Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer"

Transkript

1 Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer

2 Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra , og gennem delplan 1-5 til klimaplanen vil det blive sikret, at klimaplanens klimamål vil blive nået. Dette katalog med supplerende ideerne er fremkommet på workshops med repræsentanter fra alle kommunens opgaveområder, hvor gennem en proces faciliteret af eksterne konsulenter blev genereret yderligere ideer til klimaaktiviteter. De foreslåede klimainitiativer er efterfølgende prioriteret med udgangspunkt i, hvad der passer til Gentofte Kommune, og hvor der er størst potentiale for reduktion i udledningen af CO 2 i forhold til indsatsen. Processen har resulteret i følgende aktiviteter, som vil kunne medvirke til en stærkere klimaprofil for Gentofte Kommune. Det vil ligge uden for den eksisterende økonomiske ramme at gennemføre aktiviteterne, hvorfor de vil skulle forelægges politisk som enkeltstående bevillingssager, hvis de ønskes gennemført. Oversigt over supplerende tiltag Initiativer rettet mod Gentofte Kommunes egen drift El-cykler til kommunens ansatte El-biler Adfærdspåvirkning af kommunens ansatte og brugere Initiativer rettet mod borgere, virksomheder og andre interessenter Klimaråd Klimanetværk for virksomheder Øgede agenda 21 aktiviteter Kortlægning af kommunens ansattes transportmønster til og fra arbejde Forbedrede cyklistforhold Fjernkøling Forankring af vedvarende energiprojekter hos borgere og virksomheder Side 2/13

3 Initiativer rettet mod Gentofte Kommunes egen drift Transport El-cykler til kommunens ansatte Plejesektor og Park og Vej er de steder hvor der sker meget transport rundt i kommunens biler, men også i andre forvaltninger transporterer medarbejderne sig rundt i biler bl.a. mellem Rådhuset og Ørnegården. En del af denne transport kan foregå på cykel, da det kun er personer, der skal transporteres rundt. El-cykler har den fordel frem for almindelige cykler at der er hjælpemotor på, så transporten kan gå en lille smule hurtigere og bakker, modvind mv. ikke opleves på samme måde. Komforten for den ansatte er derved øget og transporttiden reduceret i forhold til en almindelig cykel. Det vil være hensigtsmæssigt at starte et pilot-projekt i en afdeling, for derefter at udbrede det til relevante områder i kommunen. Informationsaktiviteter vil være nødvendige over for målgruppen, ligesom det kan være nødvendig med opfølgende aktiviteter, så det sikres at cyklerne bliver tilvalgt fx i form af opgørelser af brugen af bilerne frem for brugen af cyklerne. For at styrke kommunens image som klimavenlig kan det være en god ide at informere på cyklerne, om at cyklerne er en del af Gentofte Kommunes klimaarbejde. Kommunens ansatte, der kun har behov for persontransport. Agenda 21 person starter projektet op i samarbejde med en motiveret pilot-afdeling. Materialer I en prøveperiode vil der være udgifter til indkøb af el-cykler. Dette er estimeret til 1 mio. kr. På længere sigt vil el-cyklerne kunne erstatte nogle biler. Der vil derfor ikke på lang sigt være merudgifter, da penge brugt til udskiftning af biler i stedet kan bruges til cykler. Projektledelse Der vil skulle afsættes ressourcer til projektledelse, både ved igangsættelse, men også ved udbredelse et. Samtidig skal der ressourcer til informationsaktiviteter. Projektet vil have en positiv effekt på udledningen af CO 2 fra kommunens drift. En del af den biltransport, der vil blive erstattet af el-cykler, er de små korte ture. Disse ture forurener mest, da motoren i bilen er kold og derved ikke udnytter brændstoffet optimalt. Samtidig vil en del af kommunens ansatte få erfaringer med en el-cykel. Det kan på længere sigt øge udbredelsen af el-cykler frem for andre transportmidler heriblandt biler. Projektet kan have en positiv effekt på de ansattes sundhed, da de får rørt Side 3/13

4 sig mere end ved bilkørsel. Derudover kan projektet styrke kommunens klimavenlige profil, da kommunens medarbejdere bevæger sig rundt i bybilledet på el-cyklerne. Side 4/13

5 Transport El-biler Gentofte Kommune har i dag indkøbt en el-bil, så teknologien kan afprøves. Derved opnås konkrete erfaringer, der bl.a. kan bruges til at finde ud af hvor det vil være hensigtsmæssigt at bruge elbiler fremover. Hvis forsøget er vellykket kan kommunen udvide projektet til at omfatte flere evt. alle kommunens biler. Der findes i dag både minibusser, elvarebiler og små lastbliver hvor brændstoffet er el. Samtidig er det et område med stor udviklingshastighed så både produkter og teknologier øges og forbedres hele tiden. De medarbejdergrupper i kommunen, der er afhængige af transport i bil eller større køretøjer. Der er skabt en gruppe på tværs af kommunens opgaveområder, der har varetaget indkøbet af den første elbil og som løbende følger erfaringerne med bilen. I dag er prisen på elbiler højere end almindelige biler og de næste år vil indkøb af elbiler derfor kræve ekstra midler, når en almindelig bil skal udskiftes til fordel for en elbil. Der skal også afsættes ressourcer til en projektgruppe, ligesom erfaringerne fra den første el-bil i kommunen skal samles sammen og videregives til evt. nye brugere. Hvis elbilen bliver opladet med almindelig strøm er der en CO 2 -reduktion på mellem 34 og 50 % pr. kørt km. Hvis kommunen derimod vælger at oplade el-bilen med CO 2 -neutral strøm vil kørslen også tilsvarende blive CO 2 -neutral. Derudover har det en stor signal-værdi når kommunens ansatte kører rundt i en elbil. Det er derfor også vigtigt at tænke i udsmykningen af bilen, så det tydeligt fremgår at det er en el-bil fra Gentofte Kommune. Positive erfaringer med el-biler kan påvirke kommunens ansattes valg er bil fremover så de evt. vælger en el-bil næste gang de køber bil. Side 5/13

6 Adfærd Adfærdspåvirkning af kommunens ansatte og brugere Der er en række adfærdspåvirkninstiltag, der kan igangsættes i kommunen: En af de ideer der kom frem efter de afholdte workshops, var oprettelsen af klimaambassadører. Det er medarbejdere på en institution der kan formidle informationsmateriale og gode råd til kollegaer og evt. foregå som det gode eksempel. Efter de afholdte workshops efterlyser flere på skoleområdet allerede oprettelsen af klimaambassadører. Der er forskellige projekter og materialer, der kan understøtte både oprettelsen af klimaambassadører og klimaambassadørernes arbejde. Fx kunne klimaambassadørerne opfordre til deltagelse i en allerede eksisterende kampagne i kommunen Vi cykler til arbejde. Et andet projekt er påvirkning af brugere, elever i skolerne, børn i børnehaven mv. Her kan igangsættes et projekt hvor fx eleverne på en skole skal nedbringe strømforbruget på skolen med x % i en periode. Hvis denne reduktion opnås, får eleverne til gengæld en præmie fx penge til en fest, spil eller andet der er attraktivt for eleverne. Ansatte og brugere, elever mv. i Gentofte Kommune Projektet igangsættes af en agenda 21 medarbejde i samarbejde med Gentofte Ejendomme og andre relevante opgaveområder. Der skal være projektlederressourcer til at støtte ambassadører og hjælpe dem, ligesom materiale skal tilpasses og formidling finde sted. Dette gør sig også gældende for projekter med påvirkning af brugere, elever mv. Undersøgelser viser, at der kan ske en reduktion på op mod 15 % af energiforbruget i en institution alene ved at ændre vaner. Der er derfor store potentialer i at understøtte en ændret adfærd rundt om i kommunen. Det kræver dog en vedholdende fokus for at fastholde alle de gode vaner. Derudover har Gentofte Kommune gennem børnehaver, skoler mv. kontakt med en stor del af kommunens befolkning. Kampagner mod fx elever og børn i børnehaver vil derfor også kunne have en effekt på resten af familiens vaner. Kampagner rettet mod kommunens brugere kan derfor også ses som en god mulighed for at påvirke en stor del af kommunens borgere til en mere klimarigtig adfærd. Derudover kan det være med til at skabe synlighed om at kommunen gør en indsats på klimaområdet. Side 6/13

7 Initiativer rettet mod borgere, virksomheder og andre interessenter Forankring Klimaråd For at forankre klimaplanen og øge samarbejdet om kommunens klimaindsats med borgere og virksomheder i kommunen, kan et klimaråd etableres. Tanken er, at klimarådet kan have medindflydelse på klimaarbejdet i kommune fremover. Til deltagelse i rådet inviteres centrale aktører indenfor kommunen, f.eks. større private og offentlige virksomheder, relevante foreninger, mv. Rådet skal ledes af Gentofte Kommune. Rådet skal tjene som paraply for klimasamarbejdet mellem Gentofte Kommune, borgerne og virksomhederne i kommunen. Rådet iværksætter initiativer til samarbejde på tværs af aktørerne. Desuden skal rådet synliggøre initiativer og resultater opnået blandt deltagerne, herunder de deltagende virksomheders egen indsatser på området. Der skal både ske en forankring internt i forvaltningen og blandt politikerne i Gentofte Kommune. Der skal være en sekretariatsfunktion for klimarådet, ligesom der skal være ressourcer til af føre klimarådets beslutninger ud i livet. Klimarådet kan give Gentofte Kommune en større samarbejdsflade og input på klimaområdet. Samtidig vil det kunne give ambassadører for klimatiltag rundt om i kommunen og dermed give en nemmere formidlingsvej rundt i kommunen. Håbet er også at en større forankring af Gentofte Kommunes klimaarbejde vil finde sted og dermed at med til at synliggøre Gentofte Kommunes klimaindsats. Side 7/13

8 Klimanetværk for virksomheder For at hjælpe processen i gang med at mindske CO 2 -udlednignen i Gentofte Kommune som geografisk enhed kan et klimanetværk etableres. Her skal kommunen facilitere processen med at virksomheder sænker deres CO 2 -udlening ved at indkalde til netværksmøder og indkalde relevante oplægsholdere. Erfaringsudveksling vil selvfølgelig være en væsentlig del af netværket. Evt. kan kommunen gå ind i et endnu tættere samarbejde hvor kommunale medarbejdere giver virksomhederne gode råd. Det kunne også ske i en udvekslingssituation med de større virksomheder, der allerede har klima- eller energimedarbejdere. Der kunne også laves egentlige bindende kontrakter om CO 2 -reduktioner med virksomhederne i stil med den aftale kommunen har indgået med Danmarks Naturfredningsforening om at være klimakommune. Kommunen kunne sikre profilering af netværket og derved den enkelte virksomhed. Dette kan ses som en gulerod for virksomhederne og forhåbentlig øge deres arrangement. Virksomhederne i Gentofte, i første omgang de større virksomheder Natur og Miljø har i dag kontakt med en del af kommunens virksomheder i forbindelse med virksomhedstilsyn. Samtidig er der et bredt kendskab til agenda 21 aktiviteter i afdelingen, så der er erfaringer i afdelingen til at igangsætte og forankre et sådant projekt. Det vil koste ressourcer at få virksomhederne i tale og finde en form, hvor virksomhederne finder det interessant og relevant at deltage. Tiltaget kan føre til reelle CO 2 -besparelser i Gentofte Kommune som geografisk enhed. Samtidig kan initiativet også give Gentofte Kommune inspiration til nye tiltag på klimaområdet. Derudover kan kommunen få etableret et samarbejde med en række virksomheder der evt. også kan bruges i andre sammenhænge. Både inden for miljø-området men evt. også ved at få arbejdsløse i løntilskudsjob, iværksætte sundhedskampagner på virksomheder som også kan fremme sundheden hos Gentoftes borgere generelt og andre samarbejdsprojekter. Side 8/13

9 Øgede agenda 21 aktiviteter For at støtte op om Gentofte som en grøn, miljø og klimavenlig kommune kan der være et behov for en generel styrkelse af agenda 21 aktiviteterne. Dette kan ske både for at udbygge igangværende aktiviteter, men også for at der er et bedre fundament til at igangsætte dette ide-katalogs aktiviteter eller andre klimarelevante projekter. Fx gennemførsel af et Klimapilotprojekt hvor skoleelever uddannes til at gå fra dør til dør og både give information om klima og klimaforandringer, men også give konkrete handleanvisninger til hvordan borgere i elevernes lokalområder konkret kan ændre deres adfærd til at være mere klimavenlig. Ansatte, organisationer, borgere og virksomheder i Gentofte Kommune I dag er agenda 21 koordinatorfunktionen forankret i Natur og Miljø. Det vil koste ekstra personressourcer, ligesom der kan være behov for flere projektmidler til området. Der kan ske en generel styrkelse af agenda 21 aktiviteterne og dermed styrkelse af Gentofte Kommunes images som en grøn, miljø og klimavenlig kommune. Det vil i sidste ende kunne føre til en reduktion af CO 2 -udledningen, men også øge bevidstheden om klimaforandringer og nødvendigheden af at gøre noget nu både hos organisationer, virksomheder og borgere i Gentofte Kommune. Side 9/13

10 Transport Kortlægning af kommunens ansattes transportmønster til og fra arbejde For at sænke CO 2 -udledningen fra transport i kommunen kan Gentofte Kommune kortlægge kommunens ansattes transportmønster. Derved bliver det tydeliggjort, om der er nogle ansatte, der kunne have fordel af at køre sammen i stedet for at køre i hver sin bil. Samtidig kunne kommunen få viden, der kunne resultere i reklame, konkurrencer eller andre initiativer målrettet en bestemt medarbejdergruppe fx bosiddende i samme kommune. Det vil forhåbentlig kunne få medarbejdere til at skrifte fra bil til offentlig transport eller cyklen. Ansatte i Gentofte Kommune Første skridt er igangsættelse af en analyse på transportmønstre. Dette har kommunens trafikmedarbejder noget erfaring i. Derudover skal en projektgruppe nedsættes fx med deltagere fra kommunens Agenda 21 gruppe. En analyse af transportmønstrene vil koste penge. Samtidig skal der afsættes ressourcer til projektgruppe og formidlingsaktiviteter efterfølgende. Målet er at mindske biltrafikken i kommunen. Mange pendler både til og gennem kommunen. Når projektet bliver en succes vil erfaringer kunne udveksles både med andre kommuner, men også med store virksomheder i området. Derved mindskes trafikken ikke bare fra pendlere ansat i kommunen, men også pendlere ansat i de store virksomheder i kommunen. Side 10/13

11 Transport Forbedrede cyklist og pendlerforhold Gentofte Kommune etablerer hvert år nye cykelstier og gennemfører cyklekampagner både for skoler og børnehaver, men endnu mere kunne gøres på området. Ud over flere cykelstier kunne forholdene for cyklister forbedres ved stationerne, så det bliver nemmere at kombinere togturen med cykelturen. Samtidig kunne der etableres aflåst cykelparkering og mulighed for at afsætte og medtage passagerer ved motorvejstilkørslerne. Dette kunne evt. kombineres med at sætte større fokus på hvor interesserede pendler kan møde hinanden. Borgere i Gentofte Kommune og pendlere, der pendler til og fra Gentofte Kommune. Gentofte Kommune skulle være igangsættere evt. forankret hos kommunens trafikmedarbejder Det vil både kræve anlægsinvesteringer og ressourcer til projektledelse. Håbet er, at de 22 % af CO 2 -udlednignen i Gentofte Kommune som geografisk enhed, der stammer fra transporten, kan nedsættes. Ved at gøre det nemmere at bruge cyklen frem for bilen er håbet også at borgere i Gentofte Kommune vælger cyklen. Projekterne kan derfor også have en sundhedsfremmende effekt. Side 11/13

12 El-reduktioner Fjernkøling Der er i dag et behov for køling i bygninger og dette behov vil formodentlig øges i fremtiden. Det kan derfor være relevant at se på alternative måder at køle på. Under Gentofte Kommune findes koldt grundvand, som kan bruges til at køle bygninger. Samtidig har Gentofte Kommune en række store kontorbyggerier placeret tæt på hinanden. Det vil ofte være i kontorbyggerier, at der er et stort behov for køling. Ud over at grundvandet skal hentes op fra undergrunden og bringes forsvarligt tilbage, skal et ledningsnet også etableres, så det kolde vand kan sendes rundt. Store virksomheder og kontorbyggerier med et kølingsbehov Gentofte Kommune fx Gentofte Fjernvarme, eller en lignende organisation eller forsyningsselskab evt. i samarbejde med andre kommuner. I første omgang vil det koste ressourcer både at undersøge behovet for køling og muligheder for at bruge grundvandet til køling. Dernæst vil det koste ressourcer at etablere ledningsnet og få fragtet grundvandet forsvarligt op af og ned i undergrunden igen. Denne udgift kan dog dækkes ind af brugerbetaling. Der er muligheder for rigtig store reduktioner af CO 2 -udslippet. Det er samtidig et af de steder, Gentofte Kommune har gode muligheder for direkte at påvirke CO 2 -udslippet i Gentofte Kommune som geografisk enhed på linje med udbygningen af fjernvarme. Side 12/13

13 Energiproduktion Forankring af vedvarende energiprojekter hos borgere og virksomheder For at øge andelen af vedvarende energi i Gentofte og i Danmark generelt kan det være en god ide, at ikke bare energiselskaber, men også andre organisationer, virksomheder og borgere, går ind i dette arbejde. Dette kan dels ske som et supplement til fjernvarmeudbygningen. I de områder hvor det er sværest at komme til med fjernvarme, kunne der sættes ekstra fokus på de vedvarende energiformer, der kan bruges til opvarmning også i et område som Gentofte. Det kan også ske ved, at kendskabet til de muligheder, der er for at producere elektricitet lokalt, øges. Det vil først og fremmest være relevant at producere el via solen i Gentofte. En tredje mulighed er at organisationer, virksomheder og borgere støtter energiprojekter i nærområdet eller andre steder i Danmark. Det er bl.a. andet sket andre steder ved salg af vindmølleandele, eller solcelleandele. Andre steder er virksomheder gået ind og har direkte købt en vindmølle. Organisationer, borgere og virksomheder i Gentofte. Gentofte Kommune skal igangsætte projektet evt. i samarbejde med lokale interesseorganisationer. Det vil koste ressourcer til projektstyring og informationsaktiviteter. Der muligheder for store reduktioner af CO 2 -udslippet. Øget produktion af vedvarende energi i Gentofte Kommune kan være med til at styrke Gentofte Kommune som en grøn, miljø og klimavenlig kommune. Projekterne kan også være med til at styrke forståelsen for vigtigheden af at øge produktionen af vedvarende energi. Samtidig kan accepten øges af de evt. gener, der kan være ved fx vindmøller. Derudover kan projekterne øge handlekompetencen hos organisationer, borgere og virksomhed for hvem det ellers kan synes svært at gøre en forskel for miljø og klima. Der vil også kunne findes ressourcer til vedvarende energiproduktion, som ellers ikke ville være brugt til dette. Side 13/13

14

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012 NATUR OG MILJØ HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012 Udkast til Handleplan for bæ- redygtig udvikling i GK 2012 1 Indhold Indledning 3 Status for 2011 4 Handleplan 2012 9 Inddragelse

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

Klimastrategi for hovedstadsregionen

Klimastrategi for hovedstadsregionen Klimastrategi November 2011 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Klimastrategi for hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN Forord følger efter høring Organisering af klimastrategiarbejdet KKR Hovedstaden og

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune.

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Miljøet i din kommune

Miljøet i din kommune Miljøet i din kommune for Ballerup Kommune 2009-2010 side 1 Indhold 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Forord Ballerups klimaplan Energirenovering af kommunens ejendomme Den store klimatest Energibesparelser

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015

midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015 midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015 bilag 6 02 indhold 04 Indledning 06 Energiforsyning - Når vi målet? - Plads til vindmøller til lands og til vands - Fra kul til biomasse - Lavere fremløbstemperatur

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger.

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Virksomhedsplan 2010 Visionen for Det Grønne Hus er: Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Dette søges opnået gennem følgende strategi: Kendemærket for et samarbejde

Læs mere

Klimaplan 2013-14. Forslag til:

Klimaplan 2013-14. Forslag til: Forslag til: Klimaplan 2013-14 November 2012, opdateret februar 2013 FICS brevid: 1628521 Du sidder her med Roskilde Kommunes anden klimaplan. Den udmønter kommunens klimapolitik og præsenterer et katalog

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem

Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem At skabe bæredygtige energiformer og koblingen til forbrug/anvendelse. Målrettede investeringer i bæredygtig energi. Mere vedvarende energi. Lav en politik

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune Indhold Klimastrategi for Vordingborg Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. november 2010 1 Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg

Læs mere