Nord-KAP Handleplan 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nord-KAP Handleplan 2009"

Transkript

1 Nord-KAP Handleplan 2009 Nord-KAP Østre Allé Aalborg Tlf: Fax: Mail: Internet:

2 Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 MEDICINOMRÅDET... 4 PEB... 5 Nyhedsbreve... 5 Basislisten... 5 PPI - Medicin, der dæmper symptomer fra mavesyreproduktion... 6 Benzodiazepiner... 6 Morfika... 6 PRAKSISKONSULENTORDNINGEN... 7 Kronikerområdet... 7 Forløbsbeskrivelser... 8 PRAKSIS I UDVIKLING UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 8 DANPEP... 9 APO (AUDIT PROJEKT ODENSE) FORLØBSYDELSEN NORDJYSK PRAKSISDAG NORDISK KONGRES ICPC UDDANNELSE EFTERUDDANNELSE AF PRAKSISPERSONALE INTEGRATION AF EFTERUDDANNELSESVEJLEDERNE (EUV) I KVALITETSARBEJDET FORSKNING INFORMATIONSFORMIDLING Praksisinfo Visitationsvejledning Hotlinelisten Webreq Samspil med andre informationskanaler ORGANISERING BESTYRELSE FORRETNINGSUDVALG KOORDINERENDE LÆGER FAGLIGT FORUM DAK-E SEKRETARIATET... DATAKONSULENTFUNKTIONEN... BILAG 1 PKO S OPGAVER I KRONIKERINDSATSEN Praksiskoordinator på det kommunale område Fagspecifikke praksiskonsulenter (Praksiskonsulenter, som hver dækker en eller nogle få af de kroniske sygdomme) De kommunale praksiskonsulenter Den regionale uddannelseskoordinator Praksiskoordinatorgruppen Side 2/36

3 Snitfladen til den regionale kronikerenhed BILAG 2 LME PEB Nyhedsbreve Den nationale basisliste Reduktion af forbruget af beroligende og sovemidler i RN Undervisning i rationel farmakoterapi Deltage i arbejdsgruppen med analog substitution på PPI og ATII området Reduktion af morfikaforbruget i RN Den regionale lægemiddelkomite Praksis i udvikling Uddannelse og kompetenceudvikling af LME konsulenter Uddannelse af praktiserende læger og praksispersonale BILAG 3 HANDLEPLAN FOR PKO PKO KOORDINATORER OG KONSULENTER a Deltagelse i den nationale koordineringsgruppe for PK-ordningen b Deltagelse i SST arbejdsgruppe om forberedelse af kliniske vejledninger c Følgegruppe for indikatorer og kroniske sygdomme DAK-E d Utilsigtede hændelser a Forløbsbeskrivelser b Arbejdet med sundhed.dk c Samarbejde med region og sygehusledelser d Systematisk brug af korrespondancer mellem AP og sygehuse e Kvalitet af kommunikationen mellem AP og sygehuse BILAG 4 HANDLEPLAN PÅ IT-OMRÅDET: SUPPORT OG VEJLEDNINGER VEDRØRENDE IT Digital signatur etoken Henvisningshotellet Webreq Teledermatologi Vejledninger og manualer Fjernstyring af PC SEI (Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem) Datakonsulentsamarbejdet Diverse BILAG 5 FORLØBSYDELSENS UDBREDELSE Side 3/36

4 Forord: Denne udgave af handleplan 2009 er tænkt som oplæg til drøftelse på bestyrelsesmødet Efter input fra bestyrelsen vil den endelige udgave foreligge før næste møde. Der pågår i øjeblikket drøftelser om en tættere tilknytning af Efteruddannelsesvejledere (EUV) og de Almen Medicinske Uddannelseskoordinatorer (AMU) til Nord-KAP. Når der er taget endelig beslutning om ansættelsesform og snitfladen til Nord-KAP vil dette område blive skrevet ind i den endelige udgave af handleplanen. Det indskrevne afsnit om uddannelse af praksispersonale forudsætter, at ansøgningen til Praksissektoren om medfinansiering imødekommes. Hvis man ikke i sit daglige arbejde har tæt kontakt til kvalitetsudvikling i almen praksis kan området være svært overskueligt. Vi har bestræbt os på at gøre handleplanen læsevenlig men vi modtager MEGET gerne ideer og forslag til forbedring af overskuelighed og relevans for bestyrelsen Leo Thomsen Jørgen Peter Ærthøj Koordinerende læger Nord-KAP Læsevejledning: I indholdsfortegnelsen kan man klikke ned i den tilsvarende tekst ved at bruge Ctrl + klik De væsentlige indsatsområder findes på siderne 4-15 Mere uddybende handleplaner på de enkelte områder kan findes under bilag. Links til relevante dokumenter aktiveres ved ctrl. + klik Der forekommer en række funktioner indenfor kvalitetsarbejdet som i daglig tale benævnes med forkortelser. Funktionen er skrevet i sin helhed første gang med forkortelsen i parentes. Derefter anvendes forkortelsen i resten af dokumentet Indsatsområder Medicinområdet Lægemiddelenheden (LME) har eksisteret siden august 2003 og blev evalueret i Her blev det fastslået, at Personlige Efteruddannelses Besøg (PEB) og skriftlig orientering i form af statistikker og nyhedsbreve fortsat er enhedens hovedydelse. Der er siden 2006 kommet et større fokus på forskellige delelementer af rationel farmakoterapi. Den fulde handleplan kan ses som Bilag 2 LME Side 4/36

5 PEB PEB (Personlige Efteruddannelses Besøg)er en veletableret metode til påvirkning af ordinationspraksis i den enkelte praksis. Der er høj deltagertilfredshed og metoden er evalueret. Før en besøgsrunde udvælges budskaber og indsatsområder nøje i samarbejde mellem konsulenterne, IRF, formanden for Den Regionale Lægemiddelkomite og andre relevante aktører. Vi vil fortsætte bestræbelserne på at klinikker får besøg af samme læge og vi vil forbedre planlægning af besøgene via den nye sekretær i Nord-KAP. Inden udgangen af 2009 ønsker vi: At aflægge besøg hos mindst 70 % af lægerne i regionen. At aflægge besøg hos 90 % af nynedsatte. At udsende et personligt brev til nynedsatte og tilbyde et personligt besøg med introduktion til LME. At uddannelseslæger deltager i PEB i deres respektive klinikker. At motivere de nytilkomne læger fra Viborg og Århus for PEB, således at også 70 % af denne gruppe modtager besøg. Nyhedsbreve Brevene ses som en væsentlig metode til formidling af relevante nyheder på terapiområdet, specielt med fokus på problemområder i Region Nordjylland. Produktionen sker i et samarbejde mellem konsulenterne i LME med praksissektorens lægemiddelkonsulent som redaktør. Med de fælles elektroniske kommunikationsvej til lægerne er der åbnet mulighed for hurtige meddelelser af aktuel karakter. Udsendelse af nyhedsbreve foregår udelukkende elektronisk. Vi vil som minimum at udsende 4 nyhedsbreve/år via Nord-KAPs nyhedsbreve. Herudover udsendes korte relevante nyheder, der ikke kan afvente ordinære nyhedsbreve, med få dages varsel. Vi regner med at mindst % af regionens praktiserende læger besøger hjemmesiden og læser nyhedsbreve. Målgruppen er primært de praktiserende læger og uddannelseslæger, men vi vil udbrede kendskabet til nyhedsbrevene hos læger i sekundær sektor og øvrige samarbejdspartnere. Basislisten LME har været initiativtager til at udvikle en elektronisk webbaseret basisliste og de 5 regioner har nu aftalt løbende udvikling af en fælles platform for basislisterne. Siden. kan ses på Herudover foregår en løbende udvikling og ajourføring af Region Nordjyllands indhold på basislisten i et samarbejde med Den Regionale Lægemiddelkomite. Ved at bevare formandsposten og at være webmaster for vil vi fortsat være drivkraft og koordinatorer på som ved udgangen af 2009 skal være fuldt udbygget og implementeret på 90 % af lægesystemernes medicinkort. Lokalt vil vi udvikle og implementere basislisten for almen praksis i Region Nordjylland på relevante terapiområder og ønsker mere end 50 unikke IT-besøg ugentligt på vores liste. Markedsføring af listen vil ske på efteruddannelsesbesøg, via undervisning, nyhedsbreve og konsulenterne i Nord-KAP. Der foregår i øjeblikket i SDSD (sammenhængende digital sundhed i Danmark) et stort arbejde med at udvikle et fælles medicinkort. I dette arbejde har LME foreslået og beskrevet mulighederne for beslutningsstøtte ved bestilling af medicin. Dette vil forbedre muligheden for Side 5/36

6 rationelt valg af medicin i sektorerne og specielt ved sektorovergange, idet både evidens og økonomiske overvejelser vil indgå i beslutningsstøtten. Vi vil vi deltage i aktiviteter omkring beslutningsstøtte på det fælles medicinkort. PPI - Medicin, der dæmper symptomer fra mavesyreproduktion Alle regioner har dokumenteret et betydeligt besparelsespotentiale på PPI-området. Derfor har praksissektoren, på opfordring fra LME nedsat en arbejdsgruppe med tværsektoriel repræsentation for at bedre samarbejdet i sektorovergange og i hver af sektorerne at fremme brug af billigste produkter, der virkningsmæssigt ikke adskiller sig fra de dyre. Erfaringer i det tidligere Roskilde Amt (Bedst Og Billigst, BOB-projektet) 1 har vist at en fælles indsats mellem primær og sekundærsektor øger muligheden for at ændre ordinationsadfærd. LME deltager i arbejdsgruppen med det formål at reducere forbruget af de dyre PPI i primær sektor med 8 %. En forudsætning for at nå disse mål er at der er enighed med sekundær sektor om indsatsen og at der afsættes ressourcer til implementering og opfølgning Gruppens rapport er i øjeblikket til endelig godkendelse. Herefter starter implementering via informationsmateriale til praksis, til patienter og til medier for at øge opmærksomheden på det rationelle i analog substitution på områderne. Benzodiazepiner Forbruget af disse stoffer er uhensigtsmæssigt højt i alle regioner. Der foreligger betydelig evidens for stoffernes skadelige bivirkninger og mangel på virkning ved et kontinuerligt forbrug. I Thyborønområdet startedes i 2006 en relativt enkel model til reduktion af forbruget, hvor det er lykkedes at via enkle metoder at opnå en signifikant effekt. I øjeblikket er et lignende projekt i gang i Thisted. Der er i flere områder og hos mange praktiserende læger ønske om at intensivere indsatsen på området. LME vil understøtte implementering af Thyborønmodellen i kommuner eller andre grupper af praktiserende læger (12. mandsforeninger) der er interesserede. Vi vil samarbejde med de kommunale praksiskonsulenter og tilbyde støtte til gennemførelse af projektet. Der forventes som minimum at 2 kommuner påbegynder et projekt i løbet af Vi forventer i løbet af 2009 at kunne reducere regionens forbrug med procent. Vi tilbyder interesserede grupper at deltage i afvikling af startmøder og stiller relevant informationsmateriale til rådighed, leverer ønskede statistikker og deltager som konsulenter i at gennemføre processen. Samtidigt vil vi understøtte reduktion i brugen af disse stoffer via PEB, nyhedsbreve og uddannelsesinitiativer. Morfika Region Nordjylland har et meget højt forbrug af morfika og morfikalignende stoffer til behandling af ikke-maligne smerter og et højt forbrug af dyre morfika uden behandlingsmæssige fordele. Derfor har 1 BOB står for bedst og billigst. Det tidligere Roskilde Amt gennemførte i perioden det første projekt BOB. Her viste det sig efterfølgende, at amtets medicinudgifter var faldet, mens de steg i resten af landet. Side 6/36

7 LME taget initiativ til et samarbejde med repræsentanter for Embedslæge-institutionen, Smerteklinikken, fra den regionale lægemiddelkomite og fra Ålborg kommunes misbrugscenter. Vi vil sammen med relevante aktører, starte en regional indsats for at mindske problemerne på området. Arbejdsgruppen vil udarbejde anbefalinger på området og LME vil via møder, nyhedsbreve og presse deltage i at implementere anbefalingerne i almen praksis. Dette vil ske i samarbejde med de øvrige aktører på området. Praksiskonsulentordningen Praksiskonsulentordningen (PKO) har eksisteret i Nordjylland siden 1995, og har løbende skullet tilpasses de store forandringer der er sket i sundhedsvæsenet men med stort set uændret vision: At styrke samarbejdet mellem sygehuse, de praktiserende læger og kommunerne til gavn for den enkelte patient. Hovedindsatsområderne er i 2009 at indgå i arbejdet nationalt og regionalt omkring Forløbsbeskrivelser Sundhed.dk utilsigtede hændelser ICPC kodning Implementering af forløbsydelsen Disse områder er beskrevet selvstændigt nedenfor. Den samlede handleplan for PKO ses som Bilag 3 Handleplan for PKO 2009 Her skal specifikt nævnes: Kronikerområdet Siden kommunalreformen har der været arbejdet intenst på at forbedre indsatsen overfor borgere med kronisk sygdom først og fremmest med fokus på de 8 folkesygdomme + demens, der er et specielt indsatområde i Region Nordjylland. I RN er indsatsen tænkt understøttet og koordineret af Kronikerenheden. Praksiskonsulentordningen og øvrige kvalitetstiltag i Nord-KAP skal understøtte arbejdet med implementering af sundhedsaftaler indenfor de kroniske sygdomme. Da hovedparten af kronikeromsorgen foregår i primærsektor er det af afgørende betydning for en vellykket forbedret indsats at Nord-KAP, Praksisudvalg, praksissektor og kronikerenhed har fælles visioner, tæt kontakt og sammen foretager løbende justering af indsatsen. Praksiskonsulentordningen har opgaven med at støtte kronikerenheden i at implementere sundhedsaftalerne på kronikerområdet i den enkelte praksis. I løbet af 2009 forventer vi: At der i alle kommuner er ansat kommunale praksiskonsulenter. At der er ansat fagspecifikke praksiskonsulenter inden for de kroniske sygdomme. At Nord-KAP har repræsentation i de faglige fora for kroniske sygdomme. At der tilbydes understøttende tiltag til den enkelte praksis med henblik på at implementere sundhedsaftalerne (undervisning til læger og praksispersonale, IT/skriftligt materiale, der letter omsorgen for kroniske patienter). Side 7/36

8 at dem enkelte praksis har større fokus på en systematisk indsats overfor personer med kronisk sygdom, er startet med at arbejde udfra stratificeringsmodeller og understøtter den enkelte patient i egenomsorg (Kram-faktorer). De enkelte aktørers opgaver på kronikerområdet er uddybet i Bilag 1 PKO s opgaver i kronikerindsatsen Forløbsbeskrivelser En forløbsbeskrivelse er en vejledning til de praktiserende læger, i hvordan patientforløbet håndteres på tværs af sektorgrænser. Forløbsbeskrivelser udarbejdes i samarbejde mellem afdelinger og praksiskonsulenter. Nord-KAP arbejder systematisk med at samle, strukturere og standardisere forløbsbeskrivelser for de nordjyske læger. Vi vil tage initiativer til udarbejdelse af forløbsbeskrivelser på områder, hvor disse efterspørges Vi vil sikre, at de enkelte forløbsbeskrivelser opbygges ud fra en nationalt accepteret manuskriptvejledning. Vi vil arbejde mod flest muligt nationalt dækkende, færre regionalt dækkende og så få lokale forløbsbeskrivelser som muligt. Praksiskonsulenterne er ankermænd i den koordinering, som er nødvendig for at sikre fælles retningslinjer. Regionalt dækkende forløbsbeskrivelser publiceres på Praksisinfo under et selvstændigt menupunkt. Aktiviteter i relation til KEU Praksis i udvikling. Der er stor interesse fra almen praksis i tiltag der kan styrke kompetencerne indenfor organisation og ledelse i almen praksis. Inspireret af det tidligere pilotprojekt praksismatrix har Praksissektor, Kvalitetsog Efteruddannelsesudvalget og Nord-KAP i fællesskab startet projekt: Praksis i udvikling (PIU). Tilbuddet er i efteråret 2008 præsenteret for de praktiserende læger og der er tilmeldt i alt 18 praksis som interesserede. Se den fulde projektbeskrivelse her (link) Vi vil i 2009 gennemføre projektet i de tilmeldte praksis. Bestyrelsen vil i efteråret 2009 modtage en status på projektet mhp. stillingtagen til en eventuel videreførelse. Utilsigtede hændelser Indberetning af UTH er allerede lovpligtig for sekundær sektor og det forventes at loven og UTH fra vil omfatte primær sektor også. Som den eneste region har KEU og Nord-KAP et projekt kørende der indsamler erfaringer på området. Projektet startede 2008 og der er bevilget en fortsættelse til udgangen af 2009 se projektets afrapportering pr. oktober Det er målet at vi i løbet af 2009 Øger den praktiserende læges kendskab til og brugen af indberetning af UTH. Side 8/36

9 Styrker PK-ordningens rolle som ambassadører for brugen af indberetning og at den enkelte PK bruger det indberettede til kvalitetsforbedringer i samarbejdet med sekundær sektor. Intensiverer samarbejdet med kvalitetskontorer i Regionen på Uth området. Vi deltager i det centrale arbejde under PLO og DSAM mhp. at udforme den endelige metode for håndtering af UTH i primær sektor. DANPEP DANPEP står for Danske Patienter Evaluerer almen Praksis. Evalueringen finder sted ved at patienter evaluerer deres læge og lægepraksis via spørgeskema. Der er dannet en lokal projektgruppe, der står for afvikling af undersøgelsen. I 2009 vil 50 læger blive tilbud deltagelse i DANPEP (Kvalitets- og Efteruddannelses Udvalget har bevilget midler til 50 DANPEP-undersøgelser). Der vil blive informeret om muligheden for at deltage i undersøgelse og der vil blive afholdt et orienteringsmøde, hvorefter lægerne har mulighed for at tilmelde sig. Lægerne skal udlevere 130 spørgeskemaer til patienter, som sender disse til en uafhængig instans DANPEP s sekretariat i Århus under DAK-E. Undersøgelsen vil her blive bearbejdet, og lægen vil få en tilbagemelding. På baggrund heraf vil der blive afholdt et opfølgningsmøde og endvidere er der i Nordjylland planlagt to udviklingsmøder med henblik på at anvende data til kvalitetsudvikling i egen praksis. Der er således planlagt deltagelse af både læger og praksispersonale. Undersøgelserne tænkes samlet afviklet over foråret med afsluttende udviklingsmøde efteråret Data for undersøgelsen bliver i anonymiseret form anvendt til forskning og det regionale kvalitets- og efteruddannelsesudvalg får et anonymiseret udtræk af de samlede resultater. APO (Audit projekt Odense). APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling og efteruddannelse i Almen Praksis. APO s formål er, at udvikle og gennemføre kvalitetsudviklingsprojekter baseret på aktivitetsregistrering samt at analysere arbejdet i almen praksis i forbindelse med konkrete projekter. APO anvender et auditspørgeskema. APO tilbyder undersøgelser. Disse undersøgelser kan de regionale Kvalitets- og Efteruddannelses-udvalg vælge at udbyde til lægerne i regionen. Der bliver udleveret skemaer til aktivitetsregistrering, som returneres til APO, hvor de bearbejdes og returneres til lægen mhp. vurdering af resultatet. Dette sker i forbindelse med opfølgningsmøder. APO har et netværk, hvor Nordjylland er repræsenteret med en praksiskonsulent og en kvalitetsudviklingskonsulent. Vi vil fortsat deltage i APO-netværket. Side 9/36

10 Der vil i 2009 blive udbudt en audit om gynækologi samt en audit om praksisudviklings-arbejdet. Der afholdes et APO-internat på Vejlefjord marts Generelt vil vi vurdere de udbudte audits med stillingtagen til, hvorvidt de skal afvikles i Region Nordjylland efter beslutning i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Forløbsydelsen Forløbsydelsen for diabetespatienter er en helt ny form for ydelseshonorering, som almen praksis kan vælge at tilslutte sig. Formålet med forløbsydelsen er at udvikle og sikre kvaliteten i behandling af kronisk sygdom i almen praksis, og at give lægen et instrument til planlægning og kvalitetssikring af behandlingen og kontrollen af diabetespatienter i egen praksis. I Region Nordjylland er der ansat to praksiskonsulenter til at implementere og følge op på forløbsydelsen. Der er i Region Nordjylland tilmeldt 18 ydernumre (heraf 11 aktive) med 37 praktiserende læger til forløbsydelsen. Vi vil arbejde videre med at understøtte brug af forløbsydelsen i Region Nordjylland. Før forløbsydelsens fremtid er endelig besluttet politisk har det ingen mening i at promovere den direkte. Der er til gengæld næppe tvivl om at datafangsten kommer til at indgå i den nye overenskomst i en eller anden form. Der kan satses lidt på NIP (Nationalt indikator projekt) Audit konferencen. Konsulenterne kunne f.eks. få samlet eller besøge de, som er meldt på datafangst mhp. at forberede noget til konferencen. Når de deltagende læger har opdaget, hvad de egentlig kan få ud af kvalitetssikring, kan de bruges som brohoved Systemet passer til alle former for kronisk sygdom, og kan vi få en del praksis med praktisk erfaring til at markedsføre kvalitetssikring, vil det være meget nemmere at overbevise andre om at komme i gang. Nord-KAP har en praksiskonsulent som medlem af DAK-E s baggrundsgruppe for forløbsydelsen. Han vil i 2009 deltage i denne baggrundsgruppe og rapportere tilbage om gruppens arbejde. Forløbsydelsens nuværende udbredelse ses her Bilag 5 Forløbsydelsens udbredelse Nordjysk Praksisdag Nordjysk praksisdag er en undervisningsdag for praktiserende læger, praksispersonale og uddannelseslæger på vej til almen praksis. Dagen har været afholdt 4 gange sidst den 12. september 2008 med deltagelse af i alt 500 personer. Dagen fik en meget positiv evaluering. Se evt. præsentationer fra dagen her Side 10/36

11 I 2009 skal afvikling af evt. Nordjysk praksisdag 2010 besluttes og planlægning skal i givet fald begynde. Nordisk Kongres 2009 Nordisk Kongres Nord-KAP har i samarbejde med DGE to gange tidligere arrangeret fællestur for praktiserende læger og yngre læger til Nordisk Kongres i almen medicin. I 2005 gik turen til Stockholm og i 2007 gik turen til Island. I 2009 afholdes kongressen i København og Nord-KAP vil arrangere en fælles tur for de praktiserende læger og yngre læger i blokstilling. Formålet med at lave fælles arrangement til kongressen er at: Styrke det kollegiale sammenhold mellem regionens praktiserende læger. Understøtte præsentationen af almen praksis i Nordjylland. Styrke rekruttering og integration af yngre læger. Det er Nord-KAPs ønske, at afholde et introduktionsmøde i Aalborg primo 2009, hvor de praktiserende læger og yngre læger i blokstilling bliver præsenteret for fælles arrangementet til København med fælles udrejse, hotelophold, fælles aktiviteter og muligheden for at holde oplæg og udarbejde præsentationer til kongressen. Kongressens hjemmeside kan ses på dette link ICPC ICPC (International Classification of Primary Care) er et kodesystem for symptomer og diagnoser udviklet til brug i almen praksis. ICPC har været i brug i Danmark siden En ensartet kodning giver mulighed for at lave statistikker og søgninger og muliggør udveksling af informationer. Formålet med ICPC kodning er altså informationssøgning og formidling i et bredere perspektiv. ICPC kodning er nødvendig for at kunne bruge flere og flere hjælpeværktøjer, f.eks. datafangst og Linkportalen. ICPC består af ca. 700 koder og er en pendant til sekundær sektors ca ICD10 koder. Cirka 25 % af de praktiserende læger koder ikke og yderligere 25 % koder kun få af deres kontakter. Nord-KAP vil fremme udbredelsen af ICPC kodning. Vi vil arrangere systemspecifikke kurser i ICPC kodning, hvor systemhuse inviteres til at demonstrere hvordan man koder, og hvad man kan i systemerne, når man koder. Vi vil reklamere for Linkportalen, og der skal laves vejledninger i brug af denne så snart den fungerer stabilt og pålideligt. Datakonsulenten er sammen med en praksiskoordinator medlem af ICPC baggrundsgruppen, og vil fortsat deltage i gruppens møder. Uddannelse Side 11/36

12 Efteruddannelse af praksispersonale På grund af stigende opgavemængde og faldende bemanding blandt de praktiserende læger, har en arbejdsgruppe nedsat under Nord-KAP primo 2008 udarbejdet en overordnet strategi for opkvalificering og løbende efteruddannelse af klinikpersonale i almen praksis. Efterfølgende er der i efteråret 2008 afholdt 11 undervisningsmoduler omkring iskæmisk hjertesygdom, diabetes, allergi & KOL samt demens. Tilbagemeldingerne fra kursisterne har været positive, så det er ønsket, at der skal afholdes nye kurser for praksispersonalet i foråret Den iværksatte efteruddannelse af klinikpersonale skal videreudvikles. De moduler der allerede er etableret indenfor kronikerområdet (hjerte-kar sygdomme, astma og KOL, Diabetes og geriatri) skal fortsat udbydes i både forårs- og efterårssemesteret Dette sker i samarbejde med Kronikerenheden for at styrke relationerne til det kommunale. Derudover skal der udbydes yderligere 4-8 moduler i løbet af Blandt emnerne skal være nogle af personalets kerneydelser: Den motiverende samtale telefonvisitation, rådgivning om kost og motion, ITfunktioner (sundhed.dk, basislisten, basal tekstbehandling o.l.), god laboratorieadfærd (herunder brug af webreq). Integration af efteruddannelsesvejlederne (EUV) i kvalitetsarbejdet EUV har hidtil været en centralt forankret konsulent med ansvar for at servicere og udvikle (DGE). Siden er funktion lagt decentralt i regionerne og i den forbindelse skal der ske en integrering af EUV-funktionen i det øvrige konsulentarbejde. EUV erne besidder nogle særlige kompetencer i form af indsigt i pædagogisk metode, erfaring med kursusudvikling og lignende som vil være meget vigtige i mange sammenhænge i kvalitetsarbejdet, men naturligvis især i uddannelses-sammenhænge bredt. Med udgangspunkt i deres kerneområde, som fortsat er styring af DGE, skal EUV ernes fremtidige virke i Nord-KAP tilrettelægges. Der vil således være behov for at EUV erne deltager i andre funktioner, herunder tilrettelæggelse af uddannelsesinitiativer, som det er sket med dialogmøderne om akut kræftbehandling. En meget vigtig funktion er DGE-nords hjemmeside, som indeholder store mængder af viden om uddannelse i praksis. Denne hjemmeside skal udvikles og styrkes i et samarbejde med Nord-KAP's sekretariat. Der har i efteråret 2008 været drøftelser mellem Praksissektor, Praksisudvalg, EUV og Nord-KAP. Ansættelsesform og vilkår skal endelig fastlægges af KEU. Derefter skal der i løbet af foråret 2009 formuleres en egentlig handleplan for EUV s fremtidige placering og funktion. EUV påtænkes tæt knyttet til uddannelseskoordinator i Nord-KAP. Forskning. Forskningsenhed for almen praksis i RN I evalueringen af Nord-KAP 2006 blev det fremhævet, at Nord-KAP med fordel kunne understøtte etablering af en forskningsenhed for almen praksis i RN Side 12/36

13 Der blev i 2007 udarbejdet et oplæg mhp. etablering af en forskningsenhed for almen praksis i RN i tæt samarbejde med Aalborg Sygehus, Forskningsenheden for Almen Praksis ved Århus Universitet, Kommunale Repræsentanter, Aalborg Universitet og Nord-KAP.(link). Der blev ved budgetforhandlingerne i RN IKKE fundet midler til initiering af enheden. Der er i Nord-KAPs forretningsudvalg og daglige ledelse fortsat et stort ønske om at etablere en sådan enhed og vi ønsker i foråret 2009 at drøfte dette med bestyrelsen. Øvrige Aktiviteter Handleplan for IT området er beskrevet i Bilag 4 Handleplan på IT-området: Informationsformidling Nord-KAP har med Nyhedsmail fra Nord-KAP indtaget en nøgleposition mht. formidling af faglig information til praktiserende læger i Region Nordjylland. Cirka 24 praksis (50 læger) abonnerer ikke på Nyhedsmail fra Nord-KAP. Alle disse er i 2007 blevet kontaktet 2 gange via brev, hvori de er blevet opfordret til at tilmelde sig. I alt 395 abonnerer på Nyhedsmail fra Nord-KAP, heriblandt uddannelseslæger, men også ikkelæger, klinikpersonale mv. Nyhedsmailen er åben for alle interesserede, og det er ikke altid muligt at se, hvem der tilmelder sig. Nyhedsmail fra Nord-KAP er i gennemsnit udsendt en gang om ugen, men kan i princippet udsendes dagligt. Det er indholdet som er afgørende, ikke udgivelsesintervallet. Frem til 2010 vil vi konsolidere nyhedsmailens position. Vi skal have engageret praksiskonsulenterne. De skal se sig selv som leverandører af nyheder. Nyhedsformidling på Praksisinfo.rn.dk via sundhed.dk har været besværliggjort af tekniske problemer. Indtil man får løst problemerne, publiceres kun de allervigtigste nyheder på Praksisinfo. Når de tekniske problemer er løst, skal man på Praksisinfo kunne finde samtlige udgivne nyhedsmail, og når det teknisk er muligt, skal Nyhedsmail konstrueres direkte på Praksisinfo. Ud over Nord-KAP udsender Praksissektoren og Lægekredsforeningen også nyheder til de praktiserende læger. Hver især vedligeholder en adressedatabase. Det skal overvejes, om der bør oprettes en fælles mailadresse-database, og i den forbindelse, om der skal anskaffes et system til administration af tilmelding, afmelding og rettelser i databasen. Praksisinfo opbygges i Regionens CMS system, hvorfra data eksporteres til sundhed.dk. Praksisinfo.rn.dk var tænkt som det væsentligste omdrejningspunkt for nyheds- og informationsformidling til de praktiserende læger, men tekniske problemer har i praksis forhindret dette, idet Sundhed.dk i lange perioder har været ude af stand til at modtage eksporterede data. Eksportfunktionen skønnes i 2008 at have været ude af drift i 70 % af tiden. Det er ikke muligt at se, hvornår eksportfunktionen kører, og efter nedbrud følges der ikke op på, hvad der måtte være lavet af ændringer på sitet under nedbruddet. Alene denne situation gør Praksisinfo mere eller mindre uanvendelig. Derudover kommer, at der sker en række opsætningsmæssige ændringer efter eksporten, som virker meningsforstyrrende. yderligere er det ikke muligt at Side 13/36

14 anvende gængse funktionaliteter som hotspots, bookmarks og iframe, idet de ikke understøttes af eksportfunktionen. Skulle det lykkes at få en eksport igennem forhindrer Sundhed.dk s egne funktionaliteter (søgefunktioner, menustruktur, sikkerhedsadministration, hastighed mv.) optimal udnyttelse af sitet. Vi vil følge sundhed.dks bestræbelser på at forbedre eller udskifte deres CMS system (TeamSite), og nøje vurdere hvornår det vil være hensigtsmæssigt at droppe vores regionale CMS system og dets eksportfunktion til fordel for Sundhed.dk s eget CMS system. Vi vil løbende gøre opmærksom på uhensigtsmæssigheder i de nuværende systemer og tilskynde til udskiftning og forbedring. Alle sider på Praksisinfo opdateres mindst en gang om året. Visitationsvejledning For at hjælpe nye læger, har regionens direktion besluttet, at der skal opbygges en visitationsvejledning til de praktiserende læger. Nord-KAP har derfor bedt alle afdelinger der kan visiteres til, om at oprette en side på deres internet Til praktiserende læger. Når disse sider er klar, vil vi opbygge en visitationshåndbog på Praksisinfo.rn.dk med link til alle afdelingers Til praktiserende læger sider. Hotlinelisten Næsten alle lægepraksis har telefonnumre og andre kontaktinformationer, som ikke er tilgængelige for offentligheden. Disse hemmelige informationer bliver i øjeblikket ajourført manuelt i Praksissektoren og udsendes et par gang om året med brev til alle læger og sygehuse. De praktiserende læger er ifølge overenskomsten forpligtede til at vedligeholde deres kontaktoplysninger på sundhed.dk s praksisdeklarationer, og Nord-KAP har i 2008 fået mulighed for at lave udtræk fra praksisdeklarationerne. Det var planen, at udtræk fra praksisdeklarationerne skulle erstatte den nuværende Hotlineliste i begyndelsen af For få praktiserende læger har dog udfyldt praksisdeklarationerne, og derfor har et udtræk endnu ingen værdi. Mange læger har problemer med at udfylde praksisdeklarationerne, idet medarbejderpas og/eller administratoradgang er forældet og først kan fornys efter henvendelse til sundhed.dk. Sundhed.dk s sikkerhedsadministration er så besværlig, at mange læger ikke kan finde ud af den. Vi vil lave et forslag til en forenklet sikkerhedsadministration, og sende dette forslag til sundhed.dk. Når et passende antal læger har ajourførte praksisdeklarationer på sundhed.dk, vil Nord-KAP overtage administrationen og udsendelsen af Hotlinelisten. Webreq Webreq er et web baseret modul til Elektronisk rekvirering af laboratorieprøver. Webreq er endnu ikke udbredt til lægerne i Region Nordjylland. Den 1. februar tiltræder en webreq-konsulent, til det praktiske arbejde med implementeringen. Side 14/36

15 Datakonsulenten støtter webreq-konsulenten i kontakten med de praktiserende læger og planlægger gennemførelsen af de første 30 praksis. Datakonsulenten yder System-support (faglig support ydes af laboratorierne). Og datakonsulenten opretter nye lægepraksis efter 1. implementeringsrunde. Samspil med andre informationskanaler Der eksisterer en del andre regionale og kommunale hjemmesider med informationer rette mod de praktiserende læger. Eksempelvis Nordjysksundhed.dk, kraeftcentrumaalborg.dk og Aalborg Kommunes hjemmeside. Vi vil arbejde for at Informationer fra andre hjemmesider rettet mod de praktiserende læger i Region Nordjylland søges integreret i Praksisinfo.rn.dk. Først og fremmest via eksport. Alternativt via linkning til information struktureret på samme måde som information på Praksisinfo. I første omgang skal der etablere et samarbejde med Nordjysksundhed.dk og kraeftcentrumaalborg.dk. Senere Aalborg Kommune m.fl. På nationalt plan vil Nord-KAP arbejde for en ensartet opbygning af de 5 regioners Praksisinformation og tværgående søgefunktionaliteter. Vi vil deltage aktivt i de kommende nationale redaktions- og webmastergrupper for Praksisinfo. Organisering Kvalitetsenheden for Almen Praksis (Nord-KAP) blev etableret pr. 1. januar 2003 med fysisk placering på den daværende amtsgård. Efter anbefaling af en arbejdsgruppe og efter en del sonderinger flyttede Nord-KAP i april 2004 ind i lokalerne på Sofiendalsvej i Aalborg SV. I oktober 2007 flyttede Nord-KAP til den nuværende adresse på Østre Allé 91, hvor enheden deler lokaler med Sundhedsfaglig Videnscenter og Kronikerenheden. Bestyrelse Bestyrelsen udgøres af medlemmerne af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU). Bestyrelsen fastlægger de overordnede retningslinjer for Nord-KAPs aktiviteter. Praksisudvalget har mulighed for at udpege 1 repræsentant fra DSAM til bestyrelsen efter indstilling fra DSAM og Praksissektoren har mulighed for at udpege 1 kommunal repræsentant til bestyrelsen efter indstilling fra Kommune Kontakt Rådet. Bestyrelsens sammensætning pr : Helle Andersen, medlem af Regionsrådet. Gunhild Olesen Møller, medlem af Regionsrådet. Jens Lauritzen, borgmester i Eddie Nielsen, Praksisudvalgsformand. Karen Margrethe Bjerre, Praksisudvalget. Ole Friis Junge, Praksisudvalget. Side 15/36

16 Vesthimmerlands Kommune. Lars Mathiesen, Direktør, Region Nordjylland. Henrik Sprøgel, Praksissektorchef, Region Nordjylland. Frantz Vogel, DSAM. Bestyrelsen disponerer over Nord-KAPs til rådighed stillede økonomiske midler på betingelse af, at der udarbejdes: Et årligt budget En årlig handleplan En årsberetning Et årsregnskab Bestyrelsens kompetencer og opgaver i forhold til Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget fremgår af Landsoverenskomsten 12 c og 12 D samt for finansieringens vedkommende 108 C stk. 2. Forretningsudvalg Nord-KAP ledes imellem bestyrelsesmøderne af et forretningsudvalg. Forretningsudvalgets medlemmer er de koordinerende læger i Nord-KAP samt en repræsentant udpeget af Praksissektoren og en repræsentant udpeget af de praktiserende læger. Forretningsudvalget refererer til bestyrelsen. Forretningsudvalgets beslutninger træffes i enighed. Forretningsudvalgets sammensætning pr : Eddie Nielsen, Praksisudvalgsformand. Leo Thomsen, Koordinerende læge. Henrik Sprøgel, Praksissektorchef. Jørgen Peter Ærthøj, Koordinerende læge. Koordinerende læger Den daglige ledelse varetages af de koordinerende læger med hjælp fra sekretariatet. De koordinerende læger i Nord-KAP har det overordnede ansvar for: Samarbejdet med praksisudvalget, praksissektor og bestyrelsen for Nord-KAP. I samarbejde med fagligt forum og kronikerenheden at udarbejde årlige handleplan og årsrapport på området. Fagligt forum Fagligt forum har ingen selvstændig beslutningskompetence, men danner baggrund for drøftelser af mål og handleplaner om fremadrettede initiativer med delelementer fra en eller flere af områderne. Møderne i fagligt forum ledes af de koordinerende læger i Nord-KAP. Det faglige forum består af de koordinerende læger og repræsentanter fra praksisudvikling (Lægemiddelenhed, praksiskonsulentordningen, Praksissektoren, Praksisudvalget, uddannelsesområdet (tager udgangspunkt i DGE, praksisuddannelse, AMU-funktionen og inddrager alle relevante aktører på uddannelsesområdet) og Forskning. På sigt skal forskningen i almen praksis styrkes. I første omgang ansættes en forskningskoordinator til at beskrive den Side 16/36

17 fremtidige handleplan på området. Koordinator arbejder tæt sammen med forskningsenheden i Århus og forskningsmiljøet omkring Aalborg Universitet og Aalborg Sygehus). Sammensætningen af Faglig Forum er pr. 1/!-09 ikke færdig behandlet. DAK-E DAK-E, - Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed, er oprettet som en enhed i regi af Kvalitets- og InformatikFonden (KIF) i overensstemmelse med overenskomstaftalen mellem PLO og Sygesikringens Forhandlingsudvalg. Arbejdet i DAK-E tager udgangspunkt i den af overenskomstparterne aftalte rammeplan og er koordineret med Den Danske Kvalitetsmodel. DAK-E arbejder med: Datafangstmodulet skal implementeres til alle lægesystemer, således at den enkelte læge kan indberette patienters data til Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD). Et vigtigt led i datafangstmodulet er kvalitetsudvikling på baggrund af tilbagemelding af data til praksis. Diagnosekodningen (ICPC) skal fremmes, således at flere praktiserende læger koder - og koder ens. Indikatorerne for diabetes, KOL og lænderygsmerter er færdigudviklede og skal afprøves. Nye indikatorer skal udarbejdes. Kroniske patienter/patientforløb var et centralt indsatsområde i DAK-projektet og videreføres i DAK-E. Der er netop nu stor opfølgende aktivitet for almen praksis efter Sundhedsstyrelses rapport, "Kronisk sygdom". Mange patienter har gennem DanPEP-spørgeskemaet evalueret forskellige lægepraksis og resultaterne er anvendt til udvikling af praksis. DanPEP skal videreudvikles med både kvantitative og kvalitative aspekter, og flere læge vil få tilbud om at deltage. At koordinere kvalitetsudviklingen i almen praksis. Samarbejdet mellem DAK-E og de enkelte regioner samt på tværs af regionerne er derfor centralt: Omdrejningspunktet for samarbejdet til regionerne er KvalitetsFagligt Udvalg. Hertil kommer samarbejdet med praksiskoordinatorer, kvalitetsudviklingskonsulenter og efteruddannelsesvejledere. DAK-E deltager desuden i et internationalt samarbejde med almenmedicinere i andre europæiske lande Omdrejningspunktet for dette samarbejde er EQuiP. For at hjælpe med her er der dannet et landsdækkende ICPC-kodenetværk i DAK regi. Region Nordjylland er repræsenteret i følgende grupper under DAK-E: KvalitetsFagligtUdvalg Lene Grosen/DAK-E Baggrundsgruppen for DAMD (Kvalitetsog Forskningsudvalget) Henrik Schroll/DAK-E Baggrundsgruppen for Patientforløb og Indikatorer Lars Rytter og Jørgen Steen Andersen/DAK-E Baggrundsgruppen for ICPC Henrik Schroll og Erik Falkø/DAK-E Baggrundsgruppen for DANPEP Henrik Sprøgel (adm.) Leo Thomsen (læge) Leo Thomsen (læge) Jørgen Peter Ærthøj (læge) Hanne Bjørnlund (KR) Morten Ohrt (læge) Lars Ole Larsen (data) Kirsten Freund (læge) Side 17/36

18 Gitte Hove og Hanne Heje/DAK-E Diabeteskoordinationsgruppen Berit Lassen/DAK-E Koordination af praksisinformation på sundhed.dk Bo Gandil/DAK-E Douglas Henderson (læge) Leo Thomsen (læge) Sekretariatet yder sekretariatsbistand til samtlige af de enheder og aktører, der henhører til Nord-KAP. AC-medarbejder Thorbjørn Møller blev ansat i Nord-KAP pr. 1. juni 2005, og varetager bl.a. analyse- og strategiopgaver, implementering af diverse projekter og ad hoc opgaver, rapportskrivning, sekretariats- og administrationsopgaver samt den koordinerende funktion i samarbejde med den koordinerende læge omkring Praksiskonsulentordningen og pr. 1. februar 2006 sekretariatsfunktionen for Kvalitetsudviklingsudvalget. Tina Molbo, fælles sekretær for Nord-KAP og Kronikerenheden blev ansat pr. 1/ Sekretariatet skal yde service, vejledning og udbyde kurser m.m. til de praktiserende læger, speciallæger og andre interessenter indenfor kvalitetsudvikling i almen praksis og skal fortsat være det foretrukne sted, hvor de praktiserende læger og speciallæger henvender sig vedr. kvalitetsfaglige spørgsmål og problemstillinger. Datakonsulentfunktionen Datakonsulent Lars Ole Larsen blev ansat i Nord-KAP d. 1. februar 2007, og varetager bl.a. redigering af Sundhed.dk, den elektroniske nyhedsformidling til de praktiserende læger samt ITsupport til almen lægepraksis og speciallægepraksis samt diverse sekretariats og formidlingsopgaver. Side 18/36

19 Bilag 1 PKO s opgaver i kronikerindsatsen Praksiskoordinator på det kommunale område Den kommunale praksiskoordinators arbejde består i: Planlægning og koordinering af den samlede indsats på området i samarbejde med fagligt forum. Deltagelse i kurser og møder på nationalt plan som har betydning for kronikerindsatsen. Planlægning af Uddannelse for og stimulere teambuilding mellem de kommunale praksiskonsulenter og de fagspecifikke konsulenter. I samarbejde med kommunen, det lokale lægelaug og den enkelte kommunale praksiskonsulent at udarbejde en årlig handleplan som indeholder en beskrivelse af indsatsen i almen praksis overfor kronikere i den enkelte kommune, herunder synliggørelse af sundhedsaftalerne og understøttelse af implementering i den enkelte praksis. Løbende at informere kommunerne om kronikerindsatsen i almen praksis. Rådgive kommunerne om og deltage i ansættelse af kommunale praksiskonsulenter. Forestå koordinerende møder mellem Kronikerenheden og de fagspecifikke praksiskonsulenter. Deltage i arbejdet med at udvikle og understøtte elektronisk kommunikation mellem kommunerne og almen praksis. Sammen med kronikercenteret og den regionale uddannelses koordinator at afholde temamøde(r) på kronikerområdet. Fagspecifikke praksiskonsulenter (Praksiskonsulenter, som hver dækker en eller nogle få af de kroniske sygdomme). Der ansættes praksiskonsulenter på kronikerområderne med følgende opgaver: Udarbejdelse af forløbsbeskrivelser for det pågældende fagområde ud fra nationale vejledninger men med regional tilpasning. Arbejdet sker i tæt samarbejde med styregruppen for forløbsbeskrivelser. Deltage i de(t) relevante faglig(e) forum (a) under kronikerenheden. Deltage i temadag(e) i regi af kronikerenheden. Deltage i centrale arbejdsgrupper efter aftale med den kommunale praksiskoordinator. Udbrede kendskabet hos de kommunale praksiskonsulenter til det enkelte kroniker-område og til det relevante indhold af sundhedsaftalerne. I samarbejde med de kommunale praksiskonsulenter at arrangere møder og tilrettelægge uddannelse i den enkelte kommune. I samarbejde med den regionale uddannelseskoordinator at arrangere undervisning for praksispersonale og praktiserende læger. være fortrolige med og deltage i udbredelsen af kendskab til ICPC, DSAMs vejledninger, nationale forløbsbeskrivelser og elektronisk kommunikation. Samarbejde med interessegrupper (såfremt det lykkes at etablere disse) på udvalgte områder. De kommunale praksiskonsulenter Side 19/36

20 Der forventes ansat minimum 1 praksiskonsulent i hver kommune. Kommunerne har en række opgaver som ønskes løst på lokalt plan. Udover disse løbende opgaver i kommunerne vil Nord-KAP indlede en drøftelse med KKR (det kommunale kontakt Råd) om hvilke opgaver de kommunale praksiskonsulenter skal varetage på kronikerområdet. Som ideoplæg til denne drøftelse vil indgå følgende punkter: Udbrede kendskabet til og implementeringen af sundhedsaftalerne på kronikerområdet. Deltage i de årlige møder for kommunale praksiskonsulenter. Deltage i det årlige møde for praksiskonsulenter. Deltage i temadag(e) om kronikerindsatsen. Arrangere lokale møder for områdets læger og praksispersonale i samarbejde med de fagspecifikke konsulenter. Udarbejde lokale nyhedsbreve der formidles via Nord-KAP. Ad hoc rådgivning for kommunens læger på kronikerområdet. Understøtte udbredelsen af ICPC, elektronisk kommunikation. Deltage i lægelaugets møder. Kommunale praksiskonsulenter pr : Aalborg Kommune Aalborg Kommune Hjørring Kommune Brønderslev kommune Jammerbugt Kommune Frederikshavn Vesthimmerland Rebild Kommune Morsø Kommune Thisted Kommune Mariager Fjord Kommune Ove Grann Jørgen Richard Hansen ikke besat Jesper Holmelund Esben Sevelsted Jørgen Højrup Pedersen Harald Madsen ikke besat ikke besat ikke besat Lise Storm Den regionale uddannelseskoordinator Undervisning af praksispersonale i samarbejde med region, kronikercenter og kommuner på kronikerområdet. Temadag(e) for kronikerindsatsen i samarbejde med kronikerenheden. Kick off dage for kronikerindsatsen. Sammen med de fagspecifikke praksiskonsulenter at tilbyde undervisning i 12 mandsgrupper. Pædagogisk konsulent ved tilrettelæggelse af temadage på de enkelte kronikerområder. Praksiskoordinatorgruppen Diskuterer løbende indsatsen og informere om og koordinere repræsentation fra Nord-KAP i centrale initiativer. Deltager i udarbejdelsen af årlig handleplan og årsrapport. Koordinerer indsatsen på området med andre kvalitetsinitiativer. Snitfladen til den regionale kronikerenhed. Den regionale Kronikerenhed er en væsentlig samarbejdspartner for implementering af sundhedsaftalerne på kronikerområdet. Kronikerenheden: Deltager i det faglige forum. Deltager i redaktionsgruppen for sundhed.dk. Side 20/36

21 Medvirker i tilrettelæggelse af en temadag omkring kroniske patienter for konsulenter, kronikercenter og kommunale/regionale repræsentanter. Bilag 2 LME LME har eksisteret siden og blev evalueret i 2006 (link). Her det blev fastslået at Personlige Efteruddannelses Besøg (PEB) og skriftlig orientering i form af statistikker og nyhedsbreve fortsat er enhedens hovedydelse. Der er siden 2006 kommet et større fokus på forskellige delelementer af rationel farmakoterapi herunder: En styrkelse af samarbejdet med sekundær sektor. Øget undervisning på området. Et ønske om specifikke indsatser på områder, hvor der foregår uhensigtsmæssige ordinationer. Understøtning af initiativer der giver beslutningsstøtte til læger og klinikker. Enheden har derfor de seneste år engageret sig i andre opgaver end de beskrevne hovedydelser. I forbindelse med etableringen af Nord-KAP med fælles bestyrelse og handleplan er der fra LME og fra Nord-KAP et ønske om, at konsulenterne i LME i højere grad understøtter aktiviteter i andre dele af kvalitetsarbejdet og integreres i den samlede indsats i regionen. De ansatte LME konsulenter kan ses på denne side I øjeblikket planlægges enhedens aktiviteter af månedsmøderne og af JPÆ + KN, der fungerer som daglig ledelse af ordningen. For at styrke ordningen ønskes følgende ændringer: Den daglige ledelse udvides til at bestå af MS, KN og JPÆ, Deltagelse i Nord-KAPs faglige forum: MS og KN MS overtager ansvaret for en del af enhedens aktiviteter: Afholdelse af månedsmøder. Tilrettelæggelse af kursus- og efteruddannelse for LME. Afholdelse møder i den daglige ledelse. Udarbejdelse af årsrapport og handleplan i samarbejde med KN, JPÆ og fagligt forum Udarbejdelse af budget, regnskab varetages af Nord-KAP med JPÆ som ansvarlig. Der er fra Nord-KAPs daglige ledere ønske om at bruge de kompetencer som konsulenterne besidder i et tættere samspil med det øvrige kvalitetsarbejde som det fremgår af den samlede handleplan. For at frigøre MO, MS og ES til andre aktiviteter i Nord-KAP ønsker vi, indenfor det gældende budget, at ansætte yderligere en konsulent. I 2009 vil vi fortsætte de grundlæggende ydelser som LME bygger på, nemlig PEB og Nyhedsbreve. Herudover ønsker enheden: At være drivkraft og koordinator på den nationale basisliste og deltage i arbejdet omkring beslutningsstøtte til medicinvalg på det fælles medicinkort. At tilbyde lægerne hjælp til at reducere forbruget af nerve- og sovemedicin i RN. At tilbyde 12.mandsforeninger og praksispersonale undervisning i rationel farmakoterapi. At deltage i projektet om analog substitution på tværs af sektorerne. Side 21/36

22 At fortsætte arbejdet med relevante samarbejdspartnere om reduktion af morfikalignende stoffer i RN. At deltage arbejdet i den regionale lægemiddelkomite. At understøtte ledelses og organisationsudvikling. Projektet der er igangsat af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. At deltage i relevante projekter på området indenfor de afsatte ressourcer efter aftale med bestyrelsen for Nord-KAP. Nedenfor beskrives de enkelte punkter i detaljer. PEB Baggrund: PEB (Personlige Efteruddannelses Besøg)er en veletableret metode til påvirkning af ordinationspraksis i den enkelte praksis. Der er høj deltagertilfredshed og metoden er evalueret. I 2009 vil vi: Aflægge besøg hos mindst 70 % af lægerne i regionen med budskaber fra runde 5. Aflægge besøg hos 90 % af nynedsatte. Vi vil herudover udsende et personligt brev til nynedsatte og tilbyde et personligt besøg med introduktion til LME. Tilskynde til at uddannelseslæger deltager i PEB i deres respektive klinikker. Motivere de nytilkomne læger fra Viborg og Århus for PEB, således at også 70 % af denne gruppe modtager besøg. Metode: Der anvendes den sædvanlige cyclusmodel og besøgene koordineres af sekretær i Nord- KAP. Denne besøgsrunde afsluttes efteråret 2009 og ny besøgsrunde planlægges med afvikling i Vi vil fortsætte bestræbelserne på at klinikker får besøg af samme læge og vi vil forbedre planlægning af besøgene via den nye sekretær i Nord-KAP. Såfremt vi ikke opnår et tilstrækkeligt antal invitationer fra de nytilkomne læger vil vi tage personlig kontakt til disse. Nyhedsbreve Brevene ses som en væsentlig metode til formidling af relevante nyheder på terapiområdet, spec. med fokus på problemområder i RN. Med de fælles elektroniske kommunikationsvej til lægerne er der åbnet mulighed for hurtige meddelelser af aktuel karakter. Vi vil som minimum at udsende 4 nyhedsbreve/år via Nord-KAPs nyhedsbreve. Herudover udsendes relevante nyheder, der ikke kan afvente nyhedsbreve vil Nord-KAP. Det er desuden vores mål at mindst % af regionens praktiserende læger besøger hjemmesiden og læser nyhedsbreve, og at udbrede kendskabet til nyhedsbrevene hos samarbejdspartnere og hos uddannelseslæger. Metode: På skift er en af konsulenterne sammen med Kirsten Nielsen redaktører og materialet til brevene diskuteres på mail og på månedsmøderne. I LME er hver konsulent ansvarlig for er par ATC-grupper (den farmakologiske inddeling af medicin) og de ATC ansvarlige har et specielt ansvar for ad hoc meddelelser. Løbende ved undervisning, på besøgsrunden og i den regionale Lægemiddelkomite at gøre opmærksom på nyhedsbrevene. Den nationale basisliste. LME har været initiativtager til at udvikle en elektronisk webbaseret basisliste og de 5 regioner nu har aftalt løbende udvikling af en fælles platform for basislisterne. Siden kan ses på og gruppens kommissorium kan ses her Side 22/36

Program Fredag den 7. marts. 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg

Program Fredag den 7. marts. 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg KEU Drifter nogle ting Nyudvikler Program Fredag den 7. marts Koordinerer Samarbejder 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg APU Institut DAK-E APO Forskningsenheden PKODet almenmedicinske hus

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2011

Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Kvalitetsudvikling i almen praksis

Kvalitetsudvikling i almen praksis Sekundær brug af EPJ data Kvalitetsudvikling i almen praksis Udvikling af IT værktøj Søren Friborg Implementering i 10 syst. Chef for Implementering i lægepraksis Den Almenmedicinske Kontakten lægepraksis

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Notat. vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark

Notat. vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark IT-styregruppen Dato: 13. juli 2007 Journalnr.: - Initialer: TLe Notat vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark Baggrund

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Konsulentnyt fra Nord-KAP

Konsulentnyt fra Nord-KAP 3. ÅRGANG 2. NUMMER Konsulentnyt fra Nord-KAP Juni 2015 Profil: Gitte Sand og Marianne Siersbæk I dette nummer: 1 Profil: Gitte Sand og Marianne Siersbæk 2 Nord-KAPs organisering 4 Konsulent rekrutteringsmøde

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

DSKS årsmøde d. 9. januar 2009, kl. 9 12

DSKS årsmøde d. 9. januar 2009, kl. 9 12 DSKS årsmøde d. 9. januar 2009, kl. 9 12 Workshop : Monitorering af patientforløb i almen prakis Workshopleder: Chef for DAK-E Søren Friborg Formål: Workshoppen vil ud fra konkrete sygehistorier beskrive

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Årsrapport. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2009 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Utilsigtede Hændelser og Patientsikkerhed Indsatsområde: Tværgående tema Utilsigtede Hændelser og Patientsikkerhed Siden 2010 har det været lovpligtigt at rapportere

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser I nedenstående er udmøntningsplanen for den ældre medicinske patient præsenteret skematisk. Ønskesuddybet viden om udmøntningsplanen henvises til Fælles udmøntningsplan for den ældre medicinske patient

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Hjælpeværktøjer. af Lægemiddelenheden i Region Nordjylland

Hjælpeværktøjer. af Lægemiddelenheden i Region Nordjylland Hjælpeværktøjer af Lægemiddelenheden i Region Nordjylland BASISLIStEN Basislisten.dk er Lægemiddelenhedens bud på et rationelt præparatvalg ved førstegangsordination indenfor de mest brugte terapiområder

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplægsholderen Alice Morsbøl, kontorchef Regional koordinerende funktion,

Læs mere

Demensnetværk. Jesper Torp Nielsen

Demensnetværk. Jesper Torp Nielsen Demensnetværk Jesper Torp Nielsen Punkter Status for implementering af udredningsmodellen Rebild. Status på organiseringen af e for DÆMP/Demens afholdt møde i FFKS Andet? S u n d h e d s k o o r d i n

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

9. Evt. - Henv. fra Aalborg Kommune ang. screening for type 2 diabetes

9. Evt. - Henv. fra Aalborg Kommune ang. screening for type 2 diabetes Det tværsektorielle forum for Diabetes type 2 Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf.: 98 77 10 50 www.kronikerenheden.dk Referat af mødet den 19. maj 2009 i det tværsektorielle forum for Type 2 diabetes. Dagsorden:

Læs mere

Den Nordjyske Kronikermodel. Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi

Den Nordjyske Kronikermodel. Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi Den Nordjyske Kronikermodel Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi 1 Indhold Udfordringen Den Nordjyske Kronikermodel Formål vision Understøttelse af sundhedsteknologi en ønskedrøm!?!

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Årsrapport Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2011 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

Ny overenskomst for almen praksis

Ny overenskomst for almen praksis Ny overenskomst for almen praksis - Det væsentligstei et kommunalt perspektiv Center for Sundhed og Omsorg Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm horsholm.dk Ny overenskomst for almen praksis. Regioner og praktiserende

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Journal nr: 14000943 27-02-2014 Formål (opgave): Konsulenterne i psykiatrisamarbejdet arbejder for patientforløb af høj kvalitet på tværs af sektorer herunder

Læs mere

Konsulentnyt fra Nord-KAP

Konsulentnyt fra Nord-KAP 2. ÅRGANG 2. NUMMER Konsulentnyt fra Nord-KAP Juni 2014 Ny i Nord-KAP: Henrik Schroll I dette nummer 1 Ny i Nord-KAP: Henrik Schroll 3 Forløbskoordination Skrøbelige Ældre 3 Smerteprojekt 4 Status på Rygprojekt

Læs mere

APO-internat. 2008 ICPC og Datafangst. 8. Marts 2008. Henrik Schroll

APO-internat. 2008 ICPC og Datafangst. 8. Marts 2008. Henrik Schroll APO-internat 2008 ICPC og Datafangst 8. Marts 2008 Henrik Schroll ICPC -kodenetværket ICPC kodning er nøglen n til: Kvalitetsudvikling Informationer (Linkportalen) Forskning (Ny viden i faget) ICPC -kodenetværket

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fodterapi 2017-2020)

Læs mere

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Patientforløbsprogrammer v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Disposition 1. Kronikerstrategien (Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark) 2. Baggrund for forløbsprogrammerne 3. Hvad

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Region Midtjylland Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Regionshuset Viborg Udkast til kommissorium for lægemiddelkomiteer i Region Midtjylland

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Definition: Utilsigtet hændelse (UTH) skyldes ikke patientens sygdom er skadevoldende, eller kunne have været det forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

1.Indledning... 3. 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?...

1.Indledning... 3. 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?... Indhold 1.Indledning... 3 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?... 4 2. De 7 indsatsområder... 4 2.1 Medicinordination... 4

Læs mere

Notat om styrkelse af samarbejdet imellem Region og PU for at styrke almen praksis som et integreret omdrejningspunkt i det nordjyske sundhedsvæsen.

Notat om styrkelse af samarbejdet imellem Region og PU for at styrke almen praksis som et integreret omdrejningspunkt i det nordjyske sundhedsvæsen. Notat om styrkelse af samarbejdet imellem Region og PU for at styrke almen praksis som et integreret omdrejningspunkt i det nordjyske sundhedsvæsen. Disposition: 1. Indledning 2. Formål 3. Indsatsområder

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme

Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme Tid: Mandag d. 17. november 2014 kl. 14.30 17.00 Sted: Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg, mødelokalet hos Sundhed og Sammenhæng 1. etage. Deltagere

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen i forhold til den version der blev forelagt Samarbejdsudvalget i december 2010.

Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen i forhold til den version der blev forelagt Samarbejdsudvalget i december 2010. Handlingsplan for kvalitetssikring af medicinering almen praksis som tovholder for patientens samlede medicinering Systematik i medicingennemgang i Region Syddanmark Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen

Læs mere

Kvalitet og patientsikkerhed. 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis

Kvalitet og patientsikkerhed. 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis Kvalitet og patientsikkerhed 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis 1.1 Den faglige kvalitet Formål At sikre høj faglig kvalitet. At sikre opfølgning på tilgængelig viden om den

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser Læge Klaus Höfle Ekstern survey Start dato: 23-09-2016 Slut dato: 23-09-2016 Standardsæt for Almen praksis Standardversion 1 Standardudgave 3 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken er en solopraksis

Læs mere

DATAFANGST OG DATASIKKERHED

DATAFANGST OG DATASIKKERHED Store Praksisdag 28. januar 2014 DATAFANGST OG DATASIKKERHED Kvalitets udvikling - hvorfor er det svært? Struktur Registrering, journal, indkaldelse, personale, Proces Huske hvornår og hvad Resultater

Læs mere

Samarbejdsudvalgsmøde 27. September 2011

Samarbejdsudvalgsmøde 27. September 2011 Samarbejdsudvalgsmøde 27. September 2011 KVIS - 7 delprojekter 1. Patienttilfredshedsundersøgelse (Alle specialer) 2. Kliniske retningslinier for skopier (Kir/int.med) 3. Faglige indikatorer (Otologi)

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden

Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden PLO-HOVEDSTADEN Stockholmsgade 55 2100 København Ø Telefon 35 26 67 00 Fax 35 43 10 99 post.hpl@dadl.dk Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden Januar 2016 Læs vejledningen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

DIAGNOSEKODNING OG DATAFANGST

DIAGNOSEKODNING OG DATAFANGST KIROPRAKTIK 2014 Henrik Schroll, speciallæge i Almen Medicin, ph.d. Tidligere chef for DAK-E. Nu Seniorforsker ved Forskningsenheden for almen Medicin ved Aalborg Universitet og Region Nords kvalitets

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Handleplan Nord-KAP 2013

Handleplan Nord-KAP 2013 Handleplan Nord-KAP 2013 Side 1/21 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Ledelses resumé... 3 1.2 Nord-KAP s vision... 4 1.3 Nord-KAP s mission... 4 1.4 Strategiske fokusområder... 4 2.0 Nord-KAP

Læs mere

Gode rammer for hjerterehabilitering

Gode rammer for hjerterehabilitering Gode rammer for hjerterehabilitering - et partnerskabsprojekt Juni # 01 2008 Af projektleder Anne Sophie Hensgen Strejke strejke strejke Siden midten af april 2008 har hele sundhedssektoren været påvirket

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. Status for WebReq / Influenzavaccinationer. Fysioterapi: Kvalitetsudviklingsmidler

Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. Status for WebReq / Influenzavaccinationer. Fysioterapi: Kvalitetsudviklingsmidler Nyhedsbrev Nr. 2 juni 2010 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse 2 Status for WebReq / Influenzavaccinationer 3 Fysioterapi: Kvalitetsudviklingsmidler 4 Blandede nyheder og information 5 Tilgang/afgang af

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Danish Quality Unit of General Practice Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis

Danish Quality Unit of General Practice Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis Dansk Almen Medicinsk Kvalitetsenhed, DAK-E Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis -Organisation -Udbredelse -Automatisk indrapportering af data

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Gennembrudsprojektet. Kort protokol: Gennembrudsmetoden implementering af nye retningslinjer for hjertesvigt i almen praksis i Region Syddanmark

Gennembrudsprojektet. Kort protokol: Gennembrudsmetoden implementering af nye retningslinjer for hjertesvigt i almen praksis i Region Syddanmark Gennembrudsprojektet Kort protokol: Gennembrudsmetoden implementering af nye retningslinjer for hjertesvigt i almen i Region Syddanmark Betina Eskesen, Marianne Rosendal og John Banke Praksisenheden Kolding,

Læs mere

Konsulentnyt fra Nord-KAP

Konsulentnyt fra Nord-KAP 1. ÅRGANG 1. NUMMER Konsulentnyt fra Nord-KAP Velkommen Juli 2013 I dette nummer 1 Velkommen 1 Fra de koordinerende læger 2 Status: Det Fælles Medicinkort 2 Status: Nordisk Kongres 2013 2 Næste PKO møde

Læs mere

Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse

Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse Dato: 03.12.2011. I det nedenstående opsamles anbefalinger og forslag til initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse. For det første inddrages det

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Styrkelse og udvikling af tovholderfunktionen i almen praksis et populationsperspektiv Pilotprojekt på Startpakken Opsamling marts 2011

Styrkelse og udvikling af tovholderfunktionen i almen praksis et populationsperspektiv Pilotprojekt på Startpakken Opsamling marts 2011 Styrkelse og udvikling af tovholderfunktionen i almen praksis et populationsperspektiv Pilotprojekt på Startpakken Opsamling marts 2011 Styrkelse og udvikling af tovholderfunktionen i almen praksis et

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011 Referat fra regionsbestyrelsesmøde D. 4. november 2011 1. Fastholdelse og rekruttering 2. Status og indsatser vedr. nationale retningslinjer på ryg og knæ området her i regionen 3. Neurorehabilitering

Læs mere