Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus"

Transkript

1 Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Navn og hjemsted Glumsø Biograf & Kulturhus er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune. 1 Institutionen har til formål Formål 2 at drive Glumsø Biograf & Kulturhus som almindeligt biografteater samt som kulturhus for alle interesserede foreninger og organisationer, at skabe et samlingssted for filminteresserede og andre kulturelt interesserede og derved bidrage til en øget interesse for film og andre kunstarter i bredeste forstand. Stk. 1: Institutionens drift gennemføres ved indtægter fra billetsalg, kiosksalg, udlejning af Biografen, reklameindtægter, sponsorindtægter samt tilskud af private og offentlige midler. 3 Stk. 2: Alle midler skal anvendes i overensstemmelse med 2, og der vil aldrig kunne udbetales udbytte. Optagelse af medlemmer 4 Stk. 1: Alle myndige personer, der kan gå ind for formålsparagraffen, og som er villige til at yde den fornødne arbejdsindsats, kan optages som medlemmer. Stk. 2: Anmodning om medlemskab rettes til Glumsø Biograf & Kulturhus koordineringsudvalget. Stk. 3: Anke over koordineringsudvalgets afgørelse kan indbringes for bestyrelsen ved indsendelse af anmodning herom senest 14 dage forud for et ordinært bestyrelsesmøde. Stk. 4: Ved medlemskab indgås en aftale mellem institutionen og det nye medlem. Denne aftale kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel. Omfanget af aktivitetsforpligtelsen aftales med koordineringsudvalget.

2 Stk. 5: Da medlemskab af institutionen indebærer aktivitetspligt, skal der ikke betales kontingent. Generalforsamling Stk. 1: Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden 1. juni med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab 4. Valg af bestyrelsen og af bestyrelsessuppleanter 5. Nedsættelse af arbejdsgrupper 6. Indkomne forslag 7. Støtteforeningen 8. Evt. Stk. 2: Prisfastsættelser besluttes i koordineringsudvalget. 5 Stk. 3: Deltagere i generalforsamlingen er medlemmer af Glumsø Biograf & Kulturhus, bestyrelsen for samme samt evt. gæster, som koordineringsudvalget kan invitere. Stk. 4: Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skrivelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag. Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før. Dato for generalforsamling varsles senest 6 uger før denne. Stk. 5: I tilfælde af uenighed træffes afgørelse på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmer. Hvert medlem af biografgruppen har 1 stemme. Stk. 6: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen ønsker det, og skal afholdes, når mindst 10% af medlemmerne skriftligt forlanger det med opgivelse af dagsorden. Reglerne for ekstraordinær generalforsamlings indkaldelse og afholdelse er de samme som for den ordinære generalforsamling med de af forholdets natur følgende ændringer. Stk. 7: Referat af generalforsamlingen udfærdiges af bestyrelsens sekretær, underskrives af dirigenten og dokumenthåndteres elektronisk. Bestyrelse 6 Stk. 1: Institutionen ledes af en bestyrelse, hvoraf 3 medlemmer vælges på den årlige generalforsamling, 1 medlem udpeges af Næstved Byråd og 1 medlem udpeges af de øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer.

3 Stk. 2: Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Af de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer afgår 1 og 2 hvert år, første gang dog efter lodtrækning mellem de da siddende valgte bestyrelsesmedlemmer. Funktionstiden for det af byrådet udpegede bestyrelsesmedlem bestemmes af byrådet. Funktionstiden for det af den øvrige bestyrelse udpegede bestyrelsesmedlem fastsættes til 2 år. Stk. 3: Valgbar til bestyrelsen er personer, der er personligt myndige. Stk. 4: Formanden vælges på generalforsamlingen for 2 år. Stk. 5: Der afholdes bestyrelsesmøde mindst 1 gang i kvartalet. Ved bestyrelsesmøder skal mindst 3 medlemmer være til stede før gyldige beslutninger kan tages. Stk. 6: Næstved byråds repræsentant i bestyrelsen har vetoret i samtlige anliggender, der varetages af bestyrelsen således, at dette/disse forslag kan forelægges byrådet til endelig godkendelse. Stk. 7: Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller sekretæren med mindst 8 dages varsel. Stk. 8: Efter alle møder i bestyrelsen skrives et beslutningsreferat, som udsendes til bestyrelsens medlemmer. Evt. indsigelser meddeles skriftligt til sekretæren inden 8 dage. Referatet godkendes af bestyrelsen på næstkommende bestyrelsesmøde. Arbejdsgrupper 7 Stk. 1: Til varetagelse af den daglige drift stadfæstes på den ordinære generalforsamling et antal arbejdsgrupper efter aktuelt behov dog således, at en koordineringsgruppe og en økonomigruppe fungerer permanent. Kommissorium udarbejdes for hver gruppe. Formanden er selvskrevet medlem af koordineringsgruppen. De øvrige medlemmer min. 7 personer - skal repræsentere de øvrige arbejdsgrupper bredest muligt. Koordineringsgruppen varetager den overordnede samling, kommunikation, udvikling og den besluttende kompetence; såvel internt i det daglige arbejde, som eksternt i forhold til det øvrige kulturelle liv i kommunen og andre interessenter. Økonomigruppen består af mindst 2 medlemmer, hvoraf kassereren udgør den ene. Endvidere skal økonomigruppen være repræsenteret med 1 medlem i koordineringsgruppen. I samarbejde med formanden og koordineringsgruppen varetager økonomigruppen de regnskabsmæssige, finansielle og øvrige økonomiske anliggender. Grupperne arbejder udfra egne kompetence/ aktivitetsområder og ansvarskompetencer. Det vil blandt andet sige indenfor de budgetmæssige rammer. På koordineringsudvalgsmødet orienterer grupperne formanden og grupperne hinanden, ligesom formanden og kassereren rapporterer om økonomi og aktiviteter til bestyrelsen på dennes kvartalsmøder.

4 Stk. 2: For at koordinere gruppernes aktiviteter afholdes der fællesmøde mindst en gang i kvartalet, hvor alle institutionens medlemmer deltager. Evt. afbud skal meddeles. Alle grupper har pligt til at lade sig repræsentere. Der ud over afholder de enkelte grupper møder efter behov. Beslutninger på fællesmødet skal så vidt muligt være enstemmige; men afgøres ved almindeligt flertal, hvis enighed er uopnåelig. I så fald skal dette rapporteres til bestyrelsen, der kan omgøre beslutninger truffet af fællesmødet. Budget og regnskab 8 Stk. 1: Institutionens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder hvert år, efter indstilling fra økonomigruppen, inden 1. august et budgetforslag med takster for det kommende regnskabsår. Budget og takster skal forelægges Næstved Byråd til endelig godkendelse. 9 Stk. 1: Driftsregnskab og status for det forløbne år udarbejdes senest den 1. marts og oversendes til revision i Næstved Kommune. Regnskabet forelægges til bestyrelsens godkendelse senest 1. april og skal endelig godkendes af Næstved byråd. Stk. 2: Regnskabet skal ledsages af bemærkninger vedrørende afvigelser i forhold til budgettet. Hæftelse m.v. 10 Stk. 1: Institutionen tegnes af formanden og et af de valgte bestyrelsesmed - lemmer i forening. Stk. 2: Institutionen hæfter alene for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke institutionens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. Vedtægter, ændringer m.m. 11 Stk. 1: Ændring af institutionens vedtægter kan kun foretages på den ordinære generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling, indkaldt efter gældende regler. Stk. 2: Vedtægtsændringer kan kun vedtages, såfremt der møder mindst 50% af medlemskredsen og kun hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for.

5 Ophør 12 Stk. 1: Beslutning om ophør af institutionens virke træffes efter de samme regler, der gælder for vedtægtsændringer. Stk. 2: Beslutning om ophør af institutionens virke skal godkendes på en ny generalforsamling, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Indkaldelse til den sidste generalforsamling kan lovligt udsendes samtidigt med indkaldelse til den første generalforsamling. Dersom ophør ikke er vedtaget på begge generalforsamlinger indkaldes, dersom 2/3 af de på den anden generalforsamling mødte kræver det, til ny ekstraordinær generalforsamling med: mindst 14 dages varsel til medlemmerne, og opløsning kan der vedtages på denne generalforsamling med almindelige stemmeflerhed. 13 Stk. 1: Generalforsamlingen kan ikke beslutte ophør af institutionen uden først at have givet Næstved kommune adgang til at overtage institutionen for de til det pågældende tidspunkt indestående prioriteter. Denne bestemmelse kan tinglyses som en servitut på institutionens blad i tingbogen. 14 Stk. 1: Opløsning eller likvidation sker under ledelse af en eller flere af Næstved byråd udpegede personer. Ved afslutning af dette arbejde aflægges regnskab over forløbet for forretningen på en særlig generalforsamling. Et eventuelt overskud efter at omkostningerne ved institutionens opløsning og institutionens gæld er betalt tilfalder Næstved kommune. 15 Stk.1: Da Næstved kommune har investeret betydelige beløb i institutionen, vil der være at tinglyse deklaration til fordel for Næstved Kommune gående ud på, at institutionen ikke må afhændes eller pantsættes. Således vedtaget, Glumsø den 21. marts 2011 På samtlige medlemmers vegne Inger Stoksbjerg Birgit Worsøe Lars Bille Poulsen Formand Sekretær Dirigent

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Gældende fra 13. marts 2014: 1: Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af 1935. Foreningens hjemsted er formandens bopæl. Foreningens stiftelsesdag

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere