Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler"

Transkript

1 -1-206/ Meddelelse nr. 6/2005 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Udsendes i 3 eksemplarer: Til lærerværelset bestyrelsen kontoret (Bør i øvrigt kopieres i nødvendigt omfang). 1. Tilskud til indkøb af naturvidenskabelige lærebøger Den 4. juli trådte ministeriets bekendtgørelse om tilskud til indkøb af naturvidenskabelige lærebøger endelig i kraft, og ansøgningsblanket blev samtidig lagt på Undervisningsministeriets hjemmeside. Skolerne bedes bemærke, at ansøgningsfristen er udsat til den 15. september Ordningen forudsætter, at skolerne af egne midler finansierer mindst halvdelen. Der kan kun søges til lærebøger i naturfagene, dog evt. også bøger med et it-baseret supplement. Skolerne bestemmer selv, hvilke lærebøger, man ønsker at anskaffe og hvilke klassetrin, man vil prioritere. 2. Finanslovsforslag 2006 Taksterne i finanslovsforslaget for 2006 er nu offentliggjort. Ministeriet har elektronisk underrettet skolerne om det fremsatte finanslovsforslag. Driftstilskuddet er fastsat til 75% af udgiften pr. elev i folkeskolen 2003, tillagt beregnede pensionsudgifter og fremregnet til 2006-niveau. Skolerne bør være opmærksomme på, at et finanslovsforslag kan ændres, indtil finansloven er vedtaget i Folketinget. Finanslovstaksten pr. elev er steget med ca. 1,4%. Den generelle fremskrivning af finanslovstakserne er på ca. 1,6%, men herfra er trukket 0,15% til finansiering af ekstraudgifter i barselsfonden, som friskolerne p.t. ikke kan få del i. I det følgende oplyser vi de centrale takster i finanslovsforslaget, idet de tilsvarende tal fra 2005 bringes til sammenligning:

2 Driftstilskud pr. elev: (= finanslovstaksten) kr kr. Til særtilskud vil fragå *): kr kr. Generelt tilskud *):(gennemsnit pr. elev) kr kr. Ekstra driftstilskud pr. kostelev: kr kr. Takst for bygningstilskud pr. elev: kr kr. Takst for SFO-tilskud pr. elev: kr kr. Handicappede, anslået gennemsnit*): kr kr. Tilskud pr. sprogstimuleringselev: kr kr. *) Særtilskud er bevilling til specialundervisning mv., bevilling til Vikarkassen samt en særbevilling til de tyske mindretalsskoler. Det må forventes, at der p.g.a. elevtalsudviklingen sker en opregulering af bevillingen til specialundervisning, hvorved det generelle tilskud vil falde tilsvarende. Det generelle tilskud til den enkelte skole kan pr. elev blive større eller mindre, idet der sker regulering efter elevernes alder, skolens regionalfaktor og skolens størrelse. Friskolernes Kontor kan være behjælpelig med beregning af statstilskud. Da Undervisningsministeriet har udmeldt gennemsnitstaksten for handicappede, er den gengivet ovenfor. Den er imidlertid ret uinteressant, da den kun vedrører det gennemsnitlige beløb, som staten forventer, at amterne skal medfinansiere for et mindre antal elever. Reelt skal de fleste udgifter til vidtgående specialundervisning dækkes af den samlede pulje til specialundervisning mv. Til specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede elever er bevillingen hævet med 7,6 mill. kr. til 160,8 mill. kr. Som nævnt ovenfor er stigningen næppe tilstrækkelig p.g.a. det stigende antal elever, som godkendes til vidtgående specialundervisning. Vikarkassens bevilling er steget med 1,7 mill. kr. til 66,3 mill. kr. Fripladsudvalgets bevilling er steget med 6,4 mill kr. til 26,8 mill. kr. og hertil kommer 5,3 mill kr. til fripladsordning for skolefritidsordningerne. Som tidligere udmeldt er befordringsbevillingen på 53,7 mill. kr. sparet væk, idet man dog har bevaret en restbevilling på 1,1 mill. kr. til syge og handicappede elever. På de ovenstående takster vil man endvidere bemærke, at bygningstaksten er nedsat med 7,5%. I 2007 pålægges taksten yderligere 7,5% besparelse. Da den kommunale udgift til friskoler er et evigt aktuelt emne, skal det oplyses, at elevernes hjemkommuner skal tilbagebetale bloktilskud til staten for de elever, der er indskrevet på friskoler mv. Dette beløb beregnes som 85% af finanslovstaksten, excl. pensionstilskud. I 2006 er beløbet kr. pr. elev. Hjemkommunerne skal endvidere betale staten det fulde SFO-tilskud, da børnepasning er et kommunalt

3 -3- anliggende. Kommunerne har dog fået udgiften indregnet i et forhøjet bloktilskud, da tilskudsordningen til friskoler blev aftalt. 3. Om bortfald af befordringsbevillingen Undervisningsministeriet har begrundet besparelserne på de frie grundskoler med sektorens generelt gode økonomi, som den kommer til syne i de aflagte skoleregnskaber. Den specielle begrundelse for bortfaldet af befordringsbevillingen er et ligelighedsprincip, eftersom forældre, der udnytter retten til frit skolevalg inden for folkeskolen, ikke har noget krav på dækning af befordringsudgifterne. For friskolefolk forekommer begrundelsen for den såkaldte ligestilling noget konstrueret. Ved udnyttelse af det frie skolevalg i folkeskolen vil forældrene normalt vælge en skole, der ligger længere fra hjemmet end distriktsskolen, men dette gælder langt fra altid ved valg af fri skole. Her tegner sig et billede, hvor mange elever ville være befordringsberettigede, hvis de gik i den lokale folkeskole, mens de ikke er befordringsberettigede til friskolen. I mange andre tilfælde er børnene efter de gældende regler befordringsberettigede til såvel den lokale folkeskole som til friskolen. For elever i friskoler med længere afstand til skolen er der fastsat maksimale grænser for retten til fri befordring. Resten må forældrene selv betale. De maksimale afstandsgrænser blev oprindelig fastsat i friskoleloven, idet man har tilstræbt at yde befordringstilskud svarende til typiske afstande til en distriktsskole. Dansk Friskoleforening har tidligere foreslået, at fritvalgsforældre inden for folkeskolen fik dækning efter tilsvarende regler. Den besluttede besparelse rammer skolerne meget forskelligt. Det seneste befordringsregnskab fra Fordelingssekretariatet i Slagelse er fra skoleåret 2003/04. I henhold til dette vil 48 skoler miste mere end kr. i årligt tilskud, og 66 skoler vil miste mere end kr. pr. befordringsberettiget elev. Den gennemsnitlige befordringsudgift pr. elev var på ca kr. De store tab registreres primært på Fyn, Bornholm og i jyske amter. Dansk Friskoleforenings hovedstyrelse har behandlet bortfaldet af befordringsbevillingen, og der er enighed om, at foreningen skal søge at minimere skadevirkningen. Finanslovsændringer hører imidlertid ikke til de lette opgaver, så foreningen søger i første omgang at koordinere sin indsats med Frie Grundskolers Fællesråd. Det er således på nuværende tidspunkt ikke muligt at give en præcis udmelding, men i Dansk Friskoleforening er det p.t. indstillingen, at man i første omgang skal søge at finde en løsning i samarbejde med Undervisningsministeriet. Vi vil søge at holde skolerne løbende underrettet om udviklingen.

4 -4-4. Regnskabsmæssig behandling af kursgevinster ved indfrielse af statslån Undervisningsministeriet har den 26. august udsendt en skrivelse, hvori man foreskriver, hvordan skolerne skal opføre eventuelle kursgevinster i regnskaberne ved indfrielse af statslån. Den ministerielle henstilling forudsætter, at kursgevinsterne opføres som en særskilt post under finansielle poster. Skrivelsen bør tilgå alle revisorer. 5. Lov og bekendtgørelse om indhentelse af børneattest Som omtalt i den seneste Meddelelse behandlede Folketinget umiddelbart før sommerferien et lovforslag fremsat af kulturministeren om indhentelse af børneattest, der skal afsløre personer med domme for pædofili m.v. Forslaget blev vedtaget den 21. juni, og samme dag udsendte Undervisningsministeriet en Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse skoler og visse frivillige foreninger. Bekendtgørelsen fra Undervisningsministeriet gælder også for friskoler. Ved ansættelse af personer for en periode af mere end tre måneder eller ved gentagen anvendelse af en person i mere end 14 dage, skal der indhentes en 36-attest i Det Centrale Kriminalregister. Pågældende person skal meddele skriftligt samtykke til indhentelsen. En række skoler har henvendt sig for at få en præcis brugsanvisning på, hvordan de skal forholde sig. Indledningsvis bør det fremgå af opslag, at skolen skal indhente en børneattest. På hjemmesiden kan man downloade samtykkeerklæring og rekvisition. Den underskrevne rekvisition bilagt underskrevet samtykkeerklæring indsendes dernæst til Rigspolitichefens Afd. D, Kriminalregisteret, Børneattester, Postboks 93, 2650 Hvidovre, hvorfra man vil få attesten tilsendt. 6. Kortlægning af undervisningsmiljø Undervisningsministeriet har midt i august fulgt op på det løbende tilsyn med skolernes udarbejdelse af undervisningsmiljøplan, og det tyder desværre på, at en del skoler endnu ikke har fået denne plan udarbejdet. Det kan måske være en hjælp, at Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har udarbejdet et nyt værktøj til kortlægning af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Værktøjet er gratis og er tilgængeligt på DCUM s hjemmeside. (www.dcum.dk) 7. Nye kurser

5 -5- Siden udsendelse af sidste skolemeddelelse har vi udsendt følgende indbydelser til nye kurser: Arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgrupperne på friskoler d okt. og november på Hadsten Højskole. Kurset dækker den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Kommunikation og samarbejde på Højskolen Snoghøj den november. Kurset sigter primært på medarbejdere i skolefritidsordningerne. Skoleleder i friskolen på Kerteminde Vandrerhjem den november Kurset er en del af friskolernes lederuddannelse og omfatter delkursus II 1-2. Se i øvrigt nærmere omtale på foreningens hjemmeside. 8. Tilskud til naturfaglige diplomuddannelser Fordelingssekretariatet har bedt os orientere om den nye bevilling til nedsættelse af deltagerbetaling på pædagogiske diplomuddannelser i naturvidenskabelige fag. Alle lærere, der kan optages på en diplomuddannelse, vil kunne komme i betragtning. Der kan søges tilskud til både det obligatoriske modul, enkeltmoduler og en samlet diplomuddannelse. Skolerne skal indsende en ansøgning om forhåndsgodkendelse, og når denne foreligger, kan skolerne indsende en tilskudsansøgning bilagt dokumentation for betalt deltagerbetaling. I første omgang udbetales halvdelen af de dokumenterede udgifter, idet resten først afregnes, når uddannelsen er gennemført (moduldiplom eller samlet diplom). En nærmere omtale kan findes på foreningens hjemmeside. 9. Om udarbejdelse af lønpolitik I indeværende uge afholder LC og Finansministeriet (Personalestyrelsen) i samarbejde med skoleforeningerne orienteringsmøder om lønpolitik. I den forbindelse skulle alle skoler have modtaget pjecen Lønpolitik en vej til skolens mål samt en mail Orientering om økonomisk råderum i forhold til nye lønsystemer. Det er en del af overenskomstaftalen pr. 1. april 2005, at skolerne senest den 1. januar 2006 skal have udarbejdet en skriftlig lønpolitik. Altså en principiel ramme for skolens anvendelse af Ny løn. Det samarbejdsforum, som har udarbejdet pjecen, vil efterfølgende søge udarbejdet en lønstatistik, som kan være fælles grundlag for de konkrete lønforhandlinger. 10. Rabat ved annoncering via JobZonen JobZonen er et af de mest benyttede elektroniske annoncemedier i Danmark, og det indgår i tæt samarbejde med 67 aviser og TV2 (teksttv), hvor man får bragt en henvisningsannonce, når der er bestilt en annonce til

6 -6- Dansk Friskoleforening har indgået en aftale med JobZonen, hvorved friskolerne kan få 20% rabat på annoncering i JobZonen. Annoncerne skal dog bestilles via vores kontaktperson, Jesper Kjær Pedersen og med angivelse af aftalenummer: /Dansk Friskoleforening. Mange skoler kender i forvejen JobZonen, idet man i tilknytning til annoncebestilling i det ønskede dagblad har bestilt sideløbende annoncering i JobZonen. Det er altså ikke denne annonceringsmodel, der udløser rabat, men direkte annoncebestilling i JobZonen med henvisningsannonce i dagbladet (eller TV2 TTV). På vores hjemmeside under download vil skolerne til stadighed kunne finde vores aftale med JobZonen, der også beskriver bestillingsproceduren (se vedlagte bilag). Vi vil med mellemrum viderebringe praktiske oplysninger om annonceringsmuligheden. 11. Dansk Skolesangbog Dansk Skolesangbog har været udsolgt i de sidste par måneder, og vi skal beklage, at vi ikke har været i stand til at levere sangbøger uden denne beklagelige pause, som skyldes produktions- og leveringsproblemer i forbindelse med indbindingen. Vi har i en periode lovet, at bestillinger kunne leveres fra ultimo august, men denne frist kunne desværre ikke overholdes. I stedet regner vi med at kunne levere sangbogen fra slutningen af september. Med venlig hilsen Cecil Christensen kontorleder

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 9. maj 2012. Skolemeddelelse nr. 3, 2012

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 9. maj 2012. Skolemeddelelse nr. 3, 2012 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg den 9. maj 2012

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Skole nr. 240 24. august 2010 Indhold Forslag til finanslov for 2011 Tilskud til lederuddannelse stadig en mulighed men varer det ved? Erik Clausen

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Fordelingssekretariatet har gennemført en brugertilfredsundersøgelse. Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. 19. februar 2014. Skolemeddelelse nr. 1, 2014

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. 19. februar 2014. Skolemeddelelse nr. 1, 2014 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes hus Middelfartvej 77 5466 Asperup Telefon 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 CVR nr. 46675118 19. februar 2014 Skolemeddelelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Meld en meningsløs regel. Forslaget følges ikke

Meld en meningsløs regel. Forslaget følges ikke Meld en meningsløs regel Nr. Forslag Resultat Begrundelse 1. Afskaffelse af reglen, hvor lærere pålignes 3000 kroner for at tage en pc med hjem til brug for forberedelse. (Skatteministeriets område) 2.

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) 1 Udkast 26. september 2008 Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Forhøjelse af fribeløb, forsørgertillæg og handicaptillæg, ophør af dobbeltklipordningen, obligatorisk

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere