Nord-KAP Handleplan 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nord-KAP Handleplan 2009"

Transkript

1 Nord-KAP Handleplan 2009 Nord-KAP Østre Allé Aalborg Tlf: Fax: Mail: Internet:

2 Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 MEDICINOMRÅDET... 4 PEB... 5 Nyhedsbreve... 5 Basislisten... 5 PPI - Medicin, der dæmper symptomer fra mavesyreproduktion... 6 Benzodiazepiner... 6 Morfika... 6 PRAKSISKONSULENTORDNINGEN... 7 Kronikerområdet... 7 Forløbsbeskrivelser... 8 PRAKSIS I UDVIKLING UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 8 DANPEP... 9 APO (AUDIT PROJEKT ODENSE) FORLØBSYDELSEN NORDJYSK PRAKSISDAG NORDISK KONGRES ICPC UDDANNELSE EFTERUDDANNELSE AF PRAKSISPERSONALE INTEGRATION AF EFTERUDDANNELSESVEJLEDERNE (EUV) I KVALITETSARBEJDET FORSKNING INFORMATIONSFORMIDLING Praksisinfo Visitationsvejledning Hotlinelisten Webreq Samspil med andre informationskanaler ORGANISERING BESTYRELSE FORRETNINGSUDVALG KOORDINERENDE LÆGER FAGLIGT FORUM DAK-E SEKRETARIATET... DATAKONSULENTFUNKTIONEN... BILAG 1 PKO S OPGAVER I KRONIKERINDSATSEN Praksiskoordinator på det kommunale område Fagspecifikke praksiskonsulenter (Praksiskonsulenter, som hver dækker en eller nogle få af de kroniske sygdomme) De kommunale praksiskonsulenter Den regionale uddannelseskoordinator Praksiskoordinatorgruppen Side 2/36

3 Snitfladen til den regionale kronikerenhed BILAG 2 LME PEB Nyhedsbreve Den nationale basisliste Reduktion af forbruget af beroligende og sovemidler i RN Undervisning i rationel farmakoterapi Deltage i arbejdsgruppen med analog substitution på PPI og ATII området Reduktion af morfikaforbruget i RN Den regionale lægemiddelkomite Praksis i udvikling Uddannelse og kompetenceudvikling af LME konsulenter Uddannelse af praktiserende læger og praksispersonale BILAG 3 HANDLEPLAN FOR PKO PKO KOORDINATORER OG KONSULENTER a Deltagelse i den nationale koordineringsgruppe for PK-ordningen b Deltagelse i SST arbejdsgruppe om forberedelse af kliniske vejledninger c Følgegruppe for indikatorer og kroniske sygdomme DAK-E d Utilsigtede hændelser a Forløbsbeskrivelser b Arbejdet med sundhed.dk c Samarbejde med region og sygehusledelser d Systematisk brug af korrespondancer mellem AP og sygehuse e Kvalitet af kommunikationen mellem AP og sygehuse BILAG 4 HANDLEPLAN PÅ IT-OMRÅDET: SUPPORT OG VEJLEDNINGER VEDRØRENDE IT Digital signatur etoken Henvisningshotellet Webreq Teledermatologi Vejledninger og manualer Fjernstyring af PC SEI (Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem) Datakonsulentsamarbejdet Diverse BILAG 5 FORLØBSYDELSENS UDBREDELSE Side 3/36

4 Forord: Denne udgave af handleplan 2009 er tænkt som oplæg til drøftelse på bestyrelsesmødet Efter input fra bestyrelsen vil den endelige udgave foreligge før næste møde. Der pågår i øjeblikket drøftelser om en tættere tilknytning af Efteruddannelsesvejledere (EUV) og de Almen Medicinske Uddannelseskoordinatorer (AMU) til Nord-KAP. Når der er taget endelig beslutning om ansættelsesform og snitfladen til Nord-KAP vil dette område blive skrevet ind i den endelige udgave af handleplanen. Det indskrevne afsnit om uddannelse af praksispersonale forudsætter, at ansøgningen til Praksissektoren om medfinansiering imødekommes. Hvis man ikke i sit daglige arbejde har tæt kontakt til kvalitetsudvikling i almen praksis kan området være svært overskueligt. Vi har bestræbt os på at gøre handleplanen læsevenlig men vi modtager MEGET gerne ideer og forslag til forbedring af overskuelighed og relevans for bestyrelsen Leo Thomsen Jørgen Peter Ærthøj Koordinerende læger Nord-KAP Læsevejledning: I indholdsfortegnelsen kan man klikke ned i den tilsvarende tekst ved at bruge Ctrl + klik De væsentlige indsatsområder findes på siderne 4-15 Mere uddybende handleplaner på de enkelte områder kan findes under bilag. Links til relevante dokumenter aktiveres ved ctrl. + klik Der forekommer en række funktioner indenfor kvalitetsarbejdet som i daglig tale benævnes med forkortelser. Funktionen er skrevet i sin helhed første gang med forkortelsen i parentes. Derefter anvendes forkortelsen i resten af dokumentet Indsatsområder Medicinområdet Lægemiddelenheden (LME) har eksisteret siden august 2003 og blev evalueret i Her blev det fastslået, at Personlige Efteruddannelses Besøg (PEB) og skriftlig orientering i form af statistikker og nyhedsbreve fortsat er enhedens hovedydelse. Der er siden 2006 kommet et større fokus på forskellige delelementer af rationel farmakoterapi. Den fulde handleplan kan ses som Bilag 2 LME Side 4/36

5 PEB PEB (Personlige Efteruddannelses Besøg)er en veletableret metode til påvirkning af ordinationspraksis i den enkelte praksis. Der er høj deltagertilfredshed og metoden er evalueret. Før en besøgsrunde udvælges budskaber og indsatsområder nøje i samarbejde mellem konsulenterne, IRF, formanden for Den Regionale Lægemiddelkomite og andre relevante aktører. Vi vil fortsætte bestræbelserne på at klinikker får besøg af samme læge og vi vil forbedre planlægning af besøgene via den nye sekretær i Nord-KAP. Inden udgangen af 2009 ønsker vi: At aflægge besøg hos mindst 70 % af lægerne i regionen. At aflægge besøg hos 90 % af nynedsatte. At udsende et personligt brev til nynedsatte og tilbyde et personligt besøg med introduktion til LME. At uddannelseslæger deltager i PEB i deres respektive klinikker. At motivere de nytilkomne læger fra Viborg og Århus for PEB, således at også 70 % af denne gruppe modtager besøg. Nyhedsbreve Brevene ses som en væsentlig metode til formidling af relevante nyheder på terapiområdet, specielt med fokus på problemområder i Region Nordjylland. Produktionen sker i et samarbejde mellem konsulenterne i LME med praksissektorens lægemiddelkonsulent som redaktør. Med de fælles elektroniske kommunikationsvej til lægerne er der åbnet mulighed for hurtige meddelelser af aktuel karakter. Udsendelse af nyhedsbreve foregår udelukkende elektronisk. Vi vil som minimum at udsende 4 nyhedsbreve/år via Nord-KAPs nyhedsbreve. Herudover udsendes korte relevante nyheder, der ikke kan afvente ordinære nyhedsbreve, med få dages varsel. Vi regner med at mindst % af regionens praktiserende læger besøger hjemmesiden og læser nyhedsbreve. Målgruppen er primært de praktiserende læger og uddannelseslæger, men vi vil udbrede kendskabet til nyhedsbrevene hos læger i sekundær sektor og øvrige samarbejdspartnere. Basislisten LME har været initiativtager til at udvikle en elektronisk webbaseret basisliste og de 5 regioner har nu aftalt løbende udvikling af en fælles platform for basislisterne. Siden. kan ses på Herudover foregår en løbende udvikling og ajourføring af Region Nordjyllands indhold på basislisten i et samarbejde med Den Regionale Lægemiddelkomite. Ved at bevare formandsposten og at være webmaster for vil vi fortsat være drivkraft og koordinatorer på som ved udgangen af 2009 skal være fuldt udbygget og implementeret på 90 % af lægesystemernes medicinkort. Lokalt vil vi udvikle og implementere basislisten for almen praksis i Region Nordjylland på relevante terapiområder og ønsker mere end 50 unikke IT-besøg ugentligt på vores liste. Markedsføring af listen vil ske på efteruddannelsesbesøg, via undervisning, nyhedsbreve og konsulenterne i Nord-KAP. Der foregår i øjeblikket i SDSD (sammenhængende digital sundhed i Danmark) et stort arbejde med at udvikle et fælles medicinkort. I dette arbejde har LME foreslået og beskrevet mulighederne for beslutningsstøtte ved bestilling af medicin. Dette vil forbedre muligheden for Side 5/36

6 rationelt valg af medicin i sektorerne og specielt ved sektorovergange, idet både evidens og økonomiske overvejelser vil indgå i beslutningsstøtten. Vi vil vi deltage i aktiviteter omkring beslutningsstøtte på det fælles medicinkort. PPI - Medicin, der dæmper symptomer fra mavesyreproduktion Alle regioner har dokumenteret et betydeligt besparelsespotentiale på PPI-området. Derfor har praksissektoren, på opfordring fra LME nedsat en arbejdsgruppe med tværsektoriel repræsentation for at bedre samarbejdet i sektorovergange og i hver af sektorerne at fremme brug af billigste produkter, der virkningsmæssigt ikke adskiller sig fra de dyre. Erfaringer i det tidligere Roskilde Amt (Bedst Og Billigst, BOB-projektet) 1 har vist at en fælles indsats mellem primær og sekundærsektor øger muligheden for at ændre ordinationsadfærd. LME deltager i arbejdsgruppen med det formål at reducere forbruget af de dyre PPI i primær sektor med 8 %. En forudsætning for at nå disse mål er at der er enighed med sekundær sektor om indsatsen og at der afsættes ressourcer til implementering og opfølgning Gruppens rapport er i øjeblikket til endelig godkendelse. Herefter starter implementering via informationsmateriale til praksis, til patienter og til medier for at øge opmærksomheden på det rationelle i analog substitution på områderne. Benzodiazepiner Forbruget af disse stoffer er uhensigtsmæssigt højt i alle regioner. Der foreligger betydelig evidens for stoffernes skadelige bivirkninger og mangel på virkning ved et kontinuerligt forbrug. I Thyborønområdet startedes i 2006 en relativt enkel model til reduktion af forbruget, hvor det er lykkedes at via enkle metoder at opnå en signifikant effekt. I øjeblikket er et lignende projekt i gang i Thisted. Der er i flere områder og hos mange praktiserende læger ønske om at intensivere indsatsen på området. LME vil understøtte implementering af Thyborønmodellen i kommuner eller andre grupper af praktiserende læger (12. mandsforeninger) der er interesserede. Vi vil samarbejde med de kommunale praksiskonsulenter og tilbyde støtte til gennemførelse af projektet. Der forventes som minimum at 2 kommuner påbegynder et projekt i løbet af Vi forventer i løbet af 2009 at kunne reducere regionens forbrug med procent. Vi tilbyder interesserede grupper at deltage i afvikling af startmøder og stiller relevant informationsmateriale til rådighed, leverer ønskede statistikker og deltager som konsulenter i at gennemføre processen. Samtidigt vil vi understøtte reduktion i brugen af disse stoffer via PEB, nyhedsbreve og uddannelsesinitiativer. Morfika Region Nordjylland har et meget højt forbrug af morfika og morfikalignende stoffer til behandling af ikke-maligne smerter og et højt forbrug af dyre morfika uden behandlingsmæssige fordele. Derfor har 1 BOB står for bedst og billigst. Det tidligere Roskilde Amt gennemførte i perioden det første projekt BOB. Her viste det sig efterfølgende, at amtets medicinudgifter var faldet, mens de steg i resten af landet. Side 6/36

7 LME taget initiativ til et samarbejde med repræsentanter for Embedslæge-institutionen, Smerteklinikken, fra den regionale lægemiddelkomite og fra Ålborg kommunes misbrugscenter. Vi vil sammen med relevante aktører, starte en regional indsats for at mindske problemerne på området. Arbejdsgruppen vil udarbejde anbefalinger på området og LME vil via møder, nyhedsbreve og presse deltage i at implementere anbefalingerne i almen praksis. Dette vil ske i samarbejde med de øvrige aktører på området. Praksiskonsulentordningen Praksiskonsulentordningen (PKO) har eksisteret i Nordjylland siden 1995, og har løbende skullet tilpasses de store forandringer der er sket i sundhedsvæsenet men med stort set uændret vision: At styrke samarbejdet mellem sygehuse, de praktiserende læger og kommunerne til gavn for den enkelte patient. Hovedindsatsområderne er i 2009 at indgå i arbejdet nationalt og regionalt omkring Forløbsbeskrivelser Sundhed.dk utilsigtede hændelser ICPC kodning Implementering af forløbsydelsen Disse områder er beskrevet selvstændigt nedenfor. Den samlede handleplan for PKO ses som Bilag 3 Handleplan for PKO 2009 Her skal specifikt nævnes: Kronikerområdet Siden kommunalreformen har der været arbejdet intenst på at forbedre indsatsen overfor borgere med kronisk sygdom først og fremmest med fokus på de 8 folkesygdomme + demens, der er et specielt indsatområde i Region Nordjylland. I RN er indsatsen tænkt understøttet og koordineret af Kronikerenheden. Praksiskonsulentordningen og øvrige kvalitetstiltag i Nord-KAP skal understøtte arbejdet med implementering af sundhedsaftaler indenfor de kroniske sygdomme. Da hovedparten af kronikeromsorgen foregår i primærsektor er det af afgørende betydning for en vellykket forbedret indsats at Nord-KAP, Praksisudvalg, praksissektor og kronikerenhed har fælles visioner, tæt kontakt og sammen foretager løbende justering af indsatsen. Praksiskonsulentordningen har opgaven med at støtte kronikerenheden i at implementere sundhedsaftalerne på kronikerområdet i den enkelte praksis. I løbet af 2009 forventer vi: At der i alle kommuner er ansat kommunale praksiskonsulenter. At der er ansat fagspecifikke praksiskonsulenter inden for de kroniske sygdomme. At Nord-KAP har repræsentation i de faglige fora for kroniske sygdomme. At der tilbydes understøttende tiltag til den enkelte praksis med henblik på at implementere sundhedsaftalerne (undervisning til læger og praksispersonale, IT/skriftligt materiale, der letter omsorgen for kroniske patienter). Side 7/36

8 at dem enkelte praksis har større fokus på en systematisk indsats overfor personer med kronisk sygdom, er startet med at arbejde udfra stratificeringsmodeller og understøtter den enkelte patient i egenomsorg (Kram-faktorer). De enkelte aktørers opgaver på kronikerområdet er uddybet i Bilag 1 PKO s opgaver i kronikerindsatsen Forløbsbeskrivelser En forløbsbeskrivelse er en vejledning til de praktiserende læger, i hvordan patientforløbet håndteres på tværs af sektorgrænser. Forløbsbeskrivelser udarbejdes i samarbejde mellem afdelinger og praksiskonsulenter. Nord-KAP arbejder systematisk med at samle, strukturere og standardisere forløbsbeskrivelser for de nordjyske læger. Vi vil tage initiativer til udarbejdelse af forløbsbeskrivelser på områder, hvor disse efterspørges Vi vil sikre, at de enkelte forløbsbeskrivelser opbygges ud fra en nationalt accepteret manuskriptvejledning. Vi vil arbejde mod flest muligt nationalt dækkende, færre regionalt dækkende og så få lokale forløbsbeskrivelser som muligt. Praksiskonsulenterne er ankermænd i den koordinering, som er nødvendig for at sikre fælles retningslinjer. Regionalt dækkende forløbsbeskrivelser publiceres på Praksisinfo under et selvstændigt menupunkt. Aktiviteter i relation til KEU Praksis i udvikling. Der er stor interesse fra almen praksis i tiltag der kan styrke kompetencerne indenfor organisation og ledelse i almen praksis. Inspireret af det tidligere pilotprojekt praksismatrix har Praksissektor, Kvalitetsog Efteruddannelsesudvalget og Nord-KAP i fællesskab startet projekt: Praksis i udvikling (PIU). Tilbuddet er i efteråret 2008 præsenteret for de praktiserende læger og der er tilmeldt i alt 18 praksis som interesserede. Se den fulde projektbeskrivelse her (link) Vi vil i 2009 gennemføre projektet i de tilmeldte praksis. Bestyrelsen vil i efteråret 2009 modtage en status på projektet mhp. stillingtagen til en eventuel videreførelse. Utilsigtede hændelser Indberetning af UTH er allerede lovpligtig for sekundær sektor og det forventes at loven og UTH fra vil omfatte primær sektor også. Som den eneste region har KEU og Nord-KAP et projekt kørende der indsamler erfaringer på området. Projektet startede 2008 og der er bevilget en fortsættelse til udgangen af 2009 se projektets afrapportering pr. oktober Det er målet at vi i løbet af 2009 Øger den praktiserende læges kendskab til og brugen af indberetning af UTH. Side 8/36

9 Styrker PK-ordningens rolle som ambassadører for brugen af indberetning og at den enkelte PK bruger det indberettede til kvalitetsforbedringer i samarbejdet med sekundær sektor. Intensiverer samarbejdet med kvalitetskontorer i Regionen på Uth området. Vi deltager i det centrale arbejde under PLO og DSAM mhp. at udforme den endelige metode for håndtering af UTH i primær sektor. DANPEP DANPEP står for Danske Patienter Evaluerer almen Praksis. Evalueringen finder sted ved at patienter evaluerer deres læge og lægepraksis via spørgeskema. Der er dannet en lokal projektgruppe, der står for afvikling af undersøgelsen. I 2009 vil 50 læger blive tilbud deltagelse i DANPEP (Kvalitets- og Efteruddannelses Udvalget har bevilget midler til 50 DANPEP-undersøgelser). Der vil blive informeret om muligheden for at deltage i undersøgelse og der vil blive afholdt et orienteringsmøde, hvorefter lægerne har mulighed for at tilmelde sig. Lægerne skal udlevere 130 spørgeskemaer til patienter, som sender disse til en uafhængig instans DANPEP s sekretariat i Århus under DAK-E. Undersøgelsen vil her blive bearbejdet, og lægen vil få en tilbagemelding. På baggrund heraf vil der blive afholdt et opfølgningsmøde og endvidere er der i Nordjylland planlagt to udviklingsmøder med henblik på at anvende data til kvalitetsudvikling i egen praksis. Der er således planlagt deltagelse af både læger og praksispersonale. Undersøgelserne tænkes samlet afviklet over foråret med afsluttende udviklingsmøde efteråret Data for undersøgelsen bliver i anonymiseret form anvendt til forskning og det regionale kvalitets- og efteruddannelsesudvalg får et anonymiseret udtræk af de samlede resultater. APO (Audit projekt Odense). APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling og efteruddannelse i Almen Praksis. APO s formål er, at udvikle og gennemføre kvalitetsudviklingsprojekter baseret på aktivitetsregistrering samt at analysere arbejdet i almen praksis i forbindelse med konkrete projekter. APO anvender et auditspørgeskema. APO tilbyder undersøgelser. Disse undersøgelser kan de regionale Kvalitets- og Efteruddannelses-udvalg vælge at udbyde til lægerne i regionen. Der bliver udleveret skemaer til aktivitetsregistrering, som returneres til APO, hvor de bearbejdes og returneres til lægen mhp. vurdering af resultatet. Dette sker i forbindelse med opfølgningsmøder. APO har et netværk, hvor Nordjylland er repræsenteret med en praksiskonsulent og en kvalitetsudviklingskonsulent. Vi vil fortsat deltage i APO-netværket. Side 9/36

10 Der vil i 2009 blive udbudt en audit om gynækologi samt en audit om praksisudviklings-arbejdet. Der afholdes et APO-internat på Vejlefjord marts Generelt vil vi vurdere de udbudte audits med stillingtagen til, hvorvidt de skal afvikles i Region Nordjylland efter beslutning i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Forløbsydelsen Forløbsydelsen for diabetespatienter er en helt ny form for ydelseshonorering, som almen praksis kan vælge at tilslutte sig. Formålet med forløbsydelsen er at udvikle og sikre kvaliteten i behandling af kronisk sygdom i almen praksis, og at give lægen et instrument til planlægning og kvalitetssikring af behandlingen og kontrollen af diabetespatienter i egen praksis. I Region Nordjylland er der ansat to praksiskonsulenter til at implementere og følge op på forløbsydelsen. Der er i Region Nordjylland tilmeldt 18 ydernumre (heraf 11 aktive) med 37 praktiserende læger til forløbsydelsen. Vi vil arbejde videre med at understøtte brug af forløbsydelsen i Region Nordjylland. Før forløbsydelsens fremtid er endelig besluttet politisk har det ingen mening i at promovere den direkte. Der er til gengæld næppe tvivl om at datafangsten kommer til at indgå i den nye overenskomst i en eller anden form. Der kan satses lidt på NIP (Nationalt indikator projekt) Audit konferencen. Konsulenterne kunne f.eks. få samlet eller besøge de, som er meldt på datafangst mhp. at forberede noget til konferencen. Når de deltagende læger har opdaget, hvad de egentlig kan få ud af kvalitetssikring, kan de bruges som brohoved Systemet passer til alle former for kronisk sygdom, og kan vi få en del praksis med praktisk erfaring til at markedsføre kvalitetssikring, vil det være meget nemmere at overbevise andre om at komme i gang. Nord-KAP har en praksiskonsulent som medlem af DAK-E s baggrundsgruppe for forløbsydelsen. Han vil i 2009 deltage i denne baggrundsgruppe og rapportere tilbage om gruppens arbejde. Forløbsydelsens nuværende udbredelse ses her Bilag 5 Forløbsydelsens udbredelse Nordjysk Praksisdag Nordjysk praksisdag er en undervisningsdag for praktiserende læger, praksispersonale og uddannelseslæger på vej til almen praksis. Dagen har været afholdt 4 gange sidst den 12. september 2008 med deltagelse af i alt 500 personer. Dagen fik en meget positiv evaluering. Se evt. præsentationer fra dagen her Side 10/36

11 I 2009 skal afvikling af evt. Nordjysk praksisdag 2010 besluttes og planlægning skal i givet fald begynde. Nordisk Kongres 2009 Nordisk Kongres Nord-KAP har i samarbejde med DGE to gange tidligere arrangeret fællestur for praktiserende læger og yngre læger til Nordisk Kongres i almen medicin. I 2005 gik turen til Stockholm og i 2007 gik turen til Island. I 2009 afholdes kongressen i København og Nord-KAP vil arrangere en fælles tur for de praktiserende læger og yngre læger i blokstilling. Formålet med at lave fælles arrangement til kongressen er at: Styrke det kollegiale sammenhold mellem regionens praktiserende læger. Understøtte præsentationen af almen praksis i Nordjylland. Styrke rekruttering og integration af yngre læger. Det er Nord-KAPs ønske, at afholde et introduktionsmøde i Aalborg primo 2009, hvor de praktiserende læger og yngre læger i blokstilling bliver præsenteret for fælles arrangementet til København med fælles udrejse, hotelophold, fælles aktiviteter og muligheden for at holde oplæg og udarbejde præsentationer til kongressen. Kongressens hjemmeside kan ses på dette link ICPC ICPC (International Classification of Primary Care) er et kodesystem for symptomer og diagnoser udviklet til brug i almen praksis. ICPC har været i brug i Danmark siden En ensartet kodning giver mulighed for at lave statistikker og søgninger og muliggør udveksling af informationer. Formålet med ICPC kodning er altså informationssøgning og formidling i et bredere perspektiv. ICPC kodning er nødvendig for at kunne bruge flere og flere hjælpeværktøjer, f.eks. datafangst og Linkportalen. ICPC består af ca. 700 koder og er en pendant til sekundær sektors ca ICD10 koder. Cirka 25 % af de praktiserende læger koder ikke og yderligere 25 % koder kun få af deres kontakter. Nord-KAP vil fremme udbredelsen af ICPC kodning. Vi vil arrangere systemspecifikke kurser i ICPC kodning, hvor systemhuse inviteres til at demonstrere hvordan man koder, og hvad man kan i systemerne, når man koder. Vi vil reklamere for Linkportalen, og der skal laves vejledninger i brug af denne så snart den fungerer stabilt og pålideligt. Datakonsulenten er sammen med en praksiskoordinator medlem af ICPC baggrundsgruppen, og vil fortsat deltage i gruppens møder. Uddannelse Side 11/36

12 Efteruddannelse af praksispersonale På grund af stigende opgavemængde og faldende bemanding blandt de praktiserende læger, har en arbejdsgruppe nedsat under Nord-KAP primo 2008 udarbejdet en overordnet strategi for opkvalificering og løbende efteruddannelse af klinikpersonale i almen praksis. Efterfølgende er der i efteråret 2008 afholdt 11 undervisningsmoduler omkring iskæmisk hjertesygdom, diabetes, allergi & KOL samt demens. Tilbagemeldingerne fra kursisterne har været positive, så det er ønsket, at der skal afholdes nye kurser for praksispersonalet i foråret Den iværksatte efteruddannelse af klinikpersonale skal videreudvikles. De moduler der allerede er etableret indenfor kronikerområdet (hjerte-kar sygdomme, astma og KOL, Diabetes og geriatri) skal fortsat udbydes i både forårs- og efterårssemesteret Dette sker i samarbejde med Kronikerenheden for at styrke relationerne til det kommunale. Derudover skal der udbydes yderligere 4-8 moduler i løbet af Blandt emnerne skal være nogle af personalets kerneydelser: Den motiverende samtale telefonvisitation, rådgivning om kost og motion, ITfunktioner (sundhed.dk, basislisten, basal tekstbehandling o.l.), god laboratorieadfærd (herunder brug af webreq). Integration af efteruddannelsesvejlederne (EUV) i kvalitetsarbejdet EUV har hidtil været en centralt forankret konsulent med ansvar for at servicere og udvikle (DGE). Siden er funktion lagt decentralt i regionerne og i den forbindelse skal der ske en integrering af EUV-funktionen i det øvrige konsulentarbejde. EUV erne besidder nogle særlige kompetencer i form af indsigt i pædagogisk metode, erfaring med kursusudvikling og lignende som vil være meget vigtige i mange sammenhænge i kvalitetsarbejdet, men naturligvis især i uddannelses-sammenhænge bredt. Med udgangspunkt i deres kerneområde, som fortsat er styring af DGE, skal EUV ernes fremtidige virke i Nord-KAP tilrettelægges. Der vil således være behov for at EUV erne deltager i andre funktioner, herunder tilrettelæggelse af uddannelsesinitiativer, som det er sket med dialogmøderne om akut kræftbehandling. En meget vigtig funktion er DGE-nords hjemmeside, som indeholder store mængder af viden om uddannelse i praksis. Denne hjemmeside skal udvikles og styrkes i et samarbejde med Nord-KAP's sekretariat. Der har i efteråret 2008 været drøftelser mellem Praksissektor, Praksisudvalg, EUV og Nord-KAP. Ansættelsesform og vilkår skal endelig fastlægges af KEU. Derefter skal der i løbet af foråret 2009 formuleres en egentlig handleplan for EUV s fremtidige placering og funktion. EUV påtænkes tæt knyttet til uddannelseskoordinator i Nord-KAP. Forskning. Forskningsenhed for almen praksis i RN I evalueringen af Nord-KAP 2006 blev det fremhævet, at Nord-KAP med fordel kunne understøtte etablering af en forskningsenhed for almen praksis i RN Side 12/36

13 Der blev i 2007 udarbejdet et oplæg mhp. etablering af en forskningsenhed for almen praksis i RN i tæt samarbejde med Aalborg Sygehus, Forskningsenheden for Almen Praksis ved Århus Universitet, Kommunale Repræsentanter, Aalborg Universitet og Nord-KAP.(link). Der blev ved budgetforhandlingerne i RN IKKE fundet midler til initiering af enheden. Der er i Nord-KAPs forretningsudvalg og daglige ledelse fortsat et stort ønske om at etablere en sådan enhed og vi ønsker i foråret 2009 at drøfte dette med bestyrelsen. Øvrige Aktiviteter Handleplan for IT området er beskrevet i Bilag 4 Handleplan på IT-området: Informationsformidling Nord-KAP har med Nyhedsmail fra Nord-KAP indtaget en nøgleposition mht. formidling af faglig information til praktiserende læger i Region Nordjylland. Cirka 24 praksis (50 læger) abonnerer ikke på Nyhedsmail fra Nord-KAP. Alle disse er i 2007 blevet kontaktet 2 gange via brev, hvori de er blevet opfordret til at tilmelde sig. I alt 395 abonnerer på Nyhedsmail fra Nord-KAP, heriblandt uddannelseslæger, men også ikkelæger, klinikpersonale mv. Nyhedsmailen er åben for alle interesserede, og det er ikke altid muligt at se, hvem der tilmelder sig. Nyhedsmail fra Nord-KAP er i gennemsnit udsendt en gang om ugen, men kan i princippet udsendes dagligt. Det er indholdet som er afgørende, ikke udgivelsesintervallet. Frem til 2010 vil vi konsolidere nyhedsmailens position. Vi skal have engageret praksiskonsulenterne. De skal se sig selv som leverandører af nyheder. Nyhedsformidling på Praksisinfo.rn.dk via sundhed.dk har været besværliggjort af tekniske problemer. Indtil man får løst problemerne, publiceres kun de allervigtigste nyheder på Praksisinfo. Når de tekniske problemer er løst, skal man på Praksisinfo kunne finde samtlige udgivne nyhedsmail, og når det teknisk er muligt, skal Nyhedsmail konstrueres direkte på Praksisinfo. Ud over Nord-KAP udsender Praksissektoren og Lægekredsforeningen også nyheder til de praktiserende læger. Hver især vedligeholder en adressedatabase. Det skal overvejes, om der bør oprettes en fælles mailadresse-database, og i den forbindelse, om der skal anskaffes et system til administration af tilmelding, afmelding og rettelser i databasen. Praksisinfo opbygges i Regionens CMS system, hvorfra data eksporteres til sundhed.dk. Praksisinfo.rn.dk var tænkt som det væsentligste omdrejningspunkt for nyheds- og informationsformidling til de praktiserende læger, men tekniske problemer har i praksis forhindret dette, idet Sundhed.dk i lange perioder har været ude af stand til at modtage eksporterede data. Eksportfunktionen skønnes i 2008 at have været ude af drift i 70 % af tiden. Det er ikke muligt at se, hvornår eksportfunktionen kører, og efter nedbrud følges der ikke op på, hvad der måtte være lavet af ændringer på sitet under nedbruddet. Alene denne situation gør Praksisinfo mere eller mindre uanvendelig. Derudover kommer, at der sker en række opsætningsmæssige ændringer efter eksporten, som virker meningsforstyrrende. yderligere er det ikke muligt at Side 13/36

14 anvende gængse funktionaliteter som hotspots, bookmarks og iframe, idet de ikke understøttes af eksportfunktionen. Skulle det lykkes at få en eksport igennem forhindrer Sundhed.dk s egne funktionaliteter (søgefunktioner, menustruktur, sikkerhedsadministration, hastighed mv.) optimal udnyttelse af sitet. Vi vil følge sundhed.dks bestræbelser på at forbedre eller udskifte deres CMS system (TeamSite), og nøje vurdere hvornår det vil være hensigtsmæssigt at droppe vores regionale CMS system og dets eksportfunktion til fordel for Sundhed.dk s eget CMS system. Vi vil løbende gøre opmærksom på uhensigtsmæssigheder i de nuværende systemer og tilskynde til udskiftning og forbedring. Alle sider på Praksisinfo opdateres mindst en gang om året. Visitationsvejledning For at hjælpe nye læger, har regionens direktion besluttet, at der skal opbygges en visitationsvejledning til de praktiserende læger. Nord-KAP har derfor bedt alle afdelinger der kan visiteres til, om at oprette en side på deres internet Til praktiserende læger. Når disse sider er klar, vil vi opbygge en visitationshåndbog på Praksisinfo.rn.dk med link til alle afdelingers Til praktiserende læger sider. Hotlinelisten Næsten alle lægepraksis har telefonnumre og andre kontaktinformationer, som ikke er tilgængelige for offentligheden. Disse hemmelige informationer bliver i øjeblikket ajourført manuelt i Praksissektoren og udsendes et par gang om året med brev til alle læger og sygehuse. De praktiserende læger er ifølge overenskomsten forpligtede til at vedligeholde deres kontaktoplysninger på sundhed.dk s praksisdeklarationer, og Nord-KAP har i 2008 fået mulighed for at lave udtræk fra praksisdeklarationerne. Det var planen, at udtræk fra praksisdeklarationerne skulle erstatte den nuværende Hotlineliste i begyndelsen af For få praktiserende læger har dog udfyldt praksisdeklarationerne, og derfor har et udtræk endnu ingen værdi. Mange læger har problemer med at udfylde praksisdeklarationerne, idet medarbejderpas og/eller administratoradgang er forældet og først kan fornys efter henvendelse til sundhed.dk. Sundhed.dk s sikkerhedsadministration er så besværlig, at mange læger ikke kan finde ud af den. Vi vil lave et forslag til en forenklet sikkerhedsadministration, og sende dette forslag til sundhed.dk. Når et passende antal læger har ajourførte praksisdeklarationer på sundhed.dk, vil Nord-KAP overtage administrationen og udsendelsen af Hotlinelisten. Webreq Webreq er et web baseret modul til Elektronisk rekvirering af laboratorieprøver. Webreq er endnu ikke udbredt til lægerne i Region Nordjylland. Den 1. februar tiltræder en webreq-konsulent, til det praktiske arbejde med implementeringen. Side 14/36

15 Datakonsulenten støtter webreq-konsulenten i kontakten med de praktiserende læger og planlægger gennemførelsen af de første 30 praksis. Datakonsulenten yder System-support (faglig support ydes af laboratorierne). Og datakonsulenten opretter nye lægepraksis efter 1. implementeringsrunde. Samspil med andre informationskanaler Der eksisterer en del andre regionale og kommunale hjemmesider med informationer rette mod de praktiserende læger. Eksempelvis Nordjysksundhed.dk, kraeftcentrumaalborg.dk og Aalborg Kommunes hjemmeside. Vi vil arbejde for at Informationer fra andre hjemmesider rettet mod de praktiserende læger i Region Nordjylland søges integreret i Praksisinfo.rn.dk. Først og fremmest via eksport. Alternativt via linkning til information struktureret på samme måde som information på Praksisinfo. I første omgang skal der etablere et samarbejde med Nordjysksundhed.dk og kraeftcentrumaalborg.dk. Senere Aalborg Kommune m.fl. På nationalt plan vil Nord-KAP arbejde for en ensartet opbygning af de 5 regioners Praksisinformation og tværgående søgefunktionaliteter. Vi vil deltage aktivt i de kommende nationale redaktions- og webmastergrupper for Praksisinfo. Organisering Kvalitetsenheden for Almen Praksis (Nord-KAP) blev etableret pr. 1. januar 2003 med fysisk placering på den daværende amtsgård. Efter anbefaling af en arbejdsgruppe og efter en del sonderinger flyttede Nord-KAP i april 2004 ind i lokalerne på Sofiendalsvej i Aalborg SV. I oktober 2007 flyttede Nord-KAP til den nuværende adresse på Østre Allé 91, hvor enheden deler lokaler med Sundhedsfaglig Videnscenter og Kronikerenheden. Bestyrelse Bestyrelsen udgøres af medlemmerne af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU). Bestyrelsen fastlægger de overordnede retningslinjer for Nord-KAPs aktiviteter. Praksisudvalget har mulighed for at udpege 1 repræsentant fra DSAM til bestyrelsen efter indstilling fra DSAM og Praksissektoren har mulighed for at udpege 1 kommunal repræsentant til bestyrelsen efter indstilling fra Kommune Kontakt Rådet. Bestyrelsens sammensætning pr : Helle Andersen, medlem af Regionsrådet. Gunhild Olesen Møller, medlem af Regionsrådet. Jens Lauritzen, borgmester i Eddie Nielsen, Praksisudvalgsformand. Karen Margrethe Bjerre, Praksisudvalget. Ole Friis Junge, Praksisudvalget. Side 15/36

16 Vesthimmerlands Kommune. Lars Mathiesen, Direktør, Region Nordjylland. Henrik Sprøgel, Praksissektorchef, Region Nordjylland. Frantz Vogel, DSAM. Bestyrelsen disponerer over Nord-KAPs til rådighed stillede økonomiske midler på betingelse af, at der udarbejdes: Et årligt budget En årlig handleplan En årsberetning Et årsregnskab Bestyrelsens kompetencer og opgaver i forhold til Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget fremgår af Landsoverenskomsten 12 c og 12 D samt for finansieringens vedkommende 108 C stk. 2. Forretningsudvalg Nord-KAP ledes imellem bestyrelsesmøderne af et forretningsudvalg. Forretningsudvalgets medlemmer er de koordinerende læger i Nord-KAP samt en repræsentant udpeget af Praksissektoren og en repræsentant udpeget af de praktiserende læger. Forretningsudvalget refererer til bestyrelsen. Forretningsudvalgets beslutninger træffes i enighed. Forretningsudvalgets sammensætning pr : Eddie Nielsen, Praksisudvalgsformand. Leo Thomsen, Koordinerende læge. Henrik Sprøgel, Praksissektorchef. Jørgen Peter Ærthøj, Koordinerende læge. Koordinerende læger Den daglige ledelse varetages af de koordinerende læger med hjælp fra sekretariatet. De koordinerende læger i Nord-KAP har det overordnede ansvar for: Samarbejdet med praksisudvalget, praksissektor og bestyrelsen for Nord-KAP. I samarbejde med fagligt forum og kronikerenheden at udarbejde årlige handleplan og årsrapport på området. Fagligt forum Fagligt forum har ingen selvstændig beslutningskompetence, men danner baggrund for drøftelser af mål og handleplaner om fremadrettede initiativer med delelementer fra en eller flere af områderne. Møderne i fagligt forum ledes af de koordinerende læger i Nord-KAP. Det faglige forum består af de koordinerende læger og repræsentanter fra praksisudvikling (Lægemiddelenhed, praksiskonsulentordningen, Praksissektoren, Praksisudvalget, uddannelsesområdet (tager udgangspunkt i DGE, praksisuddannelse, AMU-funktionen og inddrager alle relevante aktører på uddannelsesområdet) og Forskning. På sigt skal forskningen i almen praksis styrkes. I første omgang ansættes en forskningskoordinator til at beskrive den Side 16/36

17 fremtidige handleplan på området. Koordinator arbejder tæt sammen med forskningsenheden i Århus og forskningsmiljøet omkring Aalborg Universitet og Aalborg Sygehus). Sammensætningen af Faglig Forum er pr. 1/!-09 ikke færdig behandlet. DAK-E DAK-E, - Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed, er oprettet som en enhed i regi af Kvalitets- og InformatikFonden (KIF) i overensstemmelse med overenskomstaftalen mellem PLO og Sygesikringens Forhandlingsudvalg. Arbejdet i DAK-E tager udgangspunkt i den af overenskomstparterne aftalte rammeplan og er koordineret med Den Danske Kvalitetsmodel. DAK-E arbejder med: Datafangstmodulet skal implementeres til alle lægesystemer, således at den enkelte læge kan indberette patienters data til Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD). Et vigtigt led i datafangstmodulet er kvalitetsudvikling på baggrund af tilbagemelding af data til praksis. Diagnosekodningen (ICPC) skal fremmes, således at flere praktiserende læger koder - og koder ens. Indikatorerne for diabetes, KOL og lænderygsmerter er færdigudviklede og skal afprøves. Nye indikatorer skal udarbejdes. Kroniske patienter/patientforløb var et centralt indsatsområde i DAK-projektet og videreføres i DAK-E. Der er netop nu stor opfølgende aktivitet for almen praksis efter Sundhedsstyrelses rapport, "Kronisk sygdom". Mange patienter har gennem DanPEP-spørgeskemaet evalueret forskellige lægepraksis og resultaterne er anvendt til udvikling af praksis. DanPEP skal videreudvikles med både kvantitative og kvalitative aspekter, og flere læge vil få tilbud om at deltage. At koordinere kvalitetsudviklingen i almen praksis. Samarbejdet mellem DAK-E og de enkelte regioner samt på tværs af regionerne er derfor centralt: Omdrejningspunktet for samarbejdet til regionerne er KvalitetsFagligt Udvalg. Hertil kommer samarbejdet med praksiskoordinatorer, kvalitetsudviklingskonsulenter og efteruddannelsesvejledere. DAK-E deltager desuden i et internationalt samarbejde med almenmedicinere i andre europæiske lande Omdrejningspunktet for dette samarbejde er EQuiP. For at hjælpe med her er der dannet et landsdækkende ICPC-kodenetværk i DAK regi. Region Nordjylland er repræsenteret i følgende grupper under DAK-E: KvalitetsFagligtUdvalg Lene Grosen/DAK-E Baggrundsgruppen for DAMD (Kvalitetsog Forskningsudvalget) Henrik Schroll/DAK-E Baggrundsgruppen for Patientforløb og Indikatorer Lars Rytter og Jørgen Steen Andersen/DAK-E Baggrundsgruppen for ICPC Henrik Schroll og Erik Falkø/DAK-E Baggrundsgruppen for DANPEP Henrik Sprøgel (adm.) Leo Thomsen (læge) Leo Thomsen (læge) Jørgen Peter Ærthøj (læge) Hanne Bjørnlund (KR) Morten Ohrt (læge) Lars Ole Larsen (data) Kirsten Freund (læge) Side 17/36

18 Gitte Hove og Hanne Heje/DAK-E Diabeteskoordinationsgruppen Berit Lassen/DAK-E Koordination af praksisinformation på sundhed.dk Bo Gandil/DAK-E Douglas Henderson (læge) Leo Thomsen (læge) Sekretariatet yder sekretariatsbistand til samtlige af de enheder og aktører, der henhører til Nord-KAP. AC-medarbejder Thorbjørn Møller blev ansat i Nord-KAP pr. 1. juni 2005, og varetager bl.a. analyse- og strategiopgaver, implementering af diverse projekter og ad hoc opgaver, rapportskrivning, sekretariats- og administrationsopgaver samt den koordinerende funktion i samarbejde med den koordinerende læge omkring Praksiskonsulentordningen og pr. 1. februar 2006 sekretariatsfunktionen for Kvalitetsudviklingsudvalget. Tina Molbo, fælles sekretær for Nord-KAP og Kronikerenheden blev ansat pr. 1/ Sekretariatet skal yde service, vejledning og udbyde kurser m.m. til de praktiserende læger, speciallæger og andre interessenter indenfor kvalitetsudvikling i almen praksis og skal fortsat være det foretrukne sted, hvor de praktiserende læger og speciallæger henvender sig vedr. kvalitetsfaglige spørgsmål og problemstillinger. Datakonsulentfunktionen Datakonsulent Lars Ole Larsen blev ansat i Nord-KAP d. 1. februar 2007, og varetager bl.a. redigering af Sundhed.dk, den elektroniske nyhedsformidling til de praktiserende læger samt ITsupport til almen lægepraksis og speciallægepraksis samt diverse sekretariats og formidlingsopgaver. Side 18/36

19 Bilag 1 PKO s opgaver i kronikerindsatsen Praksiskoordinator på det kommunale område Den kommunale praksiskoordinators arbejde består i: Planlægning og koordinering af den samlede indsats på området i samarbejde med fagligt forum. Deltagelse i kurser og møder på nationalt plan som har betydning for kronikerindsatsen. Planlægning af Uddannelse for og stimulere teambuilding mellem de kommunale praksiskonsulenter og de fagspecifikke konsulenter. I samarbejde med kommunen, det lokale lægelaug og den enkelte kommunale praksiskonsulent at udarbejde en årlig handleplan som indeholder en beskrivelse af indsatsen i almen praksis overfor kronikere i den enkelte kommune, herunder synliggørelse af sundhedsaftalerne og understøttelse af implementering i den enkelte praksis. Løbende at informere kommunerne om kronikerindsatsen i almen praksis. Rådgive kommunerne om og deltage i ansættelse af kommunale praksiskonsulenter. Forestå koordinerende møder mellem Kronikerenheden og de fagspecifikke praksiskonsulenter. Deltage i arbejdet med at udvikle og understøtte elektronisk kommunikation mellem kommunerne og almen praksis. Sammen med kronikercenteret og den regionale uddannelses koordinator at afholde temamøde(r) på kronikerområdet. Fagspecifikke praksiskonsulenter (Praksiskonsulenter, som hver dækker en eller nogle få af de kroniske sygdomme). Der ansættes praksiskonsulenter på kronikerområderne med følgende opgaver: Udarbejdelse af forløbsbeskrivelser for det pågældende fagområde ud fra nationale vejledninger men med regional tilpasning. Arbejdet sker i tæt samarbejde med styregruppen for forløbsbeskrivelser. Deltage i de(t) relevante faglig(e) forum (a) under kronikerenheden. Deltage i temadag(e) i regi af kronikerenheden. Deltage i centrale arbejdsgrupper efter aftale med den kommunale praksiskoordinator. Udbrede kendskabet hos de kommunale praksiskonsulenter til det enkelte kroniker-område og til det relevante indhold af sundhedsaftalerne. I samarbejde med de kommunale praksiskonsulenter at arrangere møder og tilrettelægge uddannelse i den enkelte kommune. I samarbejde med den regionale uddannelseskoordinator at arrangere undervisning for praksispersonale og praktiserende læger. være fortrolige med og deltage i udbredelsen af kendskab til ICPC, DSAMs vejledninger, nationale forløbsbeskrivelser og elektronisk kommunikation. Samarbejde med interessegrupper (såfremt det lykkes at etablere disse) på udvalgte områder. De kommunale praksiskonsulenter Side 19/36

20 Der forventes ansat minimum 1 praksiskonsulent i hver kommune. Kommunerne har en række opgaver som ønskes løst på lokalt plan. Udover disse løbende opgaver i kommunerne vil Nord-KAP indlede en drøftelse med KKR (det kommunale kontakt Råd) om hvilke opgaver de kommunale praksiskonsulenter skal varetage på kronikerområdet. Som ideoplæg til denne drøftelse vil indgå følgende punkter: Udbrede kendskabet til og implementeringen af sundhedsaftalerne på kronikerområdet. Deltage i de årlige møder for kommunale praksiskonsulenter. Deltage i det årlige møde for praksiskonsulenter. Deltage i temadag(e) om kronikerindsatsen. Arrangere lokale møder for områdets læger og praksispersonale i samarbejde med de fagspecifikke konsulenter. Udarbejde lokale nyhedsbreve der formidles via Nord-KAP. Ad hoc rådgivning for kommunens læger på kronikerområdet. Understøtte udbredelsen af ICPC, elektronisk kommunikation. Deltage i lægelaugets møder. Kommunale praksiskonsulenter pr : Aalborg Kommune Aalborg Kommune Hjørring Kommune Brønderslev kommune Jammerbugt Kommune Frederikshavn Vesthimmerland Rebild Kommune Morsø Kommune Thisted Kommune Mariager Fjord Kommune Ove Grann Jørgen Richard Hansen ikke besat Jesper Holmelund Esben Sevelsted Jørgen Højrup Pedersen Harald Madsen ikke besat ikke besat ikke besat Lise Storm Den regionale uddannelseskoordinator Undervisning af praksispersonale i samarbejde med region, kronikercenter og kommuner på kronikerområdet. Temadag(e) for kronikerindsatsen i samarbejde med kronikerenheden. Kick off dage for kronikerindsatsen. Sammen med de fagspecifikke praksiskonsulenter at tilbyde undervisning i 12 mandsgrupper. Pædagogisk konsulent ved tilrettelæggelse af temadage på de enkelte kronikerområder. Praksiskoordinatorgruppen Diskuterer løbende indsatsen og informere om og koordinere repræsentation fra Nord-KAP i centrale initiativer. Deltager i udarbejdelsen af årlig handleplan og årsrapport. Koordinerer indsatsen på området med andre kvalitetsinitiativer. Snitfladen til den regionale kronikerenhed. Den regionale Kronikerenhed er en væsentlig samarbejdspartner for implementering af sundhedsaftalerne på kronikerområdet. Kronikerenheden: Deltager i det faglige forum. Deltager i redaktionsgruppen for sundhed.dk. Side 20/36

21 Medvirker i tilrettelæggelse af en temadag omkring kroniske patienter for konsulenter, kronikercenter og kommunale/regionale repræsentanter. Bilag 2 LME LME har eksisteret siden og blev evalueret i 2006 (link). Her det blev fastslået at Personlige Efteruddannelses Besøg (PEB) og skriftlig orientering i form af statistikker og nyhedsbreve fortsat er enhedens hovedydelse. Der er siden 2006 kommet et større fokus på forskellige delelementer af rationel farmakoterapi herunder: En styrkelse af samarbejdet med sekundær sektor. Øget undervisning på området. Et ønske om specifikke indsatser på områder, hvor der foregår uhensigtsmæssige ordinationer. Understøtning af initiativer der giver beslutningsstøtte til læger og klinikker. Enheden har derfor de seneste år engageret sig i andre opgaver end de beskrevne hovedydelser. I forbindelse med etableringen af Nord-KAP med fælles bestyrelse og handleplan er der fra LME og fra Nord-KAP et ønske om, at konsulenterne i LME i højere grad understøtter aktiviteter i andre dele af kvalitetsarbejdet og integreres i den samlede indsats i regionen. De ansatte LME konsulenter kan ses på denne side I øjeblikket planlægges enhedens aktiviteter af månedsmøderne og af JPÆ + KN, der fungerer som daglig ledelse af ordningen. For at styrke ordningen ønskes følgende ændringer: Den daglige ledelse udvides til at bestå af MS, KN og JPÆ, Deltagelse i Nord-KAPs faglige forum: MS og KN MS overtager ansvaret for en del af enhedens aktiviteter: Afholdelse af månedsmøder. Tilrettelæggelse af kursus- og efteruddannelse for LME. Afholdelse møder i den daglige ledelse. Udarbejdelse af årsrapport og handleplan i samarbejde med KN, JPÆ og fagligt forum Udarbejdelse af budget, regnskab varetages af Nord-KAP med JPÆ som ansvarlig. Der er fra Nord-KAPs daglige ledere ønske om at bruge de kompetencer som konsulenterne besidder i et tættere samspil med det øvrige kvalitetsarbejde som det fremgår af den samlede handleplan. For at frigøre MO, MS og ES til andre aktiviteter i Nord-KAP ønsker vi, indenfor det gældende budget, at ansætte yderligere en konsulent. I 2009 vil vi fortsætte de grundlæggende ydelser som LME bygger på, nemlig PEB og Nyhedsbreve. Herudover ønsker enheden: At være drivkraft og koordinator på den nationale basisliste og deltage i arbejdet omkring beslutningsstøtte til medicinvalg på det fælles medicinkort. At tilbyde lægerne hjælp til at reducere forbruget af nerve- og sovemedicin i RN. At tilbyde 12.mandsforeninger og praksispersonale undervisning i rationel farmakoterapi. At deltage i projektet om analog substitution på tværs af sektorerne. Side 21/36

22 At fortsætte arbejdet med relevante samarbejdspartnere om reduktion af morfikalignende stoffer i RN. At deltage arbejdet i den regionale lægemiddelkomite. At understøtte ledelses og organisationsudvikling. Projektet der er igangsat af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. At deltage i relevante projekter på området indenfor de afsatte ressourcer efter aftale med bestyrelsen for Nord-KAP. Nedenfor beskrives de enkelte punkter i detaljer. PEB Baggrund: PEB (Personlige Efteruddannelses Besøg)er en veletableret metode til påvirkning af ordinationspraksis i den enkelte praksis. Der er høj deltagertilfredshed og metoden er evalueret. I 2009 vil vi: Aflægge besøg hos mindst 70 % af lægerne i regionen med budskaber fra runde 5. Aflægge besøg hos 90 % af nynedsatte. Vi vil herudover udsende et personligt brev til nynedsatte og tilbyde et personligt besøg med introduktion til LME. Tilskynde til at uddannelseslæger deltager i PEB i deres respektive klinikker. Motivere de nytilkomne læger fra Viborg og Århus for PEB, således at også 70 % af denne gruppe modtager besøg. Metode: Der anvendes den sædvanlige cyclusmodel og besøgene koordineres af sekretær i Nord- KAP. Denne besøgsrunde afsluttes efteråret 2009 og ny besøgsrunde planlægges med afvikling i Vi vil fortsætte bestræbelserne på at klinikker får besøg af samme læge og vi vil forbedre planlægning af besøgene via den nye sekretær i Nord-KAP. Såfremt vi ikke opnår et tilstrækkeligt antal invitationer fra de nytilkomne læger vil vi tage personlig kontakt til disse. Nyhedsbreve Brevene ses som en væsentlig metode til formidling af relevante nyheder på terapiområdet, spec. med fokus på problemområder i RN. Med de fælles elektroniske kommunikationsvej til lægerne er der åbnet mulighed for hurtige meddelelser af aktuel karakter. Vi vil som minimum at udsende 4 nyhedsbreve/år via Nord-KAPs nyhedsbreve. Herudover udsendes relevante nyheder, der ikke kan afvente nyhedsbreve vil Nord-KAP. Det er desuden vores mål at mindst % af regionens praktiserende læger besøger hjemmesiden og læser nyhedsbreve, og at udbrede kendskabet til nyhedsbrevene hos samarbejdspartnere og hos uddannelseslæger. Metode: På skift er en af konsulenterne sammen med Kirsten Nielsen redaktører og materialet til brevene diskuteres på mail og på månedsmøderne. I LME er hver konsulent ansvarlig for er par ATC-grupper (den farmakologiske inddeling af medicin) og de ATC ansvarlige har et specielt ansvar for ad hoc meddelelser. Løbende ved undervisning, på besøgsrunden og i den regionale Lægemiddelkomite at gøre opmærksom på nyhedsbrevene. Den nationale basisliste. LME har været initiativtager til at udvikle en elektronisk webbaseret basisliste og de 5 regioner nu har aftalt løbende udvikling af en fælles platform for basislisterne. Siden kan ses på og gruppens kommissorium kan ses her Side 22/36

Nord-KAP Handleplan 2011

Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD Årsberetning 2007

Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD Årsberetning 2007 Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD Årsberetning 2007 Juni 2008 Henrik Schroll Indholdsfortegnelse Forord...3 Resume...5 Udtalelse fra Kompetencecenter Syd...5 Indledning og baggrund...7 Organisation...7

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009 Sag nr. Emne: bilag Region Hovedstaden UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET Afrapportering om kvalitet og patientsikkerhed 16. april 2009 1.

Læs mere

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 21-12-2010 Forhandlingsaftale 2010 RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE A: KONTRAKT FOR ALMEN PRAKSIS... 2 B: ROLLER, OPGAVER, SAMSPIL OG LÆGEVAGT... 3 C: LÆGEDÆKNING, ORGANISERING

Læs mere

Praksisplan på almenlægeområdet Gældende fra 1. juli.2008

Praksisplan på almenlægeområdet Gældende fra 1. juli.2008 Praksisplan på almenlægeområdet Gældende fra 1. juli.2008 Vedtaget af Samarbejdsudvalget på almenlægeområdet den 10. juni 2008 2 1.0 Indledning I forbindelse med strukturreformen blev de tidligere amter

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Aktivitetskatalog 2015-2016 - Fra almen praksis til almen praksis

Aktivitetskatalog 2015-2016 - Fra almen praksis til almen praksis Aktivitetskatalog 2015-2016 - Fra almen praksis til almen praksis INDHOLD: 4 KALENDER 2015-2016 6 VELKOMST 7 KVALITET OG EFTERUDDANNELSE 8 STORE PRAKSISDAG 9 STORE PRAKSISPERSONALEDAG 10 SYV INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Årsberetning Årsregnskab 2010. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland

Årsberetning Årsregnskab 2010. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland Årsberetning Årsregnskab 2010 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 2 2. Mål.. 2 2.1 Mål 3. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget.

Læs mere

Dagsorden REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Tirsdag den 13. maj 2014. Tidspunkt: Kl. 09.30 11.30 Formøde for styregruppen kl. 09.00 09.

Dagsorden REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Tirsdag den 13. maj 2014. Tidspunkt: Kl. 09.30 11.30 Formøde for styregruppen kl. 09.00 09. REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: Tirsdag den 13. maj 2014 Tidspunkt: Kl. 09.30 11.30 Formøde for styregruppen kl. 09.00 09.30 Sted: Deltagere: Regionsgården, mødelokale H4 Kaare Rossel Flemming

Læs mere

ISSN 1904-2868. Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD

ISSN 1904-2868. Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD ISSN 1904-2868 Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD Årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Resumé... 4 Anbefalinger... 4 Baggrund og status... 5 Databasens formål... 5 Udvikling i tilslutning

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland 1 PROGRAM FOR HÅNDTERING AF UTILSIGTEDE HÆNDELSER I REGION NORDJYLLAND Udgivet af Kvalitetskontoret, Sundhed Plan og Kvalitet Primær

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Status rapport Juli 2014 Udarbejdet af: Projektleder Anne Ganner Bech 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

December 2014. inspektorordning. Status og perspektivering

December 2014. inspektorordning. Status og perspektivering December 2014 inspektorordning Status og perspektivering Inspektorordning status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Styring i praksis. Inspiration fra British Columbia. Jakob Hansen Pia Kürstein Kjellberg

Styring i praksis. Inspiration fra British Columbia. Jakob Hansen Pia Kürstein Kjellberg Styring i praksis Inspiration fra British Columbia Jakob Hansen Pia Kürstein Kjellberg Dansk Sundhedsinstitut December 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende institution oprettet

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter Martin Sandberg Buch Anja Elkjær

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 17

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 17 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 17 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere