NY BÆREDYGTIG SKOLE I NORDHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY BÆREDYGTIG SKOLE I NORDHAVN"

Transkript

1 UTTERSLEV SKOLE VANLØSE SKOLE HUSUM SKOLE GULDBERG SKOLE KIRSEBERGS SKOLAN KILLEBÄCK SKOLAN SVALEBO SKOLAN VIKINGA SKOLAN NY BÆREDYGTIG SKOLE I NORDHAVN Ideer og anbefalinger til en ny bæredygtig skole i fremtidens bæredygtige bydel - fra elever i Øresundsregionen

2 2 // ÖRESUNDSKLASSRUMMET NY BÆREDYGTIG SKOLE I NORDHAVN Ideer og anbefalinger til en ny bæredygtig skole i fremtidens bæredygtige bydel - fra elever i Øresundsregionen Udarbejdet af BY X, For Öresundsklassrummet, Bæredygtig Udvikling, Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavns Kommune Hjemmeside Kontakt Åsa Hellström, projektleder, Öresundsklassrummet: Anja Liebermann, projektkoordinater, Öresundsklassrummet:

3 ÖRESUNDSKLASSRUMMET // 3

4 4 Indhold// ÖRESUNDSKLASSRUMMET INDHOLD Indhold

5 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Indhold// 5 Baggrund s. 10 Camp 1 s. 20 Intro s. 6 Opgaven s. 24 Manifest s. 28 Deltagere s. 61 Egenskaber s. 38 Idé-index s. 48 Delegationer s. 44

6 6 Indhold// ÖRESUNDSKLASSRUMMET INTRO

7 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Intro// 7 Intro Intro

8 8 Intro// ÖRESUNDSKLASSRUMMET INTRO Nye skoler i Nordhavn Dette katalog er en opsamling af Öresundsklassrummets arbejde med hvordan kommende skoler i Nordhavnen kan bidrage til den nye bydels bæredygtighed. Öresundsklassrummet er et interregionalt samarbejde om uddannelse for bæredygtig udvikling, hvor 12 skoleklasser fra København, Lund og Malmø arbejder sammen på tværs af sundet. I alt deltager 300 elever fra 7. og 8. klasse. Projektet løber over tre år og eleverne blev i første fase stillet opgaven, at undersøge hvordan en ny skole kan etableres i Nordhavn, så den bidrager til at skabe en bæredygtig by, et unikt skolemiljø og nye måder at bevæge sig rundt i bydelen på. Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning og By & Havn overrakte eleverne opgaven d.14. september 2010 på Camp 1, og dette katalog er resultatet af elevernes arbejde. Katalog til inspiration Formålet med kataloget er at give inspiration til udviklingen af kommende skoler i Nordhavn. Ideerne og anbefalingerne er et udtryk for børn og unges syn på deres egen hverdag og skolegang, og de erfaringer de igennem et halvt år har fået med bæredygtig byudvikling gennem deres arbejde i Öresundsklassrummet. Kataloget indeholder både børnenes perspektiv, dvs. børnenes direkte, ufortolkede bidrag og børneperspektiv, hvilket vil sige voksne, professionelle rådgiveres syn på projektet set fra børns perspektiv, med deres adfærd og behov for øje. Learning from Øresund Kataloget er udviklet på baggrund af 25 elevers arbejde på en række delegationsmøder. Eleverne repræsenterede de 12 klasser og gennem workshops og besøg i Nordhavn arbejdede de med at videreudvikle erfaringer fra deres egen skole og eget lokalmiljø til situationen i Nordhavn. Ved at kombinere erfaringer, udfordringer, ideer og initiativer fra alle klassernes lokale arbejde med bæredygtige løsninger, har det været muligt at få et bredt perspektiv på børn og unges hverdag og skolegang. Katalogets opbygning Elevernes ideer og anbefalinger er inddelt i tre afsnit: Manifest er visionen for en kommende skole og hvordan den kan være med til at understøtte Nordhavn som bæredygtig bydel. Egenskaber er hvad en ny skole skal kunne, skal indeholde og hvad den skal tilbyde. Ide-Index er en række konkrete ideer til hvordan en ny skoler kan udformes, så den opfylder visionerne og opnår de egenskaber som er formuleret.

9 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Intro// 9

10 10 Intro// ÖRESUNDSKLASSRUMMET BAGGRUND

11 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Baggrund// 11 Baggrund Baggrund

12 12 WorkshopOpgave// ÖRESUNDSKLASSRUMMET BAGGRUND Öresundsklassrummet Öresundsklassrummet er delfi nansieret af EU under Interreg IV A programmet. Projektets formål at fremme uddannelse for bæredygtig udvikling (ubu) og børn og unges kompetencer til at deltage aktivt i fremtidens bæredygtige region. Visionen er, at skabe et regionalt ubu kompetencecenter der kan være en spydspids i internationalt perspektiv. Formål Öresundsklassrummet skal under projektperioden fi nde modeller for, hvordan samarbejdet kan integreres, udvikles og forankres. Gennem følgeforskning skal Öresundsklassrummet blive udfordret, beskrevet og evalueret. Arbejdet skal styrke didaktikken og så vidt muligt bygge på dokumenteret viden om, hvad der virker på børnenes læring og deres forskellige læringsstile. Lærernes kompetenceudvikling skal foregå på skolerne som en integreret del af deres praksis gennem aktionsforskning og lærercirkler. Metode Metodisk skal Öresundsklassrummet, så vidt muligt, inddrage virkeligheden i undervisningen gennem reelle medborgerskabsprojekter, udeskole og hands on aktiviteter. De unge skal være med til at defi nere ubu ved konkret at være involveret i og arbejde med kommunal praksis og politiske beslutninger. Öresundsklassrummet strækker sig over tre år fra Første fase af projektet fokuserede på bæredygtig byudvikling og BY X stillede sammen med By og Havn og Københavns Kommune den fælles opgave, som eleverne skulle arbejde med. Opgaven omhandlede nye folkeskoler i Nordhavn i København. BY X BY X er Københavns Kommunes videnscenter og pædagogiske enhed for inddragelse af børn og unge i byens bæredygtige udvikling. BY X inddrager børn og unge i konkrete projekter og udviklingsforløb hvor de kan bidrage med reel viden og værdi og være med til at kvalifi - cere projekter sammen med projektudviklere og projektholdere. BY X er en del af Københavns Kommunes strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling, som skal uddanne alle børn og unge i kommunen til at være københavnere i en bæredygtig storby og Øresundsregion. Formålet er at give børn og unge mulighed for at få indfl ydelse på byens udvikling, samtidig med at de lærer om byens liv, miljø og bæredygtighed, demokratisk deltagelse og får et større ejerskab til byen og deres omgivelser. BY X har planlagt og faciliteret arbejdet med Öresundsklassrummets fællesopgave om en ny skole i Nordhavn. Nordhavn Nordhavn er formentlig det største og mest ambitiøse byudviklingsprojekt i Skandinavien i de kommende år. Med sin placering kun fi re kilometer fra Københavns centrum og god adgang til byens infrastruktur rummer Nordhavnen potentiale for at blive en enestående bydel i København. Den nye bydel skal udvikles og udbygges over de næste 40 til 50 år. Fuldt udbygget vil området rumme op til fi re millioner kvadratmeter

13 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Baggrund// 13 bygningsareal der vil huse beboere og arbejdspladser. Med Øresund lige uden for døren bliver der direkte adgang til vandet, ligesom bydelen vil tilbyde et væld af rekreative byrum og offentlige funktioner. Nordhavnen bliver en by af holme i direkte tilknytning til vandet og en mangfoldig og blandet by. Som byudviklingsprojekt er Nordhavnen i front i bestræbelserne for et bedre klima på jorden og viser hvordan byerne kan medvirke til at vende klimaudviklingen uden at give køb på livskvalitet, velfærd og demokrati. København udgør sammen med Malmø i Sydsverige centrum i Øresundsregionen. Med sin placering centralt i regionen vil Nordhavn tiltrække beboere, besøgende og arbejdspladser fra hele regionen, og bydelen skal derfor ses i et regionalt perspektiv. Flere nye skoler vil blive etableret i Nordhavnen, i takt med udbygningen af bydelen. Den første skole vil allerede blive bygget inden for de nærmeste år. Nordhavn har været case for Öresundsklassrummets fælles opgave i første fase af projektet. Opgaven 12 skoleklasser fra begge sider af Øresund arbejdede gennem Öresundsklassrummets første halve år med bæredygtighed og Grøn Mobilitet omkring deres egne skoler og lokalmiljøer. Ud fra de erfaringer fi k de mulighed for at komme med konkrete ideer og forslag til hvordan en kommende skole i Nordhavnen på forskellig måde kan bidrage til bydelens bæredygtighed. To elever fra hver klasse blev udpeget til at være delegerede og repræsentere klassen på en række delegationsmøder, hvor der blev arbejdet med fællesopgaven. BY X planlagde og faciliterede delegationsmøderne og har samlet op på elevernes arbejde. Processen På det første delegationsmøde fi k eleverne en guided tur i Nordhavn af tegnestuerne COBE og Sleth, som arbejder med udviklingen af den nye bydel. De besøgte tegnestuerne og så modellen af den fremtidige udbygning og havde mulighed for at stille spørgsmål og få indsigt i nogle af de mange problemstillinger der er ved en så omfattende byudvikling. Efterfølgende opsamlede eleverne alle de emner, udfordringer og ideer, som de havde arbejdet med lokalt. De fi k mulighed for at diskutere hvordan deres lokale erfaringer kunne bidrage i Nordhavn eller hvordan de kunne videreudvikles i forhold til Nordhavnens særlige kvaliteter. Eleverne sorterede herefter alle deres in-put i kategorierne Manifest, Egenskaber og Ideindex. På den måde blev der skabt en struktur for det videre arbejde. Denne opsamling er inddelt efter de tre overskrifter og er der ud over struktureret efter en række temaer som dækker skolens transport og grøn mobilitet, skolens udearealer, skolens aktiviteter, skolens undervisning og skolens funktioner. Vi håber at Öresundsklassrummets ideer og anbefalinger vil være til inspiration for arbejdet med at udvikle nye, kommende skoler i Nordhavn. BY X og Öresundsklassrummet

14 14 Baggrund// ÖRESUNDSKLASSRUMMET NORDHAVN I DAG

15 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Baggrund// 15 NORDHAVN I FREMTIDEN

16 16 Baggrund// ÖRESUNDSKLASSRUMMET CO2 venlig by En by af holme og kanaler Kollektiv transport indenfor 5 minutters gangafstand Striber af grønt og blåt - landskabelige oplevelser

17 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Baggrund// 17 Illustration fra konkurrenceprojektet

18 18 Baggrund// ÖRESUNDSKLASSRUMMET Illustration fra konkurrenceprojektet

19 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Baggrund// 19 Illustration fra konkurrenceprojektet

20 20 Camp 1// ÖRESUNDSKLASSRUMMET CAMP 1 Camp 1

21 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Camp 1// 21 Camp 1

22 22 Camp 1// ÖRESUNDSKLASSRUMMET CAMP September 2010// Öresundsklassrummets 300 elever mødes for første gang og de 12 klasser og seks storteams rystes sammen. Opgaven om Nordhavn bliver introduceret af BY X og offi cielt overrakt af Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning. Alle 300 elever samlet for første gang De dansk-svenske storteams udvikler deres egne logoer og slogans Camp 1 Fællesopgaven om Nordhavn overrækkes BY X præsenterer opgaven og planerne for fremtidens Nordhavn

23 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Camp 1// 23 Grupperne arbejder med avisforsider fra fremtidens bæredygtige by Grupperne præsenterer deres logo og slogan Gruppen Svanskerne præsenterer deres logo og avisforside Alle underskriver en fælles vision Færdig for i dag Forestillingen om en skole på vand...

24 24 Opgaven// ÖRESUNDSKLASSRUMMET OPGAVEN Opgaven

25 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Opgaven// 25 Opgaven

26 26 Opgaven// ÖRESUNDSKLASSRUMMET OPGAVEN En bæredygtig skole i fremtidens by I den nordlige del af København - halvt ude i Øresund, skal der i fremtiden udvikles en helt ny og bæredygtig bydel ved navn Nordhavn. Nordhavn er i dag Københavns industrihavn men skal i fremtiden blive til en levende by med alt hvad sådan en indeholder. Også nye skoler. Det bliver Öresundsklassrummets opgave at undersøge hvordan kommende skoler kan etableres i bydelen så de bidrager til at skabe en bæredygtig by, et unikt skolemiljø og nye måder at bevæge sig rundt i bydelen på. Fremtidens Nordhavn Nordhavn er faktisk Nordeuropas største byudviklingsprojekt, og skal udvikles og udbygges over de næste mange år. Når bydelen er færdigbygget vil den huse beboere og arbejdspladser. Nordhavns kommende børn og unge skal naturligvis også have et sted at gå i skole. Derfor planlægger man at etablere to til tre skoler i bydelen, som skal udnytte den fantastiske placering tæt på Øresund. I Nordhavn ønsker man, at være med til at vise hvordan en bydel kan bidrage til at skabe et bedre klima. Her skal hensynet til miljø, mennesker og byliv sættes i centrum. Derfor fokuserer man bl.a. på hvordan man skal kunne bevæge sig rundt i bydelen, så det bliver nemt at komme rundt på en grøn og bæredygtig måde. Det at komme fra A til B skal være en oplevelse og være med til at give et godt byliv. Også det at komme til og fra skole. Skolerne skal derfor placeres og udvikles så de hænger godt sammen med bydelens mange andre funktioner som pladser, parker, nærheden til vand, veje, stisystemer og transportmuligheder. Således at skolerne kan være med til at understøtte den grønne mobilitet i Nordhavn. Öresundsklassrummets opgave I Öresundsklassrummet vil skoleklasser fra begge sider af Øresund - henholdsvis København, Malmø og Lund arbejde med bæredygtighed og Grøn Mobilitet omkring deres egne skoler og lokalmiljøer. Ud fra de erfaringer får de mulighed for at komme med konkrete ideer og forslag til hvordan kommende skoler i Nordhavnen på forskellig måde kan bidrage til Nordhavns bæredygtighed. Det er en unik mulighed for elever og dem som udvikler byen at arbejde sammen om at fastlægge nye skolers placering og udvikle ideer til hvordan en skole kan bidrage til et oplevelsesrigt og grønt bevægelsesmønster i den nye bydel. Spørgsmålene er mange, og vi glæder os til at se og høre nogle af Öresundsklassrummets bud på: Hvor skal skolen ligge? Hvordan hænger skolen sammen med byen? Hvordan kan man bevæge sig til og fra skole? Hvordan kan skolevejene bidrage til at gøre bydelen mere grøn og bæredygtig? Hvordan kan børn og unge bruge bydelen? Hvordan kan skolen bidrage til bydelens bæredygtighed? Hvordan kan skolen få glæde af at ligge så tæt på vandet?

27 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Opgaven// 27

28 28 Workshop//Opsamling// ÖRESUNDSKLASSRUMMET MANIFEST Manifest

29 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Manifest// 29 Manifest

30 30 Manifest// ÖRESUNDSKLASSRUMMET MANIFEST EN ENESTÅENDE MU Nordhavn er Københavns fremtidige bæredygtige bydel. En kommende skole i Nordhavn skal afspejle bydelens ambition og potentiale. Det skal gøres ved at udvikle en bæredygtig skole som kombinerer byen, vandet og pædagogikken på helt nye måder. Skolen skal imødekomme og understøtte børn og unges udvikling med udgangspunkt i deres egen verdensforståelse. En ny skole i Nordhavnen skal være med til at vise nye måder at udvikle og bygge skole på. Børnene skal inddrages aktivt fra start til den endelige realisering. Samtidig skal den færdige

31 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Manifest// 31 LIGHED FOR AT UDVIKLE EN UNIK SKOLE! skole understøtte en kultur hvor børn har indfl ydelse på skolekulturen og brugen af de fysiske rammer. Skolen skal integreres i den nye bydel så skolen og byen interagerer og understøtter hinanden i at skabe en bæredygtig, aktiv, oplevelsesrig og inspirerende hverdag med optimale læringsomgivelser for bydelens børn og unge. Skolen skal ruste børn og unge til at forstå og til at agere i verden omkring sig, så de kan udvikle sig til at blive aktive medborgere. Skolen skal udvikles i øjenhøjde med de børn deres der skal bo i bydelen og som skal gå i skolen. Det betyder at bygninger, udearealer og pædagogiske principper skal samtænkes. Det betyder også at den konkrete udformning af arkitektur og udearealer skal målrettes børns skala og den måde de forstår og oplever verden på. Skolen ligger ved vandet og skal udnytte de muligheder det giver for at skabe særlige aktiviteter og læringsrum for eleverne. Fremtidens skole i Nordhavnen skal være en ressource for hele bydelen.

32 32 Manifest// ÖRESUNDSKLASSRUMMET 1. EN GRØN, BLÅ OG AKTIV SKOLEVEJ Skolens elever skal have mulighed for at komme til skole på en sikker og aktiv måde. Det skal være muligt for børnene at sejle, cykle, gå eller at køre på skateboard til skole fra deres hjem. 2. EN TRYG SKOLEVEJ Der skal være aktive ruter gennem byen hvor børn og unge kan gå og løbe i sikkerhed for anden trafi k. Ruter som kan inspirere børn og unge til at få motion samtidig med at de bevæger sig rundt i bydelen og oplever at være en del af lokalområdet.

33 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Manifest// BYEN SOM SKOLEGÅRD Skolens udearealer skal være en integreret del af byen, så udearealerne kan bruges af alle bydelens børn og unge udenfor skoletid. Skolens elever skal også kunne benytte bydelens byrum og tilbud i frikvarterer og til skolerelaterede aktiviteter. 3. NATUREN IND I SKOLEN Der skal være grønne områder, vådområder og marine områder nær skolen som kan bruges i undervisningen og hvor børn og unge har mulighed for at opleve naturen.

34 34 Manifest// ÖRESUNDSKLASSRUMMET 5. SKOLEN UD TIL VANDET Nærheden til vandet skal udnyttes i undervisningen og til sports- og fritidsaktiviteter som giver børn og unge udfoldelsesmuligheder samt et trygt og godt forhold til vandet. 6.UNDERVISNINGEN UD I BYEN Skolen skal bruge bydelen (herunder vandet) som undervisningslokale og give børn og unge mulighed for hands-on læring og erfaringer med at deres undervisning er meningsfuld og brugbar i forhold til deres omgivende verden/samfund.

35 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Manifest// FRA ELEV TIL ELEV De forskellige klassetrin skal undervise hinanden, bl.a. i bæredygtighed. På den måde får børn og unge et medansvar og en mulighed for at inspirere hinanden til en positiv adfærd. Det fordrer en skolekultur hvor eleverne bliver ansporet til at tage ansvar og ejerskab til deres omgivelser.

36 36 Manifest// ÖRESUNDSKLASSRUMMET 8. EN BÆREDYGTIG SKOLE Skolen skal være CO2-neutral og bæredygtighed skal være en integreret del af skolebygningen, udearealerne og undervisningen, på en måde som aktivt involverer børn og unge. 10. EN SKOLE FOR LOKALOMRÅDET Skolens lokaler og faciliteter skal kunne bruges af andre udenfor skoletid. Skolen skal være en aktiv del af og ressource i lokalsamfundet og på den måde være med til at give børn og unge så mange fag- og fritidstilbud som muligt inden for deres lokalområde.

37 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Manifest// EN RESSOURCEBEVIDST SKOLE Skolen skal minimere sit affald og aktivt genanvende mest muligt, herunder energi, som en integreret del af skolens måde at fungere på. Der igennem bevidstgøres eleverne om affald, energi og genanvendelse.

38 38 Egenskaber// ÖRESUNDSKLASSRUMMET EGENSKABER Egenskaber

39 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Egenskaber// 39 Egenskaber

40 40 Egenskaber// ÖRESUNDSKLASSRUMMET EGENSKABER Sikker skolevej De fl este børn og unge foretrækker at transportere sig til fods eller på cykel. Det giver mulighed for at mødes og følges med venner og at opleve noget undervejs. Derfor skal børn og unge sikres, at de kan komme til skole på en aktiv, grøn og sikker måde. Det skal være sjovere at komme fra A til B Børn og unge er meget lokale og bevæger sig ikke langt fra deres bolig og skole. Derfor skal det være sjovt og oplevelsesrigt for børn og unge at bevæge sig i deres nærområde, og de skal inspireres til at bevæge sig rundt i bydelen. Børn og unge skal sikres oplevelser og mødesteder på deres vej til og fra skole og når de ellers bevæger sig rundt i bydelen. Deling af udearealer Børn og unge opholder sig meget udendørs, både i fritiden og i skolens frikvarterer. Derfor skal Nordhavns børn og unge sikres varierede udendørs opholdsmuligheder og aktiviteter i skole- og fritid. Hvis skolen og bydelen deles om en række udearealer vil de kunne udnyttes mere optimalt og samtidig være med til at integrere børn og unges aktiviteter med resten af bydelens ude-liv. Dette kan yderligere. styrkes ved at bydelens udearealer kan ændre funktion i løbet af døgnet og ugen, A B Skab et stiforløb til skolen hvor børn og unge kan gå, cykle eller på anden aktiv måde bevæge sig flere sammen i sikkerhed for tungere trafik. Gør skolevejen til en oplevelse ved at skabe et stiforløb med aktiviteter, mødesteder og sanselige oplevelser. Lad skolen og bydelen deles om udearealer der kan bruges fleksibelt over døgnet og ugen.

41 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Egenskaber// 41 Byen som platform for aktivitet Parkour, klatring, skating og lignende uformelle idrætsaktiviteter som bruger byen som aktiv platform bliver mere og mere populære blandt børn og unge. Denne type aktiviteter bruger byens fysiske rammer og bidrager til byens liv. I en ny bydel som Nordhavnen er der en unik mulighed for at tænke denne form for bevægelse og uformel idrætsaktivitet ind i byggeriet og bydelen fra starten. Det vil sikre børn og unge fl est mulige udfoldelsesmuligheder som en integreret del af byen og samtidig bidrage til et aktivt byliv. Nærhedsprincip Børn og unges hverdag udspiller sig primært omkring hjem, skole og fritidsaktiviteter. Derfor er områderne mellem disse steder børn og unges primære opholds- og bevægelseszone. Ved at placere skolen tæt på boliger bliver det muligt at skabe en tryg zone for børn og unge at bevæge og opholde sig i. Det vil være med til at skabe en sammenhængende hverdag og understøtte børn og unges mulighed for selv at kunne transportere sig hurtigt og sikkert mellem hjem, skole og fritidsaktiviteter. Naturoplevelser Børn og unge har stor glæde af at være i naturen og det skaber nogle unikke rammer for oplevelser og læring. Derfor skal skolens børn og unge have adgang til grønne naturområder både i skole- og fritid. Skolen vil kunne benytte bydelens større naturområder som udfl ugtsmål, når disse er færdigudbyggede, men der skal også være grønne områder nær skolen som kan bruges i den daglige undervisning og frikvartererne. Lad skolens bygning være en aktivitetsplatform for klatring, parkour og lign. Placer skolen i nærheden af boliger / boligområder. Skab tydelige, trygge forbindelser mellem skolen og bydelens naturområder. Etabler grønne områder til aktiviteter og undervisning i skolens nærområde.

42 42 Egenskaber// ÖRESUNDSKLASSRUMMET Udnyttelse af vandet Vandet er en særlig ressource i Nordhavnen og rummer en lang række muligheder for fysisk udfoldelse og læring. Skolen har en unik mulighed for at kunne tilbyde en række undervisningsforløb og aktiviteter i tilknytning til vandet. Det vil give eleverne mulighed for at deltage aktivt og hands-on i undervisningen af naturfag samt mulighed for at dyrke en lang række fysiske aktiviteter i tilknytning til vandet. Samtidig vil det være med til at styrke børn og unges tryghed og sikre færden ved vandet. Byen som klasseværelse Det rummer store potentialer at integrere undervisningen i byen og byen i undervisningen. At tage dele af undervisningen ud af klasseværelset og ind i bydelen, vil give eleverne mulighed for direkte at opleve og erfare hvordan den bæredygtige bydel fungerer i praksis. Det vil give eleverne muligheder for hands-on læring og for at opleve hvordan deres undervisning er meningsfuld og brugbar i den verden de er en del af. Det vil også være med til at aktivere bydelen ved at skabe aktivitet i den normale arbejdstid. Integration af bæredygtighed Skolen i Nordhavnen skal have et minimalt miljømæssigt fodaftryk, og forbruget af ressourcer samt afskaffelse og genanvendelse af affald skal være en synlig del af skolens hverdag. Ved at integrere og synliggøre skolens bæredygtige processer i undervisningen får eleverne en forståelse af de komplekse forhold og det praktiske arbejde med bæredygtighed. Placer faglokaler og undervisningsfaciliteter i tilknytning til vandet. Skab aktiviteter og opholdssteder ved vandet til brug i idræt, frikvarterer og fritiden. Brug den bæredygtige bydel konkret i undervisningen og bring undervisningen ud i bydelen. Synliggør skolens bæredygtige funktioner og integrer dem i undervisningen.

43 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Egenskaber// 43 Elever underviser hinanden En bæredygtig hverdag skabes gennem bæredygtig adfærd og børn og unge har stor glæde af at lære af hinandens adfærd. Derfor rummer det et stort potentiale at eleverne kan undervise og støtte hinanden i forståelsen af - og arbejdet med bæredygtighed i hverdagen. Det vil samtidig styrke skolens sociale sammenhæng ved at skabe relationer på tværs af klasser og klassetrin. Bæredygtig livsstil Bæredygtighed og også sund livsstil og viden om sund kost og fødevarer. Skolens elever skal sikres sund mad i skoletiden og viden om bæredygtige, sunde fødevarer. Eleverne skal aktivt involveres i madlavningen, og der skal være mulighed for at spise sammen i fællesskab. Skolens tilbud og aktiviteter Skolens kreative faglokaler er ofte udstyrstunge. Udstyret er ofte noget som eleverne også vil have glæde af at bruge uden for skoletid. Ved at gøre skolens kreative tilbud tilgængelige i fritiden vil der skabes en optimal udnyttelse af skolens funktioner, og give et bredere udbud af fritidsaktiviteter til bydelens børn og unge. Lad eleverne undervise hinanden i bæredygtig adfærd. Etabler undervisningslokaler hvor eleverne kan lære om sund og bæredygtig mad. Sørg for at eleverne kan få sund mad i skoletiden og at de kan spise sammen. Gør skolens kreative faglokaler tilgængelige for fritidsaktiviteter for alle bydelens børn og unge.

44 44 Delegationer// ÖRESUNDSKLASSRUMMET DELEGATIONER Delegationer

45 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Delegationer// 45 Delegationer

46 46 Delegationsmøder// ÖRESUNDSKLASSRUMMET DELEGATIONSMØDER NORDHAVN// To elever fra hver af Öresundsklassrummets 12 klasser deltog i delegationsmøder med BY X og arbejdede med opgaven om en ny skole i Nordhavn. Møderne fandt sted både i Nordhavn i København og i Malmø. De delegerede blev vist rundt i Nordhavnen af arkitekter fra tegnestuerne COBE og Sleth, som arbejder med at udvikle den nye bydel. De besøgte tegnestuerne og så planerne og den store model af fremtidens Nordhavn. Her efter kom de med in put til Manifest, Egenskaber og Idé-index, på baggrund af arbejdet med deres egne skoler og lokalmiljø. Til sidst arbejdede de med prototyper og mulige placeringer af skolen. På første delegationsmøde er gruppen på rundvisning i Nordhavn Frokost hos tegnestuerne COBE og Sleth Delegationsmøder En af arkitekterne fortæller om byplanen Arkitekten viser modellen for den fremtidige bæredygtige bydel

47 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Delegationsmøder// 47 Lokale erfaringer indsamles, diskuteres og kategoriseres De delegerede viderebringer ideer og erfaringer fra deres egne klasser Der diskuteres ivrigt undervejs En gruppe arbejder med mulige placeringer af den nye skole En gruppe arbejder med prototyper Prototyper og ideer placeret i en model af Nordhavnen

48 48 Prototyper// ÖRESUNDSKLASSRUMMET PROTOTYPER MALMØ// På delegationsmødet i Malmø arbejdede de delegerede elever med prototyper og placering af en ny skole i Nordhavnen. Fleksibelt undervisningslokale Biologilokale under vand Prototyper Vindmølle går hele vejen gennem skolen - og du kan plugge direkte på Skolen placeret i tæt relation til vandet

49 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Prototyper// 49 Musik i skolegården Skolen producerer biobrændsel til en bus Energikredsløb Produktion af sol- og vindenergi integreret i skolen Væksthus hvor eleverne selv kan dyrke madvarer Grønt opholdsrum til både skole- og fritid

50 50 Idé-index// ÖRESUNDSKLASSRUMMET IDE-INDEX Idé-index

51 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Idé-index// 51 Idé-index s. 46

52 52 Idé-index// ÖRESUNDSKLASSRUMMET SKOLENS TRANSPORT OG GRØN MOBILITET (med inspirationsbilleder) Super-cykelsti Løbesti oven på skolen Cykeltunnel i glas under vand - med lys ude i vandet Bycykel med radio Sejle i skole (kajak/optimistjolle) Cykeludlejning med klippekort Sjove vejbump Bus med forfriskninger Flere busholdepladser Flere ladningsstationer til el-biler Løbebane til skole Tegn din egen skolevej Sjove cykellandskaber Cykelsti under vand

53 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Idé-index// 53 Sikker skolevej Overraskelser på vejen Lege- og mødesteder på vejen... Sejle til skole i optimistjolle Super-cykelsti Plads til at kunne cykle sammen Sejle til skole i kajak Gode overfl ader til cykling, skateboard m.v.

54 54 Idé-index// ÖRESUNDSKLASSRUMMET SKOLENS UDEAREALER (med inspirationsbilleder) Grafi ttikunst Blomster Sejle med tømmerfl åde Kunst på vejen Skulpturer og fl otte farver Hyggekroge Fleksible udearealer i ben Flader til bevægelse Bevægelseslandskab Foranderlig skolegård Mere grønt

55 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Idé-index// 55 Udsmykning Kunst på vejen Flere farver Grafitti i tunneller Musik i gadebilledet Farveglade affaldsspande Flere (gade)lamper Højtalere i träden/i træerne Flere træer, buske, græs og blomster Sanselige oplevelser med vandet Store flotte skulpturer Farveglade huse Natur og by forenes Lyskunst på skumle steder Kunst på vejen Vandplanter Lyskunst i vand

56 56 Idé-index// ÖRESUNDSKLASSRUMMET SKOLENS AKTIVITETER (med inspirationsbilleder) Undervisning ved vand Strand Kanaler med både, joller og vandcykler Havnebad Fodboldbaner Klatrevæg Parkourbane Kontakt til vandet Havnebad Lækker asfalt (så det er behageligt at cykle, skate, køre på rulleskøjter m.v.) Skaterbaner Naturlegeplads Undervisning i naturområder Roning Sejlads

57 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Idé-index// 57 Gode overfl ader til cykling, rulleskøjter, skateboard m.v. Vand-sport Sportsbaner Byen/skolen som aktivitetsplatform (parkour) Nye boldspil-landskaber Klatrevæg

58 58 Idé-index// ÖRESUNDSKLASSRUMMET SKOLENS UNDERVISNING (med inspirationsbilleder) Skolehaver Eleverne skal have en bærbar computer så det bliver fleksibelt hvor undervisningen foregår. De ældre klasser underviser de yngre ibæredygtighed. Man kan bruge byen og også skolens lokaler mere frit. Vandet kan bruges i undervisningen. Bæredygtige løsninger er en integreret del af undervisningen Klasseværelse under vand (f.eks. til biologi/naturfag) Byen som undervisningslokale Undervisning uden for klasseværelset Undervisnings satellit i byens rum Frihed til at kunne arbejdehvor som helst Skolehaver

59 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Idé-index// 59 Klasseværelse under vand Bæredygtige løsninger integreret i undervisningen Mulighed for gruppearbejde i grønne omgivelser Arbejde med prototyper Studie af havets liv Dykning Afprøvning af bæredygtige energiløsninger

60 60 Idé-index// ÖRESUNDSKLASSRUMMET SKOLENS FUNKTIONER (med inspirationsbilleder) Vandkraftværk El-producerende svævebanen (generelt mulighed for at børn og unges egne aktiviteter kan være energiskabende) Gadelamper med solceller Økologisk café (steder at mødes efter skole) Solceller på skolens tag Biobrændsel Kreative værksteder Energikilder: solceller, jordvarme, vindmøller, vandmøller Vindkraftværk Lokaler til musik og anden kreativitet Nedbrydelige skraldespande Mad i skolen (Selv med til at lave maden) Flere skraldespande Sjove, farveglade skraldespande Spise sammen Eksperimenter Sund skolemad

61 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Idé-index// 61 Vindenergi Solenergi Bio-brændsel Kompost Sjove skraldespande Vind Arbejde med energikilder

62 62 Deltagere// ÖRESUNDSKLASSRUMMET DELTAGERE Deltagere

63 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Deltagere// 63 Deltagere

64 64 Deltagere// ÖRESUNDSKLASSRUMMET DELTAGERE Guldberg Skole, København Husum Skole, København Killebäckskolan, Lund Kirsebergskolan, Malmö Vanløse Skole, København Svaleboskolan, Lund Utterslev Skole, København Vikingaskolan, Lund Fore mere information og links til skolernes hjemmesider: Deltagere

65 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Deltagere// 65

66 66 Deltagere// ÖRESUNDSKLASSRUMMET

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B BYDELSPLAN BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 BYDELSPLAN FOR VALBY Udarbejdet af: Bydelsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Valby Lokaludvalg og Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

SUND GREVE MIDTBY SUNDE BYRUM, LÆRINGSPROCES OG BORGERNES IDEER

SUND GREVE MIDTBY SUNDE BYRUM, LÆRINGSPROCES OG BORGERNES IDEER SUND GREVE MIDTBY SUNDE BYRUM, LÆRINGSPROCES OG BORGERNES IDEER Sund Greve Midtby er gennemført af Greve Kommune i samarbejde med cph:learning ved Villads Keiding, 2014. Projektet har været støttet af

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN. Ansøgning fra Frederiksberg Kommune og Skolen på Duevej om deltagelse i kampagnen Drøn på Skolegården.

DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN. Ansøgning fra Frederiksberg Kommune og Skolen på Duevej om deltagelse i kampagnen Drøn på Skolegården. DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Ansøgning fra Frederiksberg Kommune og Skolen på Duevej om deltagelse i kampagnen Drøn på Skolegården. Spektrum Arkitekter er tilkoblet som rådgiver. 2 En bred bøgehæk, et afvisende

Læs mere

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG 1 Frederiksbjergbyggeriet August - december 2011 2 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Byrådsindstilling...6 Pædagogisk

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

BEVÆGELSE I ALLE PLANER BRØNDBY. Brøndbyøster. Rekreativ Strategi. Brøndby Kommune. Del 2 Idékatalog BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012 1

BEVÆGELSE I ALLE PLANER BRØNDBY. Brøndbyøster. Rekreativ Strategi. Brøndby Kommune. Del 2 Idékatalog BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012 1 BEVÆGELSE I ALLE PLANER BRØNDBY 2012 Brøndby Kommune Rekreativ Strategi Brøndbyøster Del 2 Idékatalog BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012 1 Bevægelse i alle planer Brøndby Kommune har i 2011/2012 deltaget

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet

ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet ALEXANDRA INSTITUTTET A/S Åbogade 34 DK-8200 Aarhus N T +45 70 27 70 12 Rued Langgaards Vej 7, 5B DK-2300 København S T +45 70 27

Læs mere

FASE 2 U L F B O R G - BYEN I BEVÆGELSE EN HELHEDSPLAN FOR ULFBORG

FASE 2 U L F B O R G - BYEN I BEVÆGELSE EN HELHEDSPLAN FOR ULFBORG U L F B O R G FASE 2 - BYEN I BEVÆGELSE EN HELHEDSPLAN FOR ULFBORG Hvad vil vi? 2 Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision FASE WORKSHOP 2 OG VISION Workshop - byens

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning 50 eksempler på udvikling af attraktive og aktive byrum AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning Udgives af Danmarks Idræts-Forbund, Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

BLÅGÅRD SKOLE Udvikling af Hans Tavsens Gade sikker skolevej og mulighed for nye udearealer //Opsamling - By X 2012

BLÅGÅRD SKOLE Udvikling af Hans Tavsens Gade sikker skolevej og mulighed for nye udearealer //Opsamling - By X 2012 BLÅGÅRD SKOLE Udvikling af Hans Tavsens Gade sikker skolevej og mulighed for nye udearealer //Opsamling - By X 2012 1 2 Blågård Skole - Sikker skolevej og mulighed for nye udearealer Ideer og anbefalinger

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

SKOLE+ Inspirationskatalog

SKOLE+ Inspirationskatalog INSPIRATIONSKATALOG SKOLE+ Inspirationskatalog Udarbejdet for Danmarks Idrætsforbund, Realdania og Lokale og Anlægsfonden af Dansk Bygningsarv i samarbejde med Signal Arkitekter. Redaktion: Gitte Mikkelsen,

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 18. marts 2013 Godkendt af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst Vi vil meget gerne høre dine kommentarer til Planstrategi 2015 Planstrategi 2015 Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed Sammenhængskraft Vi sætter overliggeren højt og bryder grænser for at

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG

FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG INDHOLD Vil du være med til at sætte præg på København? 3 Frivillighed i fokus 4 Koncepter for frivillighed 6 Idéer og forslag fra konferencen om frivillighed

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere