NY BÆREDYGTIG SKOLE I NORDHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY BÆREDYGTIG SKOLE I NORDHAVN"

Transkript

1 UTTERSLEV SKOLE VANLØSE SKOLE HUSUM SKOLE GULDBERG SKOLE KIRSEBERGS SKOLAN KILLEBÄCK SKOLAN SVALEBO SKOLAN VIKINGA SKOLAN NY BÆREDYGTIG SKOLE I NORDHAVN Ideer og anbefalinger til en ny bæredygtig skole i fremtidens bæredygtige bydel - fra elever i Øresundsregionen

2 2 // ÖRESUNDSKLASSRUMMET NY BÆREDYGTIG SKOLE I NORDHAVN Ideer og anbefalinger til en ny bæredygtig skole i fremtidens bæredygtige bydel - fra elever i Øresundsregionen Udarbejdet af BY X, For Öresundsklassrummet, Bæredygtig Udvikling, Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavns Kommune Hjemmeside Kontakt Åsa Hellström, projektleder, Öresundsklassrummet: Anja Liebermann, projektkoordinater, Öresundsklassrummet:

3 ÖRESUNDSKLASSRUMMET // 3

4 4 Indhold// ÖRESUNDSKLASSRUMMET INDHOLD Indhold

5 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Indhold// 5 Baggrund s. 10 Camp 1 s. 20 Intro s. 6 Opgaven s. 24 Manifest s. 28 Deltagere s. 61 Egenskaber s. 38 Idé-index s. 48 Delegationer s. 44

6 6 Indhold// ÖRESUNDSKLASSRUMMET INTRO

7 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Intro// 7 Intro Intro

8 8 Intro// ÖRESUNDSKLASSRUMMET INTRO Nye skoler i Nordhavn Dette katalog er en opsamling af Öresundsklassrummets arbejde med hvordan kommende skoler i Nordhavnen kan bidrage til den nye bydels bæredygtighed. Öresundsklassrummet er et interregionalt samarbejde om uddannelse for bæredygtig udvikling, hvor 12 skoleklasser fra København, Lund og Malmø arbejder sammen på tværs af sundet. I alt deltager 300 elever fra 7. og 8. klasse. Projektet løber over tre år og eleverne blev i første fase stillet opgaven, at undersøge hvordan en ny skole kan etableres i Nordhavn, så den bidrager til at skabe en bæredygtig by, et unikt skolemiljø og nye måder at bevæge sig rundt i bydelen på. Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning og By & Havn overrakte eleverne opgaven d.14. september 2010 på Camp 1, og dette katalog er resultatet af elevernes arbejde. Katalog til inspiration Formålet med kataloget er at give inspiration til udviklingen af kommende skoler i Nordhavn. Ideerne og anbefalingerne er et udtryk for børn og unges syn på deres egen hverdag og skolegang, og de erfaringer de igennem et halvt år har fået med bæredygtig byudvikling gennem deres arbejde i Öresundsklassrummet. Kataloget indeholder både børnenes perspektiv, dvs. børnenes direkte, ufortolkede bidrag og børneperspektiv, hvilket vil sige voksne, professionelle rådgiveres syn på projektet set fra børns perspektiv, med deres adfærd og behov for øje. Learning from Øresund Kataloget er udviklet på baggrund af 25 elevers arbejde på en række delegationsmøder. Eleverne repræsenterede de 12 klasser og gennem workshops og besøg i Nordhavn arbejdede de med at videreudvikle erfaringer fra deres egen skole og eget lokalmiljø til situationen i Nordhavn. Ved at kombinere erfaringer, udfordringer, ideer og initiativer fra alle klassernes lokale arbejde med bæredygtige løsninger, har det været muligt at få et bredt perspektiv på børn og unges hverdag og skolegang. Katalogets opbygning Elevernes ideer og anbefalinger er inddelt i tre afsnit: Manifest er visionen for en kommende skole og hvordan den kan være med til at understøtte Nordhavn som bæredygtig bydel. Egenskaber er hvad en ny skole skal kunne, skal indeholde og hvad den skal tilbyde. Ide-Index er en række konkrete ideer til hvordan en ny skoler kan udformes, så den opfylder visionerne og opnår de egenskaber som er formuleret.

