Bilag A til punkt 1 Forretningsudvalgets møde Den 10. april DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag A til punkt 1 Forretningsudvalgets møde Den 10. april 2012. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2011"

Transkript

1 Bilag A til punkt 1 Forretningsudvalgets møde Den 10. april 2012 DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2011

2 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Indholdsfortegnelse Driftsresultat Hovedkassen 11 Status Hovedkassen 12 Noter Hovedkassen 13 Driftsresultat Særlig Fond 16 Status Særlig Fond 17 Noter Særlig Fond 18 Sinatur Konferencehoteller 20 Regnskab Understøttelseskassen 22 Regnskab Låneafdelingen 23 Regnskab Gruppeliv 24 Anvendt Regnskabspraksis 26

3 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 11 Driftsresultat Hovedkassen Driftsresultat Driftsresultat År til Budget dato (2) inkl i % af (6) bevillinger Note (1) (2) (5) (6) Indtægter Kontingenter , Ejendomme , Andre indtægter , Indtægter , Udgifter Kongres , Hovedstyrelse og udvalg , Møder og rejser , Kurser og konferencer , Rabatter til kredse og egen kursusvirksomhed , Forbindelse med udlandet , Informationsvirksomhed , Folkeskolen, nettoudgift , LL/LL-klubberne , FTF , LC , Øvrige udgifter (inkl. rådgivning psykisk arbejdsmiljø) , Lønninger mv , Kontorhold , Revision/juridisk assistance , Repræsentation ,1 100 Udgifter , Resultat før renter og skat , Renter , Kursgevinster/-tab Resultat før skat , Skat , Resultat før bevillinger , Øvrige bevillinger , Årets resultat ,

4 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 12 Status Hovedkassen Note Aktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Kapitandel i Sinatur Anlægsaktiver u/udførelse Anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Særlig Fond Understøttelseskassen Låneafdelingen Konsolideret egenkapital Aktiver Passiver 6 Opskrivning, ejendomme Opskrivning, værdipapirer Regulering kapitalandel i Sinatur Overført resultat, primo Årets resultat Egenkapital Hensættelser Kortfristet gæld Gæld Særlig Fond Understøttelseskassen Låneafdelingen Konsolideret egenkapital Passiver Forpligtelser Garantiforpligtelse LC Garantiforpligtelse FTF

5 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 13 Noter Hovedkassen 1 I udgiften til hovedstyrelse indgår hovedstyrelsesmedlemmernes omkostningstillæg. For hovedstyrelsesmedlemmer på anciennitetsløn er omkostningstillægget fastsat til 6,5% af formandens løn og for hovedstyrelsesmedlemmer på ny løn er omkostningstillægget fastsat til 7,25% af formandens løn. Beløbene udgør henholdsvis 6.601,23 kr. og 7.362,91 kr. pr. måned. For forretningsudvalgsmedlemmer på anciennitetsløn ydes i stedet et tillæg, der svarer til 24,5% af formandens løn. Beløbet udgør i alt ,54 kr. pr. måned. For forretningsudvalgsmedlemmer på ny løn er omkostningstillægget fastsat til 28,25% af formandens løn, svarende til ,94 kr. Derudover indgår formandens samt næstformandens løn. Formandens løn har indtil OK 08 relateret sig til lønnen for den administrerende direktør for Børne- og ungdomsforvaltningen i Københavns kommune. Fra OK 08 er lønnen reguleret svarende KTO's aftaleresultat, med udgangspunkt i den administrerende direktørs løn før OK08 (skalatrin pr. 31/3-00), svarende til ,32 kr. pr. måned. Næstformandens løn er fastsat til 78,5% af formandens løn, svarende til ,50 kr. pr. måned. 2 Kursgevinster/-tab kan specificeres således i t.kr. Realiserede kursgevinster/-tab Urealiserede kursgevinster/-tab -600 Kursgevinster/-tab i alt Skat kan specificeres således i t.kr. Skat af årets resultat Regulering af udskudt skat Skat i alt Øvrige bevillinger i t.kr. Læseprojekt: Bevilling Bevilling Lærerstandens Brandforsikring I alt Forbrug Restsaldo 31/ Inventarbeholdningerne incl. kunst er fuld- og nyværdiforsikret for t.kr. Op- og nedskrivninger (urealiserede) i t.kr. Posten udgør opskrivninger (+) og nedskrivninger (-) i forhold til anskaffelsesværdien, og kan specificeres således: Obligationer kursreg. til Sinatur, Ejd.værdi max. kurs tilknyttet reg. 100 virksomhed I alt Saldo i Hovedkassen 1/ Årets reguleringer Saldo 31/ Årets resultat Resultat i hovedkassen Årets resultat Egenkapital i t.kr. Egenkapitalens udvikling fra 1/ til 31/ Hovedkassens egenkapital pr. 1/ Resultat pr. 31/ Ændring i ejendomsværdi Regulering vedr. tilknyttede virksomheder Egenkapital pr. 31/ Hensættelser i t.kr. Posten består af hensættelser i forbindelse med frikøb og fratrædelser m.m. i hovedstyrelsen, udskudt skat samt feriepengeforpligtelser for sekretariatets medarbejdere. Pr. 31/ fordeler hensættelserne sig på følgende måde: Hovedstyrelse frikøb og fratrædelser Udskudt skat Feriepengeforpligtelse for sekretariatets medarbejdere Hensættelser pr. 31/

6 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 14 Noter Hovedkassen 10 FTF-forpligtelsen er udgået, og den vil ikke fremgå af regnskabet fremover. Revision i t.kr. I henhold til lov nr. 404 skal det oplyses, at der ikke er ydet bidrag til politiske partier eller partipolitiske formål i øvrigt. Det samlede honorar for Danmarks Lærerforening til revision og regnskabsassistance kan specificeres således: Revision og skatteopgørelser hovedkassen og Særlig Fond 470 Revision og skatteopgørelser Sinatur Konferencehoteller 264 Revision og skatteopgørelser investeringsejendomme 344 Andre revisionsudgifter, herunder konsulentassistance, afholdelse af kurser og skatterådgivning 373 Revision 1.451

7

8 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 16 Driftsresultat Særlig Fond Driftsresultat Driftsresultat År til Budget dato (2) inkl i % af (6) bevillinger Note (1) (2) (5) (6) Indtægter Investeringsejendomme , Indtægter , Udgifter Administrationsaftale hovedkassen ,1 784 Rabatter til kredse og kursusvirksomhed , Konfliktberedskab 0 0 0, Andre udgifter , Revisions og juridisk assistance ,0 400 Udgifter , Resultat før renter og skat , Renter Renteindtægter Bank og øvrige renter ,6 500 Renter af mellemværender ,0 344 Obligationsrenter , Udbytter , Renteindtægter og udbytter , Renteudgifter Bank og øvrige renter , Renter af mellemværender , Diverse gebyrer ,7 15 Prioritetsrenter , Renteudgifter , Renter , Resultat før kursgevinster og tab , Kursgevinster/-tab Resultat før skat , Skat , Årets resultat ,

9 Årsregnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 17 Status Særlig Fond Note Aktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Kapitalinteresser Anlægsaktiver Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Passiver 5 Opskrivningshenlæggelser Kapitalinteresser Overført resultat, primo Værdipapirer Prioriteter Årets resultat Egenkapital Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Gæld Passiver

10 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 18 Noter Særlig Fond 1 Kursgevinster/-tab kan specificeres således i t.kr. Realiserede kursgevinster/-tab Urealiserede kursgevinster/-tab Kursgevinster/-tab i alt Skat kan specificeres således i t.kr. Selskabsskat Udbytte skat Regulering af udskudt skat Skat i alt Inventarbeholdningerne incl. kunst er fuld- og nyværdiforsikret for t.kr. 4 Kapitalinteresser i t.kr. Kapitalinteresser sammensætter sig som følger: FS Design ApS LPA Holding A/S Lån og Spar Bank A/S Kapitalinteresser 31/ Urealiserede op- og nedskrivninger i forhold til anskaffelsesprisen i t.kr. Obligationer Kapitalinteresser kursreg. til inkl. Sinatur, Ejd.værdi max. kurs Prioritets- tilknyttet reg. 100 gæld reg. virksomhed I alt Saldo i Særlig Fond 1/ Årets reguleringer Saldo 31/ Overført resultat, primo i t.kr Overført resultat primo Årets resultat Københavns Lærerforenings Særlig Fonds egenkapital ved overtagelse Overført resultat, primo Årets resultat i t.kr Periodens resultat 01/01-31/ Årets resultat Egenkapital i t.kr. Egenkapitalens udvikling fra 1/ til 31/ Særlig Fonds egenkapital pr. 1/ Københavns Lærerforenings Særlig Fonds egenkapital ved overtagelse Særlig Fonds egenkapital pr. 1/ Resultat pr. 31/ Ændring i ejendomsværdi Kursregulering af obligationer til max. kurs Kapitalinteresser inkl. Sinatur tilknyttet virksomhed Egenkapital pr. 31/ Hensættelser i t.kr. Negativ kapitalandel (Sinatur) Udskudt skat Hensættelser pr. 31/

11 Årsregnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 19 Noter Særlig Fond Særlig Fonds afkast i t.kr. Resultat før skat Ejendomme Urealiserede kursreguleringer af værdipapirer og kapitalinteresser Særlig Fonds afkast Resultatet svarer til et negativt afkast i Særlig Fond på -5,6 % beregnet ud fra egenkapitalen primo. Beregningsgrundlag for eventuel udlodning fra Særlig Fond i t.kr. Ifølge vedtægterne 20, stk. 2, kan hovedstyrelsen fremsætte forslag om størrelsen af den del af kapitaltilvæksten i Særlig Fond, som kan overføres til kredsenes særlige fonde. Beregningen skal vise såvel den realiserede som urealiserede værditilvækst, hvorfor resultatet tillægges de urealiserede kursreguleringer på værdipapirer, kapitalinteresser og prioritetsgæld. Jævnfør beregningsgrundlaget er der for 2011 ikke mulighed for at overføre midler til kredsenes særlige fonde: Primo formue 2011 inkl. Københavns Lærerforenings Særlig Fond Ultimo formue Stigning inkl. urealiseret kursregulering Årets urealiseret kursregulering: Ejendomme Kapitalintersser Værdipapirregulering Urealiseret kursregulering på værdipapirer, ført over driften Årets realiserede formuetilvækst Realsikring af Særlig Fonds formue: Særlig Fonds primo formue Stigning i nettoprisindekset fra gennemsnit 2010 til 2011: 2,57% Overskud til evt. udlodning til kredsenes særlige fonde: Realiseret tilvækst Værdisikring Til eventuel udlodning

12 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 20 Sinatur Konferencehoteller Driftsresultat Driftsresultat År til Budget dato (2) inkl i % af (6) bevillinger Note (1) (2) (5) (6) Sinatur Konferencehoteller inkl. Hotel Storebælt Bruttoomsætning , Dækningsbidrag , Kapacitetsomkostninger , Resultat før interne rabatter, renter og skat , Periodens resultat , Investeret kapital Hovedkassen Særlig Fond Investeret kapital i alt Afkast i pct. af investeret kapital 5,5% 0,0% Egenkapital Balancesum Overskudsgrad (EBIT-margin), pct. 1,9% -6,8% Egenkapitalandel, pct 6,1% 7,2% Egenkapitalens forrentning, pct. 12,1% -31,7%

13 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 22 Regnskab Understøttelseskassen Driftsresultat Driftsresultat År til Budget dato (2) inkl i % af (6) bevillinger Note (1) (2) (5) (6) Indtægter Medlemsbidrag fra hovedkassen , Andre indtægter Indtægter , Udgifter Støtte til lærere , Støtte til pensionerede lærere ,5 100 Støtte til lærerbørn ,8 80 Tilskud husleje Teglgården ,3 29 Pensionistrabat feriehuse ,5 101 Administrationsaftale hovedkassen Andre udgifter ,3 25 Udgifter , Resultat før renter ,0-418 Renter ,3 9 Årets resultat , Aktiver Tilgodehavender Aktiver Passiver Overført resultat, primo Årets resultat Overført resultat Egenkapital Gæld Passiver

14 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 23 Regnskab Låneafdelingen Driftsresultat Driftsresultat År til Budget dato (2) inkl i % af (6) bevillinger Note (1) (2) (5) (6) Indtægter Renteindtægter fra lån , Indtægter , Udgifter Administrationsaftale hovedkassen ,4 325 Hensat til tab på låntagere , Diverse omkostninger ,6 170 Udgifter Resultat før renter Renteindtægter Renter af udlån , Resultat før skat Skat Årets resultat Aktiver Omsætningsaktiver Tilgodehavender Medlemslån Hensat til tab på debitorer Tilknyttede virksomheder Tilgodehavender Aktiver Passiver Overført resultat, primo Årets resultat Overført resultat Egenkapital Gæld Passiver

15 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 24 Regnskab Gruppeliv Driftsresultat Driftsresultat År til Budget dato (2) inkl i % af (6) bevillinger Note (1) (2) (5) (6) Indtægter Præmieindtægter , Bonus , Andre indtægter Indtægter , Udgifter Præmie til Forenede Gruppeliv , Administrationsaftale hovedkassen ,4 506 Revision ,4 21 Kontorhold ,5 180 Tab på præmieindbetaling Øvrige udgifter ,5 150 Udgifter , Resultat før renter , Nettorenter ,7 500 Årets resultat , Aktiver Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Passiver Egenkapital Overført resultat, primo Årets resultat Overført resultat Egenkapital Gæld Passiver

16

17 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 26 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsprincipper er uændrede i forhold til sidste år og kan opsumeres som følger: Konsolideringen er foretaget som i tidligere år, hvor Særlig Fond, Understøttelseskassen og Låneafdelingen indgår i hovedkassens regnskab med deres egenkapital i statusregnskabet. Renter: Der er foretaget periodisering af renter, således at den del, der vedrører året, er medtaget i driften. Mellemregningen med Særlig Fond forrentes med 5,5 %, mens øvrige mellemregninger renteberegnes med Lån og Spar Banks gennemsnitlige pengemarkedsrente, opgjort kvartalsvis. Ejendomme: Ejendomme er optaget til den seneste offentlige kontantvurdering og posten er indeholdt i grunde og bygninger ekskl. driftsmateriel og inventar samt anlægsaktiver under udførelse. Afskrivninger: Inventar og maskiner afskrives normalt fuldt ud ved anskaffelsen. For kantineinventar sker der dog en aktivering med afskrivning over aktivets levetid. Tekniske installationer på ejendomme afskrives lineært over forventet levetid. For Sinatur gælder: Små- og mindre enkeltkøb straksafskrives, hvorimod større køb afskrives over 7 år. It og av-udstyr straksafskrives, hvis enkeltprisen er under beløbsgrænsen på kr., med mindre der er tale om storindkøb, hvor der afskrives over 3 år. Reparationer og renoveringer af lokaler straksafskrives, med mindre de er en del af en samlet renoveringsplan/opgave og beløbet overstiger 100 t.kr., hvor der afskrives over 7 år. Små reparationer på ejendomme straksafskrives, hvorimod renoveringer afskrives over 7 år ved beløb under 1. mio. kr. Større beløb afskrives over år. Større tekniske installationer afskrives over 7 år. Skat: Hovedkassen og Særlig Fond er en fælles juridisk enhed, hvor skatten fordeles efter over-/underskud i de to enheder. Konsolideringsfradraget er suspenderet fra I Hovedkassen fordeles skatten yderligere i Hovedkassen og Låneafdelingen. Den udskudte skat beregnes udfra forskellen mellem den regnskabsog den skattemæssige værdi af ejendomme ultimo året. Kapitalinteresser: Foreningens datterselskaber, A/S Hotel Frederiksdal og FS Design ApS samt foreningens andel i LPA Holding A/S er alle optaget til indre værdi pr. 31. december Herudover indgår den del af foreningens aktier i Lån og Spar Bank A/S, der er omfattet af aktionæroverenskomsten til kursværdi pr. 31. december Regulering af kapitalinteresser foretages direkte på egenkapitalen Værdipapirer: Børsnoterede obligationer, der er konvertible, er opført til kurs pari eller børskurs pr. 31. december 2011, hvor denne er lavere. Øvrige børsnoterede obligationer er opført til kursværdi pr. 31. december Børsnoterede aktier er opført til kursværdi pr. 31. december Realiserede og urealiserede avancer og tab på værdipapirer indgår i årets regnskabsmæssige og skattemæssige resultat. Prioritetsgæld: Prioritetsgæld er optaget til den skattemæssige kurs pr. 31. december 2011, dog højst kurs 100.

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april 2014. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april 2014. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013 Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april 2014 DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2013 Indholdsfortegnelse Driftsresultat Hovedkassen

Læs mere

Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008

Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008 Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2008 Side 1 (i 1.000 kr.) (Bilag 1) Specifikation Hovedkassen

Læs mere

Sydfyns Elforsyning A/S. Årsrapport 2013

Sydfyns Elforsyning A/S. Årsrapport 2013 Sydfyns Elforsyning A/S Årsrapport 2013 CVR nr. 32 87 99 34 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 27. marts 2014 Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö=

hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö= = = = = = = üêëê~ééçêí=ñçê=omms= = hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö= Side 1 af 20 fåçüçäçëñçêíéöåéäëé= Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE side Nøgletal..... 3 Ledelsesberetning.... 4 Ledelsespåtegning.... 5 Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis... 7-8 Resultatopgørelse

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Haveboligforeningen Grøndalsvænge

Haveboligforeningen Grøndalsvænge Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Haveboligforeningen Grøndalsvænge

Læs mere

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2012 57. regnskabsår

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2012 57. regnskabsår Shoe-d-vision Amba Grenåvej 637, 8541 Skødstrup CVR-nr. 24 24 67 79 Årsrapport for 2012 57. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. februar 2013... dirigent RSM plus P/S,

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Shoe-d-vision Amba Grenåvej 637, 8541 Skødstrup CVR-nr. 24 24 67 79 Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent R, s Jens Baggesens Vej

Læs mere

Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen

Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen Københavns Fondsbørs Fax 3312 8613 København K, 27. august 1999 Fondsbørsmeddelelse nr. 35 Side 1 af i alt 22 Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen 1. halvår

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

Årsrapport 2014. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2014. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2014 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2011/12 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 -------------------------------------------- (CVR.nr. 17 54 20 28)

------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 -------------------------------------------- (CVR.nr. 17 54 20 28) Dagsordenspkt. 5 Bilag nr. 5.5 Til: R-skab Møde den 07-05-2008 Status Til godkendelse Dags dato: 23-04-2008 Skrevet af: BJ DMs ------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 --------------------------------------------

Læs mere

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2013 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32. Årsrapport 2012-13. Internt regnskab

RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32. Årsrapport 2012-13. Internt regnskab RVV a.m.b.a. Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 25 22 78 32 Bank: Nordea 0658-4384 282 925 RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32 Årsrapport 2012-13 Internt regnskab

Læs mere

danmarks almene boliger

danmarks almene boliger 1 Årsrapport 2011 bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Almene Boligdage i Bella Center september 2011. Foto: Stefan Kai Nielsen. 2 3 BL Dammarks Almene Boliger Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Silkeborg Data A/S CVR-nr. 10425379. Årsrapport 2014

Silkeborg Data A/S CVR-nr. 10425379. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Data A/S CVR-nr. 10425379 Årsrapport

Læs mere

Forelæggelse af regnskab

Forelæggelse af regnskab Dagsordenens punkt 7 Forelæggelse af regnskab Dansk Sygeplejeråds Årsrapporter for 2010 og 2011 Hovedbestyrelsen har godkendt Dansk Sygeplejeråds Årsrapporter for 2010 og 2011 samt Solidaritetsfondens

Læs mere

Årsrapport 2009 for Ribe Stift

Årsrapport 2009 for Ribe Stift Årsrapport 2009 for Ribe Stift Marts 2010 dok. nr. 18298-10 Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 173 af 29. januar 2010 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en konsolideret

Læs mere

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Danish Crane Building A/S CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 DANSK SYGEPLEJERÅD

ÅRSRAPPORT 2012 DANSK SYGEPLEJERÅD ÅRSRAPPORT 2012 DANSK SYGEPLEJERÅD 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Dansk Sygeplejeråd... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 6 Ledelsesberetning for Dansk Sygeplejeråd...

Læs mere

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005 SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2005 26/8 2005 Bilag 2: Årsregnskab 2004/2005 i udkast for Strøm og Modstand A/S Strøm og Modstand A/S Transformatorvej 50, 9999 Elby Foreløbigt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Shoe-d-vision Amba CVR-nr. 24 24 67 79 Årsrapport (58. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/2 2014 Dirigent Jens Baggesens

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 87 43 96 02 E-mail post@revision-aarhus.dk CVR-nr. 16 17 04 45 %%WatermarkEnable: True%% %%WatermarkSelected:Logo%%

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere