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde:

Læs mere

KARISE EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN

KARISE EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN KARISE EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN KURSUSÅRET 2017 / 18 Indholdsfortegnelse: Formålsbeskrivelse 2 Værdigrundlag 2 Skolens pædagogiske linje 2 Læringsmiljø 2 Individuelle undervisningsplaner 3 Individuelle

Læs mere

Indholdsplaner for matematik 2017/18

Indholdsplaner for matematik 2017/18 Indholdsplaner for matematik 2017/18 MATEMATIK I A-KLASSEN: Formål: Formålet med matematik i A klassen er at eleverne bliver i stad til at anvende matematik i sammenhæng, der vedrøre dagligliv, samfundsliv

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord 2013 og 2014 Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord Indholdsfortegnelse Vision for børns læring 3 Indledning 3 Arbejdsmetode og evalueringsstrategi 4 1.Hvad er sociale kompetencer og hvordan vil jeg arbejde

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. I skoleåret

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Årsplan og skema gr. 2

Årsplan og skema gr. 2 Årsplan og skema gr. 2 Skema 2014-15 Mandag CE/MJ/OR Tirsdag MJ/CE Onsdag Torsdag CE/OR Fredag OR/SL 9.00-9.55 Morgensang Engelsk Fællestime (IJ) Samfundsfag Matematik Nyheder Pause 10.20-11.00 Pause 11.10-11.50

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

September Kære elever i udskolingen

September Kære elever i udskolingen September 2017 Kære elever i udskolingen Igen i år har vi valgt at følge op på succesen med at arbejde med linjer i et koncentreret forløb over to hele uger. Du skal derfor i uge 41 (op til efterårsferien)

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Fag, fællesskab og frisk luft

Fag, fællesskab og frisk luft Fag, fællesskab og frisk luft En skole for alle med plads til forskellighed En fælles bestræbelse Indhold i skolen Mellemtrinnet på Ørkildskolen er 4.- 6. årgang. På hver årgang er der fire eller fem klasser

Læs mere

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL Linjeklasser Lind Skole skoleåret 2013-14 nye veje for skolens ældste elever Motivation Engagement Læring Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9628 7510 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Årsplan og skema gr. 2

Årsplan og skema gr. 2 Årsplan og skema gr. 2 Skema 2015-16 Mandag CE/MJ/OR Tirsdag MJ/CE Onsdag Torsdag CE/OR Fredag OR/SL 9.00-9.55 Morgensang Engelsk Fællestime (IJ) Natur/Teknik Matematik Dansk Pause 10.20-11.00 Pause 11.10-11.50

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere