Endvidere deltog: Grete Galster, Marion Schwarz, Louise Bang, Mette Holme (referent), Lars Hviid (kirketjener).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endvidere deltog: Grete Galster, Marion Schwarz, Louise Bang, Mette Holme (referent), Lars Hviid (kirketjener)."

Transkript

1 Jægersborg Sogns menighedsråd Referat af menighedsrådsmødet den 18. februar 2014 Tilstede: Jens Bache (formand), Erik Wiborg (næstformand), Povl Bayer Knudsen (kasserer), Anders Helweg (bygningskyndig), Annette Juul Vangsted, Kirsten Krogh Nielsen, Dorte Klit, Lotte Weile, Stefan Buch, Lea Skovsgaard, Erik Høegh- Andersen og Anne Nielsen (kontaktperson) fra punkt 6. Endvidere deltog: Grete Galster, Marion Schwarz, Louise Bang, Mette Holme (referent), Lars Hviid (kirketjener). Fraværende: Dagsorden 1. Referat fra menighedsrådsmødet den 28. november Meddelelser fra formanden 3. Foreløbigt regnskab for Udkast til menighedsrådets beretning for Forslag om fælles regnskabsfunktion i Gentofte Provsti 6. Udvidelse af korsamarbejdet med Ordrup Kirke 7. Kirkens informationsmedarbejdet 8. Nyt fra udvalg m.v. 9. Emner til næste møde, den 23. marts Eventuelt Ad 1.: Referat fra sidste møde, 28. november 2013 Referatet blev godkendt. Ad 2.: Meddelelser fra formanden Jens Bache orienterede om følgende punkter: Kirkestatistikken og kollektregnskabet for 2013 Orientering om provstiudvalget Meddelelserne blev taget til efterretning. Ad 3.: Foreløbigt regnskab for 2013 Povl Bayer Knudsen orienterede om regnskabet. Det viser en stigning i løn i forhold til budgettet indenfor gruppe 3 på knap kr. Denne overskridelse skyldes bl.a. dobbelt løn på formål 31 i

2 forbindelse med organistens bevilgede orlov, merforbrug på formål 32, 33, 35 og 36 hhv. kirkelig undervisning, diakonal virksomhed, kirkekor og kirkekoncerter. Der er pt. brugt kr. til sjælesorgsamtaler under formål 33, og det besluttedes at evaluere forløbet sammen med Helle Hentzer, der nu er ved at afslutte sin terapeutuddannelse. Samlet set har man sparet tilsvarende på andre formålskonti, på bygninger (kirke og sognegård samt præsteboliger) og på administration, hhv. gruppe 2, 5 og 6, således at regnskabet ender med et lille overskud. Forslag til ændringer og omposteringer blev drøftet, og sidste frist for at få regninger med eller omposteringer foretaget, sat til tirsdag den 25. februar. Regnskabet kommer til godkendelse ved næste møde, onsdag den 12. marts, og det forelægges i kort form for menigheden den 23. marts. Ad 4.: Udkast til menighedsrådets beretning for 2013 Jens Bache præsenterede et udkast til beretningen. Evt. forslag til ændringer eller korrektur modtages gerne og senest en uge inden næste møde af hensyn til udsendelse af dagsorden etc. Ad 5.: Forslag om fælles regnskabsfunktion i Gentofte Provsti. Jens Bache orienterede om møderne forud for forslaget og om den fælles regnskabsfunktion. Indstillingen om at gå ind for at samarbejdet etableres, blev diskuteret og fulgt. Ligeledes besluttede rådet at følge indstillingen om at vente med at beslutte, om Jægersborg skal være en del af samarbejdet. Ad 6.: Udvidelse af korsamarbejdet med Ordrup Kirke Erik Høegh-Andersen orienterede om det nyetablerede korsamarbejde med Ordrup Kirke. Spirekoret har allerede medvirket ved gudstjenester i Ordrup kirke sammen med juniorkoret med stor succes. Rådet godkendte vedtægterne herfor. Ordrup sogn kan endnu ikke betale fuldt ud, men korbestyrelsen regner med, at de i fremtiden kan være fulde deltagere i finansieringen af korsamarbejdet. Ad 7.: Kirkens informationsmedarbejder Grete Galster forelagde orienteringen, udsendt af formanden den 3. februar, om samarbejdet med kirkens informationsmedarbejder. Rådet besluttede at følge informationsudvalgets indstilling om at indgå en fælles aftale med Egon Clausen om at afslutte samarbejdet med 3 måneders varsel til udgangen af juni Flere af de tilstedeværende gav udtryk for tilfredshed og stor glæde i forhold til det store, visuelle arbejde, som Egon Clausen har lagt i at forbedre og forny hjemmesiden. Ad 8.: Nyt fra udvalg m.v. Festudvalget Povl Bayer Knudsen orienterede. Festudvalget har sendt indbydelser ud til alle med nær tilknytning til kirken til festen den 21. marts. Udvalget anslår, at der vil være deltagere ved festen. Fristen for at melde til eller fra er den 3. marts. 2

3 Messehageludvalget Kirsten Krogh Nielsen orienterede om processen i tilblivelsen af den lilla messehagel. Kirsten har været i kontakt med Lisbet Friis, der er ved at finde og udvælge den rigtige lilla farve. Organisten Intet at berette. Kirkeudvalg Erik Wiborg orienterede om istandsættelserne efter kirkesynet og Arbejdstilsynets besøg. Afspærring af loftet ovenover orgelet er udført i overensstemmelse med Arbejdstilsynets påbud. Ventilationsanlæg er opsat på toilettet ved kirkekontoret og ved våbenhuset. Og kirkekontoret skal males. Èt tilbud er indhentet, og kirkeværge indhenter tilbud nr. 2, hvorefter istandsættelse/malerarbejde foretages over 2 dage. Kirketjener Lars Hviid kunne bidrage med at fortælle, at kirkeklokkerne har været tilset. Det er længe siden at motoren har været udskiftet, og én motor til én klokke koster ca kr. Præstegårdsudvalg Erik Wiborg Nissen orienterede ligeledes om den ny belysning i og ved præsteboligen på Prins Valdemars Vej 40. Varmeanlægget er efterset og ligeledes eftersyn af gasfyret. Aktivitetsudvalg Povl Bayer Knudsen orienterede om foredragsrækkerne med temaet det 20.årh.s teologer, som er godt i gang. Næste gang holdes foredraget om K. E. Løgstrup i Gentofte Sognegård den 5/3 og dernæst den 18/3 om Johs. Sløk i Jægersborg sognegård. Næste aktivitetsudvalgsmøde holdes den 25. februar. Indsamlingsudvalget Intet nyt at berette. Udstillingsudvalg Kirsten Krogh Nielsen orienterede. Den nuværende udstiller er Trine Conradsen, og udvalget har fået mange henvendelser fra kommende udstillere. Informationsudvalg Grete Galster orienterede. Kirkens Facebookside kører fint og der har været mange annoncer om koncerter og kirkelige arrangementer i aviserne. Kirkens hidtidige elektroniske kalendersystem Kirkesys bliver nedlagt i marts, og kirkens abonnement afsluttedes den 31/ Abonnementet på DKM s kalendersystem Kaboo som startede den 1/ , er ligeledes opsagt, da det endnu ikke var opsat til MAC-brugere, som lovet. Betalingerne for både kursus og abonnement er refunderet til kirkekassen, da DKM ikke kunne levere den lovede vare. Løsningen blev, at kirken er overgået til Kirkeweb, firmaet der har opkøbt Kirkesys kalendersystem, som de nedlægger i marts. Kirkens præster og medarbejdere har kørt med begge systemer siden ultimo januar Alt indhold som er tastet i 2014, flyttes manuelt over i det nye system, hvorefter kirken helt overgår til at bruge Kirkewebs kalender fra og med 1. marts. 3

4 Informationsudvalget regner med at udsende en ny, husstandsomdelt folder til næste år. Skoletjenesten Erik Høegh Andersen orienterede. Der arbejdes fortsat på at definere en ny struktur. Det er tanken, at der fortsat skal være fokus på det pædagogiske arbejde, men den administrative og løbende indsats skal styrkes. Der er et ønske om fremover at styrke repræsentantskabets rolle, så menighedsrådene fremover hver har to repræsentanter med, som så udpeger en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Regnskabet for 2013 viser et underskud i forhold til budgetteret. Dette skyldes til dels de uforudsete udgifter til en barselsvikar. Korbestyrelsen Erik Høegh Andersen orienterede. Menighedsrådet ved Ordrup kirke har som nævnt tidligere, tilkendegivet, at de er interesserede i et korsamarbejde med Gentofte og Jægersborgs spirekor og børnekor. Målet er, at de skal være tre ligeberettigede parter, som træner lokalt, men som samarbejder om indhold og optræden. Deltagere i Ordrup skal betale kontingent. Forslaget blev drøftet og vedtægterne godkendt under pkt. 6. Man arbejder på at få en sekretær, der skal hjælpe til med at koordinere og holde styr på kontingentindbetalingerne og listerne over kordeltagere i de 4 kor. Formanden Bente Frimodt-Møller fra korbestyrelsen er kommet med i kommunalbestyrelsen i Gentofte kommune, og Lone Nørgaard er valgt til bestyrelsen. Kontaktpersonen Intet at berette. Povl Bayer Knudsen spurgte til status på den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV) fra sidste år. Distriktsforeningen og landsforeningen Kirsten Krogh Nielsen orienterede om den forestående generalforsamling den 3. marts i Helsingør Stifts Distriktsforening sydøst og opfordrede flere af rådets medlemmer til at deltage. Flere meldte sig. Rådet besluttede, at opstille Kirsten Krogh Nielsen som delegeret til Landsforeningens årsmøde med stemmeret. Herefter orienterede Erik Wiborg om Inspirationskurset i januar og opfordrede flere medlemmer til at deltage næste år. Åbent Forum Kirsten Krogh Nielsen orienterede om forårets arrangementer. Tag programmet i sognegården eller i våbenhuset. Tilmelding til sommerturen og betaling herfor foregår på mødet tirsdag den 6. maj. Kirkekaffe Intet at berette Ad 9.: Emner til næste møde, onsdag den 12. marts, kl : Konfirmationsforberedelse, årsregnskab og årsberetning. 4

5 Ad 10.: Eventuelt Kirketjener Lars Hviid fortalte om det kursus han deltog i sidste år i Løgumkloster, som handlede om, hvordan menighedsråd med succes kan inddrage de frivillige i sognet til fælles kirke- og sogneprojekter. Oplægget ved kirketjener Lars Hviid blev diskuteret og taget til efterretning. Bogen Ledelse af frivillige lægges på kirkekontoret og kan lånes. Flere ideer kan fås på: Stefan Buch har meldt sig til at stå for bespisning ved næste møde. Mødet slut klokken Referent: Mette Holme 5

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af menighedsrådsmødet i Allerslev den 8. januar 2015 Tilstede: KB, FKC, TD-J, BK, IR, PM, LJ og ERP

Læs mere

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten.

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten. Dagsorden nr. 2. til menighedsrådsmøde Onsdag den 28. januar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Til

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: Lissi Sørensen, Anders Tornbjerg På mødet bliver følgende

Læs mere

1 Drøftelse af musik ved Sct Hans Kirke (D) Sanne, Susanne og Sven

1 Drøftelse af musik ved Sct Hans Kirke (D) Sanne, Susanne og Sven Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 29.04.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Afbud: Sara Deleuran (bestyrelsesmedlem) Mads Knudsen (suppleant) 1. Valg af ordstyrer. Lis Jensen. 2. Valg af referent. Nis Olsen

Afbud: Sara Deleuran (bestyrelsesmedlem) Mads Knudsen (suppleant) 1. Valg af ordstyrer. Lis Jensen. 2. Valg af referent. Nis Olsen Referat af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 16. januar 2015 kl. 20.00 og lørdag den 17. januar 2015 kl. 9.00 Svendborg Danhostel & Kursuscenter, Svendborg Til stede fredag aften og

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Davids kirke onsdag den 17. marts 2010 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Davids kirke onsdag den 17. marts 2010 kl. 19.30 ROSENVÆNGETS SOGN 22. marts 2010 Referat af menighedsrådsmøde i Davids kirke onsdag den 17. marts 2010 kl. 19.30 Møde nr. 7 Astrid Kappel Nielsen Christian Seidelin (afbud) Else Juul Green Esther Søeborg

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter

Læs mere

Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet. Referat fra menighedsrådets møde onsdag den 6. november 2013 kl. 18:30 i Kirkens Kontor, Langgade 4, Stege

Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet. Referat fra menighedsrådets møde onsdag den 6. november 2013 kl. 18:30 i Kirkens Kontor, Langgade 4, Stege Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra menighedsrådets møde onsdag den 6. november 2013 kl. 18:30 i Kirkens Kontor, Langgade 4, Stege a. Mødeadministration a1. Forplejning Før mødet blev der serveret

Læs mere

DFS generalforsamling den 9. marts 2013

DFS generalforsamling den 9. marts 2013 Dagsorden jævnfør DFS vedtægter: DFS generalforsamling den 9. marts 2013 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 4. Valg af referent. 5.

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Skåde Menighedsråd 11. marts 2015 Blad nr. 315 Formandens initialer: Godkendt

Skåde Menighedsråd 11. marts 2015 Blad nr. 315 Formandens initialer: Godkendt Skåde Menighedsråd 11. marts 2015 Blad nr. 315 Ordinært møde Tilstede: Bent Ole Bærenholdt, Jens Holger Geil, Ellen Goting, Andrea Gynther-Sørensen, Søren Gynther-Sørensen, Gillian Godette, Liv Krogh,

Læs mere

KURSUS-KATALOG. for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009

KURSUS-KATALOG. for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009 KURSUS-KATALOG for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009 Haderslev i december 2008 Til nye og gamle menighedsrådsmedlemmer Ved begyndelsen af en ny menighedsrådsperiode kan der for nye medlemmer

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere