Business Case nr. I 309/02

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business Case nr. I 309/02"

Transkript

1 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige ansatte vikarer med fastansat, relevant uddannet medarbejder forventes hjemtagelse af i alt 32 stk. 3 mdr. forløb hos ekstern leverandør inden budgetramme. 1. Præsentation af forslagets indhold i korte træk: Inden budget at ansætte en relevant uddannet medarbejder yderligere i Beskæftigelsescenteret i stedet for løsansat vikar. I dag er normeringen 2 ansatte og en vikar. Hjemtag af 32 forløb hos ekstern leverandør af 12 ugers varighed Administrationen ønsker, at Beskæftigelsescenteret løfter nye målgrupper samt får flere borgere i forløb. I alt ønsker administrationen at tilføre 32 flere borgere til Beskæftigelsescenteret, som tages fra ekstern leverandør. Administrationen ønsker at tilbyde 2 nye målgrupper et forløb i Beskæftigelsescenteret, som tidligere har været sendt til ekstern leverandør. Nye målgrupper: Revurdering af borgere på ledighedsydelse (borgere som er bevilget et fleksjob men som er ledige) Pt. løftes denne opgave af private leverandører. Fordelen ved at hjemtage opgaven er tættere samarbejde med kommunens egen fleksjobambassadør. Borgere med en længerevarende uddannelse. Denne målgruppe ønsker vi at tilbyde sparringsforløb/individuelle samtaler i Beskæftigelsescenteret. Også netværksdannelse for denne gruppe er en mulighed. Kendte målgrupper som vi forventer udvidet Jobsøgningsforløb 1

2 I Beskæftigelsescenteret tilbydes borgere vejlednings- og opkvalificeringsforløb via jobsøgningskurser. Alle borgere er velkomne, men skal kunne arbejde selvstændigt og have færdigheder til at deltage aktivt i udarbejdelsen af CV og ansøgninger. I jobsøgningsforløbet får borgerne hjælp til udarbejdelse af ansøgning og CV, træning af jobsamtale, undervisning i forskellige relevante temaer f.eks. kommunikation. Alle modtager individuelle samtaler, som har fokus på den enkeltes ressourcer, for at afdække korteste vej til arbejdsmarkedet. Afklaring- og opkvalificeringsforløb Beskæftigelsescenteret afholder følgende afklaring- og opkvalificeringsforløb: Afklaringsforløb: Beskæftigelsescenteret har forskellige interne værksteder: køkkenværksted, kreativværksted, pakke-montageværksted, træ- og cykelværksted. Her får borgerne mulighed for at prøve kræfter med forskellige praktiske opgaver. Her bliver sociale færdigheder også trænet, og der foregår individuel afklaring af den enkeltes arbejdsevne. Opkvalificerings forløb: Her bruges de interne værksteder også. Her er fokus på opkvalificering. F.eks. hvis en borger søger job i køkken, vil der særligt blive trænet her, evt. hjælpes borgeren til at tage hygiejnekursus. Stabiliseringsforløb: For langtidsledige som har store fysiske, psykiske og sociale problemstillinger. Her er der fokus på at få borgeren til at møde og til at samarbejde. Der er ligeledes fokus på almene sociale færdigheder f.eks. personlig hygiejne og gængse regler på en arbejdsplads. F.eks. at ringe og melde sig syg. Kombinerede forløb: Her er der tale om borgere som kan profitere af både hjælp til jobsøgning, men også få opkvalificeret sociale kompetencer ved et opkvalificeringsforløb. Sprogpraktik: integrationsborgere som har brug for at bruge det danske sprog i praksis og væk fra sprogskolen. 2. Konklusion investeringsvurdering (opsummering af rubrik 4, 5 og 6) Det vurderes, at der ved at ansætte en relevant uddannet medarbejder yderligere i Beskæftigelsescenteret i stedet for løsansat kan realisere en besparelse kr. i 2016 og frem. 3. Baggrund og muligheder (er der alternative veje at gå?) Gennem længere tid har reformerne på beskæftigelsesområdet, haft særlig fokus på at der skal findes en plads til alle på arbejdsmarkedet, også til dem som kun kan arbejde få timer om ugen. Særligt med fleks- og førtidspensionsreformen pr. 1. januar 2013 er der større krav til at støtte og udvikle borgere med meget komplekse problemstillinger. Borgerne pensioneres ikke længere, men skal have tilbud, der udvikler deres arbejdsevne. Flex- og førtidspensionsreformen har derfor resulteret, at et større antal borgere har behov for længerevarende forløb der inkluderer udredning, afklaring og opkvalificering af ressourcer. Dette har medført, at der i de senere år har været en øget udgift til køb af beskæftigelsesrettede tilbud hos eksterne leverandører. Herudover skal det bemærkes, at den kommende refusionsreform nedsætter refusionen på ydelsen til 20% efter et år på overførselsindkomst. Dette giver økonomisk incitament til hurtig og 2

3 effektiv indsats. Administrationens vurdering er, at Beskæftigelsescenteret med effekttallene for 2014 har vist potentiale for yderligere udvikling. I 2014 havde Beskæftigelsescenteret 285 borgere i kortere eller længere forløb. Ud af dem kom: borgere i beskæftigelse (37%) - 14 i uddannelse (5%) - 46 i virksomhedspraktik (16%) Det har ikke været muligt at sammenligne med eksterne tilbud direkte, da borgerne er spredt på mange tilbud og målgrupper, og vil være præget af små tal statistiske udsving. Effekttal på eksterne leverandører forefindes naturligvis. Alternativt: Et alternativ til at have 3 fastansatte medarbejdere i Beskæftigelsescenteret kunne være fortsat at anvende private leverandører. 4. Gevinst - service og kvalitet til borgerne Beliggenhed i nærmiljøet og tæt på Rådhuset hvilket fremmer samarbejdet med sagsbehandler og virksomhedskonsulent. Øget tværfaglighed i indsatsen - mulighed for tættere samarbejde mellem Beskæftigelsescenteret, sagsbehandlere, mentorer og andre nye tilbud. Bedre flow- ved den tætte kontakt til borgeren og den øgede tværfaglighed sikres en hurtig og mere flydende overgang mellem kommunens indsatser i særdeleshed virksomhedsrettede indsats. 5. Gevinst - professionalisme og arbejdsgange, kompetencer og organisation Færre visiteringer til eksterne leverandører Som medarbejdere, ledere og organisation bliver vi mere effektive til at udarbejde faglige udredninger af borgerens ressourcer Tæt samarbejde mellem tilbud, sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter om en større gruppe borgere Ved fastansættelse af en 3. medarbejder vil Job- og SocialCenteret kunne tiltrække medarbejdere med flere kompetencer, som vil være med til at kvalitetshøjne borgernes forløb. 6. Særlige opmærksomhedspunkter og risici At der er en risiko for, at tilbuddet bliver supplerende i stedet for erstattende, dvs. at eksterne leverandører fortsat benyttes delvist. Der etableres administrative forretningsgange og opfølgning for at sikre, at dette ikke sker. At administrationens vurdering af muligheden for at rumme flere borgere i 3

4 Beskæftigelsescenteret er forkert, og arbejdspresset hos den enkelte medarbejder derfor bliver for højt, hvilket kan gå ud over trivsel og effektivitet. Dette holdes der løbende øje med, idet personaleressourcer og borgerhenvisninger bliver optimeret. 7. Implementering Politisk behandling i maj Visitering af borgere forventes påbegyndt medio august Opfølgning, dokumentation og evaluering Der måles månedligt på følgende: Antal igangværende i alt Antal ny-henviste fordelt på de forskellige målgrupper Antal igangværende inddelt i indsatstyper Afsluttede borgere og til hvad Status slut 2015 og evaluering slut Gevinst: Investeringsvurdering økonomi Beløb i kr Afsat budget Omkostninger Besparelse Gevinst Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt Personalemæssig konsekvens: Fuldtidsstilling Kommentarer: 4

5 Beregningen bygger på, at 32 årlige forløb af varierende længde fremover ikke længere købes hos ekstern leverandør. Beregninger bygger på forløb af gennemsnitlig 12. ugers varighed. Der er ikke indregnet effekter på overførselsudgifterne af ændret tilbud. Dette selvom målet også er bedre effekt af indsatsen. Indsatsen forventes at reducerer udgifterne til overførselsudgifterne på længere sigt. Det vurderes, at især en bedre koordineret og individuel tilrettelagt indsats vil betyde færre overførselsudgifter. Administrationen har ikke indregnet præcis besparelse, da det er forbundet med usikkerhed. I runde tal er den reduceret udgift ca kr. for hver borgere (årligt) som det lykkedes at hjælpe permanent ud af kontanthjælpssystemet. Reduktionen vil naturligvis tilfalde kassen. 5