LOKALPLAN NR FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER"

Transkript

1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

2 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 222/69) BILAG TIL LOKALPLANEN BILAG Kort beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til anden planlægning Tillæg nr. 10 til 3 15-rammer for Odder kommune LOKALPLANENS INDHOLD 1. Lokalplanens formål 2. Område og zonestatus 3. Områdets anvendelse 4. Udstykninger 5. Vej- og stiforhold 6. Bebyggelsens omfang og placering 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 8. Fællesarealer 9. Grundejerforening lo. Lokalplanens retsvirkninger SIDE I og 5 Kortbilag (lokalplankort)

3 Bilag A B E S K R I V E L S E Vedrørende lokalplan nr for boligområdet "Bisgårdsparken", Odder kommune. 1. OMRÅDET Boligområdet Bisgårdsparken, der er beliggende ved Bisgårdsvej i Odder, består af 18 enfamiliesrækkehuse opfert som en samlet bebyggelse. Husene er ejerboliger med en mindre privat have til hver. Derudover er der i området fællesarealer med legeplads, garager m.v. 2. LUKALPLANENS INDHOLD, I Nærværende lokalplan er tilvejebragt i anledning af ønsket fra flere husejere om at udvide de enkelte boliger med en mindre tilbygning. For at bevare bebyggelsens karakter af en harmonisk helhed, har man fra kommunens side ønsket, at eventuelle tilbygninger sker efter en samlet plan. Dette kan efter luv om kommuneplanlægning sikres ved tilvejebringelse af en lokalplan. Det væsentligste indhold i den foreliggende lakalplan er således en fastlæggelse af de enkelte tilbygningers omfang og udseende. Det vil efter lokalplanens endelige vedtagelse vere muligt at foretage en tilbygning i En eller to etager til rækkehusenes havefacader. Tilbygningen må ikke omfatte ændringer i tagkonstruktion og skal opføres i samme materiale som den eksisterende bebyggelse. Det vil sige at til-bygningen udover det nuværende tag, skal opføres med fladt tag og i en etage. Disse tilbygninger må ikke være større end 3,4 x 6,5 m. For rækkehuse med fritliggende gavl åbner lokalplanen tillige mulighed for en tilbygning i en etage til gavlen, hvor dette ikke er i strid med krav i bygningsreglementet om afstande til naboer udenfor lokalplanområdet. Tilbygninger ved gavle må ikke være større end 3,4x10,5 m. og skal også have fladt tag og opføres i samme materiale som den eksisterende bebyggelse. Dersom et hus har mulighed for at benytte begge tilbygningsmuligheder, kan kun en af mulighederne udnyttes. Derudover indeholder lokalplanen en del bestemmelser, der ikke sigter på at ændre bestående forhold vedr. veje og fællesarealer, men derimod at bevare dem. En del af disse bestemmelser er overført fra en byplanvedtægt, der hidtil har været gældende for området, men som nu afløses af lokalplanen.

4 Bilag B LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNINC Q 15-rammer for Odder kommune Lokalplanen er omfattet af 6 15-rgmmernes område nr. 36 Område nr. 36 er dels eksisterende boligområde dels eksisterende område til offentlige formal. For området gælder failgende rammer for hovedindholdet af lokal- planen: a. A t områdets anvendelse og opdeling, bebyggelsens omfang og karakter, hovedtrækkene i områdets vej- og stibetjening samt byggelinier i forhold til omgivne veje m.m. fastlæg- ges i overensstemmelse med bestemmelserne i p artiel byplan- vedtægt nr. 1 (med tillæg) for onrgde nr. 36. b. At der ikke ved bebyggelse af et ubebygget areal åbnes mulighed for, at bebyggelseaprocenten for området under et overstiger 30, samt at der iaivrigt ikke åbnes mulighed for at bebyggelsesprocenten for hver enkelt parcelhusejendom overstiger 25. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammerne med udtagelse af bestemmelsen om, at bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejen- dom ikke må overstige 25. Da bebyggelsen er en rækkehusbebyggelse på varierende grwndsfør- relser vil bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom oversti- ge 25 ved et etageareal på 160 id for en del af rækkehusene. Lokalplanen forudsætter derfor et rammetiilog.

5 Bilag C Tillæg nr. 10 til 15-rammer for Odder kommune Tillægget omfatter område nr. 36A, som i de eksisterende 0 15-rammer er en del af område 36. Området er vist på ved- hæftede kortbilag med priksignatur. For område nr. 36A gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: a. at områdets anvendelse fastlægges til boligformål og bebyggelse til offentlige formål samt andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne, b. at bebyggelsesprocenten for området under et ikke overstiger 30, og c. at bebyggelsen ikke opføres med mere end 2 etager. Således vedtaget af Odder byråd, den28/1-t980 Vagn Mikkelsen / borgmester C. Schultz komm.dir.

6 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR.10 TIL 515 RAMMER BILAG C MALFORHOLD I: i

7 1. ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR Forslag til lokalplan for rækkehusbebyggelsen "Bisgårdsparken" beliggende ved Bisgårdsvej i Gdder. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 9 2 nævnte område: I. LOKALPLANENS FORMAL Boligområdet "Bisgårdsparken" er opført efter en samlet plan. er en rækkehusbebyggelse, der For at imødekomme et ønske om at åbne mulighed for at udvide den enkelte bolig er det denne lokalplans formål: - at sikre at tilbygninger til rækkehusbebyggelsen sker ef- ter en samlet plan, således at bebyggelsens ensartede og harmoniske præg bevares. Derudover indeholder lokalplanen nogle bestemmelser der har til formål: - at sikre og regulere nogle forhold vedr. veje ug stier m.v. - at medtage nogle bestemmelser i byplanvedtægt nr. 1 for Odder kommune, der så afløses af lokalplanen. 2. OMRADE OG ZONESTATUS 2.1. tokalplanen afgrænses som vist på det vedhæftede kortbilag og omfatter følgende matr. nre.: 52ao -9 52au, - 52av -' 52ax -' 529, 52az -y 52aæ, - 52ae -' 52ba, - 52bb, - 52bc, - SZbd, - 52be, - 52bf, - 52&, 52bh, - 52bi, - 52bk _. og 52bl Området er beliggende i byzone.

8 2. 3. OMRADETS ANVENDELSE Området er bebygget med rakkehuse, der kun må anvendes til boligformål. Der må på hver ejendom kun indrettes en bolig. Der må på ejendommene indenfor lokalplanområdet kun fore- tages om- serne i $0 6 og 7. og tilbygninger i overensstemmelse med bestemmel- Derudover må der i området ikke foretages yderligere be- byggelse. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på ejendomme inden- for lokalplanområdet drives en sådan virksomhed, som almin- deligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af: - at virksomheden drives af den, der bebor ejendommen - at virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde, at ejendommenes karakter af beboelsesejen- dom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lign.) og områdets karakter af boligområde ikke brydes - at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende - at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ik- ke er plads til på ejendommen. Ejendommene må iøvrigt ikke anvendes til nogen form for er- hvervsvirksomhed. 4. UDSTYKNINGER Der må ikke foretages yderligere udstykning indenfor lokal- planområdet. 4. VEJ- OG STIFORHOLD De på kortbilaget viste veje er udlagt som private fæliesve- je i en bredde p& 8 m. Arealet mellem jernbanen og matr. nre. 52ae - 52=, 525, og 5 2 k er udlagt som sti, jfr. kortbilaget.

9 3. 6. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1. Byggefelter Udover den eksisterende bebyggelse må der i lokalplanområdet kun foretages yderligere bebyggelse indenfor de med skrå skravering viste felter. Hvor der er mere end en tilbygningsmulighed kan dog kun en af mulighederne udnyttes. Byggefelter ved gavle har dimensionen 3,4 x 10,5 m, jfr. endvidere pkt Byggefelter ved havefacader har dimensionen 3,4 x 6,5 rn Eksisterende tagkonstruktion Den eksisterende tagkonstruktion må ikke ændres med henblik på tagets vinkel med den vandrette plan, tagmaterialer og ud- strækning Tilbygninqers højde Om- og tilbygninger, der kan dækkes af den eksisterende tag- konstruktion, kan opføres i 2 etager. Derudover kan tilbygninger kun opføres i en etage med fladt tag. Sidstnævnte tilbygninger må max. have en højde af 3,5 det omgivende terræn Tilbygningers omfanq m over Hver bolig må højst udvides til et etageareal på I60 d, sva- rende til en bebyggelsesprocent på 25 beregnet af det samlede areal af lokalplanområdet incl. veje og fællesarealer. Tilbygninger skal udføres i hele byggefeltets bredde (3,4 m> og med et bebygget areal der ikke er mindre end 22 d, (3,4 x 6,5) Afstand til skel m.v. Hvis en tilbygning, der udføres efter ovennævnte bestemmel- ser, måtte komme i s trid med bygningsreglementets højde- og afstandsbestemmelser, fortrænges disse af nærværende lokal- plan, for så vidt angår naboskel, veje, anden bebyggelse m.v. indenfor lokalplanområdet.

10 4. 7. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Ved om- og tilbygninger må der til ydervægge kun anvendes de samme materialer i de samme farver (glas, mørkbejdset træ, gule teglsten), som der er benyttet til den eksisterende bebyggelse. Dette skal tillige ske på en sådan måde, at det efter kommunalbestyrelsens skøn ikke virker skæmmende. Uanset foranstående bestemmelser samt bestemmelser i 9 6 kan der i forbindelse med om- eller tilbygning etableres de for evt. indbygning af pejs eller brændeovne nødvendige skorstenspiber m.v. i det bygningsreglementets bestemmelser om pejse, skorstene m.v. skal overholdes. 8. FÆLLESAREALER Det med lodret skravering viste areal er udlagt som fællesopholdsareal. Der er på arealet opført garager til brug for områdets beboere. Der må ikke opføres yderligere bebyggelse. 9. GRUNDEJERFORENING Enhver grundejer indenfor lokalplanområdet er pligtig til at være medlem af grundejerforeningen "Bisgårdsparken". lo. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 5 31 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentliqe afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

11 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 11. OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGT Den under den 25. november 1948 af Odder sogneråd vedtagne byplanvedtægt, godkendt af Ministeriet for byggeri og boligvæsen den 24. januar 1948 ophæves f.s.v. angår det område, der er omfattet af nærværende loplan. Således vedtaget af Odder byråd, den28/ Vagn Mikkelsen / C. Schultz borgmester komm. dir

12

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALP LÅN NR. FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALPLAN NR. 105 FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ OG DALSTRØGET ESBJERG KOMMUNE JANUAR 1978. INDHOLD: Indledning

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08. februar 89

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08. februar 89 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08 februar 89 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 2.08 SIDE 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 0. 9. 10. 11. 12. Lokalpianens formal... Omrade oq zonestatus... OmrAdets anvendelse... Udstykninqer...

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 47A FOR ET OMRADE AF

KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 47A FOR ET OMRADE AF KALUNDBORG KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 47A FOR ET OMRADE AF DEN GAMLE BYKERNE. INDHOLDSFORTEGNELSE:...---e --i11 1. Indledning 2. RedegØrelse for lokalplanens forhold til anden planlægning 3. Lokalplan nr.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere