Lindholm afd. 20: Lindholm Søpark 6-40 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm afdeling 20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lindholm afd. 20: Lindholm Søpark 6-40 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm afdeling 20"

Transkript

1 Lindholm afd. 20: Lindholm Søpark 6-40 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm afdeling 20

2 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier... 4 Vurdering og Anbefaling... 5 Overordnet konklusion... 6 Opsamling på anbefaling/vurderinger fra analysen... 7 Rundt om afdeling Anbefalinger/vurderinger Cameoanalyse Tilfredshedsundersøgelse Anbefalinger/vurderinger Fakta om beboere Tilfredshed med boligen Tilfredshed med boligområdet Tilfredshed med boligselskabet Boligudgifter Oplevelser af tryghed og omdømme Overvejelser om at flytte Deltagelse i aktiviteter og beboerdemokrati Kommentarfelter Spørgsmål 16: Hvad kan dit boligselskab gøre bedre? Spørgsmål 22: Hvad mangler dit boligselskab? Workshop Workshopresultater

3 2

4 BAGGRUND Denne del indeholder baggrundsmateriale om tilfredshedsundersøgelsen for afdeling 20. Indledningsvis redegøres for formålet med dette eftersyn og ligeledes, hvordan rapporten opbygges. Dernæst gennemgås, hvorledes analysen udføres. Afsnittet har til formål at give et indblik i, hvorledes analysen gribes an, og samtidig hvilke muligheder der er med analysen. 3

5 Baggrund Kuben Management Denne rapport er udarbejdet af Kuben Management for afdeling 20 i Lindholm og Sundby-Hvorup Boligselskab. Kuben Management er en landsdækkende rådgivningsvirksomhed med fokus på by, bolig, energi og bæredygtighed. Kubens mål er at sikre vores kunder kvalificeret og kompetent rådgivning. Kuben Management rådgiver boligorganisationer, kommuner og regioner, erhverv og industri om byggeri, energi og udviklingsprocesser. Kubens opgaver omfatter blandt andet teknisk, økonomisk og administrativ bygherrerådgivning indenfor nybyggeri og renoveringsprojekter samt udvikling og energieffektivisering af boligområder, erhvervsejendomme og produktion. Formål Denne rapport har til formål at give Sundby-Hvorup Boligselskab et indblik i afdelingerne. Rapporten vil give en vurdering af afdelingerne og kan således fungere som et redskab til at vurdere samt prioritere, hvilke behov der er nu og fremadrettet i afdelingen. Rapporten giver en øjebliksvurdering i forhold til beboernes tilfredshed. Vurderingen af afdelingerne bygger på: En analyse af området og dets borgere, som udarbejdes gennem Cameo-analyse. Udarbejdelse og efterbehandling af spørgeskema til tilfredshedsundersøgelse - suppleret med afholdelse af møde og workshop om samme. En vurdering/anbefaling af fremtidige indsatsområder samt potentielle renoveringsmuligheder mv. Opbygning Rapporten indeholder flere hovedafsnit: Baggrund, Vurdering og Anbefalinger, Rundt om afdeling 20, Tilfredshedsundersøgelse og Workshop. Nærværende afsnit Baggrund beskriver rapportens struktur samt de parametre, som de efterfølgende afsnit er udarbejdet på baggrund af. Vurdering og Anbefaling er den overordnede og opsamlende konklusion og anbefaling af, hvad vi mener, Sundby-Hvorup Boligselskab og afdelingsbestyrelserne bør handle på i den nærmeste fremtid angående afdelingerne. Rundt om afdeling 20 indeholder en gennemgang af boligområdet omkring afdelingerne. Afsnittet Tilfredshedsundersøgelse er en gennemgang af beboernes tilfredshed med deres afdeling og nærområdet baseret på en spørgeskemaundersøgelse, og Workshop er en gennemgang af resultaterne fra workshoppen, hvor beboerne har haft mulighed for at ytre deres holdning til, hvad der skal prioriteres højest med hensyn til renovering af afdelingen. Udover den samlede vurdering af afdelingen (afsnittet Vurdering og Anbefalinger), findes i starten af hvert afsnit nogle vurderings-/anbefalingssider, hvor de enkelte afsnits parametre bliver vurderet. Hver enkelt parameter vurdereres ud fra et lysreguleringsprincip, som er angivet på herunder: Vurderingskriterier Der opereres med følgende vurdering, som er en slags lysreguleringsprincip: En god vurdering Forholdene er gode, og der er ikke behov for handling. En middel vurdering Der kan komme et behov for handling, men det er ikke nødvendigt øjeblikkeligt. En dårlig vurdering Der er behov for at handle nu. Der laves en samlet konklusion for afdelingen baseret delkonklusionerne anbefalinger/vurderinger, som starter hvert af hovedafsnit i rapporten. 4

6 VURDERING OG ANBEFALING Denne del indeholder hovedkonklusionerne fra analysen af afdelingerne. I hvert enkelt afsnit er der analyseret og konkluderet på de udvalgte forhold. Disse konklusioner samles her til en overordnet vurdering af indsatsområder. Den overordnede vurdering tager udgangspunkt i den samme tilgang som de andre afsnit dvs. en rød-, gul-, grøn-farveangivelse, som indikerer hvorvidt øjeblikkelig aktion er nødvendig. 5

7 Vurdering og anbefaling Overordnet konklusion Basisoplysninger Opført 1949, , 1956, og 2003 Type Blandede etageboliger Antal Boliger 520 Samlet vurdering Afdelingen har mange positive forhold, der gør den til en god og velfungerende afdeling. Beboernes generelle tilfredshed med at bo i afdelingen er høj, og der er en stor tilfredshed med området omkring afdelingen. Der er dog et par enkelte kritikpunkter, som mange har fremhævet. Det drejer sig om problemer med tyveri/hærværk samt for dårlig adgang til kollektiv trafik. Desuden er der fra beboernes side ønsker, som vil betyde meget i hverdagen at få realiseret, men som ikke er så omfattende økonomisk. Det anbefales at tage hånd om disse, for at opretholde tilfredsheden med afdelingen. Det drejer sig bl.a. om utilfredshed med cykelparkeringen, mængden af fælles aktiviteter for beboerne samt udbedring af fejl og mangler i forbindelse med problemer i boligen. På næste side følger en opsamling af de vigtigste punkter fra analysen, som har fået en henholdsvis god, middel eller dårlig vurdering. 6

8 Opsamling på anbefaling/vurderinger fra analysen En god vurdering Den generelle tilfredshed med at bo i afdelingen er høj. Der er en generel tilfredshed med de grønne områder og udearealerne ved afdelingen. Beboerne er tilfredse med kontakten og den hjælp de får fra ejendomsmesteren. Tilfredshed med de ældrevenlige forhold. En middel vurdering Det er karakteriseringen for området at husstandens indkomstniveau og uddannelsesniveau ligger under landsgennemsnittet. Der er betydelige flere udlejet boliger i området, end boliger beboet af ejeren, og dermed at konkurrencen stor på udlejningsområdet. Mange er utilfredse med de indvendige forhold, herunder, badeværelsets standard, køkkenets standard, boligens materialer samt indretnings- og møbleringsmuligheder. Flere er utilfredse med cykelparkeringen. Flere er utilfredse med udbedring af mangler samt hjælp i forbindelse med problemer i boligen. En dårlig vurdering Problemer med kriminalitet: Der er flere, som har været udsat for særlig tyveri af cykel, bil eller andre udendørs genstande. 7

9 8 Vurdering og anbefaling

10 RUNDT OM AFDELING 20 Dette afsnit indeholder en analyse af de omkringliggende områder. Der er set på flere forskellige indgangsvinkler til byen og nærområdet. Undersøgelserne inkluderer en Cameoanalyse. 9

11 Rundt om afdeling 20 Anbefalinger/vurderinger Her opsummeres i punktform de anbefalinger/vurderinger, vi mener, bør tages til efterretning i forhold til cameoanalysen for området omkring afdeling 20. En god vurdering Der er mange boliger i området og det er et blandet område med mange forskellige husstandstyper, og dermed potentielle nye beboere. En middel vurdering Det er karakteriseringen for området at husstandens indkomstniveau og uddannelsesniveau ligger under landsgennemsnittet. Der er betydelige flere udlejet boliger i området, end boliger beboet af ejeren, og dermed at konkurrencen stor på udlejningsområdet. 10

12 Cameoanalyse Følgende beskrivelse er udarbejdet på baggrund af data fra Cameo Danmark, en husstandsklassifikation aktualiseret gennem sammenligninger med hele landet. Cameo-kortet opdeler Danmark i 100x100 meter celler. De forskellige celler er repræsenteret med en af de 37 cameo typer på husstandsklassifikation. Cameo typer er bestemt for hver husstand, men det er kun den type, som er mest overrepræsenteret indenfor cellen, der vises. Der kan derfor sagtens være flere typer repræsenteret indenfor en celle, men det er den type, der er overrepræsenteret, som vises i cellen. Afdeling 20 er indtegnet på kortet, og der er indtegnet en radius på 1 km fra afdeling 20, og herinde vises de forskellige cameo-typer, som er overrepræsenteret i området. Som det ses på kortet, så ligger afdeling 20 i et boligområde med mange boligkvarterer. Ved nogle af de øvrige afdelinger er der større områder, som ikke er beboet, og ved afdeling 20 er det kun et mindre område omkring søen og kridtgraven. Der er mange små og ensartet boligområder omkring afdeling 20. De mest dominerende husstandstyper i området er 4E, 4D, 8B, 7D og 3C. For disse typer gælder det, at: 11

13 Rundt om afdeling 20 Typen 4E er karakteriseret ved personer som bor primært i ejerboliger, og sammenholdt med landsgennemsnittet bor kun lidt færre i lejeboliger. Samtidig er der primært tale om enkelthuse såsom villaer og parcelhuse. Mange bor også i etageboliger, men det er færre end på landsplan. Deres boliger er store i forhold til landsgennemsnittet og er ofte mellem kvadratmeter. Uddannelsesniveauet ligger under landsgennemsnittet. Husstandsindkomsten ligger også under landsgennemsnittet. Størsteparten af personerne er over 40 år, og samtidig er der færre end på landsplan, der er under 35 år. Flest har ikke børn, hvilket svarer til gennemsnittet i hele landet. Samtidig er der flere sammenholdt med landsgennemsnittet, som har tre eller flere børn. Husstanden klassificeret ved typen 4D er primært ejerboliger. Personer i typen bor samtidig primært i enkelthuse såsom villaer og parcelhuse. Mange bor også i etageboliger, men det er lidt færre end på landsplan. Sammenholdt med landsgennemsnittet er der i typen et lavt uddannelsesniveau. Deres husstandsindkomster ligger på niveau med landsgennemsnittet. Personerne i typen er typisk 40 år eller derover, og aldersfordelingen afviger kun ganske lidt fra landsgennemsnittet. Størsteparten har ikke børn, og dette gør sig gældende for lidt flere end på landsplan. Typen 8B er også primært ejerboliger. Derudover er der også mange, der bor i lejeboliger, nogenlunde samme andel som på landsplan. Hovedparten bor i enkelthuse såsom villaer og parcelhuse. Mange bor også i etageboliger, men det er færre end landsgennemsnittet. Deres boligstørrelse svarer til landsgennemsnittet. Sammenholdt med landsgennemsnittet er uddannelsesniveauet lavt. Samtidig har de en meget lav husstandsindkomst i forhold til en gennemsnitlig dansker. Det er væsentlig flere end på landsplan, der har en husstandsindkomst mellem kr. Hovedparten er over 40 år, og i forhold til landsgennemsnittet er der mange over 65 år. Størstedelen har ikke børn, hvilket også gælder for lidt flere end på landsplan. Typen 7D adskiller sig ved at de bor primært i lejeboliger. Mange bor også i ejerboliger, dette er dog væsentlig mindre end landsgennemsnittet. Desuden bor de primært i etageboliger. Deres boligstørrelse er lille i forhold til landsgennemsnittet. Sammenlignet med landsgennemsnittet er uddannelsesniveauet for typen lavt. Samtidig er deres husstandsindkomst meget lavere end hos den gennemsnitlige dansker. Størstedelen i typen har en husstandsindkomst på under kr., og sammenholdt med landsgennemsnittet har markant færre en husstandsindkomst over kr. En stor andel er mellem år, og sammenholdt med landsgennemsnittet er der flere over 75 år. Størstedelen har ikke børn, dette er også markant flere end på landsplan. For typen 3C gælder det, at hovedparten af husstandene er ejerboliger, og i forhold til landsgennemsnittet bor væsentligt færre i lejeboliger. Samtidig bor de hovedsagligt i enkelthuse såsom villaer og parcelhuse. Deres boliger er store i forhold til landsgennemsnittet, og de er typisk over 120 kvadratmeter. Deres uddannelsesniveau svarer til landsgennemsnittet. Ydermere er deres husstandsindkomst lidt højere end gennemsnitsdanskerens. Personer over 50 år udgør størsteparten af personerne i typen. Sammenlignet med landsgennemsnittet er der færre personer mellem år. Flest har ikke børn, men flere end landsgennemsnittet har et barn eller to børn. 12

14 TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE Dette afsnit omhandler en tilfredshedsundersøgelse, som er lavet hos Sundby-Hvorups beboere. Som led i denne undersøgelse er der udarbejdet et spørgeskema specifikt til afdelingen. Det omfatter en række spørgsmål, herunder bl.a. om tilfredsheden med nærområdet omkring bygningerne, boligområdet samt boligen. Spørgeskemaets besvarelser er blevet efterbehandlet og analyseret. 13

15 Tilfredshedsundersøgelse Anbefalinger/vurderinger Her opsummeres i punktform de anbefalinger/vurderinger, vi mener, bør tages til efterretning i forhold til tilfredsheden blandt beboerne i afdeling 20. En god vurdering Den generelle tilfredshed med at bo i afdelingen er høj. Der er en generel tilfredshed med de grønne områder og udearealerne ved afdelingen. Beboerne er tilfredse med kontakten og den hjælp de får fra ejendomsmesteren. Der er høj grad af tilhørsforhold til boligområdet. Tilfredshed med de ældrevenlige forhold. God beliggenhed ift. til grønne områder og natur og den personlige tryghed i Lindholm bydel. En middel vurdering Mange er utilfredse med de indvendige forhold, herunder, badeværelsets standard, køkkenets standard, boligens materialer samt indretnings- og møbleringsmuligheder. Flere er utilfredse med cykelparkeringen. Der er en utilfredshed med mængden af fællesaktiviteter for beboerne. Flere er utilfredse med kontorets åbningstider/telefontider. Flere er utilfredse med udbedring af mangler samt hjælp i forbindelse med problemer i boligen. Der er en lav oplevelse af medindflydelse i beboerdemokratiet og beboerdeltagelse, selvom flere gerne vil tage del i beboerdemokratiet. Flere oplever deres boligudgifter som en byrde for deres private økonomi. En dårlig vurdering Der er en stor utilfredshed med adgang til den kollektive trafik/busforbindelser, hvilket mange nævner i kommentarfeltet. Problemer med kriminalitet: Der er flere, som har været udsat for særlig tyveri af cykel, bil eller andre udendørs genstande. 14

16 Fakta om beboere Der er 131 respondenter der har deltaget i undersøgelsen i af afdeling 20. Med baggrund i undersøgelsens respondenter kan afdelingens beboere beskrives således (nedenstående karakteristika er særligt udvalgt): 19 procent er mellem år og 29 procent er 70 år eller ældre. 22 procent er mellem år. 29 procent har en grundskole som deres højest fuldførte uddannelse og 26 procent har en erhvervsuddannelse. 15 procent har en mellemlang eller lang videregående uddannelse. 62 procent har en husstandsindkomst mellem kr. og 7 procent har en husstandsindkomst på kr. og derover (20 procent ønsker ikke at oplyse deres husstandsindkomst eller ved de ikke, hvad den er). 34 procent er gift/samboende. 77 procent har ingen hjemmeboende børn, mens 15 procent har et barn. Tilfredshed med boligen I nærværende afsnit undersøges beboernes tilfredshed med deres bolig, bygningen og udearealerne. Forholdene undersøges for den samlede afdeling. I nedenstående tabel ses en frekvenstælling af beboernes besvarelse af deres tilfredshed med, hvor de bor. Tabel: Hvor tilfreds er du alt i alt med at bo hvor du bor? Meget tilfreds 34 % Tilfreds 56 % Utilfreds 9 % Meget utilfreds 0 % Ved ikke 1 % Det fremgår, at en stor andel er tilfreds med deres nuværende boligsituation. Over halvdelen er tilfredse med, hvor de bor, og 34 procent er meget tilfredse. Der er kun 9 procent, der er utilfredse og ingen er meget utilfredse med deres levested. 15

17 Tilfredshedsundersøgelse Der er dog forskel på, hvad man er tilfreds med, og hvilke forhold som beboerne finder utilfredsstillende. Dette er fremstillet i nedenstående tabel. Tabel: Hvor tilfreds er du med følgende forhold i din bolig og bygning? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Udearealer 48 % 45 % 4 % 2 % 1 % Lysindfald 38 % 53 % 6 % 1 % 2 % Husets arkitektur og udseende 32 % 52 % 10 % 2 % 4 % Renholdelse/vedligeholdelse af bygninger 31 % 56 % 7 % 4 % 2 % Handicap-/ældrevenlige forhold 31 % 50 % 6 % 0 % 13 % Boligens størrelse 28 % 62 % 8 % 0 % 2 % Selve boligen alt i alt 27 % 64 % 7 % 0 % 2 % Badeværelsets standard 22 % 48 % 23 % 7 % 1 % Køkkenets standard 16 % 51 % 27 % 5 % 1 % Boligens materialer 14 % 61 % 18 % 3 % 4 % Indretning og møbleringsmuligheder 13 % 49 % 26 % 5 % 7 % Tabellen viser, at der er nogle forhold som beboerne er særlig tilfredse med, men samtidigt også nogle forhold de er utilfredse med. Næsten halvdelen af beboerne er meget tilfredse med udearealerne, mens over hver tredje (38 procent) af beboerne er meget tilfredse med lysindfaldet. Knap hver tredje er meget tilfredse med henholdsvis renholdelse/vedligeholdelse af bygningerne og husets arkitektur og udseende. Der er 31 procent som er meget tilfredse og 50 procent der er tilfredse med de handicap-/ældrevenlige forhold. Derimod er boligens materialer, indretning og møbleringsmuligheder, badeværelses standard og køkkenets standard de forhold, som er mest utilfredsstillende for beboerne. I forhold til køkkenets standard er 5 procent meget utilfredse og 27 procent er utilfredse. Der er 7 procent der er meget utilfredse med badeværelset og 23 procent er utilfredse med dette. Der er der 21 procent af beboerne, som er enten utilfredse eller meget utilfredse med boligens materialer. Samtidig er 31 procent af beboerne enten utilfredse eller meget utilfredse med indretning og møbleringsmuligheder. 16

18 Tilfredshed med boligområdet Følgende afsnit omhandler beboernes tilfredshed med deres boligområde. Nedenstående tabel viser beboernes tilfredshed med forskellige forhold i deres boligområde. Tabel: Hvor tilfreds er du med følgende forhold i dit boligområde? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke De grønne områder 50 % 46 % 3 % 1 % 1 % Bilparkering 40 % 48 % 3 % 1 % 9 % Tryghed ved at færdes i området 33 % 62 % 2 % 0 % 3 % Støjen fra trafik, erhverv, børns leg mm. 29 % 61 % 5 % 2 % 3 % Fælleshus, legepladser og andre fællesfaciliteter 25 % 62 % 3 % 0 % 10 % Cykelparkering 25 % 51 % 10 % 2 % 11 % Naboskab og fællesskab med andre 20 % 61 % 11 % 1 % 7 % Ældrevenlige forhold 20 % 55 % 6 % 1 % 19 % Beboersammensætning 16 % 55 % 11 % 0 % 19 % Forebyggelse af sociale problemer og kriminalitet 13 % 42 % 3 % 2 % 40 % Børn og unges bo- og opholdsvilkår 10 % 42 % 2 % 1 % 46 % Mængden af fællesaktiviteter for beboere 7 % 44 % 11 % 3 % 35 % I tabellen ses det, at næsten alle beboere er meget tilfreds eller tilfredse med de grønne områder i deres boligområde. Samtidig er en stor andel meget tilfreds eller tilfreds med trygheden ved at færdes i området samt bilparkeringen. Derudover er der en stor tilfredshed med støjniveauet omkring afdelingen. Derimod er 12 procent utilfredse eller meget utilfredse med mulighederne for parkering af cyklen. Derudover er 3 procent meget utilfredse og 11 procent er utilfredse med mængden af fællesaktiviteter for beboerne. Nedenstående tabel viser beboernes tilfredshed med forskellige forhold i bydelen Lindholm. Tabel: Hvor tilfreds er du med følgende forhold i Lindholm? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Naturmiljø og grønne områder 38 % 56 % 3 % 1 % 2 % Personlig tryghed 35 % 58 % 3 % 1 % 4 % Forhold for cyklister og fodgængere 27 % 63 % 7 % 0 % 3 % Renholdelse og vedligeholdelse 25 % 64 % 7 % 2 % 2 % Trafikforhold for bilister 24 % 65 % 2 % 0 % 9 % Indkøbsmuligheder 20 % 64 % 9 % 4 % 3 % Ældres vilkår 13 % 44 % 6 % 2 % 36 % Børn og unges vilkår 10 % 43 % 3 % 1 % 43 % Adgang til den kollektive trafik 8 % 41 % 25 % 22 % 4 % Offentlige servicetilbud 5 % 33 % 13 % 6 % 43 % Der er en generelt tilfredshed med forholdene i Lindholm, hvor 38 procent er meget tilfredse og 56 procent er tilfredse med naturmiljø og grønne områder. Derudover er 35 procent er meget tilfredse og 58 procent tilfredse med den personlige tryghed. Derudover er en stor andel tilfreds eller meget tilfreds med forholdene for bilister, cyklister og fodgængere. Der er dog en stor utilfredshed med adgangen til den kollektive trafik, hvor 22 procent er meget utilfredse og 25 procent er utilfredse med dette. Der er ligeledes mange personer, som fremhæver deres utilfredshed eller behov for bedre adgang til busforbindelser. 17

19 Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshed med boligselskabet Beboerne er også blevet spurgt om deres tilfredshed med Sundby-Hvorup Boligselskab, og dette vil blive nærmere undersøgt i det følgende. Nedenstående er beboernes besvarelser i forhold til deres tilfredshed med forskellige forhold ved Sundby-Hvorup Boligselskab. Tabel: Hvor tilfreds er du med følgende forhold i dit boligselskab? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Den hjælp du får når du taler med ejendomsmesteren 43 % 51 % 4 % 0 % 2 % Kontakt og samarbejde med ejendomsmesteren 32 % 58 % 7 % 0 % 3 % Den daglige drift og betjening 31 % 61 % 5 % 0 % 3 % Rådgivning og hjælp i forbindelse med problemer i boligen 30 % 59 % 5 % 1 % 6 % Udbedring af mangler og små reparationer 30 % 53 % 10 % 0 % 6 % De breve og beboermateriale som du modtager fra afdelingen 22 % 70 % 2 % 0 % 6 % Kontorets åbningstider og telefontid 22 % 65 % 10 % 1 % 2 % Kontakten til administrationen, herunder udlejning 22 % 54 % 2 % 1 % 21 % Kontakt og samarbejde med afdelingsbestyrelsen 15 % 42 % 5 % 2 % 36 % Den information du kan finde på boligselskabets hjemmeside 14 % 49 % 2 % 2 % 33 % Beboerne er generelt tilfredse med Sundby-Hvorup Boligselskab. Det er særligt kontakten til ejendomsmesteren, som beboerne er tilfredse med. Der er dog en mindre andel, som er utilfredse med boligselskabets udbedringer af mangler samt rådgivning i forbindelse med problemer i deres bolig. Der er også flere forhold, som beboerne ikke kan tage stilling til, såsom afdelingsbestyrelsen og informationer på boligselskabs hjemmeside. Umiddelbart skyldes mange af disse besvarelser sandsynligvis, at beboerne ikke har haft brug for kontakt til disse. Der er et forhold, som flere er utilfredse med, hvilket er kontorets åbningstider og telefontider, hvor 10 procent er utilfredse med dette og 1 procent er meget utilfredse. 18

20 Boligudgifter Følgende er en redegørelse for beboernes boligudgifter samt, hvorvidt dette er en byrde for deres private økonomi eller ej. Tabel: Hvad er dine månedlige boligudgifter? Tabel: Hvor tung en byrde er husstandens månedlige boligudgifter for jeres/din økonomi? Frekvens Frekvens kr. 0 % En meget tung byrde 4 % kr. 6 % En tung byrde 29 % kr. 4 % En mindre byrde 36 % kr. 27 % Ikke nogen byrde 26 % kr. 37 % Ved ikke 5 % kr. 13 % Antal kr. 9 % Ved ikke 5 % Tabellen viser beboernes månedlige boligudgifter, hvor det ses at over halvdelen har en boligudgift på mellem kr. om måneden, mens 13 procent har en boligudgift på kr. 9 procent har en på eller derover. I tabellen til højre ses, i hvilken grad beboerne oplever deres boligudgifter som en byrde for deres private økonomi. For omkring hver fjerde (25 procent) af beboerne udgør deres boligudgifter ikke nogen byrde. Der er dog flere, som oplever det som en direkte byrde. Henholdsvis 29 procent og 4 procent oplever det som en tung byrde og en meget tung byrde. Der er en svag sammenhæng mellem personernes boligudgifter og i hvilken grad, de oplever disse som en byrde for deres private økonomi. Dette ses i følgende tabel. Tabel: Byrde af boligudgifter Månedlige boligudgifter Hvor tung en byrde er husstandens månedlige boligudgifter for jeres/din økonomi? Total En meget tung/tung byrde En mindre byrde Ikke nogen byrde kr. 18 % 55 % 27 % 100 % kr. 26 % 42 % 32 % 100 % kr. 45 % 34 % 20 % 100 % kr. 31 % 31 % 38 % 100 % kr. 56 % 44 % 0 % 100 % Total 36 % 39 % 25 % 100 % Gammaværdi= -0, 199. P-værdi=0,070 Tabellen viser en svag tendens til, at jo højere boligudgift jo højere sandsynlighed for at beboerne oplever det som en byrde for den private økonomi. Dette er jo ikke overraskende, men det er stadig interessant, da der ikke er et entydigt mønster. 19

21 Tilfredshedsundersøgelse Oplevelser af tryghed og omdømme I tabellen ses det, at 63 procent i høj grad føler sig hjemme i sit boligområde. Tabel: I hvilken grad føler du dig hjemme i dit boligområde? Frekvens I høj grad 63 % I nogen grad 30 % I mindre grad 6 % I ringe grad 0 % Jeg føler mig ikke hjemme i mit boligområde 1 % Ved ikke 1 % Hovedparten af beboerne oplever, at deres boligområde har et positivt ry, og 28 procent oplever det som meget positivt blandt andre personer udenfor deres afdeling. Tabel: Hvordan oplever du din boligafdelings ry udenfor afdelingen? Frekvens Meget positivt 28 % Positivt 51 % Negativt 6 % Meget negativt 2 % Ved ikke 13 % Selvom mange oplever det som et trygt område, så er der nogle af beboerne, der har oplevet problemer med tyveri, hærværk, indbrud og anden kriminalitet. Dette er tydeligt i følgende tabel. Der er 10 procent af beboerne, som har oplevet hærværk på deres ejendele eller på bygningen, mens hele 17 procent har fået stjålet enten deres cykel, bil eller en anden genstand, som er placeret udenfor bopælen. Derudover har 9 procent haft indbrud i deres bolig, garage eller lignende. 7 procent har oplevet anden form for kriminalitet eller trusler. Det skal dog bemærkes, at det ikke er klart hvor længe siden beboerne har oplevet problemerne med kriminalitet. Der er ikke umiddelbart høj oplevelse af kriminalitet i området. Tabel: Har du været udsat for følgende? Hærværk på bygningen i eller på dine ejendele Tyveri af cykel, bil eller andre udendørs genstande Indbrud i bolig, garage, havehus eller lignende Anden form for kriminalitet eller trusler Ja 10 % 17 % 9 % 7 % Nej 84 % 80 % 88 % 88 % Ved ikke 5 % 3 % 3 % 4 % 20

22 Overvejelser om at flytte Dette afsnit behandler beboernes ønsker om at skifte bolig samt eventuelle begrundelser for at ville skifte boligen. Der er 14 procent af beboerne, som overvejer at flytte fra afdelingen, mens 18 procent måske ville overveje at flytte. Dermed ønsker hovedparten at blive boende i deres nuværende bolig og i afdeling 20. Tabel: Overvejer du at flytte fra afdelingen? Frekvens Ja 14 % Nej 64 % Måske 18 % Ved ikke 3 % Selv om en del beboere ikke umiddelbart har nogle planer om at skifte boligen ud, så er der nogle forhold, som kunne få dem til at overveje dette. Disse forhold er fremstillet i tabellen herunder. Tabel: Hvad ville få dig til at flytte fra afdelingen? Ja Nej Ved ikke En bolig, der er billigere 47 % 42 % 11 % En bolig, der er større 41 % 50 % 8 % En bolig, der er bedre indrettet end den jeg bor i 41 % 47 % 13 % Større/bedre udearealer 33 % 60 % 7 % En bolig, der er nærmere ved min familie og/eller mine venner 23 % 65 % 12 % En bolig, der er nærmere min arbejdsplads/uddannelsessted 16 % 75 % 9 % Det er i særlig grad en billigere eller større bolig eller en bolig der er bedre indrettet, som beboerne fremhæver som et forhold, der ville kunne få dem til at skifte deres nuværende bolig ud. Derudover ønsker flere større/bedre udearealer og bolig, hvis de skulle flytte. Tabellen viser, at beliggenhed i forhold til arbejdsplads/uddannelsessted samt nærhed til familie/venner ikke har så stor indflydelse på hvorvidt der er et ønske om at flytte fra afdelingen. 21

23 Tilfredshedsundersøgelse Deltagelse i aktiviteter og beboerdemokrati Dette afsnit redegør for beboernes deltagelse i afdelingens aktiviteter samt beboerdemokrati. Formålet er at undersøge, om beboerne gør brug af de aktiviteter, som afdelingen laver for dem. Derudover er beboerdemokratiet et centralt element i den almene bolig, men i hvilken grad føler beboerne, at de har indflydelse på deres afdeling? Nedenstående tabel viser om beboerne har deltaget i følgende aktiviteter i afdelingen. Tabel: Har du eller din husstand deltaget i følgende aktiviteter i afdelingen? Ja Nej Nej, ikke muligt i afd. Ved ikke Beboermøde/fællesmøde 54 % 43 % 1 % 3 % Fester i afdelingslokaler (også private) 53 % 45 % 0 % 2 % Afdelingsmøde 40 % 54 % 2 % 4 % Fælles aktiviteter for voksne 30 % 66 % 3 % 1 % Andre aktiviteter i afdelingen 27 % 63 % 2 % 7 % Fælles aktiviteter for ældre 23 % 72 % 2 % 3 % Fælles aktiviteter for børn 11 % 81 % 5 % 3 % Fælles madlavning/spisning 11 % 77 % 9 % 4 % Fælles aktiviteter for unge 4 % 87 % 5 % 3 % Fælles have- eller vedligeholdelsesarbejde 0 % 87 % 10 % 3 % 54 procent af de adspurgte har deltaget i et beboermøde eller og 40 procent i et afdelingsmøde. Derudover har mange af beboerne (53 procent) gjort brug af afdelingens festlokale. Tabellen herunder viser beboernes deltagelse samt opfattelse af beboerdemokratiet i afdelingen. Tabel: I hvor høj grad føler du, at du? I høj grad I nogen grad I mindre grad I ringe grad Ved ikke Tager del i afdelingens beboerdemokrati 6 % 18 % 28 % 31 % 17 % Gerne vil tage del i afdelingens beboerdemokrati 6 % 27 % 24 % 21 % 20 % Har indflydelse på beslutningerne i afdelingen 8 % 16 % 27 % 27 % 22 % Kun 6 procent føler, at de i høj grad tager del i beboerdemokratiet. Der er altså 28 procent som kun i mindre og 31 procent, som i ringe grad føler, at de er en del af beboerdemokratiet i afdelingen. Det samme mønster ses i forhold til beboernes ønske om og interesse for deltagelse i deres afdelings beboerdemokrati. Der er 6 procent som i høj grad og 27 procent som i nogen grad ønsker at deltage i beboerdemokratiet. Derimod vil 24 procent af beboerne i mindre grad og 21 procent i ringe grad deltage i et beboerdemokrati. Dette bliver også tydeligt i beboernes opfattelse af deres egen medbestemmelse og indflydelse på beslutningerne taget i afdelingen. Kun 8 procent føler i høj grad, at de har indflydelse på beslutningerne i afdeling 20, mens 16 procent i nogen grad føler, at de har indflydelse. Der er således 54 procent, som kun i ringe eller mindre grad føler, at de har medbestemmelse på de beslutninger, som tages i afdelingen. De sidste 22 procent har svaret ved ikke, hvorved de indikerer, at beboerdemokratiet ikke er noget de har overvejet. 22

24 Kommentarfelter Der figurerer 2 kommentarfelter i skemaet. Her nedenfor er alle kommentarer anført. Spørgsmål 16: Hvad kan dit boligselskab gøre bedre? Andre fliser på badeværelset + gulv. Asfaltere hele stien ned imod nærbanen, den sti er enten fyldt med vand eller mudder. Hjælpe med til at der er flere fællesting for os der bo i Søparken - især for børnene herude. Bedre cykelparkering (især for os i den sidste blok) der er ikke plads til vores cykler i noget lukket cykelskur. Kæmpe for bedre busforbindelser til og fra Søparken. Servicebussen kun om formiddagen i hverdagene er under al kritik. Få gang i de projekter udendørs. fx trappen i skrænten. Vi er mange der har job og sportsaktiviteter den vej på og det vil hjælpe så meget. Bygge fx skaterrampe så der er noget til de store børn/teenagere hernede udeover fodbold og basket At der er mere orden på trappeopgangen At der er åbent efter arbejde flere dage. Billigere at få nyt vaskekort, når man taber det. Badeværelse: Nye fliser, varme i gulvet Bedre arbejde ved lejlighedens stand ved indflytning. Eks. kunne vi ikke fået malet døre og karme selvom de trænger meget. Bedre busforbindelser Bedre cykelparkering. Sti rundt om søen, adgang til søen. Lavere husleje, hvis muligt. Flere fællesaktiviteter. Asfaltere cykel/gåstien til stationen Bedre håndværk, når man flytter ind. Virkelig dårlig malerarbejde. Gulve i rigtig dårlig stand, som de ikke vil gøre noget ved Bedre information i henhold til indflytning. Man er meget på egne hånd og skal opsøge alt selv, en rundvisning, anvisning af kælderrum/pulterrum og brugsanvisning til komfur/emhætte er ønskeværdig. Tætning af døre og vinduer, der er meget utætte. Udskifte emhætter. Udskifte WC'er til vandbesparende Bedre køkken De kan tætte mine utætte vinduer og lukke altanen af. Der er ikke rigtigt noget jeg er utilfreds med. Mere legeplads til de lidt større børn og flere tørre muligheder af tøj ude Der er utæthed i vinduer og døre. Det vil vi gerne have lavet Det er fint med det nye system, men engang imellem kunne det være dejligt hvis man "bare" kunne give en besked/et problem videre til dem der går i afdelingen (Jan) Det pålægges lejerne på skolevejen at fjerne de af dem opsatte hegn og forhindringer, således at der kan etableres en gangsti rundt om kridtgraven Dog mangler der gulvarme + badeværelse. Tilfreds når busforbindelser bliver bedre igen Elevatorerne er for små af hensyn til sygetransport med båren. Emhætte system er ret dårlig. Kridt stien ønskes asfalt helt igennem En bedre udsugning til komfur. Et lukket skab til jakke. En pænere udsigt fra altan og stuevinduet Evt. nyt køkken og badeværelse. samt sørge for at elevator kører upåklageligt (Nedbrud hver uge stort set) Fjerne bjørneklo på skråningen evt. ved hjælp af får. Få nye affaldsspande med låg langs med søen så måger og krager ikke kan hive affald op. Indprente naboer af der ikke må fældes træer og at affald ikke bare må tippes ud over skrænten Flere busforbindelser Flere cykelstativer udenfor-mere mellem nabo på altan. Udenlys ryger ved opgang 28 og 30 engang i mellem og så er der ikke lys om natten Forbedrede busforbindelse. Oprydning af bjørneklo på skrænten Forbyde vasketøj ud mod gaden og beboerne skal holde orden ud mod gaden, det er synd med alt det rod i vores ellers så smukt byggeri Fornyelser af boligen. Åbningstider Forsøg at få vores bus til at køre noget mere hernede, der bor mange ældre og mange der er dårligt gående Følge noget bedre op på at husreglerne følges. 1. På svalegangen opbevares cykler, barnevogne m.m

25 Tilfredshedsundersøgelse Affaldsskaktlågerne lukkes ikke. 3. Udv. elevator er misligholdt og voksne beboere er ikke i stand til at overholde rygeforbud. 4. Fællesvaskehuset i nr. 14. Her blæser man på gældende regler for fjernelse af færdigt vasketøj Få rampe (kørestolsvenlig) ind til vaskerum+depot-rum. Kamera overvågning over parkeringsplads Gøre skrænten hvor der gror bjørneklor pænere, Der er frygtelig grim at se på hele vinteren Igangsætte en løbende renovering af de forskellige rum. Forslag: Køkken: Nye køkkenlåger/greb. udbedring af slidte skuffer/skabe. Baderum: Nyegulvfliser, der er mere renholdelsesvenlige. nye toiletter, der kunne være mere vandbesparende. Entre: Opsætning af radiator. på trods af isolering af gangdør, trækker det stadig meget. Altan: Skillevægge mellem de to lejligheder burde udskiftes og være 100 procent dækkende Jeg er utilfreds med at boligselskabet ikke håndhæver de bestemmelser de har udgivet, så som at folk holder katte og hunde ganske vist kun få eksempler. Boligselskabet burde også gøre noget ved de beboere der kører ind der hvor der er indkørsel forbudt, og som kører og parkere på brandvejen somme tider op til 1/2 til 1 hel time. Når man klager får man at vide at det kan man selv klage til politiet, men det burde sleskabet være store nok til selv at gøre. Jeg mener at oprydning langs søren er for dårlig samt belægningen langs søren er under alt kritik. Rengøring i elevator tårnet er meget dårlig og svalegang samt vinduer i tårnet. Parkering på brandvejen er et stor problem hvorfor kan der ikke sættes skilte op med indkørsel forbudt Lave varme på badeværelset på... Lindholm Søpark 40. Mere rengøring i opgang. Sætte flere cykelstativer op. Sørge for/presse NT til at få servicebus S3 til at køre fra kl. 6 af til kl. 18 når man ikke selv har bil eller cykel er der langt til alting. Lave den franske altan om til en alm. altan man kan gå ud på. Få installeret elektroniske afmåler på varme og vand og el, så dette kan fjerne aflæses. Skifte tynd trægulv i Lindholm Søpark nr. 40 da disse har haft massiv vandskade fra 3 sal af for mange år siden, og disse gulve buer stadig op og man kan fælde dem, hvorfor blev alt gulv ikke skiftet i stedet for alle de udboringer i gulvet. Der kan jo være skimmelsvamp under gulvet, som vores børn bliver meget syge af. Lavere træer så man kan se søen om forår sommer. Bedre skiltning til gårdmænd evt. tlf. nr. og træffetider! Fejning af altangang så man bliver fri for naboers efterladenskaber. Bedre skiltning med forbud mod hundeluftning! Tillade huskatte. Der er for langt til busforbindelser Meget utilfreds med de grønne områder pga. dårlig omtale udefra ang. de mange kæmpe bjørneklo på syd skrænten de bør bekæmpes. efter mange år bør elevator tårn males + e-stol Mere bordplads+skabe i køkken. Regelmæssige praktiske tjek i lejl: rensning af afløb. skift/tjek af pakning i vandhane. Evt. en gang årligt Mere personale omsat som vicevært der mangler en mand Nedsættelse af leje ville være på sin plads Nye pakninger, vinduer og døre - det trække ind alle veje. Tørretumbler virker ikke særlig godt. Legepladsen er kun til små børn under 4 år. I gør det godt Orientering: Plan om stien omkring søen - hvornår og hvordan. Nogle carporte på de åbne parkeringspladser. Låg på affaldskurve. Mangler orientering om tilbygningen og ny p-plads!!) På sigt nye badeværelser Skillevæg på altanen ikke hensigtsmæssigt kan kigge lige ind til naboen. burde gå helt ind til altanen Spare toilet tak. Sti rundt om søen. Evt lave en husorden for hvor højt og sent naboer (specielt børn) må larme foran boligen Stop rygning i elevator Styre bedre og begrænse støj. Jeg synes at beboerne i parken har det svært ved at forstå hvad betyder "visse hensyn". De tramper på gulvet, fjernsynet kører med høj volumen. de smækker med døre på betænkelig måde, boremaskine er også i gang om søndag. Støj efter kl 23 og meget lidt respekt for husorden. På forhånd mange tak Sætte køkkener og badeværelser i stand! Gerne nyt, da det trænger voldsomt til det Sætte nogle tørrestativer på så man kan tørre tøj ude Sørge for at personalet benytter alternative parkeringsmuligheder når selskabslokaler er udlejet i dagtimerne (Fylder de parkeringspladser der er ved selvskabslokalerne) Sørge for en elevator der duer den er alt for tit ude af drift (Nr. 22) Tilbyde intranet for beboere. Nyhedsmails Udskiftning af specielt yderdørene vil mindske kuldebroen og sænke varmeforbruget. Tilbyde beboerne valgfrit ønske om køkkenfornyelse - slibning af gulve mm (selvfølgelig mod en huslejestigning). Gøre noget ved alt den narko handel der foregår på vores p-pladser Udvide kontoret åbningstider. Udbedre mangler som følge af skader fra overbos afløb. Bedre 24

26 skabs/hyldeplads i køkken og badeværelse. Bedre adskillelse mellem altaner. Carport til biler. Bedre lydisolering i lejlighed. Der mangler en entre. Utilfreds med busforbindelser på Søparken Ved ikke, har aldrig boet i lejebolig hvor alt virker så problemfrit Vedligeholdelse halter lidt efter Jan (måske) har flyttet området. fx blev der i dec smadret æg i elevatoren ved nr. 8. Det blev vasket væk fra gulvet, men ikke fra væggene i elevatoren, så der hænger stadig æg ned af væggene. Spørgsmål 22: Hvad mangler dit boligselskab? Altan burde være placeret ud til vandet. Boligen skulle være større end 110 m2. Køleskab burde være en del af boligen. Flere skabe i køkkenet, At det kunne blive en mulighed for husdyr i egen bolig At sørge for at busserne bibeholdes ellers flytter vi Bedre busforbindelser Bedre busforbindelser også i weekenden Bedre offentlig transport. Bedre sports plads skranten er grim om vinteren Bedre renholdelse af trappemiljøet (rengøring af ruder, renovering af elevatorområdet, som fremstår rustent og med afskallet maling) Det giver et pauvent indtryk når man ankommer til trappe/elevator området. Det må kunne gøres bedre Bus, bedre busafgange Busforbindelser Bænke foran bygningen Der mangler flere antennestik samt sørge for mindre kalk i vandet, man skal koge al vandet før det kan drikkes Dårlige busforbindelser kun hverdags servicebus og ingen bus i weekend En døråben ved indgangen En fælles fest til beboerne fx Lindholm Søpark. Loppemarked til børn En ordenlig bus forbindelse En tørrestativ med masser af snøre til vasketøj i vores ende af blokken Flere garager Færre huslejestigninger Hurtig internet optisk kabler. Gerne 50/50 eller bedre. Internet er meget meget vigtigt Legeredskaber til de mindste, f.eks. hestegynger (på fjeder) Lukket altan Meget utilfreds med træ-gulvet. Det knirker. Det er repareret men det blev ikke bedre. Det er meget generende. Udover træ-gulvet er jeg tilfreds Opsyn med trappeopgangen Ordenligt bus service til og fra Aalborg Renovering af gulve. Udskiftning af vinduer (de er ved at smuldre væk). Tilbud om nye køkkener. Bedre busforbindelser Renovering af køkkenet. De er slidte, emhætten er ulækker og svær at rengøre- Boligen er utætte omkring vinduer og døre. Det trækker Til den husleje vi betaler mangler nogen i høj grad et tjek af vores køkkener (når man har en lejlighed hvor der har været mange beboere så er køkkenet slidt) Det er slet ikke optimalt at man ikke har en emhætte med noget rigtig sug også af hensyn til vedligeholdelse af boligen. Når vi har så store dejlige badeværelser er det uforståeligt at man ikke sætter en form for opbevaringsplads til rådighed. Jeg vil i bund og grund ikke ret gerne bo andre steder, men som single og uden hjælp med boligsikring er det en dyr husleje i forhold til manglerne. Ved ikke 25

27 26 Tilfredshedsundersøgelse

28 WORKSHOP En vigtig del af undersøgelsen består af en workshop, hvor afdelingens beboere bliver inddraget i undersøgelsen. Ved hjælp af et spil opfordres beboerne til at prioritere ønsker til forbedringer af afdelingen. Spillet indeholder en række brikker med billeder af diverse forslag til forbedringer af både inde- og udeforhold, som beboerne i grupper skal vælge blandt, og stille op i prioriteret rækkefølge på en plade. Der er også mulighed for at lave sine egne brikker, hvis man har ønsker til forbedringer, som ikke findes på en af de eksisterende brikker. Dette afsnit opsummerer resultaterne af workshoppen og giver et overblik over hvilke mulige tiltag i afdelingen, beboerne har vægtet højest. 27

29 Workshop Workshopresultater Der er 10 grupper som repræsenterer afdeling 20 på workshoppen, og de har meget forskellige ønsker. Fælles for grupperne er, at de ikke har så stor en mængde af ønsker. Ingen af grupperne udnytter hele spillepladen; de bruger kun mellem 6 og 12 af felterne. Tabel: Workshopresultater afdeling 20 Renovering/vedligeholdelse og rengøring af elevator/elevatortårne (Elevator nr. 38 bør ikke låse før kl. 19; 1 sædet i nr. 28 burde side modsat) 2 Bedre busforbindelse/kollektiv trafik (kontakt lokale politikkere) 3 Emhætte udskiftes (emhætte støj fra udsugning) 4 Renovering af badeværelset (Gulvvarme, renovering af fliser, afløb) 5 Cykelparkering/skur (Læskærme, udvidelse af skur, aflåst cykelparkering ved DSB på Lindholm Station) Udearealer (flere borde, bænke, bålplads; by haver med højbede; bedre grillforhold, ny pavillon, nedlæg 6 petanquebane og læg fliser) Legeplads/Multibane/Klatrevæg (renovering af legeplads, rutchebane til de mindste; basket bane, hockey, 7 skøjter, redskaber til større børn (10-14) 8 Rengøring af søen og skrænten/kridtstien (Bjørnekløer, låg på affaldskurve) 9 Altan (større, lukkede, glasfiber så træk undgås) Sociale aktiviteter (aktivitetsudvalg, børneløb, forårsfest, juletræ, loppemarked, Sankt Hans, gadefodbold, 10 fodboldtur mm. ) 11 Gensidig respekt/præcisering af husorden (høj musik, brug af boremaskine) 11 Renovering af gulve (knirkende) 12 Bekæmpelse af måger/duer 13 Bedre lys på parkeringsplads efter nr. 40/Bedre lys evt. overvågning for enden af Søparken 14 Parkering/garage 15 Tv-stik - internet i alle rum 15 Mellemrummet mellem altaner er for stort man kan se ind i naboens stue 15 Renovering af køkken og bad inkl. gulve Mange af grupperne har fokus på de fire første prioriteringer. Den første prioritering handler om renovering/vedligeholdelse samt rengøring af elevator og elevatortårnene. Derefter er der en ønske om bedre busforbindelser og kollektiv trafik ned til afdelingen, en enkelt gruppe foreslår at man tager kontakt til de lokale politikkere. Derefter fremhæver mange problemer med emhætten, som de ønsker udskiftet. Den fjerde prioritering handler omkring badeværelset, hvor flere ønsker gulvvarme og en mulig renovering af badeværelset. Derudover er der store ønsker om bedre udearealer med bænke, borde og blomsterbede og ligeledes også bedre forhold for børn og unge, såsom en multibane/klatrevæg eller andet. Der er også ønske om renholdelsen af stien omkring søen samt bekæmpelse af problemer med måger og duer. 28

30

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier... 4 Vurdering

Læs mere

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/5 Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 51 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 Vestbjerg afd. 16: Hanebjælken 1-161, Hanebjælken 70 118 og Mejlstedvej 30-52, Vestbjerg TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket at få en status

Læs mere

Nr. Uttrup afd. 19: Lerumbakken 3, Nr. Uttrup TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup afdeling 19

Nr. Uttrup afd. 19: Lerumbakken 3, Nr. Uttrup TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup afdeling 19 Nr. Uttrup afd. 19: Lerumbakken 3, Nr. Uttrup TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup afdeling 19 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier...

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 22.04.2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 22.04.2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 23. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Hans Jensen Helle Thode Davidsen Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.) Dato: 03.03.2015 Sted: Viktoriagade 20 Møde ang.: Formøde

Læs mere

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/7 Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 28 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen:

Læs mere

Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/8 Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 15 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 Gl Skansevej 1+3 og 2-8, Bøgevej 2-40, Lilleholm 13-55 og 58-84, Lille Dybet 2-14, Fjordparken 32-38 og 15-29, Idrætsallé 1-27 og 31-45 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling

Læs mere

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse -Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige Byggerier på forsiden: Billedet nederst til venstre:

Læs mere

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 11. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 11. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/7 Afd. 64, Gandrup. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Karsten Høgh Jensen Gitte Andreasen Anders Henning Larsen Dorte Hansen Jytte Gravesen Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.)

Læs mere

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Side 1/5 Afd. 65, Hou. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Adm. Jens Erik Grøn Allan Kirch (ref.) Dato: 07.04.2015

Læs mere

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 08. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen Adm. Allan Kirch (ref.) Dato: 28. april 2015 Sted: Lindholm Søpark 4 Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Vester Hassing Afdeling 5

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Vester Hassing Afdeling 5 Tranekær 2-44, Kildevej 2-10 og 20-34, Bag Hækken 2-34 og 1-31, Ved Jernbanen 2-12 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Vester Hassing Afdeling 5 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 Nr. Uttrup afd. 8: Clematisvej 1+3 og 4+6, Bregnevej 1-11, Forbindelsesvejen 121-125 og 131+133 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 61

VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» Odinsgade/Seminariebyen Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på -

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Afdeling 15 Nr. Uttrup: Søndre Kongevej 20-110 360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 15, Nr. Uttrup

Afdeling 15 Nr. Uttrup: Søndre Kongevej 20-110 360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 15, Nr. Uttrup Afdeling 15 Nr. Uttrup: Søndre Kongevej 20-110 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 15, Nr. Uttrup INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier...

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 7 Uttrupvej 2-18 og 1-19, Abildgaardsvej 42-64 og 21-57, Gl. Kongevej 73-77, Hjørringvej 37A-B og 39A-B og 73 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 7 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50. Ravnkildevej

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50. Ravnkildevej «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50 Ravnkildevej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 Lindholm Afd. 10: Voerbjergvej 1-11B, Viaduktvej 19-23, Smedien 1-95, Uldalsvej 3, 7 13 og 20-34 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

ENGPARKEN. Klar til start. Nr. 6. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. April

ENGPARKEN. Klar til start. Nr. 6. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. April ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 April 2015 Nr. 6 Klar til start Den store renovering af Engparken rykker hele tiden nærmere. Og selv om der ikke er sket så meget

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Spørgeskemaet udfyldes ved at sætte ét kryds i det felt, som svarer til din besvarelse. året

Spørgeskemaet udfyldes ved at sætte ét kryds i det felt, som svarer til din besvarelse. året Side 1 af 10 Kære beboer i Thyges Gaard. Dette spørgeskema er en del af en naboskabsundersøgelse i dit boligområde. Du skal udfylde skemaet ud fra dine egne vurderinger og holdninger. Ingen svar er mere

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 39

VELKOMMEN TIL AFDELING 39 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 39 DANAGÅRDEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Affald... 4 Altaner... 4 Antenneanlæg / Parabol... 4 Badning mv.... 4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v.... 5 Forurening... 5 Fugle og andre dyr...

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44 Sigrid Undsets Vej 103-223 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 13. Vi håber du vil føle dig hjemme, og blive glade for at bo her.

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 01. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 56 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 01. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 56 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/7 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 01. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 56 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Hanne Pedersen Per Olsen Finn Larsen

Læs mere

Vejledning til lejerne

Vejledning til lejerne Vejledning til lejerne Postadresse: TDC Pensionskasse, Aarhus afd. Ejendomsservice Sletvej 30, 6-044 8310 Tranbjerg J e-mail: pensionejendom@tdc.dk telefon: 66 66 44 44 CVR-nr. 71967611 www.tdcpensionskasse.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 10. FEBRUAR 2004 REV. DEN 4. FEBRUAR 2015 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement.

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Velkommen til Tranemosegård afd. 12

Velkommen til Tranemosegård afd. 12 Velkommen til Tranemosegård afd. 12 Generel information Vores afdeling består af mange forskellige mennesker. Det er vigtigt, at der er plads til alle, og vi må alle tage hensyn til hinanden. Afdelingen

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park november 2005

Beboerinformation. Måløv Park november 2005 Beboerinformation Måløv Park november 2005 Om landsbyggefoden side 2 Om belægningsarbejder side 3 Nyt fra IT-udvalget side 3 Beboertilfredshedsundersøgelse side 6 Tyveri Mange beboere har sikkert bemærket

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

GENERELLE ORDENSREGLER

GENERELLE ORDENSREGLER GENERELLE ORDENSREGLER INDHOLD Antenner... 1 Forsikringer... 1 Skiltning... 1 Maskiner... 1 Tekniske installationer... 1 Varmeanlæg... 2 Vandhaner og cisterner... 2 Bad og toilet... 2 Affald... 2 Udluftning

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere