Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient"

Transkript

1 ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten af alternativ behandling og naturmedicin gennemgået. Denne artikel ser nærmere på dialogen mellem læge og patient om brug af alternativ behandling. BIOGRAFI: Anette I.S. Ranneries er cand.mag. i medievidenskab og tilknyttet Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) som vidensformidler. Bo Christensen er praktiserende læge i Låsby og professor i almen medicin ved Aarhus Universitet. Han er medlem af ViFABs bestyrelse. ANETTE I.S. RANNERIES ADRESSE: Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling, Jens Baggesens Vej 90 K, 2. sal, 8200 Århus N. Danskernes brug af alternativ behandling er steget markant over de senere år. Andelen af voksne danskere, som oplyser, at de på et eller andet tidspunkt har brugt alternativ behandling, er steget fra 23,6% i 1987 (1) til 45,2% i 2005 (2). Det svarer til knap 2 millioner danskere. Det betyder, at praktiserende læger stadig oftere møder patienter, som bruger eller overvejer at bruge alternativ behandling, og som i den forbindelse søger lægens råd og vejledning. På den baggrund opfordrer Lægeforeningen i et politikpapir (3) sine medlemmer til at droppe berøringsangsten og gå i dialog med patienten om brug af alternativ behandling, selv om det er et område, som det kan være svært at rådgive om (4). Hensigten med denne artikel er at give inspiration til dialogen med patienterne om alternativ behandling og hjælp til at svare på nogle af de spørgsmål, som patienterne ofte stiller. Hvorfor bruger patienterne alternativ behandling? For at lægen og patienten kan få en åben dialog, er det vigtigt, at lægen som udgangspunkt kender patientens motivation for at bruge alternativ behandling. I de fleste tilfælde (39%) er der tale om, at patienten anvender den alternative behandling udelukkende som et supple-

2 776 ALTERNATIV BEHANDLING ment til den almindelige lægelige behandling. Det viser en af de nyeste undersøgelser af den voksne danske befolknings brug af alternativ behandling foretaget i 2003 af Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med ViFAB (1). For nogle patienter har brugen af alternativ behandling en psykologisk betydning. Især kvindelige patienter har ifølge ovennævnte undersøgelse et ønske om at gøre noget selv og tage aktivt del i deres helbredelsesproces. Knap en tredjedel (30%) af de adspurgte kvinder angiver, at de føler, at de netop kan gøre dette gennem alternativ behandling. For at dialogen mellem læge og patient kan blive åben og tillidsfuld, er det afgørende, at lægen anerkender patienternes behov for at handle og kontrollere egen situation. Hvad har patienten brug for af oplysninger? Når patienten overvejer at bruge alternativ behandling, har patienten typisk brug for at vide følgende: Hvilken behandlingsform er relevant at vælge i forhold til min lidelse/sygdom? Hvordan finder jeg en behandler, jeg kan have tillid til? Er der risici ved behandlingen? Hvad virker? Sundhedsstyrelsen opfordrede i 2000 alle landets sygehuse til at gøre det muligt for interesserede patienter at modtage alternativ behandling under indlæggelse. Patienter, som er indlagt på sygehuset, kan have behov for at blive gjort opmærksom på følgende: Under hvilke forudsætninger kan jeg få alternativ behandling under indlæggelse? Hvordan rådgiver jeg patienten? Patienter kan ofte være tilbageholdende med at fortælle lægen, at de anvender alternativ behandling, fordi de er bange for på den baggrund at blive afvist. I disse tilfælde hviler det på lægen at indlede samtalen og spørge til patientens forbrug. I det følgende vil vi komme med inspiration til, hvordan lægen med udgangspunkt i de spørgsmål, som er præsenteret i forrige afsnit, kan rådgive patienten. PATIENTENS VALG AF BEHANDLINGSFORM Før patienten beslutter sig for en bestemt alternativ behandlingsform, kan det være en god idé at give patienten disse anbefalinger med på vejen: Patienten bør gøre sig klart, hvad formålet med behandlingen er. De enkelte former for alternativ behandling anvendes mod specifikke sygdomme og fokuserer ofte på forskellige områder som smertebehandling, styrkelse af immunforsvar, velvære m.m. Derfor kan det lette valget af behandlingsform, hvis patienten gør sig klart, hvad formålet er med at søge alternativ behandling. Patienten kan tage kontakt til de alternative behandleres faglige organisationer og bede om at få tilsendt materiale om de forskellige behandlingsformer. Herved kan patienten få svar på, hvilke lidelser de forskellige behandlingsformer typisk anvendes mod. Adresserne på organisationerne findes på ViFABs hjemmeside

3 ALTERNATIV BEHANDLING 777 Fig. 1. Cochrane-oversigter har sammenfattet den foreliggende viden om diverse kostråd og diæter. Foto: VIFAB. Patienten kan læse mere om de mest udbredte behandlingsformer, hvad de ifølge behandlerne bruges mod, kendte bivirkninger m.m. på ViFABs hjemmeside Patienten kan undersøge, hvad pålidelig forskning konkluderer om effekten af den pågældende behandlingsform. ViFABs hjemmeside forskning tilbyder overskuelige og lettilgængelige opsummeringer af Cochrane-forskningens resultater inden for akupunktur, homøopati, naturmedicin m.m. Patienten bør kun bruge en alternativ behandlingsform ad gangen. På den måde er det nemmere at spore, hvad det er, patienten eventuelt får det bedre af eller får bivirkninger af. De nyeste tal over den danske befolknings brug af alternativ behandling viser følgende (2): 13,2% har brugt massage/osteopati inden for det seneste år 6,1% har brugt zoneterapi inden for det seneste år 5,4% har brugt akupunktur inden for det seneste år PATIENTENS VALG AF BEHANDLER I forhold til valg af alternativ behandler bør lægen anbefale patienten at:

4 778 ALTERNATIV BEHANDLING ViFABs hjemmeside, Lægemiddelstyrelsens Interaktionsdatabase, som er tilgængelig på www. laegemiddelstyrelsen.dk og på det særlige netsted Inkluderer oplysninger om naturlægemidler. Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, www. medicinkombination.dk, oplyser om interaktion og inkluderer naturmedicin, stærke vitaminer og mineraler. Sundhedsstyrelsens hjemmeside, www. sst.dk, oplyser om lovgivning, herunder om RAB-ordningen. oplyser om bl.a. naturlægemidler. Hjemmesiden udgives af Infomatum, der ejes af Dansk Lægemiddel Information og Lægeforeningen. Boks 1. Informationskilder for læger. Undgå behandlere, der ikke vil samarbejde med lægerne. Undgå behandlere, der siger, de kan helbrede alt. Før patienten beslutter sig for en bestemt alternativ behandler, kan patienten med fordel stille behandleren nogle kritiske spørgsmål. Lægen kan blandt andet foreslå, at patienten spørger behandleren om følgende: Hvor og hvornår er behandleren uddannet? Hvor lang tids praksiserfaring har behandleren? Hvilke symptomer har behandleren erfaring med at behandle? Er det de symptomer, patienten henvender sig med? Hvad ved behandleren om den pågældende lidelse? Hvordan foregår behandlingen i praksis? Selv inden for samme behandlingsform kan der være store forskelle mellem de enkelte behandlere. Hvilke resultater kan patienten forvente af behandlingen? Hvor lang tid vil der gå, før patienten kan forvente, at der sker ændringer i tilstanden? Hvad skal patienten forvente, behandlingen vil koste? Skal patienten eventuelt købe produkter hos behandleren eller hos andre, og hvad vil det i så fald koste? Er behandleren organiseret i en brancheforening med et vedtaget etisk regelsæt, som behandleren skal leve op til? Har foreningen et klageorgan, som patienten kan henvende sig til i tilfælde af, at reglerne brydes? Patienten kan kontakte behandlerens uddannelsessted eller faglige organisation for at få oplysninger om uddannelsens indhold, behandlingsformens principper og idéer samt behandlerens kvalifikationer. Patienten kan med fordel undersøge forholdene hos flere behandlere for at få mulighed for at sammenligne. ViFAB anbefaler, at patienter så vidt muligt vælger en alternativ behandler, som er registreret alternativ behandler (RAB). RAB-ordningen er en frivillig, brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere. Ordningen, som blev vedtaget af Folketinget i 2004, stiller blandt andet en række minimumskrav til den alternative behandlers faglighed og uddannelse. Samtidig giver den brugerne adgang til at klage til foreningerne over den behand-

5 ALTERNATIV BEHANDLING 779 ling, de har fået af den alternative behandler. Formålet er at styrke brugernes sikkerhed ved anvendelsen af alternativ behandling (5). Der er i øjeblikket 15 alternative brancheforeninger, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at registrere alternative behandlere. Godkendelserne dækker fagområderne: Patienten kan finde pålidelige, neutrale og lettilgængelige informationer om alternativ behandling, naturlægemidler, bivirkninger og interaktion på bl.a. følgende hjemmesider: Akupunktur Berøringsterapi Biopati Klassisk homøopati Healingsterapi Homøopati Kinesiologi Massage NLP-psykoterapi Nordlys-massage Zoneterapi Mere end alternative behandlere inden for de nævnte områder har fået foreningernes tilladelse til at bruge titlen RAB-behandler. RISICI VED BRUG AF ALTERNATIV BEHANDLING OG NATURMEDICIN Kvalitet, virkninger, bivirkninger og interaktioner ved alternativ behandling er kun i begrænset omfang dokumenteret, men der er sjældent set alvorlige bivirkninger eller komplikationer. Det er imidlertid en kendsgerning, at naturmedicin kan have bivirkninger og interagere med lægeordineret medicin. For eksempel kan kombinationen af ginkgo biloba og blodfortyndende medicin få alvorlige sundhedsskadelige konsekvenser. Lægen bør derfor rutinemæssigt spørge Boks 2. Informationskilder for patienter. patienter, som er i medicinsk behandling, om de indtager naturmedicin. På ViFABs hjemmeside naturmedicin, findes produktresumeer med oplysninger om kendte indikationer og bivirkninger af alle de naturlægemidler og stærke vitamin- og mineralpræparater, som Lægemiddelstyrelsen har godkendt. I henhold til lægemiddelloven godkendes naturlægemidler af Lægemiddelstyrelsen efter en vurdering af kvaliteten samt af sikkerhed og effekt baseret på en litteraturvurdering. I den næste artikel i denne serie vil problemerne vedrørende naturmedicin og kosttilskud blive særskilt behandlet. EFFEKT AF ALTERNATIV BEHANDLING OG NATURMEDICIN Patienten har ofte brug for hjælp til at finde ud af, om der findes dokumenteret viden om effekten af diverse alternative behandlingsformer og naturmedicin. Der er stadig mangel på forskning af høj standard i alternativ behandling, men på nogle områder foreligger der allerede i dag interessante resultater. Mere end 170 Cochrane-oversigter opgør systematisk resultaterne af forsk-

6 780 ALTERNATIV BEHANDLING ning i effekten af en række alternative behandlingsformer og naturmedicinpræparater. Resultaterne blev præsenteret i den forrige artikel i denne serie, som vi henviser til (6). De kan også læses på ViFABs hjemmeside, forskning. ALTERNATIV BEHANDLING PÅ SYGEHUSET Nogle af de patienter, som anvender alternativ behandling som supplement til den behandling, de modtager fra det etablerede sundhedsvæsen, vil gerne fortsætte med det under sygehusophold. Sundhedsstyrelsen opfordrede derfor i 2000 alle landets sygehuse til at respektere patienters ønske om at benytte alternativ behandling under indlæggelse (7). Hvis en patient ønsker at modtage alternativ behandling under indlæggelse, bør sygehusafdelingen ifølge Sundhedsstyrelsen ikke modsætte sig dette, forudsat at: Patienten selv betaler for den alternative behandling. Den ansvarlige læge skønner, at behandlingen ikke er til gene for arbejdet på afdelingen. Den ansvarlige læge skønner, at behandlingen ikke indebærer en risiko for patienten. Hvis lægen mener, at dette er tilfældet, skal lægen informere patienten om det og fraråde behandlingen. Sundhedsstyrelsen anbefalede ved samme lejlighed, at sygehusafdelingens retningslinjer angående ovenstående problematik indarbejdes i afdelingens instruks (7). Få mere at vide på ViFABs hjemmeside ViFABs hjemmeside, tilbyder saglig og neutral information om alternativ behandling og naturmedicin. Du finder blandt andet: Oplysninger om effekt af alternativ behandling og naturmedicin baseret på Cochrane-oversigter. Produktresumeer over naturlægemidler og kosttilskud, herunder information om bivirkninger og interaktion. Beskrivelser af de mest anvendte alternative behandlingsformer. Økonomiske interessekonflikter: Anette I.S. Ranneries er ansat hos og aflønnet af VIFAB. LITTERATUR 1. Lønroth HL, Ekholm O. Alternativ behandling i Danmark. Ugeskr Læger 2006; 168: Ekholm O, Kjøller M, Davidsen M et al. Sundhed og sygelighed i Danmark 2005 & udviklingen siden Statens Institut for Folkesundhed, Lægeforeningens politikpapir om alternativ behandling, 6. april Buhl H. Alternativ behandling. Ugeskr Læger 2005; 167: Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere, lov nr. 351 af 19/05/ Bækgaard I, Christensen B, Ranneries AIS. Effekt af alternativ behandling og naturmedicin. Månedsskr Prakt Lægegern 2008; 86: Brev til landets sygehuse fra Sundhedsstyrelsen, 21. november 2000.

Appendiks Alternativ behandling og danske forhold Sundhedsstyrelsen og alternativ behandling Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling

Appendiks Alternativ behandling og danske forhold Sundhedsstyrelsen og alternativ behandling Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling 1 Appendiks Anita Lune, Bodil Gyllembourg Lissau og Birgitte Rasmussen Alternativ behandling og danske forhold I det følgende uddybes særlige danske forhold vedrørende alternativ behandling. Appendikset

Læs mere

EN UDREDNING OM RÅDETS ARBEJDE 2001-2007. Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling, november 2007

EN UDREDNING OM RÅDETS ARBEJDE 2001-2007. Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling, november 2007 EN UDREDNING OM RÅDETS ARBEJDE 2001-2007 2007 Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling, november 2007 Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012

ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 INDHOLD Forord... 3 1. ViFABs oprettelse... 4 1.1 Før ViFAB... 4 1.2 ViFAB bliver til... 4 2. Øge viden om og kendskabet til

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Let livet for de demente

Let livet for de demente reportage fra frederiksberg hospital Oplært til at behandle stressbrevkassen Danish Journal of Nursing nr. 8 20. april 2007 107. årgang Let livet for de demente FAG Den Danske Kvalitetsmodel Varemærket

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

Er danske sygeplejersker klædt på til mødet med patienter, som anvender alternativ behandling

Er danske sygeplejersker klædt på til mødet med patienter, som anvender alternativ behandling CAST Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Syddansk Universitet J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 6550 1000 Fax: 6550 3880 Er danske sygeplejersker klædt

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI)

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) Version 1.3 Februar 2015 NB! Er pr. 19. februar 2015 opdateret med et bilag. Hele guiden, inkl. bilag

Læs mere

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne Januar 2007 Sammenhængende service med respekt for borgerne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreform 11. januar 2007 1 Sammenhængende service med respekt for borgerne Der skal være sammenhæng

Læs mere

Patientens bog. 10 gode råd til patienter om patientsikkerhed. Denne bog tilhører: 1 Spørg hellere for meget end for lidt. 2 Fortæl os om dine vaner

Patientens bog. 10 gode råd til patienter om patientsikkerhed. Denne bog tilhører: 1 Spørg hellere for meget end for lidt. 2 Fortæl os om dine vaner Denne bog tilhører: 10 gode råd til patienter om patientsikkerhed 1 Spørg hellere for meget end for lidt 2 Fortæl os om dine vaner 3 Skriv ned undervejs 4 Flere ører hører bedre 5 Lad eventuelt en anden

Læs mere

EPILEPSI KOMPLEMENTÆR, ALTERNATIV BEHANDLING. Nye jobmuligheder - KLAP. Ny professor på epilepsiområdet. Vigtig afgørelse om rejseforsikring

EPILEPSI KOMPLEMENTÆR, ALTERNATIV BEHANDLING. Nye jobmuligheder - KLAP. Ny professor på epilepsiområdet. Vigtig afgørelse om rejseforsikring EPILEPSI MEDLEMSBLAD DANSK EPILEPSIFORENING ÅRGANG 49 NR.1 02.2015 Nye jobmuligheder - KLAP Ny professor på epilepsiområdet Vigtig afgørelse om rejseforsikring KOMPLEMENTÆR, ALTERNATIV BEHANDLING Blik

Læs mere

Motion på recept en litteraturgennemgang med fokus på effekter og organisering

Motion på recept en litteraturgennemgang med fokus på effekter og organisering Motion på recept en litteraturgennemgang med fokus på effekter og organisering 2004 Motion på recept en litteraturgennemgang med fokus på effekter og organisering Marlene Willemann Motion på recept en

Læs mere

INDHOLD ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

INDHOLD ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 Årsberetning 2010 INDHOLD Forord... 2 1. Præsentation af ViFAB... 3 2. ViFABs aktiviteter i 2010... 4 2.1 Formidling... 4 2.1.1 Information målrettet kronisk og langvarigt syge... 5 2.1.2 Information om

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Alternativ Behandling

Alternativ Behandling Alternativ Behandling Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget d. 19. marts 2002 Teknologirådets rapporter 2002/7 Alternativ behandling Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5. - En undersøgelse blandt landets jobcentre

Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5. - En undersøgelse blandt landets jobcentre Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5 - En undersøgelse blandt landets jobcentre 'Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe

Læs mere

Årsberetning 2012. Patientombuddet

Årsberetning 2012. Patientombuddet Årsberetning 2012 Patientombuddet Titel: Årsberetning 2012, Patientombuddet Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg

Læs mere

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt En interviewundersøgelse af danske patienters overvejelser og erfaringer med behandling i Frankfurt Helle Max Martin Signe Lindgård Andersen Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Værd at huske ved. valg af privatpraktiserende psykoterapeut

Værd at huske ved. valg af privatpraktiserende psykoterapeut Værd at huske ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut Socialministeriet Marts 2005 Udgiver: Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 Kbh. K. Udgivelsesår: 2005 Udgave, oplag: 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Zoneterapeuters klienter

Zoneterapeuters klienter Zoneterapeuters klienter Danmark Leila Eriksen og Jan Møller Jensen FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter Svenska Fotzonterapi Reflexologi Förbundet SFRF Kroppsterapeuternas Yrkesförbund 2006 Zoneterapeuters

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

Derfor kan professionel hjælp fra fx en psykoterapeut være en mulighed. Og så rejser der sig mange spørgsmål, fx:

Derfor kan professionel hjælp fra fx en psykoterapeut være en mulighed. Og så rejser der sig mange spørgsmål, fx: Værd at huske ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut Socialministeriet Marts 2005 Indhold Indledning Afsnit 1 Hvordan finder jeg en god behandler? Afsnit 2 Kontakt til psykoterapeuten Afsnit 3 Under

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere