JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011"

Transkript

1 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011

2 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn Ophørsårsag... 5 Job og Uddannelse... 6 Køn Gennemsnitlig varighed... 7 Ophørsårsag... 7 Vejen til Job... 8 Køn Ophørsårsag... 9 Konklusion Perspektivering Fokusområder i Kvalitative målinger Forløb for nyledige Fokus på flow Ungeindsats

3 3 Indledning Rapporten indeholder resultaterne af en analyse af sygemeldte og ledige i Middelfart Kommune, som i løbet af 2011 har været tilknyttet et eller flere af de tre forløb i Job- og Kompetencehuset; Retur til Job, Job og Uddannelse, Vejen til Job. Størstedelen af tallene var først tilgængelige fra maj måned, og rapporten er derfor hovedsageligt baseret på tal, der er indsamlet i perioden maj-december Baggrund og Formål Jobcentrets projektenhed Job- og Kompetencehuset har siden 2009 arbejdet fokuseret med at udvikle tilbuddene til husets målgrupper ledige og sygemeldte. Fokus har dels været på en bevægelse væk fra traditionelle kommunale aktiveringsprojekter til individuelle, virksomhedsrettede tilbud dels på udvikling af helt nye tilbud til henholdsvis sygedagpengemodtagere, forsikrede ledige samt kontanthjælpsmodtagere. Disse nye indsatser ønsker Jobcenter Middelfart løbende at vurdere og evaluere på. Rapporten skal således anvendes som dokumentation af kvalitet og effekt samt i forbindelse med nuancering og udvikling af indhold for de enkelte tilbud. Denne rapport er baseret på kvantitative målinger. Derudover har vi i Jobcenter Middelfart også fokus på kvalitative målinger, og vi er i øjeblikket i gang med at implementere forskellige brugertilfredshedsmålinger i forhold til de forskellige tilbud. Datagrundlag Rapporten indeholder data fra En del af dem er dog kun registreret fra maj-december måned. 1 Alle oplysninger er trukket fra Job- og Kompetencehusets egen database, JOKER, og tallene er således sammenlignelige på tværs af de enkelte tilbud. Man skal dog være opmærksom på, at de steder, hvor resultaterne angives i dage, er weekenderne ikke regnet med. Fem dage er således lig med en uge. 1 Databasen blev taget i brug pr. 1. maj

4 4 Retur til Job Dette forløb er målrettet sygemeldte borgere, der ikke er klar til at vende tilbage til ordinært arbejde inden for de næste tre måneder, men hvor de vurderes at være indsatsparate. Kapaciteten i tilbuddet er 120. Retur til Job indeholder praktik, individuelle samtaler ved coach, træning ved fysioterapeut, deltagelse i varmtvandsbassin og motion og smertehåndtering. Derudover er der undervisning med fokus på tilbagevenden til arbejdsmarkedet samt inden for områderne stress, angst og depression. Nedenstående tabel viser flowet over det samlede antal borgere, der har haft deres gang i huset i Her ses flowet fra Således har der i alt har været tilknyttet 371 forskellige borgere til tilbuddet Retur til Job. Flow Retur til Job I alt Køn Køn Gennem- Snit sep.- dec Mænd Kvinder I alt 46 =33 % 93 = 67% 139 = 100% Mænd 33% Nøjagtig 2/3 af deltagerne er kvinder og 1/3 er mænd. Kvinder 67% Gennemsnit Under 30 år 13 = 9% år 52 = 38% år 54 = 39% Over 55 år 20 = 14% I alt 139 = 100% Over 55 år 14% Under 30 år 9% I forhold til aldersfordelingen blandt deltagerne i tilbuddet findes den største gruppe blandt de årige som i gennemsnit udgør 77% år 39% år 38% 4

5 5 Ophørsårsag I nedenstående tabel er angivet det samlede antal ophørsårsager registreret i perioden majdecember I alt er 138 afsluttet, hvoraf de 72 er blevet raskmeldt. Heraf tre delvise raskmeldinger. I alt svarer dette til 52%. Anden forsørgelse Delvis raskmelding Fleksjob Flyttet Pension Perioden afsluttet Raskmelding Revalidering Sygdom/Behandling Udeblevet I alt Maj - Dec 6 = 4% 3 = 2% 5 = 4% 5 = 4% 6 = 4% 15 = 11% 69 = 50% 6 = 4% 21 =16% 2 = 1% 138 = 100% Ophørsårsag maj-december

6 6 Job og Uddannelse Dette forløb henvender sig til borgere der er i kategorien match 1 kontanthjælp og forsikrede ledige. Der er særligt fokus på unge, langtidsledige og den tidlige indsats. Tilbuddet indeholder modulopbygget undervisning, individuel vejledning og coaching omkring jobsøgning og kompetenceafklaring. Tilbuddet er normeret til 90 deltagere, som hver især kan deltage i tilbuddet i op til 6 uger. Tabellen nedenfor viser flowet over det samlede antal borgere, der har haft deres gang i huset i Der har i alt været 720 forskellige borgere tilknyttet. Periode Antal forskellige borgere Flow fra Køn Køn Måned Mænd Kvinder I alt Gennemsnit fra 50 = 57% 37 = 43% 87 = sep. dec % Hvis man kigger på kønsfordelingen blandt deltagerne i tilbuddet, fordeler denne sig nogenlunde ligeligt. Der har været en svag overvægt af mænd, og gennemsnitligt har der været 87 borgere tilknyttet Job og Uddannelse i perioden september-december, hvilket er i god overensstemmelse med normeringen. Kvinder 43% Mænd 57% Med udgangspunkt i den viste tabel, findes den største aldersgruppe i Job og Uddannelse blandt de unge under 30 år. I gennemsnit udgør denne gruppe 41%, og der er således et stort behov for, at der tilrettelægges en særlig indsats for denne målgruppe. Ledigheden er ligeledes høj blandt de årige. Knap en tredjedel af deltagerne i Job og Uddannelse tilhører denne gruppe år 17% år 32% Over 55 år 10% Under 30 år 41% 6

7 7 Gennemsnit Under 30 år 36 = 41% år 28 = 32% år 15 = 17% Over 55 år 9 = 10% I alt 87 =100% Gennemsnitlig varighed Den gennemsnitlige varighed for borgere i Job og Uddannelse er 23 arbejdsdage, hvilket svarer til knap fem uger. Dette er ligeledes i overensstemmelse med, at tilbuddet er baseret på deltagelse i 4-6 uger. Ophørsårsag I alt har 518 borgere afsluttet forløb i Job & Uddannelse i perioden maj-december Heraf er 86 personer kommet i ordinær beskæftigelse ret efter forløbets afslutning. Dette svarer til 16,6%. Maj-Dec Afvist 4 = 0,8% Fleksjob 2 = 0,4% Flyttet 4 = 0,8% Løntilskud - offentlig 12 = 2,3% Løntilskud privat 8 = 1,5% Ommatch 4 = 0,8% Ordinært arbejde 86 = 16,6% Pension 1 = 0,2% Perioden sluttet 132 = 25,5% Praktik 171 = 33,0% Sygdom/Behandling 35 = 6,8% Uddannelse 26 = 5,0% Udeblevet 23 = 4,4% Ikke angivet 10 = 1,9% I alt 518 = 100% 7

8 Ophørsårsag maj-december 2011 Vejen til Job Dette forløb er målrettet match 2 kontanthjælp, hvilket vil sige de indsatsklare ledige. Tilbuddet har primært fokus på virksomhedspraktikker og indeholder derudover motion, træning ved fysioterapeut, praktisk arbejde, individuelle samtaler og vejledning i forhold til job eller uddannelse. Kapaciteten for tilbuddet er 180. Nedenstående tabel viser flowet over det samlede antal borgere, i de enkelte undertilbud. Det ses, at den største del af borgerne har deltaget i kompetenceløftforløb, praktik og virksomhedscenter. En stor del af dem der er startet op i forforløb/kompetenceløftforløb er efterfølgende fortsat i praktik. I alt har 336 forskellige personer været tilknyttet et eller flere tilbud i Vejen til Job i Flow Vejen til Job I alt Køn Køn I perioden september-december har der i gennemsnit været 156 borgere tilknyttet Vejen til Job. Fordelingen af mænd og kvinder har været så godt som ligelig. Kvinder 51% Mænd 49% 8

9 9 Periode Mænd Kvinder I alt Gennemsnit sep. dec = 49% 79 = 51% 156 = 100% Gennemsnit Under 30 år 40 = 25% år 70 = 44% år 34 = 21% Over 55 år 16 = 10% I alt 156 = 100% Over 55 år 10% år 21% Under 30 år 25% Med udgangspunkt i tabellen, er den største gruppe i Vejen til Job de årige. Denne gruppe udgør 44%. Herefter følger de unge under 30 år med 25% år 44% Ophørsårsag I perioden maj-december har 127 borgere afsluttet et forløb i Vejen til Job, hvilket svarer til 16 borgere pr. måned. Maj-Dec Afvist 1 Fleksjob 1 Flyttet 4 Ommatch 4 Ordinær beskæftigelse 16 Perioden sluttet 19 Raskmelding 1 Sygdom/Behandling 31 Uddannelse 19 Udeblevet 11 Ikke angivet 20 I alt 127 9

10 10 Ophørsårsag maj-december Konklusion På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at der i Retur til Job i gennemsnit har været tilknyttet lidt flere borgere end der er kapacitet til. I alt har 371 sygemeldte fulgt et forløb i Retur til Job i løbet af Antallet af praktikker for borgere der har modtaget sygedagpenge i mindre end 52 uger er dog 40% lavere end målsætningen, hvilket er meget lavt. Fremadrettet skal der således være et øget fokus på at få etableret flere praktikker, da der fortsat er et stort behov for dette. Målsætningen i forhold til raskmelding (50%) er dog opnået, idet 52% af de afsluttede borgere er ophørt med denne årsag. Man skal dog være opmærksom på, at der i perioden majdecember kun er afsluttet 138 borgere og ikke 200 som forventet. En mulig forklaring herpå kan være, at der er flere langvarige udrednings- og afklaringssager end først antaget. Dette kan ligeledes have indflydelse på, at den type praktik, der er behov for i disse sager er mere vanskelige at finde, da der er en del skånehensyn, der skal tages hensyn til i modsætning til de aktive forløb. I løbet af 2011 har 720 forskellige borgere været tilknyttet Job og Uddannelse. 518 af disse borgere har afsluttet forløbet i perioden maj-december Heraf er 86 personer kommet i ordinær beskæftigelse ret efter forløbets afslutning. Dette svarer til 16,6%, hvilket er lidt under målsætningen på 20%. Til gengæld opnås målsætningen lige præcis i forhold til at 37% er afsluttet til praktik eller løntilskud. Andelen af unge under 30 år i Job og Uddannelse er temmelig høj. I løbet af årets sidste fire måneder har omkring 40% tilhørt denne gruppe. Det er således nødvendigt at iværksætte en særlig indsats for denne målgruppe. Mht. Vejen til Job udgør unge under 30 år i samme periode ca. ¼, hvorfor der også her bør være et særligt fokus på denne gruppe. Derudover skal der ydes en ekstra indsats, for at få flere borgere tilmeldt forløbet, så vi når op på det antal tilbuddet er normeret til og dermed øger muligheden for at opnå de fastsatte måltal. I løbet af hele 2011 har 25 personer været i 10

11 11 løntilskud, 118 har været i praktik i et virksomhedscenter mens 120 har været i praktik andre steder. Perspektivering Som tidligere nævnt bygger denne rapport hovedsageligt på tal fra Job- og Kompetencehusets egen database, JOKER. Databasen blev implementeret i maj 2011 og er herefter blevet tilpasset løbende. Medarbejdergruppen har ikke tidligere været vant til at skulle dokumentere deres indsats i samme udstrækning, som det kræves af dem nu. Det har således været en større opgave og en længere proces at gøre alle kontaktpersoner i Job- og Kompetencehuset fortrolige med det nye registreringssystem. Dette medfører, der er risiko for enkelte fejlregistreringer i databasen. Alt i alt vurderes resultaterne dog at være brugbare og konklusionen retvisende. I forhold til Job og Uddannelse kan den endelige effekt ikke måles direkte, da forløbene er forholdsvis korte, og en del afsluttes med ophørsårsagen perioden afsluttet. Vores formodning er, at mange af borgerne bruger de redskaber, de lærer på kurset i deres efterfølgende jobsøgning. Derudover er der en del af de unge, som har været i praktik jf. reglen om 26 ugers tilbud, der påbegynder uddannelse efterfølgende. Fokusområder i 2012 Kvalitative målinger I 2012 vil Job- og Vækstcentret udvide fokus i evalueringsøjemed til også at omfatte kvalitative målinger. Dette inkluderer brugertilfredshedsundersøgelser, hvor data indsamles gennem spørgeskemabesvarelser og/eller fokusgrupper. De kvalitative målinger vil løbende blive implementeret for alle tre tilbud. Forløb for nyledige Job- og Vækstcentret har valgt at lave målrettede forløb for nyledige dagpengemodtagere i Fokus er på en tidlig indsats, hvor de overordnede formål er at afklare de nylediges kompetencer samt at motivere og styrke dem i deres jobsøgning ved at præsentere dem for relevante metoder og redskaber. Fokus på flow I Vejen til Job er måltallene for, hvor mange der er kommet i job i 2011 ikke indfriet. I 2012 vil der fortsat være et fokus på dette, ligesom der også vil være fokus på ommatch fra match 2 til match 1. Ungeindsats I 2012 nedsætter Jobcenter Middelfart en projektenhed der har til formål at beskæftige sig med ungeindsatsen. Formålet med projektet er, at udvikle et forløb specielt målrettet ledige borgere under 30 år uanset forsørgelsesgrundlag. Det primære fokus vil være på unge uden uddannelse. Ungeenheden organiseres som vist nedenfor: 11

12 12 Vejen til Job Målgruppe Kontanthjælp - match2 Kapacitet 180 Medarbejdergruppe 5 virksomhedskonsulenter 5 undervisere 2 holdledere Derudover er der tilknyttet psykolog og fysioterapeut samt mentorer. Job og Uddannelse Målgruppe Forsikrede ledige samt kontanthjælp - match 1 Kapacitet 90 Medarbejdergruppe 6 job- og uddannelsevejledere. Retur til Job Målgruppe Sygemeldte - match 2 Kapacitet 120 Medarbejdergruppe 4 jobkonsulenter 2 coaches 3 fysioterapeuter 1 ergoterapeut Derudover er der tilknyttet psykolog Projektorganisation - Ungeenheden Målgruppe Alle ledige unge under 30 år uanset forsørgelsesgrundlag Kapacitet Op til 150 borgere Indsatsgruppe Ledelse + projektledelse 2 undervisere fra Vejen til Job + de 5 virksomhedskonsulenter efter behov 2 job- og uddannelsesvejledere fra Job og Uddannelse 1 medarbejder fra Retur til Job 12

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Analyse af 18-29-årige

Analyse af 18-29-årige Beskæftigelsesregion Syddanmark Analyse af 18-29-årige med fokus på modtagerne af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse Rapport Juni 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...3

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Det sociale kort for Ikast Kommune

DISCUS A/S RAPPORT. Det sociale kort for Ikast Kommune RAPPORT Det sociale kort for Ikast Kommune Januar 2003 Indhold Resume 3 Anbefalinger 6 Organisering af den arbejdsmarkedsrettede indsats...6 Omlægning fra social aktivering til virksomhedsaktivering...11

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af

Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af Beskæftigelsesregion Syddanmark Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse Pixi-udgaven Juni 2008 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere