Spørgsmål nr. 41: Mener ministeren, at manglende mulighed for at bevare beskæftigelse er udtryk for et rent sundhedsfagligt kriterium?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål nr. 41: Mener ministeren, at manglende mulighed for at bevare beskæftigelse er udtryk for et rent sundhedsfagligt kriterium?"

Transkript

1 L 30 Bilag 7 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget L 30, endeligt svar på spørgsmål 41 Sagsbeh.: SUMANI Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 41 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 41: Mener ministeren, at manglende mulighed for at bevare beskæftigelse er udtryk for et rent sundhedsfagligt kriterium? Jeg kan henvise til min besvarelse af spørgsmål nr. 35 vedr. L 30, hvor det bl.a. gøres klart, at beskæftigelse ikke er et kriterium i sig selv. Astrid Krag / Anna Skat Nielsen

2 L 30, endeligt svar på spørgsmål 42 Sagsbeh.: SUMANI Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 42 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 42: Når nu det fremgår af lovforslaget, at manglende mulighed for at bevare beskæftigelse indgår som et af flere faglige kriterier, og herefter at en beslutning om, hvornår en patient får ret til udvidet frit sygehusvalg efter 1 måned, vil afhænge af en konkret lægefaglig vurdering, bedes ministeren oplyse, om det ud fra ministerens opfattelse er udtryk for en konkret lægefaglig opgave at foretage sundhedsfaglige prioriteringer ved at skelne mellem beskæftigede og personer uden for arbejdsmarkedet, og dermed prioritere patienters muligheder for at komme i hurtig behandling ud fra deres beskæftigelsesmæssige situation. Jeg kan henvise til min besvarelse af spørgsmål nr. 35 vedr. L 30, hvor det bl.a. gøres klart, at beskæftigelse ikke er et kriterium i sig selv. Astrid Krag / Anna Skat Nielsen

3 L 30, endeligt svar på spørgsmål 43 Sagsbeh.: SUMANI Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 43 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 43: Vil ministeren redegøre for, hvordan man konkret er kommet frem til, i ministeriets bidrag til statsministeriet i forbindelse med regeringens lovprogram fra , at der med lovforslaget skønnes at være 44 pct. af de patienter, som i dag har ret til udvidet frit sygehusvalg, der ikke vil have denne rettighed efter de foreslåede regler? Jeg kan henvise til min besvarelse af spørgsmål nr. 26. Astrid Krag / Anna Skat Nielsen

4 L 30, endeligt svar på spørgsmål 44 Sagsbeh.: SUMANI Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 44 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 44: Vil ministeren redegøre for, om det i 44 pct. beregningen er lagt til grund, at hele patientgrupper, operationer og/eller diagnostiske undersøgelser efter de nye regler i alle tilfælde vil væres omfattet af 60-dages retten frem for 30- dages retten? Vil ministeren redegøre for, hvilke operationer, undersøgelser og patientgrupper, dette gælder? Jeg kan henvise til min besvarelse af spørgsmål nr. 26. Astrid Krag / Anna Skat Nielsen

5 L 30, endeligt svar på spørgsmål 45 Dato: 23. november 2012 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMMHA Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 45 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 45: Vil ministeren redegøre for, hvor mange patienter, der forventes at få tilbudt ret til frit sygehusvalg efter henholdsvis 30 og 60 dage, jf. 44 pct. skønnet? Vil ministeren ligeledes redegøre for, hvor store andele af patienterne i de to grupper, der forventes at gøre brug af retten til et udvidet frit sygehusvalg? Der er ingen grund til at forvente, at de patienter, der i dag har en forventet ventetid i det offentlige regi på over henholdsvis én eller to måneder, vil have en ændret adfærd i forhold til at benytte det udvidede frie sygehusvalg i fremtiden. I øvrigt henvises til besvarelsen af spørgsmål 19. Astrid Krag / Mads Hansen

6 L 30, endeligt svar på spørgsmål 46 Sagsbeh.: SUMENR Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 46 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 46: Hvor mange dage forventer ministeren, at den gennemsnitlige erfarede ventetid til operation vil vokse med som følge af differentieringen af det udvidede frie sygehusvalg? Jeg kan henvise til min besvarelse af spørgsmål 19. Da det ikke på forhånd er muligt at vurdere andelen af patienter, som vurderes at have hhv. alvorlige og mindre alvorlige sygdomme, er det heller ikke muligt at anslå konsekvenserne heraf for udviklingen i ventetiden i det offentlige sygehusvæsen. Astrid Krag / Emil Niragira Rasmussen

7 L 30, endeligt svar på spørgsmål 47 Sagsbeh.: SUMANI Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 47 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 47: Ministeren bedes bekræfte, at lovforslaget indebærer, at retten til udvidet frit sygehusvalg for patienter med mere alvorlige lidelser først vil indtræde efter en ventetid på 1 måned, hvilket i øvrigt allerede er tilfældet i dag, mens det for alle andre patienter gælder, at retten til udvidet frit sygehusvalg efter forslaget vil blive fordoblet, og først skal indtræde hvis patienten skal vente mere end 2 måneder. Jeg kan bekræfte, at regeringen med forslaget ønsker at indføre en differentiering af, hvornår retten til udvidet frit sygehusvalg skal indtræde. Som det fremgår af lovbemærkningerne, foreslås retten til udvidet frit sygehusvalg at indtræde, hvis patienten skal vente mere end 2 måneder (60 dage). For at tage hensyn til patienter med mere alvorlige lidelser indtræder retten til udvidet frit sygehusvalg efter forslaget imidlertid allerede ved en ventetid på 1 måned (30 dage) for patienter med mere alvorlige sygdomme eller tilstande. Formålet med at differentiere ventetiden under det udvidede frie sygehusvalg er at prioritere de mest syge patienter først og at give sygehusene større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af behandlingen. Astrid Krag / Anna Skat Nielsen

8 L 30, endeligt svar på spørgsmål 48 Sagsbeh.: SUMANI Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 48 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 48: Eftersom lovforslaget indebærer, at retten til udvidet frit sygehusvalg for patienter med mere alvorlige lidelser tidligst vil indtræde efter en ventetid på 1 måned, hvilket allerede er tilfældet i dag, mens det for alle andre patienter gælder, at retten til udvidet frit sygehusvalg efter forslaget vil blive fordoblet, og først skal indtræde hvis patienten skal vente mere end 2 måneder, bedes ministeren bekræfte, at absolut ingen patienter vil få bedre patientrettigheder i forhold til det udvidede frie sygehusvalg, end de allerede har i dag med eksisterende lovgivning, hvormed der isoleret set i forhold til den differentierede ret til udvidet frit sygehusvalg er tale om en forringelse samlet set for patienterne under det udvidede frie sygehusvalg? Efter min opfattelse er den foreslåede ret til hurtig udredning et stort fremskridt for patienterne og en styrkelse af deres rettigheder. Differentieringen af det udvidede frie sygehusvalg må ses i sammenhæng hermed som et initiativ, der skaber mulighed for, at regionerne kan prioritere behandling af de mest syge patienter først og giver sygehusene større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af behandlingen. Jeg kan i øvrigt henvise til min besvarelse af spørgsmål 47. Astrid Krag / Anna Skat Nielsen

9 L 30, endeligt svar på spørgsmål 49 Dato: 26. november 2012 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMMHA Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 49 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse,. Spørgsmål nr. 49: I 2006 konkluderede en rapport, at det er et bredt udsnit af patienter, som benytter det udvidede frie sygehusvalg på tværs af indkomst, uddannelse og erhvervsmæssig stilling. Undersøgelsen konkluderede også, at for dem er ventetiden af afgørende betydning. I den forbindelse bedes ministeren oplyse, om der foreligger nogle nyere undersøgelser heraf, og herunder om ministeren er af det indtryk, at det også i dag er et meget bredt udsnit af patienter, som benytter det udvidede frie sygehusvalg på tværs af indkomst, uddannelse og erhvervsmæssig stilling? Jeg har ikke grundlag for at anfægte, at et bredt udsnit af patienterne anvender det udvidede frie sygehusvalg, som bl.a. den nævnte undersøgelse konkluderer. Jeg skal dog bemærke, at Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og De Økonomiske Råd har udarbejdet analyser i hhv og 2009, og at de begge når frem til, at det udvidede frie sygehusvalg i højere grad benyttes af ressourcestærke grupper. Astrid Krag / Mads Hansen

10 L 30, endeligt svar på spørgsmål 50 Dato: 26. november 2012 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMMHA Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 50 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 50: Ministeren bedes oplyse, hvor stor en procentandel af alle behandlede patienter, der i hvert af årene , er behandlet efter reglerne om det udvidede frie sygehusvalg? Til grund for denne besvarelse er der indhentet bidrag fra Statens Serums Institut, hvoraf følgende fremgår: Nedenstående tabel giver en oversigt over andelen af udvidet frit valgpatienter ud af alle offentligt finansierede somatiske patienter i perioden Der findes endnu ikke opgørelser for hele Tabel 1. Udvidet frit valg-patienter, andel af alle off. finansierede somatiske patienter Andel i pct ,6 1,0 1,1 1,4 1,7 2,2 3,8 2,3 4,2 3,1 Kilde: LPR Anm.: 2002 dækker kun 2. halvår af 2002, da udvidet frit valg ikke var indført i 1. halvår. Jeg kan henholde mig til oplysningerne fra Statens Serum Institut. Astrid Krag / Mads Hansen

11 L 30, foreløbigt svar på spørgsmål 51 Sagsbeh.: SUMANI Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 51 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 51: Ministeren bedes oplyse den gennemsnitlige ventetid til henholdsvis udredning og behandling i Norge, hvor det følger af Pasientrettighetsloven, Rett til nødvendig helsehjelp, at Spesialisthelsetjenesten skal fastsette en frist for, når en pasient som har en slik rettighet, senest skal få nødvendig helsehjelp. Fristen skal fastsettes i samsvar med det faglig forsvarlighet krever. Til brug for besvarelse af spørgsmålet har jeg anmodet det norske Helse- og omsorgsdepartement om en udtalelse. Jeg vil besvare spørgsmålet endeligt, når jeg har modtaget bidrag derfra. Astrid Krag / Anna Skat Nielsen

12 L 30, endeligt svar på spørgsmål 52 Sagsbeh.: SUMANI Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 52 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 52: Mener ministeren, at den norske Pasientrettighetsloven, hvor spesialisthelsetjenesten skal fastsette en frist for når faglig forsvarlighet krever at en pasient som har en slik rettighet, senest skal få nødvendig helsehjelp, generelt er et godt forbillede, når det kommer til at sikre patienterne korte ventetider til undersøgelse og behandling? Da spørgsmålet må ses i sammenhæng med spørgsmål nr. 51 og 53 vedr. L 30, hvortil det norske Helse- og omsorgsdepartement er anmodet om en udtalelse til brug for besvarelse, vil jeg besvare nærværende spørgsmål endeligt, når jeg har modtaget bidrag fra Helse- og omsorgsdepartement. Astrid Krag / Anna Skat Nielsen

13 L 30, foreløbigt svar på spørgsmål 53 Sagsbeh.: SUMANI Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 53 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 53: Ministerens bedes oplyse, hvilke patientgrupper, der som følge af indførelsen af Pasientrettighetsloven, Rett til nødvendig helsehjelp i Norge, venter længst på udredning og behandling. Til brug for besvarelse af spørgsmålet har jeg anmodet det norske Helse- og omsorgsdepartement om en udtalelse. Jeg vil besvare spørgsmålet endeligt, når jeg har modtaget bidrag derfra. Astrid Krag / Anna Skat Nielsen

14 L 30, endeligt svar på spørgsmål 54 Sagsbeh.: SUMENR Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 54 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 54: Er ministeren principielt modstander af det frie udvidede sygehusvalg. Som blev indført af VK regeringen? Jeg er modstander af det udvidede frie sygehusvalg i den form, som den tidligere VK-regering har indrettet ordningen. Derfor fremsætter regeringen et lovforslag om bl.a. at ændre det udvidede frie sygehusvalg, så adgangen til behandling på private aftalesygehuse differentieres ud fra sygdommens alvor. Ordningen i dens nuværende form giver således ikke modsat påstande herom alle patienter lige rettigheder, idet den kun omfatter de behandlinger, som de private sygehuse kan og vil udføre. Derimod omfatter regeringens foreslåede udredningsret inden for 30 dage alle patienter, der er henvist til udredning i sygehusregi. Denne rettighed dækker selvfølgelig også udredning af symptomer og eventuelle sygdomme på områder, hvor der ikke eksisterer privat kapacitet og ekspertise til at foretage udredningen. Astrid Krag / Emil Niragira Rasmussen

15 L 30, endeligt svar på spørgsmål 55 Sagsbeh.: SUMENR Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 55 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 55: Mener ministeren, at det udvidede frie sygehusvalg generelt er en helt unik patientrettighed, som både giver valgfrihed, og sikrer lighed i sundhedsvæsenet? Jeg kan i den forbindelse henvise til min besvarelse af spørgsmål 54 (L 30). Astrid Krag / Emil Niragira Rasmussen

16 L 30, endeligt svar på spørgsmål 56 Sagsbeh.: SUMENR Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 56 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 56: Er det principielt vigtigere for regeringen at færre patienter skal på privathospital, end at flere patienter behandles hurtigt og effektivt? Regeringen er enig i, at patienterne skal behandles og effektivt. Det er bl.a. også baggrunden for regeringens forslag om en ret til udredning inden for 30 dage i sygehusregi. Jeg forventer således, at udredningsretten vil føre til hurtigere og mere præcise udredningsforløb. Astrid Krag / Emil Niragira Rasmussen

17 L 30, endeligt svar på spørgsmål 57 Sagsbeh.: SUMENR Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 57 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 57: Ministeren bedes bekræfte, at lovforslaget bestemmelse om differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg ikke ændrer ved de eksisterende regler om maksimale ventetider for behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme og visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdom, og dermed at de vil have nøjagtig de samme rettigheder i forhold til maksimale ventetider, som de allerede har i forvejen i kraft af bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende sygdomme m.v. nr af 21. december Jeg kan bekræfte, at lovforslaget ikke ændrer ved de eksisterende regler om maksimale ventetider for behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme og visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdom. Ligeledes skal patienter med livstruende kræft- og hjertesygdomme fortsat have adgang til akut handling og klar besked, og skal herunder tilbydes forløb af høj kvalitet og uden unødig ventetid, jf. aftale om gennemførelse af målsætningen om akut handling og klar besked til kræftpatienter, oktober 2007, og aftale om regionernes økonomi for Jeg bemærker dog, at udredningsretten også kan komme til gavn for patienter, som lider af livstruende kræft- og hjertesygdomme. Erfaringerne fra det diagnostiske center i Silkeborg har f.eks. vist, at man her også opdager kræftsygdomme ved nogle af de patienter, som henvises med ukarakteristiske symptomer. Jeg kan i den forbindelse henvise til lovbemærkningerne til L 30. Astrid Krag / Emil Niragira Rasmussen

18 L 30, endeligt svar på spørgsmål 58 Sagsbeh.: SUMENR Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 58 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 58: Kan ministeren bekræfte, at patienter med livstruende sygdomme og for den sags skyld også akutte kirurgiske og medicinske patienter, allerede i dag bliver indlagt akut, hvis de vel og mærke har brug for akut behandling? Jeg kan bekræfte, at patienter med akut behandlingsbehov behandles akut i det danske sundhedsvæsen. Jeg bemærker for god ordens skyld, at behandling af livstruende sygdomme f.eks. også kan strække sig over længere planlagte forløb, og behandling heraf ikke nødvendigvis foregår akut. Jeg kan i øvrigt henvise til min besvarelse af spørgsmål 57 (L 30). Astrid Krag / Emil Niragira Rasmussen

19 L 30, endeligt svar på spørgsmål 59 Sagsbeh.: SUMENR Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 59 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 59: Kan ministeren bekræfte, at der allerede i dag er indført akutbehandling af livstruende sygdomme på kræft- og hjerteområdet, og dermed at disse patienter allerede i dag behandles hurtigere end andre sygdomme? Jeg kan bekræfte, at de nævnte patienter er omfattet af målsætningen om akut handling og klar besked til kræftpatienter fra oktober 2007 og aftale om regionernes økonomi for 2009, jf. min besvarelse af spørgsmål 57 (L 30). For god ordens skyld bemærkes, at det ikke er ensbetydende med akut behandling i den almindelige definition af begrebet. Astrid Krag / Emil Niragira Rasmussen

20 L 30, endeligt svar på spørgsmål 60 Dato: 26. november 2012 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMMHA Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 60 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 60: Kan ministeren bekræfte, at cirka 70 pct. af patienterne på de offentlige sygehuse indlægges akut, og kan ministeren bekræfte, at alle akutte kirurgiske og medicinske patienter allerede i dag bliver indlagt akut, hvis de har brug for akut behandling? Til grund for denne besvarelse er der indhentet bidrag fra Statens Serums Institut, hvoraf følgende fremgår: En LPR-opgørelse viser, at de akutte stationære kontakter i 2011 udgjorde ca. 75 pct. af samtlige stationære kontakter. Derudover kan det oplyses, at den akutte stationære somatiske produktionsværdi i 2011 udgjorde ca. 72 pct. af den samlede somatiske stationære produktionsværdi, jf. ministeriets publikation om resultatindikatorer Jeg kan henholde mig til oplysningerne fra Statens Serum Institut. Hertil kommer, at en stigende andel af patienter behandles ambulant. Ambulante patienter bliver hovedsageligt behandlet ikke-akut. Samlet set behandles i alt ca. 44 pct. af patienterne på sygehusene ikke-akut. Jeg er i øvrigt ikke bekendt med, at patienter med akut behov er blevet afvist. Astrid Krag / Mads Hansen

21 L 30, endeligt svar på spørgsmål 61 Sagsbeh.: SUMANI Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 61 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 61: Kan ministeren garantere at to patienter med identiske lidelser, sygdommens alvorlighed, eventuelle smerter og funktionsnedsættelser vil få fuldstændig identiske patientrettigheder, uanset hvor i landet de bor, hvilken læge patienten møder og uanset hvor god den enkelte patient er til at argumentere for behandling inden for 30 dage i stedet for 60 dage? Indledningsvis bemærkes det, at de gældende regler om udvidet frit sygehusvalg indebærer et konkret skøn, nemlig hvorvidt henvisningsdiagnosen er tilstrækkelig klar eller om der er behov for at afklare patientens undersøgelsesog behandlingsbehov. Efter forslaget vil det bero på en konkret lægefaglig vurdering, hvorvidt en patient får ret til udvidet frit sygehusvalg efter 1 måned. Da det netop indebærer en individuel og konkret vurdering, kan det ikke opstilles så firkantet, som spørgsmålet lægger op til. Som nævnt i lovforslagets bemærkninger skal den lægefaglige vurdering skal foretages ud fra følgende kriterier: 1. Udsigten til væsentlig bedring eller helbredelse forringes betydeligt ved udsættelse af behandlingen med yderligere 1 måned (30 dage) 2. Tilstanden er ledsaget af daglige og stærke smerter med behov for stærk smertestillende medicin, og der er udsigt til, at behandling kan lindre eller fjerne smerterne i væsentlig grad 3. Daglige svære funktionsnedsættelser, hvor der er udsigt til, at behandling kan bedre eller normalisere funktionsnedsættelsen i væsentlig grad. For eksempel manglende mulighed for at bevare beskæftigelse, udføre almindelige og nødvendige personlige gøremål i dagligdagen, personlig hygiejne, fødeindtagelse, forflytning m.v. I lægens vurdering af, hvorvidt en patient får ret til udvidet frit sygehusvalg efter 1 måned, skal patientens synspunkter i forhold til kriterierne naturligvis inddrages og tillægges vægt i behørigt omfang, men den endelige vurdering foretages af lægen.

22 Side 2 Det kan i øvrigt bemærkes, at der ikke vil være mulighed for at udarbejde udtømmende lister over sygdomme, som altid vil medføre, at patienten enten får ret til udvidet frit sygehusvalg inden for 30 eller 60 dage. Det ville være at sætte skøn under regel og medføre, at der ikke foretages en specifik vurdering af patientens samlede sundhedstilstand ud fra kriterierne. Som nævnt i høringsnotatet vurderes det ikke hensigtsmæssigt at udarbejde en sygdomsliste eller lign., både da det vil være særdeles vanskeligt at udarbejde og vedligeholde en retvisende liste, ligesom en sådan liste kan opfattes som stigmatiserende for visse sygdomsgrupper. Men under iagttagelse af ovenstående er det selvfølgelig muligt for regionerne at koordinere indbyrdes i forhold til deres overordnede praksis for at sikre ensartet administration af de differentierede ventetider på landsplan. Jeg kan i øvrigt henvise til min besvarelse af spørgsmål nr. 35 vedr. L 30. Astrid Krag / Anna Skat Nielsen

23 L 30, endeligt svar på spørgsmål 62 Sagsbeh.: SUMANI Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 62 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 62: Er ministeren enig i udsagnet fra formanden for Praktiserende Lægers Organisation: Det er klart, at hr. akademiker måske er bedre til at tale sin sag end fru kassedame? Som nævnt i min besvarelse af spørgsmål nr. 61 vedr. L 30 skal lægen i forhold til vurdering af, hvorvidt en patient får ret til udvidet frit sygehusvalg efter 1 måned, inddrage patientens synspunkter i forhold til de angivne kriterier og tillægge synspunkterne vægt i behørigt omfang, men den endelige vurdering foretages af lægen, uagtet patientens mere almene talegaver. Jeg forventer, at formanden for PLO vil være enig med mig i, at lægerne er i stand til at foretage en sådan saglig, lægefaglig vurdering af patienten. Jeg bemærker i øvrigt, at den foreslåede ret til hurtig udredning gælder for alle patienter i sygehusvæsenet, uanset patienternes øvrige baggrund. Astrid Krag / Anna Skat Nielsen

24 L 30, endeligt svar på spørgsmål 63 Sagsbeh.: SUMENR Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 63 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 63: Mener ministeren, at det er udtryk for en forbedring af de nuværende patientrettigheder i forhold til det udvidede frie sygehusvalg, at ingen patienter får hurtigere adgang til at benytte sig af det udvidede frie sygehusvalg, end de allerede har i dag, mens en stor gruppe af patienter får forringet deres adgang til at benytte sig af det udvidede frie sygehusvalg? Jeg er ikke enig i, at der ikke er patienter, som får hurtigere adgang til at benytte det udvidede frie sygehusvalg med regeringens lovforslag. Spørgsmålet ser helt bort fra, at fristen på en måned i det nuværende udvidede frie valg kan forlænges med et evt. forundersøgelsesforløb med op til 2 uger pr. enkeltundersøgelse. Forslaget om en udredningsret inden for 30 dage i sygehusregi har til hensigt at sikre hurtigere og mere præcise udredningsforløb i sygehusvæsenet, så patienterne hurtigt får klarhed om deres diagnose. Det vil især være til gavn for de patienter, som har meget komplekse eller diffuse symptomer, og som derfor i dag ofte har udsigt til lange udredningsforløb. For hvis disse patienter ikke kan få stillet en diagnose, så har de jo hverken adgang til behandling på offentlige eller private sygehuse uanset ventetiden på behandling. Da det er en forudsætning for at blive behandlet under det udvidede frie sygehusvalg, at der er klarhed om patientens diagnose og behandlingsbehov, vil det samlede behandlingsforløb blive kortere for mange patienter som følge af udredningsretten. Astrid Krag / Emil Niragira Rasmussen

25 L 30, endeligt svar på spørgsmål 64 Sagsbeh.: SUMANI Dok nr.: har den 16. november stillet følgende spørgsmål nr. 64 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 64: Vil regeringen tage initiativ til at ændre lovforslaget, således at hurtig udredning ikke skal ske på bekostning af patienternes ret til hurtig behandling, således at det ikke bliver et enten-eller, men i stedet bliver et både-og, som også foreslået af bl.a. Danske Patienter? Nej. Jeg kan i øvrigt henvise mine besvarelser af spørgsmål nr. 16 og 24. Astrid Krag / Anna Skat Nielsen

26 L 30, endeligt svar på spørgsmål 65 Sagsbeh.: SUMENR Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 65 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 65: Ministeren bedes redegøre for de nærmere kriterier, der ifølge regeringen skal ligge til grund for, hvornår en patient får ret til udvidet frit sygehusvalg efter 1 måned eller 2 måneder, og vil ministeren redegøre for, om der er risiko for at de patienter, der taler godt for sig, vil kunne snakke sig frem i køen? Jeg kan henvise til mine besvarelser af spørgsmål 18 og spørgsmål 62. Astrid Krag / Emil Niragira Rasmussen

27 L 30, endeligt svar på spørgsmål 66 Sagsbeh.: SUMENR Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 66 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 66: Ministeren bedes redegøre for regeringens vurdering af antallet af patienter, der fremover ikke er omfattet det udvidede frie sygehusvalg efter 1 måned, og vil ministeren i forlængelse heraf redegøre for, om ministeren mener at flere vil anvende deres sundhedsforsikringer, når ventetiderne på behandlinger stiger? Jeg kan indledningsvis henvise til min besvarelse af spørgsmål 19 (L 30). Herudover har jeg ikke grundlag for at vurdere udviklingen i brugen af sundhedsforsikringer. Jeg bemærker i øvrigt, at udredningsretten vil bidrage til at forkorte det samlede behandlingsforløb, jf. også min besvarelse af spørgsmål 63 (L 30). Astrid Krag / Emil Niragira Rasmussen

28 L 30, endeligt svar på spørgsmål 67 Sagsbeh.: SUMANI Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 67 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 67: Kan ministeren garantere, at ventetiden til behandling for patienter, der f.eks. har problemer i bevægeapparatet som f.eks. gigtplagede knæ, ikke vil stige som konsekvens af regeringens forringelse af behandlingsgarantien? Formålet med at differentiere ventetiden under det udvidede frie sygehusvalg er at prioritere de mest syge patienter først og at give sygehusene større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af behandlingen. For gigtpatienter som for andre patienter der skal udredes i sygehusvæsenet, foreslås det derfor med lovforslaget, at beslutning om, hvornår en patient får ret til udvidet frit sygehusvalg efter 1 måned, vil afhænge af en konkret lægefaglig vurdering baseret på kriterier fastsat af Sundhedsstyrelsen. Hertil kommer, at ventetider til behandling er afhængige af mange faktorer, som ikke alene vedrører patienters ret til udvidet frit sygehusvalg. Astrid Krag / Anna Skat Nielsen

29 L 30, endeligt svar på spørgsmål 68 Sagsbeh.: SUMANI Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 68 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 68: Mener ministeren, at S-SF s foreløbige liste fra valgkampen over en masse forskellige patientgrupper, der ifølge partierne ikke længere skulle være omfattet af behandlingsgarantien på 1 måned, alle repræsenterer patientgrupper, der ifølge ministeren kan betegnes som eksempler på mindre alvorlig sygdom? Og er ministeren enig i jf. bemærkningerne på side 7 i høringsnotatet at en sådan liste kan opfattes som stigmatiserende for visse sygdomsgrupper? Jeg kan henvise til min besvarelse af spørgsmål nr. 61 vedr. L 30, hvoraf det bl.a. fremgår, at det skal bero på en konkret lægefaglig vurdering, hvorvidt en patient får ret til udvidet frit sygehusvalg efter 1 måned. Det, synes jeg, hænger godt sammen med, at mange patienter med mindre alvorlige lidelser godt kan vente lidt længere end i dag, uden at det er det samme som, at man alene ud fra selve diagnosen skal tage stilling til patientens ret til udvidet frit sygehusvalg inden for 30 og 60 dage. Astrid Krag / Anna Skat Nielsen

30 L 30, endeligt svar på spørgsmål 69 Sagsbeh.: SUMANI Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 69 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 69: Mener ministeren, at patienter med knæproblemer, hængende øjenlåg, grå stær, galdesten, forstørret prostata, brok, åreknuder uden sår og eksem, søvnapnø, lændesmerter, fjernelse af livmoder og udredning af inkontinens, alle repræsenterer patienter med eksempler på mindre alvorlig sygdom? Og hvis ikke, hvilke af de nævnte patienter mener ministeren ikke repræsenterer konkrete eksempler på mindre alvorlig sygdom? Jeg kan henvise til min besvarelse af spørgsmål nr. 68 vedr. L 30. Astrid Krag / Anna Skat Nielsen

31 L 30, endeligt svar på spørgsmål 70 Sagsbeh.: SUMENR Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 70 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 70: Henset til de i lovforslaget foretagne præciseringer bedes ministeren oplyse, om regeringen med lovforslaget foreslår at afskaffe det udvidede frie sygehusvalg vedrørende udredning og diagnostiske undersøgelser i sygehusregi, og alene viderefører den del af det udvidede frie sygehusvalg vedrørende diagnostiske undersøgelser til brug for primært alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger. Med lovforslaget om hurtig udredning og differentierede ventetider m.v. kan der fortsat være behov for at gennemføre diagnostiske undersøgelser m.v., selv når patienten er færdigudredt og har fået stillet en diagnose. Det kan f.eks. være i situationer, hvor en undersøgelse skal gennemføres for at vurdere, om en patient er klar til at gennemgå en større operation. Det fremgår således af bemærkninger til L 30, at hvor en forundersøgelse er en del af udredningsforløbet, så medregnes ventetid til denne også som en del af de 30 dage, jf. den foreslåede 82 b. Hvor en forundersøgelse indgår som led i behandlingsforløbet, indgår denne derimod i de 60 eller 30 dages ventetid under det udvidede frie sygehusvalg. I sidstnævnte tilfælde vil der således også fremadrettet kunne indgås aftaler under det udvidede frie sygehusvalg om varetagelse af diagnostiske undersøgelser. Astrid Krag / Emil Niragira Rasmussen

32 L 30, endeligt svar på spørgsmål 71 Sagsbeh.: SUMENR Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 71 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 71: I dag er der udvidet frit sygehusvalg på visse typer udredning og mange diagnostiske undersøgelser, hvormed der i mange tilfælde allerede er en udredningsret på 30 dage, hvor den enkelte patient, såfremt det offentlige ikke kan leve op til udredning inden for 30 dage, kan henvises til de private hospitaler. I den forbindelse bedes ministeren oplyse, om patienterne fortsat er sikret nøjagtig samme muligheder fremadrettet i forhold til indholdet i lovforslaget. Jeg kan indledningsvis henvise til min besvarelse af spørgsmål 70 (L 30). Jeg bemærker herudover, at der ikke i dag er en tilsvarende udredningsret inden for 30 dage, ej heller under det udvidede frie sygehusvalg. Den foreslåede udredningsret forpligter således regionerne til at afslutte udredningsforløbet inden for 30 dage, mens det udvidede frie sygehusvalg alene giver adgang til at vælge bestemte undersøgelser eller behandlinger, såfremt ventetiden i det offentlige overstiger 30 dage. Heri er der således ikke indeholdt nogen pligt for regionerne til at færdigudrede patienterne inden for 30 dage. Astrid Krag / Emil Niragira Rasmussen

33 L 30, endeligt svar på spørgsmål 72 Dato: 23. november 2012 Sagsbeh.: SUMANI Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 72 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 72: Vil ministeren være indstillet på at stille et ændringsforslag til lovforslaget, således at regionerne får pligt til at skulle indgå aftaler med private sygehuse og klinikker f.eks. efter udbud om at varetage udredningsforløb eller dele heraf, i de tilfælde hvor en region ikke er i stand til løse sine forpligtelser efter lovens bestemmelser, til erstatning for lovforslagets kan bestemmelse, hvor en region alene kan vælge at indgå aftaler? Nej. Jeg kan i øvrigt henvise mine besvarelser af SUU spørgsmål nr. 16 og 24 vedr. L 30. Astrid Krag / Anna Skat Nielsen

34 L 30, endeligt svar på spørgsmål 73 Dato: 26. november 2012 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMMHA Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 73 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 73: Ministeren bedes oplyse hvor stor en procentdel af patienterne, der i dag sendes til undersøgelse/udredning på henholdsvis sygehuset og hos de alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger. Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 5 (L 30). Astrid Krag / Mads Hansen

35 L 30, endeligt svar på spørgsmål 74 Sagsbeh.: SUMENR Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 74 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 74: Ministeren bedes oplyse om de aktuelle ventetider til undersøgelse/udredning hos de forskellige grupper af privat praktiserende speciallæger. De aktuelle ventetider hos de enkelte praktiserende speciallæger fremgår på Lægerne er her opgjort på tværs af de 5 regioner og 15 praksisspecialer. Det bemærkes dog, at ikke alle praktiserende speciallæger har oplyst ventetider på behandling. Astrid Krag / Emil Niragira Rasmussen

36 L 30, endeligt svar på spørgsmål 75 Dato: 26. november 2012 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMMHA Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 75 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 75: Ministeren bedes oplyse, hvor mange patienter der ikke vil være omfattet af udredningsretten på årsbasis, når privat praktiserende speciallæger er undtaget fra udredningsretten Statens Serums Institut har oplyst, at det - på baggrund af de eksisterende oplysninger i Sygesikringsregisteret - ikke er muligt at lave den ønskede opgørelse af, hvor mange patienter, der starter et udredningsforløb hos de praktiserende speciallæger, jf. også besvarelsen af spørgsmål 5 (L30). Astrid Krag / Mads Hansen

37 L 30, endeligt svar på spørgsmål 76 Sagsbeh.: SUMENR Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 76 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 76: Ministeren bedes oplyse, hvilke merudgifter det vil medføre såfremt patienter der henvises til udredning eller undersøgelse hos en privatpraktiserende speciallæge, omfattes af udredningsretten, således at alle somatiske patienter, der har brug for udredning, gives samme udredningsret og samme tidsfrist. En udvidelse af udredningsretten til også at omfatte udredning hos praktiserende speciallæger vil sandsynligvis kræve en væsentlig omorganisering af praksisområdet, da regionerne i så fald vil skulle have betydeligt større råderum over den enkelte læges behandlingsaktivitet. Jeg ser mig ikke umiddelbart i stand til at opgøre merudgifter forbundet hermed, men jeg bemærker, at praktiserende speciallæger er ydelseshonorerede i medfør af overenskomsten om speciallægehjælp, og at en øget udredningsaktivitet derfor nødvendigvis må afføde øgede udgifter i speciallægepraksis. Givet den aktuelle kapacitet i speciallægepraksis og ventetiden hos visse praktiserende speciallæger anser jeg det i øvrigt ikke p.t. for realistisk at udvide udredningsretten til at omfatte praksissektoren. Men som det fremgår af bemærkningerne til L 30, så kan de erfaringer, som man på sigt kan drage af udredningsretten i sygehusvæsenet, eventuelt give anledning til overvejelser i forhold til udredningsforløb i speciallægepraksis. Astrid Krag / Emil Niragira Rasmussen

38 L 30, endeligt svar på spørgsmål 77 Dato: 23. november 2012 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMMHA Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 77 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 77: Ministeren bedes oplyse, hvor stor en procentandel af patienterne, der allerede i dag bliver udredt inden for 30 dage, hvor det fagligt er muligt, bl.a. i kraft af regionernes opbygning af de udrednings- og diagnosecentre, som er besluttet før denne regering er tiltrådt. Disse oplysninger er ikke tidligere indsamlet centralt og samlede oplysningerne for hele landet forefindes derfor ikke. Der skal udvikles en monitoreringsmodel i samarbejde med Danske Regioner, jf. besvarelsen af spørgsmål 12. Astrid Krag / Mads Hansen

39 L 30, endeligt svar på spørgsmål 78 Dato: 23. november 2012 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMMHA Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 78 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 78: Ministeren bedes oplyse, hvor mange somatiske patienter der pr. 1. oktober 2012 ventede i mere end 30 dage efter, at henvisningen fra den praktiserende læge er modtaget på et af regionens sygehuse, til patienter er udredt, hvor det fagligt var muligt at udrede patienterne inden for 30 dage. Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 77 (L 30). Astrid Krag / Mads Hansen

40 L 30, endeligt svar på spørgsmål 79 Dato: 26. november 2012 Sagsbeh.: SUMENR Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 79 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 79: Ministeren bedes oplyse, hvor mange patienter der pr. 1. juli 2012 ventede i mere end en måned på at blive sendt til undersøgelse/udredning hos privat praktiserende speciallæger. Ministeriet råder ikke over oplysningerne om erfarede ventetider til undersøgelser eller udredning ved praktiserende speciallæger. Jeg kan dog henvise til min besvarelse af spørgsmål 74 (L 30). Astrid Krag / Emil Niragira Rasmussen

41 L 30, endeligt svar på spørgsmål 80 Sagsbeh.: SUMENR Dok nr.: har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 80 (L 30) til ministeren for sundhed og forebyggelse, Spørgsmål nr. 80: Mener ministeren principielt, at det bør være karakteren af den mistænkte diagnose, som bør være udslagsgivende for, hvor hurtigt udredningen skal finde sted, eller mener regeringen jf. side 4 i høringsnotatet - at alle skal have samme ret til udredning uanset symptomernes karakter? Regeringen foreslår, at udredningsretten skal omfatte alle patienter, som er henvist til udredning i sygehusregi. Herudover er der allerede i dag fastsat særlige bestemmelser for livstruende kræft- og hjertesygdomme. Jeg kan i den forbindelse henvise til min besvarelse af spørgsmål 57 (L 30). Modsat de differentierede ventetider under det udvidede frie sygehusvalg ser jeg ikke grundlag for - via generelle regler - at differentiere mellem patienter i udredningsforløbet, idet man jo ikke her har kendskab til patientens eventuelle sygdom og dermed heller ikke dennes alvor. Og herudover bemærker jeg, at der jo også fortsat vil være mange patienter, der af lægefaglige grunde skal både udredes og behandles akut, og hvor en udredningsret inden for 30 dage således ikke vil være relevant. Astrid Krag / Emil Niragira Rasmussen

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 Regeringen har netop vedtaget en ny lov, som omhandler differentieret behandlingsgaranti og ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet. Denne

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Januar 2015 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Til lovforslag nr. L 30 Folketinget 2012-13 Tillægsbetænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 17. december 2012 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. UDKAST (Høring 8. oktober 2013) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 2012/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13. december 2012 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tsp@sum.dk sum@sum.dk Høringssvar vedr. udkast til vejledning om frit sygehusvalg mv. 12.08.2013 takker for muligheden for at afgive kommentarer til udkast til vejledning

Læs mere

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 430 Offentligt VEJ nr 10351 af 19/12/2014 Gældende (Vejledning om frit sygehusvalg m.v.) Offentliggørelsesdato: 20-12-2014

Læs mere

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet N O T A T 04-06-2015 Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet Hvad viser de nationale tal om udredningsretten på det somatiske område? Patienter der er henvist til udredning, har ret til at få et tilbud

Læs mere

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg.

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg. N O T A T 08-01-2009 Ny model for udvidet frit sygehusvalg Budskaber I en situation med stigende knaphed på uddannet personale er det yderst tvivlsomt, om alle patienter fremover kan behandles indenfor

Læs mere

Ventetid til operationer

Ventetid til operationer Kapitel 5 49 Ventetid til operationer Ventetid til behandling er en vigtig del i patienternes oplevelse af et velfungerende sundhedsvæsen og har været et politisk fokusområde igennem flere år. Som resultat

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Ret til hurtig udredning og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.) I sundhedsloven,

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

L L

L L L 227 Bilag 17 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 L 227 endeligt svar på spørgsmål 81 Dok nr.: 1236363 har den 10. juni 2013 stillet følgende spørgsmål nr. 81 (L 227 forslag til lov om ændring

Læs mere

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/18262 Dato: 1. maj 2014 Udarbejdet af: Hanne Staghøj Markussen E-mail: hsm@rsyd.dk Telefon: 20460627 Version: 1.0 Notat

Læs mere

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK Selvom der fra og med 1993 har været frit valg mellem offentlige sygehuse, viser opgørelser

Læs mere

Lægemødet Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag. (det talte ord gælder)

Lægemødet Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag. (det talte ord gælder) Lægemødet 2012 Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag (det talte ord gælder) Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg har set meget frem til at komme. Det er 130. gang for Lægeforeningen

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4 Sygehusvalg Gældende 1. januar 31. august 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 5 Mere end 2 måneder Behandling på sygehus...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien 23-10-2013 Sag nr.

Læs mere

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling Fakta, beslutninger og afklaring af spørgsmål Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 338 Offentligt Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/mbh 7. marts 2014 Monitorering

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/ajj 26. januar 2015 Monitorering af udredningsretten Monitoreringen af udredningsretten er en opgørelse

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013 Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. september 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig udredning... 5 Hvad indebærer retten til hurtig

Læs mere

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret.

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. NOTAT Notat om ventetid i sygehusvæsenet Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. Hovedparten af sygehuspatienterne behandles

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Til lovforslag nr. L 30 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark

Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 12/23371 Dato: 30. august 2013 Principnotat Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark 1. Indledning Folketinget har 19.december

Læs mere

Forslag. lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. lov om ændring af sundhedsloven (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0900253 Fremsat den 26. marts 2009 af ministeren for sundhed og forebyggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Dato: 19. januar 2015 Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme I medfør af 88, stk. 6, og 89, stk. 5, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 17. marts 2005 RN A206/05

RIGSREVISIONEN København, den 17. marts 2005 RN A206/05 RIGSREVISIONEN København, den 17. marts 2005 RN A206/05 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om ventetider i sygehussektoren (beretning nr. 1/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMCVA Sagsnr.: 1503977 Dok. nr.: 1837814 Dato: 18. december 2015 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Reel ret til hurtig udredning

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 2012/1 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1207288 Fremsat den 10. oktober

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven.

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Middelfart Kommunes administration

Læs mere

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014 Sy ygeh hus svalg Når du erndehenvist til sygehus Gælden 1. jan nuar 31.. januar 2014 Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 3 Ret til

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 597 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Åbent samråd 13. juni 2007 Taletid: Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark

Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Kvalitet og Forskning Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Oktober 2016 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2014

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2014 Sygehusvalg Når du er henvist til sygehus Gældende 1. januar 31. januar 2014 Gældende fra 1. september 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig

Læs mere

Der tages forbehold for politisk behandling af høringssvaret på Danske Regioners bestyrelsesmøde den 4. februar.

Der tages forbehold for politisk behandling af høringssvaret på Danske Regioners bestyrelsesmøde den 4. februar. Sundheds- og ældreministeriet sum@sum.dk 25. januar 2016 Sag nr. 16/206 Dok. Nr. 3328/16 Høringssvar fra Danske Regioner Danske Regioner takker for muligheden for at afgive høringssvar til forslag til

Læs mere

Servicemål i somatikken hvad måles der på

Servicemål i somatikken hvad måles der på NOTAT Bilag 2 Dato: 31. juli 2012 Servicemål i somatikken hvad måles der på Forretningsudvalget har den 29. maj 2012 efterspurgt en særlig redegørelse om servicemålene i driftsaftalerne for de to somatiske

Læs mere

Konsekvenser af økonomiaftalen for 2013 for kommunernes medfinansiering i Region Syddanmark

Konsekvenser af økonomiaftalen for 2013 for kommunernes medfinansiering i Region Syddanmark Område: Økonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: Dato: 25. september 2012 Udarbejdet af: Karina Edvardsen E-mail: Karina.Edvardsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631665 C:\DOCUME~1\bm0blan\LOKALE~1\Temp\notesBE84E0\Konsekvenser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Lovforslag nr. L 87 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Lovforslag nr. L 87 Folketinget Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2013-14 Fremsat den 28. november 2013 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Kort om privathospitaler. December 2016

Kort om privathospitaler. December 2016 Kort om privathospitaler December 2016 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme VEJ nr 9259 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1702164 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2015/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 20. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin. Fremsat den 26. februar 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie

Læs mere

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015 EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 215 Kolofon Evaluering af udredningsretten December 215 Udarbejdet af: Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet Copyright: Uddrag, herunder figurer, tabeller

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.

Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v. Bekendtgørelse nr. 743 af 22. august 2001 Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v. I medfør af 4 og 5 d i lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 16.

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB FOR KRÆFT- OG HJETE- PATIENTER Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme Introduktion Regeringen og Danske Regioner

Læs mere

2013/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar Forslag. til

2013/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar Forslag. til 2013/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 28. november 2013 af ministeren

Læs mere

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet EMN-2017-00146 Sagsbehandler: FRW 29. august 2017 Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet I det følgende præsenteres de indikatorer, som indgår i aftalen om de nationale mål, som blev lanceret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. behandling af recidiv varicer og varicer med komplikationer, herunder kirurgisk behandling samt endovenøs laser eller radiofrekvensbehandling

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014

TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014 TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014 Antal udredningsforløb i monitoreringen i alt 9.643 11.384 13.559 6.243 3.099 43.928 Andel patienter udredt inden for 30 dage - korrigeret,

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1.

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Nøgletal for sundhed Juni 2007

Nøgletal for sundhed Juni 2007 Nøgletal for sundhed Juni 07 1. Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 02 til juli 06 faldet med 27 uger til knap 21 uger for 18 centrale behandlinger. Fremadrettet ventetid for 18 centrale

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015.

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015. INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling Hospitaler Én indgang til sundhedssystemet I dag har sundhedssystemet nogle grundlæggende strukturelle udfordringer, da opgaverne er fordelt på henholdsvis regionerne og kommuner. Det er et problem for

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) Tid og sted: Fil-navn: Dokument 1

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) Tid og sted: Fil-navn: Dokument 1 Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 15 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Sundhedsudvalget Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) (ca. 20

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk behandling (beretning

Læs mere

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv.

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Sundhed - Plan og Kvalitet Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Formål Vejledningen skal understøtte afdelingernes

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Folketinget, Christiansborg DK-1240 København K Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET

ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET - Juni 2010 Indenrigs- og Sundhedsministeriet ISBN nr.: 978-87-7601-297-7 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Baggrund for arbejdet og arbejdsgruppens

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere