Hovedstyrelsen i Dansk Friskoleforening vil se på foreningens struktur.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedstyrelsen i Dansk Friskoleforening vil se på foreningens struktur."

Transkript

1 206/ Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 5/2006 INDHOLD Forside Nyt fra Afdelingerne 1. Lovændring og prøveafvikling i næste skoleår 2. Lov om barselsudligning 3. Tjenesterejseaftale 4. Finanslovsforslag Gruppelivsordningen for ledere og lærere 6. Vejledning om godkendelse af vedtægter 7. Ny organisationsaftale m.v. 8. Ændringer vedrørende tilskud til specialundervisningen 9. Unges brug af medier Kurser Dansk Friskoleforenings struktur Hovedstyrelsen i Dansk Friskoleforening vil se på foreningens struktur. Der er indledt et arbejde med at drøfte foreningens struktur med henblik på at sikre en fremtidig struktur og organisering, der tilfredsstiller medlemmerne bedst muligt. Med denne skolemeddelelse vedlægger vi brev og spørgeskemaer til alle skoler, som vi beder jer om at forelægge bestyrelsen og tage stilling til. Spørgeskemaerne er målrettet forskellige grupper: forældre, bestyrelse, ledere, ansatte. Spørgeskemaerne Stor opbakning til konference skal være os i hænde igen senest den 6. oktober. Vi håber, I på denne måde vil bidrage til at drøfte Dansk Friskoleforenings fremtidige struktur. Det er afgørende for os, at vi hører medlemmernes vurdering af det nuværende arbejde, der finder sted i foreningen og ønsker eller konkrete ideer, der rækker fremad. Materialet vil blive analyseret og indgå i de kommende måneders arbejde med at finde eventuelt nye veje for foreningens arbejde. Dansk Friskoleforening afholder konferencen»friskolernes Nødvendighed«i Landstingssalen på Christiansborg mandag den 2. oktober Følgende uddannelsespolitikere deltager i panelet: Bertel Haarder (V), Christine Antorini (S), Søren Krarup (DF), Allan Niebuhr (KF), Margrethe Vestager (R), Pernille Vigsø Bagge (SF). Desuden vil der være repræsentanter fra erhvervslivet og de videregående uddannelser. Alle 150 pladser er nu optaget. Følg med på Barometret Frygt for frie skolers fremtid»n år 2001 har de frie skoler i Danmark været udsat for en række indsnævninger i deres bevægelsesfrihed, som må vække bekymring i liberale kredse. Hele grundtanken med de frie skoler står på spil, og man må med skam indrømme, at det er den Venstre ledede regering, der bl.a. har spændt for«(esben Lunde Larsen, Viborg Stifts Folkeblad, 6. september) Myten i Dansk Folkeparti»(...)Martin Henriksen (DF) er eksponent for det nationale hysteri, der præger debatten om muslimer og muslimske friskoler. Nye tal fra Undervisningsministeriet dokumenterer, at netop de muslimske friskoler ser ud til at have fundet nøglen til god integration. 41% af eleverne fra de muslimske friskoler går videre på gymnasiale uddannelser mod landsgennemsnittet på 23%«(Maren Skotte, Vejle Amts Folkeblad, 1. september 2006) Skoleåret er i fuld gang! - Vaarst Friskole Muslimsk skole afviser at være saudisk støttet»den muslimske friskole, Selam Friskole, afviser at være under indflydelse af en saudiarabisk bank, som har ydet et beløb i støtte til opførelsen af skolens bygninger gennem Dikev Fonden(...)Hverken Dikev Fonden eller den saudiarabiske bank har noget som helst med skolens drift eller undervisning at gøre. Det er udelukkende bestyrelsen, der bestemmer linien på skolen. «(Pernille Ammitzbøll, JP, 25. august 2006)

2 Nyt fra afdelingerne Fynske afdeling Der er weekendmøde den 15. og 16. september på Broby Fri- og Efterskole. Overskriften er»prøver, test og evaluering - hvad skal det til for?. Tilmelding kan ske til Friskolernes Kontor Jydske afdeling Sæt kryds allerede nu! De jydske friskoler afholder vintermøde på Houens Odde Spejdercenter ved Kolding den 20. og 21. januar Margrethe Vestager, Flemming Christian Nielsen og Per Warming taler ud fra temaet»drømmen om frihed«. Tilmelding kan ske til Friskolernes Kontor Sjællandske afdeling Møde i Sjællandske afdeling tirsdag den 7. november kl. 17 under overskriften:»hvor er vi i friskolerne - hvor kører vi hen?«. Der vil være indlæg af tidligere landsformand Anna Skriver med efterfølgende gruppedebat samt opsamling og naturligvis ind imellem kaffe og spisning. Pris for deltagelse 125 kr. pr. person. Tilmelding kan ske til Friskolernes Kontor senest d. 27. oktober. 1. Lovændring og prøveafvikling i næste skoleår I Skolemeddelelse nr. 3 og 4/2006 har vi gennemgået de væsentligste ændringer vedr. prøveafvikling i grundskolen. I det følgende skal vi omtale nogle af de punkter, som ikke var endeligt afklaret, da de nævnte skolemeddelelser blev udsendt. Hvad angår den eksterne censur ved de skriftlige afgangsprøver, var det uafklaret, hvordan det kommunale censorkorps skulle forstås. Vi har drøftet sagen med Undervisningsministeriet, som den 17. august har udsendt et uddybende brev til skoleforvaltninger, folkeskoler og friskoler m.v. Det fremgår af brevet, at skolerne skal anvende ekstern censur ved de skriftlige prøver efter de samme principper som hidtil har været gældende for den mundtlige censur. Skolerne kan indgå i censorsamarbejde med andre frie skoler og de kommunale censorkorps, og ministeriet anbefaler, at der sker udveksling af censorer mellem kommuner indbyrdes og mellem kommuner og frie skoler. Friskolerne skal være opmærksomme på de afvigelser i friskoleloven, der gælder for fagene kristendomskundskab og historie. Disse er tidligere omtalt, men prøvefrie skoler skal huske, at prøvefriheden forudsætter anmeldelse til Undervisningsministeriet. Ministeriet har ved brev til skolerne af 11. august præciseret anmeldelsesfristen den 15. september. Hvis skolerne ikke overholder denne frist, skal de altså afvikle de obligatoriske prøver i sommeren Det fremgår også af ministeriets brev, at den samme frist gælder for skoler, som ikke ønsker at afholde prøven i kristendomskundskab og historie eller ønsker, at prøven i historie altid skal afvikles som mundtlig prøve. Af et udkast til ændring af prøvebekendtgørelsen fremgår, at anmeldelsesfristen i fremtiden må forventes at blive 1. juni. En anmeldelse gælder indtil skolen til en gyldig dato oplyser, at skolen ønsker at ændre den tidligere anmeldelse. En del skoler har henvendt sig, fordi de finder det uklart, om deres værdigrundlag giver mulighed for fritagelse for prøve i kristendomskundskab/historie. Undervisningsministeriet har oplyst, at det er skolens egen vurdering af sit værdigrundlag, der er afgørende og herunder, om skolen mener, at dens undervisning afviger så meget fra folkeskolens, at en prøveafvikling ikke vil være relevant. En skole kan således godt have kristendomskundskab på skemaet og alligevel blive fritaget for at foranstalte prøve i faget. Eleverne vil i stedet få udtrukket et alternativt fag (gælder dog ikke ved mundtlig prøveafvikling i historie). Anmeldelse om fritagelse sker til Undervisningsministeriet, Folkeskolens afsluttende prøver, Frederiksholms Kanal 26, 1220 København K eller Der er udsendt ændring til prøvebekendtgørelsen den 30. juni 2006, og der foreligger p.t. endnu en bekendtgørelsesændring til høring. Skolerne anbefales at følge udviklingen via Undervisningsministeriets hjemmeside. 2. Lov om barselsudligning Vi har tidligere omtalt den nye lov om barselsudligning, som træder i kraft den 1. okt ATP har i august udsendt en udmærket vejledning om den nye ordning, som benævnes Barsel.dk, men allerede er blevet døbt ATP-barsel. Det præciseres, at alle ansatte, for hvem der betales ATP-bidrag, er omfattet af ordningen, medmindre de er omfattet af anden godkendt barselsfondordning. På friskolerne betyder det, at alle medarbejdere ud over ledere, lærere og børnehaveklasseledere skal indgå i den nye ordning. Det årlige bidrag vil udgøre 936 kr. pr. årsværk. Skolerne skal sørge for indberetning til Barsel.dk via lønsystemet eller ATP s selvbetjeningsside (www. arbejdsgiver.net). Refusion opnås automatisk, hvis lønnen overstiger barselsdagpengene, og skolen ansøger om disse ved kommunen på blanketterne DP 401 og DP Tjenesterejseaftalen Undervisningsministeriet har den 15. august udsendt en skrivelse til skolerne om de problemer, der er opstået i forbindelse med tjenesterejseforsikring. Det fremgår af tjenesterejseaftalen i staten, at skolerne ved tjenesterejser i udlandet skal tegne syge- og hjemtransportforsikring, rejseulykkesforsikring samt rejsegodsforsikring for de ansatte. Efter at staten pr. 1. januar 2006 har inddraget forsikringen som en del af den statslige selvforsikring, kan statsinstitutioner ikke tegne rejseforsikringer hos Europæiske Rejseforsikring. Ministeriet gør opmærksom

3 på, at dette forbud ikke gælder frie skoler, og såfremt der opstår problemer, skal skolerne oplyse deres status som frie skoler. Tjenesterejse kan defineres som en rejse, den ansatte foretager i kraft af sit arbejde. På skolerne vil der altså primært være tale om lærere på studierejser eller som ledere af lejrskoler m.v. i udlandet. 4. Finanslovsforslag 2007 Taksterne i finanslovsforslaget for 2007 er nu offentliggjort. Ministeriet har elektronisk underrettet skolerne om det fremsatte finanslovsforslag. Driftstilskuddet er fastsat til 75% af udgiften pr. elev i folkeskolen 2004, tillagt beregnede pensionsudgifter og fremregnet til 2007-niveau. Skolerne bør være opmærksomme på, at et finanslovsforslag kan ændres, indtil finansloven er vedtaget i Folketinget. Finanslovstaksten pr. elev er steget med ca. 2,7%. Den generelle fremskrivning af finanslovstakserne er på ca. 2,4%. I det følgende oplyser vi de centrale takster i finanslovsforslaget, idet de tilsvarende tal fra 2006 bringes til sammenligning: Driftstilskud pr. elev: (= finanslovstaksten) kr kr. Til særtilskud vil fragå *): kr kr. Generelt tilskud *):(gennemsnit pr. elev) kr kr. Ekstra driftstilskud pr. kostelev: kr kr. Takst for bygningstilskud pr. elev: kr kr. Takst for SFO-tilskud pr. elev: kr kr. Handicappede, anslået gennemsnit*): kr kr. Tilskud pr. sprogstimuleringselev: kr kr. *) Særtilskud er bevilling til specialundervisning mv., bevilling til Fordelingssekretariatet (Vikarkassen), en særbevilling til de tyske mindretalsskoler samt bidrag til Barselsfonden på 8,2 mio. kr. Det generelle tilskud til den enkelte skole kan pr. elev blive større eller mindre, idet der sker regulering efter elevernes alder, skolens regionalfaktor og skolens størrelse. Under download på hjemmesiden kan man finde et skema til beregning af statstilskud efter de nye bestemmelser om grundtilskud, fællestaxameter og undervisningstaxameter. Da Undervisningsministeriet har udmeldt gennemsnitstaksten for handicappede, er den gengivet ovenfor. Den er imidlertid ret uinteressant, da den kun vedrører det budgetterede beløb, som staten har afsat, efter at amterne ved nedlæggelse ophører med at finansiere elevudgifter over kr. pr. elev. Beløbet tillægges den bevilling til specialundervisning, der som vist ovenfor fragår til særtilskud. Særpuljen på i alt 3,7 mio. kr. er i øvrigt aktivitetsstyret og vil altså blive reguleret efter det faktiske behov. Til specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede elever er bevillingen hævet med 7 mill. kr. til 176,2 mio. kr. Vikarkassens bevilling er steget med 2,9 mio. kr. til 69,2 mio. kr. Fripladsudvalgets bevilling er uændret 20,8 mio. kr. og hertil kommer 5,4 mill kr. til fripladsordning for skolefritidsordningerne. Befordringsbevillingen blev på finanslov 2006 sparet væk, idet man dog har bevaret en restbevilling på 1,1 mill. kr. til syge og handicappede elever og efter et intensivt politisk arbejde en ændret restbevilling på 15,8 mio. kr., hvoraf de 2,2 mio. kr. blev reserveret de tyske mindretalsskoler. Bevillingen er nu hævet til 18,6 mio. kr. På de ovenstående takster vil man endvidere bemærke, at bygningstaksten er nedsat. Dette skyldes en lavere fremskrivning samt et såkaldt effektiviseringskrav, der indebærer en besparelse på 7,5% (oven i sidste års tilsvarende besparelse). De nye tilskudstakster: Medmindre skolerne er omfattet af overgangsordning, vil tilskud kunne beregnes ved anvendelse af følgende takster: Grundtilskud pr. skole (dog max kr. pr. elev): kr. Fællesudgiftstaxameter. Pr. elev for de første 220 elever kr. Pr. elev over 220 elever kr. Undervisningstaxameter. Pr. elev under 13 år kr. Pr. elev på 13 år eller derover kr. Det beregnede tilskud vil være gældende i stedtillægsområde 2 og 3, mens man i områderne 4, 5 og 6 skal tillægge ekstra 2% (regionaliseringsfaktor 1,02). Taksterne skulle i henhold til aftale have været endelige, men tekniske forhold medfører i år, at taksterne vil blive endelig fastsat, når samtlige indberetninger fra skolerne er opgjort. Tallene forventes dog ikke at blive væsentligt anderledes.

4 5. Gruppelivsordningen for ledere og lærere Friskolens ledere, lærere og børnehaveklasseledere er obligatorisk omfattet af den statslige gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Personalestyrelsen har den 29. juni udsendt nyt cirkulære herom, men den eneste regulære nyhed er, at Forenede Gruppeliv fra 1. januar 2007 er tilmeldt pensionsinfo, hvorefter alle gruppelivsforsikrede vil kunne se deres forsikringsdækning på For Øvrige ansatte kan der gennem Willis tegnes en tilsvarende gruppelivsforsikring i Topdanmark. Gruppelivsforsikringerne giver en forsikringserstatning ved dødsfald på op til kr. til de efterladte eller en udbetaling på kr. ved en lang række kritiske sygdomme. 6. Vejledning om godkendelse af vedtægter Som varslet i den seneste skolemeddelelse har Undervisningsministeriet den 5. juli udsendt en vejledning om vedtægter for friskoler og private grundskoler. Vejledningen præciserer ministeriets godkendelsesgrundlag og godkendelsesprocedure. Skolerne har modtaget vejledningen, men den kan også findes på ministeriets hjemmeside. I forlængelse af den nye vejledning vil Dansk Friskoleforening i nær fremtid udarbejde et nyt forslag til vedtægt, da den nye vejledning godkender vedtægtsforhold, som ministeriet ellers har nægtet at godkende. ansøgninger må forventes at medføre en vis omlægning, da det aldrig har været hensigten, at ministeriet skal vurdere en lang række ansøgninger fra næsten alle skoler. 9. Unges brug af medier Der er på det seneste sat fokus på de unges anvendelse af de elektroniske medier, hvor ikke mindst chat på nettet har givet anledning til megen opmærksomhed. Ungdomsringen arrangerer den 30. og 31. oktober temakonferencer om unges brug af medier, hvor bl.a. ARTOs direktør deltager. Det er hensigten at skærpe institutionernes opmærksomhed på nødvendigheden af at formulere en politik for anvendelse af medierne i fx. skoletiden. Friskolerne har via mail modtaget en indbydelse til at deltage i konferencerne, og der skal henvises til det udsendte program. Med venlig hilsen Cecil Christensen kontorleder 7. Ny organisationsaftale m.v. I skolernes sommerferie blev organisationsaftale og arbejdstidsprotokollat underskrevet af overenskomstparterne, og begge aftaler samt fællesoverenskomsten kan downloades fra Personalestyrelsens hjemmeside. Da originalaftalerne kan være svære at forstå, er vi i gang med at redigere nye udgaver af det orange hæfte og det gule hæfte, som mange i øvrigt har bestilt ekstraeksemplarer af. Det udsendes til skolerne i 2 eksemplarer. 8. Ændringer vedrørende tilskud til specialundervisningen I meddelelse nr. 4/2005 har jeg senest omtalt arbejdet med at omlægge bevillingssystemet vedr. ekstratimer til specialundervisning. Det har vist sig at være en meget vanskelig opgave, hvis der skal tages hensyn til de mangeartede problemstillinger, der gør sig gældende. På nuværende tidspunkt forventes det, at Undervisningsministeriet i løbet af efteråret kan udsende nye retningslinier vedr. ansøgning og bevilling. I modsætning til verserende rygter kan jeg oplyse, at bevillingen ikke beskæres, men det stigende antal

5 Kurser Skolernes egne kurser 9. september begynder»mål og teamsamarbejde«med Marianne Grønbæk på Klovborg Friskole september - Nordskovens Friskole begynder deres kursus»relationer og hjerneprocesser i læringssamvær«med Susan Hart 14. september - Hanstholm Friskole begynder deres kursus i»vild pileflet«i samarbejde med Hanstholm Naturskole. Nye kurser november afholdes»de frie skolers Fællesmøde«, der i år finder sted på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Program er udsendt i uge november afholdes»introduktionskursus for nye friskolemedarbejdere«på Højskolen Snoghøj ved Fredericia november afholdes kurset»skoleleder i friskolen«på Vejle Idrætshøjskole, og det er denne gang delkurserne»fra specialist til leder«med Jens Peter Jensen og»værdibaseret ledelse«med Helge Bekke-Hansen. Ledige pladser på andre kurser Der er endnu ledige pladser på følgende udbudte kurser: oktober, friskolernes eget»musikkursus«på Den frie Lærerskole oktober,»de frie skolers Inspirationskursus«for musiklærere på Musik- og Teaterhøjskolen. Alle skolens forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer er medlemmer af Dansk Friskoleforening. Foreningen blev stiftet 1886 og har i dag 261 medlemsskoler og cirka elever. Foreningen består af Jydske, Fynske og Sjællandske afdelinger. De tre afdelingsstyrelser udgør tilsammen foreningens hovedstyrelse. Foreningens skolepolitiske sekretariat er Friskolernes Kontor i Fåborg. Kontakt os, hvis du har gode ideer, vigtig information, ris og ros på Skolemeddelelser friskoler.dk Cecil Christensen Maren Skotte Du kan abonnere på dette nyhedsbrev på foreningens hjemmeside, hvorfra det også kan downloades - se På kan du følge udbuddet af kurser, tilmelde dig og bestille direkte mail ved ændringer. Friskolernes kontor Prices Havevej Fåborg Telefon Telefax Kegnæs Friskole

Dansk Friskoleforening har det senste års tid samarbejdet med Undervisningsministeriet og repræsentanter

Dansk Friskoleforening har det senste års tid samarbejdet med Undervisningsministeriet og repræsentanter 206/1 01.09.08 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 5/2008 INDHOLD Forside Ny tilsynsmodel til gennemsyn Tilsynsmodellen fremlægges for baglandet. Vi har brug for at høre din mening! Diverse nyheder 1. Copydan

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler -1-206/1 05.09.05 6 Meddelelse nr. 6/2005 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Udsendes i 3 eksemplarer: Til lærerværelset bestyrelsen kontoret (Bør i øvrigt kopieres i nødvendigt omfang). 1. Tilskud

Læs mere

Meget nyt og en hel del velkendt... Du kan stadig finde meget materiale, som også var tilgængelig på den forrige hjemmeside.

Meget nyt og en hel del velkendt... Du kan stadig finde meget materiale, som også var tilgængelig på den forrige hjemmeside. 206/1 23.11.11 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 5/2011 INDHOLD Velkommen til ny hjemmeside Diverse nyheder Dansk Friskoleforening har fået ny hjemmeside, som også henvender sig til forældre og ansatte.

Læs mere

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 3/2010. Ny brochure om Dansk Friskoleforening INDHOLD

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 3/2010. Ny brochure om Dansk Friskoleforening INDHOLD 206/1 09.06.10 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 3/2010 INDHOLD Ny brochure om Dansk Friskoleforening Diverse nyheder Administrative nyheder: 1.»Gavefonden«2. Friskolernes bidrag til genopretning af dansk

Læs mere

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 7/2007 INDHOLD. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. Barometret. Det sker. Forside

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 7/2007 INDHOLD. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. Barometret. Det sker. Forside 206/1 12.12.07 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 7/2007 INDHOLD Julehilsen fra Friskolernes Kontor Forside Diverse nyheder 1. Lovprogram på undervisningsområdet 2. Forsikringssamarbejdet 3. Rejsesygesikring

Læs mere

Er koblingsprocenten i fare?

Er koblingsprocenten i fare? Er koblingsprocenten i fare? F inanslovsforhandlingerne er i fuld gang, mens disse linjer skrives. De frie grundskolers tilskud er i spil, fordi regeringen har foreslået en generel besparelse på 1 %, hvilket

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 9. maj 2012. Skolemeddelelse nr. 3, 2012

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 9. maj 2012. Skolemeddelelse nr. 3, 2012 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg den 9. maj 2012

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Marts 2011 issn 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Skolemeddelelse nr. 7, november 2012

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Skolemeddelelse nr. 7, november 2012 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Skolemeddelelse nr. 7,

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Forslag til finanslov for 2015

Forslag til finanslov for 2015 Nr. 10 26.08.2014 INDHOLD Administrative nyheder Finanslovsforslag for 2015 Skøn over skolens tilskud 2015 Taksterne: UV- tilskud og andre tilskud Forslag til finanslov 2015 vigtige tal Beregning af skolens

Læs mere

FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne.

FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. 1 Invitation til møde 15. januar, dagen før Folketinget drøfter Undervisningsministerens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn:

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) samt efterskoler og husholdningsskoler

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Tilskud til

Læs mere

Velkommen til nye nyhedsbreve

Velkommen til nye nyhedsbreve Side 1 21.05.14 Nr. 1 INDHOLD Velkommen til nye nyhedsbreve Administrative nyheder 1. Nye krav til ligestilling 2. Hvordan udregnes feriegodtgørelse? 3. Ferievejledning 2014 4. Mulighed for at søge støtte

Læs mere

OBS! Skolerne bliver kun omfattet af aftalen, hvis de tilmelder sig.

OBS! Skolerne bliver kun omfattet af aftalen, hvis de tilmelder sig. Til: Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 10. oktober 2013 Skolemeddelelse

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr.

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler -1-206/1 28.02.05 1 Meddelelse nr. 1/2005 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Udsendes i 3 eksemplarer: Til lærerværelset bestyrelsen kontoret. (Bør i øvrigt kopieres i nødvendigt omfang). 1. Lovforslag

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

LC-vejledning om konflikt OK 08

LC-vejledning om konflikt OK 08 LC-vejledning om konflikt OK 08 Indhold Forord...4 Overenskomstforhandlinger og lovlige konflikter...5 Overenskomstforhandlinger...5 Forligsinstitutionen...6 De kollektive kampskridt... 6 Varsling af kollektive

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere