Leder til Center for Afklaring og Beskæftigelse CAB.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leder til Center for Afklaring og Beskæftigelse CAB."

Transkript

1 Leder til Center for Afklaring og Beskæftigelse CAB. Da vores institutionsleder for CAB har valgt at gå på efterløn, opslås der en ledig stilling til besættelse til den 1. august 2013 eller snarest derefter. Beskrivelse af Center for Afklaring og Beskæftigelse. CAB - Center for Afklaring og Beskæftigelse har følgende vision: Borgeren skal hurtigst muligt ud i job til højeste selvforsørgelse Metoden, der anvendes i den forbindelse, er vejledning og rådgivning, hvor mødet med borgeren tager sit udgangspunkt i den anerkendende tilgang. CAB er rummelig og tæt på borgeren: CAB er meget rummelig. Der modtages alle typer af borgere fra Thisted kommune. Der kan tages højde for alle skånehensyn, så borgerne kan som udgangspunkt ikke melde afbud på deres sygemelding. Borgeren skal møde hver dag, og det tætte samarbejde med borgeren vil derfor vise nye muligheder og barrierer, som i givet fald kan beskrives, udnyttes og udfordres. Der arbejdes med at kompensere for barriererne for at skabe rammer for, at borgeren så hurtigt som muligt kommer ud i job til højeste selvforsørgelse. Personalet er bredt funderet: CAB har ansat forskelligt uddannet personale. Derfor kan de fleste problemstillinger, borgerne kommer med, håndteres internt i organisationen. Dog er vi altid opmærksomme på en evt. behandling, der er igangsat ved en ekstern behandler. I den forbindelse vil vi altid følge og samarbejde om den plan, der er lagt. Alt andet vil hurtigt skabe forvirring ved borgeren.

2 Produktion til udvikling, aktivering og optræning: CAB har en meget stor og professionel produktion, som omfatter et metal-, træ-, service- og montageværksted. Der bliver leveret produkter til det lokale erhvervsliv. CAB handler på helt almindelige betingelser, hvor priserne skal leve op til KL s og DI s kalkulationsregler for ikke at være ubillig konkurrence. Et antal borgere har et kontinuerligt tilbud efter Serviceloven. Desuden er værkstederne væsentlige elementer i CABs viftetilbud og er åbne for alle typer borgere med et arbejdsmarkedsperspektiv eller udvikling heraf. Medarbejderne har en lang erfaring netop med de udfordringer, der er med at leve op til aftalerne med kunderne og det faktum, at vores kerneopgave er udvikling af borgernes arbejdsevne. Meget gode forhold for fysisk træning: CAB har indrettet gode forhold for fysisk træning på to af de tre adresser, hvor CAB har til huse. På Præstejorden er der indrettet et moderne fitnesscenter, der rummer alle de nødvendige træningsredskaber, der skal til i udviklingen af de henviste borgere. På Industrivej 5 er der ligeledes et træningsrum med alle de træningsredskaber, der er brug for. Derudover er der ansat en fysioterapeut, der kan sikre den rette instruktion og vejledning. Samarbejde med privat aktør og udvikling af en socialøkonomisk virksomhed: CAB har et meget tæt samarbejde med Quick Care (privat aktør) i forbindelse med tilbuddet Aktivt tilbud til sygemeldte. Her benytter Quick Cares fysioterapeuter fysisk træning i udviklingen af arbejdsevnen for den enkelte borger, som i samarbejde med CABs socialfaglige konsulenter og virksomhedskonsulenter derefter finder en praktik, job eller fleksjob til den enkelte. I samarbejdet med Quick Care arbejdes der på en udvikling af CAB hen imod en virksomhed som på mange områder vil ligne en privat virksomhed. Dette arbejde vil måske resultere i en socialøkonomisk alliance mellem en privat og en offentlig institution. CAB kan arbejde med alle målgrupper: CAB har tilrettet og udviklet organisationen og de fysiske rammer, så alle målgrupper kan rummes. CAB kan hjælpe og vejlede dagpengemodtage i at skrive et CV og en ansøgning. Der er tre forskellige IT/Jobcaféer, hvor det er muligt at følge med i jobudbuddet. I produktion, hvor der kan foregå både en aktivering, udvikling og en optræning eller bare det, at dagpengemodtageren skal møde på arbejde fra til hver dag. Derudover kan der foregå forskellige former for relevant undervisning eller fysisk træning. Eller hvor den enkelte bare har en følelse af, at det er nødvendigt at møde op hver dag for at passe et arbejde. CAB kan arbejde med og udvikle alle former for socialfærdighedstræning med både de mest marginaliserede kontanthjælpsmodtagere og borgere på integrationsydelse, der skal udvikle og tilpasse sig helt nye måder for at integrere sig i det det danske samfund. Der er tilbud til unge, der har problemer udover ikke at have en uddannelse eller et arbejde. Her er der også mulighed for at hente hjælp af blandt andet en mentor, som kan sikre et meget bredt tværfagligt samarbejde omkring de unge. Derudover er der etableret Beskyttet Beskæftigelse efter Serviceloven, hvor svage borgere, der modtager en pension, kan gå på arbejde og yde en indsats til gavn for sin egen

3 selvopfattelse og samtidig være med til at sikre, at CAB er i stand til at leve op til de aftaler, der er indgået med de lokale erhvervskunder. CAB kan, med baggrund i den brede uddannelsesmæssige baggrund personlet har, håndtere borgere med fysiske, psykiske og sociale problemstillinger. Der er gode muligheder for at håndtere problemstillinger med borgere, der lider af lettere former for stress og depression. Her tænkes på sygdomme som ikke er meget behandlingskrævende. Efter vedtagelse af reform af førtidspension og fleksjob, er CAB også blevet en aktiv del af de ressourceforløb, som Rehabiliteringsteamet kan indstille borgere til. Stor fleksibilitet og tæt samarbejde med Jobcentret: Da CAB er en del af beskæftigelsesafdelingen, er der et meget tæt samarbejde mellem borgeren, sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter på Jobcenter Thisted og konsulenten på CAB. Derved bliver omstillingsmulighederne og udviklingen, af både samarbejdet med den enkelte og udviklingen af nye tiltag, meget effektiv. Derved kan der optimeres meget på at få de rigtige og de hurtigste arbejdsgange, der sikre et hurtigt gennemløb for den enkelte borger. Muligheder for at skabe progression for den enkelte og evaluere på, hvad der virker for de specifikke målgrupper, er et arbejde der bruges aktivt i det daglige arbejde. Medarbejdere: Der er ansat følgende medarbejdere i CAB. 31 produktionsmedarbejdere (22 fleksjobbere, 7 skånejobbere og 2 ordinært ansatte håndværkere). 31 tværfaglige medarbejdere (29 ordinært ansatte og 2 fleksjobbere). Borgere: Følgende antal borgere benytter eller afslutter forløb i løbet af et år. 225 fuldtidspersoner er i øjeblikket i tilbud efter LAB-loven. Der afsluttes ca borgere om året. Der følges tæt op på de enkelte afslutningsårsager. 45 personer benytter tilbuddet om beskyttet beskæftigelse efter Serviceloven. Da CAB har produktionsværksteder, der bruges både til udvikling af arbejdsevne, aktivering og beskyttet beskæftigelse, er det meget vigtigt, at værkstederne ligner rigtige produktionsværksteder så meget som muligt. CAB omsætter for ca. 15 millioner kr. om året og handler på markedsvilkår. Derfor skal CAB være i stand til at leve op til kravene på arbejdsmarkedet m.h.t. kvalitet og leveringssikkerhed. Udover værkstederne er CABs kerneydelse helt klart tilbud til Jobcentret og borgerne i Thisted Kommune. Disse to hovedopgaver stiller helt specielle krav til organiseringen af medarbejderne og sikkerhedsarbejdet. Her tænkes på mange uerfarne borgere og potentielle farlige maskiner.

4 CAB har i den forbindelse valgt den organisering, hvor produktionsmedarbejdere tager sig af produktionen og tværfaglige medarbejdere har borgerkontakt, læser og skriver i sagerne, samtaler med borgere og arbejder tværfagligt både internt og eksternt. CAB har et lokalt MED-udvalg bestående af: 1formand som er institutionslederen. 2 udpegede repræsentanter fra ledergruppen. 1 valgt repræsentant fra produktionsmedarbejderne. 2 valgte repræsentanter fra de tværfaglige medarbejdere. (1 rep. fra assistentgruppen og 1 rep. fra den socialfaglige gruppe). MED-udvalget mødes en gang om måneden. Da CAB har de store værksteder fordelt på 3 adresser, 2 i Thisted og 1 i Nykøbing, er sikkerhedsarbejdet organiseret med en udpeget sikkerhedsleder og to valgte arbejdsmiljøudvalg. Et i Nykøbing og et i Thisted. Medlemmerne i udvalgene er valgt blandt produktionsmedarbejderne og de borgere, der er i beskyttet beskæftigelse. Det er afdelingslederen for produktionen, der er formand for arbejdsmiljøudvalgene. Der afholdes møde hver anden måned. Der er udpeget lederrepræsentanter fra værkstederne. Sikkerhedslederen er med på første punkt både på arbejdmiljøudvalgsmøderne og på MED-mødet som en gennemgående figur. Alle uheld og nærvedskader registreres og behandles af sikkerhedslederen for at sikre den rigtige behandling af sagerne. MED-udvalget og arbejdsmiljøudvalgene mødes 2 gange om året for at afstemme sikkerhedsarbejdet. Værkstedsmøder: Der afholdes værkstedsmøder på de enkelte værksteder for alle der arbejder på værkstederne. Møder mellem Institutionslederen og produktionsmedarbejderne: 2 gange om året afholder Institutionslederen møde med produktionsmedarbejderne på de respektive afdelingsadresser. CABs organisatoriske placering i Beskæftigelsesafdelingen: CAB er en af 6 sektioner i Beskæftigelsesafdelingen. Nedenstående organisationsdiagram viser CABs organisatoriske indplacering i Beskæftigelsesafdelingen og som en del af Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen. Endvidere er der et organisationsdiagram, der viser de tre afdelinger på Center for Afklaring og Beskæftigelse.

5 Oversigt over organisationen på Center for Afklaring og Beskæftigelse.

6 Profil for institutionsleder på Center for Afklaring og Beskæftigelse. Den faglige ballast: God dokumenteret erfaring med ledelse. Stor viden og indsigt i beskæftigelsesområdet. Du udviser forståelse for den nødvendige sammenhæng inden for beskæftigelsesområdet. Økonomisk indsigt, der kvalifikationer til at drive en virksomhed som CAB. Skal drive processen i forhold til at arbejde med at udbygge og kvalificere CAB s rolle som leverandør af ydelser til Jobcenteret. Et godt blik og kunne navigere i en politisk styret organisation. Du kan oversætte overordnede politikker og strategier til konkrete indsatsområder i forhold til borgerne vej mod job og uddannelse. Evne at have konstant fokus på den daglige drift, herunder økonomi, styring, prioritering, dokumentation og effektivitet samt vil og kan udfordre ledere og medarbejdere også i dette perspektiv. Evne at kunne fremme effektivitet og faglighed i indsatsen. Du har flair for at skabe sammenhæng mellem faglighed og økonomi. Du evner den konstruktive fremadrettede dialog med fokus på, hvad kan vi sammen gøre for at gøre os gode. At den faglige baggrund har givet en tilpas robusthed, når det komplekse skal fungere med fokus på det tværfaglige arbejde med at flytte borgere tættere på job og uddannelse. Dygtig kommunikator. Du er vant til og kan uden problemer bevæge dig i og kommunikere med de forskellige miljøer, der følger af kravet til udviklende og målrettet dialog med interessenterne. Ledelsesmæssige kompetencer: Vi forventer, at du: Er ambitiøs og har ledelsesmæssig erfaring herunder også ledelse af ledere og kan dokumentere synlige resultater i gennemførelsen af dine ledelsesopgaver. Har en værdibaseret ledelsesform og viser en robust og konsistent ledelse, der bygger på et positivt menneskesyn med klart overblik og evner at uddelegere. Viser en åben, nysgerrig og søgende tilgang til dine opgaver, hvor der er plads til dialog og medinddragelse af alle niveauer såvel internt som eksternt uden på noget tidspunkt at tabe mål og fremdrift af syne. Udøver ledelse med sikker beslutningsevne og med blik for målsætninger, sammenhæng og medinddragelse. Kunne lede gennem 3 afdelingsledere og en organisation på 3 adresser.

7 Er initiativrig og kan håndtere og drive processer og omlægninger i de ønskede retninger sammen med gennemførelse af sikker drift og fagligt korrekte opgaveløsninger. Har som en af dine væsentlige forcer, at ledelse udøves på en sådan måde, at ledere og medarbejdere tilskyndes til medansvar og fortsat udvikling med henblik på at skabe helheder og sammenhænge for borgerne. Personlige kompetencer: Vi forventer, at du Skal kunne agere i mange forskellige situationer og sammenhænge uden at miste fokus. Kunne agere i forhold til de mange eksterne samarbejdspartnere. Besidder evnen til med gennemslagskraft og indlevelsesevne at sikre opgavernes udførelse uden at skabe afstand til dine ledere og medarbejdere. Evner at arbejde for ansvarlighed, teamspirit og kvalitet hos såvel ledere som medarbejdere. Er rummelig og viser indlevelsesevne og forståelse for de naturlige, menneskelige forskelligheder. Kan uden problemer bevæge sig i og kommunikere med de forskellige miljøer, der følger af kravet til dialogbaseret og medproducerende opgaveløsning samt dialog med hhv. borgere, ledere, medarbejdere og udvalg. Har en analytisk og strategisk tilgang til opgaver og muligheder med henblik på at udvise opgaveløsende og innovativ adfærd. Ugentligt timetal: 37 timer. Løn og ansættelsesvilkår: Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn. Yderligere oplysninger: Du kan få yderligere oplysninger vedrørende stillingen ved kontakt til beskæftigelseschef Jakob Drue Laursen på tlf Ansøgningsfrist: Vi skal have din ansøgning mrk. Institutionsleder CAB med kopi af relevant dokumentation senest mandag, den 17. juni 2013 kl på mail Ansættelsessamtaler afholdes mandag, den 24. juni 2013.

8 Link til Thisted Kommunes ledelsesgrundlag: ledelsesgrundlaget for Thisted Kommune

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

2015 Beskæftigelsesplan

2015 Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2015... 3 2. De vigtigste lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Det nordjyske arbejdsmarked... 6 2.2 Faldende arbejdsstyrke og stigende

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager 1. Indledning Vi søger en pædagogisk leder af vores centerafdeling på Skolen på Sønderager fra 1. august 2015. Stillingen

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

DS støtter lægeordineret heroin

DS støtter lægeordineret heroin DS støtter lægeordineret heroin DRIVER SPORLØS FRA RÆKKEHUS NYE BØGER AV MIN BARNDOM ANVENDELIG FORSKNING DISKUTÉR DIG TIL HØJERE FAGLIGHED *F*U* C*K* D*I*G* DROP ANSVAR I STUDIEJOBS RASLER NED I VÆRDI

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen... 5 3. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015... 6 4. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Rehabiliteringscenter Marselisborg

Rehabiliteringscenter Marselisborg Rehabiliteringscenter Marselisborg Tværfaglig beskæftigelses& sundhedsindsats Fagprofessioner Målgrupper Indsatsmodel Udviklingslaboratorium Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole 1. Indledning Lind Skole syd for Herning er kommunens største folkeskole med 725 elever fra 0.-9. årgang, en specialklasse og et fritidshjem.

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns.

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns. LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro-Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder 2014 1 Indhold INDLEDNING... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL... 4 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 8 DEN BORGERRETTEDE INDSATS... 10 Reform af førtidspensions-

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere