Del 7: Spørgeskemabaseret analyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 7: Spørgeskemabaseret analyse"

Transkript

1 BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse -Alderssegmenter: De årige og de årige

2 Byggerier på forsiden: Billedet nederst til venstre: Ungdomsboliger Adresse: Langagervej, 9220 Aalborg Øst Under opførelse med Kuben Management som bygherrerådgiver Forventet indflytning August-september 2012 Billedet nederst til højre: Ungdomsboliger Adresse: Jernbanegade 12A-B, Aalborg Opført i 2002 med Kuben Management som bygherrerådgiver

3 SAMLET INDHOLDSFORTEGNELSE Analyse af de årige... 2 Analyse af de årige...40 Side 1 af 77

4 De årige ANALYSE AF DE ÅRIGE Side 2 af 77

5 De årige INDHOLDSFORTEGNELSE Analysens hovedtendenser Fakta om de årige i Aalborg Kommune Tilfredshed med nuværende bolig og boligområde Naboskab og fællesskab Oplevelsen af andres syn på boligområdet Nuværende boligudgifter Forventninger til en fremtidig bolig Overvejelser om at skifte bolig Beliggenhed og mobilitet Boligforhold Boligudgifter Begrundelser for valg af fremtidig bolig og boligområde Fremtidige ejere og lejeres begrundelser for valg af fremtidig bolig og fremtidigt boligområde Ejer eller lejer? Bilag Rekodning...37 Side 3 af 77

6 De årige ANALYSENS HOVEDTENDENSER Flere af de årige i ejerlejlighed og lejebolig, i særlig grad private lejere, er utilfredse med deres nuværende bolig i forhold til personer med øvrige ejerforhold. Flere lejere er utilfredse med deres nuværende boligområde i forhold til personer med øvrige ejerforhold. Flere af de årige i ejerlejlighed og lejebolig oplever i mindre grad eller slet ikke at være en del af naboskabet og fællesskabet i deres boligområde. Flere almene lejere og ejere af hus mv. (øvrige ejerboliger) oplever, at andre omtaler deres boligområde negativt i forhold til personer med øvrige ejerforhold. Flere lejere og andelshavere oplever deres boligudgifter som en byrde for deres økonomi i forhold til personer med øvrige ejerforhold. Flere vil bo i en villa næste gang, de skifter bolig, sammenholdt med i dag. Flere vil bo i en ejerlejlighed eller et hus mv. (øvrige ejerboliger) næste gang, de skifter bolig, sammenholdt med i dag. Sammenholdt med i dag ønsker flere en lidt større boligstørrelse, både hvad angår antal rum og kvadratmeter, næste gang de skifter bolig. For de årige er det i højere grad væsentligt, at den næste bolig har en terrasse og/eller altan end en have. En tendens viser, at jo mindre boligudgifter de årige har i dag, i jo højere grad forventer de, at deres fremtidige boligudgifter bliver højere næste gang, de skifter bolig. Side 4 af 77

7 De årige 1. FAKTA OM DE ÅRIGE I AALBORG KOMMUNE Der er respondenter ud af i nettostikprøven der har deltaget i undersøgelsen i Aalborg Kommune, hvilket svarer til en svarprocent på 62. Der er foretaget en opregning og vægtning af respondenterne til den samlede population på Med baggrund i undersøgelsens respondenter og opregningen kan de årige i Aalborg Kommune beskrives således (nedenstående karakteristika er særligt udvalgt): De årige udgør 27 procent af alle mellem år. 80 procent har ikke børn i husstanden, og 18 procent har 1-2 børn i husstanden. 31 procent har en husstandsstørrelse på 1 person, og 40 procent har en husstandsstørrelse på 2 personer. 5 procent har en bruttohusstandsindkomst på kr. og derover, mens 59 procent har en bruttohusstandsindkomst under kr. 42 procent er single, 31 procent er samboende, og 19 procent er i forhold, men ikke samboende. 26 procent er i erhvervsarbejde, og af disse er 6 procent selvstændige, og de øvrige er lønmodtagere. 61 procent er studerende, og 11 procent er udenfor arbejdsmarkedet. 22 procent har en grunduddannelse som højest fuldført uddannelse, 34 procent har en ungdomsuddannelse, og 23 procent har en lang/mellemlang videregående uddannelse. 83 procent er af dansk oprindelse. Side 5 af 77

8 De årige 2. TILFREDSHED MED NUVÆRENDE BOLIG OG BOLIGOMRÅDE I følgende afsnit redegøres for de åriges tilfredshed med nuværende bolig og boligområde. Samtidig undersøges, hvilken betydning deres ejerforhold og husstandstype har for tilfredsheden med boligen og boligområdet. I nedenstående tabel 1 fremgår de åriges tilfredshed med nuværende bolig, samt i hvor høj grad det nuværende ejerforhold varierer med tilfredsheden. Tabel 1: Tilfredshed med nuværende bolig fordelt på ejerforhold Hvor tilfreds er du med din nuværende bolig? Meget tilfredse Tilfredse Utilfredse/Meget utilfredse Ejerforhold Ejerlejlighed 55 % 35 % 10 % 100 % Øvrig ejerbolig (hus mv.) 65 % 34 % 1 % 100 % Andelsbolig 40 % 60 % 0 % 100 % Privat lejebolig 35 % 51 % 14 % 100 % Almen lejebolig 42 % 54 % 4 % 100 % Andet 28 % 72 % 0 % 100 % Alle 46 % 48 % 6 % 100 % Note: Kategorierne Utilfredse/Meget utilfredse og Andet er en sammenlægning af flere svar, se bilag % I tabellen ses det, at 46 procent af de årige er meget tilfredse med deres nuværende bolig, mens 6 procent er utilfredse. Dermed er de årige i Aalborg Kommune generelt tilfredse med deres bolig. I forhold til de åriges ejerforhold er der forskel i tilfredsheden med den nuværende bolig. Tilfredsheden er betydelig lavere hos de årige i private lejeboliger og ejerlejligheder set i forhold til de øvrige ejerforhold. Af de årige, som bor i en privat lejebolig, er kun 35 procent meget tilfredse med boligen, og 14 procent er utilfredse, hvilket er den største andel af alle ejerforhold. Derudover er 10 procent af de årige i en ejerlejlighed utilfredse med deres nuværende bolig. Af tabel 2 vises de åriges tilfredshed med deres nuværende bolig. Ligeledes fremgår det, hvorvidt det forhold at være enlig eller at bo sammen med en partner/ægtefælle varierer med de åriges tilfredshed. Tabel 2: Tilfredshed med nuværende bolig fordelt på husstandstype Hvor tilfreds er du med din nuværende bolig? Meget tilfredse Tilfredse Utilfredse/Meget utilfredse Husstandstype Par 41 % 51 % 8 % 100 % Enlig 49 % 46 % 5 % 100 % Alle 46 % 48 % 6 % 100 % Gammaværdi = -0,168. P-værdi = 0,000 Gammaværdien: Der er en svag negativ sammenhæng. P-værdien viser, at variationen kan udbredes til alle mellem år i Aalborg Kommune. Note: Kategorierne Utilfredse/Meget utilfredse, Par og Enlig er en sammenlægning af flere svar, se bilag % Med hensyn til de åriges husstandstype er der en svag forskel i tilfredsheden med den nuværende bolig. Enlige personer er i højere grad tilfredse med deres nuværende bolig end personer, der bor sammen med en partner/ægtefælle. Side 6 af 77

9 De årige Knap halvdelen (49 procent) af de enlige er meget tilfredse med boligen, mens det gælder for 41 procent af parrene. Derudover er 8 procent af parrene utilfredse med boligen, og kun 5 procent af de enlige personer er utilfredse med boligen. I tabel 3 fremgår de åriges tilfredshed med deres nuværende boligområde, og ligeledes hvordan deres nuværende ejerforhold varierer med tilfredsheden. Tabel 3: Tilfredshed med nuværende boligområde fordelt på ejerforhold Hvor tilfreds er du med dit nuværende boligområde? Meget tilfredse Tilfredse Utilfredse/Meget utilfredse Ejerforhold Ejerlejlighed 41 % 56 % 3 % 100 % Øvrig ejerbolig (hus mv.) 61 % 37 % 2 % 100 % Andelsbolig 49 % 51 % 0 % 100 % Privat lejebolig 43 % 48 % 9 % 100 % Almen lejebolig 51 % 40 % 9 % 100 % Andet 14 % 86 % 0 % 100 % Alle 49 % 44 % 7 % 100 % Note: Kategorierne Utilfredse/Meget utilfredse og Andet er en sammenlægning af flere svar, se bilag % Af tabellen fremgår det, at knap halvdelen (49 procent) af de årige er meget tilfredse med deres nuværende boligområde, mens 7 procent er utilfredse med boligområdet. Dermed er de årige i Aalborg Kommune generelt tilfredse med deres boligområde. I forhold til de åriges ejerforhold er der forskel i tilfredsheden med boligområdet. Tilfredsheden er lavere hos lejerene både i almene og private lejeboliger set i forhold til de øvrige ejerforhold. For lejere i almene og private lejeboliger er 9 procent utilfredse med boligområdet. Sammenholdt med dette er kun mellem 2-3 procent af ejerne (bosat i ejerlejlighed og øvrig ejerbolig) utilfredse med deres nuværende boligområde. Det bemærkes, at en mindre andel af de årige i ejerlejligheder (41 procent) end i øvrige ejerboliger (61 procent) er meget tilfredse med deres boligområde. Af tabel 4 ses de åriges tilfredshed med nuværende boligområde. Ligeledes fremgår det, hvorvidt det forhold at være enlig eller at bo sammen med en partner/ægtefælle varierer med de åriges tilfredshed. Tabel 4: Tilfredshed med nuværende boligområde fordelt på husstandstype Hvor tilfreds er du med dit nuværende boligområde? Meget tilfredse Tilfredse Utilfredse/Meget tilfredse Husstandstype Par 47 % 49 % 4 % 100 % Enlig 50 % 42 % 8 % 100 % Alle 49 % 44 % 7 % 100 % Gammaværdi = -0,029. P-værdi = 0,001 Gammaværdien: Der er ingen nævneværdig sammenhæng. P-værdien viser, at resultaterne kan udbredes til alle mellem år i Aalborg Kommune. Note: Kategorierne Utilfredse/Meget utilfredse, Par og Enlig er en sammenlægning af flere svar, se bilag % Tabellens resultater viser, at der ingen nævneværdig forskel er i tilfredsheden med det nuværende boligområde set i forhold til, hvorvidt de årige er enlige eller bor sammen med en partner/ægtefælle. Side 7 af 77

10 De årige 3. NABOSKAB OG FÆLLESSKAB I det følgende afsnit redegøres for oplevelsen af at være en del af naboskabet og fællesskabet i de åriges nuværende boligområde. Herudover belyses det, i hvilken grad personernes ejerforhold og husstandstype har betydning for, hvorvidt de årige oplever at være en del af naboskabet og fællesskabet i deres nuværende boligområde. I tabel 5 fremgår det, i hvilken grad de årige oplever at være en del af naboskabet og fællesskabet i deres nuværende boligområde, samt hvorledes oplevelsen varierer med deres ejerforhold. Tabel 5: Oplevelsen af at være en del af et naboskab/fællesskab fordelt på ejerforhold I hvilken grad oplever du, at du er en del af et naboskab/fællesskab i dit nuværende boligområde? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ejerforhold Ejerlejlighed 16 % 21 % 34 % 29 % 100 % Øvrig ejerbolig (hus mv.) 22 % 34 % 31 % 13 % 100 % Andelsbolig 25 % 46 % 23 % 6 % 100 % Privat lejebolig 6 % 22 % 40 % 33 % 100 % Almen lejebolig 11 % 22 % 35 % 32 % 100 % Andet 40 % 16 % 19 % 25 % 100 % Alle 14 % 25 % 34 % 27 % 100 % Note: Kategorien Andet er en sammenlægning af flere svar, se bilag % Det ses af tabellen, at over halvdelen (61 procent) af de årige i mindre grad eller slet ikke oplever at være en del af naboskabet og fælleskabet i deres boligområde. Dermed oplever mere end hver tredje (39 procent) i høj eller nogen grad at være en del af naboskabet og fællesskabet. Betragtes de åriges ejerforhold er der forskelle i oplevelsen af at være en del af naboskabet og fællesskabet i boligområdet. Oplevelsen af at være en del af naboskabet og fællesskabet er betydeligt lavere hos lejerne både i private og almene lejeboliger, men det er lavest hos de private lejere. I den private og almene lejebolig oplever henholdsvis 28 procent og 33 procent i høj grad eller nogen grad at være en del af naboskabet og fællesskabet i deres boligområde. For de årige bosat i ejerlejligheden gælder det for 37 procent. Det samme gælder for 71 procent af de årige, som bor i en andelsbolig og for over halvdelen (56 procent), som bor i hus mv. (øvrig ejerbolig). Side 8 af 77

11 De årige Af tabel 6 fremgår det, i hvilken grad de årige oplever at være en del af naboskabet og fællesskabet i deres nuværende boligområde, samt hvorledes oplevelsen varierer med de åriges husstandstype. Tabel 6: Oplevelsen af at være en del af et naboskab/fællesskab fordelt på husstandstype I hvilken grad oplever du, at du er en del af et naboskab/fællesskab i dit nuværende boligområde? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Husstandstype Par 11 % 23 % 43 % 23 % 100 % Enlig 15 % 27 % 29 % 29 % 100 % Alle 14 % 25 % 34 % 27 % 100 % Gammaværdi = -0,026. P-værdi = 0,000 Gammaværdien: Der er en ingen nævneværdig sammenhæng. P-værdien viser, at resultaterne kan udbredes til alle mellem år i Aalborg Kommune. Note: Kategorierne Par og Enlig er en sammenlægning af flere svar, se bilag % Tabellens resultater viser, at der ingen nævneværdig forskel er i oplevelsen af at være en del af naboskabet og fællesskabet i boligområdet set i forhold til, hvorvidt de årige er enlige eller bor sammen med en partner/ægtefælle. Side 9 af 77

12 De årige 4. OPLEVELSEN AF ANDRES SYN PÅ BOLIGOMRÅDET I nærværende afsnit redegøres for, hvorledes de årige i Aalborg Kommune oplever, at andre omtaler deres nuværende boligområde. Det belyses samtidig, hvordan oplevelsen varierer med ejerforhold og husstandstype. I nedenstående tabel 7 fremgår det, hvorledes de årige oplever, at andre omtaler deres nuværende boligområde, samt hvorledes oplevelsen varierer med ejerforholdet. Tabel 7: Oplevelsen af andres syn på boligområdet fordelt på ejerforhold Hvordan oplever du, at andre, som bor andetsteds, omtaler dit boligområde? Meget positivt Positivt Negativt/Meget negativt Ejerforhold Ejerlejlighed 42 % 53 % 5 % 100 % Øvrig ejerbolig (hus mv.) 32 % 56 % 12 % 100 % Andelsbolig 17 % 83 % 0 % 100 % Privat lejebolig 16 % 79 % 5 % 100 % Almen lejebolig 24 % 58 % 18 % 100 % Andet 27 % 73 % 0 % 100 % Alle 25 % 64 % 11 % 100 % Note: Kategorierne Negativt/Meget negativt og Andet er en sammenlægning af flere svar, se bilag % Det fremgår af tabellen, at hver fjerde (25 procent) oplever, at andre omtaler deres boligområde meget positivt, mens 11 procent oplever, at det omtales negativt. I forhold til de åriges ejerforhold er der forskel på deres oplevelse af, hvordan andre omtaler deres boligområde. Knap hver femte (18 procent), der bor i en almen lejebolig, og 12 procent i et hus mv. (øvrig ejerbolig) oplever, at boligområdet omtales negativt, mens det kun gælder for 0-5 procent af de årige, der bor i en ejerlejlighed, en andelsbolig eller en privat lejebolig. Det bemærkes dog, at 42 procent i en ejerlejlighed oplever, at boligområdet omtales meget positivt, mens det kun gælder for 17 procent og 16 procent af personerne i henholdsvis private lejeboliger og andelsboliger. Side 10 af 77

13 De årige I tabel 8 ses det, hvorledes de årige oplever, at andre omtaler deres nuværende boligområde, samt hvordan oplevelsen varierer med deres husstandstype. Tabel 8: Oplevelsen af andres syn på boligområdet fordelt på husstandstype Hvordan oplever du, at andre, som bor andetsteds, omtaler dit boligområde? Meget positivt Positivt Negativt/Meget negativt Husstandstype Par 27 % 67 % 7 % 100 % Enlig 24 % 62 % 14 % 100 % Alle 25 % 64 % 11 % 100 % Gammaværdi = 0,142. P-værdi = 0,000 Gammaværdien: Der er en svag positiv sammenhæng. P-værdien viser, at variationen kan udbredes til alle mellem år i Aalborg Kommune. Note: Kategorierne Negativt/Meget negativt, Par og Enlig er en sammenlægning af flere svar, se bilag % I forhold til de åriges husstandstype, som dækker over, hvorvidt de bor med en partner/ægtefælle (par) eller ej (enlig), er der en svag forskel i deres oplevelse af, hvordan andre omtaler deres boligområde. De enlige oplever i højere grad, at boligområdet omtales negativt, end personerne, der bor sammen med en partner/ægtefælle. Af de enlige oplever 86 procent, at boligområdet omtales positivt eller meget positivt, mens det gælder for hele 94 procent af parrene. Side 11 af 77

14 De årige 5. NUVÆRENDE BOLIGUDGIFTER I følgende afsnit redegøres for de åriges månedlige boligudgifter. Det belyses ligeledes, i hvilken grad boligudgifterne opleves som en byrde for de åriges økonomi. Det undersøges også, hvilken betydning deres ejerforhold og husstandstype har for oplevelsen af boligudgifterne som en byrde for deres økonomi. Af tabel 9 fremgår de åriges månedlige boligudgifter i deres nuværende bolig. Tabel 9: Månedlige boligudgifter* Frekvens kr. 21 % kr. 49 % kr. 19 % kr. 3 % kr. og derover. 1 % Ved ikke 7 % Alle 100 % Note: Kategorien kr. og derudover er en sammenlægning af flere svar, se bilag * Hvad er dine månedlige boligudgifter? (husleje, prioritetsydelse/anden udgift til bolig som fx banklån og vand, varme og el.) Hovedparten (70 procent) af de årige har en månedlig boligudgift på under kr. og 23 procent har en på kr. og derover. I nedenstående tabel 10 fremgår, hvorvidt de årige oplever deres boligudgifter som en byrde for deres økonomi, samt hvorledes oplevelsen varierer med deres nuværende ejerforhold. Tabel 10: Byrde af boligudgifter fordelt på ejerforhold Hvor tung en byrde er husstandens boligudgifter for din/jeres økonomi? Ikke nogen byrde En mindre byrde En tung byrde En meget tung byrde Ejerforhold Ejerlejlighed 23 % 40 % 34 % 3 % 100 % Øvrig ejerbolig (hus mv.) 37 % 36 % 25 % 2 % 100 % Andelsbolig 0 % 44 % 46 % 10 % 100 % Privat lejebolig 5 % 38 % 46 % 11 % 100 % Almen lejebolig 7 % 39 % 38 % 16 % 100 % Andet 0 % 16 % 70 % 14 % 100 % Alle 13 % 38 % 38 % 11 % 100 % Note: Kategorien Andet er en sammenlægning af flere svar, se bilag A % Tabellen viser, at halvdelen (51 procent) i mindre grad eller ikke oplever deres boligudgifter som en byrde for deres økonomi. Dermed oplever 49 procent boligudgifterne som en tung eller meget tung byrde. I forhold til de åriges ejerforhold er der forskel på, hvorvidt de oplever deres boligudgifter som en byrde for deres økonomi. Der er således en større andel af lejerne end ejerne, der oplever deres boligudgifter som en byrde for deres økonomi. Over halvdelen af de årige i andelsboligen (56 procent), den private lejebolig (57 procent) og den almene lejebolig (54 procent) oplever deres boligudgifter som en tung eller meget tung byrde for deres økonomi. For personerne i en ejerlejlighed og i et hus mv. (øvrig ejerbolig) gælder det samme for henholdsvis 37 procent og 27 procent. Side 12 af 77

15 De årige Af nedenstående tabel 11 ses det, hvorvidt de årige oplever deres boligudgifter som en byrde for økonomien, samt hvorledes denne oplevelse varierer med de åriges husstandstype. Tabel 11: Byrde af boligudgifter fordelt på husstandstype Hvor tung en byrde er husstandens boligudgifter for din/jeres økonomi? Ikke nogen byrde En mindre byrde En tung byrde En meget tung byrde Husstandstype Par 11 % 41 % 41 % 7 % 100 % Enlig 14 % 36 % 36 % 14 % 100 % Alle 13 % 38 % 38 % 11 % 100 % Gammaværdi = 0,056. P-værdi = 0,000 B Gammaværdien: Der er ingen nævneværdig sammenhæng. P-værdien viser, at resultaterne kan udbredes til alle mellem år i Aalborg Kommune. Note: Kategorierne Par og Enlig er en sammenlægning af flere svar, se bilag % I forhold til de åriges husstandstype, som dækker over, hvorvidt de bor med en partner/ægtefælle (par) eller ej (enlig), er der ingen nævneværdig forskel i deres oplevelse af, hvorvidt deres boligudgifter opleves som en byrde for deres økonomi. Side 13 af 77

16 De årige 6. FORVENTNINGER TIL EN FREMTIDIG BOLIG 6.1 Overvejelser om at skifte bolig I følgende afsnit redegøres for de åriges overvejelser om at skifte bolig i fremtiden. I tabel 12 fremgår de åriges overvejelser om at skifte bolig i fremtiden. Tabel 12: Overvejelser om at skifte bolig Vil du skifte bolig i fremtiden? Ja 88 % Ja, hvis min livssituation eller helbred ændrer sig 4 % Nej 7 % Ved ikke 1 % Alle 100 % Note: Spørgsmålet Vil du skifte bolig i fremtiden? er en sammenlægning af flere spørgsmål, se bilag Den største andel (88 procent) af de årige i Aalborg Kommune vil skifte bolig i fremtiden, mens 4 procent kun vil skifte bolig, såfremt deres helbred eller livssituation ændrer sig. Dermed er der kun 7 procent, som under ingen omstændigheder vil skifte bolig engang i fremtiden. Side 14 af 77

17 De årige 6.2 Beliggenhed og mobilitet Afsnittet indeholder en redegørelse for, hvor længe de årige har boet i deres nuværende bolig, samt hvordan dette varierer med forventet tid, inden de vil skifte bolig næste gang. Derudover redegøres for, hvor de årige, der ønsker at skifte bolig engang i fremtiden, ønsker at bosætte sig næste gang, de skifter bolig, samt hvor langt de forventer at flytte fra deres nuværende bopæl. I tabel 13 ses det, hvor længe de årige, der forventer at skifte boligen i fremtiden, har boet i deres nuværende bolig. Tabel 13: Hvor længe har du boet i din nuværende bolig? Frekvens 0-5 måneder 10 % 6-11 måneder 17 % 1-3 år 42 % 4-6 år 14 % 7-10 år 4 % år 3 % år 7 % Mere end 20 år 3 % Alle 100 % Note: Kun personer, der har svaret de vil skifte bolig i fremtiden, er medtaget i tabellen. Dette inkluderer ikke personer, der kun vil flytte, såfremt deres helbred eller livssituation ændrer sig. På nuværende tidspunkt har mere end hver fjerde (27 procent) boet i deres bolig i under 1 år, mens mere end halvdelen (56 procent) har boet i deres bolig i 1 til 6 år. Derudover har 7 procent boet i deres nuværende bolig i 7-15 år, og 10 procent har boet i deres bolig i mere end 15 år. Side 15 af 77

18 De årige Af tabel 14 fremgår det, hvornår de årige, som vil skifte bolig i fremtiden, forventer at skifte bolig næste gang. Derudover ses det, hvorledes dette varierer med, hvor længe de har boet i deres nuværende bolig. Tabel 14: Forholdet mellem tid i nuværende bolig og forventet tid inden næste boligskift Hvornår forventer du at skifte bolig næste gang? Hvor længe har du boet i din nuværende bolig? 0-1 år 1-5 år 5 år eller længere % 0-5 måneder 37 % 62 % 1 % 100 % 6-11 måneder 38 % 53 % 9 % 100 % 1-3 år 28 % 61 % 10 % 100 % 4-6 år 46 % 49 % 5 % 100 % 7-10 år 23 % 61 % 16 % 100 % år 22 % 73 % 5 % 100 % år 40 % 59 % 1 % 100 % Mere end 20 år 63 % 30 % 7 % 100 % Alle 35 % 58 % 7 % 100 % Gammaværdi = -0,051. P-værdi = 0,000 Gammaværdien: Der er ingen nævneværdig sammenhæng. P-værdien viser, at resultaterne kan udbredes til alle mellem år i Aalborg Kommune. Note: Kun personer, der har svaret de vil skifte bolig i fremtiden, er medtaget i tabellen. Dette inkluderer ikke personer, der kun vil flytte, såfremt deres helbred eller livssituation ændrer sig. Kategorien 5 år eller længere er en sammenlægning af flere svar, se bilag Af tabellen fremgår det, at lidt mere end hver tredje (35 procent) forventer at skifte bolig indenfor 1 år, og over halvdelen (58 procent) vil flytte indenfor 1-5 år, mens 7 procent først vil skifte bolig om 5 år eller længere. Tabellens resultater viser, at tidspunktet for, hvornår de årige vil skifte bolig næste gang, ikke varierer med, hvor lang tid de har boet i deres nuværende bolig. Af tabel 15 fremgår det, hvorvidt de årige forventer at flytte fra Aalborg Kommune næste gang, de skifter bolig. Tabel 15: Forventer du at flytte fra Aalborg Kommune næste gang, du skifter bolig? Frekvens Ja 20 % Nej 48 % Ved ikke 31 % Alle 100 % Note: Kun personer, der har svaret de vil skifte bolig i fremtiden, hvilket også inkluderer personer, der kun vil flytte, såfremt deres helbred eller livssituation ændrer sig, er medtaget i tabellen. Hver femte (20 procent) af de årige forventer at flytte fra Aalborg Kommune næste gang, de skifter bolig, mens knap hver tredje (31 procent) endnu ikke har taget stilling til dette. Side 16 af 77

19 De årige I nedenstående tabel 16 fremgår det, hvor de årige, der forventer at flytte fra Aalborg Kommune, forventer at flytte hen (forventet fremtidig bystørrelse i Danmark). Tabel 16: Nuværende bystørrelse og forventet fremtidig bystørrelse i Danmark Nuværende bystørrelse Forventet fremtidig bystørrelse På landet eller et område med under 200 På landet eller et område med under 4 % 4 % borgere 200 borgere Landsby mellem 200 og 500 borgere 1 % Landsby mellem 200 og 500 borgere 0 % Mindre by mellem 500 og borgere Mindre by mellem 500 og % borgere 3 % Mellemstor by mellem og Mellemstor by mellem og 3 % borgere borgere 7 % Større by mellem og borgere 10 % Større by over borgere 3 % Storby (Aalborg) 80 % Storby (Aarhus eller Odense) 41 % Alle 100 % Hovedstaden/Storkøbenhavn 32 % Ved ikke 10 % Alle 100 % Note: Kun personer, der har svaret, at de forventer at flytte fra Aalborg Kommune, er medtaget i tabellen. 80 procent af de årige, som vil flytte fra Aalborg Kommune, bor i dag i Aalborg by. Der bor i dag 13 procent i en mellemstor eller større by med mellem indbyggere, og de resterende bor i mindre byer, landsbyer eller på landet. Hovedparten (73 procent) forventer at flytte til Odense, Aarhus, Hovedstaden/Storkøbenhavn næste gang, de skifter bolig. Derudover forventer 13 procent at flytte til en mindre, mellemstor eller større by med over 500 indbyggere. Af tabel 17 ses det, hvorhen de årige, der forventer at blive boende i Aalborg Kommune, forventer at flytte hen næste gang, de skifter bolig (forventet fremtidig bystørrelse). Tabel 17: Nuværende bystørrelse og forventet fremtidig bystørrelse i Aalborg Kommune Nuværende bystørrelse Forventet fremtidig bystørrelse På landet eller et område med under 200 borgere 2 % 0 % Landsby mellem 200 og 500 borgere 2 % 1 % Mindre by mellem 500 og borgere 8 % 3 % Mellemstor by mellem og borgere 8 % 11 % Større by mellem og borgere 8 % 11 % Storby (Aalborg) 72 % 71 % Ved ikke 0 % 3 % Alle 100 % 100 % Note: Kun personer, der har svaret, at de forventer at blive boende i Aalborg Kommune, er medtaget i tabellen. Hovedparten (72 procent) af de årige, som forventer at blive i Aalborg Kommune, bor i dag i Aalborg by, mens omkring hver fjerde (24 procent) bor en mindre, mellemstor eller større by med indbyggere. 71 procent forventer at bo i Aalborg by næste gang, de skifter bolig, mens mere end hver femte (22 procent) forventer at bo i en mellemstor eller større by med indbyggere. Kun 4 procent forventer at bo i en mindre by eller en landsby, og ingen forventer at bo på landet eller i et område med under 200 indbyggere. Side 17 af 77

20 De årige Af tabel 18 fremgår det, hvor langt de årige forventer at flytte fra deres nuværende bopæl, når de skifter bolig næste gang. Tabel 18: Forventet flytteafstand fra nuværende bopæl Frekvens 0-5 km 44 % 6-10 km 24 % km 17 % km 7 % km 1 % Ved ikke 8 % Alle 100 % Note: Kun personer, der har svaret, at de forventer at blive boende i Aalborg Kommune, er medtaget i tabellen. Kategorien km er en sammenlægning af flere svar, se bilag Tabellen viser, at 44 procent forventer at flytte mellem 0-5 km fra deres nuværende bopæl næste gang, de skifter bolig, mens 41 procent forventer at flytte mellem 6-20 km. Derudover forventer 8 procent at flytte mellem km fra deres nuværende bopæl næste gang, de skifter bolig. Side 18 af 77

21 De årige 6.3 Boligforhold I følgende afsnit belyses de åriges ønsker til fremtidige boligforhold. Disse sammenlignes endvidere med nuværende boligforhold. De årige, som ikke ønsker at blive boende i Aalborg Kommune, medtages ikke i analysen. Derimod inkluderes de personer, der endnu ikke har taget stilling til, hvorvidt de vil blive boende i Aalborg Kommune, da analysen kan bidrage med vigtige informationer om, hvorledes disse personer eventuelt kan fastholdes i Aalborg Kommune. Af tabel 19 fremgår de åriges nuværende boligtype sammenholdt med deres ønske om fremtidig boligtype næste gang, de skifter bolig. Tabel 19: Nuværende og fremtidig boligtype Nuværende boligtype Fremtidig boligtype Villa 20 % 38 % Etagebyggeri 56 % 36 % Række-, kæde- og dobbelthus 5 % 7 % Kollegiebolig/Studiebolig/Ungdomsbolig 14 % 9 % Øvrige boliger og andet 4 % 7 % Ved ikke 1 % 3 % Alle 100 % 100 % Note: Kun personer, der har svaret ja eller ved ikke til, at de forventer at blive boende i Aalborg Kommune, er medtaget i tabellen. Kategorierne Villa og Øvrige boliger og andet er en sammenlægning af flere svar, se bilag Af tabellen fremgår det, at hver femte (20 procent) i dag bor i en villa, mens mere end hver tredje (38 procent) forventer at bo i en villa, når de skifter bolig næste gang. I dag bor over halvdelen (56 procent) i et etagebyggeri, men kun lidt mere end hver tredje (36 procent) forventer at bo i denne boligtype næste gang, de skifter bolig. Ligeledes bor der på nuværende tidspunkt 14 procent i en kollegie-, studie- eller ungdomsbolig, mens kun 9 procent forventer at bo i denne boligtype, når de skifter bolig næste gang. I nedenstående tabel 20 fremgår, hvorvidt de årige, der ikke vil bo i etagebyggeri næste gang, de skifter bolig, vil bo i etagebyggeri, såfremt der er en elevator i bygningen. Tabel 20: Valg af etagebyggeri, såfremt der er elevator Jeg vil såfremt der er elevator bo i etagebyggeri? Ja 25 % Nej 75 % Alle 100 % Note: Kun personer, der ikke har svaret, at de vil bo i etagebyggeri, har svaret på dette spørgsmål. Kun personer, der har svaret ja eller ved ikke til, at de forventer at blive boende i Aalborg Kommune, er medtaget i tabellen. Af de årige, som ikke vil bo i et etagebyggeri i deres næste bolig, vil hver fjerde (25 procent) gerne bo i etagebyggeri, såfremt der er en elevator i bygningen. Side 19 af 77

22 De årige I nedenstående tabel 21 fremgår de åriges nuværende ejerforhold sammenholdt med deres ønske om ejerforhold, når de skifter bolig næste gang. Tabel 21: Nuværende og fremtidigt ejerforhold Nuværende ejerforhold Fremtidigt ejerforhold Ejerlejlighed 9 % 21 % Øvrig ejerbolig (Hus, landejendom mv.) 18 % 31 % Andelsbolig 4 % 0 % Privat lejebolig 27 % 6 % Almen lejebolig 39 % 13 % Privat eller almen lejebolig* - 23 % Andet 3 % 0 % Ved ikke 0 % 6 % Alle 100 % 100 % Note: Kun personer, der har svaret ja eller ved ikke til, at de forventer at blive boende i Aalborg Kommune, er medtaget i tabellen. Fremtidigt ejerforhold er en sammenlægning af flere spørgsmål, og kategorien Andet er en sammenlægning af flere svar, se bilag * Det spiller ingen rolle, om det er en almen- eller privatlejebolig På nuværende tidspunkt bor 9 procent i en ejerlejlighed, mens hver femte (21 procent) forventer at bo i en ejerlejlighed, når de skifter bolig næste gang. Knap hver femte (18 procent) bor i dag i hus mv. (øvrig ejerbolig), men dette ejerforhold er ønsket af knap hver tredje (31 procent), når de skifter bolig næste gang. I dag bor 66 procent i en lejebolig, hvoraf de 39 procent bor i en almen lejebolig. Der er dog kun 42 procent, der forventer at bo i en lejebolig næste gang, de skifter bolig. Med hensyn til lejeforhold foretrækker den største andel en almen lejebolig (13 procent) frem for den private lejebolig (6 procent). For 23 procent spiller det dog ingen rolle, om lejeboligen er almen eller privat. I tabel 22 fremgår de åriges nuværende boligstørrelse (antal rum) sammenholdt med deres ønske til boligstørrelse (antal rum) næste gang, de skifter bolig. Tabel 22: Nuværende og fremtidig boligstørrelse (antal rum) Nuværende antal rum i boligen Ønsket antal rum i en fremtidig bolig 1 rum 11 % 1 % 2 rum 35 % 23 % 3 rum 26 % 29 % 4 rum 13 % 26 % 5 rum 7 % 13 % 6 rum eller flere 8 % 7 % Ved ikke 0 % 1 % Alle 100 % 100 % Note: Kun personer, der har svaret ja eller ved ikke til, at de forventer at blive boende i Aalborg Kommune, er medtaget i tabellen. I dag har knap halvdelen (46 procent) 1-2 rum i deres bolig, og 39 procent har 3-4 rum. Derudover har kun 15 procent en boligstørrelse på 5 rum eller derover. Side 20 af 77

FREMTIDENS ALMENE. Hert UNGDOMSBOLIG. Et vidensgrundlag for etablering af fremtidens almene ungdomsbolig som del af strategisk byudvikling i Aalborg

FREMTIDENS ALMENE. Hert UNGDOMSBOLIG. Et vidensgrundlag for etablering af fremtidens almene ungdomsbolig som del af strategisk byudvikling i Aalborg FREMTIDENS ALMENE Hert UNGDOMSBOLIG Et vidensgrundlag for etablering af fremtidens almene ungdomsbolig som del af strategisk byudvikling i Aalborg Fremtidens Almene Ungdomsbolig Et vidensgrundlag for etablering

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 Vestbjerg afd. 16: Hanebjælken 1-161, Hanebjælken 70 118 og Mejlstedvej 30-52, Vestbjerg TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Befolkningens boligønsker. Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen

Befolkningens boligønsker. Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen Befolkningens boligønsker Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen Center for Bolig og Velfærd Realdania Forskning August 2009 Indhold 1. Indledning, konklusioner og sammenfatning... 4 Indledning... 4

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 Lindholm Afd. 10: Voerbjergvej 1-11B, Viaduktvej 19-23, Smedien 1-95, Uldalsvej 3, 7 13 og 20-34 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer

Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol.

Læs mere

Den almene lejeboligs udviklingsvilkår i landdistrikterne. Et casestudie af den almene lejebolig i Vejen Kommune

Den almene lejeboligs udviklingsvilkår i landdistrikterne. Et casestudie af den almene lejebolig i Vejen Kommune Den almene lejeboligs udviklingsvilkår i landdistrikterne Et casestudie af den almene lejebolig i Vejen Kommune 2014 Rapporten er udarbejdet af Boligkontoret Danmark med økonomisk støtte fra Ministeriet

Læs mere

Afdeling 15 Nr. Uttrup: Søndre Kongevej 20-110 360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 15, Nr. Uttrup

Afdeling 15 Nr. Uttrup: Søndre Kongevej 20-110 360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 15, Nr. Uttrup Afdeling 15 Nr. Uttrup: Søndre Kongevej 20-110 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 15, Nr. Uttrup INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier...

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 Københavns Kommune Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 2. TRIVSEL I TINGBJERG... 4 2.1 Beboernes baggrund for at flytte til området... 4 2.2 Generel trivsel i boligområdet... 5 2.3 Beboernes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 DE TRE TRIN I PROCESSEN... 3 INDSAMLING AF VIDEN... 4 OM AFDELING SVANEKE OG BELIGGENHED... 5 SKOLELUKNING OG GENÅBNING... 6 MÅLGRUPPER

Læs mere

Når teltpælene rykkes op

Når teltpælene rykkes op SBi 2010:12 Når teltpælene rykkes op Geografisk mobilitet i Danmark og dens årsager Når teltpælene rykkes op Geografisk mobilitet i Danmark og dens årsager Hans Skifter Andersen SBi 2010:12 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Indhold. "Boligpræferencer, boligvalg og livsstil" Bilagsdel

Indhold. Boligpræferencer, boligvalg og livsstil Bilagsdel "Boligpræferencer, boligvalg og livsstil" Bilagsdel Indhold Bilag A. At skifte bolig - en analyse...2 Introduktion...2 1. Familiesituation og livsstil...6 Tilflytterne fordelt på alder, køn, husstandstype

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune Koldings attraktivitet som bosætningssted Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune November 2011 For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge.

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge. N OTAT Kommunerne har brug for boliger til nye flygtninge D en 20. augus t 2014 8 ud af 10 kommuner har svært ved at finde billige permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det viser

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Bosætning i yderområder

Bosætning i yderområder Bosætning i yderområder Helle Nørgaard og Thorkild Ærø, Statens Byggeforskningsinstitut Der er gennem de senere år kommet fokus på bosætning i landets yderområder, både i den generelle debat og i planlægningskredse.

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

Boligpolitik for Køge Kommune 2009

Boligpolitik for Køge Kommune 2009 Boligpolitik for Køge Kommune 2009 Indhold 1 Indledning 3 2 Køge i et regionalt perspektiv forudsætninger og styrker 4 3 Befolkningens sammensætning 7 4 Boligmassens sammensætning 8 5 Den økonomiske bæredygtighed

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Fremtidssikringsanalyse Overblikket Afd. 238-0, Lærkebo, Lejerbo Aarhus INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 1 KONKRETE ANBEFALINGER... 1 INDLEDNING... 3 HVAD ER FREMTIDSSIKRING OG HVORFOR

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere