Nord-KAP Handleplan 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nord-KAP Handleplan 2009"

Transkript

1 Nord-KAP Handleplan 2009 Nord-KAP Østre Allé Aalborg Tlf: Fax: Mail: Internet:

2 Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 MEDICINOMRÅDET... 4 PEB... 5 Nyhedsbreve... 5 Basislisten... 5 PPI - Medicin, der dæmper symptomer fra mavesyreproduktion... 6 Benzodiazepiner... 6 Morfika... 6 PRAKSISKONSULENTORDNINGEN... 7 Kronikerområdet... 7 Forløbsbeskrivelser... 8 PRAKSIS I UDVIKLING UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 8 DANPEP... 9 APO (AUDIT PROJEKT ODENSE) FORLØBSYDELSEN NORDJYSK PRAKSISDAG NORDISK KONGRES ICPC UDDANNELSE EFTERUDDANNELSE AF PRAKSISPERSONALE INTEGRATION AF EFTERUDDANNELSESVEJLEDERNE (EUV) I KVALITETSARBEJDET FORSKNING INFORMATIONSFORMIDLING Praksisinfo Visitationsvejledning Hotlinelisten Webreq Samspil med andre informationskanaler ORGANISERING BESTYRELSE FORRETNINGSUDVALG KOORDINERENDE LÆGER FAGLIGT FORUM DAK-E SEKRETARIATET... DATAKONSULENTFUNKTIONEN... BILAG 1 PKO S OPGAVER I KRONIKERINDSATSEN Praksiskoordinator på det kommunale område Fagspecifikke praksiskonsulenter (Praksiskonsulenter, som hver dækker en eller nogle få af de kroniske sygdomme) De kommunale praksiskonsulenter Den regionale uddannelseskoordinator Praksiskoordinatorgruppen Side 2/36

3 Snitfladen til den regionale kronikerenhed BILAG 2 LME PEB Nyhedsbreve Den nationale basisliste Reduktion af forbruget af beroligende og sovemidler i RN Undervisning i rationel farmakoterapi Deltage i arbejdsgruppen med analog substitution på PPI og ATII området Reduktion af morfikaforbruget i RN Den regionale lægemiddelkomite Praksis i udvikling Uddannelse og kompetenceudvikling af LME konsulenter Uddannelse af praktiserende læger og praksispersonale BILAG 3 HANDLEPLAN FOR PKO PKO KOORDINATORER OG KONSULENTER a Deltagelse i den nationale koordineringsgruppe for PK-ordningen b Deltagelse i SST arbejdsgruppe om forberedelse af kliniske vejledninger c Følgegruppe for indikatorer og kroniske sygdomme DAK-E d Utilsigtede hændelser a Forløbsbeskrivelser b Arbejdet med sundhed.dk c Samarbejde med region og sygehusledelser d Systematisk brug af korrespondancer mellem AP og sygehuse e Kvalitet af kommunikationen mellem AP og sygehuse BILAG 4 HANDLEPLAN PÅ IT-OMRÅDET: SUPPORT OG VEJLEDNINGER VEDRØRENDE IT Digital signatur etoken Henvisningshotellet Webreq Teledermatologi Vejledninger og manualer Fjernstyring af PC SEI (Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem) Datakonsulentsamarbejdet Diverse BILAG 5 FORLØBSYDELSENS UDBREDELSE Side 3/36

4 Forord: Denne udgave af handleplan 2009 er tænkt som oplæg til drøftelse på bestyrelsesmødet Efter input fra bestyrelsen vil den endelige udgave foreligge før næste møde. Der pågår i øjeblikket drøftelser om en tættere tilknytning af Efteruddannelsesvejledere (EUV) og de Almen Medicinske Uddannelseskoordinatorer (AMU) til Nord-KAP. Når der er taget endelig beslutning om ansættelsesform og snitfladen til Nord-KAP vil dette område blive skrevet ind i den endelige udgave af handleplanen. Det indskrevne afsnit om uddannelse af praksispersonale forudsætter, at ansøgningen til Praksissektoren om medfinansiering imødekommes. Hvis man ikke i sit daglige arbejde har tæt kontakt til kvalitetsudvikling i almen praksis kan området være svært overskueligt. Vi har bestræbt os på at gøre handleplanen læsevenlig men vi modtager MEGET gerne ideer og forslag til forbedring af overskuelighed og relevans for bestyrelsen Leo Thomsen Jørgen Peter Ærthøj Koordinerende læger Nord-KAP Læsevejledning: I indholdsfortegnelsen kan man klikke ned i den tilsvarende tekst ved at bruge Ctrl + klik De væsentlige indsatsområder findes på siderne 4-15 Mere uddybende handleplaner på de enkelte områder kan findes under bilag. Links til relevante dokumenter aktiveres ved ctrl. + klik Der forekommer en række funktioner indenfor kvalitetsarbejdet som i daglig tale benævnes med forkortelser. Funktionen er skrevet i sin helhed første gang med forkortelsen i parentes. Derefter anvendes forkortelsen i resten af dokumentet Indsatsområder Medicinområdet Lægemiddelenheden (LME) har eksisteret siden august 2003 og blev evalueret i Her blev det fastslået, at Personlige Efteruddannelses Besøg (PEB) og skriftlig orientering i form af statistikker og nyhedsbreve fortsat er enhedens hovedydelse. Der er siden 2006 kommet et større fokus på forskellige delelementer af rationel farmakoterapi. Den fulde handleplan kan ses som Bilag 2 LME Side 4/36

5 PEB PEB (Personlige Efteruddannelses Besøg)er en veletableret metode til påvirkning af ordinationspraksis i den enkelte praksis. Der er høj deltagertilfredshed og metoden er evalueret. Før en besøgsrunde udvælges budskaber og indsatsområder nøje i samarbejde mellem konsulenterne, IRF, formanden for Den Regionale Lægemiddelkomite og andre relevante aktører. Vi vil fortsætte bestræbelserne på at klinikker får besøg af samme læge og vi vil forbedre planlægning af besøgene via den nye sekretær i Nord-KAP. Inden udgangen af 2009 ønsker vi: At aflægge besøg hos mindst 70 % af lægerne i regionen. At aflægge besøg hos 90 % af nynedsatte. At udsende et personligt brev til nynedsatte og tilbyde et personligt besøg med introduktion til LME. At uddannelseslæger deltager i PEB i deres respektive klinikker. At motivere de nytilkomne læger fra Viborg og Århus for PEB, således at også 70 % af denne gruppe modtager besøg. Nyhedsbreve Brevene ses som en væsentlig metode til formidling af relevante nyheder på terapiområdet, specielt med fokus på problemområder i Region Nordjylland. Produktionen sker i et samarbejde mellem konsulenterne i LME med praksissektorens lægemiddelkonsulent som redaktør. Med de fælles elektroniske kommunikationsvej til lægerne er der åbnet mulighed for hurtige meddelelser af aktuel karakter. Udsendelse af nyhedsbreve foregår udelukkende elektronisk. Vi vil som minimum at udsende 4 nyhedsbreve/år via Nord-KAPs nyhedsbreve. Herudover udsendes korte relevante nyheder, der ikke kan afvente ordinære nyhedsbreve, med få dages varsel. Vi regner med at mindst % af regionens praktiserende læger besøger hjemmesiden og læser nyhedsbreve. Målgruppen er primært de praktiserende læger og uddannelseslæger, men vi vil udbrede kendskabet til nyhedsbrevene hos læger i sekundær sektor og øvrige samarbejdspartnere. Basislisten LME har været initiativtager til at udvikle en elektronisk webbaseret basisliste og de 5 regioner har nu aftalt løbende udvikling af en fælles platform for basislisterne. Siden. kan ses på Herudover foregår en løbende udvikling og ajourføring af Region Nordjyllands indhold på basislisten i et samarbejde med Den Regionale Lægemiddelkomite. Ved at bevare formandsposten og at være webmaster for vil vi fortsat være drivkraft og koordinatorer på som ved udgangen af 2009 skal være fuldt udbygget og implementeret på 90 % af lægesystemernes medicinkort. Lokalt vil vi udvikle og implementere basislisten for almen praksis i Region Nordjylland på relevante terapiområder og ønsker mere end 50 unikke IT-besøg ugentligt på vores liste. Markedsføring af listen vil ske på efteruddannelsesbesøg, via undervisning, nyhedsbreve og konsulenterne i Nord-KAP. Der foregår i øjeblikket i SDSD (sammenhængende digital sundhed i Danmark) et stort arbejde med at udvikle et fælles medicinkort. I dette arbejde har LME foreslået og beskrevet mulighederne for beslutningsstøtte ved bestilling af medicin. Dette vil forbedre muligheden for Side 5/36

6 rationelt valg af medicin i sektorerne og specielt ved sektorovergange, idet både evidens og økonomiske overvejelser vil indgå i beslutningsstøtten. Vi vil vi deltage i aktiviteter omkring beslutningsstøtte på det fælles medicinkort. PPI - Medicin, der dæmper symptomer fra mavesyreproduktion Alle regioner har dokumenteret et betydeligt besparelsespotentiale på PPI-området. Derfor har praksissektoren, på opfordring fra LME nedsat en arbejdsgruppe med tværsektoriel repræsentation for at bedre samarbejdet i sektorovergange og i hver af sektorerne at fremme brug af billigste produkter, der virkningsmæssigt ikke adskiller sig fra de dyre. Erfaringer i det tidligere Roskilde Amt (Bedst Og Billigst, BOB-projektet) 1 har vist at en fælles indsats mellem primær og sekundærsektor øger muligheden for at ændre ordinationsadfærd. LME deltager i arbejdsgruppen med det formål at reducere forbruget af de dyre PPI i primær sektor med 8 %. En forudsætning for at nå disse mål er at der er enighed med sekundær sektor om indsatsen og at der afsættes ressourcer til implementering og opfølgning Gruppens rapport er i øjeblikket til endelig godkendelse. Herefter starter implementering via informationsmateriale til praksis, til patienter og til medier for at øge opmærksomheden på det rationelle i analog substitution på områderne. Benzodiazepiner Forbruget af disse stoffer er uhensigtsmæssigt højt i alle regioner. Der foreligger betydelig evidens for stoffernes skadelige bivirkninger og mangel på virkning ved et kontinuerligt forbrug. I Thyborønområdet startedes i 2006 en relativt enkel model til reduktion af forbruget, hvor det er lykkedes at via enkle metoder at opnå en signifikant effekt. I øjeblikket er et lignende projekt i gang i Thisted. Der er i flere områder og hos mange praktiserende læger ønske om at intensivere indsatsen på området. LME vil understøtte implementering af Thyborønmodellen i kommuner eller andre grupper af praktiserende læger (12. mandsforeninger) der er interesserede. Vi vil samarbejde med de kommunale praksiskonsulenter og tilbyde støtte til gennemførelse af projektet. Der forventes som minimum at 2 kommuner påbegynder et projekt i løbet af Vi forventer i løbet af 2009 at kunne reducere regionens forbrug med procent. Vi tilbyder interesserede grupper at deltage i afvikling af startmøder og stiller relevant informationsmateriale til rådighed, leverer ønskede statistikker og deltager som konsulenter i at gennemføre processen. Samtidigt vil vi understøtte reduktion i brugen af disse stoffer via PEB, nyhedsbreve og uddannelsesinitiativer. Morfika Region Nordjylland har et meget højt forbrug af morfika og morfikalignende stoffer til behandling af ikke-maligne smerter og et højt forbrug af dyre morfika uden behandlingsmæssige fordele. Derfor har 1 BOB står for bedst og billigst. Det tidligere Roskilde Amt gennemførte i perioden det første projekt BOB. Her viste det sig efterfølgende, at amtets medicinudgifter var faldet, mens de steg i resten af landet. Side 6/36

7 LME taget initiativ til et samarbejde med repræsentanter for Embedslæge-institutionen, Smerteklinikken, fra den regionale lægemiddelkomite og fra Ålborg kommunes misbrugscenter. Vi vil sammen med relevante aktører, starte en regional indsats for at mindske problemerne på området. Arbejdsgruppen vil udarbejde anbefalinger på området og LME vil via møder, nyhedsbreve og presse deltage i at implementere anbefalingerne i almen praksis. Dette vil ske i samarbejde med de øvrige aktører på området. Praksiskonsulentordningen Praksiskonsulentordningen (PKO) har eksisteret i Nordjylland siden 1995, og har løbende skullet tilpasses de store forandringer der er sket i sundhedsvæsenet men med stort set uændret vision: At styrke samarbejdet mellem sygehuse, de praktiserende læger og kommunerne til gavn for den enkelte patient. Hovedindsatsområderne er i 2009 at indgå i arbejdet nationalt og regionalt omkring Forløbsbeskrivelser Sundhed.dk utilsigtede hændelser ICPC kodning Implementering af forløbsydelsen Disse områder er beskrevet selvstændigt nedenfor. Den samlede handleplan for PKO ses som Bilag 3 Handleplan for PKO 2009 Her skal specifikt nævnes: Kronikerområdet Siden kommunalreformen har der været arbejdet intenst på at forbedre indsatsen overfor borgere med kronisk sygdom først og fremmest med fokus på de 8 folkesygdomme + demens, der er et specielt indsatområde i Region Nordjylland. I RN er indsatsen tænkt understøttet og koordineret af Kronikerenheden. Praksiskonsulentordningen og øvrige kvalitetstiltag i Nord-KAP skal understøtte arbejdet med implementering af sundhedsaftaler indenfor de kroniske sygdomme. Da hovedparten af kronikeromsorgen foregår i primærsektor er det af afgørende betydning for en vellykket forbedret indsats at Nord-KAP, Praksisudvalg, praksissektor og kronikerenhed har fælles visioner, tæt kontakt og sammen foretager løbende justering af indsatsen. Praksiskonsulentordningen har opgaven med at støtte kronikerenheden i at implementere sundhedsaftalerne på kronikerområdet i den enkelte praksis. I løbet af 2009 forventer vi: At der i alle kommuner er ansat kommunale praksiskonsulenter. At der er ansat fagspecifikke praksiskonsulenter inden for de kroniske sygdomme. At Nord-KAP har repræsentation i de faglige fora for kroniske sygdomme. At der tilbydes understøttende tiltag til den enkelte praksis med henblik på at implementere sundhedsaftalerne (undervisning til læger og praksispersonale, IT/skriftligt materiale, der letter omsorgen for kroniske patienter). Side 7/36

8 at dem enkelte praksis har større fokus på en systematisk indsats overfor personer med kronisk sygdom, er startet med at arbejde udfra stratificeringsmodeller og understøtter den enkelte patient i egenomsorg (Kram-faktorer). De enkelte aktørers opgaver på kronikerområdet er uddybet i Bilag 1 PKO s opgaver i kronikerindsatsen Forløbsbeskrivelser En forløbsbeskrivelse er en vejledning til de praktiserende læger, i hvordan patientforløbet håndteres på tværs af sektorgrænser. Forløbsbeskrivelser udarbejdes i samarbejde mellem afdelinger og praksiskonsulenter. Nord-KAP arbejder systematisk med at samle, strukturere og standardisere forløbsbeskrivelser for de nordjyske læger. Vi vil tage initiativer til udarbejdelse af forløbsbeskrivelser på områder, hvor disse efterspørges Vi vil sikre, at de enkelte forløbsbeskrivelser opbygges ud fra en nationalt accepteret manuskriptvejledning. Vi vil arbejde mod flest muligt nationalt dækkende, færre regionalt dækkende og så få lokale forløbsbeskrivelser som muligt. Praksiskonsulenterne er ankermænd i den koordinering, som er nødvendig for at sikre fælles retningslinjer. Regionalt dækkende forløbsbeskrivelser publiceres på Praksisinfo under et selvstændigt menupunkt. Aktiviteter i relation til KEU Praksis i udvikling. Der er stor interesse fra almen praksis i tiltag der kan styrke kompetencerne indenfor organisation og ledelse i almen praksis. Inspireret af det tidligere pilotprojekt praksismatrix har Praksissektor, Kvalitetsog Efteruddannelsesudvalget og Nord-KAP i fællesskab startet projekt: Praksis i udvikling (PIU). Tilbuddet er i efteråret 2008 præsenteret for de praktiserende læger og der er tilmeldt i alt 18 praksis som interesserede. Se den fulde projektbeskrivelse her (link) Vi vil i 2009 gennemføre projektet i de tilmeldte praksis. Bestyrelsen vil i efteråret 2009 modtage en status på projektet mhp. stillingtagen til en eventuel videreførelse. Utilsigtede hændelser Indberetning af UTH er allerede lovpligtig for sekundær sektor og det forventes at loven og UTH fra vil omfatte primær sektor også. Som den eneste region har KEU og Nord-KAP et projekt kørende der indsamler erfaringer på området. Projektet startede 2008 og der er bevilget en fortsættelse til udgangen af 2009 se projektets afrapportering pr. oktober Det er målet at vi i løbet af 2009 Øger den praktiserende læges kendskab til og brugen af indberetning af UTH. Side 8/36

9 Styrker PK-ordningens rolle som ambassadører for brugen af indberetning og at den enkelte PK bruger det indberettede til kvalitetsforbedringer i samarbejdet med sekundær sektor. Intensiverer samarbejdet med kvalitetskontorer i Regionen på Uth området. Vi deltager i det centrale arbejde under PLO og DSAM mhp. at udforme den endelige metode for håndtering af UTH i primær sektor. DANPEP DANPEP står for Danske Patienter Evaluerer almen Praksis. Evalueringen finder sted ved at patienter evaluerer deres læge og lægepraksis via spørgeskema. Der er dannet en lokal projektgruppe, der står for afvikling af undersøgelsen. I 2009 vil 50 læger blive tilbud deltagelse i DANPEP (Kvalitets- og Efteruddannelses Udvalget har bevilget midler til 50 DANPEP-undersøgelser). Der vil blive informeret om muligheden for at deltage i undersøgelse og der vil blive afholdt et orienteringsmøde, hvorefter lægerne har mulighed for at tilmelde sig. Lægerne skal udlevere 130 spørgeskemaer til patienter, som sender disse til en uafhængig instans DANPEP s sekretariat i Århus under DAK-E. Undersøgelsen vil her blive bearbejdet, og lægen vil få en tilbagemelding. På baggrund heraf vil der blive afholdt et opfølgningsmøde og endvidere er der i Nordjylland planlagt to udviklingsmøder med henblik på at anvende data til kvalitetsudvikling i egen praksis. Der er således planlagt deltagelse af både læger og praksispersonale. Undersøgelserne tænkes samlet afviklet over foråret med afsluttende udviklingsmøde efteråret Data for undersøgelsen bliver i anonymiseret form anvendt til forskning og det regionale kvalitets- og efteruddannelsesudvalg får et anonymiseret udtræk af de samlede resultater. APO (Audit projekt Odense). APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling og efteruddannelse i Almen Praksis. APO s formål er, at udvikle og gennemføre kvalitetsudviklingsprojekter baseret på aktivitetsregistrering samt at analysere arbejdet i almen praksis i forbindelse med konkrete projekter. APO anvender et auditspørgeskema. APO tilbyder undersøgelser. Disse undersøgelser kan de regionale Kvalitets- og Efteruddannelses-udvalg vælge at udbyde til lægerne i regionen. Der bliver udleveret skemaer til aktivitetsregistrering, som returneres til APO, hvor de bearbejdes og returneres til lægen mhp. vurdering af resultatet. Dette sker i forbindelse med opfølgningsmøder. APO har et netværk, hvor Nordjylland er repræsenteret med en praksiskonsulent og en kvalitetsudviklingskonsulent. Vi vil fortsat deltage i APO-netværket. Side 9/36

10 Der vil i 2009 blive udbudt en audit om gynækologi samt en audit om praksisudviklings-arbejdet. Der afholdes et APO-internat på Vejlefjord marts Generelt vil vi vurdere de udbudte audits med stillingtagen til, hvorvidt de skal afvikles i Region Nordjylland efter beslutning i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Forløbsydelsen Forløbsydelsen for diabetespatienter er en helt ny form for ydelseshonorering, som almen praksis kan vælge at tilslutte sig. Formålet med forløbsydelsen er at udvikle og sikre kvaliteten i behandling af kronisk sygdom i almen praksis, og at give lægen et instrument til planlægning og kvalitetssikring af behandlingen og kontrollen af diabetespatienter i egen praksis. I Region Nordjylland er der ansat to praksiskonsulenter til at implementere og følge op på forløbsydelsen. Der er i Region Nordjylland tilmeldt 18 ydernumre (heraf 11 aktive) med 37 praktiserende læger til forløbsydelsen. Vi vil arbejde videre med at understøtte brug af forløbsydelsen i Region Nordjylland. Før forløbsydelsens fremtid er endelig besluttet politisk har det ingen mening i at promovere den direkte. Der er til gengæld næppe tvivl om at datafangsten kommer til at indgå i den nye overenskomst i en eller anden form. Der kan satses lidt på NIP (Nationalt indikator projekt) Audit konferencen. Konsulenterne kunne f.eks. få samlet eller besøge de, som er meldt på datafangst mhp. at forberede noget til konferencen. Når de deltagende læger har opdaget, hvad de egentlig kan få ud af kvalitetssikring, kan de bruges som brohoved Systemet passer til alle former for kronisk sygdom, og kan vi få en del praksis med praktisk erfaring til at markedsføre kvalitetssikring, vil det være meget nemmere at overbevise andre om at komme i gang. Nord-KAP har en praksiskonsulent som medlem af DAK-E s baggrundsgruppe for forløbsydelsen. Han vil i 2009 deltage i denne baggrundsgruppe og rapportere tilbage om gruppens arbejde. Forløbsydelsens nuværende udbredelse ses her Bilag 5 Forløbsydelsens udbredelse Nordjysk Praksisdag Nordjysk praksisdag er en undervisningsdag for praktiserende læger, praksispersonale og uddannelseslæger på vej til almen praksis. Dagen har været afholdt 4 gange sidst den 12. september 2008 med deltagelse af i alt 500 personer. Dagen fik en meget positiv evaluering. Se evt. præsentationer fra dagen her Side 10/36

11 I 2009 skal afvikling af evt. Nordjysk praksisdag 2010 besluttes og planlægning skal i givet fald begynde. Nordisk Kongres 2009 Nordisk Kongres Nord-KAP har i samarbejde med DGE to gange tidligere arrangeret fællestur for praktiserende læger og yngre læger til Nordisk Kongres i almen medicin. I 2005 gik turen til Stockholm og i 2007 gik turen til Island. I 2009 afholdes kongressen i København og Nord-KAP vil arrangere en fælles tur for de praktiserende læger og yngre læger i blokstilling. Formålet med at lave fælles arrangement til kongressen er at: Styrke det kollegiale sammenhold mellem regionens praktiserende læger. Understøtte præsentationen af almen praksis i Nordjylland. Styrke rekruttering og integration af yngre læger. Det er Nord-KAPs ønske, at afholde et introduktionsmøde i Aalborg primo 2009, hvor de praktiserende læger og yngre læger i blokstilling bliver præsenteret for fælles arrangementet til København med fælles udrejse, hotelophold, fælles aktiviteter og muligheden for at holde oplæg og udarbejde præsentationer til kongressen. Kongressens hjemmeside kan ses på dette link ICPC ICPC (International Classification of Primary Care) er et kodesystem for symptomer og diagnoser udviklet til brug i almen praksis. ICPC har været i brug i Danmark siden En ensartet kodning giver mulighed for at lave statistikker og søgninger og muliggør udveksling af informationer. Formålet med ICPC kodning er altså informationssøgning og formidling i et bredere perspektiv. ICPC kodning er nødvendig for at kunne bruge flere og flere hjælpeværktøjer, f.eks. datafangst og Linkportalen. ICPC består af ca. 700 koder og er en pendant til sekundær sektors ca ICD10 koder. Cirka 25 % af de praktiserende læger koder ikke og yderligere 25 % koder kun få af deres kontakter. Nord-KAP vil fremme udbredelsen af ICPC kodning. Vi vil arrangere systemspecifikke kurser i ICPC kodning, hvor systemhuse inviteres til at demonstrere hvordan man koder, og hvad man kan i systemerne, når man koder. Vi vil reklamere for Linkportalen, og der skal laves vejledninger i brug af denne så snart den fungerer stabilt og pålideligt. Datakonsulenten er sammen med en praksiskoordinator medlem af ICPC baggrundsgruppen, og vil fortsat deltage i gruppens møder. Uddannelse Side 11/36

12 Efteruddannelse af praksispersonale På grund af stigende opgavemængde og faldende bemanding blandt de praktiserende læger, har en arbejdsgruppe nedsat under Nord-KAP primo 2008 udarbejdet en overordnet strategi for opkvalificering og løbende efteruddannelse af klinikpersonale i almen praksis. Efterfølgende er der i efteråret 2008 afholdt 11 undervisningsmoduler omkring iskæmisk hjertesygdom, diabetes, allergi & KOL samt demens. Tilbagemeldingerne fra kursisterne har været positive, så det er ønsket, at der skal afholdes nye kurser for praksispersonalet i foråret Den iværksatte efteruddannelse af klinikpersonale skal videreudvikles. De moduler der allerede er etableret indenfor kronikerområdet (hjerte-kar sygdomme, astma og KOL, Diabetes og geriatri) skal fortsat udbydes i både forårs- og efterårssemesteret Dette sker i samarbejde med Kronikerenheden for at styrke relationerne til det kommunale. Derudover skal der udbydes yderligere 4-8 moduler i løbet af Blandt emnerne skal være nogle af personalets kerneydelser: Den motiverende samtale telefonvisitation, rådgivning om kost og motion, ITfunktioner (sundhed.dk, basislisten, basal tekstbehandling o.l.), god laboratorieadfærd (herunder brug af webreq). Integration af efteruddannelsesvejlederne (EUV) i kvalitetsarbejdet EUV har hidtil været en centralt forankret konsulent med ansvar for at servicere og udvikle (DGE). Siden er funktion lagt decentralt i regionerne og i den forbindelse skal der ske en integrering af EUV-funktionen i det øvrige konsulentarbejde. EUV erne besidder nogle særlige kompetencer i form af indsigt i pædagogisk metode, erfaring med kursusudvikling og lignende som vil være meget vigtige i mange sammenhænge i kvalitetsarbejdet, men naturligvis især i uddannelses-sammenhænge bredt. Med udgangspunkt i deres kerneområde, som fortsat er styring af DGE, skal EUV ernes fremtidige virke i Nord-KAP tilrettelægges. Der vil således være behov for at EUV erne deltager i andre funktioner, herunder tilrettelæggelse af uddannelsesinitiativer, som det er sket med dialogmøderne om akut kræftbehandling. En meget vigtig funktion er DGE-nords hjemmeside, som indeholder store mængder af viden om uddannelse i praksis. Denne hjemmeside skal udvikles og styrkes i et samarbejde med Nord-KAP's sekretariat. Der har i efteråret 2008 været drøftelser mellem Praksissektor, Praksisudvalg, EUV og Nord-KAP. Ansættelsesform og vilkår skal endelig fastlægges af KEU. Derefter skal der i løbet af foråret 2009 formuleres en egentlig handleplan for EUV s fremtidige placering og funktion. EUV påtænkes tæt knyttet til uddannelseskoordinator i Nord-KAP. Forskning. Forskningsenhed for almen praksis i RN I evalueringen af Nord-KAP 2006 blev det fremhævet, at Nord-KAP med fordel kunne understøtte etablering af en forskningsenhed for almen praksis i RN Side 12/36

13 Der blev i 2007 udarbejdet et oplæg mhp. etablering af en forskningsenhed for almen praksis i RN i tæt samarbejde med Aalborg Sygehus, Forskningsenheden for Almen Praksis ved Århus Universitet, Kommunale Repræsentanter, Aalborg Universitet og Nord-KAP.(link). Der blev ved budgetforhandlingerne i RN IKKE fundet midler til initiering af enheden. Der er i Nord-KAPs forretningsudvalg og daglige ledelse fortsat et stort ønske om at etablere en sådan enhed og vi ønsker i foråret 2009 at drøfte dette med bestyrelsen. Øvrige Aktiviteter Handleplan for IT området er beskrevet i Bilag 4 Handleplan på IT-området: Informationsformidling Nord-KAP har med Nyhedsmail fra Nord-KAP indtaget en nøgleposition mht. formidling af faglig information til praktiserende læger i Region Nordjylland. Cirka 24 praksis (50 læger) abonnerer ikke på Nyhedsmail fra Nord-KAP. Alle disse er i 2007 blevet kontaktet 2 gange via brev, hvori de er blevet opfordret til at tilmelde sig. I alt 395 abonnerer på Nyhedsmail fra Nord-KAP, heriblandt uddannelseslæger, men også ikkelæger, klinikpersonale mv. Nyhedsmailen er åben for alle interesserede, og det er ikke altid muligt at se, hvem der tilmelder sig. Nyhedsmail fra Nord-KAP er i gennemsnit udsendt en gang om ugen, men kan i princippet udsendes dagligt. Det er indholdet som er afgørende, ikke udgivelsesintervallet. Frem til 2010 vil vi konsolidere nyhedsmailens position. Vi skal have engageret praksiskonsulenterne. De skal se sig selv som leverandører af nyheder. Nyhedsformidling på Praksisinfo.rn.dk via sundhed.dk har været besværliggjort af tekniske problemer. Indtil man får løst problemerne, publiceres kun de allervigtigste nyheder på Praksisinfo. Når de tekniske problemer er løst, skal man på Praksisinfo kunne finde samtlige udgivne nyhedsmail, og når det teknisk er muligt, skal Nyhedsmail konstrueres direkte på Praksisinfo. Ud over Nord-KAP udsender Praksissektoren og Lægekredsforeningen også nyheder til de praktiserende læger. Hver især vedligeholder en adressedatabase. Det skal overvejes, om der bør oprettes en fælles mailadresse-database, og i den forbindelse, om der skal anskaffes et system til administration af tilmelding, afmelding og rettelser i databasen. Praksisinfo opbygges i Regionens CMS system, hvorfra data eksporteres til sundhed.dk. Praksisinfo.rn.dk var tænkt som det væsentligste omdrejningspunkt for nyheds- og informationsformidling til de praktiserende læger, men tekniske problemer har i praksis forhindret dette, idet Sundhed.dk i lange perioder har været ude af stand til at modtage eksporterede data. Eksportfunktionen skønnes i 2008 at have været ude af drift i 70 % af tiden. Det er ikke muligt at se, hvornår eksportfunktionen kører, og efter nedbrud følges der ikke op på, hvad der måtte være lavet af ændringer på sitet under nedbruddet. Alene denne situation gør Praksisinfo mere eller mindre uanvendelig. Derudover kommer, at der sker en række opsætningsmæssige ændringer efter eksporten, som virker meningsforstyrrende. yderligere er det ikke muligt at Side 13/36

14 anvende gængse funktionaliteter som hotspots, bookmarks og iframe, idet de ikke understøttes af eksportfunktionen. Skulle det lykkes at få en eksport igennem forhindrer Sundhed.dk s egne funktionaliteter (søgefunktioner, menustruktur, sikkerhedsadministration, hastighed mv.) optimal udnyttelse af sitet. Vi vil følge sundhed.dks bestræbelser på at forbedre eller udskifte deres CMS system (TeamSite), og nøje vurdere hvornår det vil være hensigtsmæssigt at droppe vores regionale CMS system og dets eksportfunktion til fordel for Sundhed.dk s eget CMS system. Vi vil løbende gøre opmærksom på uhensigtsmæssigheder i de nuværende systemer og tilskynde til udskiftning og forbedring. Alle sider på Praksisinfo opdateres mindst en gang om året. Visitationsvejledning For at hjælpe nye læger, har regionens direktion besluttet, at der skal opbygges en visitationsvejledning til de praktiserende læger. Nord-KAP har derfor bedt alle afdelinger der kan visiteres til, om at oprette en side på deres internet Til praktiserende læger. Når disse sider er klar, vil vi opbygge en visitationshåndbog på Praksisinfo.rn.dk med link til alle afdelingers Til praktiserende læger sider. Hotlinelisten Næsten alle lægepraksis har telefonnumre og andre kontaktinformationer, som ikke er tilgængelige for offentligheden. Disse hemmelige informationer bliver i øjeblikket ajourført manuelt i Praksissektoren og udsendes et par gang om året med brev til alle læger og sygehuse. De praktiserende læger er ifølge overenskomsten forpligtede til at vedligeholde deres kontaktoplysninger på sundhed.dk s praksisdeklarationer, og Nord-KAP har i 2008 fået mulighed for at lave udtræk fra praksisdeklarationerne. Det var planen, at udtræk fra praksisdeklarationerne skulle erstatte den nuværende Hotlineliste i begyndelsen af For få praktiserende læger har dog udfyldt praksisdeklarationerne, og derfor har et udtræk endnu ingen værdi. Mange læger har problemer med at udfylde praksisdeklarationerne, idet medarbejderpas og/eller administratoradgang er forældet og først kan fornys efter henvendelse til sundhed.dk. Sundhed.dk s sikkerhedsadministration er så besværlig, at mange læger ikke kan finde ud af den. Vi vil lave et forslag til en forenklet sikkerhedsadministration, og sende dette forslag til sundhed.dk. Når et passende antal læger har ajourførte praksisdeklarationer på sundhed.dk, vil Nord-KAP overtage administrationen og udsendelsen af Hotlinelisten. Webreq Webreq er et web baseret modul til Elektronisk rekvirering af laboratorieprøver. Webreq er endnu ikke udbredt til lægerne i Region Nordjylland. Den 1. februar tiltræder en webreq-konsulent, til det praktiske arbejde med implementeringen. Side 14/36

15 Datakonsulenten støtter webreq-konsulenten i kontakten med de praktiserende læger og planlægger gennemførelsen af de første 30 praksis. Datakonsulenten yder System-support (faglig support ydes af laboratorierne). Og datakonsulenten opretter nye lægepraksis efter 1. implementeringsrunde. Samspil med andre informationskanaler Der eksisterer en del andre regionale og kommunale hjemmesider med informationer rette mod de praktiserende læger. Eksempelvis Nordjysksundhed.dk, kraeftcentrumaalborg.dk og Aalborg Kommunes hjemmeside. Vi vil arbejde for at Informationer fra andre hjemmesider rettet mod de praktiserende læger i Region Nordjylland søges integreret i Praksisinfo.rn.dk. Først og fremmest via eksport. Alternativt via linkning til information struktureret på samme måde som information på Praksisinfo. I første omgang skal der etablere et samarbejde med Nordjysksundhed.dk og kraeftcentrumaalborg.dk. Senere Aalborg Kommune m.fl. På nationalt plan vil Nord-KAP arbejde for en ensartet opbygning af de 5 regioners Praksisinformation og tværgående søgefunktionaliteter. Vi vil deltage aktivt i de kommende nationale redaktions- og webmastergrupper for Praksisinfo. Organisering Kvalitetsenheden for Almen Praksis (Nord-KAP) blev etableret pr. 1. januar 2003 med fysisk placering på den daværende amtsgård. Efter anbefaling af en arbejdsgruppe og efter en del sonderinger flyttede Nord-KAP i april 2004 ind i lokalerne på Sofiendalsvej i Aalborg SV. I oktober 2007 flyttede Nord-KAP til den nuværende adresse på Østre Allé 91, hvor enheden deler lokaler med Sundhedsfaglig Videnscenter og Kronikerenheden. Bestyrelse Bestyrelsen udgøres af medlemmerne af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU). Bestyrelsen fastlægger de overordnede retningslinjer for Nord-KAPs aktiviteter. Praksisudvalget har mulighed for at udpege 1 repræsentant fra DSAM til bestyrelsen efter indstilling fra DSAM og Praksissektoren har mulighed for at udpege 1 kommunal repræsentant til bestyrelsen efter indstilling fra Kommune Kontakt Rådet. Bestyrelsens sammensætning pr : Helle Andersen, medlem af Regionsrådet. Gunhild Olesen Møller, medlem af Regionsrådet. Jens Lauritzen, borgmester i Eddie Nielsen, Praksisudvalgsformand. Karen Margrethe Bjerre, Praksisudvalget. Ole Friis Junge, Praksisudvalget. Side 15/36

16 Vesthimmerlands Kommune. Lars Mathiesen, Direktør, Region Nordjylland. Henrik Sprøgel, Praksissektorchef, Region Nordjylland. Frantz Vogel, DSAM. Bestyrelsen disponerer over Nord-KAPs til rådighed stillede økonomiske midler på betingelse af, at der udarbejdes: Et årligt budget En årlig handleplan En årsberetning Et årsregnskab Bestyrelsens kompetencer og opgaver i forhold til Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget fremgår af Landsoverenskomsten 12 c og 12 D samt for finansieringens vedkommende 108 C stk. 2. Forretningsudvalg Nord-KAP ledes imellem bestyrelsesmøderne af et forretningsudvalg. Forretningsudvalgets medlemmer er de koordinerende læger i Nord-KAP samt en repræsentant udpeget af Praksissektoren og en repræsentant udpeget af de praktiserende læger. Forretningsudvalget refererer til bestyrelsen. Forretningsudvalgets beslutninger træffes i enighed. Forretningsudvalgets sammensætning pr : Eddie Nielsen, Praksisudvalgsformand. Leo Thomsen, Koordinerende læge. Henrik Sprøgel, Praksissektorchef. Jørgen Peter Ærthøj, Koordinerende læge. Koordinerende læger Den daglige ledelse varetages af de koordinerende læger med hjælp fra sekretariatet. De koordinerende læger i Nord-KAP har det overordnede ansvar for: Samarbejdet med praksisudvalget, praksissektor og bestyrelsen for Nord-KAP. I samarbejde med fagligt forum og kronikerenheden at udarbejde årlige handleplan og årsrapport på området. Fagligt forum Fagligt forum har ingen selvstændig beslutningskompetence, men danner baggrund for drøftelser af mål og handleplaner om fremadrettede initiativer med delelementer fra en eller flere af områderne. Møderne i fagligt forum ledes af de koordinerende læger i Nord-KAP. Det faglige forum består af de koordinerende læger og repræsentanter fra praksisudvikling (Lægemiddelenhed, praksiskonsulentordningen, Praksissektoren, Praksisudvalget, uddannelsesområdet (tager udgangspunkt i DGE, praksisuddannelse, AMU-funktionen og inddrager alle relevante aktører på uddannelsesområdet) og Forskning. På sigt skal forskningen i almen praksis styrkes. I første omgang ansættes en forskningskoordinator til at beskrive den Side 16/36

17 fremtidige handleplan på området. Koordinator arbejder tæt sammen med forskningsenheden i Århus og forskningsmiljøet omkring Aalborg Universitet og Aalborg Sygehus). Sammensætningen af Faglig Forum er pr. 1/!-09 ikke færdig behandlet. DAK-E DAK-E, - Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed, er oprettet som en enhed i regi af Kvalitets- og InformatikFonden (KIF) i overensstemmelse med overenskomstaftalen mellem PLO og Sygesikringens Forhandlingsudvalg. Arbejdet i DAK-E tager udgangspunkt i den af overenskomstparterne aftalte rammeplan og er koordineret med Den Danske Kvalitetsmodel. DAK-E arbejder med: Datafangstmodulet skal implementeres til alle lægesystemer, således at den enkelte læge kan indberette patienters data til Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD). Et vigtigt led i datafangstmodulet er kvalitetsudvikling på baggrund af tilbagemelding af data til praksis. Diagnosekodningen (ICPC) skal fremmes, således at flere praktiserende læger koder - og koder ens. Indikatorerne for diabetes, KOL og lænderygsmerter er færdigudviklede og skal afprøves. Nye indikatorer skal udarbejdes. Kroniske patienter/patientforløb var et centralt indsatsområde i DAK-projektet og videreføres i DAK-E. Der er netop nu stor opfølgende aktivitet for almen praksis efter Sundhedsstyrelses rapport, "Kronisk sygdom". Mange patienter har gennem DanPEP-spørgeskemaet evalueret forskellige lægepraksis og resultaterne er anvendt til udvikling af praksis. DanPEP skal videreudvikles med både kvantitative og kvalitative aspekter, og flere læge vil få tilbud om at deltage. At koordinere kvalitetsudviklingen i almen praksis. Samarbejdet mellem DAK-E og de enkelte regioner samt på tværs af regionerne er derfor centralt: Omdrejningspunktet for samarbejdet til regionerne er KvalitetsFagligt Udvalg. Hertil kommer samarbejdet med praksiskoordinatorer, kvalitetsudviklingskonsulenter og efteruddannelsesvejledere. DAK-E deltager desuden i et internationalt samarbejde med almenmedicinere i andre europæiske lande Omdrejningspunktet for dette samarbejde er EQuiP. For at hjælpe med her er der dannet et landsdækkende ICPC-kodenetværk i DAK regi. Region Nordjylland er repræsenteret i følgende grupper under DAK-E: KvalitetsFagligtUdvalg Lene Grosen/DAK-E Baggrundsgruppen for DAMD (Kvalitetsog Forskningsudvalget) Henrik Schroll/DAK-E Baggrundsgruppen for Patientforløb og Indikatorer Lars Rytter og Jørgen Steen Andersen/DAK-E Baggrundsgruppen for ICPC Henrik Schroll og Erik Falkø/DAK-E Baggrundsgruppen for DANPEP Henrik Sprøgel (adm.) Leo Thomsen (læge) Leo Thomsen (læge) Jørgen Peter Ærthøj (læge) Hanne Bjørnlund (KR) Morten Ohrt (læge) Lars Ole Larsen (data) Kirsten Freund (læge) Side 17/36

18 Gitte Hove og Hanne Heje/DAK-E Diabeteskoordinationsgruppen Berit Lassen/DAK-E Koordination af praksisinformation på sundhed.dk Bo Gandil/DAK-E Douglas Henderson (læge) Leo Thomsen (læge) Sekretariatet yder sekretariatsbistand til samtlige af de enheder og aktører, der henhører til Nord-KAP. AC-medarbejder Thorbjørn Møller blev ansat i Nord-KAP pr. 1. juni 2005, og varetager bl.a. analyse- og strategiopgaver, implementering af diverse projekter og ad hoc opgaver, rapportskrivning, sekretariats- og administrationsopgaver samt den koordinerende funktion i samarbejde med den koordinerende læge omkring Praksiskonsulentordningen og pr. 1. februar 2006 sekretariatsfunktionen for Kvalitetsudviklingsudvalget. Tina Molbo, fælles sekretær for Nord-KAP og Kronikerenheden blev ansat pr. 1/ Sekretariatet skal yde service, vejledning og udbyde kurser m.m. til de praktiserende læger, speciallæger og andre interessenter indenfor kvalitetsudvikling i almen praksis og skal fortsat være det foretrukne sted, hvor de praktiserende læger og speciallæger henvender sig vedr. kvalitetsfaglige spørgsmål og problemstillinger. Datakonsulentfunktionen Datakonsulent Lars Ole Larsen blev ansat i Nord-KAP d. 1. februar 2007, og varetager bl.a. redigering af Sundhed.dk, den elektroniske nyhedsformidling til de praktiserende læger samt ITsupport til almen lægepraksis og speciallægepraksis samt diverse sekretariats og formidlingsopgaver. Side 18/36

19 Bilag 1 PKO s opgaver i kronikerindsatsen Praksiskoordinator på det kommunale område Den kommunale praksiskoordinators arbejde består i: Planlægning og koordinering af den samlede indsats på området i samarbejde med fagligt forum. Deltagelse i kurser og møder på nationalt plan som har betydning for kronikerindsatsen. Planlægning af Uddannelse for og stimulere teambuilding mellem de kommunale praksiskonsulenter og de fagspecifikke konsulenter. I samarbejde med kommunen, det lokale lægelaug og den enkelte kommunale praksiskonsulent at udarbejde en årlig handleplan som indeholder en beskrivelse af indsatsen i almen praksis overfor kronikere i den enkelte kommune, herunder synliggørelse af sundhedsaftalerne og understøttelse af implementering i den enkelte praksis. Løbende at informere kommunerne om kronikerindsatsen i almen praksis. Rådgive kommunerne om og deltage i ansættelse af kommunale praksiskonsulenter. Forestå koordinerende møder mellem Kronikerenheden og de fagspecifikke praksiskonsulenter. Deltage i arbejdet med at udvikle og understøtte elektronisk kommunikation mellem kommunerne og almen praksis. Sammen med kronikercenteret og den regionale uddannelses koordinator at afholde temamøde(r) på kronikerområdet. Fagspecifikke praksiskonsulenter (Praksiskonsulenter, som hver dækker en eller nogle få af de kroniske sygdomme). Der ansættes praksiskonsulenter på kronikerområderne med følgende opgaver: Udarbejdelse af forløbsbeskrivelser for det pågældende fagområde ud fra nationale vejledninger men med regional tilpasning. Arbejdet sker i tæt samarbejde med styregruppen for forløbsbeskrivelser. Deltage i de(t) relevante faglig(e) forum (a) under kronikerenheden. Deltage i temadag(e) i regi af kronikerenheden. Deltage i centrale arbejdsgrupper efter aftale med den kommunale praksiskoordinator. Udbrede kendskabet hos de kommunale praksiskonsulenter til det enkelte kroniker-område og til det relevante indhold af sundhedsaftalerne. I samarbejde med de kommunale praksiskonsulenter at arrangere møder og tilrettelægge uddannelse i den enkelte kommune. I samarbejde med den regionale uddannelseskoordinator at arrangere undervisning for praksispersonale og praktiserende læger. være fortrolige med og deltage i udbredelsen af kendskab til ICPC, DSAMs vejledninger, nationale forløbsbeskrivelser og elektronisk kommunikation. Samarbejde med interessegrupper (såfremt det lykkes at etablere disse) på udvalgte områder. De kommunale praksiskonsulenter Side 19/36

20 Der forventes ansat minimum 1 praksiskonsulent i hver kommune. Kommunerne har en række opgaver som ønskes løst på lokalt plan. Udover disse løbende opgaver i kommunerne vil Nord-KAP indlede en drøftelse med KKR (det kommunale kontakt Råd) om hvilke opgaver de kommunale praksiskonsulenter skal varetage på kronikerområdet. Som ideoplæg til denne drøftelse vil indgå følgende punkter: Udbrede kendskabet til og implementeringen af sundhedsaftalerne på kronikerområdet. Deltage i de årlige møder for kommunale praksiskonsulenter. Deltage i det årlige møde for praksiskonsulenter. Deltage i temadag(e) om kronikerindsatsen. Arrangere lokale møder for områdets læger og praksispersonale i samarbejde med de fagspecifikke konsulenter. Udarbejde lokale nyhedsbreve der formidles via Nord-KAP. Ad hoc rådgivning for kommunens læger på kronikerområdet. Understøtte udbredelsen af ICPC, elektronisk kommunikation. Deltage i lægelaugets møder. Kommunale praksiskonsulenter pr : Aalborg Kommune Aalborg Kommune Hjørring Kommune Brønderslev kommune Jammerbugt Kommune Frederikshavn Vesthimmerland Rebild Kommune Morsø Kommune Thisted Kommune Mariager Fjord Kommune Ove Grann Jørgen Richard Hansen ikke besat Jesper Holmelund Esben Sevelsted Jørgen Højrup Pedersen Harald Madsen ikke besat ikke besat ikke besat Lise Storm Den regionale uddannelseskoordinator Undervisning af praksispersonale i samarbejde med region, kronikercenter og kommuner på kronikerområdet. Temadag(e) for kronikerindsatsen i samarbejde med kronikerenheden. Kick off dage for kronikerindsatsen. Sammen med de fagspecifikke praksiskonsulenter at tilbyde undervisning i 12 mandsgrupper. Pædagogisk konsulent ved tilrettelæggelse af temadage på de enkelte kronikerområder. Praksiskoordinatorgruppen Diskuterer løbende indsatsen og informere om og koordinere repræsentation fra Nord-KAP i centrale initiativer. Deltager i udarbejdelsen af årlig handleplan og årsrapport. Koordinerer indsatsen på området med andre kvalitetsinitiativer. Snitfladen til den regionale kronikerenhed. Den regionale Kronikerenhed er en væsentlig samarbejdspartner for implementering af sundhedsaftalerne på kronikerområdet. Kronikerenheden: Deltager i det faglige forum. Deltager i redaktionsgruppen for sundhed.dk. Side 20/36

21 Medvirker i tilrettelæggelse af en temadag omkring kroniske patienter for konsulenter, kronikercenter og kommunale/regionale repræsentanter. Bilag 2 LME LME har eksisteret siden og blev evalueret i 2006 (link). Her det blev fastslået at Personlige Efteruddannelses Besøg (PEB) og skriftlig orientering i form af statistikker og nyhedsbreve fortsat er enhedens hovedydelse. Der er siden 2006 kommet et større fokus på forskellige delelementer af rationel farmakoterapi herunder: En styrkelse af samarbejdet med sekundær sektor. Øget undervisning på området. Et ønske om specifikke indsatser på områder, hvor der foregår uhensigtsmæssige ordinationer. Understøtning af initiativer der giver beslutningsstøtte til læger og klinikker. Enheden har derfor de seneste år engageret sig i andre opgaver end de beskrevne hovedydelser. I forbindelse med etableringen af Nord-KAP med fælles bestyrelse og handleplan er der fra LME og fra Nord-KAP et ønske om, at konsulenterne i LME i højere grad understøtter aktiviteter i andre dele af kvalitetsarbejdet og integreres i den samlede indsats i regionen. De ansatte LME konsulenter kan ses på denne side I øjeblikket planlægges enhedens aktiviteter af månedsmøderne og af JPÆ + KN, der fungerer som daglig ledelse af ordningen. For at styrke ordningen ønskes følgende ændringer: Den daglige ledelse udvides til at bestå af MS, KN og JPÆ, Deltagelse i Nord-KAPs faglige forum: MS og KN MS overtager ansvaret for en del af enhedens aktiviteter: Afholdelse af månedsmøder. Tilrettelæggelse af kursus- og efteruddannelse for LME. Afholdelse møder i den daglige ledelse. Udarbejdelse af årsrapport og handleplan i samarbejde med KN, JPÆ og fagligt forum Udarbejdelse af budget, regnskab varetages af Nord-KAP med JPÆ som ansvarlig. Der er fra Nord-KAPs daglige ledere ønske om at bruge de kompetencer som konsulenterne besidder i et tættere samspil med det øvrige kvalitetsarbejde som det fremgår af den samlede handleplan. For at frigøre MO, MS og ES til andre aktiviteter i Nord-KAP ønsker vi, indenfor det gældende budget, at ansætte yderligere en konsulent. I 2009 vil vi fortsætte de grundlæggende ydelser som LME bygger på, nemlig PEB og Nyhedsbreve. Herudover ønsker enheden: At være drivkraft og koordinator på den nationale basisliste og deltage i arbejdet omkring beslutningsstøtte til medicinvalg på det fælles medicinkort. At tilbyde lægerne hjælp til at reducere forbruget af nerve- og sovemedicin i RN. At tilbyde 12.mandsforeninger og praksispersonale undervisning i rationel farmakoterapi. At deltage i projektet om analog substitution på tværs af sektorerne. Side 21/36

22 At fortsætte arbejdet med relevante samarbejdspartnere om reduktion af morfikalignende stoffer i RN. At deltage arbejdet i den regionale lægemiddelkomite. At understøtte ledelses og organisationsudvikling. Projektet der er igangsat af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. At deltage i relevante projekter på området indenfor de afsatte ressourcer efter aftale med bestyrelsen for Nord-KAP. Nedenfor beskrives de enkelte punkter i detaljer. PEB Baggrund: PEB (Personlige Efteruddannelses Besøg)er en veletableret metode til påvirkning af ordinationspraksis i den enkelte praksis. Der er høj deltagertilfredshed og metoden er evalueret. I 2009 vil vi: Aflægge besøg hos mindst 70 % af lægerne i regionen med budskaber fra runde 5. Aflægge besøg hos 90 % af nynedsatte. Vi vil herudover udsende et personligt brev til nynedsatte og tilbyde et personligt besøg med introduktion til LME. Tilskynde til at uddannelseslæger deltager i PEB i deres respektive klinikker. Motivere de nytilkomne læger fra Viborg og Århus for PEB, således at også 70 % af denne gruppe modtager besøg. Metode: Der anvendes den sædvanlige cyclusmodel og besøgene koordineres af sekretær i Nord- KAP. Denne besøgsrunde afsluttes efteråret 2009 og ny besøgsrunde planlægges med afvikling i Vi vil fortsætte bestræbelserne på at klinikker får besøg af samme læge og vi vil forbedre planlægning af besøgene via den nye sekretær i Nord-KAP. Såfremt vi ikke opnår et tilstrækkeligt antal invitationer fra de nytilkomne læger vil vi tage personlig kontakt til disse. Nyhedsbreve Brevene ses som en væsentlig metode til formidling af relevante nyheder på terapiområdet, spec. med fokus på problemområder i RN. Med de fælles elektroniske kommunikationsvej til lægerne er der åbnet mulighed for hurtige meddelelser af aktuel karakter. Vi vil som minimum at udsende 4 nyhedsbreve/år via Nord-KAPs nyhedsbreve. Herudover udsendes relevante nyheder, der ikke kan afvente nyhedsbreve vil Nord-KAP. Det er desuden vores mål at mindst % af regionens praktiserende læger besøger hjemmesiden og læser nyhedsbreve, og at udbrede kendskabet til nyhedsbrevene hos samarbejdspartnere og hos uddannelseslæger. Metode: På skift er en af konsulenterne sammen med Kirsten Nielsen redaktører og materialet til brevene diskuteres på mail og på månedsmøderne. I LME er hver konsulent ansvarlig for er par ATC-grupper (den farmakologiske inddeling af medicin) og de ATC ansvarlige har et specielt ansvar for ad hoc meddelelser. Løbende ved undervisning, på besøgsrunden og i den regionale Lægemiddelkomite at gøre opmærksom på nyhedsbrevene. Den nationale basisliste. LME har været initiativtager til at udvikle en elektronisk webbaseret basisliste og de 5 regioner nu har aftalt løbende udvikling af en fælles platform for basislisterne. Siden kan ses på og gruppens kommissorium kan ses her Side 22/36

Nord-KAP Handleplan 2011

Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Handleplan Nord-KAP 2013

Handleplan Nord-KAP 2013 Handleplan Nord-KAP 2013 Side 1/21 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Ledelses resumé... 3 1.2 Nord-KAP s vision... 4 1.3 Nord-KAP s mission... 4 1.4 Strategiske fokusområder... 4 2.0 Nord-KAP

Læs mere

Konsulentnyt fra Nord-KAP

Konsulentnyt fra Nord-KAP 1. ÅRGANG 1. NUMMER Konsulentnyt fra Nord-KAP Velkommen Juli 2013 I dette nummer 1 Velkommen 1 Fra de koordinerende læger 2 Status: Det Fælles Medicinkort 2 Status: Nordisk Kongres 2013 2 Næste PKO møde

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Årsberetning Årsregnskab 2010. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland

Årsberetning Årsregnskab 2010. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland Årsberetning Årsregnskab 2010 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 2 2. Mål.. 2 2.1 Mål 3. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget.

Læs mere

DATAFANGST OG DATASIKKERHED

DATAFANGST OG DATASIKKERHED Store Praksisdag 28. januar 2014 DATAFANGST OG DATASIKKERHED Kvalitets udvikling - hvorfor er det svært? Struktur Registrering, journal, indkaldelse, personale, Proces Huske hvornår og hvad Resultater

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4 december 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 ny lov om klage- og erstatningsadgang for Sundhedsvæsenet/ nordjysksundhed.

Nyhedsbrev Nr. 4 december 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 ny lov om klage- og erstatningsadgang for Sundhedsvæsenet/ nordjysksundhed. Nyhedsbrev Nr. 4 december 2010 Nyt for PRAKSIS Med dette 4. nummer af Nyt for PRAKSIS i 2010 vil Praksissektoren i Region Nordjylland ønsker alle en glædelig jul og godt nytår og ser frem til et forsat

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis 3-4 Patientsikkerhed og rapportering af utilsigtede hændelser 5 tilgang/afgang

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Region Midtjylland. Praksis.dk håndbog

Region Midtjylland. Praksis.dk håndbog Region Midtjylland Praksis.dk håndbog Jens M. Rubak Marts 2015 Indhold Indhold... 2 1. Formålet med Praksis.dk... 3 2. Organisation for Praksis.dk... 4 3. Hvem kan komme med ønsker til udgivelser... 5

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Oplæg til model for organisationsudvikling i almen praksis i region Nord

Oplæg til model for organisationsudvikling i almen praksis i region Nord Oplæg til model for organisationsudvikling i almen praksis i region Nord Idé. Praksisudvikling i Region Nord (RN) tænkes understøttet af et projekt, der som grundtanke har at ruste læger i almen praksis

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

DAK-E s IMPLEMENTERINGSUDVALG 1. møde - 4. maj 2011 Referat

DAK-E s IMPLEMENTERINGSUDVALG 1. møde - 4. maj 2011 Referat DAK-E s IMPLEMENTERINGSUDVALG 1. møde - 4. maj 2011 Referat 1) Velkommen og præsentation Henrik Schroll bød alle velkommen til det første møde i Implementeringsudvalget, herefter kaldt IMPU. Navnet er

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

TEMADAG FOR NIP-DIABETES

TEMADAG FOR NIP-DIABETES TEMADAG FOR NIP-DIABETES National klinisk audit regional kvalitetsudvikling og forandringstiltag for diabetesbehandlingen i hospitals- og praksissektoren Et idékatalog 8. september 2009 Det Nationale Indikatorprojekt

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Kvalitet = viden? Der er adskillige år siden, at jeg rørte ved en bog i denne reol men det er en stor behagelighed at vide, at de står der.

Kvalitet = viden? Der er adskillige år siden, at jeg rørte ved en bog i denne reol men det er en stor behagelighed at vide, at de står der. Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland Jens M. Rubak, Pia Ehlers & Flemming Bro Praksisenheden, Århus Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland Nordisk Kongres 2009 Kvalitet = viden? Der er adskillige år

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014 - status. PLO s medlemsmøder, november 2013

Overenskomstforhandlingerne 2014 - status. PLO s medlemsmøder, november 2013 Overenskomstforhandlingerne 2014 - status PLO s medlemsmøder, november 2013 1 Disposition for oplægget Køreplanen Aftale om økonomirammen i overgangsåret Fælles hensigtserklæring om forhandling Opgaver

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 24.

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 24. Region Midtjylland Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 15 NOTAT Regionshuset Viborg Primær sundhed Skottenborg

Læs mere

Årsberetning 2011. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Hovedstaden Maj 2012

Årsberetning 2011. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Hovedstaden Maj 2012 Årsberetning 2011 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2012 Praksiskonsulentordningen Årsberetning 2011 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2012 Praksiskonsulentordningen Indledning

Læs mere

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Fortsat drift af Telemedicin til KOL basisdrift. Det nordjyske projekt TeleCare Nord har etableret storskaladrift af telemedicinsk hjemmemonitorering

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Erfaringer fra Danmark med elektronisk pasientjournal. pasient på nett

Erfaringer fra Danmark med elektronisk pasientjournal. pasient på nett Erfaringer fra Danmark med elektronisk pasientjournal pasient på nett 3. juni 2010 - Oslo Patientadgang til journaler Finn Klamer Finn Klamer Lægefaglig udviklingsrådgiver Speciallæge i almen medicin 3.

Læs mere

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte 38665315 Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Af Berit Lassen, praktiserende læge, Korsør I almen praksis har vi travlt. Opgaverne står i kø, og det efterlader os ofte med en følelse af, at den rækkefølge,

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde

Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde Juni 2010 Nedsættelse og kommissorium Arbejdsgruppen blev nedsat i midten af 2009 på foranledning

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Sammenfatning af publikation fra : Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter

Læs mere

Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling

Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling Praktiserende læge Henrik Krabbe Laustrup Sygeplejerske Anne Knudsen Lægesekretær / Farmakonom Mai-Britt Sølvhviid Lægerne JB Winsløws Vej,

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Diabetesklinikken og Tværsektorenheden, Hvidovre hospital Regionalt Diabetesudvalg, forløbsprogram for T2DM, Udviklingsgruppen for

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Her følger en kort præsentation af hovedbudskaber fra NordKAP`s Præentationsmøder afholdt den 10 + 12.3 Bogen er tilsendt de enkelte klinikken -

Her følger en kort præsentation af hovedbudskaber fra NordKAP`s Præentationsmøder afholdt den 10 + 12.3 Bogen er tilsendt de enkelte klinikken - Her følger en kort præsentation af hovedbudskaber fra NordKAP`s Præentationsmøder afholdt den 10 + 12.3 Bogen er tilsendt de enkelte klinikken - flere papirudgaver kan købes os IKAS. Kan også downloades

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Årsplan 2014. Årsplanen beskriver de områder, som DCO ud fra sit arbejdsgrundlag har planlagt at arbejde med i 2014.

Årsplan 2014. Årsplanen beskriver de områder, som DCO ud fra sit arbejdsgrundlag har planlagt at arbejde med i 2014. Årsplan 2014 Indledning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse nedsatte i foråret 2013 en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde en handlingsplan for organdonation. Dels for at styrke den indsats,

Læs mere

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge?

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Udvikling af en ny strategi for IRF Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Fortsat super arbejde som nu 9 15 Præparater og behandling Information,

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Nyhedsbrev - april 2014 Nyt for PRAKSIS. 2 Varebestilling fra depotet og fejlregninger (Almen læger og special læger)

Nyhedsbrev - april 2014 Nyt for PRAKSIS. 2 Varebestilling fra depotet og fejlregninger (Almen læger og special læger) Nyhedsbrev - april 2014 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse SIDE 2 Varebestilling fra depotet og fejlregninger (Almen læger og special læger) 3 Nyhedsbrev fra Primær Sundheds UTH team 4 Ændring i HPV vaccinationsprogrammet

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere