Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser"

Transkript

1 Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august Der er ingen egentlige overraskelser i finanslovsforslaget udover en omstillingsreserve for 2014, svarende til 2 pct. af omsætningen eller en samlet besparelse for de gymnasiale uddannelser på ca. 212 mio. kr. Alle elevtakster undtagen bygningstaksterne er pris- og løn reguleret med 1,1 pct. Bygningstaksterne reguleres ud fra en faktor sammensat af ændringerne i byggeprisindekset og renterne. Med den nyværende økonomiske situation betyder det at reguleringen bliver negativ, svarende til -3,1 pct. Hvis taksten havde været uændret, ville de gymnasiale uddannelser sammenlagt have fået 40 mio. kr. ekstra i Det giver Undervisningsministeriet luft i rammerne til elevstigninger mv. Problemet med den negative regulering for skolerne er at det ikke er sikkert at denne besparelse kan realiseres. For det første har en del af de almene gymnasier og VUC kurser allerede optaget lån; her er det uvist om de har nået at få hele rentefaldet med. For det andet er det ressourcekrævende at omlægge lån for de skoler der allerede har realkreditlån. Det vil have betydning for skolernes økonomi på kort sigt. I finanslovsforslaget er der besparelser for 123 mio. kr. for de gymnasiale uddannelser. Det svarer til gennemsnitligt 900 kr. pr. årselev/kursist. Herudover bliver uddannelserne efterreguleret i begyndelsen af 2011 for en forventet budgetoverskridelse i 2010, svarende til 1 pct. af tilskuddet samt en efterregulering af barselsordningen. Samlet set er det forventningen at institutionerne bliver trukket yderligere 120 mio. kr., svarende til ca. 850 kr. pr årselev/årskursist. Disse besparelser (i det følgende omtalt som dispositionsbegrænsning) findes ikke direkte i finanslovsforslaget, men er indarbejdet som en hjemmel. Besparelserne blev varslet i sommerferien 2010, men der er stor sandsynlighed for at skolerne ikke har nået at tilpasse udgifterne for den sidste del af året. Derfor er det forventningen at en stor del af besparelserne skal hentes i budgetåret Samlet set er der dermed besparelser for 243 mio. kr. eller gennemsnitligt kr. pr. årselev/årskursist. Det svarer til ca. 2,4 pct. af uddannelsernes samlede ramme. Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Beregnet pr. årselev I mio. kr. afrundet nærmeste 50 stx/hf FFL stx/hf dispositionsbegrænsning Samlet stx/hf hhx/htx FFL hhx/htx dispositionsbegrænsning Samlet hhx/htx hf-enkeltfag FFL hf-enkeltfag dispositionsbegrænsning Samlet hf-enkeltfag Samlet FFL Samlet dispositionsbegrænsning I alt Herudover bliver hf-enkeltfag ramt af regeringens såkaldte Genopretningsplan med stigende deltagerbetaling og forringelser af SVU. Dette fremgår af finansloven ved en reduktion i undervisningstaxametrene samt et estimeret årskursistfald på over 700 årskursister. Ser man på de

2 reelle kursisttal for VUC i 2009, svarer det i finanslovsforslagets estimerede kursisttal til et fald på 9-10 pct. GL kan konstatere at regeringen fortsat tror at man kan spare sig til uddannelsesinstitutioner i verdensklasse. Det er perspektivløst at forsøge at genoprette landets økonomi og sætte gang i vækst og udvikling ved at lave hovedløse besparelser på undervisning og forskning. Herudover modarbejder regeringen deres egen målsætning om at 95 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse; det er en vanskelig opgave at spare sig til lavere frafald. Det er direkte hæmmende for den livslange læring og Danmarks lange tradition for lige adgang t il uddannelse at sætte deltagerbetalingen voldsomt i vejret for deltagelse i almen voksenuddannelse - endda med indførelse af fuld brugerbetaling for voksen med en videregående uddannelse. Stigningen i deltagerbetalingen vil få betydning for aktiviteten og dermed også mindske udbudet for de resterende kursister. Der er risiko for at denne problemstilling vil være størst for udbuddet i udkantsområderne. GL finder det kritisabelt at de gymnasiale uddannelser er sat til at spare ressourcer for et budgetår der allerede var igangsat med den begrundelse at statens samlede budgetter var overskredet. En overskridelse af budgetterne for de gymnasiale uddannelser kan kun begrundes med at der har været øget optag og/eller mindsket frafald. Besparelser på Stx/hf Ser man på de samlede besparelser på stx/hf, er der følgende hovedkonklusioner: At der er samlede besparelser i 2011 i forhold til 2010 på godt 150 mio.kr. for stx og hf. Heraf er halvdelen dispositionsbegrænsning fra 2010 og resten er nye besparelser på FFL Det svarer til at der til hver elev vil være knapt kr. mindre til rådighed i 2011 i forhold til 2010 eller knap kr. pr. klasse. Det er både FFL reduktionen og dispositionsbegrænsningen fra 2010 baseret på års elever (alt inkl.) Besparelserne i absolutte tal pr. årselev er større for hf end for stx. Frem mod 2014 vokser det til ca. det dobbelte idet der indføres en omstillingsreserve på 2 procent (145 mio.kr.) i 2014; en reserve som der ikke er sat ord på hvad den skal bruges til. Tabel 2 Besparelser for stx/hf i mio. kr. Genopretningsplan besparelse 0,6 pct. 42 Indkøb, adm. fællesskaber og SU 19 Digitalisering af de studieadministrative opgaver 8 Elevkvoteordning 4 I alt pr årselev (afrundet) pct Barselsregulering I alt 2010 og FFL pr årselev (afrundet) 1700

3 En mere detaljeret opgørelse over besparelserne findes i tabel 2. Heraf ses at tidligere varslede besparelser, herunder administrative fællesskaber, indkøbsaftalerne og digitaliseringen af SU, udgør yderligere en besparelse på 19 mio. kr. i Besparelserne vedrørende digitalisering af de studieadministrative opgaver svarer til 8 mio. kr., og en såkaldt elevkvoteordning (indholdet er ved at blive undersøgt) giver en tilsvarende besparelse på 4 mio. kr. Regeringens grønthøster af en genopretningsplan giver en besparelse på 42 mio. kr. Samlet set er der besparelser i FFL 2011 på 73 mio. kr. Udover disse besparelser er der 66 mio. kr. som følge af en samlet statslig budgetoverskrivelse for 2010 samt en regulering af den statslige barselsordning på grund af flere udgifter end forventet, estimeret til omkring 14 mio. kr. Samlet set betyder det en beregnet besparelse på 154 mio. kr. eller omkring kr. pr årselev. Det svarer til en besparelse på knap kr. pr. klasse og ca. 2 pct. af rammen. Der vil være tilsvarende besparelser for de private gymnasier og hf-kurser da taxameteret følger udviklingen i de offentlige, selvejende gymnasier. Herudover rammer den forhøjede deltagerbetaling de skoler der udbyder hf- og stx-enkeltfag. Det medfører en takstreduktion på 1.8 pct. som det dog er forventningen at skolerne får igen via den forhøjede deltagerbetaling. Den forhøjede deltagerbetaling kan have konsekvenser for den samlede aktivitet og udbud. Taxameterændringen på stx og hf ved FFL 2011 Hvis der foretages en sammenligning at stx og hfs elevtakster gældende fra 2011 med taksterne for 2010 (i 2011-niveau), har der sammenlagt været et fald i taksterne pr. årselev på stx svarende til 673 og på hf svarende til kr. pr. årskursist. Dette beregnede fald er hvad der får direkte konsekvenser for skolerne. Årsagen til at dette ikke nødvendigvis stemmer overens med den i tabel 1 beregnede besparelse, er afrundingen af elevtaxametrene. Tabel 3 - Takstudviklingen fra 2010 til 2011 for stx/hf Undervisning Færdiggørelse Fællesudgift Bygning Samlet ændring pr årselev stx hf Besparelser på hhx/htx På det erhvervsgymnasiale område er der følgende økonomiske hovedkonklusioner: Samlet set skal der spares omkring 70 mio. kr. for de erhvervsgymnasiale uddannelser; heraf er omkring ca. 30 mio. kr. dispositionsbegrænsninger fra 2010 og resten besparelser for FFL Det svarer samlet til kr. pr. årselev eller omkring pr. klasse. Besparelserne i absolutte tal pr. årselev er større for htx end for hhx. I 2014 indføres der en omstillingsreserve på 2 procent (50 mio.kr.). En reserve som der ikke er sat ord på hvad den skal bruges til.

4 Tabel 4 Besparelser for hhx/htx i mio. kr. Genopretningsplan besparelse 0,6 pct. 15 Indkøb, adm. fællesskaber og SU 13 Digitalisering af de studieadministrative opgaver 9 Elevkvoteordning 1 I alt pr årselev (afrundet) pct Barselsregulering I alt 2010 og FFL11 70 pr årselev (afrundet) 1800 En mere detaljeret opgørelse over besparelserne ses af tabel 4. De tidligere varslede besparelser, herunder administrative fællesskaber, indkøbsaftalerne og digitaliseringen af SU, udgør yderligere en besparelse på 13 mio. kr. i Besparelserne vedrørende digitalisering af de studieadministrative opgaver svarer til 9 mio. kr., og en såkaldt elevkvoteordning (indholdet er ved at blive undersøgt) giver en besparelse på 1 mio. kr. Regeringens grønthøster af en genopretningsplan indhenter en besparelse på 15 mio. kr. på de erhvervsgymnasiale uddannelser. Samlet set er der besparelser i FFL 2011 på 39 mio. kr. Udover disse besparelser spares der 26 mio. kr. som følge af den samlet statslige budgetoverskrivelse for 2010 samt en regulering af den statslige barselsordning på grund af flere udgifter end forventet, estimeret til omkring 5 mio. kr. Samlet set betyder det en beregnet besparelse på 70 mio. kr. eller omkring kr. pr årselev. Det svarer til en besparelse på omkring kr. pr. klasse eller knap 2,8 pct. af den samlede ramme. Taxameterændringen på hhx og htx ved FFL11 Ved sammenligning af hhx og htx elevtakster gældende fra 2011 med taksterne for 2010 (i niveau), har der sammenlagt været et fald i taksterne pr. årselev på hhx svarende til 778 kr. og på htx et fald på 924 kr. pr. årselev. Dette beregnede fald er hvad der får direkte konsekvenser for skolerne. Årsagen til at dette ikke nødvendigvis stemmer overens med den i tabel 4 beregnede besparelse, er afrundingen af elevtaxametrene. Tabel 5 - Takstudviklingen fra 2010 til 2011 for hhx/htx Undervisning Færdiggørelse Fællesudgift Bygning Samlet ændring pr årselev hhx htx

5 Besparelser for hf-enkeltfag på VUC De overordnede beregninger for hf-enkeltfag i forhold til forslag til finanslov 2011 samt efterreguleringerne for 2010 er følgende: Samlet set skal der spares omkring 20 mio. kr. for hf-enkeltfag på VUC. Heraf er omkring halvdelen dispositionsbegrænsninger fra 2010 og resten besparelser for FFL Samlet set svarer det til over kr. pr. årskursist. Hertil kommer aftalen om forhøjet deltagerbetaling, der var en del af regeringens såkaldte genopretningsplan. Den betyder en nedsættelse af taksterne svarende til 21 mio. kr. samlet for AVU og hf på VUC. Årskursisttallet for hf-enkeltfag er nedsat med næsten 10 pct. (hvis man ser på de faktiske elevtal for 2009) primært som følge af genopretningsplanens indførelse af fuld brugerbetaling til personer med en videregående uddannelse. Den fulde brugerbetaling vil svare til at VUC skal opkræve en deltagerbetaling på omkring kr. pr kursist afhængig af fag og niveau. I 2014 indføres en omstillingsreserve på 2 procent (17 mio.kr.). En reserve som der ikke er sat ord på hvad den skal bruges til. Bag de overordnede beregninger gemmer der sig flere besparelser (jf. tabel 6). De tidligere varslede besparelser, herunder administrative fællesskaber, indkøbsaftalerne og digitaliseringen af SU, udgør yderligere en besparelse på hf-enkeltfag, svarende til 4 mio. kr. i Besparelserne vedrørende digitalisering af de studieadministrative opgaver er opgjort til 0,5 mio. kr., og en såkaldt elevkvoteordning (indholdet er ved at blive undersøgt) giver en tilsvarende besparelse. Regeringens såkaldte genopretningsplan indhenter en besparelse på 5 mio. kr. Samlet set er der besparelser i FFL11 for hf-enkeltfag på 10 mio. kr. Udover disse besparelser spares der 8 mio. kr. som følge af den samlet statslige budgetoverskrivelse for 2010 samt en regulering af den statslige barselsordning på grund af flere udgifter end forventet, estimeret til omkring 2 mio. kr. Samlet set betyder det en beregnet besparelse for hf-enkeltfag på 20 mio. kr. eller omkring kr. pr årskursist. Det svarer til ca. 2,2 pct. af den samlede ramme. Tabel 6 Besparelser for hf-enkeltfag i mio. kr. Genopretningsplan besparelse 0,6 pct. 5 Indkøb, adm. fællesskaber og SU 4 Digitalisering af de studieadministrative opgaver 0,5 Elevkvoteordning 0,5 I alt pr årselev (afrundet) pct Barselsregulering I alt 2010 og FFL11 10 pr årselev (afrundet) 2150 Taxameterændringen på hf-enkeltfag ved FFL 2011

6 Ved sammenligning af taksterne for hf-enkeltfags kursisttakster gældende fra 2011 med taksterne for 2010 (i 2011-niveau) har der sammenlagt været et fald i taksterne pr. årskursist på taksten med den lave deltagerbetaling (1) på 1648 kr. og for den høje deltagerbetaling (2) på kr. Dette beregnede fald er hvad der får direkte konsekvenser for skolerne. Tabel 7 - Takstudviklingen fra 2010 til 2011 for hf-enkeltfag takst 1 og 2 Undervisning Fællesudgift Bygning Samlet ændring pr årskursist hf-e hf-e Forskellen på 1 og 2 er niveauet for deltagerbetalingen, hvor deltagerbetalingen for 1 er 450 og for 2 er 1100 med virkning fra 2011 Årsagen til at takstændringerne på hf-enkeltfag (tabel 7) er væsentligt højere end beregnet i tabel 6, er at der her også er medtaget faldet i undervisningstaxameteret som følge af aftalen om højere/ændret brugerbetaling på bl.a. hf-enkeltfag. Ændringerne for gruppe 1 er at det nuværende deltagerbetalingsinterval på kr. pr. kursist ændres til 450 kr. For gruppe 2 ændres intervallet på kr. til en højere fast deltagerbetaling på 1100 kr. Der er vurderingen at dette har betydet en rammenedsættelse på mellem 5 og 10 mio. kr. Desuden er det vurderingen at de fleste VUC ere før har valgt at tage den lavest mulige deltagerbetaling. Ministeriet har nedskrevet det forventede kursisttal på hf-enkeltfag på finanslovsforslaget med 700 årskursister eller 7 pct. Forventningen om fald i antal årskursister skyldes Genopretningsplanens aftale om stigende deltagerbetaling (herunder den fulde deltagerbetaling for visse kursistgrupper) samt forringelser i voksen SU en. Ser man på de reelle kursisttal for VUC i 2009 sammenholdt med finanslovsforslagets estimerede kursisttal for 2011, svarer det til et fald på hele 9-10 pct. Det er direkte hæmmende for livslang læring og Danmarks lange tradition for lige adgang til uddannelse at sætte deltagerbetalingen væsentligt i vejret for deltagelse i almen voksenuddannelse - endda med indførelse af fuld brugerbetaling for voksen med en videregående uddannelse. Et faldende kursisttal vil kunne have konsekvenser for alle kursister ved mindre udbud rundt omkring i landet. Mere information: kontakt Anette Rachlitz på

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS Af Niels Glavind Antallet af voksne med svag læseevne påkalder sig med rette opmærksomhed i en periode, hvor arbejdsmarkedet stiller stadig større krav

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet 20. Undervisningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 20. Undervisningsministeriet... 4 4 20. Undervisningsministeriet

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene De bornholmske befolkningsprognoser med fokus på ungdomsårgangene Center for Regional og Turismeforskning 31-01-2012 Grænsen mellem demografi og demagogi er hårfin. Hans Oluf Hansen, lektor i demografi

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere