Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne"

Transkript

1 Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1

2 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes MED-udvalg, om hvordan der opnås mere kvalitet og en bedre anvendelse af ressourcerne. Samtidig skal folderen inspirere alle medarbejdere og alle medarbejder-grupper til at sætte en dialog i gang på den enkelte arbejdsplads. Folderen er udarbejdet af Danske Regioner og en række organisationer i fællesskab og skal bygge videre på de gode drøftelser og initiativer, der allerede er i gang. Indledning I regionerne er der gennem de senere år leveret en produktivitetsstigning som medarbejdere og ledere på de enkelte arbejdspladser har været vigtige bidragydere til. FIGUR 1 Indekseret produktivitet i det offentlige sygehusvæsen 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90, Indekseret realiseret produktivitet Indeks 100=udviklingen fra Kilde: Løbende offentliggørelse af produktiviteten i sygehussektoren delrapport 1-8 Den økonomiske krise, en aldrende befolkning og flere kronikere, nye behandlingsmuligheder samt befolkningens forventninger til sundhedsvæsenet betyder dog, at der er et konstant behov for at tænke i nye, effektive løsninger, hvis sundhedsvæsenet også i fremtiden skal kunne levere sundhedsydelser af høj kvalitet. Mere sundhed for pengene er en af løsningerne, og medarbejdere og ledere skal i fællesskab systematisk anvende den viden, der ligger på arbejdspladserne om, hvordan opgaverne bedst varetages i dagligdagen. Den vigtigste drivkraft og ressource i kvalitetsforbedringerne og forandringerne er medarbejderne. 2

3 EKSEMPLER FRA PRAKSIS systematisk brug af hinandens tips og tricks Erfaringen var, at plejepersonalet på Hospitalsenheden Horsens ikke altid var tilstrækkeligt systematiske omkring at opspore tryksår på hælene. En ældre sygeplejerske gik altid rundt med et lille lommespejl i lommen, som hun brugte i forbindelse med screeningen for tryksår. Afdelingen har derfor mere systematisk testet brugen af lommespejle; to forskellige lommespejle er blevet testet af i rehabiliteringsafsnittet. Lommespejlet med lys var det bedste værktøj til at opspore røde hæle; det letter arbejdet, og dermed får man også hyppigere kigget efter røde hæle. Som en sidegevinst gav brugen af spejle en bedre arbejdsstilling. - Om hvordan medarbejdere styrker kvalitet og innovation på Hospitalsenheden Horsens Produktivitet, kvalitet og trivsel hænger sammen Hovedudvalget i Region Syddanmark har besluttet, at alle regionens arbejdspladser skal arbejde aktivt med social kapital, for en virksomhed med høj social kapital har bedre trivsel, større arbejdsglæde, mindre sygefravær, større produktivitet og flere tilfredse kunder. Tillid, samarbejde og retfærdighed i forhold til kerneopgaven er hovedbegreberne i arbejdet med social kapital. Social kapital påvirker kvaliteten i kerneopgaven, produktiviteten, tilfredsheden og arbejdsglæden, hvorfor arbejdet med social kapital kan give en konkret (og målbar) værdi for organisationen. Derfor indeholder medarbejdertilfredshedsundersøgelsen spørgsmål, der direkte kan måle den sociale kapital. Målingen giver ingen sikkerhed for, om den høje sociale kapital, medarbejderne oplever, så også omsættes til kerneydelsen i form af produktivitet og kvalitet. Derfor arbejdes der videre med hvordan resultater fra tilfredshedsundersøgelsen hænger sammen med eksempelvis produktivitet og kvalitet. - Om social kapital på alle arbejdspladser i Region Syddanmark 3

4 I regionerne arbejdes der for at skabe bedre kvalitet, øget sammenhæng for patienterne og få mest muligt ud af de ressourcer, der er til rådighed. At øge kvaliteten og sikre den bedste ressourceanvendelse er to sider af samme sag. Det handler om at fokusere på kerneopgaven og forbedre arbejdsgange. Medarbejdere og ledere skal bruge deres kræfter og faglighed på det, de er bedst til, og som er til gavn for patienterne. Opgaver og regler herunder dokumentation og registreringer der ikke direkte eller indirekte bidrager til mere sundhed, men tager tid fra kerneopgaven, skal afskaffes. Det er relevant for alle faggrupper, da alle har en vigtig rolle i løsningen af den kerneopgave, som regionerne har ansvar for i forhold til patienter og brugere. Dialog og handling For at lykkes med de ambitiøse målsætninger kræver det, at ledelse og medarbejdere taler frit, inspirerende og involverende om, hvordan den enkelte, arbejdspladsen og regionen kan skabe bedre kvalitet og øget sammenhæng, samt bruge arbejdstiden og personaleressourcerne mest hensigtsmæssigt alt sammen til gavn for patienten. Målet med dialogen er dels, at kvalitetsarbejdet og indsatsen for den bedste ressourceanvendelse bliver konkret og vedkommende for alle medarbejdere og ledere på de regionale arbejdspladser. Dels at der igangsættes konkrete handlinger, der fører til mærkbare forandringer i forhold til at fjerne unødvendigt bureaukrati. Alle bør se på, hvordan man hver især og i fællesskab kan fjerne overflødige opgaver, rutiner og regler, der gør det svært at yde det bedste overfor patienterne. Og det er ledelsens opgave at være med til at sikre et dagligt tilbagevendende fokus. I MED-udvalg og på den enkelte arbejdsplads Regionernes MED-udvalg er det naturlige udgangspunkt for en drøftelse af mere kvalitet og mindre bureaukrati. Debatten kan tages i MED, men den kan også udbredes til der, hvor opgaverne løses, og hvor det lokalt giver mening. Udfordringerne kan drøftes på tværs af afdelinger, matrikler og faggrupper. Udover ledere og medarbejdere kan debatten også involvere patienter, de regionale politikere og andre dele af sundhedssektoren. Alles bidrag er væsentlige. Såvel de mindste hverdagsbetragtninger som de mere overordnede og strategiske overvejelser kan føre til forbedringer for både patienter og for det danske sundhedsvæsen som helhed. Også små ændringer kan medvirke til en mere hensigtsmæssig organisering af arbejdet, højere kvalitet og mere meningsfulde registreringer. Ligesom alles bidrag er vigtige, har alle - medarbejdere såvel som ledere - et ansvar for og en forpligtelse til at deltage i debatten. Alle er sammen om opgaven. 4

5 Virkelighedsnære retningslinjer og instrukser På Hospitalsenheden Horsens er der i alle arbejdsgange fokus på effektiv ressourceudnyttelse. Dette er også tilfældet ved udarbejdelse af nye retningslinjer og instrukser. De nye retningslinjer og instrukser afprøves og justeres, der hvor det er relevant, inden de skrives og bredes ud. Tidligere var der i højere grad end nu en tendens til, at retningslinjer blev til på møder og bag skriveborde. Efter implementeringen af metoderne fra Patientsikkert Sygehus forsøger man i højere grad at afprøve og justere retningslinjerne inden de formelt vedtages. Med den nye praksis får man ofte mere forståelige, pragmatiske og virkelighedsnære retningslinjer og instrukser. - Om afbureaukratisering på Hospitalsenheden Horsens Mere tid til patienterne For at opnå mere tid med patienterne sættes der i Region Sjælland en proces i gang. Målet er at reducere og sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af antallet af registreringer på sygehusene. Der tages udgangspunkt i medarbejdernes ideer og input. Medarbejderne får mulighed for at komme med ideer til reduktion af unødvendige registreringer samt forslag til mere hensigtsmæssige måder at foretage registreringer. - Om hensigtsmæssige registreringer i Region Sjælland Ekstraordinær indsats løfter patientsikkerheden op på et helt nyt niveau Fem danske sygehuse er i gang med en helt ekstraordinær indsats for at optimere patientsikkerheden. De deltager i projektet Patientsikkert Sygehus. En væsentlig drivkraft er, at både sygehusene og de enkelte afdelinger sætter konkrete og ambitiøse mål, som man stræber efter at nå i løbet af projektet. Fx konkrete mål for reduktion af hjertestop, sygehusinfektioner og medicineringsfejl. Det kræver ingen ny sundhedsfaglig viden, men det kræver, at eksisterende viden tages i brug. I Patientsikkert Sygehus arbejdes med Forbedringsmodellen, der har vist sig velegnet til at accelerere forandringer i klinisk praksis. Resultaterne fra projektet er, at dødeligheden er faldet, færre patienter får skader, og skaderne er mindre alvorlige. Samtidig oplever medarbejderne tilfredshed ved at arbejde med deres kerneopgave. De gode resultater er bl.a. skabt gennem dialog og involvering. - Om Patientsikkert Sygehus EKSEMPLER FRA PRAKSIS 5

6 Spørgsmål til inspiration Spørgsmålene kan inspirere til debatten på flere niveauer. Man definerer selv, hvad der er væsentligt at drøfte, og hvordan debatten tilrettelægges. Der er mange måder at gribe en god diskussion an på. Spørgsmålene er til inspiration og er ikke udtømmende. Hvem & hvordan? Hvordan får vi arbejdet med kvalitet og afbureaukratisering forankret på vores arbejdsplads, så både ledere og medarbejdere er involveret og bidrager i fællesskab? Hvordan kan vi på vores arbejdsplads sikre, at arbejdstiden bruges fokuseret på kerneopgaven, og at ressourcerne anvendes effektivt? Hvilken rolle og hvilket ansvar har medarbejderne, og hvilken rolle og hvilket ansvar har lederne? Er der barrierer i forhold til at gøre det, vi gerne vil? Hvem hvilket niveau, hvilken myndighed har kompetencerne til at gøre noget ved det? Hvilke initiativer har vi allerede iværksat, der understøtter arbejdet med kvalitet og afbureaukratisering? Hvad vil vi gerne gøre mere/mindre af i fremtiden? 6

7 Hvad? Hvad kan vi gøre for at tænke i anderledes, smartere og mere effektive løsninger? Hvad kan vi gøre for, at arbejdstilrettelæggelse, arbejdsgange og samarbejde bidrager til en øget kvalitet i forhold til patienten? Hvad skal der til for at sikre, at krav til dokumentation og registreringer er med til at øge kvaliteten i arbejdet for patienterne? Hvilke kompetencer og hvilken læring i organisationen ledere og medarbejdere på tværs - understøtter en øget kvalitet for patienterne? Hvad gør vi for at bidrage til, at de krav, som vi selv eller andre stiller til dokumentation og registreringer, er i tråd med aktuelle behov? Hvad kan vi gøre for, at regler og procedurer lægger beslag på så få ressourcer og gennemføres med så få procedurer som muligt? Hvad gør vi med opsamlet viden om procedurer, som virker unødvendige, med henblik på enten at få dem forklaret eller afviklet? Hvad gør andre for at forankre arbejdet med at sikre kvalitet og en bedre ressourceanvendelse i arbejdet - og hvad kan vi lære af det? 7

8 Baggrund om kvalitet og afbureaukratisering i regionerne Regionernes kvalitetsdagsorden Regionerne arbejder for at skabe bedre kvalitet for patienterne og et helt og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor ressourcerne anvendes effektivt, så vi får mest mulig sundhed for pengene: Et sundhedsvæsen, hvor mennesket er i centrum, og hvor der er fri og lige adgang til sundhedstilbud af høj kvalitet. Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen omfatter både tilbuddene på sygehusene og de tilbud, der ligger udenfor sygehusenes matrikler, herunder praksissektoren, i den enkeltes nære omgivelser eller eget hjem. Driften af sygehusene skal målrettes efter det, der giver højere kvalitet, samtidig med at omkostningerne reduceres eller i det mindste uden at omkostningerne stiger. Det er tvingende nødvendigt, og det er kernen i regionernes kvalitetsdagsorden. Regionerne skal gå efter de initiativer, der ligger i fællesmængden mellem de to cirkler i figuren nedenfor, hvor den ene cirkel repræsenterer de initiativer, regionerne kan tage for at forbedre kvaliteten i diagnostik og behandling. Og hvor den anden cirkel repræsenterer det, regionerne kan gøre for at spare penge. FIGUR 2 Kvalitetsinitiativer besparelser Koster mere Forbedrer kvalitet Reducerer omkostninger Omkostningsneutral Kvalitetsneutral Forringer kvalitet Der er et væld af gode initiativer i gang på sygehusene, som skal sikre en højere kvalitet i undersøgelse, behandling og pleje samtidig med at regionerne anvender de penge og det personale de har bedst muligt. God kvalitet koster ikke nødvendigvis ekstra, men det gør dårlig kvalitet. Kvalitet er heller ikke mere af det hele, men handler blandt andet om: at indsatsen nytter noget, at det er de rigtige behandlinger der foretages, at man gør det rigtige første gang, at der er sammenhæng i indsatsen, at man ser behovene hos patienter og pårørende, og at man hellere forebygger end behandler. 8

9 Det gælder om at få mest muligt ud af de ressourcer, der er til rådighed i sundhedsvæsenet. Derfor er det relevant, at opgaver og regler herunder dokumentation og registreringer der ikke direkte eller indirekte bidrager til mere sundhed, men tager tid fra kerneopgaven, afskaffes. Seks overordnede værdier som pejlemærker Regionerne har seks overordnede værdier som de pejlemærker, der skal holde sundhedsvæsenet på rette spor og sikre kvalitet for pengene. Effekt Lighed Patientsikkerhed KVALITET Patientfokus Omkostningseffektivitet Rettidighed Effekt: Patienterne skal have den behandling, der virker bedst Omkostningseffektivitet: Samfundet skal have mest mulig sundhed for pengene Patientsikkerhed: Behandlingen skal være sikker for patienterne Patientfokus: Patienten og de pårørende skal være i fokus og inddrages Lighed: Der skal være lighed i pleje og behandling for alle borgere Rettidighed: Behandlingen skal foregå til rette tid Det betyder, at regionerne har værdierne som fokus i de forskellige indsatser på kvalitetsområdet. Afbureaukratisering i regionerne Afbureaukratisering er langt fra en ny dagsorden i den offentlige sektor. Det gælder om at skabe forenkling og fjerne overflødige procedurer og registreringer. Personaleressourcerne skal anvendes fokuseret på kerneopgaven. Som en naturlig del af arbejdet gennemføres der i sundhedsvæsnet dagligt et stort antal registreringer. Det handler om at tilvejebringe dokumentation, som sikrer, at patienten får den helt rigtige behandling. Registreringerne er samtidig garant for, at der er en sammenhæng i behandlingen af patienten. Målinger og registreringer skal give mening og være en integreret del af en god opgaveløsning. For netop at sikre effektivitet og kvalitet i behandlingen. Det gælder om, at få mest muligt ud af de ressourcer, der er til rådighed i sundhedsvæsnet. 9

10 Hvad er det for en virkelighed, vi skal navigere i? Med en øget produktivitetsstigning og store krav til fremtiden, er det en del af hverdagen for medarbejdere og ledere på de regionale arbejdspladser, at der samtidig med stigende krav til fagligheden sker store forandringer med nye arbejds- og samarbejdsformer. Det er nødvendigt konstant at tænke i anderledes, smartere og mere effektive løsninger. Det vil samtidig kunne være med til at øge arbejdsglæden og trivslen på arbejdspladsen. Regionerne har ca ansatte og personaleomkostninger på ca. 50 mia. kr. årligt. Omkostningerne til personalet lægger beslag på over 60 pct. af de samlede offentlige udgifter til sygehusvæsenet. Det er derfor helt afgørende både for kvaliteten og en optimal ressourceanvendelse, at personaleressourcerne i sygehusvæsenet anvendes så effektivt og fleksibelt som muligt. Det offentlige sundhedsvæsen vil i fremtiden komme yderligere under pres, hvorfor det bliver nødvendigt konstant at tænke i anderledes, smartere og effektive løsninger. Der vil komme flere ældre og ressourcekrævende borgere og relativt færre unge til at løfte opgaverne. Efterspørgslen efter sundhedsydelser vil konstant stige, og der vil løbende blive udviklet nye behandlingsmuligheder, som vil lægge yderligere pres på sundhedsudgifterne og i stigende grad nødvendiggøre prioritering af ressourcerne. Nye arbejdsgange og tankegange På Gastroenheden på Hvidovre Hospital har man indført Productive Ward som er et engelsk koncept, som kan hjælpe medarbejdere med at se på udvalgte arbejdsgange for at spare tid og ressourcer. Formålet er, at personalet får mere tid til pleje, behandling og kontakt med patienterne. Det handler om at rydde op - ikke kun op i skuffer og skabe, men også i arbejdsgange og tankegange. Det er det kliniske personale, som er de aktive aktører, der skal vurdere og revidere arbejdsgangene på hospitalerne. Det er vigtigt, at der er tydelig opbakning fra diverse ledelsesniveauer i organisationen. Det er denne Top down / Bottom-up tilgang, som skal skabe en kulturændring, hvor personalet får blik for overflødigt ressourceforbrug og løbende reviderer arbejdsgange. - Om Productive Ward på Hvidovre Hospital 10

11 EKSEMPLER FRA PRAKSIS Gode idéer er værd at samle på Aalborg Universitetshospital har etableret en Idéklinik, der skal indsamle, diagnosticere og behandle forslag til nye eller forbedrede produkter, services eller processer, der kan forbedre dagligdagen for patienter og medarbejdere. Målet er at blive Danmarks innovative sygehus. Det gælder om systematisk at udnytte den viden og udvikle de gode ideer, der dagligt opstår blandt sundhedspersonalet det som med andre ord kaldes medarbejderdreven innovation. Idéklinikken opsamler systematisk idéer i de forskningsbaserede, kliniske og driftsmæssige miljøer på Aalborg Universitetshospital. Idéerne screenes herefter på baggrund af kommercielle parametre. Afhængig af diagnosen tilbydes idéen behandling, som skal understøtte udviklingen af idéen med henblik på nyttiggørelse, f.eks. i form af licensaftale, salg til en industriel partner og etablering af start-up virksomhed. - Om Idéklinikken på Aalborg Universitetshospital Lean i stor skala I Region Sjælland arbejdes med Lean i stor skala. Målet er en samlet og systematisk indsats, der dækker hele sygehuse, afdelinger og patientforløb, er en integreret del af arbejdstilrettelæggelsen og samtidig går på tværs af sektorer. Målet i projekterne er at optimere produktiviteten inden for almindelig arbejdstid ved at tilrettelægge arbejdet således, at opgaveløsningen sker fleksibelt med henblik på optimering af produktionen. Arbejdet med Lean i stor skala skal samtidig anvendes som en mulighed for at sætte medarbejdernes kompetencer i spil dette både i relation til arbejdstilrettelæggelse, men også i forhold til forenkling af procedurer, idéudvikling og innovation. - Om Lean i Region Sjælland 11

12 Maj 2013 Design: Etcetera Design Tryk: Danske Regioner ISBN trykt ISBN elektronisk

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Fremtidens medarbejder i sundhedsvæsenet (FOA)

Fremtidens medarbejder i sundhedsvæsenet (FOA) Fremtidens medarbejder i sundhedsvæsenet (FOA) Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Krav til fornyelse/ændring af overenskomster og aftaler inden for Akademikernes forhandlingsområde

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Krav til fornyelse/ændring af overenskomster og aftaler inden for Akademikernes forhandlingsområde REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Akademikerne tih@ac.dk 15-12-2014 Sag.nr. 14/3239 Dokumentnr. 68653/14 Krav

Læs mere

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab DEBAT: Hvor langt er vi med at implementere sundhedsteknologi, innovation og lederskab i Danmark? DEN LEDENDE SYGEPLEJERSKE 2014 med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab KONFERENCE DEN 26.

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Patienters måltider. Anbefalinger

Patienters måltider. Anbefalinger Patienters måltider Anbefalinger Gør patienters måltider til sundhed Mad og måltider er en undervurderet del af patienters helbred og trivsel. I dag er op mod 40 % af patienterne på danske hospitaler i

Læs mere

Fra sidevogn til kerneopgave

Fra sidevogn til kerneopgave Fra sidevogn til kerneopgave Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø BAR SOSU på Nyborg Strand Onsdag d. 25. marts 2015 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 KERNEOPGAVE OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

Patientsikkert AUH. Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken. Jesper Buchholdt Gjørup

Patientsikkert AUH. Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken. Jesper Buchholdt Gjørup Patientsikkert AUH Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken Jesper Buchholdt Gjørup CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler Samarbejde og bureaukrati på hospitaler: kan bureaukratisering styrke samarbejdet på tværs? Te m a d a g o m a k u t s y g e h u s e n e 1 2. m a j 2 0 1 5 THIM PRÆTORIUS Ph.d., Postdoc Institut for økonomi

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Social kapital en ressource der er værd at kende

Social kapital en ressource der er værd at kende Social kapital en ressource der er værd at kende Ergoterapeutforeningen d. 17. april 2013 Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER

IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER Idekatalog til ledelse af forbedringsprojekter Version 3, 1. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017

Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017 Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017 I Nyremedicinsk afdeling arbejder vi ud fra OUH`s vision der er formuleret i et kodeks Stræber efter kvalitet i alt. Vi varetager højt specialiseret

Læs mere

Kom ud af kontoret. Forandringsledelse i sundhedsvæsenet

Kom ud af kontoret. Forandringsledelse i sundhedsvæsenet Kom ud af kontoret Forandringsledelse i sundhedsvæsenet Patientsikkerhedskonference den 27. april 2015 Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital ligger i Region Hovedstaden

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Fremtidens organisationer og inddragende innovation

Fremtidens organisationer og inddragende innovation Fremtidens organisationer og inddragende innovation Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Ny optimisme 2014-2020 Vi ser lys forude -

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet Regionsdirektør Hjalte Aaberg Mål Strategiske indsatser Drift Mission Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen

Læs mere

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk 1 Program Præsentation Kort om projekt Sundhedsledelse Film om model til sundhedsledelse Drøftelse af modellen Evaluering af projektet

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Workshop om: Social kapital fra teori til handling AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Oplægsholdere: Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Tlf. : 63751590 Mail: svn@odense.dk

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Strategi for Hovedudvalget 2015-2016. Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr.

Strategi for Hovedudvalget 2015-2016. Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr. Strategi for Hovedudvalget 2015-2016 Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr. 480-2014-133271 Indhold 1. Forord... 2 1.1. Strategisk planlægning af arbejdet

Læs mere

Trivsel og produktivitet to sider af samme sag

Trivsel og produktivitet to sider af samme sag Trivsel og produktivitet to sider af samme sag Konference om produktivitet og kvalitet i den offentlige sektor 12-12-2012 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Blandt offentligt ansatte sætter man ofte

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Et sundhedsvæsen i verdensklasse 09-1020 - liba - 25.03.10 Kontakt: lisbeth baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Et sundhedsvæsen i verdensklasse Det danske sundhedsvæsen står overfor store udfordringer. Behov og muligheder for behandling

Læs mere

N O T A T. 26-09-2012 Sag nr. 12/1683 Dokumentnr. Louise Broe Tel. 35 29 83 98 E-mail: Lbr@regioner.dk

N O T A T. 26-09-2012 Sag nr. 12/1683 Dokumentnr. Louise Broe Tel. 35 29 83 98 E-mail: Lbr@regioner.dk N O T A T Produktiviteten i den regionale sektor Produktivitetskommissionen har tilbudt Danske Regioner at bidrage med bud på drivkræfter og barrierer mv. for produktivitetsudviklingen i den offentlige

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere