Årsrapport kort version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011. - kort version"

Transkript

1 Årsrapport kort version Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak er et EU-program for samarbejdsprojekter mellem Danmark, Sverige og Norge. Vores program dækker en stor geografi, mange målgrupper og interessenter. Årsrapporten, du sidder med i hånden, skal gerne klart og tydeligt vise, hvordan Interreg IV A Öresund- Kattegat-Skagerrak har udviklet sig i Denne årsrapport er en kortere version af den årsrapport, som godkendes af Overvågningsudvalget samt af EU Kommissionen hvert år. Den lange version af den af EU Kommissionen godkendte årsrapport finder du på I rapporteren fortæller vi ortæller om, hvor langt vi er nået i 2011 inden for tre hovedområder; godkendte projekter, opfølgning og evaluering samt information og kommunikation. Vi fortæller også om en række af årets arrangementer. Rigtig god læsning! EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

2 Mer om oss: Öresund-Kattegat-Skagerrak-programmet följer EU:s budgetperioder och beviljar medel till interregionala utvecklingsprojekt mellan Projekten har gemensamt att de på olika sätt inom olika tema-områden bidrar till att utveckla Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen. Programområdet består av 15 danska, svenska och norska regioner. 12 regioner hör till delprogram Kattegat/Skagerrak (Region Halland, Region Västra Götaland, Region Nordjylland och delar av Region Midtjylland samt fylkena Østfold, Akershus, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder och Oslo kommune). 3 regioner hör till delprogram Øresund (Region Skåne, Region Hovedstaden samt Region Sjælland). Programområdet omfattar drygt nio miljoner invånare, plus ytterligare ca 2,6 miljoner invånare om man inkluderar de så kallade angränsande områdena. Regionen är polycentrisk/flerkärnig och omfattar två huvudstadsområden och fyra ytterligare storstadsområden. Den genomsnittliga befolkningstätheten ligger på 49 invånare per km2. Landskapstyperna varierar från vidsträckta fjällområden till bördiga jordbrukslandskap. Programmet är uppbyggt som ett gemensamt program med två delprogram Kattegat/Skagerrak och Öresund. Programsekretariatet har ett kontor i respektive delområde. Varje delområde har en styrkommitté som bland annat prioriterar projekt inom delprogrammet. Det främsta motivet för denna struktur är att behålla närheten mellan partnerskap, projektägare och programadministration i ett till ytan mycket stort geografisk programområde. Programområdet är indelat i tre geografiska delar som ger möjlighet till tre typer av projekt - Øresundsprojekt i delprogram Øresund - Kattegat/Skagerrak-projekt i delprogram Kattegat/Skagerrak - Øresund-Kattegat-Skagerrak-projekt för programområdet som helhet (ØKSprojekt). Alla projekt ska bidra till att utveckla Öresund-Kattegat-Skagerrak-området mot programmets gemensamma vision; att bli ett attraktivt och konkurrenskraftigt område, som kännetecknas av ett kunskapsbaserat samarbete och hållbar utveckling. Visionen uppfylls genom 3 prioriterade områden som öppnar upp för ett brett samarbete kring många olika teman: Ökad hållbar ekonomisk tillväxt Binda samman regionen Ökad vardagsintergration. Analys av utvecklingen och förändringar under året Ett av programmets övergripande mål är att uppnå ökad ekonomisk tillväxt, prioriterat område 1. Inom dette område finns flest projekt i Kattegat-Skagerrak området. Flest projekt och också mest beviljade medel finns inom prioriterat område 2 Binda samman regionen. Inom detta område har flest projekt bedrivits i Öresundsområdet. Störst summa beviljade medel står dock delprogram Kattegat-Skagerrak för. Inom prioriterat område 3 har flest projekt och störst summa medel beviljats inom Öresundsområdet, vilket också förväntades när programmet togs fram. Beviljade medel för hela programområdet (ÖKS-projekt) har överstigits i jämförelse med den indikativa fördelningen av programbudgeten. I övrigt är fördelningarna över område jämförelsevis jämna. Beslutsnivåerna för prioriterade områden 1 och 3 ligger på nivåer över 50% och för område 2 är det över 90%. Positiv utveckling under 2011 Tre positiva trender noteras under året. För det första har flera förprojekt lagt en grogrund och banat väg för fullskaliga projekt. För det andra har stöd betalats ut i en omfattning som motsvarar kommissionens utbetalningskrav, tack vare en effektivare process mellan förvaltande myndighet, nationella kontrollanter och programsekretariatet. För det tredje har fokus på och intresse för resultatuppföljning ökat. Privata aktörer Europeiska kommissionen godkände i april 2011 ett förslag om att revidera programmets finansieringsplan. Förändringen innebar att både offentliga och privata aktörer kan medfinansiera projekt, samt vara stödmottagare. Med privata aktörer avses i detta sammanhang organisationer som agerar utan vinstdrivande syfte (non-profit). Det är och har även tidigare varit möjligt för exempelvis offentliga och privata bolag att vara stödmottagare. Maximalt 3 % av programmets sammanlagda finansiering kan utgöras av privat medfinansiering. De nya reglerna gäller från ansökningsomgången som startade vid sista ansökningsrundan Det är således ännu för tidigt att dra några slutsatser kring hur många privata aktörer som kommer att ingå som partners i projekten. Under 2011 godkände Europeiska kommissionen att Öresundskommittén kan ingå i projekt på samma villkor som andra partners.

3 godkända projekt 2011 har varit ett spännande år med många nya godkända projekt samt stora insatser och resultat från pågående projekt. Många projekt har nu kommit långt i sina genomföranden och programmet befinner sig i en produktiv fas med hög aktivitet. Ytterligare 25 projekt har godkänts under året: 5 Kattegat/Skagerrak, 17 Öresund och 4 Öresund-Kattegat-Skagerrak-projekt. Projektportföljen består därmed av 148 projekt, varav 103 huvudprojekt och 45 för-/mikroprojekt. 4 år in i programmet har 91.1 miljoner EUR i regionalfonds-medel och 126 miljoner NOK i norska Interreg-medel beviljats. Cirka 12.4 miljoner EUR i ERUF-medel och 5.9 miljoner NOK i IR-medel kvarstår. Ett urval av godkända projekt under året följer nedan. Läs om alla godkända projekten i projektbanken på Öresund-Kattegat-Skagerak Projekt REKS Regional nöt- och lammköttsproduktion en tillväxtmotor Projektet syftar till att stärka nöt- och lammköttsproducenters konkurrenskraft i regionen genom ökad resurseffektivitet och stärkt hållbarhetsprofil. Lead Partner: Agroväst Norsk Prosjekteier: Inst. for husdyr- og akvakulturvitenskap, Universitetet for miljø og biovetenskap (UMB) Prioritet 1: Främja hållbar ekonomisk tillväxt Tidsperiod: Total budget: EUR Beviljat ERUF-stöd: EUR Beviljade norske Interreg-midler: EUR COINCO North II The Scandinavian 8 Million City Projektets överordnade målsättning är att binda samman världsledande kunskaps- och kompetensmiljöer i transportkorridoren Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn till en gemensam integrerad arbetsmarknad med global konkurrenskraft med hjälp av förbättrad spårbunden infrastruktur. Lead Partner: Business Region Göteborg AB Norsk Prosjekteier: Oslo kommune Prioritet 2: Binda samman regionen Tidsperiod: Total budget: EUR Beviljat ERUF-stöd: EUR Beviljade norske Interreg-midler: EUR In Site I et samarbejde mellem institutioner, kunstnere og lokale kræfter vil projektet skabe kunstværker, der kan udgøre en fælles fortælling om ÖKS-regionen og medvirke til at øge bevidstheden om regionens fælles arv. Lead Partner: Västarvet/ Västra Götalandsregionen Norsk Prosjekteier: Fredrikstad kommune Prioritet 3: Fremme hverdagsintegration Tidsperiod: Total budget: EUR Beviljat ERUF-stöd: EUR Beviljade norske Interreg-midler: EUR Grænseoverskridende Nordisk Undervisning (GNU) THE EUROPEAN GNU etablerer et samarbejde mellem UNION 9 nordiske skoler og 18 skoleklasser, som i fællesskab skal planlægge og gennemføre The European Regional fælles undervisning i fagene modersmål, science/naturfag, historie/samfundsfag Development og matematik Fund understøttet af nye teknologier. Lead Partner: Business Region Göteborg AB Prioritet 3: Främja vardagsintegration Tidsperiod: Total budget: EUR Beviljat ERUF-stöd: EUR Beviljade norske Interreg-midler: EUR

4 Kattegat/Skagerak Projekt esenior Projektet handlar om att utveckla och testa nya produkter och tjänster som kan säkra äldre människor till ett välfungerande liv i eget hem. Projektet ska genom pilotprojekt välja ut ett antal IKT-lösningar som ska testas i seniorernas hem. Lead Partner: Göteborg stad Norsk Prosjekteier: Borg Innovasjon AS Prioritet 1: Fremme bæredygtig økonomisk vækst Projektperiode: Projektets samlede budget: EUR Bevilget støtte fra ERUF: EUR Bevilget støtte norsk IR-midler: EUR Implement Scandinavian Game Developers Projektet har fokus på værktøjer, der kan lette implementeringen af biogasanlæg og infrastruktur for biogas. Det har vist sig, at etablering af anlæg og infrastruktur støder på forhindringer, i form af folkelig modstand mod placering, mangel på indsigt og miljømæssige udfordringer. Lead Partner: Skive Kommune Norsk Prosjekteier: IPARK AS Prioritet 1: Fremme bæredygtig økonomisk vækst Tidsperiod: Total budget: EUR Beviljat ERUF-stöd: EUR Beviljade norske Interreg-midler: EUR Projektet ska bidrage til etablering af et grænseoverskridende samarbejde mellem eksisterende og potentielle innovationsmiljøer indenfor spiludvikling, forskningsinstitutioner og uddannelsesinstitutioner, der ønsker at deltage i brugercentreret innovation. Lead Partner: Viden Djurs Prioritet 1: Fremme bæredygtig økonomisk vækst Projektperiode: Projektets samlede budget: EUR Bevilget støtte fra ERUF: EUR EVINN Eventbaseret Innovation KASK Spin-off Projektet ska fokusera på idén om att tillväxt kan skapas genom att sätta igång innovationsprojekt knutna till större idrottsevenemang i regionen. Lead Partner: Aarhus Universitet Afdeling for Idræt Norsk Prosjekteier: Norges Idrettshøgskole Prioritet 1: Främja hållbar ekonomisk tillväxt Tidsperiod: Total budget: EUR Beviljat ERUF-stöd: EUR Beviljade norske Interreg-midler: EUR Kask Spin-off vil styrke innovationsaktørers og virksomheders evne til at hjælpe med at fremme etableringen af spin-off-virksomheder fra eksisterende virksomheder. Det skal ske gennem aktiviteter, der retter sig såvel mod virksomhederne, som ansatte hos de aktører der skal støtte virksomhederne. Lead Partner: Region Midtjylland Norsk Prosjekteier: Forskningsparken Prioritet 1: Fremme bæredygtig økonomisk vækst Tidsperiod: Total budget: EUR Beviljat ERUF-stöd: EUR Beviljade norske Interreg-midler: EUR Læs mere om alle godkendte projekter i Projektbanken på interreg-oks.eu

5 Öresund-Projekt Örestatt III Projektet syftar till att systematiskt bygga upp en jämförbar och kompatibel statistik för hela Öresundsregionen. Ett material som lägger grunden för bättre, kvalitetssäkrade och fördjupade analyser, planeringsunderlag och input till prognoser. Lead Partner: Region Skåne Prioritet 1: Främja hållbar ekonomisk tillväxt Tidsperiod: Total budget: EUR Beviljat ERUF-stöd: EUR Preventing Dropouts Projektets hovedformål er at skabe en samarbejdsplatform for ungdomsuddannelser/ Gymnasieskolar i Øresundsregionen, hvor de kan identificere, udvikle og afprøve metoder for best practice til fastholdelse af elever. Lead Partner: Videnscenter om fastholdelse og frafald Prioritet 3: Fremme hverdagsintegration Tidsperiod: Total budget: EUR Beviljat ERUF-stöd: EUR TeaterDialog Teaterdialog Öresund består av olika delprojekt som syftar till att utveckla och prova verktyg och metoder för samarbete och turné. Projekten ska också utveckla publikens mobilitet över sundet och nå nya publikgrupper som normalt inte besöker teatrarna. Lead Partner: Malmö stadsteater Prioritet 3: Fremme hverdagsintegration Tidsperiod: Total budget: EUR Beviljat ERUF-stöd: EUR Øresund Event Center Centrets mål er at professionalisere samarbejdet på tværs af regionen gennem netværksfacilitering, videndeling, kompetenceløft og udvikling af events. Ligeledes vil man understøtte arbejdet med at tiltrække internationale events til Øresundsregionen. Lead Partner:Wonderful Copenhagen Prioritet 1: Främja hållbar ekonomisk tillväxt Tidsperiod: Total budget: EUR Beviljat ERUF-stöd: EUR Job og Uddannelse i Øresundsregionen Projektets overordnede formål er at medvirke til at skabe et sammenhængende og varieret uddannelses- og arbejdsmarked i Øresundsregionen. Dette skal ske gennem udvikling af analyseværktøjer, som giver et bedre overblik over det Øresundsregionale arbejdsmarked og uddannelsessystem. Grøn STRING Transportkorridor Lead Partner: Københavns Kommune Prioritet 3: Fremme hverdagsintegration Tidsperiod: Total budget: EUR Beviljat ERUF-stöd: EUR I forbindelse med etableringen af en grøn transportkorridor gennem Øresundsregionen til Hamburg for international vare- og persontransport, vil projektet forberede erhvervsliv og beslutningstagere på de særlige forhold og muligheder, der knytter sig til udvikling af mere miljøvenlige transport- og logistikløsninger. Lead Partner: Region Sjælland Prioritet 1: Främja hållbar ekonomisk tillväxt Tidsperiod: Total budget: EUR Beviljat ERUF-stöd: EUR

6 Utvärdering evaluering Vækst gennem erhvervssamarbejde Evalueringsrapport fra Oxford Research I december 2011 publiceredes den først af tre evalueringsrapporter for programmet. Den første delrapport handler om Erhvervssamarbejde og vækst. Formålet med rapporten er, at finde ud af hvordan projekterne arbejder med erhvervslivet for at fremme vækst. Problemstillinger I Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS)- programmet kan private virksomheder ikke deltage på lige fod med offentlige partnere, dvs. den medfinansiering, som private virksomheder skyder ind i programmet, udløser ikke EU-midler. Det skaber naturligt et mindre incitament for deltagelse fra private aktører. Ikke desto mindre er private aktører vigtige samarbejdspartnere i ÖKS-programmet, for at programmet kan nå dets mål omkring at fremme vækst og udvikling i hele programgeografien. Programmet åbnede ved seneste ansøgningsrunde (sept 2011) op for, at private non-profit aktører kan deltage i programmet. Dvs. at deres medfinansiering udløser EU-finansiering, netop for at dæmme op for problematikken omkring private aktører. Rapporten har ud fra ovenstående forudsætninger arbejdet med en række problemstillinger i forhold til, hvordan private aktører (erhvervssamarbejde) involveres og deltager i programmet. Rapporten baserer sig på et studie af ni projekter i programmet, og afspejler UTVÄRDERING/EVALUERING Evaluering og og opfølgning af programmet er en vigtig opgave for ÖKS-programmet. Således foregår der både løbende opfølgning på projektniveau, men også større eksterne evalueringer. De eksterne evalueringer fastlægges for længere tid ad gangen. I 2010 blev det besluttet, at Oxford Research skal udarbejde tre tematiske delrapporter og en slutrapport om programmets opnåede mål, resultater og effekter. Den første delrapport, med fokus på Erhvervssamarbejde og vækst, blev færdig i december Delrapport 2 fokuserer på Forskning, udvikling og kommercialisering. Delrapport 2 er færdig i foråret Programmet har nedsat en referencegruppe med medlemmer fra Overvågningsudvalget. Denne gruppe er med til at overvåge arbejdet med evaluering af programmet. ikke nødvendigvis det fulde billede af erhvervssamarbejdet i programmet. Typisk er private virksomheder involveret i projekter via projektbestyrelser/advisory boards, seminarer, møder og konferencer, hvorfor deres involvering ikke registreres systematisk. Analysen Gennem interviews med i alt 45 personer, som repræsenterer projektledere, samarbejdspartnere og deltagende virksomheder i de ni udvalgte projekter, blev det klart, at samarbejdet med private aktører kan ses ud fra tre typer af projekter: Uddannelsesprojekter: hvor formålet er at uddanne virksomheder. Samarbejdsprojekter: hvor formålet er at skabe netværk og netværksplatforme. Iværksætterprojekter: Hvor formålet er at hjælpe nystartede virksomheder eller støtte eksisterende virksomheder. Resultater Rapporten giver et spændende indblik i hvordan projekterne i program trods flere barrierer formår at involvere private aktører samt gennem dette arbejde bidrage til vækst og udvikling. Rapporten analyserer i højere grad selve involveringen end konkluderer på, hvad det betyder at involvere virksomheder. Det umiddelbare indtryk fra interviews og gennemgang af de ni projekter er, at relativt få virksomheder er aktivt deltagende i programmet. Ifølge rapporten skyldes dette både programmets regler, og at programmets muligheder ikke er kendt nok blandt private aktører. Inddragelse af virksomheder kræver tid. Ofte har projektets offentlige aktører ikke de nødvendige indgange/netværk til disse aktører, som gør, at det tager længere tid at komme i dialog med dem. Det har også i visse projekter været svært for projektet at kommunikere den fordel, som virksomhedernes deltagelse skulle kunne give, dvs. win-win-situationen for både projektet og virksomhederne. Virksomhederne/private aktører lokkes fremfor alt af innovationspotentiale i et givent projekt. Anbefalinger Med baggrund i analysens resultater videregiver Oxford Research en række anbefalinger til programmet. Anbefalinger indenfor nuværende programperiode: Mere information til virksomheder omkring mulighederne i programmet. Det handler om at kommunikere de fordele, der kan være ved at få virksomheder til at deltage i projekterne. Vær mere opmærksom på virksomhedernes behov og muligheder herunder også konstruktionen af projekterne. Idet det måske kræver relativt mere at involvere virksomheder, skal projektets aktiviteter måske opdeles mere hensigtsmæssigt. Anbefalinger indenfor kommende programperiode: Forstudier/mindre projekter. Virksomheder skal involveres tidligere i projektarbejdet. Programmet bør overveje, at finansiering fra private virksomheder, som har kommerciel drift, kan udløse EU-midler. Involvér flere organisationer som har et tæt samarbejde med virksomheder. Mere information Evalueringsrapporten kan downloades fra

7 avslutade projekt Av det totala antalet godkända projekt har 39 projekt avslutats under Av de 39 avslutade projekten är 7 fullskaliga projekt och 32 förprojekt. Av de 7 fullskaliga projekten har 3 avslutats i förtid på projektens begäran; BrandIT fas 2, Governance of the Sound of Science samt Musikbroen. Av de 32 avslutade förprojekten har 11 projekt gått vidare och fått beviljat ett fullskaligt projekt. Nedan beskrivs två avslutade projekt: Ibu Øresund och Coinco North IBU-Øresund: Infrastruktur og byudvikling (Øresund) Projektet IBU-Öresund har varit en gränsöverskridande satsning i vilken planeringsfrågorna stått i fokus, både vad gäller tätorts- och infrastrukturutveckling. Något liknande projekt av samma storlek som på ett övergripande sätt synliggör de gemensamma planeringsbehoven i Öresundsregionen har aldrig tidigare genomförts. IBU-Öresund har varit ett samarbete mellan 28 olika offentliga organisationer på båda sidor Öresund; regioner, kommuner och myndigheter. Samarbetet har byggt på insikten om behovet av gemensam planering över nationsgränserna. Syfte med projektet har varit att skapa ett nytt kunskapsunderlag som aktörer i Öresundsregionen och nationellt i Sverige och Danmark kan samverka kring. Materialet som tagits fram pekar ut de framtida utmaningar inom planeringsområdet, som regionen står inför och hur det är möjligt att agera i förhållande till dessa utmaningar. De konkreta analyserna är också tänkta att underbygga en kvalificerad diskussion om framtida investeringar i Öresundsregionen. IBU-Öresund har bestått av fyra delaktiviteter som var och en har olika fokus inom området infra-struktur- eller tätortsutveckling i Öresundsregionen. 1. Öresundsregionens byutveckling och infrastruktur 2. Öresundsregionen som internationell transportknutpunkt 3. Korridoren Fehmarn Öresund 4. Trafikanalyser i Öresundsregionen Projektet har under projekttiden genomfört en mängd olika gränsöverskridande möten för att diskutera delaktiviteternas olika fokusområden och sprida information om resultat som kommit fram i projektets alla undersökningar. Totalt har projektet tagit fram 41 underlagsrapporter som sammanfattats i fyra olika delaktivitetsrapporter samt en slutrapport. Lead Partner: Region Skåne Beslutsdatum: Beviljat stöd ERUF: EUR Utbetalt stöd ERUF: EUR Projektperiod: Find slutrapport og mere info på www: ibu-oresund.se Coino North (Öresund-Kattegat-Skagerrak) Prosjektet har fokusert på hvordan miljøvennlig og rask jernbanetransport av personer og varer vil kunne realisere Öresund-Kattegat-Skagerrak-områdets unike potesial for tettere integrasjon styrke regionens konkurransedyktighet i europeisk og global sammenheng. Ved å involvere regionale og lokale beslutningstakere, samt berørte aktører innenfor relevante divisjoner som deleiere i prosjektet, har det lykkes å skape enighet om en felles visjon. Dette legger til rette for raskere fremdrift ang. utbygging. COINCO North gjennomførte en utredning i samarbeid med Urbanet Analyse som viste at det er mulig å ta opptil 100% av flymarkedet dersom reisetiden mellom byene kommer ned i den kritiske grensen på 2,5 timer. Et viktig gjennombrudd for prosjektarbeidet var da Jernbaneverket i februar 2010 ble gitt mandat fra Stortinget til å utrede mulighetene for høyhastighetstog i Norge, samt forbindelsene til Göteborg og Stockholm. COINCO North ble nevnt i mandatet som en aktør det er naturlig å samarbeide med. COINCO North har også fokusert på myk infrastruktur. En detaljert kartlegging har blitt tatt frem av life-sience miljøene som finnes i korridoren og tok på bakgrunn av analysene frem 8 anbefalinger for hvordan regionen skulle kunne bli verdensledende innfor området. Mangelfull mobilitet/ høye transaksjonskostnader ble trukket frem som den mest sentrale utfordringen å ta tak i for å muliggjøre større synergier mellom næringsliv og akademia innfor området. Prosjektet arbejtet også med Nordic Filmlab. Målet har vært å skape en møteplass for regissører, produsenter og manusforfattere som er i starten av sin karriere, og å gi disse en mulighet til å knytte kontakter med både hverandre og mer etablerte aktører i filmindustrien. Til sammen plukkes det ut 20 deltakere til Nordic Film Lab, 10 norske og 10 svenske, som i fire dager jobber sammen. Nordic Film Lab har vært en del av Göteborg International Film Festival, som arrangeres januar-februar hvært år. Lead Partner: Business region Göteborg Norsk Prosjekteier: Oslo Teknopol IKS Beviljat stöd ERUF: EUR Utbetalt stöd ERUF: EUR Utbetalt NO: Nok Projektperiod: Kontakt: Floire Daub, oslo.kommune.no Web:

8 året i bilder træningsseminarer under 2011 Seminarium för godkända projekt Projektledare och kontaktpersoner från godkända projekt från ansökningsomgången samlas till ett gemensamt informationsmöte. Syftet är att säkerställa att projekten känner till villkor för beslutet och känner till regler och krav gällande ekonomisk och innehållsmässig avrapportering. Vid informationsmötet informeras även om krav på information och kommunikation av projektet och projektets resultat. I delområde Öresund arrangerades tre genomförandeseminarier för godkända projekt under Därutöver har det genomförts två ekonomiseminarier, vilka har haft ett extra fokus på processen kring ansökan om utbetalning. I delområde Kattegat-Skagerrak arrangerades två genomförandeseminarier för godkända projekt under Det kan blive lidt svært med alle de præsentationer... Visuel fremstilling - granskning og revision - mange dokumenter skal sendes frem og tilbage... Seminarium om overhead - den 3 och 9 maj 2011 Varför? Ge särkskilt fokus på regler och verktyg för att räkna fram overheadkostnader i programmet Hur? Presentationer av nationella granskare i Sverige, Danmark och Norge (Tillväxtverket respektive Deloitte och Östfold Fylkeskommune) samt cases från projektpartners. Revisionsprocess vist gennem leg med balloner og deltagere fra projekterne Jens Fischer fra Deloitte i dialog med projekt Tillväxtverket præsenterer ved OH-seminaret

9 eksterne arrangementer under 2012 Framåt! EU 2020 för ett blomstrande Sydsverige - 15 november Smart, hållbar tillväxt för alla är kärnbudskapet i Europa 2020-strategin. Dagen var ett tillfälle att diskutera Europa 2020-strategins mål regionalt och lokalt samt att blicka framåt med hjälp av bland annat EU-projekt. Framför oss har vi ett spännande decennium med samarbete över gränserna för att omvandla EU:s framtidsvision till verklighet. Eventet var ett local event kopplat till Open Days i Bryssel och riktade sig till politiker och tjänstemän som arbetar inom regional utveckling och med EU-frågor samt till projektaktörer inom ESF och ERUF. Pontus Lindberg, ordförande i regionala tillväxtnämnden, Region Skåne, ordförande i strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge och i styrkommittén för Interreg IV A Öresund, hälsade deltagarna välkomna. ProjektExpo - marts 2012 Ved projektkonferencen i marts 2011 valgte hele 46 projekt at deltage i Projekt Expo - udstillingen gav et flot og anderledes billede af, alt det der foregår i regionen ude hos projekterne. Nätverksträff för mogna projekt Den 9 juni 2011 hölls en nätverksträff för mogna projekt som har varit igång mer än 1.5 år. Nätverksträffen riktade sig till projektledare och kommunikatörer och den innehöll diskussionspass där deltagarna fick möjlighet att utbyta erfarenheter och få lärdomar av andra projekt i samma fas. Totalt deltog 24 personer från 11 projekt. Projektledarträff tilsammans med Gränslöst Samarbete Den september genomförde ÖKS-programmet ett projektledarträff, denna gång i samverkan med Gränslöst Samarbete (Interreg IV A Sverige- Norge) Under två dagar har 80 deltagare från 24 projekt fått nätverka genom att utbyta erfarenheter och kunskap; bland annat via så kallad speed-dating. Man har också lyssnat till föreläsare och diskussioner. Under träffen genomfördes en debattpanel där företrädare för kommunal- og regional departementet, Västra Götalandsregionen/Gränslöst Samarbetes RPP, näringslivet och FoU diskuterade hur man såg på Interregs framtid. Heta frågor som fick många inspel från publiken var projektens tidslängd samt hur näringslivet kan inkluderas på ett bättre sätt.

10 information kommunikation Under programperiodens fjärde år har informationsarbetet fokuserat på dels att nå ut till potentiella ansökare för ytterligare att öka inflödet av ansökningar, dels att öka genomförandekapaciteten i de projekt som har godkänts. Under 2011 var programmets årliga och största gemensamma event Projektkonferensen i mars Året var dessutom präglat av två gemensamma ansökningsrundor samt hade en stor utmaning i att få projekten till att rekvirera medlen från programmet. Hemsida - Syftet med hemsidan är att den ska vara programmets centrala informationskälla. Det vill säga nå alla programmets målgrupper genom en strukturerad uppbyggnad av information där det är lätt att hitta rätt såväl för potentiella ansökare som för dem som har ett generellt intresse för gränsöverskridande samarbete eller har fått godkänt ett projekt och ska sätta igång att genomföra det. Under 2011 har hemsidan uppdaterats på en rad områden. Uppdateringarna har bl.a. ge-nomförts för att öka synligheten för godkända projekt. Därtill har uppdateringarna syftat till att tillmötesgå några av de behov som programmet har uppmärksammats på vid rådgivningsmöten, seminarier och annan kontakt med särskilt sökande aktörer. Fotobanner bildspel med länk till nyheter och projekt Nytt från projekten lansering av en egen nyhetslista för projekt. Här visas nyheter och events som projekten/ programmet önskar att lyfta Programmet har startat en egen You- Tube kanal Programmet har startat en egen Facebook-sida Under 2011 har hemsidan haft i genomsnitt unika användare per månad, och i genomsnitt ca 700 besök per dag. Programmet finns också på Tillväxtverkets hemsida med länk till programmets hemsida. Nya medier testas - Facebook Under 2011 kom Öresund-Kattegat- Skagerrak-programmet på Facebook! På programmets Facebooksida finns det aktuella nyheter, information om ansökningsrundor och annan relevant information. Programmet hoppas att många projekt går in och gillar sidan så att den kan fungera som en kommunikationsplattform för programmet. Facebooksidan vill gärna bidra till att skapa en ännu större synlighet runt projektens aktiviteter.

11 InterReg Forum 2011 InterReg Forum hölls den 9 10 februari 2011 för tredje gången på Norra Latin i Stockholm med 360 deltagare från hela Sverige, övriga Norden och några andra EU länder. Konferensen arrangerades av Tillväxtverket i samarbete med EU Kommissionen, Sida Östersjöenheten, Boverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Näringsdepartementet. Konferensen ingår som en del i uppdraget om lärande kring Interreg, som den svenska regeringen gett Tillväxtverket i uppdrag att koordinera. Konferensen samlade ca 360 deltagare från hela Sverige, övriga Norden och några andra EU-länder för att diskutera gränsöverskridande samarbete. På konferensen deltog bland annat, IToch regionminister Anna-Karin Hatt och EUs Kommissionär för Regionalpolitik, Johannes Hahn. EU-kommissionär Johannes Hahn vid Interreg Forum, feb 2011 Foto: Tillväxtverket Guide för nationell kontroll och ansökan om utbetalning (FLC Guide) Under 2011 utvecklades en guide för nationell kontroll och ansökan om utbetalning även kallad FLC Guiden. Guiden riktar sig till projektpartners i programmet och är tänkt att fungera som ett stöd inför ansökan om utbetalning och för att underlätta för projektpartners att leverera ett komplett material till den nationella kontrollen. Guiden är i första hand avsedd för projektledare och stödmottagarnas ekonomimedarbetare. Guiden kan laddas ned från programmets hemsida. Guiden kopieras och utdelas vid de olika Genomförandeseminarier som sekretariaten har genomfört under Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak GUIDE FÖR NATIONELL KONTROLL OCH ANSÖKAN OM UTBETALNING Februari 2011 Tre filmer om projekt i Öresund-Kattegat-Skagerrak I anslutning till projektkonferensen i mars 2011 producerades tre filmer om tre projekt i programmet. Filmerna visar exempel på hur EU-medel kan användas. De ger också en inblick i de tre projektens vardag och deras utmaningar. Kunskap en gemensam resurs i Öresundsregionen Projektet Kulturdriven Innovation är ett samarbete mellan Köpenhamns universitet och Malmö Högskola där man gemensamt undersöker vardagsintegrationen i Öresundsregionen. I filmen berättar studenter, lärare och representanter för turistbyrån om projektets praktiska betydelse. Utveckling av en ny näring forskning och industri i samverkan Projektet Nord-Ostron samlar företagare och forskare från Norge, Danmark och Sverige kring det gemensamma målet att utveckla ostronindustrin. Kapaciteten finns, men näringen är idag för liten för att själv bedriva forskning och det behövs offentligt stöd för att nå målet, menar projektledaren som intervjuas i filmen. Filmene kan ses fra eu eller fra Interregs YouTube kanal: Klimat samma problem men olika lösningar Projektet Klima Sundet samlar ett åttiotal kommuner i Öresundsregionen kring dagens och framtidens klimatutmaningar. Syftet är att lära av varandras arbete och undvika att uppfinna hjulet två gånger när det gäller de bästa klimatlösningarna. Ett sätt att bli klokare snabbare, konstaterar en av kommunrepresentanterna i den här filmen.

12 Midtvejskonferencen i marts Den 23. marts er en solrig, men bidende kold onsdag i Malmø. En bred vifte af politikere, projektledere og andre interesserede ildsjæle fra hele Norden finder ly i Slagthusets lokaler i hjertet af byen. Anledningen er Interregs midtvejskonference Projekt, Resultat och Framtid, som bød på seminarer, workshops, projektudstillinger, paneldiskussioner og ikke mindst networking. I løbet af konferencen blev temaet Resultater sat under lup. I dagens mediesamfund er det svært at tale om resultater uden at tage stilling til, hvordan man kommunikerer dem. Matt Nichols fra North Sea Programme var inviteret til at fortælle om at kommunikere resultater og appellere til medierne. Vi skal ikke vente med at kommunikere, til det hele er overstået. Det sagde Matt Nichols på førstedagens resultatseminar, og understregede vigtigheden af løbende at fremvise resultater fra sit projekt. Fokus lå primært på afrapporteringer, men Google, de sociale medier (og Arnold Schwartzeneggers maveskind) blev også inddraget. Matt Nichols har læst en anseelig mængde ansøgninger og rapporter, og han vurderer, at kravet til at præsentere projekternes resultater vil vokse i fremtiden. Det nytter ikke blot at udgive en slutrapport og sige: Hallo, Verden. Det var resultatet. I stedet bør man ifølge Matt Nichols bestræbe sig på løbende at vise den effekt og de ændringer, projektet medfører. Når resultaterne skal formidles til medierne, åbnes der dog op for en ny stribe udfordringer. Dem kender Hilde Lona fra Women in Business. På andendagens kommunikationsworkshop fortalte hun om sine erfaringer i forhold til at formidle sit projekt og behovet for assistance fra et professionelt kommunikationsbureau. Udfordringen har ikke blot været at opnå presseomtale, for når man får den, risikerer man, at historien bliver præsenteret med en uønsket vinkel. Hilde Lona oplevede selv, hvordan artikler om kvindelige iværksættere blev ændret til at fokusere på, hvor meget EU-støtte projektet hentede ind. Ansættelsen af et professionelt kommunikationsbureau hjalp derimod WiB med at nå ud med sit primære budskab. Gennem timing, vinkling og appel til lokale aviser fik WiB noget eftertragtet eksponering i massemedierne. Det vigtigste i en projektkonference er projekterne selv, og de fik mulighed for at komme til orde i en paneldebat om Projekt och resultat. I panelet sidder Bent Mikkelsen fra KASK Inkubator, Charlotte Lindström fra IBU Öresund, Floire Nathanael fra Coinco North, Jacob Løbner Pedersen fra Job og Kompetencer og Ulrika Jörgensdotter fra KRUt. Modereret af journalisten Jeppe Nybroe får deltagerne lejlighed til at diskutere resultater og svare på spørgsmål fra publikum. Der er udpræget enighed om værdien af interregionale projekter og den positive effekt, de bidrager til. Der er også enighed om vigtigheden af vores arbejde, og at resultaterne bærer frugt for regionen. Her følger et par uddrag fra debatten. Dialog, dialog, dialog Dialog med politikere og nøgleinteressenter er afgørende i forhold til at skabe opmærksomhed og levedygtighed for projektet. Det er Charlotte Lindström og Floire Nathanael fra IBU og Coinco North enige om. For projekter i den størrelsesorden er det essentielt at indgå i en løbende dialog med politikere og infrastrukturministre. Og i den dialog er det vigtigt at kunne fremvise resultater. Floire Nathanel understreger også, hvordan politikere kan fremtræde som ambassadører for projektet. Med en ventet omkostning i omegnen af 100 mia. norske kr. er vigtigheden af at kunne levere og formidle resultater endnu tydeligere. Interreg er mere end kroner og öre Debatten kommer også omkring Interregs rolle i projektsamarbejderne. Bent Mikkelsen fra KASK Inkubator udtrykker det kort og koncist: Vi vil det samme i Norden. EU-midler er smøremidlet, der giver os kapacitet og legitimitet til at samarbejde over grænser, fortæller Charlotte Lindström i forbindelse med, hvilken betydning EU-støtten har for projekterne. Bent Mikkelsen underbygger den pointe med endnu en kort og præcis formulering: Interreg motiverer os til at bygge netværk. Sekretariaterne lukker ikke ørerne for kritikken, som lyder på, at programmets regler kan være tunge at danse med. Jacob Løbner Pedersen plejede spøgefuldt at sige, at Interreg giver 50% af pengene og 80% af problemerne, han forsikrer dog, at det heldigvis ikke er så galt længere. Efter en times diskussion lukker debatten. Der har ikke været de store uenigheder, og det demonstrerer måske, at vi netop vil det samme i Norden. Vigtigheden af at opnå og formidle resultater er slået fast. I Projektexpoen kunne man efterfølgende udforske mange andre projekter og deres resultater. Hvad synes deltagerne? Evalueringen af konferencen viste, at konferencedeltagerne var meget tilfredse: 93% af deltagerne synes, at konferencen var relevant 87% havde fået nye værdifulde kontakter 90% har fået ny viden, som kan anvendes i det daglige arbejde

13 Press/media Programmet synliggörs i stor grad genom godkända projekt. Nästan alla godkända projekt har en mediestrategi. Projekten har generellt sett god genomslagskraft i större regionala och lokala tidningar, till exempel Politiken, Aftenposten, Børsen, Berlingske, Jyllandsposten, GT, Göteborgsposten, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Aarhus samt stifttidende, Sydsvenskan samt i tidskrifter som till exempel Tekniks Ukeblad och byggnyheter.se. st og ngen? e i Pil viser»fantastisk«appetit på kvælstof Pil æder al kvælstof i forsøg. Resultaterne beviser klart, at pil optager al gødning, lyder det fra Vestjysk Landboforening. KVÆLSTOF AF JACOB LUND-LARSEN Side 5 det at i den å ho- rran- NNF. eller e svar både vare- Vagn Hen over det seneste år har Århus Universitet i samarbejde med Vestjysk Landboforening foretaget forsøg med energipil på en mark ved Tim i Vestjylland. Og ifølge Vestjysk Landboforening er resultaterne intet mindre end opsigtsvækkende. - Det er næsten for godt til at være sandt, siger Tove Urup Madsen, natur- og miljøchef i Vestjysk Landboforening. Ifølge natur- og miljøchefen viser resultaterne nemlig nu med al tydelighed, at gødning - uanset om det er gødning fra husdyr eller købt i handelen - bliver optaget af pilafgrøden i modsætning til for eksempel en almindelig afgrøde som byg. - Det er helt fantastiske resultater. Forsøget viser, at til trods for store mængder næringsstoffer bliver tilført, så sker der intet tab. Alt kvælstof bliver optaget, fastslår Tove Urup Madsen. Klokkeklare forskningsresultater Ifølge natur- og miljøchefen Forsøgene med energipil på en mark ved Tim i Vestjylland viser ifølge folkene bag med al tydelighed, at gødning - uanset om det er gødning fra husdyr eller købt i handelen - bliver optaget af pilafgrøden. der således ingen tvivl om den faglige værdi af pil. - Det her er ikke gætværk. Det er reelle forsøg og forskning, der ligger bag. Vi har simpelthen fået tal på papir, der understøtter vores faglige formodninger om pils evne til at»spise«kvælstof i overflade- og grundvand. - Samtidig kan energipil bruges som et værdifuldt og grønt biobrændsel. Så der kan høstes en meget stor nytteværdi af pil, pointerer Tove Urup Madsen. Hun understreger dog, at pil ikke er en afgrøde, der etableres som venstrehåndsarbejde. - Pil med et højt afkast skal renholdes i mindst to år fra etablering. Det er vi blevet meget klogere på i vores forsøg. Bekræfter påstand over 600 hektarer med pil, og Tove Urup Madsen forudser, at afsløringen af de seneste forskningsresultater vil få helt afgørende betydning i de fremtidige vandplaner, som kan få store konsekvenser for landbrugserhvervet. - Det betyder, at pil kan medtages i beregningerne, og at vi kan bruge pil som et virkemiddel i arbejdet med at reducere kvælstof i grundvand og overfladevand, pointerer hun. Vestjysk Landboforening forsøg har kørt i en årrække, og arbejdet med pil er støttet af EU og Region Midtjylland. telefon Se selv pil i praksis Seniorforsker Uffe Jørgensen fra Klima og Bioenergi ved Århus Universitet vil på en markvandring i energipil arrangeret af BioM; Bæredygtig bioenergi på fredag - den 23. september - på Torstedvej 99, 6980 Tim, kl fortælle mere om det skelsættende gødningsforsøg. Samtidig vil planteavlskonsulent Søren Søndergaard fra Vestjysk Landboforening vise en ukrudtsdemo og fortælle om de løsninger, der er brugt i bestræbelser på at bekæmpe ukrudt i pileafgrøde. Kilde: Vestjysk Lbf.

14 6 TIRSDAG 18. OKTOBER 2011 POLITIKEN 8Öresundsklassrummet 8 skoler i Øresundsregionen 4 i København, og 4 skoler i Malmø og Lund er med i samarbejdsprojektet Öresundsklassrummet. Projektet delfinansieres med en million euro af den europæiske regionale udviklingsfond og støttes desuden af kommunerne i København, Malmø og Lund samt af Lunds Universitet og Malmö Högskola. 300 Educamps Knap 300 elever fra de ældste klassetrin på de otte skoler samarbejder omkring udfordringen: at skabe fremtidens bæredygtige skoler i en bæredygtig by. Klasserne arbejder sammen to og to som venskabsklasser og mødes nogle gange om året på store educamps, som skiftevis foregår på hver side af sundet. Også lærerne samarbejder på tværs for at få inspiration og lære nye metoder fra partnere i nabolandet Et fremtidsscenarie Den seneste educamp fandt sted i september og havde følgende scenarie, eleverne skulle arbejde med: Året er Den alvorlige oversvømmelse af Øresund har spredt sig til hele Øresundsregionen og sat den danske hovedstad, København, og de skånske byer Malmø og Lund under vand. Dermed er hele regionen ramt af de alvorlige klimaproblemer, der truer mere end to millioner indbyggere. Eleverne mødtes i en park i Malmø at det blev silende regnvejr i løbet af dagen, gjorde kun scenariet mere realistisk. skole HVEM ELEVER TAGER SKRALDET? Skal du have skolepengene tilbage? Hvad er det rigtige udsagn om et lands befolkning? 1. Befolkningstilvækst udtrykkes i antal indbyggere per km 2 per år. 2. Fødselsrate betyder antallet af levendefødte piger per indbyggere. 3. Dødsrate betyder antallet af døde over 65 år per 100 indbyggere. 4. Fødselsrate betyder antallet af levendefødte per indbyggere. Svar: 4. Fødselsrate betyder antallet af levendefødte per indbyggere. Opgaven er fra folkeskolens afgangsprøve i faget geografi. Kilde: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i Ministeriet for Børn og Undervisning 8. u vil gøre Københavns skoler grønnere Et helt år med stædighed og hårdt arbejde skulle der til, for at en skoleklasse på Nørrebro fik gennemført det første projekt for sortering af affald på en af byens folkeskoler. DORRIT SAIETZ D en grønne spand er til madrester og til de miljørigtige kasser fremstillet af majsstivelse, som skolemaden leveres i. Den blå er til papir og den sorte til resten.»vi har fundet et biogasanlæg, som kan tage sig af madaffaldet og omdanne det til energi«, forklarer Halfdan.»Og papiret kan genbruges«, supplerer Marcus. Eleverne i 8. u på Guldberg Skole på Nørrebro har sat sig selv i spidsen for et projekt, hvor ambitionen er stor: De vil have alle byens skoleelever til at sortere deres affald, så det kan genbruges og forvandles til biogas. I første omgang er det deres egne kammerater på skolen, de skal overbevise, foruden køkkenmedarbejderen Zalike, som udleverer skolemad i kantinen. Det hele startede i 7. klasse med et besøg i skolens venskabsklasse i Malmø på den anden side af Øresund. Der så eleverne bybusser, som kørte på biobrændsel.»og så tænkte vi på det der med, at København vil stile efter titlen som hele Europas klimahovedstad«, fortæller Edith.»Ja, og så vil vi ikke engang sortere vores madaffald. De er faktisk meget længere fremme i Malmø«, siger Karla. 50 kilo om dagen Eleverne i 8. u ville allerhelst have de københavnske busser til at køre på biogas fremstillet af affald, men man kan jo ikke lave hele verden om på en dag. Så i første omgang valgte de at tage fat på deres egen skole. Men det viste sig nu også at være mere end udfordring nok, for i Danmark bliver det meste affald sendt usorteret til forbrænding, i stedet for at madrester m.v. udnyttes til biogas. Eleverne undersøgte alt om biogas og affald. Hvad der kan genbruges, og hvordan man laver affaldet om til biogas. Hvordan man sorterer, og hvor meget affald skolen producerer. En almindelig københavnsk folkeskole producerer hver dag omkring 50 kilo affald af rester af elevernes frokost og de engangsmadkasser, som de får leveret maden i. Madkasserne er lavet af bionedbrydelig majsstivelse, men indtil nu har de københavnske elever smidt alt ud som almindeligt brændbart affald. Men det vil eleverne lave om på.»mig og Amanda ringede rundt til alle mulige firmaer for at finde nogen, der Og så vil vi ikke engang sortere vores madaffald. De er faktisk meget længere fremme i Malmø Karla, 8. u Vi er jo den generation, der skal løse det med klimaet Halfdan, 8. u kunne tage imod affaldet«, fortæller Edith.»Vi var også ude at besøge to anlæg og ude at se Amager Forbrænding«, siger Halfdan.»Vi fik en rundvisning på et biogasanlæg, men der lugtede simpelthen så meget, at det var svært at koncentrere sig«, fortæller Karla. Panden mod muren Flere gange løb de panden mod en mur. Fordi firmaerne ikke svarede. Eller skolen skiftede leder, og der ikke lige var tid til at bakke op om elevernes projekt. Eller da det viste sig, at et bestemt anlæg ikke kunne håndtere majskasserne. Det var en tung proces, fortæller Karla:»Det var frustrerende, når folk ikke svarede, og man ikke kunne komme videre«. Det var ikke altid, eleverne følte, at de blev taget alvorligt. Men Edith kan også godt se det fra firmaernes synspunkt:»anlæggene mister jo penge, hvis de siger ja til at tage vores affald, og vi så alligevel ikke kan sortere det rigtigt. De skulle give os en chance«, forklarer hun. Langt om længe lykkedes det at få en aftale i hus med Københavns Ejendomme, KEjd, som i forvejen har et stort affaldsprojekt for de kommunale ejendomme, Foto: Københavns Brandvæsen de udlejer og administrerer. KEjd vil sørge for at hente det sorterede affald to gange om ugen og køre det til et anlæg i Audebo, som producerer biogas og kompost. Hele vejen er det eleverne, der har ført an. Det har været deres idé og initiativ, og hele klassen har bakket op og stået sammen. De synes selv, de har lært en masse af det. Fordi projektet har handlet om noget virkeligt og konkret, hvor man ikke bare skulle lade som om.»vi har lært at sætte ting i gang og få det fuldført«, siger Marcus.»Ja, og at holde gejsten oppe og bare klø på, selv om der er modstand«, synes Edith. GRØN FRONT. Halfdan og Loke fra 8. u er på vej rundt på hele Guldberg Skole med de nye skraldespande, eleverne selv har designet. Foto: Peter Mydske Første hold unge brandkadetter 12 elever i års alderen fra københavnske skoler er blevet udlært som brandkadetter, der skal hjælpe de professionelle brandfolk under udrykninger i Københavns belastede bydele, skriver Urban. Det er unge fra Nørrebro, Christianshavn og Amager, og der er både piger og drenge af flere nationaliteter blandt kadetterne, som skal udgøre et nyt ungdomsbrandkorps. De skal bruge to timer en dag om ugen efter skoletid, hvor de følger brandmændenes arbejde, og de får desuden tilknyttet en mentor. (ds) Alle byens skoler skal med Deres lærer Thulani Lindberg er imponeret over klassens vedholdenhed over et langt forløb. Og han synes også, det faglige udbytte har været stort.»i dansk har de lavet foldere og brochurer, og i forhold til samfundsfag har de lært en masse om at tage medansvar og deltage i beslutningerne«, siger han. Men det vigtigste, de har fået ud af det, er at lære at stå fast, blive ved og overvinde alle mulige slags vanskeligheder for det har bestemt ikke været nemt, og opbakningen fra»de voksne«har indimellem været til at overse, synes han. Nu gælder det om at få alle til at sortere. Til det formål har eleverne mærket og dekoreret tre affaldsspande til hver klasse, til kontoret og til kantineområdet. De har lavet en folder og en video, og de har besøgt alle klasserne og fortalt om projektet.»næste skridt er at besøge de andre skoler på Nørrebro, og senere håber vi, at alle byens skoler kommer med«, siger Edith.»Jeg tror, vi kan udrette ret meget«, mener Marcus.»Vi er jo den generation, der skal løse det med klimaet«, siger Halfdan,»Ja, så det er måske meget godt at sætte børn på 14 til at klare det«, konkluderer Edith. Københavns Kommunes ejendomme producerer hver dag kilogram dagrenovation, 800 kilogram pap og 600 kilogram papir. På Guldberg Skole vil der fremover være mindre dagrenovation, da affaldet bliver sendt til bioforgasning, hvor det omdannes til energi og kompost. WWW Læs mere på oresundsklassrummet.eu Min skoletid: Jeg blev sendt hjem i to dage, fordi vi havde lavet vandkamp NAVN: Karen Ellemann SKOLE: Vangeboskolen i Søllerød og Holte Gymnasium PROFESSION: Tidligere miljøminister, nu folkeskoleordfører for Venstre. Arkivfoto: Astrid Dallum DORRIT SAIETZ Hvilken lærer betød mest for dig i din skoletid?»det gjorde min anden klasselærer. Vi skiftede nemlig i 6. klasse, og der fik vi Kirsten Joensen i dansk, og hun var fagligt enormt stærk. Vi havde haft en alle tiders sød og hyggelig mandlig lærer før, men han var sådan lidt en hyggefrands, der spurgte, hvad vi selv havde lyst til«.»med Kirsten, som også samarbejdede tæt med vores historielærer og matematiklærer, fik man en tryg fornemmelse af, at det var seriøst og godt, og vi lærte noget. Jeg husker Kirsten som hende, der ligesom lærte os... flid, selv om det lyder gammeldags og fortærsket. Det kan betale sig at gøre sig umage, du har et ansvar det passede også godt med vores alder, og at vi var nået op i udskolingen«. Hvilke fag var du god og mindre god til?»jeg var elendig til matematik til en start. Jeg kunne simpelthen ikke knække koden det var uoverkommeligt svært. Men så var der en lærer, der tog fat, og jeg fik noget ekstraundervisning, og så gik det ligesom op for mig, at det ikke var helt umuligt. Dengang havde man fast niveaudeling med grundkursus og udvidet hold, og jeg startede på grundhold, men rykkede op og sluttede på udvidet hold med en rigtig pæn karakter. Det var et godt eksempel på, at det blev set og bemærket, at jeg havde det fagligt svært og totalt lavt selvværd, og så fik jeg hjælp«. Hvilken oplevelse har betydet mest for din karriere?»det har klart påvirket min egen vej, og at jeg selv blev lærer, selv om der gik nogle år, før jeg tog min læreruddannelse. Men det er helt klart dér, kimen blev lagt. Jeg var rigtigt glad for at gå i folkeskolen og var imponeret over lærerne, så jeg tænkte, at det måtte være fedt at være lærer«. Var du politisk aktiv allerede i skolen?»jeg begyndte at lave skoleblad i klasse og sad også med i elevrådet. Men det var først i gymnasiet, jeg blev elevrådsformand i 3. g. Men jeg var ikke partipolitisk engageret. På Holte Gymnasium var der mange KU ere, og de gik der med deres smalle læderslips og fyldte det hele, og jeg kunne slet ikke holde dem ud... det var først senere, jeg meldte mig ind i Venstre«. Var du altid sådan en flink og flittig elev?»jeg har skam lavet masser af ballade! Jeg blev engang sendt hjem i to dage i 9. klasse, fordi vi havde lavet vandkamp. Og jeg blev kun erklæret måske egnet til gymnasiet, fordi jeg snakkede for meget. I udtalelsen fra min skoleinspektør stod der:»hvor tingene sker, der finder man Karen«, og det var ikke kun positivt ment. Jo, jeg havde det rigtigt sjovt, og til sidst lærte jeg også noget, da vi fik en ny dansklærer«. Tiden i skolen er med til at forme et menneskes liv. Her fortæller aktuelle personer om deres skoletid.

Vellykket konference

Vellykket konference GRÄNSLÖSA NYHETER FRÅN INTERREG IV A ÖRESUND - KATTEGAT - SKAGERRAK 2011/APRIL Vellykket konference Projekter, resultater og fremtiden - Projektkonference 23 og 24. marts 2011 Flere end 300 mennesker,

Læs mere

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Sarpsborg 25 november 2014 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

Hvad vil du forandre?

Hvad vil du forandre? Hvad vil du forandre? Kick-off Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 www.interreg-oks.eu #interregoks Kick Off Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 VARMT VÄLKOMNA! Eriksbergshallen i Göteborg

Læs mere

Vækst gennem erhvervssamarbejde

Vækst gennem erhvervssamarbejde Vækst gennem erhvervssamarbejde Göteborg 9. december 2011 Jan Persson og Mats Kullander Oxford Research A/S Falkoner Allé 20 2000 Frederiksberg C Denmark Oxford Research AB Norrlandsgatan 11 111 43 Stockholm

Læs mere

Kontraktbilag 1 - Opgavebeskrivelse

Kontraktbilag 1 - Opgavebeskrivelse - Opgavebeskrivelse Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for opgaven...3 2. Programmets gennemførelsesaktører...4 3. Ansvar for strukturfondene i Danmark...5 4. Projekternes livscyklus...6 5. Administrative

Læs mere

Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation

Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation Hovedaktivitet Mål Målgruppe Kom. ressourcer Aktiviteter Ansvarlig MAX IV ESS FUN - Skapa nya samarbetsytor (interface) mellan universiteten och forskningsanläggningarna

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM)

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund John Eli Nielsen, DTU Olof Samuelsson, LTH Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund - Agenda John Eli Nielsen 1. Baggrund 2. Overordnet mål 3. Emneområder 4. Tyngdepunkt

Læs mere

Samarbejde over grænser i Skandinavien

Samarbejde over grænser i Skandinavien Samarbejde over grænser i Skandinavien Præsentation af EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Rebild den 1. September 2015 Öresundsbron i kvällsljus Kasper Dudzik HVAD ER INTERREG

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Team Rolator Vi kommer fra Søborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Gladsaxe skole Type

Læs mere

Premiere Velkommen til det første nummer af InterNytt - et dugfriskt nyhedsbrev for Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak- programmet.

Premiere Velkommen til det første nummer af InterNytt - et dugfriskt nyhedsbrev for Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak- programmet. GRÄNSLÖSA NYHETER FRÅN INTERREG IV A ÖRESUND - KATTEGAT - SKAGERRAK 2008/DECEMBER Premiere Velkommen til det første nummer af InterNytt - et dugfriskt nyhedsbrev for Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak-

Læs mere

Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol

Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol Søren Buhl Hornskov 25.10.2010 Nordisk seminar, Oslo Det vil jeg sige Intro: Øresundsregionen som Kreativ Metapol Baggrund: Hvordan

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Virksomhetsplan 2016 2018

Virksomhetsplan 2016 2018 Virksomhetsplan 2016 2018 Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for den nordiske kultur. Vision Spejder möter scout betyder

Læs mere

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Skandinavisk Biogaskonference 8 november 2017 Skive, Danmark Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et EU-program, som støtter projekter mellem danskere, svenskere

Læs mere

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet Sigurjón Mýrdal sigurjon.myrdal@mrn.is Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Styrelsemöte, Reykjavík 29.11.2016 NLS

Læs mere

Brug byen / Använd staden

Brug byen / Använd staden Brug byen / Använd staden Lærervejledning og introduktion. Analyse af bygninger og byrum for 3.-5.klasse. Undervisningsmaterialet indeholder en introduktion til at arbejde med arkitektur i undervisningen

Læs mere

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

i Århus 12 16 november 2012

i Århus 12 16 november 2012 i Århus 12 16 november 2012 MÅNDAGEN den 12 november Ankomst till hotell för deltagare från Sverige och Norge ca kl 14:30. Eftermiddagssmörgås och kaffe eller te. Deltagare från Danmark anländer direkt

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Informationsseminarium Rebild 1 september 2015

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Informationsseminarium Rebild 1 september 2015 Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Informationsseminarium Rebild 1 september 2015 Indsatsområde Grøn økonomi 1. Præsentation af deltagerne 2. Baggrund for indsatsområdet. Hvad er udfordringerne

Læs mere

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org Kultur i Norden Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat tosa@norden.org 1 Agenda Det nordiska samarbetet Nordiskt samarbetet kring kultur Bidrag till kommuner Kunskap om möjligheter

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling

CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling Teknik Ekonomi Miljö TEM utför konsultuppdrag, bedriver tvärvetenskaplig miljöforskning och håller utbildningar, allt inom hållbarhetsområdet.

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

VER-DI - Vern og verdiskaping naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling

VER-DI - Vern og verdiskaping naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling VER-DI - Vern og verdiskaping naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Version 3 Programområde (endast ett möjligt): X Kattegat/Skagerrak Öresund/Kattegat/Skagerrak Prioriterat område

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013

Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013 Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013 1 INDLEDNING Öresundskomiteen blev etableret i 1993 og har gennem årene udviklet sig. Men formålet er det samme i dag som dengang: at

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget WIZ Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Læs mere

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer Kompetens för en global vinnarregion Møde for de nordiske samråd for folkeoplysning 11. Januar 2007, Tallinn Arne Carlsen och Ingegerd Green Hållbar välfärd i en globaliserad och digitaliserad värld.??????

Læs mere

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK Midtjylland NordDanmark Öresund Region Syddanmark Vejle Sjælland INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Midtjylland 3

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Regionernes internationale samarbejde skaber vækst i hele Danmark

Regionernes internationale samarbejde skaber vækst i hele Danmark I Regionernes internationale samarbejde skaber vækst i hele Danmark Marts 2010 2 1. Indledning EU s interregionale samarbejde er til for at skabe vækst og samtidig styrke den regionale udvikling i de europæiske

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Grandma s Cookies Vi kommer fra Västerås Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 11 jenter og 10 gutter. Vi representerer Internationella

Læs mere

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008 Mandag VISIONER! 11.00 Velkomst ved Odenses Borgmester Klimaudfordringen og behovet for handling. 11.15 Den svenske miljøminister Betydningen af handling i lokale partnerskaber. 11.40 Keynote speaker!

Læs mere

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010 Konkurrence: Fra best practice til innovative practice Odense, 6 december 2010 (MR-U) i strategiperioden 2011 2013: vidareutveckla nordisk samarbete inom utbildning, forskning och innovation Ett kunnigt

Læs mere

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC.

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. I Bilag 3a finder du det fulde interview med Tårngruppen, Sarah. Lydfil, interview med Sarah fra Tårngruppen:

Læs mere

Öresundsregionen i ögonhöjd

Öresundsregionen i ögonhöjd Strukturbild 2.0 18. juni 2010 Helle Søholt, Partner & Managing Director Öresundsregionen i ögonhöjd 1Introduktion 2Redskap: 3Afprövning Öresundsregionen i ögonhöjd: En argumentation for at byrummene er

Læs mere

THE SCANDINAVIAN 8 MILLION CITY

THE SCANDINAVIAN 8 MILLION CITY KU s analyse af de socio økonomiske strukturer i: THE SCANDINAVIAN 8 MILLION CITY Regional udvikling: tillgänglighet, näringsliv og arbejdsmarked Kristian Bothe 2. juli 2013 Seminar Almedalsbiblioteket

Læs mere

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM ORT AFSLUTTENDE PROJEKTRAPPORT FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM 1 RESUMÉ Projektet Femern Belt Logistics Platform blev igangsat som en del af Region Sjællands og Vækstforum Sjællands regionale erhvervsudviklingstiltag

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i. Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21

Strategisk energiplanlægning i. Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21 Strategisk energiplanlægning i Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21 UDFORDRINGEN? omstilling til fornybar energiproduktion kræver øget samarbejde, innovation og planlægning Der skal sideløbende

Læs mere

KASK INKUBATOR - Et acceleratorprogram for vækstvirksomheder i skandinaviske inkubatorer

KASK INKUBATOR - Et acceleratorprogram for vækstvirksomheder i skandinaviske inkubatorer KASK INKUBATOR - Et acceleratorprogram for vækstvirksomheder i skandinaviske inkubatorer Oslo, d. 19. januar 2010 V/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland og Erik Krarup, Væksthus Midtjylland www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Integrerad planering

Integrerad planering Integrerad planering Regional tillväxtpolitik och fysisk översiktsplanering Nordiska exempel och europeiska utblickar Lukas Smas & Ole Damsgaard Reglab seminarieserie: Fysisk Planering, 19 januari 2012

Læs mere

Innovationsbarometeret FoU chefer i Sverige og Danmark. August 2013

Innovationsbarometeret FoU chefer i Sverige og Danmark. August 2013 Innovationsbarometeret FoU chefer i Sverige og Danmark August 2013 Om Innovationsbarometeret I alt 100 FoU-chefer i Sverige og Danmark, 50 i hvert land, blev bedt om at svare på en række spørgsmål vedr.

Læs mere

Maj/Juni MÅNEDSRAPPORT EU. Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtransport.

Maj/Juni MÅNEDSRAPPORT EU. Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtransport. Maj/Juni MÅNEDSRAPPORT EU Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtransport. Agenda Maj/juni 2015 17-18 juni 18 juni 18 juni 19 juni 22 juni 24 juni 25 juni ECR konference i Amsterdam CO2

Læs mere

Invitation til deltagelse i et nordisk cykelprojekt

Invitation til deltagelse i et nordisk cykelprojekt Odense d. 26. oktober 2007 Invitation til deltagelse i et nordisk cykelprojekt Trængsel, sundhed og klima står højt på de fleste kommunale dagsordener i disse år. Problemstillingerne er komplekse og løsningerne

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Twix's Mean Machines Vi kommer fra Haderup Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 2 gutter. Vi representerer Haderup Skole

Læs mere

Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion!

Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion! Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion! Karl Sperling - Aalborg Universitet Velkomst og kort introduktion til PRINCIP-projektet. Se flere

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø 2012

FIRST LEGO League. Sorø 2012 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget LF-Chama-Lama-Daba-Daba-Ding-Dong Vi kommer fra Slagelse Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 14 gutter. Vi representerer

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Sundbornsligan Vi kommer fra Sundborn Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 5 jenter og 7 gutter. Vi representerer Sundbornsskolan

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

evejledning vejledning i det virtuelle rum

evejledning vejledning i det virtuelle rum evejledning vejledning i det virtuelle rum 11. April 2011 2 Hvad er evejledning? Et landsdækkende vejledningstilbud med lang åbningstid! Anvender udelukkende digitale medier i kontakten med de vejledningssøgende

Læs mere

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning INTRODUKTION TIL PROJEKTET - projektstatus - Henrik Sparre-Ulrich Projektleder Frederiksborg Amt 1. Hvad handler projektet om? Kulturen skal

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Fri rörlighet och funktionshinder

Fri rörlighet och funktionshinder Fri rörlighet och funktionshinder 13. Oktober Nordatlantens Brygge Det grænseløse Norden og dets begrænsninger, København 2015 1 Statsministerdeklaration fra 2013 Oktober 2013 udsendte de nordiske statsministre

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil Forskellige tekniske apparater kalder på forskellige digetale bruger. Valg af indhold og kontinuitet på en langsigtet

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE Et samarbejde mellem: Bakkeskolen, Kolding, Erritsø Fællesskole, Fredericia, Globale Skolepartnerskaber og SOS Børnebyerne Danmark Efteråret 2014

Læs mere

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Innehållsförteckning Inledning/förord 2

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

BELLASUND AVIS. Byrådet MGP. Godt i gang med at lave et byvåben, læs mere i morgen.

BELLASUND AVIS. Byrådet MGP. Godt i gang med at lave et byvåben, læs mere i morgen. Store klager over bankens korte åbningstider, læs mere side 8 Onsdag 1. feb. 2012 BELLASUND AVIS Byrådet Godt i gang med at lave et byvåben, læs mere i morgen. MGP Vinderen af dette års MGP var Energy

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 2 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 2 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

- Et tigerspring for jernbanen

- Et tigerspring for jernbanen - Et tigerspring for jernbanen Henrik Sylvan, 8. januar 2009 IBU Korridoren Femern-Øresund IBU Öresund IBU-Öresund IBU-Øresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere