resumé af forslaget til Klimaplan for Odense Kommune KLIMA PLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN"

Transkript

1 resumé af forslaget til Klimaplan for Odense Kommune KLIMA PLAN

2 indhold forord 4 Hvordan og hvorfor 6 Odenses klimavision og klimamål 8 Fokusområder 10 Energi og forsyning 12 Energibesparende tiltag 16 Klimavenlig transportsektor 20 Tilpasningsstrategier 22 Deltag i klimadebatten 24 I en tid med massivt fokus på klimaet er Odense parat til at gå forrest. Vi vil være en af de mest klimavenlige byer i Europa, og vi vil danne gode rammer og igangsætte initiativer, så vi alle kommunen, virksomheder og borgere bliver aktive medspillere for et bedre klima. Med forslaget til en ambitiøs klimaplan sætter vi os mål, som skal bringe os i front. Vi ønsker at nå en langsigtet målsætning om at blive en -neutral by, og derfor sætter vi gang i en række projekter, som skal sikre, at Odense bliver blandt de byer i Europa med den laveste -udledning. Med denne korte udgave af klima planen i hånden kan du få en forsmag på de initiativer, vi vil igangsætte i Odense. I selve klimaplanen finder du detaljerede beskrivelser af de projekter, som skal sætte standarden for klimaarbejdet i Odense. Jan Boye Rådmand i By- og Kultur forvaltningen 2 3

3 er en vigtig del af det naturlige kredsløb. Samfun dets afhængighed af fossilt brændstof som energikilde til vareproduktion, transport, varme og el har forøget -koncentrationen i atmosfæren til et niveau, som giver anledning til betydelige temperaturstigninger globalt set. Dermed vurderes -koncen trationen at være den drivende kraft i klimaforandringer. -neutralitet Odense Kommune definerer -neutralitet ud fra, at den samlede -udledning ikke må overstige -optagelsen i kommunens område. Projekter som Odense Kom mune måtte deltage i udenfor kommunens grænser og køb af -kvoter vil indgå i det samlede -regnskab. 4 5

4 Hvorfor og hvordan? Klima Ved klima forstås middelværdien af vejrmålinger (nedbør, temperatur, fugtighed, solskinstimer, vind) over mindst 30 år. Fordeling af -udledning Fjernvarme Individuel opvarmning og procesvarme El Trafik Øvrige sektorer 30% 12% 17% 30% Fordeling af -udledning fra sektorer i Odense Kommune som geografisk enhed i % Verdens klima er under hårdt pres. Kampen mod klimaforandringerne kræver en langsigtet og vedvarende indsats, og derfor tager Odense Kommune et globalt ansvar. Vi skal alle tænke og handle bæredygtigt og klimavenligt, så mulighederne for at mindske -udledningen bliver optimale. Udgangspunktet for klimaplanen har været en kortlægning af -udledningen i hele kommunen for Efterfølgende har vi lavet en beregning af, hvordan -udledningen forventes at se ud i Odense i Med kortlægningen har vi kunnet udpege de væsentligste indsatsområder og udvikle relevante projekter, så vi sikrer, at vi når vores mål for -reduktion. Klimaplanen fokuserer på reduktion af -ud ledningen og på, hvordan kommunen kan tilpasse sig de klimaforandringer, der er uundgåelige på trods af de mange klimaind satser, der netop nu iværksættes over hele verden. 6 7

5 Odenses klimavision og klimamål VISIONEN: KLIMABY I EUROPÆISK SÆRKLASSE Det langsigtede mål er, at Odense skal være en -neutral by. For at realisere målet skal -udlednin gen for kommunen som helhed reduceres med følgende i forhold til 2007: 8% -reduktion i % -reduktion i neutralitet i 2050 Hvor vil vi sætte ind? Odense Kommunes tre overordnede klimaindsatsområder for -reduktion: Vedvarende energi Energibesparende tiltag Klimarigtig transportsektor -reduktion i Odense Kommune 8 9

6 Fokusområder Et naturligt fokusområde er energiforbruget. Odense må fokusere på energibespa relser og på at øge efterspørgslen på vedvarende energi. Samtidig skal den unikke position som fjernvarmeby bevares. Der skal derfor iværksattes energibesparelser og vedvarende energi-initiativer i samspil med fjernvarmeforsyningen. Byggeri og bygninger står for % af Odenses energiforbrug. Vi skal sikre, at nybyggeri og eksiste rende byggeri fremover påvirker klimaet langt mindre. Tilpasning til de ændre de klimaforhold betyder, at vi også skal tænke konsekven serne af ekstremt vejr ind i den fremtidige byplanlægning. Fjernvarme er bl.a. godt, fordi at varmen produceres sammen med elektricitet på kraftvarmeværker. På den måde udnyttes brændslets energi effektivt. fjernvarmerørene i fremtiden kan bruges til at modtage varme, som er produceret lokalt. fjernvarme kan produceres ved afbrænding af ikke-fossile brændsler. Transport Trafikkens bidrag til -udledningen udgør 30 %. Vi forventer i fremtiden en væsentlig stigning i trafikken. Hvis trængselsproblemer og øget forurening skal undgås, må behovet for transport reduceres. En væsentlig andel må flyttes til mere bæredygtige alternativer, altså til gang, cykling, kollektiv transport og nye klima- og miljøvenlige biler. Klimaplanens projekter I klimaplanen er lavet forslag til forskellige projekter til nedsættelse af -udledningen. Projekterne er opdelt således, at der dels er beskrevet projekter for perioden og dels for perioden I denne korte udgave af klimaplanen har vi opridset hovedambitioner for alle områderne samt kort gengivet, hvilke projekter der er foreslået frem til Alle projekter m.m. kan ses uddybet i forslaget til klimaplanen på

7 Vedvarende energi Vindkraft Vandkraft Biogas Biomasse Solenergi (varme/el) Jordvarme Grundvandskøling Bølge- og tidsvandsenergi Geotermisk varme energi og forsyning Elforsyning fra vedvarende energikilder Odense Kommune vil undersøge muligheden for partnerskab med et energiselskab og tage initiativ til etablering af en eller flere vindmølleparker uden for Odense Kommune. Alternativ kan lignende muligheder for elproduktion, baseret på vedvarende energi, undersøges. Grøn strøm Odense Kommune vil fortsat foretage indkøb af -neutral grøn strøm til Odense Kommunes eget forbrug. Samtidigt vil vi føre en aktiv dialog med borgere og virksomheder med henblik på at få flere til at vælge grøn strøm. Grøn strøm Man kan købe grøn strøm mod merpris. I Odense Kommune defineres strøm som grøn, hvis: købsbeløbet bruges til investeringer i nye vedvarende energikilder eller købsbeløbet bruges til opkøb af kvoter på EUs kvotemarked og dermed til at annullere udledningsrettigheden

8 Varmeforsyning Odense Kommune ønsker i samarbejde med fjernvarmeforsyningen, at fastholde og udbygge fjernvarmesystemet. Dermed kan vi også fremover udnytte fordelene ved samproduktion af el og varme. Odense Kommune har igangsat arbejdet med at udforme en strategi for fremtidens varmeforsyning og køling i kommunen. Strategien forventes færdig i Individuel opvarmning Områder som ikke forsynes af fjernvarme skal kortlægges. Odense Kommune arbejder for at fremme brugen af biogas, solceller eller andre -neutrale vedvarende energikilder. -neutrale brændsler Odense Kommune ønsker en varmeforsyning uden brug af fossile brændsler. Der skal laves et katalog over mulige - neutrale varmekilder og potentialet for at anvende f.eks. energipil, halm, flis og træpiller skal undersøges. Biogasanlæg Odense Kommune vil aktivt arbejde for at etablere biogasanlæg, evt. i samarbejde med nabokommuner. Alternativt kan det undersøges om det på anden måde vil være muligt at benytte biogas. Fossile brændsler Eksempler på fossile brænds ler er olie, kul, naturgas og tørv. De danner ved afbrænding

9 Energibesparende tiltag Odense Kommune intern indsats Odense Kommune har automatiseret reguleringen af varmeforbruget i egne bygninger. Som følge heraf er energiforbruget i egne bygninger reduceret med mere end 16 % fra 1988 til Vi fortsætter energieffektiviseringen, bl.a. i form af efterisolering og isættelse af energirigtige vinduer. Klima- og energicenter Odense Kommune vil bidrage til at udvikle et Eksperimentarium og Videnscenter for energi og klima. Herfra skal bl.a. tilbydes rådgivning og vejledning til borgere og virksomheder om energi-, miljø- og klimaforbedringer. Klimapartnerskaber Klimapartnerskaber forpligter deltagende virksomheder til at reducere deres -udledning. Som modydelse vil Odense Kom mune f.eks. tilbyde værktøjer til dokumentation af indsatsen, til rådgivning, markedsføring og kompetenceudvikling. Klimaambassadører Odense Kommune har kontakt til kommunes virksomheder gen nem miljøtilsyn og gennem Erhvervsservice Odense. Relevante kommunale medarbejdere skal uddannes til såkaldte Klimaambassadører. De skal formidle viden og kontakter på klima- og energi området og gøre virksomhederne opmærksomme på de muligheder for energibesparelser, der findes

10 Energitjek hos medarbejdere Indsatsen over for virksomhederne kan samtidig også målrettes virksomhedernes medarbejdere. F.eks. kan medarbejderne tilbydes et energitjek i deres private hjem. Dette betyder øget fokus på energibesparende adfærd og fremmer dermed besparelser såvel i firmaet som i hjemmet. Kompetenceudvikling af energihåndværkere Odense Kommune vil medvirke til at der skabes efteruddannelsestilbud til mindre installations- og håndværksvirksomheder. Det kan f.eks. ske gennem undervisning i nye regler, løsningsmodeller og teknologier på energiområdet. Ny viden vil bidrage til en større effekt af investeringer i klima og energi. Energistyring og -renovering I 2010 opstarter Odense Kommune et omfattende termografisk registreringsprojekt, i første omgang som et pilotprojekt for en mindre del af byen. Projektet skal vise hvilke boliger der har det største varmetab. F.eks. vil huse der har et stort varmetab få en henvendelse om et personligt og uforpligtende tilbud om rådgivning. Som et led i projektet undersøges, hvordan energirådgivning kan finansieres på en nem og billig måde for borgerne

11 Klimavenlig transportsektor Mere cykling Odense Kommune er Danmarks bedste cykelby, til gavn for både folkesundheden og klimaet. Vi vil fastholde positionen ved at forbedre cykelrutenettet og skabe cyklistfremmende tiltag. Cykelrutenettet skal have fokus på bedst muligt at betjene bolig-arbejdsstedstrafik, elevtrafik til skoler og institutioner, indkøbsmuligheder og fritidsrejser. Forbedringer af kollektiv trafik Odense Kommune vil undersøge forskellige muligheder for at udbygge og forbedre det kollektive trafiksystem. Vi vil se på muligheden for at etablere letbaner og sikring af bedre forbindelser til mere tyndtbefolkede egne. Mobilitetstjenester Odense Kommune vil sammen med relevante parter arbejder på at etablere en mobilitetstjeneste. Tjenesten skal eksempelvis indgå aftaler med erhvervslivet om reduktion af fra transporten. Udarbejdelse af en transportplan for kommunens ansatte og køretøjer, opdatering af kommunens klimaregnskab og koordinering af samkørselsordninger kan være andre opgaver for mobilitetstjenesten

12 Tilpasningsstrategier Kortlægning Odense Kommune vil udarbejde et kortgrundlag som viser, hvilke områder der vil blive oversvømmet ved ekstremregn. Desuden vil vi medvirke til, at der bliver udarbejdet en national beregningsmodel til oversvømmelsesberegninger. Byplanlægning Odense Kommune vil inddrage klimatilpasning i alle faser af by- og infrastrukturplanlægningen. Alle transport-, kloakerings-, fjernvarme- og elforsyningsanlæg skal på sigt klimabeskyttes. Samtidigt skal nye anlæg placeres hensigtsmæssigt i forhold til ekstreme vejrhændelser. Kloakfornyelse Odense Kommune vil udarbejde en strategi for kloakfornyelse og kapacitetsforbedringer af afløbssystemet. Vi vil arbejde for en løsningsmetode, som indeholder traditionelle rør- og bassinbaserede løsninger samt mere nyskabende, rekreative tiltag i forbindelse med lokal håndtering af regnvand hos den enkelte husstand eller virksomhed

13 Deltag i klimadebatten Du kan læse meget mere om Odense Kommunes målsætninger og tiltag i forslaget til Klimaplan , som du kan se på eller erhverve ved henvendelse på tlf I klimaplanen kan du se handlinger, som sættes i gang her og nu, men også forslag til de fremadrettede initiativer. Hvis du har kommentarer eller forslag til klimaplanen, har du mulighed for at komme med disse frem til d. 14. februar Send dine bemærkninger til: eller til Odense Kommune Natur Miljø og Trafik Nørregade Odense Slot, indgang M 5000 Odense C [forslag] Oktober 2009 KLIMAPLAN

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark December 2012 Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 Bæredygtig udvikling Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 2 Indhold indledning 4 Agenda 21 vision 5 project zero 6 by & land 9 miljø - mindskelse af miljøbelastningen 10 miljølovens opgaver

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder KRONER KRONER forskellig hastighed forskellig hastighed fælles faciliteter fælles faciliteter kollektiv transport kollektiv transport bedre kvalitet bedre kvalitet omprioritering omprioritering retfærdig

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark om regeringens strategi for klimatilpasning Oktober 2008 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Energistyrelsen

Læs mere

Kortlægning af klimaforandringer

Kortlægning af klimaforandringer Kortlægning af klimaforandringer - muligheder og barrierer for handling Maj 2012 Task Force for Klimatilpasning ISBN 978-87-7279-608-6 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 5 2. SAMMENFATNING OG OPSAMLING

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision "Hurtig omstilling til vedvarende energi. 10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen og Kresten

Læs mere

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Nuuk, februar 2014. Navnet på strategien Sassarta (lad os træde frem) symboliserer en naturlig fortsættelse af Sassarit (træd frem), den kompetenceudvikling

Læs mere

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats.

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats. 25.7.2014 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - ENERGISPAREORDNINGEN ENERGISPAREAFTALEN AF 13. NOVEMBER 2012 Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDBLIK I EU-POLITIK Klima En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDHOLD Hvorfor vi behøver en europæisk politik for klimaindsats...

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere