BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2010"

Transkript

1 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2010

2 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af medlemmer til bestyrelse 5. Valg af revisor 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer 6.1. Vedtægtsændringer som følge af ny selskabslov 6.2. Vedtægtsændring vedrørende bemyndigelse til udstedelse af aktier 6.3. Bemyndigelse til dirigenten 6.4. Ny strategi bemyndigelse til bestyrelsen 6.5. Godkendelse af retningslinjer for vederlagspolitik

3 Bestyrelsens beretning v/formand Henrik Frisch

4 2008/2009 et turbulent år 2009/2010 et stabilt år Søren Krarup tiltræder (oktober 09) Driftsfokus Fokus på banker/likviditet Porteføljens struktur Strategi

5 Årsrapporten 2009/2010 Alle tal i MDKK 09/10 08/09 Ændring Lejeindtægter 108,5 105,8 +2,7 Gennemsnitlig tomgang: 2009/10: ca. 5,0% 2008/09: ca. 7,5 % Omkostninger ved udlejning -2,5-3,2-0,7 Vedligehold -7,5-6,6 +0,9 2009/10: 31,15 DKK/m2 2008/09: 27,36 DKK/m2 Ejendomsomkostninger ved tomme lejemål -7,0-2,5 +4,5 3,2 MDKK vedr. tidligere år Advokater -0,3-0,2 +0,1 Hensættelser til tab -2,1-10,0-7,9 Tilbageførsel af tab på 2,5 MDKK Ejendomsforvaltning -6,9-6,9 - Asset Management -4,2-3,0 +1,2 Øvrige omkostninger -5,9-6,8-0,9 Finansielle omkostninger -61,0-61,9-0,9 Resultat før skat og værdireguleringer Dagsværdiændring af ejendomme 11,1 4,7 +6,4-47,7-195,2-147,5 Heraf nedskrivning Spandau 45,3 MDKK Skat 0 15,7 Resultat -36,6-174,8-138,2

6 Vejen til årets resultat ,1MDKK Tab på debitorer Finansielle ,7MDKK Heraf tomme lejligheder 4,5MDKK 3 2 1

7 Revurdering af regnskabsmæssigt hensættelsesprincip 0 90 dage 0% dage 10% dage 50% > 360 dage 100% Løbende hensættelse 2009/ /2009 2,8MDKK 5,4MDKK Realiserede tab 2,6MDKK 3,2MDKK Ekstraordinære hensættelser -3,3MDKK 1,4MDKK Lejetab i alt 2,1MDKK 10,0MDKK

8 Udvikling i aktiver Koncernen 30. juni juni 2009 tkr. tkr. Langfristede aktiver Investeringsejendomme Kapitalandele i dattervirksomheder 0 0 Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Tilgodehavender fra udlejning Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

9 Udvikling i passiver Koncernen 30. juni juni 2009 tkr. tkr. Aktiekapital Reserve for rentesikring Reserve for valutakursregulering Overført resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Gæld til kreditinstitutter Langfristede forpligtelser i alt Mellemværende med dattervirksomheder 0 0 Leverandører Gæld til kreditinstitutter Anden gæld Afledte finansielle instrumenter Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt

10 Værdiansættelse Koncernen Tkr. 2009/ /2009 Anskaffelsessum 1. juli Valutakursregulering Periodens tilgang Tilgang som følge af forbedringer Anskaffelsessum 30. juni Dagsværdiændring 1. juli Periodens valutakursreguleringer Periodens dagsværdiændring Dagsværdiændring 30. juni Bogført værdi 30. juni

11 Finansieringsstruktur Lån Sw ap Restgæld Restgæld Afgiven rente Lån eur Udløb teur Udløb exl. margin EuroHypo ,20% DG Hyp ,89% DG Hyp ,29% Berlin Hyp ,98% Berlin Hyp ,98% Berlin Hyp Variabel EuroHypo ,97% EuroHypo ,01% EuroHypo ,90% EuroHypo ,98% Berlin Hyp ,72%

12 Børskursen i Berlin III Indskudt aktiekapital t. DKK Egenkapital pr. 30/ t. DKK Fald i egenkapital i forhold til indskudt aktiekapital t. DKK (44,3%) Gennemsnitlig tegningskurs pr. aktie DKK 2,00 Indre værdi pr. aktie pr. 30/ DKK 1,11 Aktiekurs pr. aktie pr. 30/ DKK 0,37 Kursudvikling fra d. 1/ /

13 Likviditet (MDKK) 2009/ /2009 Primo 16,7 43,0 Årets pengestrøm 1,2-26,2 Ultimo 17,9 16,7 Bundet likviditet 1,5 5,8 Delvis bundne midler 14,5 9,4 Frie midler 2,0 1,5 Bestyrelsen anbefaler, at der ikke udbetales udbytte

14 Kursudvikling i lignende selskaber Tower Group Victoria Properties Berlin IV A/S

15 Tomgang væsentligt reduceret 12,0% 10,0% Erhverv 8,0% 6,0% Total 4,0% Boliger 2,0% 0,0% jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun 2009/ /2009

16 Reduktion i fluktuation Akk. fluktuation 2008/2009: 15,02% Akk. fluktuation 2009/2010; 9,81% 1.80% 1.60% 1.40% 1.20% 1.00% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00% 2008/ /2010 Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

17 Renoveringsoverblik Renovering af 118 lejligheder i alt kvm svarende til ca. 4% af den samlede boligmasse. Den gennemsnitlige tomgangstid per lejlighed er 568 dage. Den gennemsnitlige lejestigning forventes at være ca. 25%. Samlet investering ca. DKK 9,5 mio. hvilket svarer til ca. DKK per kvm. ROI forudsat at lejligheder er uanvendelige er ca. 2,4 år ROI beregnet som forskel på teoretisk før leje og ny leje er ca. 12,2 år. Af de 118 er 36 lejligheder under færdiggørelse. Ombygning af erhverv til bolig (pt. 600 kvm konverteret)

18 Germaniastrasse 134(82kvm/2vær) 1,59 5,00 /kvm = 314% Før Samlet investering (266 /kvm) ny årlig leje Efter

19 Residenzstrasse 119 (37kvm/1vær) 5,23 6,75 /kvm = 29 % Før Samlet investering (221 /kvm) ny årlig lejeindtægt Efter

20 Forventninger 2010/2011

21 2010/2011 Prioriteter Fortsætte detaljeret fokus på drift Fastholde tæt dialog med banker med fokus på optimering af porteføljen En mere aktiv porteføljepleje Refinansiering af lån Endelig beslutning/handling omkring Spandau ejendommen Strategiske tiltag

22 Asset Management 1. Indtægter A. Huslejeregulering B. Tomgang C. Fluktuation 2. Omkostninger D. Renoveringsomkostninger E. Indkøb af forsyningsydelser F. Revision, advokat og administration G. Moms og skat H. Forsikring I. A conto betalinger Ejendomsudgifter Administrative udgifter Cash management 3. Finans J. Lånevaluta K. Margin L. Kapitalstruktur

23 Forventninger til 2010/2011 Lejeindtægt på omkring DKK 110 mio. Resultat før værdiregulering og skat på ca. DKK 15 mio. Reduktion i tomgang fra omkring 5% til 4% ultimo Fastholdelse af den lave fluktuation Genforhandling af det finansielle grundlag Afklaring af ejendom i Spandau

24 Makro

25 Udviklingen i Berlin er god Boliglejemarkedet har vist sig resistent overfor finanskrisen og Berlin har vist sig at være mindre konjunkturfølsom

26 Forbedret stemning i markedet Kilde: Uddrag af King Sturge Månedsrapport August 2010

27 Bestyrelsens anbefaling Bestyrelsen indstiller: Årsrapport Overskudsdisponering til godkendelse

28

29 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af medlemmer til bestyrelse 5. Valg af revisor 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer 6.1. Vedtægtsændringer som følge af ny selskabslov 6.2. Vedtægtsændring vedrørende bemyndigelse til udstedelse af aktier 6.3. Bemyndigelse til dirigenten 6.4. Ny strategi bemyndigelse til bestyrelsen 6.5. Godkendelse af retningslinjer for vederlagspolitik

30 Ad 4 Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår genvalg af: Direktør Henrik Frisch Karsten Rasmussen Bestyrelsen foreslår nyvalg af: Kaj Larsen, idet Michael Gregersen har meddelt, at han fratræder som bestyrelsesmedlem.

31 Ad 5 Valg af revisor Bestyrelsen foreslår valg af: Deloitte

32 Ad 6.1 Vedtægtsændringer ny selskabslov Ændringer som følge af ny selskabslov er i hoved træk følgende: Ikke længere krav om angivelse af hjemstedskommune Nye regler for indkaldelse til generalforsamlinger, herunder tidsfrister, offentliggørelse m.v. Nye regler for afvikling af generalforsamlinger, herunder stemmerettens overgang, mulighed for brevstemmer m.v. Nye skærpede krav til indhold og offentliggørelse af protokol for generalforsamlinger

33 Ad 6.2 Vedtægtsændringer - aktieudstedelse Forslaget er en forlængelse af den allerede eksisterende bemyndigelse til at udstede nye aktier, og bestyrelsen ønsker at bevare denne mulighed.

34 Ad 6.3 Bemyndigelse til dirigent En praktisk foranstaltning

35 Ad 6.4 Ny strategi bemyndigelse til bestyrelsen Udfordring Danske ejendomsselskaber med tyske ejendomsporteføljer har aktuelt indtjenings-, likviditets- og kompetenceudfordringer. Løsning Konsolidering Kritisk masse vurderes at være den mest robuste løsning på udfordringerne. Operationel platform Generelt er de tyske porteføljer administreret og forvaltet gennem tredjemandsaftaler. Som en integreret del af konsoliderings-processen ønskes de nævnte ressourcer forankret i selskabet.

36 Ad 6.4 Benchmark vi har fortjent at vokse MDKK Berlin III 2009/2010 Berlin IV 2009/2010 Tower Group 2008/2009 Victoria 2009 Omsætning 108,5 96,4 282,1 97,8 Resultat før dagsværdiregulering og skat 11,1 0,3-247,5-7,2 I pct. af omsætningen 10,2% 0,4% -87,7% -7,4% I pct. af egenkapitalen 3,5% 0,2% -93,9% -1,9% Salgs- marketing og administrations-omkostninger, I pct. af omsætningen 8,7% 8,9% 14,9% 29,6% Indre værdi 1,14 0,7 3,19 1,69 Kurs/indre værdi 0,32 0,50 0,57 0,86 Soliditet 21,6% 14,5% 5,4% 19,9%

37 Ad 6.4 Strategisk agenda Strategiske prioriteter Vision og mål på 2-3 års sigt Konsolidering Fokus på dels at sikre en større grad af konsolidering og dels aktivt at afdække strategiske muligheder for fortsat vækst gennem opkøb eller fusion Styrkelse af den operationelle platform Berlin III har outsourcet alle funktioner, således at opbygningen af organisationen sker gennem et dansk administrationsselskab og en tysk forvalter Der skal arbejdes på at forankre såvel de ledelsesmæssige ressourcer som de organisatoriske kompetencer inden for administration og forvaltning Sideløbende med de vækstorienterede aktiviteter skal opmærksomheden højnes på værdiskabende og cash flow-forbedrende aktiviteter Business case Betydende dansk ejendomsselskab med fokus på boliger i Tyskland og en balance på DKK mia. Selskabet skal drives af en professionel bestyrelse og direktion med egen driftsorganisation med lokalt markedskendskab samt solide asset managementkompetencer Solidt og stabilt løbende cash flow med et resultat før skat og værdiregulering på 1,5% af balancen Robust kapitalstruktur med en soliditet på ca. 25% Attraktivt afkast til selskabets aktionærer svarende til en egenkapitalforrentning før skat på 10-15% Aktionærspredning og en større likviditet i aktien Renommé for stor omhyggelighed i udvælgelse og forvaltning af ejendomme Børsnoteret ejendomsselskab med en bred aktionærkreds drevet af en professionel direktion, bestyrelse og egen driftsorganisation

38 Ad 6.4 Berlin og Hamborg som tyngdepunkter Europæisk centrum 3,4 mio/1,8 mio. indbyggere Blandt de største metropoler i Europa Berlin er 3. største turistdestination efter Paris og London, mens Hamburg har Europas 2. største trafikhavn Udvikling Positiv befolkningsudvikling frem mod 2015 Stigende antal husholdninger påvirker efterspørgslen på boliger Gennemsnitsstørrelsen af husholdningerne forventes at falde fra 1,8 personer til 1,6 personer i 2015 Stigende lejepriser Gennemsnitslejen i Berlin steg med 3% i 2009/2010 og endte på EUR 6,95/kvm./md. - gennemsnitslejen i Hamburg udgjorde i 2009 EUR 7,40/kvm./md. Stabil efterspørgsel ejerlejligheder Forventet prisvækst I 2009/2010 har der været en stabil efterspørgsel på ejerlejligheder i Berlin og gennemsnitsprisen er steget med 1,4% til EUR 2.140/kvm. I Hamburg er gennemsnitsprisen i 2009 steget med 3,6 % til 2.036/kvm Grundet befolkningstilvækst og styrket økonomi forventes priserne på ejerlejligheder fortsat at udvikle sig positivt Kilder: Jones Lang Lasalle Residential City Profile Berlin, LBS Immobilienatlas

39 Ad 6.4 Investment case for Berlin III fra et kapitalmarkedsperspektiv Markedet Selskabet Tyskland er Europas største økonomi og ventes fremadrettet at være en stabiliserende faktor i EU Boligmarkedet har et stort værdipotentiale via en forventet catchup effekt til resten af EU på såvel lejeniveau som ejendomspriser Berlin og Hamburg forventes at være et interessant fokus som følge af en øget befolkningstilvækst og styrket delstatsøkonomi Professionel bestyrelse og dansk/tysk ledelse Egen tysk driftsorganisation Stordriftsfordele på forvaltning og administration af ejendomsporteføljen Bæredygtig kapitalstruktur baseret på selskabets gældskapacitet og et fornuftigt likviditetsberedskab Stabilt cash flow fra driften gennem porteføljens størrelse, diversificering og den lave volatilitet i mellemsegmentet for lejeboliger 6 Positivt resultat før værdireguleringer og skat 7 Større aktionærspredning og en forventeligt mere likvid aktie fremadrettet sikres en mere solid og stabil operationel platform i et betydende ejendomsselskab, der i højere grad appellerer til institutionelle investorer

40 Ad 6.4 Forventede synergieffekter ved en fusion Synergi, der forventes at kunne realiseres på kort sigt: 1 Synergier på koncernniveau Løbende omkostninger ved børsnotering Husleje IT-systemer Optimering af organisationen Contracting Management 2 Synergier på ejendomsniveau Honorar til ejendomsadministrator Ejendomsforsikring Synergi, der forventes at kunne realiseres på længere sigt: 3 Synergier på koncern- og ejendomsniveau Lavere finansieringsomkostninger Tiltrækning og fastholdelse af dygtige medarbejdere Øvrige synergier

41 Ad 6.4 Bemyndigelse Med udgangspunkt i en strategiændring, der har vægt på vækst, lønsomhed og risikospredning bemyndiges bestyrelsen til at arbejde for en konsolidering, idet det forventes at en sammenlægning vil føre til øget balancesum, bedre lønsomhed samt en mere diversificeret portefølje. Endvidere skal strategiændringen indebære en afbalanceret volatilitet, således at ekspansionen blandt andet skal ske uden for Berlin - hovedsageligt i Nordtyskland og vil kunne inkludere andre typer af investeringsejendomme end beboelsesejendomme. Selskabets bestyrelse vil i de næste tre regnskabsår målrettet arbejde for en konsolidering af porteføljer, der er beliggende i Nordtyskland med tyngdepunkter i Berlin og Hamburg, samt erhverve de mest værdiskabende kompetencer som en del af selskabets fremtidige interne organisation. Eventuelle erhvervelser eller konsolideringsforslag forelægges generalforsamlingen til beslutning.

42 Baggrund: Ad 6.5 Godkendelse af retningslinjer for incitamentsprogrammer Berlin III har et ønske om at være en attraktiv og konkurrencedygtig virksomhed, der kan tiltrække og fastholde en kompetent bestyrelse, direktion og medarbejdere, der skal fremme aktionærernes og selskabets interesser samt fremme og sikre, at beslutninger træffes med udgangspunkt i en langsigtet adfærd. Bestyrelse: Fast basishonorar ved særligt udvalgsarbejde honoreres dette særskilt. Direktion: Fast vederlag suppleret med sædvanlige goder og bonus Mulighed for såvel aktie baserede som ikke-aktie baserede incitamentsprogrammer.

43 BERLIN III A/S Tak for i dag

44 Ejendom i Spandau I alt ca kvm Bolig ca kvm / 943 lejligheder Erhverv kvm / 6 enheder P-Pladser 278 stk.

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 55 / 2010 Hellerup, 30. september 2010 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Afrapporteringen sker i EURO, idet dette er selskabets operationelle og funktionelle valuta.

Afrapporteringen sker i EURO, idet dette er selskabets operationelle og funktionelle valuta. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 79 / 2011 Hellerup, 19. september 2011 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.52 / 2010 Hellerup, 28. september 2010 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Generalforsamling 10. 10. 2014

Generalforsamling 10. 10. 2014 Generalforsamling 10. 10. 2014 Velkommen! Generalforsamling 10. 10. 2014 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 93 1 af 22 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Resume I overensstemmelse med selskabets forventninger som angivet i delårsrapporten for 3. kvartal 2008 blev årets resultat før skat samt

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S

Fast Ejendom Danmark A/S Fast Ejendom Danmark A/S Rådhusvej 13 2920 Charlottenlund CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2014 10. regnskabsår Vedtaget på Selskabets ordinære generalforsamling den 24. april 2015

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

Årsrapport 2014 for Prime Office A/S

Årsrapport 2014 for Prime Office A/S Årsrapport 2014 for Prime Office A/S (CVR-nr. 30558642) Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 DK-1007 København K Aarhus, den 25. marts 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 73/2015 Selskabsoplysninger Selskab

Læs mere

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære RE - CAP A/S Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014 CVR-nr.: 29 24 64 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/ 10-2014 Dirigent: Side 1 af 54 Årsrapport

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 2 0 0 7 B o n d s I I N R W A / S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2006/2007 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 5 Beretning Hovedaktivitet

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Berlin IV A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 14 / 2014 Aarhus, 16. September 2014 CVR. nr. 29 14 98 60 Berlin IV A/S Årsrapport 2013/2014 Den positive udvikling i selskabet fortsætter

Læs mere

Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13

Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13 Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 29 10 56 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Berlin IV A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 06 / 2013 Aarhus, 17. September 2013 CVR. nr. 29 14 98 60 Berlin IV A/S Årsrapport 2012/2013 Resultat før dagsværdiregulering og skat på EUR

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012 Berlin III A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2013 Birkerød, 28. februar 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 GERMAN HIGH STREET II A/S halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Investea german high street II A/S Selskabsoplysninger

Læs mere

Prime Office A/S Årsrapport 2008

Prime Office A/S Årsrapport 2008 Prime Office A/S Årsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2009 02. april 2009 Periode 10.12.2007 31.12. Årsrapport Om Prime Office A/S Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver dig mulighed for

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51

ÅRSRAPPORT 2011. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51 ÅRSRAPPORT 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Hoved og nøgletal 06 Ledelsespåtegning 07 Revisors påtegning 08 Ledelsesberetning

Læs mere

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Selskabets ejendom i Passau, hvor der arbejdes på færdiggørelsen af et nyt stort indkøbscenter, der får indgang ud til byens

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland Kommanditaktieselskab Årsrapport for 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland Kommanditaktieselskab Årsrapport for 2014 Ejendomsselskabet Nordtyskland Kommanditaktieselskab Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 93 40 96 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere