Årsrapport kort version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011. - kort version"

Transkript

1 Årsrapport kort version Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak er et EU-program for samarbejdsprojekter mellem Danmark, Sverige og Norge. Vores program dækker en stor geografi, mange målgrupper og interessenter. Årsrapporten, du sidder med i hånden, skal gerne klart og tydeligt vise, hvordan Interreg IV A Öresund- Kattegat-Skagerrak har udviklet sig i Denne årsrapport er en kortere version af den årsrapport, som godkendes af Overvågningsudvalget samt af EU Kommissionen hvert år. Den lange version af den af EU Kommissionen godkendte årsrapport finder du på I rapporteren fortæller vi ortæller om, hvor langt vi er nået i 2011 inden for tre hovedområder; godkendte projekter, opfølgning og evaluering samt information og kommunikation. Vi fortæller også om en række af årets arrangementer. Rigtig god læsning! EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

2 Mer om oss: Öresund-Kattegat-Skagerrak-programmet följer EU:s budgetperioder och beviljar medel till interregionala utvecklingsprojekt mellan Projekten har gemensamt att de på olika sätt inom olika tema-områden bidrar till att utveckla Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen. Programområdet består av 15 danska, svenska och norska regioner. 12 regioner hör till delprogram Kattegat/Skagerrak (Region Halland, Region Västra Götaland, Region Nordjylland och delar av Region Midtjylland samt fylkena Østfold, Akershus, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder och Oslo kommune). 3 regioner hör till delprogram Øresund (Region Skåne, Region Hovedstaden samt Region Sjælland). Programområdet omfattar drygt nio miljoner invånare, plus ytterligare ca 2,6 miljoner invånare om man inkluderar de så kallade angränsande områdena. Regionen är polycentrisk/flerkärnig och omfattar två huvudstadsområden och fyra ytterligare storstadsområden. Den genomsnittliga befolkningstätheten ligger på 49 invånare per km2. Landskapstyperna varierar från vidsträckta fjällområden till bördiga jordbrukslandskap. Programmet är uppbyggt som ett gemensamt program med två delprogram Kattegat/Skagerrak och Öresund. Programsekretariatet har ett kontor i respektive delområde. Varje delområde har en styrkommitté som bland annat prioriterar projekt inom delprogrammet. Det främsta motivet för denna struktur är att behålla närheten mellan partnerskap, projektägare och programadministration i ett till ytan mycket stort geografisk programområde. Programområdet är indelat i tre geografiska delar som ger möjlighet till tre typer av projekt - Øresundsprojekt i delprogram Øresund - Kattegat/Skagerrak-projekt i delprogram Kattegat/Skagerrak - Øresund-Kattegat-Skagerrak-projekt för programområdet som helhet (ØKSprojekt). Alla projekt ska bidra till att utveckla Öresund-Kattegat-Skagerrak-området mot programmets gemensamma vision; att bli ett attraktivt och konkurrenskraftigt område, som kännetecknas av ett kunskapsbaserat samarbete och hållbar utveckling. Visionen uppfylls genom 3 prioriterade områden som öppnar upp för ett brett samarbete kring många olika teman: Ökad hållbar ekonomisk tillväxt Binda samman regionen Ökad vardagsintergration. Analys av utvecklingen och förändringar under året Ett av programmets övergripande mål är att uppnå ökad ekonomisk tillväxt, prioriterat område 1. Inom dette område finns flest projekt i Kattegat-Skagerrak området. Flest projekt och också mest beviljade medel finns inom prioriterat område 2 Binda samman regionen. Inom detta område har flest projekt bedrivits i Öresundsområdet. Störst summa beviljade medel står dock delprogram Kattegat-Skagerrak för. Inom prioriterat område 3 har flest projekt och störst summa medel beviljats inom Öresundsområdet, vilket också förväntades när programmet togs fram. Beviljade medel för hela programområdet (ÖKS-projekt) har överstigits i jämförelse med den indikativa fördelningen av programbudgeten. I övrigt är fördelningarna över område jämförelsevis jämna. Beslutsnivåerna för prioriterade områden 1 och 3 ligger på nivåer över 50% och för område 2 är det över 90%. Positiv utveckling under 2011 Tre positiva trender noteras under året. För det första har flera förprojekt lagt en grogrund och banat väg för fullskaliga projekt. För det andra har stöd betalats ut i en omfattning som motsvarar kommissionens utbetalningskrav, tack vare en effektivare process mellan förvaltande myndighet, nationella kontrollanter och programsekretariatet. För det tredje har fokus på och intresse för resultatuppföljning ökat. Privata aktörer Europeiska kommissionen godkände i april 2011 ett förslag om att revidera programmets finansieringsplan. Förändringen innebar att både offentliga och privata aktörer kan medfinansiera projekt, samt vara stödmottagare. Med privata aktörer avses i detta sammanhang organisationer som agerar utan vinstdrivande syfte (non-profit). Det är och har även tidigare varit möjligt för exempelvis offentliga och privata bolag att vara stödmottagare. Maximalt 3 % av programmets sammanlagda finansiering kan utgöras av privat medfinansiering. De nya reglerna gäller från ansökningsomgången som startade vid sista ansökningsrundan Det är således ännu för tidigt att dra några slutsatser kring hur många privata aktörer som kommer att ingå som partners i projekten. Under 2011 godkände Europeiska kommissionen att Öresundskommittén kan ingå i projekt på samma villkor som andra partners.

3 godkända projekt 2011 har varit ett spännande år med många nya godkända projekt samt stora insatser och resultat från pågående projekt. Många projekt har nu kommit långt i sina genomföranden och programmet befinner sig i en produktiv fas med hög aktivitet. Ytterligare 25 projekt har godkänts under året: 5 Kattegat/Skagerrak, 17 Öresund och 4 Öresund-Kattegat-Skagerrak-projekt. Projektportföljen består därmed av 148 projekt, varav 103 huvudprojekt och 45 för-/mikroprojekt. 4 år in i programmet har 91.1 miljoner EUR i regionalfonds-medel och 126 miljoner NOK i norska Interreg-medel beviljats. Cirka 12.4 miljoner EUR i ERUF-medel och 5.9 miljoner NOK i IR-medel kvarstår. Ett urval av godkända projekt under året följer nedan. Läs om alla godkända projekten i projektbanken på Öresund-Kattegat-Skagerak Projekt REKS Regional nöt- och lammköttsproduktion en tillväxtmotor Projektet syftar till att stärka nöt- och lammköttsproducenters konkurrenskraft i regionen genom ökad resurseffektivitet och stärkt hållbarhetsprofil. Lead Partner: Agroväst Norsk Prosjekteier: Inst. for husdyr- og akvakulturvitenskap, Universitetet for miljø og biovetenskap (UMB) Prioritet 1: Främja hållbar ekonomisk tillväxt Tidsperiod: Total budget: EUR Beviljat ERUF-stöd: EUR Beviljade norske Interreg-midler: EUR COINCO North II The Scandinavian 8 Million City Projektets överordnade målsättning är att binda samman världsledande kunskaps- och kompetensmiljöer i transportkorridoren Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn till en gemensam integrerad arbetsmarknad med global konkurrenskraft med hjälp av förbättrad spårbunden infrastruktur. Lead Partner: Business Region Göteborg AB Norsk Prosjekteier: Oslo kommune Prioritet 2: Binda samman regionen Tidsperiod: Total budget: EUR Beviljat ERUF-stöd: EUR Beviljade norske Interreg-midler: EUR In Site I et samarbejde mellem institutioner, kunstnere og lokale kræfter vil projektet skabe kunstværker, der kan udgøre en fælles fortælling om ÖKS-regionen og medvirke til at øge bevidstheden om regionens fælles arv. Lead Partner: Västarvet/ Västra Götalandsregionen Norsk Prosjekteier: Fredrikstad kommune Prioritet 3: Fremme hverdagsintegration Tidsperiod: Total budget: EUR Beviljat ERUF-stöd: EUR Beviljade norske Interreg-midler: EUR Grænseoverskridende Nordisk Undervisning (GNU) THE EUROPEAN GNU etablerer et samarbejde mellem UNION 9 nordiske skoler og 18 skoleklasser, som i fællesskab skal planlægge og gennemføre The European Regional fælles undervisning i fagene modersmål, science/naturfag, historie/samfundsfag Development og matematik Fund understøttet af nye teknologier. Lead Partner: Business Region Göteborg AB Prioritet 3: Främja vardagsintegration Tidsperiod: Total budget: EUR Beviljat ERUF-stöd: EUR Beviljade norske Interreg-midler: EUR

4 Kattegat/Skagerak Projekt esenior Projektet handlar om att utveckla och testa nya produkter och tjänster som kan säkra äldre människor till ett välfungerande liv i eget hem. Projektet ska genom pilotprojekt välja ut ett antal IKT-lösningar som ska testas i seniorernas hem. Lead Partner: Göteborg stad Norsk Prosjekteier: Borg Innovasjon AS Prioritet 1: Fremme bæredygtig økonomisk vækst Projektperiode: Projektets samlede budget: EUR Bevilget støtte fra ERUF: EUR Bevilget støtte norsk IR-midler: EUR Implement Scandinavian Game Developers Projektet har fokus på værktøjer, der kan lette implementeringen af biogasanlæg og infrastruktur for biogas. Det har vist sig, at etablering af anlæg og infrastruktur støder på forhindringer, i form af folkelig modstand mod placering, mangel på indsigt og miljømæssige udfordringer. Lead Partner: Skive Kommune Norsk Prosjekteier: IPARK AS Prioritet 1: Fremme bæredygtig økonomisk vækst Tidsperiod: Total budget: EUR Beviljat ERUF-stöd: EUR Beviljade norske Interreg-midler: EUR Projektet ska bidrage til etablering af et grænseoverskridende samarbejde mellem eksisterende og potentielle innovationsmiljøer indenfor spiludvikling, forskningsinstitutioner og uddannelsesinstitutioner, der ønsker at deltage i brugercentreret innovation. Lead Partner: Viden Djurs Prioritet 1: Fremme bæredygtig økonomisk vækst Projektperiode: Projektets samlede budget: EUR Bevilget støtte fra ERUF: EUR EVINN Eventbaseret Innovation KASK Spin-off Projektet ska fokusera på idén om att tillväxt kan skapas genom att sätta igång innovationsprojekt knutna till större idrottsevenemang i regionen. Lead Partner: Aarhus Universitet Afdeling for Idræt Norsk Prosjekteier: Norges Idrettshøgskole Prioritet 1: Främja hållbar ekonomisk tillväxt Tidsperiod: Total budget: EUR Beviljat ERUF-stöd: EUR Beviljade norske Interreg-midler: EUR Kask Spin-off vil styrke innovationsaktørers og virksomheders evne til at hjælpe med at fremme etableringen af spin-off-virksomheder fra eksisterende virksomheder. Det skal ske gennem aktiviteter, der retter sig såvel mod virksomhederne, som ansatte hos de aktører der skal støtte virksomhederne. Lead Partner: Region Midtjylland Norsk Prosjekteier: Forskningsparken Prioritet 1: Fremme bæredygtig økonomisk vækst Tidsperiod: Total budget: EUR Beviljat ERUF-stöd: EUR Beviljade norske Interreg-midler: EUR Læs mere om alle godkendte projekter i Projektbanken på interreg-oks.eu

5 Öresund-Projekt Örestatt III Projektet syftar till att systematiskt bygga upp en jämförbar och kompatibel statistik för hela Öresundsregionen. Ett material som lägger grunden för bättre, kvalitetssäkrade och fördjupade analyser, planeringsunderlag och input till prognoser. Lead Partner: Region Skåne Prioritet 1: Främja hållbar ekonomisk tillväxt Tidsperiod: Total budget: EUR Beviljat ERUF-stöd: EUR Preventing Dropouts Projektets hovedformål er at skabe en samarbejdsplatform for ungdomsuddannelser/ Gymnasieskolar i Øresundsregionen, hvor de kan identificere, udvikle og afprøve metoder for best practice til fastholdelse af elever. Lead Partner: Videnscenter om fastholdelse og frafald Prioritet 3: Fremme hverdagsintegration Tidsperiod: Total budget: EUR Beviljat ERUF-stöd: EUR TeaterDialog Teaterdialog Öresund består av olika delprojekt som syftar till att utveckla och prova verktyg och metoder för samarbete och turné. Projekten ska också utveckla publikens mobilitet över sundet och nå nya publikgrupper som normalt inte besöker teatrarna. Lead Partner: Malmö stadsteater Prioritet 3: Fremme hverdagsintegration Tidsperiod: Total budget: EUR Beviljat ERUF-stöd: EUR Øresund Event Center Centrets mål er at professionalisere samarbejdet på tværs af regionen gennem netværksfacilitering, videndeling, kompetenceløft og udvikling af events. Ligeledes vil man understøtte arbejdet med at tiltrække internationale events til Øresundsregionen. Lead Partner:Wonderful Copenhagen Prioritet 1: Främja hållbar ekonomisk tillväxt Tidsperiod: Total budget: EUR Beviljat ERUF-stöd: EUR Job og Uddannelse i Øresundsregionen Projektets overordnede formål er at medvirke til at skabe et sammenhængende og varieret uddannelses- og arbejdsmarked i Øresundsregionen. Dette skal ske gennem udvikling af analyseværktøjer, som giver et bedre overblik over det Øresundsregionale arbejdsmarked og uddannelsessystem. Grøn STRING Transportkorridor Lead Partner: Københavns Kommune Prioritet 3: Fremme hverdagsintegration Tidsperiod: Total budget: EUR Beviljat ERUF-stöd: EUR I forbindelse med etableringen af en grøn transportkorridor gennem Øresundsregionen til Hamburg for international vare- og persontransport, vil projektet forberede erhvervsliv og beslutningstagere på de særlige forhold og muligheder, der knytter sig til udvikling af mere miljøvenlige transport- og logistikløsninger. Lead Partner: Region Sjælland Prioritet 1: Främja hållbar ekonomisk tillväxt Tidsperiod: Total budget: EUR Beviljat ERUF-stöd: EUR

6 Utvärdering evaluering Vækst gennem erhvervssamarbejde Evalueringsrapport fra Oxford Research I december 2011 publiceredes den først af tre evalueringsrapporter for programmet. Den første delrapport handler om Erhvervssamarbejde og vækst. Formålet med rapporten er, at finde ud af hvordan projekterne arbejder med erhvervslivet for at fremme vækst. Problemstillinger I Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS)- programmet kan private virksomheder ikke deltage på lige fod med offentlige partnere, dvs. den medfinansiering, som private virksomheder skyder ind i programmet, udløser ikke EU-midler. Det skaber naturligt et mindre incitament for deltagelse fra private aktører. Ikke desto mindre er private aktører vigtige samarbejdspartnere i ÖKS-programmet, for at programmet kan nå dets mål omkring at fremme vækst og udvikling i hele programgeografien. Programmet åbnede ved seneste ansøgningsrunde (sept 2011) op for, at private non-profit aktører kan deltage i programmet. Dvs. at deres medfinansiering udløser EU-finansiering, netop for at dæmme op for problematikken omkring private aktører. Rapporten har ud fra ovenstående forudsætninger arbejdet med en række problemstillinger i forhold til, hvordan private aktører (erhvervssamarbejde) involveres og deltager i programmet. Rapporten baserer sig på et studie af ni projekter i programmet, og afspejler UTVÄRDERING/EVALUERING Evaluering og og opfølgning af programmet er en vigtig opgave for ÖKS-programmet. Således foregår der både løbende opfølgning på projektniveau, men også større eksterne evalueringer. De eksterne evalueringer fastlægges for længere tid ad gangen. I 2010 blev det besluttet, at Oxford Research skal udarbejde tre tematiske delrapporter og en slutrapport om programmets opnåede mål, resultater og effekter. Den første delrapport, med fokus på Erhvervssamarbejde og vækst, blev færdig i december Delrapport 2 fokuserer på Forskning, udvikling og kommercialisering. Delrapport 2 er færdig i foråret Programmet har nedsat en referencegruppe med medlemmer fra Overvågningsudvalget. Denne gruppe er med til at overvåge arbejdet med evaluering af programmet. ikke nødvendigvis det fulde billede af erhvervssamarbejdet i programmet. Typisk er private virksomheder involveret i projekter via projektbestyrelser/advisory boards, seminarer, møder og konferencer, hvorfor deres involvering ikke registreres systematisk. Analysen Gennem interviews med i alt 45 personer, som repræsenterer projektledere, samarbejdspartnere og deltagende virksomheder i de ni udvalgte projekter, blev det klart, at samarbejdet med private aktører kan ses ud fra tre typer af projekter: Uddannelsesprojekter: hvor formålet er at uddanne virksomheder. Samarbejdsprojekter: hvor formålet er at skabe netværk og netværksplatforme. Iværksætterprojekter: Hvor formålet er at hjælpe nystartede virksomheder eller støtte eksisterende virksomheder. Resultater Rapporten giver et spændende indblik i hvordan projekterne i program trods flere barrierer formår at involvere private aktører samt gennem dette arbejde bidrage til vækst og udvikling. Rapporten analyserer i højere grad selve involveringen end konkluderer på, hvad det betyder at involvere virksomheder. Det umiddelbare indtryk fra interviews og gennemgang af de ni projekter er, at relativt få virksomheder er aktivt deltagende i programmet. Ifølge rapporten skyldes dette både programmets regler, og at programmets muligheder ikke er kendt nok blandt private aktører. Inddragelse af virksomheder kræver tid. Ofte har projektets offentlige aktører ikke de nødvendige indgange/netværk til disse aktører, som gør, at det tager længere tid at komme i dialog med dem. Det har også i visse projekter været svært for projektet at kommunikere den fordel, som virksomhedernes deltagelse skulle kunne give, dvs. win-win-situationen for både projektet og virksomhederne. Virksomhederne/private aktører lokkes fremfor alt af innovationspotentiale i et givent projekt. Anbefalinger Med baggrund i analysens resultater videregiver Oxford Research en række anbefalinger til programmet. Anbefalinger indenfor nuværende programperiode: Mere information til virksomheder omkring mulighederne i programmet. Det handler om at kommunikere de fordele, der kan være ved at få virksomheder til at deltage i projekterne. Vær mere opmærksom på virksomhedernes behov og muligheder herunder også konstruktionen af projekterne. Idet det måske kræver relativt mere at involvere virksomheder, skal projektets aktiviteter måske opdeles mere hensigtsmæssigt. Anbefalinger indenfor kommende programperiode: Forstudier/mindre projekter. Virksomheder skal involveres tidligere i projektarbejdet. Programmet bør overveje, at finansiering fra private virksomheder, som har kommerciel drift, kan udløse EU-midler. Involvér flere organisationer som har et tæt samarbejde med virksomheder. Mere information Evalueringsrapporten kan downloades fra

7 avslutade projekt Av det totala antalet godkända projekt har 39 projekt avslutats under Av de 39 avslutade projekten är 7 fullskaliga projekt och 32 förprojekt. Av de 7 fullskaliga projekten har 3 avslutats i förtid på projektens begäran; BrandIT fas 2, Governance of the Sound of Science samt Musikbroen. Av de 32 avslutade förprojekten har 11 projekt gått vidare och fått beviljat ett fullskaligt projekt. Nedan beskrivs två avslutade projekt: Ibu Øresund och Coinco North IBU-Øresund: Infrastruktur og byudvikling (Øresund) Projektet IBU-Öresund har varit en gränsöverskridande satsning i vilken planeringsfrågorna stått i fokus, både vad gäller tätorts- och infrastrukturutveckling. Något liknande projekt av samma storlek som på ett övergripande sätt synliggör de gemensamma planeringsbehoven i Öresundsregionen har aldrig tidigare genomförts. IBU-Öresund har varit ett samarbete mellan 28 olika offentliga organisationer på båda sidor Öresund; regioner, kommuner och myndigheter. Samarbetet har byggt på insikten om behovet av gemensam planering över nationsgränserna. Syfte med projektet har varit att skapa ett nytt kunskapsunderlag som aktörer i Öresundsregionen och nationellt i Sverige och Danmark kan samverka kring. Materialet som tagits fram pekar ut de framtida utmaningar inom planeringsområdet, som regionen står inför och hur det är möjligt att agera i förhållande till dessa utmaningar. De konkreta analyserna är också tänkta att underbygga en kvalificerad diskussion om framtida investeringar i Öresundsregionen. IBU-Öresund har bestått av fyra delaktiviteter som var och en har olika fokus inom området infra-struktur- eller tätortsutveckling i Öresundsregionen. 1. Öresundsregionens byutveckling och infrastruktur 2. Öresundsregionen som internationell transportknutpunkt 3. Korridoren Fehmarn Öresund 4. Trafikanalyser i Öresundsregionen Projektet har under projekttiden genomfört en mängd olika gränsöverskridande möten för att diskutera delaktiviteternas olika fokusområden och sprida information om resultat som kommit fram i projektets alla undersökningar. Totalt har projektet tagit fram 41 underlagsrapporter som sammanfattats i fyra olika delaktivitetsrapporter samt en slutrapport. Lead Partner: Region Skåne Beslutsdatum: Beviljat stöd ERUF: EUR Utbetalt stöd ERUF: EUR Projektperiod: Find slutrapport og mere info på www: ibu-oresund.se Coino North (Öresund-Kattegat-Skagerrak) Prosjektet har fokusert på hvordan miljøvennlig og rask jernbanetransport av personer og varer vil kunne realisere Öresund-Kattegat-Skagerrak-områdets unike potesial for tettere integrasjon styrke regionens konkurransedyktighet i europeisk og global sammenheng. Ved å involvere regionale og lokale beslutningstakere, samt berørte aktører innenfor relevante divisjoner som deleiere i prosjektet, har det lykkes å skape enighet om en felles visjon. Dette legger til rette for raskere fremdrift ang. utbygging. COINCO North gjennomførte en utredning i samarbeid med Urbanet Analyse som viste at det er mulig å ta opptil 100% av flymarkedet dersom reisetiden mellom byene kommer ned i den kritiske grensen på 2,5 timer. Et viktig gjennombrudd for prosjektarbeidet var da Jernbaneverket i februar 2010 ble gitt mandat fra Stortinget til å utrede mulighetene for høyhastighetstog i Norge, samt forbindelsene til Göteborg og Stockholm. COINCO North ble nevnt i mandatet som en aktør det er naturlig å samarbeide med. COINCO North har også fokusert på myk infrastruktur. En detaljert kartlegging har blitt tatt frem av life-sience miljøene som finnes i korridoren og tok på bakgrunn av analysene frem 8 anbefalinger for hvordan regionen skulle kunne bli verdensledende innfor området. Mangelfull mobilitet/ høye transaksjonskostnader ble trukket frem som den mest sentrale utfordringen å ta tak i for å muliggjøre større synergier mellom næringsliv og akademia innfor området. Prosjektet arbejtet også med Nordic Filmlab. Målet har vært å skape en møteplass for regissører, produsenter og manusforfattere som er i starten av sin karriere, og å gi disse en mulighet til å knytte kontakter med både hverandre og mer etablerte aktører i filmindustrien. Til sammen plukkes det ut 20 deltakere til Nordic Film Lab, 10 norske og 10 svenske, som i fire dager jobber sammen. Nordic Film Lab har vært en del av Göteborg International Film Festival, som arrangeres januar-februar hvært år. Lead Partner: Business region Göteborg Norsk Prosjekteier: Oslo Teknopol IKS Beviljat stöd ERUF: EUR Utbetalt stöd ERUF: EUR Utbetalt NO: Nok Projektperiod: Kontakt: Floire Daub, oslo.kommune.no Web:

8 året i bilder træningsseminarer under 2011 Seminarium för godkända projekt Projektledare och kontaktpersoner från godkända projekt från ansökningsomgången samlas till ett gemensamt informationsmöte. Syftet är att säkerställa att projekten känner till villkor för beslutet och känner till regler och krav gällande ekonomisk och innehållsmässig avrapportering. Vid informationsmötet informeras även om krav på information och kommunikation av projektet och projektets resultat. I delområde Öresund arrangerades tre genomförandeseminarier för godkända projekt under Därutöver har det genomförts två ekonomiseminarier, vilka har haft ett extra fokus på processen kring ansökan om utbetalning. I delområde Kattegat-Skagerrak arrangerades två genomförandeseminarier för godkända projekt under Det kan blive lidt svært med alle de præsentationer... Visuel fremstilling - granskning og revision - mange dokumenter skal sendes frem og tilbage... Seminarium om overhead - den 3 och 9 maj 2011 Varför? Ge särkskilt fokus på regler och verktyg för att räkna fram overheadkostnader i programmet Hur? Presentationer av nationella granskare i Sverige, Danmark och Norge (Tillväxtverket respektive Deloitte och Östfold Fylkeskommune) samt cases från projektpartners. Revisionsprocess vist gennem leg med balloner og deltagere fra projekterne Jens Fischer fra Deloitte i dialog med projekt Tillväxtverket præsenterer ved OH-seminaret

9 eksterne arrangementer under 2012 Framåt! EU 2020 för ett blomstrande Sydsverige - 15 november Smart, hållbar tillväxt för alla är kärnbudskapet i Europa 2020-strategin. Dagen var ett tillfälle att diskutera Europa 2020-strategins mål regionalt och lokalt samt att blicka framåt med hjälp av bland annat EU-projekt. Framför oss har vi ett spännande decennium med samarbete över gränserna för att omvandla EU:s framtidsvision till verklighet. Eventet var ett local event kopplat till Open Days i Bryssel och riktade sig till politiker och tjänstemän som arbetar inom regional utveckling och med EU-frågor samt till projektaktörer inom ESF och ERUF. Pontus Lindberg, ordförande i regionala tillväxtnämnden, Region Skåne, ordförande i strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge och i styrkommittén för Interreg IV A Öresund, hälsade deltagarna välkomna. ProjektExpo - marts 2012 Ved projektkonferencen i marts 2011 valgte hele 46 projekt at deltage i Projekt Expo - udstillingen gav et flot og anderledes billede af, alt det der foregår i regionen ude hos projekterne. Nätverksträff för mogna projekt Den 9 juni 2011 hölls en nätverksträff för mogna projekt som har varit igång mer än 1.5 år. Nätverksträffen riktade sig till projektledare och kommunikatörer och den innehöll diskussionspass där deltagarna fick möjlighet att utbyta erfarenheter och få lärdomar av andra projekt i samma fas. Totalt deltog 24 personer från 11 projekt. Projektledarträff tilsammans med Gränslöst Samarbete Den september genomförde ÖKS-programmet ett projektledarträff, denna gång i samverkan med Gränslöst Samarbete (Interreg IV A Sverige- Norge) Under två dagar har 80 deltagare från 24 projekt fått nätverka genom att utbyta erfarenheter och kunskap; bland annat via så kallad speed-dating. Man har också lyssnat till föreläsare och diskussioner. Under träffen genomfördes en debattpanel där företrädare för kommunal- og regional departementet, Västra Götalandsregionen/Gränslöst Samarbetes RPP, näringslivet och FoU diskuterade hur man såg på Interregs framtid. Heta frågor som fick många inspel från publiken var projektens tidslängd samt hur näringslivet kan inkluderas på ett bättre sätt.

10 information kommunikation Under programperiodens fjärde år har informationsarbetet fokuserat på dels att nå ut till potentiella ansökare för ytterligare att öka inflödet av ansökningar, dels att öka genomförandekapaciteten i de projekt som har godkänts. Under 2011 var programmets årliga och största gemensamma event Projektkonferensen i mars Året var dessutom präglat av två gemensamma ansökningsrundor samt hade en stor utmaning i att få projekten till att rekvirera medlen från programmet. Hemsida - Syftet med hemsidan är att den ska vara programmets centrala informationskälla. Det vill säga nå alla programmets målgrupper genom en strukturerad uppbyggnad av information där det är lätt att hitta rätt såväl för potentiella ansökare som för dem som har ett generellt intresse för gränsöverskridande samarbete eller har fått godkänt ett projekt och ska sätta igång att genomföra det. Under 2011 har hemsidan uppdaterats på en rad områden. Uppdateringarna har bl.a. ge-nomförts för att öka synligheten för godkända projekt. Därtill har uppdateringarna syftat till att tillmötesgå några av de behov som programmet har uppmärksammats på vid rådgivningsmöten, seminarier och annan kontakt med särskilt sökande aktörer. Fotobanner bildspel med länk till nyheter och projekt Nytt från projekten lansering av en egen nyhetslista för projekt. Här visas nyheter och events som projekten/ programmet önskar att lyfta Programmet har startat en egen You- Tube kanal Programmet har startat en egen Facebook-sida Under 2011 har hemsidan haft i genomsnitt unika användare per månad, och i genomsnitt ca 700 besök per dag. Programmet finns också på Tillväxtverkets hemsida med länk till programmets hemsida. Nya medier testas - Facebook Under 2011 kom Öresund-Kattegat- Skagerrak-programmet på Facebook! På programmets Facebooksida finns det aktuella nyheter, information om ansökningsrundor och annan relevant information. Programmet hoppas att många projekt går in och gillar sidan så att den kan fungera som en kommunikationsplattform för programmet. Facebooksidan vill gärna bidra till att skapa en ännu större synlighet runt projektens aktiviteter.

11 InterReg Forum 2011 InterReg Forum hölls den 9 10 februari 2011 för tredje gången på Norra Latin i Stockholm med 360 deltagare från hela Sverige, övriga Norden och några andra EU länder. Konferensen arrangerades av Tillväxtverket i samarbete med EU Kommissionen, Sida Östersjöenheten, Boverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Näringsdepartementet. Konferensen ingår som en del i uppdraget om lärande kring Interreg, som den svenska regeringen gett Tillväxtverket i uppdrag att koordinera. Konferensen samlade ca 360 deltagare från hela Sverige, övriga Norden och några andra EU-länder för att diskutera gränsöverskridande samarbete. På konferensen deltog bland annat, IToch regionminister Anna-Karin Hatt och EUs Kommissionär för Regionalpolitik, Johannes Hahn. EU-kommissionär Johannes Hahn vid Interreg Forum, feb 2011 Foto: Tillväxtverket Guide för nationell kontroll och ansökan om utbetalning (FLC Guide) Under 2011 utvecklades en guide för nationell kontroll och ansökan om utbetalning även kallad FLC Guiden. Guiden riktar sig till projektpartners i programmet och är tänkt att fungera som ett stöd inför ansökan om utbetalning och för att underlätta för projektpartners att leverera ett komplett material till den nationella kontrollen. Guiden är i första hand avsedd för projektledare och stödmottagarnas ekonomimedarbetare. Guiden kan laddas ned från programmets hemsida. Guiden kopieras och utdelas vid de olika Genomförandeseminarier som sekretariaten har genomfört under Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak GUIDE FÖR NATIONELL KONTROLL OCH ANSÖKAN OM UTBETALNING Februari 2011 Tre filmer om projekt i Öresund-Kattegat-Skagerrak I anslutning till projektkonferensen i mars 2011 producerades tre filmer om tre projekt i programmet. Filmerna visar exempel på hur EU-medel kan användas. De ger också en inblick i de tre projektens vardag och deras utmaningar. Kunskap en gemensam resurs i Öresundsregionen Projektet Kulturdriven Innovation är ett samarbete mellan Köpenhamns universitet och Malmö Högskola där man gemensamt undersöker vardagsintegrationen i Öresundsregionen. I filmen berättar studenter, lärare och representanter för turistbyrån om projektets praktiska betydelse. Utveckling av en ny näring forskning och industri i samverkan Projektet Nord-Ostron samlar företagare och forskare från Norge, Danmark och Sverige kring det gemensamma målet att utveckla ostronindustrin. Kapaciteten finns, men näringen är idag för liten för att själv bedriva forskning och det behövs offentligt stöd för att nå målet, menar projektledaren som intervjuas i filmen. Filmene kan ses fra eu eller fra Interregs YouTube kanal: Klimat samma problem men olika lösningar Projektet Klima Sundet samlar ett åttiotal kommuner i Öresundsregionen kring dagens och framtidens klimatutmaningar. Syftet är att lära av varandras arbete och undvika att uppfinna hjulet två gånger när det gäller de bästa klimatlösningarna. Ett sätt att bli klokare snabbare, konstaterar en av kommunrepresentanterna i den här filmen.

12 Midtvejskonferencen i marts Den 23. marts er en solrig, men bidende kold onsdag i Malmø. En bred vifte af politikere, projektledere og andre interesserede ildsjæle fra hele Norden finder ly i Slagthusets lokaler i hjertet af byen. Anledningen er Interregs midtvejskonference Projekt, Resultat och Framtid, som bød på seminarer, workshops, projektudstillinger, paneldiskussioner og ikke mindst networking. I løbet af konferencen blev temaet Resultater sat under lup. I dagens mediesamfund er det svært at tale om resultater uden at tage stilling til, hvordan man kommunikerer dem. Matt Nichols fra North Sea Programme var inviteret til at fortælle om at kommunikere resultater og appellere til medierne. Vi skal ikke vente med at kommunikere, til det hele er overstået. Det sagde Matt Nichols på førstedagens resultatseminar, og understregede vigtigheden af løbende at fremvise resultater fra sit projekt. Fokus lå primært på afrapporteringer, men Google, de sociale medier (og Arnold Schwartzeneggers maveskind) blev også inddraget. Matt Nichols har læst en anseelig mængde ansøgninger og rapporter, og han vurderer, at kravet til at præsentere projekternes resultater vil vokse i fremtiden. Det nytter ikke blot at udgive en slutrapport og sige: Hallo, Verden. Det var resultatet. I stedet bør man ifølge Matt Nichols bestræbe sig på løbende at vise den effekt og de ændringer, projektet medfører. Når resultaterne skal formidles til medierne, åbnes der dog op for en ny stribe udfordringer. Dem kender Hilde Lona fra Women in Business. På andendagens kommunikationsworkshop fortalte hun om sine erfaringer i forhold til at formidle sit projekt og behovet for assistance fra et professionelt kommunikationsbureau. Udfordringen har ikke blot været at opnå presseomtale, for når man får den, risikerer man, at historien bliver præsenteret med en uønsket vinkel. Hilde Lona oplevede selv, hvordan artikler om kvindelige iværksættere blev ændret til at fokusere på, hvor meget EU-støtte projektet hentede ind. Ansættelsen af et professionelt kommunikationsbureau hjalp derimod WiB med at nå ud med sit primære budskab. Gennem timing, vinkling og appel til lokale aviser fik WiB noget eftertragtet eksponering i massemedierne. Det vigtigste i en projektkonference er projekterne selv, og de fik mulighed for at komme til orde i en paneldebat om Projekt och resultat. I panelet sidder Bent Mikkelsen fra KASK Inkubator, Charlotte Lindström fra IBU Öresund, Floire Nathanael fra Coinco North, Jacob Løbner Pedersen fra Job og Kompetencer og Ulrika Jörgensdotter fra KRUt. Modereret af journalisten Jeppe Nybroe får deltagerne lejlighed til at diskutere resultater og svare på spørgsmål fra publikum. Der er udpræget enighed om værdien af interregionale projekter og den positive effekt, de bidrager til. Der er også enighed om vigtigheden af vores arbejde, og at resultaterne bærer frugt for regionen. Her følger et par uddrag fra debatten. Dialog, dialog, dialog Dialog med politikere og nøgleinteressenter er afgørende i forhold til at skabe opmærksomhed og levedygtighed for projektet. Det er Charlotte Lindström og Floire Nathanael fra IBU og Coinco North enige om. For projekter i den størrelsesorden er det essentielt at indgå i en løbende dialog med politikere og infrastrukturministre. Og i den dialog er det vigtigt at kunne fremvise resultater. Floire Nathanel understreger også, hvordan politikere kan fremtræde som ambassadører for projektet. Med en ventet omkostning i omegnen af 100 mia. norske kr. er vigtigheden af at kunne levere og formidle resultater endnu tydeligere. Interreg er mere end kroner og öre Debatten kommer også omkring Interregs rolle i projektsamarbejderne. Bent Mikkelsen fra KASK Inkubator udtrykker det kort og koncist: Vi vil det samme i Norden. EU-midler er smøremidlet, der giver os kapacitet og legitimitet til at samarbejde over grænser, fortæller Charlotte Lindström i forbindelse med, hvilken betydning EU-støtten har for projekterne. Bent Mikkelsen underbygger den pointe med endnu en kort og præcis formulering: Interreg motiverer os til at bygge netværk. Sekretariaterne lukker ikke ørerne for kritikken, som lyder på, at programmets regler kan være tunge at danse med. Jacob Løbner Pedersen plejede spøgefuldt at sige, at Interreg giver 50% af pengene og 80% af problemerne, han forsikrer dog, at det heldigvis ikke er så galt længere. Efter en times diskussion lukker debatten. Der har ikke været de store uenigheder, og det demonstrerer måske, at vi netop vil det samme i Norden. Vigtigheden af at opnå og formidle resultater er slået fast. I Projektexpoen kunne man efterfølgende udforske mange andre projekter og deres resultater. Hvad synes deltagerne? Evalueringen af konferencen viste, at konferencedeltagerne var meget tilfredse: 93% af deltagerne synes, at konferencen var relevant 87% havde fået nye værdifulde kontakter 90% har fået ny viden, som kan anvendes i det daglige arbejde

13 Press/media Programmet synliggörs i stor grad genom godkända projekt. Nästan alla godkända projekt har en mediestrategi. Projekten har generellt sett god genomslagskraft i större regionala och lokala tidningar, till exempel Politiken, Aftenposten, Børsen, Berlingske, Jyllandsposten, GT, Göteborgsposten, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Aarhus samt stifttidende, Sydsvenskan samt i tidskrifter som till exempel Tekniks Ukeblad och byggnyheter.se. st og ngen? e i Pil viser»fantastisk«appetit på kvælstof Pil æder al kvælstof i forsøg. Resultaterne beviser klart, at pil optager al gødning, lyder det fra Vestjysk Landboforening. KVÆLSTOF AF JACOB LUND-LARSEN Side 5 det at i den å ho- rran- NNF. eller e svar både vare- Vagn Hen over det seneste år har Århus Universitet i samarbejde med Vestjysk Landboforening foretaget forsøg med energipil på en mark ved Tim i Vestjylland. Og ifølge Vestjysk Landboforening er resultaterne intet mindre end opsigtsvækkende. - Det er næsten for godt til at være sandt, siger Tove Urup Madsen, natur- og miljøchef i Vestjysk Landboforening. Ifølge natur- og miljøchefen viser resultaterne nemlig nu med al tydelighed, at gødning - uanset om det er gødning fra husdyr eller købt i handelen - bliver optaget af pilafgrøden i modsætning til for eksempel en almindelig afgrøde som byg. - Det er helt fantastiske resultater. Forsøget viser, at til trods for store mængder næringsstoffer bliver tilført, så sker der intet tab. Alt kvælstof bliver optaget, fastslår Tove Urup Madsen. Klokkeklare forskningsresultater Ifølge natur- og miljøchefen Forsøgene med energipil på en mark ved Tim i Vestjylland viser ifølge folkene bag med al tydelighed, at gødning - uanset om det er gødning fra husdyr eller købt i handelen - bliver optaget af pilafgrøden. der således ingen tvivl om den faglige værdi af pil. - Det her er ikke gætværk. Det er reelle forsøg og forskning, der ligger bag. Vi har simpelthen fået tal på papir, der understøtter vores faglige formodninger om pils evne til at»spise«kvælstof i overflade- og grundvand. - Samtidig kan energipil bruges som et værdifuldt og grønt biobrændsel. Så der kan høstes en meget stor nytteværdi af pil, pointerer Tove Urup Madsen. Hun understreger dog, at pil ikke er en afgrøde, der etableres som venstrehåndsarbejde. - Pil med et højt afkast skal renholdes i mindst to år fra etablering. Det er vi blevet meget klogere på i vores forsøg. Bekræfter påstand over 600 hektarer med pil, og Tove Urup Madsen forudser, at afsløringen af de seneste forskningsresultater vil få helt afgørende betydning i de fremtidige vandplaner, som kan få store konsekvenser for landbrugserhvervet. - Det betyder, at pil kan medtages i beregningerne, og at vi kan bruge pil som et virkemiddel i arbejdet med at reducere kvælstof i grundvand og overfladevand, pointerer hun. Vestjysk Landboforening forsøg har kørt i en årrække, og arbejdet med pil er støttet af EU og Region Midtjylland. telefon Se selv pil i praksis Seniorforsker Uffe Jørgensen fra Klima og Bioenergi ved Århus Universitet vil på en markvandring i energipil arrangeret af BioM; Bæredygtig bioenergi på fredag - den 23. september - på Torstedvej 99, 6980 Tim, kl fortælle mere om det skelsættende gødningsforsøg. Samtidig vil planteavlskonsulent Søren Søndergaard fra Vestjysk Landboforening vise en ukrudtsdemo og fortælle om de løsninger, der er brugt i bestræbelser på at bekæmpe ukrudt i pileafgrøde. Kilde: Vestjysk Lbf.

14 6 TIRSDAG 18. OKTOBER 2011 POLITIKEN 8Öresundsklassrummet 8 skoler i Øresundsregionen 4 i København, og 4 skoler i Malmø og Lund er med i samarbejdsprojektet Öresundsklassrummet. Projektet delfinansieres med en million euro af den europæiske regionale udviklingsfond og støttes desuden af kommunerne i København, Malmø og Lund samt af Lunds Universitet og Malmö Högskola. 300 Educamps Knap 300 elever fra de ældste klassetrin på de otte skoler samarbejder omkring udfordringen: at skabe fremtidens bæredygtige skoler i en bæredygtig by. Klasserne arbejder sammen to og to som venskabsklasser og mødes nogle gange om året på store educamps, som skiftevis foregår på hver side af sundet. Også lærerne samarbejder på tværs for at få inspiration og lære nye metoder fra partnere i nabolandet Et fremtidsscenarie Den seneste educamp fandt sted i september og havde følgende scenarie, eleverne skulle arbejde med: Året er Den alvorlige oversvømmelse af Øresund har spredt sig til hele Øresundsregionen og sat den danske hovedstad, København, og de skånske byer Malmø og Lund under vand. Dermed er hele regionen ramt af de alvorlige klimaproblemer, der truer mere end to millioner indbyggere. Eleverne mødtes i en park i Malmø at det blev silende regnvejr i løbet af dagen, gjorde kun scenariet mere realistisk. skole HVEM ELEVER TAGER SKRALDET? Skal du have skolepengene tilbage? Hvad er det rigtige udsagn om et lands befolkning? 1. Befolkningstilvækst udtrykkes i antal indbyggere per km 2 per år. 2. Fødselsrate betyder antallet af levendefødte piger per indbyggere. 3. Dødsrate betyder antallet af døde over 65 år per 100 indbyggere. 4. Fødselsrate betyder antallet af levendefødte per indbyggere. Svar: 4. Fødselsrate betyder antallet af levendefødte per indbyggere. Opgaven er fra folkeskolens afgangsprøve i faget geografi. Kilde: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i Ministeriet for Børn og Undervisning 8. u vil gøre Københavns skoler grønnere Et helt år med stædighed og hårdt arbejde skulle der til, for at en skoleklasse på Nørrebro fik gennemført det første projekt for sortering af affald på en af byens folkeskoler. DORRIT SAIETZ D en grønne spand er til madrester og til de miljørigtige kasser fremstillet af majsstivelse, som skolemaden leveres i. Den blå er til papir og den sorte til resten.»vi har fundet et biogasanlæg, som kan tage sig af madaffaldet og omdanne det til energi«, forklarer Halfdan.»Og papiret kan genbruges«, supplerer Marcus. Eleverne i 8. u på Guldberg Skole på Nørrebro har sat sig selv i spidsen for et projekt, hvor ambitionen er stor: De vil have alle byens skoleelever til at sortere deres affald, så det kan genbruges og forvandles til biogas. I første omgang er det deres egne kammerater på skolen, de skal overbevise, foruden køkkenmedarbejderen Zalike, som udleverer skolemad i kantinen. Det hele startede i 7. klasse med et besøg i skolens venskabsklasse i Malmø på den anden side af Øresund. Der så eleverne bybusser, som kørte på biobrændsel.»og så tænkte vi på det der med, at København vil stile efter titlen som hele Europas klimahovedstad«, fortæller Edith.»Ja, og så vil vi ikke engang sortere vores madaffald. De er faktisk meget længere fremme i Malmø«, siger Karla. 50 kilo om dagen Eleverne i 8. u ville allerhelst have de københavnske busser til at køre på biogas fremstillet af affald, men man kan jo ikke lave hele verden om på en dag. Så i første omgang valgte de at tage fat på deres egen skole. Men det viste sig nu også at være mere end udfordring nok, for i Danmark bliver det meste affald sendt usorteret til forbrænding, i stedet for at madrester m.v. udnyttes til biogas. Eleverne undersøgte alt om biogas og affald. Hvad der kan genbruges, og hvordan man laver affaldet om til biogas. Hvordan man sorterer, og hvor meget affald skolen producerer. En almindelig københavnsk folkeskole producerer hver dag omkring 50 kilo affald af rester af elevernes frokost og de engangsmadkasser, som de får leveret maden i. Madkasserne er lavet af bionedbrydelig majsstivelse, men indtil nu har de københavnske elever smidt alt ud som almindeligt brændbart affald. Men det vil eleverne lave om på.»mig og Amanda ringede rundt til alle mulige firmaer for at finde nogen, der Og så vil vi ikke engang sortere vores madaffald. De er faktisk meget længere fremme i Malmø Karla, 8. u Vi er jo den generation, der skal løse det med klimaet Halfdan, 8. u kunne tage imod affaldet«, fortæller Edith.»Vi var også ude at besøge to anlæg og ude at se Amager Forbrænding«, siger Halfdan.»Vi fik en rundvisning på et biogasanlæg, men der lugtede simpelthen så meget, at det var svært at koncentrere sig«, fortæller Karla. Panden mod muren Flere gange løb de panden mod en mur. Fordi firmaerne ikke svarede. Eller skolen skiftede leder, og der ikke lige var tid til at bakke op om elevernes projekt. Eller da det viste sig, at et bestemt anlæg ikke kunne håndtere majskasserne. Det var en tung proces, fortæller Karla:»Det var frustrerende, når folk ikke svarede, og man ikke kunne komme videre«. Det var ikke altid, eleverne følte, at de blev taget alvorligt. Men Edith kan også godt se det fra firmaernes synspunkt:»anlæggene mister jo penge, hvis de siger ja til at tage vores affald, og vi så alligevel ikke kan sortere det rigtigt. De skulle give os en chance«, forklarer hun. Langt om længe lykkedes det at få en aftale i hus med Københavns Ejendomme, KEjd, som i forvejen har et stort affaldsprojekt for de kommunale ejendomme, Foto: Københavns Brandvæsen de udlejer og administrerer. KEjd vil sørge for at hente det sorterede affald to gange om ugen og køre det til et anlæg i Audebo, som producerer biogas og kompost. Hele vejen er det eleverne, der har ført an. Det har været deres idé og initiativ, og hele klassen har bakket op og stået sammen. De synes selv, de har lært en masse af det. Fordi projektet har handlet om noget virkeligt og konkret, hvor man ikke bare skulle lade som om.»vi har lært at sætte ting i gang og få det fuldført«, siger Marcus.»Ja, og at holde gejsten oppe og bare klø på, selv om der er modstand«, synes Edith. GRØN FRONT. Halfdan og Loke fra 8. u er på vej rundt på hele Guldberg Skole med de nye skraldespande, eleverne selv har designet. Foto: Peter Mydske Første hold unge brandkadetter 12 elever i års alderen fra københavnske skoler er blevet udlært som brandkadetter, der skal hjælpe de professionelle brandfolk under udrykninger i Københavns belastede bydele, skriver Urban. Det er unge fra Nørrebro, Christianshavn og Amager, og der er både piger og drenge af flere nationaliteter blandt kadetterne, som skal udgøre et nyt ungdomsbrandkorps. De skal bruge to timer en dag om ugen efter skoletid, hvor de følger brandmændenes arbejde, og de får desuden tilknyttet en mentor. (ds) Alle byens skoler skal med Deres lærer Thulani Lindberg er imponeret over klassens vedholdenhed over et langt forløb. Og han synes også, det faglige udbytte har været stort.»i dansk har de lavet foldere og brochurer, og i forhold til samfundsfag har de lært en masse om at tage medansvar og deltage i beslutningerne«, siger han. Men det vigtigste, de har fået ud af det, er at lære at stå fast, blive ved og overvinde alle mulige slags vanskeligheder for det har bestemt ikke været nemt, og opbakningen fra»de voksne«har indimellem været til at overse, synes han. Nu gælder det om at få alle til at sortere. Til det formål har eleverne mærket og dekoreret tre affaldsspande til hver klasse, til kontoret og til kantineområdet. De har lavet en folder og en video, og de har besøgt alle klasserne og fortalt om projektet.»næste skridt er at besøge de andre skoler på Nørrebro, og senere håber vi, at alle byens skoler kommer med«, siger Edith.»Jeg tror, vi kan udrette ret meget«, mener Marcus.»Vi er jo den generation, der skal løse det med klimaet«, siger Halfdan,»Ja, så det er måske meget godt at sætte børn på 14 til at klare det«, konkluderer Edith. Københavns Kommunes ejendomme producerer hver dag kilogram dagrenovation, 800 kilogram pap og 600 kilogram papir. På Guldberg Skole vil der fremover være mindre dagrenovation, da affaldet bliver sendt til bioforgasning, hvor det omdannes til energi og kompost. WWW Læs mere på oresundsklassrummet.eu Min skoletid: Jeg blev sendt hjem i to dage, fordi vi havde lavet vandkamp NAVN: Karen Ellemann SKOLE: Vangeboskolen i Søllerød og Holte Gymnasium PROFESSION: Tidligere miljøminister, nu folkeskoleordfører for Venstre. Arkivfoto: Astrid Dallum DORRIT SAIETZ Hvilken lærer betød mest for dig i din skoletid?»det gjorde min anden klasselærer. Vi skiftede nemlig i 6. klasse, og der fik vi Kirsten Joensen i dansk, og hun var fagligt enormt stærk. Vi havde haft en alle tiders sød og hyggelig mandlig lærer før, men han var sådan lidt en hyggefrands, der spurgte, hvad vi selv havde lyst til«.»med Kirsten, som også samarbejdede tæt med vores historielærer og matematiklærer, fik man en tryg fornemmelse af, at det var seriøst og godt, og vi lærte noget. Jeg husker Kirsten som hende, der ligesom lærte os... flid, selv om det lyder gammeldags og fortærsket. Det kan betale sig at gøre sig umage, du har et ansvar det passede også godt med vores alder, og at vi var nået op i udskolingen«. Hvilke fag var du god og mindre god til?»jeg var elendig til matematik til en start. Jeg kunne simpelthen ikke knække koden det var uoverkommeligt svært. Men så var der en lærer, der tog fat, og jeg fik noget ekstraundervisning, og så gik det ligesom op for mig, at det ikke var helt umuligt. Dengang havde man fast niveaudeling med grundkursus og udvidet hold, og jeg startede på grundhold, men rykkede op og sluttede på udvidet hold med en rigtig pæn karakter. Det var et godt eksempel på, at det blev set og bemærket, at jeg havde det fagligt svært og totalt lavt selvværd, og så fik jeg hjælp«. Hvilken oplevelse har betydet mest for din karriere?»det har klart påvirket min egen vej, og at jeg selv blev lærer, selv om der gik nogle år, før jeg tog min læreruddannelse. Men det er helt klart dér, kimen blev lagt. Jeg var rigtigt glad for at gå i folkeskolen og var imponeret over lærerne, så jeg tænkte, at det måtte være fedt at være lærer«. Var du politisk aktiv allerede i skolen?»jeg begyndte at lave skoleblad i klasse og sad også med i elevrådet. Men det var først i gymnasiet, jeg blev elevrådsformand i 3. g. Men jeg var ikke partipolitisk engageret. På Holte Gymnasium var der mange KU ere, og de gik der med deres smalle læderslips og fyldte det hele, og jeg kunne slet ikke holde dem ud... det var først senere, jeg meldte mig ind i Venstre«. Var du altid sådan en flink og flittig elev?»jeg har skam lavet masser af ballade! Jeg blev engang sendt hjem i to dage i 9. klasse, fordi vi havde lavet vandkamp. Og jeg blev kun erklæret måske egnet til gymnasiet, fordi jeg snakkede for meget. I udtalelsen fra min skoleinspektør stod der:»hvor tingene sker, der finder man Karen«, og det var ikke kun positivt ment. Jo, jeg havde det rigtigt sjovt, og til sidst lærte jeg også noget, da vi fik en ny dansklærer«. Tiden i skolen er med til at forme et menneskes liv. Her fortæller aktuelle personer om deres skoletid.

Vellykket konference

Vellykket konference GRÄNSLÖSA NYHETER FRÅN INTERREG IV A ÖRESUND - KATTEGAT - SKAGERRAK 2011/APRIL Vellykket konference Projekter, resultater og fremtiden - Projektkonference 23 og 24. marts 2011 Flere end 300 mennesker,

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Premiere Velkommen til det første nummer af InterNytt - et dugfriskt nyhedsbrev for Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak- programmet.

Premiere Velkommen til det første nummer af InterNytt - et dugfriskt nyhedsbrev for Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak- programmet. GRÄNSLÖSA NYHETER FRÅN INTERREG IV A ÖRESUND - KATTEGAT - SKAGERRAK 2008/DECEMBER Premiere Velkommen til det første nummer af InterNytt - et dugfriskt nyhedsbrev for Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak-

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK Midtjylland NordDanmark Öresund Region Syddanmark Vejle Sjælland INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Midtjylland 3

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013

Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013 Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013 1 INDLEDNING Öresundskomiteen blev etableret i 1993 og har gennem årene udviklet sig. Men formålet er det samme i dag som dengang: at

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Innehållsförteckning Inledning/förord 2

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015 Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg 20. april 2015 Tid: kl 9.00 11.30 Sted: Øresundshuset, Nørregade 7B, lokale 5, København Deltagere: Politikere: Hanna Thomé, Malmö stad Annika Román, Helsingborg

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet

3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 1. 2 0 0 4 3 Øresundsregionens fremtid til debat 5 Workshop i Tornio- Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen 6 Interreg-seminar

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection

Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection Att. Københavns Kommune Hermed ansøgning om tilskud på 500.000 til afholdelse af Öresundsfestival 2013 Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection Vision (på svensk) Att inom tre år bygga upp

Læs mere

Behov og udfordringer for kulturinstitutioner i relation til markedsføring og publikumsudvikling Øresundsregionalt samarbejde

Behov og udfordringer for kulturinstitutioner i relation til markedsføring og publikumsudvikling Øresundsregionalt samarbejde Behov og udfordringer for kulturinstitutioner i relation til markedsføring og publikumsudvikling Øresundsregionalt samarbejde Opsamling fra seminaret afholdt den 14. december 2010 på Helsingborgs Konserthus

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling?

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Mette Andresen er leder af NAVIMAT, Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik, i Danmark. www.navimat.dk Inledning I selve foredraget på Biennalen

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi Öresundskomiteen er en politisk platform for Øresundsregionen. Komiteen består af Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun, Landskrona stad, Helsingborgs

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden!

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014 Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Konferencen har fokus på udvikling af konkrete talentprojekter, opbygning af talentmiljøer på skolerne, samt udarbejdelse

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

ÖRESUNDSPERSPEKTIV NR 5 JUNI 2015 TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK

ÖRESUNDSPERSPEKTIV NR 5 JUNI 2015 TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK 1 Öresundsperspektiv är Öresundskomiteens serie av rapporter, analyser och PM. Öresundsperspektiv ger ett fördjupande perspektiv på en aktuell

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen 33 udfordringer hindringer, og muligheder Øresundsmodellen 2010 2 04 07 13 Kapitel 1. Kapitel 2. INDHOLD Forord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivelse af projektet

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Den SkanDinaviSke arena

Den SkanDinaviSke arena Den Skandinaviske Arena På den 600 km lange strækning Oslo-Gøteborg-Øresund bor der i dag ca. 8 millioner mennesker. Inden for en radius af 300 km fra Gøteborg findes 50 % af Skandinaviens industrielle

Læs mere

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss.

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss. Samtalsledarna samlade utanför Bäckaskogs slott. Samtaleledere samlet udenfor Bäckaskogs Slot. Udviklet Utvecklad kommunikation kommunikation og bedre trivsel och bättre trivsel og bedre møde och bemötande

Læs mere

Side 7 Smart Cities-løsninger: Ny innovationsplatform for alvor i gang

Side 7 Smart Cities-løsninger: Ny innovationsplatform for alvor i gang ÖRESUNDSBREV SEPTEMBER 2012 Side 3 Life science: Massachusetts og Øresundsregionen indgår samarbejde Side 7 Smart Cities-løsninger: Ny innovationsplatform for alvor i gang Side 11 Fremtiden: Ungdommen

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö. PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö

PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö. PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR KUNSKAPSSTADEN MALMÖ FÖRELIGGANDE RAPPORT ÄR EN SAMMANFATTNING av det löpande utvecklingsarbetet kring Malmö som kunskapsstad.

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Nyhedsbrev II omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen

Nyhedsbrev II omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen Nyhedsbrev II omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen Kære samarbejdspartnere, Vi ønsker at vore samarbejdspartnere løbende skal holdes informeret om hvad vi laver i og omkring E-mobility. Dette er vores

Læs mere

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen - RESULTAT OCH MÖJLIGHETER ØRESUNDSREGIONENS ARBEJDSMARKEDSPOLITISKE RÅD Öresundskomiteen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ERFARINGER FRA ØRESUNDSREGIONEN Interviews med udvalgte

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEEN. Sekretariat. Öresundskomiteens medlemmar är. Ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet

ÖRESUNDSKOMITEEN. Sekretariat. Öresundskomiteens medlemmar är. Ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet ÅRSMAGASIN ÖRESUNDSKOMITEEN Svenska och danska politiker på båda sidor av Öresund beslutade att etablera Öresunds - komiteen som ett forum för frivilligt politiskt samarbete 1993. Kommittén är en politisk

Læs mere

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2013 HELSINGØR, internat på KONVENTUM/LO-Skolen 2. & 3. OKTOBER 2013 Museerne

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn Deltagare: se bilaga 1 Jerker Swanstein hälsade alla välkomna og ønskede lykke til med det videre

Læs mere

Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010

Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010 Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010 Til stede Deltagende styregruppemedlemmer: Bent Mikkelsen, Region Midtjylland Brian Kjær Andreasen, Region Midtjylland Trine Vester-Sørensen,

Læs mere

Öresundsregionen 2045

Öresundsregionen 2045 ÖRIB Öresundsregionens Infrastruktur og Byudvikling Öresundsregionen 2045 Scenarier för trafik och byutveckling Januari 2007 Medverkande Projektledning Charlotte Lindström Annette Klysner Emma Kvistberg

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar 2013

Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar 2013 Center for Politik og Organisation Politisk Service 13/12636 P f %M l»»l f f t^'-'fj Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsrapport 2014

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsrapport 2014 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2014 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2014 ANP 2015:767 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2014 ISBN 978-92-893-4322-0

Læs mere

evejledning vejledning i det virtuelle rum

evejledning vejledning i det virtuelle rum evejledning vejledning i det virtuelle rum 11. April 2011 2 Hvad er evejledning? Et landsdækkende vejledningstilbud med lang åbningstid! Anvender udelukkende digitale medier i kontakten med de vejledningssøgende

Læs mere

Handlingsplan 2014 til at implementere strategi for nordisk samarbejde på social- og sundhedsområdet

Handlingsplan 2014 til at implementere strategi for nordisk samarbejde på social- og sundhedsområdet Handlingsplan til at implementere strategi for nordisk samarbejde på social- og sundhedsområdet INLEDNING Strategin för nordiskt samarbete på social- och hälsoområdet har fyra mål: 1. Säkra social trygghet

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

klima tilpasning Temadag i københavn 20. marts 2013 i danmark og skåne

klima tilpasning Temadag i københavn 20. marts 2013 i danmark og skåne klima tilpasning Temadag i københavn 20. marts 2013 i danmark og skåne Tilmelding Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger (FBBB) arrangerer - i samarbejde med Københavns kommune og Sustainable Bussines

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

SKANDINAVISK INNOVATIONSKULTUR. En berättelse om möten, mentorskap och utveckling

SKANDINAVISK INNOVATIONSKULTUR. En berättelse om möten, mentorskap och utveckling SKANDINAVISK INNOVATIONSKULTUR En berättelse om möten, mentorskap och utveckling AU HERNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. Skandinavisk Innovationskultur En berättelse om möten,

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Hvad skal EU s forskningspenge bruges til?

Hvad skal EU s forskningspenge bruges til? Hvad skal EU s forskningspenge bruges til? Af seniorforsker Claus Hedegaard Sørensen (chs@transport.dtu.dk), DTU Transport og referent for transportpanelet under Copenhagen Research Forum. Manchet: Et

Læs mere

Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg

Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg Udgangspunkt Hvordan formidler vi en stor og kompliceret alliance indeholdende mange forskellige forskningsvinkler

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen En kulturvision for øresundsregionen et idéoplæg fra Öresundskomiteen 1 2 Tanken er, at en øresundsregional vision og strategi på kulturområdet skal fokusere på at understøtte kommuner og regioners kulturpolitiske

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE [TEMA] VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE 14 Tekst: Søren Breiting, lektor, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik, DPU, Aarhus Universitet skal huske på, at I er dem, som

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Øresundsområdet: det regionale udviklingsprojekt status og forslag. Christian Wichmann Matthiessen & Åke E Andersson

Øresundsområdet: det regionale udviklingsprojekt status og forslag. Christian Wichmann Matthiessen & Åke E Andersson Øresundsområdet: det regionale udviklingsprojekt status og forslag Christian Wichmann Matthiessen & Åke E Andersson Øresundsområdet: det regionale udviklingsprojekt Øresundsområdet: det regionale udviklingsprojekt

Læs mere