9 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Intro// 9

10 10 Intro// ÖRESUNDSKLASSRUMMET BAGGRUND

11 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Baggrund// 11 Baggrund Baggrund

12 12 WorkshopOpgave// ÖRESUNDSKLASSRUMMET BAGGRUND Öresundsklassrummet Öresundsklassrummet er delfi nansieret af EU under Interreg IV A programmet. Projektets formål at fremme uddannelse for bæredygtig udvikling (ubu) og børn og unges kompetencer til at deltage aktivt i fremtidens bæredygtige region. Visionen er, at skabe et regionalt ubu kompetencecenter der kan være en spydspids i internationalt perspektiv. Formål Öresundsklassrummet skal under projektperioden fi nde modeller for, hvordan samarbejdet kan integreres, udvikles og forankres. Gennem følgeforskning skal Öresundsklassrummet blive udfordret, beskrevet og evalueret. Arbejdet skal styrke didaktikken og så vidt muligt bygge på dokumenteret viden om, hvad der virker på børnenes læring og deres forskellige læringsstile. Lærernes kompetenceudvikling skal foregå på skolerne som en integreret del af deres praksis gennem aktionsforskning og lærercirkler. Metode Metodisk skal Öresundsklassrummet, så vidt muligt, inddrage virkeligheden i undervisningen gennem reelle medborgerskabsprojekter, udeskole og hands on aktiviteter. De unge skal være med til at defi nere ubu ved konkret at være involveret i og arbejde med kommunal praksis og politiske beslutninger. Öresundsklassrummet strækker sig over tre år fra Første fase af projektet fokuserede på bæredygtig byudvikling og BY X stillede sammen med By og Havn og Københavns Kommune den fælles opgave, som eleverne skulle arbejde med. Opgaven omhandlede nye folkeskoler i Nordhavn i København. BY X BY X er Københavns Kommunes videnscenter og pædagogiske enhed for inddragelse af børn og unge i byens bæredygtige udvikling. BY X inddrager børn og unge i konkrete projekter og udviklingsforløb hvor de kan bidrage med reel viden og værdi og være med til at kvalifi - cere projekter sammen med projektudviklere og projektholdere. BY X er en del af Københavns Kommunes strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling, som skal uddanne alle børn og unge i kommunen til at være københavnere i en bæredygtig storby og Øresundsregion. Formålet er at give børn og unge mulighed for at få indfl ydelse på byens udvikling, samtidig med at de lærer om byens liv, miljø og bæredygtighed, demokratisk deltagelse og får et større ejerskab til byen og deres omgivelser. BY X har planlagt og faciliteret arbejdet med Öresundsklassrummets fællesopgave om en ny skole i Nordhavn. Nordhavn Nordhavn er formentlig det største og mest ambitiøse byudviklingsprojekt i Skandinavien i de kommende år. Med sin placering kun fi re kilometer fra Københavns centrum og god adgang til byens infrastruktur rummer Nordhavnen potentiale for at blive en enestående bydel i København. Den nye bydel skal udvikles og udbygges over de næste 40 til 50 år. Fuldt udbygget vil området rumme op til fi re millioner kvadratmeter

13 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Baggrund// 13 bygningsareal der vil huse beboere og arbejdspladser. Med Øresund lige uden for døren bliver der direkte adgang til vandet, ligesom bydelen vil tilbyde et væld af rekreative byrum og offentlige funktioner. Nordhavnen bliver en by af holme i direkte tilknytning til vandet og en mangfoldig og blandet by. Som byudviklingsprojekt er Nordhavnen i front i bestræbelserne for et bedre klima på jorden og viser hvordan byerne kan medvirke til at vende klimaudviklingen uden at give køb på livskvalitet, velfærd og demokrati. København udgør sammen med Malmø i Sydsverige centrum i Øresundsregionen. Med sin placering centralt i regionen vil Nordhavn tiltrække beboere, besøgende og arbejdspladser fra hele regionen, og bydelen skal derfor ses i et regionalt perspektiv. Flere nye skoler vil blive etableret i Nordhavnen, i takt med udbygningen af bydelen. Den første skole vil allerede blive bygget inden for de nærmeste år. Nordhavn har været case for Öresundsklassrummets fælles opgave i første fase af projektet. Opgaven 12 skoleklasser fra begge sider af Øresund arbejdede gennem Öresundsklassrummets første halve år med bæredygtighed og Grøn Mobilitet omkring deres egne skoler og lokalmiljøer. Ud fra de erfaringer fi k de mulighed for at komme med konkrete ideer og forslag til hvordan en kommende skole i Nordhavnen på forskellig måde kan bidrage til bydelens bæredygtighed. To elever fra hver klasse blev udpeget til at være delegerede og repræsentere klassen på en række delegationsmøder, hvor der blev arbejdet med fællesopgaven. BY X planlagde og faciliterede delegationsmøderne og har samlet op på elevernes arbejde. Processen På det første delegationsmøde fi k eleverne en guided tur i Nordhavn af tegnestuerne COBE og Sleth, som arbejder med udviklingen af den nye bydel. De besøgte tegnestuerne og så modellen af den fremtidige udbygning og havde mulighed for at stille spørgsmål og få indsigt i nogle af de mange problemstillinger der er ved en så omfattende byudvikling. Efterfølgende opsamlede eleverne alle de emner, udfordringer og ideer, som de havde arbejdet med lokalt. De fi k mulighed for at diskutere hvordan deres lokale erfaringer kunne bidrage i Nordhavn eller hvordan de kunne videreudvikles i forhold til Nordhavnens særlige kvaliteter. Eleverne sorterede herefter alle deres in-put i kategorierne Manifest, Egenskaber og Ideindex. På den måde blev der skabt en struktur for det videre arbejde. Denne opsamling er inddelt efter de tre overskrifter og er der ud over struktureret efter en række temaer som dækker skolens transport og grøn mobilitet, skolens udearealer, skolens aktiviteter, skolens undervisning og skolens funktioner. Vi håber at Öresundsklassrummets ideer og anbefalinger vil være til inspiration for arbejdet med at udvikle nye, kommende skoler i Nordhavn. BY X og Öresundsklassrummet

14 14 Baggrund// ÖRESUNDSKLASSRUMMET NORDHAVN I DAG

15 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Baggrund// 15 NORDHAVN I FREMTIDEN

16 16 Baggrund// ÖRESUNDSKLASSRUMMET CO2 venlig by En by af holme og kanaler Kollektiv transport indenfor 5 minutters gangafstand Striber af grønt og blåt - landskabelige oplevelser

17 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Baggrund// 17 Illustration fra konkurrenceprojektet

18 18 Baggrund// ÖRESUNDSKLASSRUMMET Illustration fra konkurrenceprojektet

19 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Baggrund// 19 Illustration fra konkurrenceprojektet

20 20 Camp 1// ÖRESUNDSKLASSRUMMET CAMP 1 Camp 1

21 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Camp 1// 21 Camp 1

22 22 Camp 1// ÖRESUNDSKLASSRUMMET CAMP September 2010// Öresundsklassrummets 300 elever mødes for første gang og de 12 klasser og seks storteams rystes sammen. Opgaven om Nordhavn bliver introduceret af BY X og offi cielt overrakt af Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning. Alle 300 elever samlet for første gang De dansk-svenske storteams udvikler deres egne logoer og slogans Camp 1 Fællesopgaven om Nordhavn overrækkes BY X præsenterer opgaven og planerne for fremtidens Nordhavn

23 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Camp 1// 23 Grupperne arbejder med avisforsider fra fremtidens bæredygtige by Grupperne præsenterer deres logo og slogan Gruppen Svanskerne præsenterer deres logo og avisforside Alle underskriver en fælles vision Færdig for i dag Forestillingen om en skole på vand...

24 24 Opgaven// ÖRESUNDSKLASSRUMMET OPGAVEN Opgaven

25 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Opgaven// 25 Opgaven

26 26 Opgaven// ÖRESUNDSKLASSRUMMET OPGAVEN En bæredygtig skole i fremtidens by I den nordlige del af København - halvt ude i Øresund, skal der i fremtiden udvikles en helt ny og bæredygtig bydel ved navn Nordhavn. Nordhavn er i dag Københavns industrihavn men skal i fremtiden blive til en levende by med alt hvad sådan en indeholder. Også nye skoler. Det bliver Öresundsklassrummets opgave at undersøge hvordan kommende skoler kan etableres i bydelen så de bidrager til at skabe en bæredygtig by, et unikt skolemiljø og nye måder at bevæge sig rundt i bydelen på. Fremtidens Nordhavn Nordhavn er faktisk Nordeuropas største byudviklingsprojekt, og skal udvikles og udbygges over de næste mange år. Når bydelen er færdigbygget vil den huse beboere og arbejdspladser. Nordhavns kommende børn og unge skal naturligvis også have et sted at gå i skole. Derfor planlægger man at etablere to til tre skoler i bydelen, som skal udnytte den fantastiske placering tæt på Øresund. I Nordhavn ønsker man, at være med til at vise hvordan en bydel kan bidrage til at skabe et bedre klima. Her skal hensynet til miljø, mennesker og byliv sættes i centrum. Derfor fokuserer man bl.a. på hvordan man skal kunne bevæge sig rundt i bydelen, så det bliver nemt at komme rundt på en grøn og bæredygtig måde. Det at komme fra A til B skal være en oplevelse og være med til at give et godt byliv. Også det at komme til og fra skole. Skolerne skal derfor placeres og udvikles så de hænger godt sammen med bydelens mange andre funktioner som pladser, parker, nærheden til vand, veje, stisystemer og transportmuligheder. Således at skolerne kan være med til at understøtte den grønne mobilitet i Nordhavn. Öresundsklassrummets opgave I Öresundsklassrummet vil skoleklasser fra begge sider af Øresund - henholdsvis København, Malmø og Lund arbejde med bæredygtighed og Grøn Mobilitet omkring deres egne skoler og lokalmiljøer. Ud fra de erfaringer får de mulighed for at komme med konkrete ideer og forslag til hvordan kommende skoler i Nordhavnen på forskellig måde kan bidrage til Nordhavns bæredygtighed. Det er en unik mulighed for elever og dem som udvikler byen at arbejde sammen om at fastlægge nye skolers placering og udvikle ideer til hvordan en skole kan bidrage til et oplevelsesrigt og grønt bevægelsesmønster i den nye bydel. Spørgsmålene er mange, og vi glæder os til at se og høre nogle af Öresundsklassrummets bud på: Hvor skal skolen ligge? Hvordan hænger skolen sammen med byen? Hvordan kan man bevæge sig til og fra skole? Hvordan kan skolevejene bidrage til at gøre bydelen mere grøn og bæredygtig? Hvordan kan børn og unge bruge bydelen? Hvordan kan skolen bidrage til bydelens bæredygtighed? Hvordan kan skolen få glæde af at ligge så tæt på vandet?

27 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Opgaven// 27

28 28 Workshop//Opsamling// ÖRESUNDSKLASSRUMMET MANIFEST Manifest

29 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Manifest// 29 Manifest

30 30 Manifest// ÖRESUNDSKLASSRUMMET MANIFEST EN ENESTÅENDE MU Nordhavn er Københavns fremtidige bæredygtige bydel. En kommende skole i Nordhavn skal afspejle bydelens ambition og potentiale. Det skal gøres ved at udvikle en bæredygtig skole som kombinerer byen, vandet og pædagogikken på helt nye måder. Skolen skal imødekomme og understøtte børn og unges udvikling med udgangspunkt i deres egen verdensforståelse. En ny skole i Nordhavnen skal være med til at vise nye måder at udvikle og bygge skole på. Børnene skal inddrages aktivt fra start til den endelige realisering. Samtidig skal den færdige

31 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Manifest// 31 LIGHED FOR AT UDVIKLE EN UNIK SKOLE! skole understøtte en kultur hvor børn har indfl ydelse på skolekulturen og brugen af de fysiske rammer. Skolen skal integreres i den nye bydel så skolen og byen interagerer og understøtter hinanden i at skabe en bæredygtig, aktiv, oplevelsesrig og inspirerende hverdag med optimale læringsomgivelser for bydelens børn og unge. Skolen skal ruste børn og unge til at forstå og til at agere i verden omkring sig, så de kan udvikle sig til at blive aktive medborgere. Skolen skal udvikles i øjenhøjde med de børn deres der skal bo i bydelen og som skal gå i skolen. Det betyder at bygninger, udearealer og pædagogiske principper skal samtænkes. Det betyder også at den konkrete udformning af arkitektur og udearealer skal målrettes børns skala og den måde de forstår og oplever verden på. Skolen ligger ved vandet og skal udnytte de muligheder det giver for at skabe særlige aktiviteter og læringsrum for eleverne. Fremtidens skole i Nordhavnen skal være en ressource for hele bydelen.

32 32 Manifest// ÖRESUNDSKLASSRUMMET 1. EN GRØN, BLÅ OG AKTIV SKOLEVEJ Skolens elever skal have mulighed for at komme til skole på en sikker og aktiv måde. Det skal være muligt for børnene at sejle, cykle, gå eller at køre på skateboard til skole fra deres hjem. 2. EN TRYG SKOLEVEJ Der skal være aktive ruter gennem byen hvor børn og unge kan gå og løbe i sikkerhed for anden trafi k. Ruter som kan inspirere børn og unge til at få motion samtidig med at de bevæger sig rundt i bydelen og oplever at være en del af lokalområdet.

33 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Manifest// BYEN SOM SKOLEGÅRD Skolens udearealer skal være en integreret del af byen, så udearealerne kan bruges af alle bydelens børn og unge udenfor skoletid. Skolens elever skal også kunne benytte bydelens byrum og tilbud i frikvarterer og til skolerelaterede aktiviteter. 3. NATUREN IND I SKOLEN Der skal være grønne områder, vådområder og marine områder nær skolen som kan bruges i undervisningen og hvor børn og unge har mulighed for at opleve naturen.

34 34 Manifest// ÖRESUNDSKLASSRUMMET 5. SKOLEN UD TIL VANDET Nærheden til vandet skal udnyttes i undervisningen og til sports- og fritidsaktiviteter som giver børn og unge udfoldelsesmuligheder samt et trygt og godt forhold til vandet. 6.UNDERVISNINGEN UD I BYEN Skolen skal bruge bydelen (herunder vandet) som undervisningslokale og give børn og unge mulighed for hands-on læring og erfaringer med at deres undervisning er meningsfuld og brugbar i forhold til deres omgivende verden/samfund.

35 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Manifest// FRA ELEV TIL ELEV De forskellige klassetrin skal undervise hinanden, bl.a. i bæredygtighed. På den måde får børn og unge et medansvar og en mulighed for at inspirere hinanden til en positiv adfærd. Det fordrer en skolekultur hvor eleverne bliver ansporet til at tage ansvar og ejerskab til deres omgivelser.

36 36 Manifest// ÖRESUNDSKLASSRUMMET 8. EN BÆREDYGTIG SKOLE Skolen skal være CO2-neutral og bæredygtighed skal være en integreret del af skolebygningen, udearealerne og undervisningen, på en måde som aktivt involverer børn og unge. 10. EN SKOLE FOR LOKALOMRÅDET Skolens lokaler og faciliteter skal kunne bruges af andre udenfor skoletid. Skolen skal være en aktiv del af og ressource i lokalsamfundet og på den måde være med til at give børn og unge så mange fag- og fritidstilbud som muligt inden for deres lokalområde.

37 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Manifest// EN RESSOURCEBEVIDST SKOLE Skolen skal minimere sit affald og aktivt genanvende mest muligt, herunder energi, som en integreret del af skolens måde at fungere på. Der igennem bevidstgøres eleverne om affald, energi og genanvendelse.

38 38 Egenskaber// ÖRESUNDSKLASSRUMMET EGENSKABER Egenskaber

39 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Egenskaber// 39 Egenskaber

40 40 Egenskaber// ÖRESUNDSKLASSRUMMET EGENSKABER Sikker skolevej De fl este børn og unge foretrækker at transportere sig til fods eller på cykel. Det giver mulighed for at mødes og følges med venner og at opleve noget undervejs. Derfor skal børn og unge sikres, at de kan komme til skole på en aktiv, grøn og sikker måde. Det skal være sjovere at komme fra A til B Børn og unge er meget lokale og bevæger sig ikke langt fra deres bolig og skole. Derfor skal det være sjovt og oplevelsesrigt for børn og unge at bevæge sig i deres nærområde, og de skal inspireres til at bevæge sig rundt i bydelen. Børn og unge skal sikres oplevelser og mødesteder på deres vej til og fra skole og når de ellers bevæger sig rundt i bydelen. Deling af udearealer Børn og unge opholder sig meget udendørs, både i fritiden og i skolens frikvarterer. Derfor skal Nordhavns børn og unge sikres varierede udendørs opholdsmuligheder og aktiviteter i skole- og fritid. Hvis skolen og bydelen deles om en række udearealer vil de kunne udnyttes mere optimalt og samtidig være med til at integrere børn og unges aktiviteter med resten af bydelens ude-liv. Dette kan yderligere. styrkes ved at bydelens udearealer kan ændre funktion i løbet af døgnet og ugen, A B Skab et stiforløb til skolen hvor børn og unge kan gå, cykle eller på anden aktiv måde bevæge sig flere sammen i sikkerhed for tungere trafik. Gør skolevejen til en oplevelse ved at skabe et stiforløb med aktiviteter, mødesteder og sanselige oplevelser. Lad skolen og bydelen deles om udearealer der kan bruges fleksibelt over døgnet og ugen.

41 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Egenskaber// 41 Byen som platform for aktivitet Parkour, klatring, skating og lignende uformelle idrætsaktiviteter som bruger byen som aktiv platform bliver mere og mere populære blandt børn og unge. Denne type aktiviteter bruger byens fysiske rammer og bidrager til byens liv. I en ny bydel som Nordhavnen er der en unik mulighed for at tænke denne form for bevægelse og uformel idrætsaktivitet ind i byggeriet og bydelen fra starten. Det vil sikre børn og unge fl est mulige udfoldelsesmuligheder som en integreret del af byen og samtidig bidrage til et aktivt byliv. Nærhedsprincip Børn og unges hverdag udspiller sig primært omkring hjem, skole og fritidsaktiviteter. Derfor er områderne mellem disse steder børn og unges primære opholds- og bevægelseszone. Ved at placere skolen tæt på boliger bliver det muligt at skabe en tryg zone for børn og unge at bevæge og opholde sig i. Det vil være med til at skabe en sammenhængende hverdag og understøtte børn og unges mulighed for selv at kunne transportere sig hurtigt og sikkert mellem hjem, skole og fritidsaktiviteter. Naturoplevelser Børn og unge har stor glæde af at være i naturen og det skaber nogle unikke rammer for oplevelser og læring. Derfor skal skolens børn og unge have adgang til grønne naturområder både i skole- og fritid. Skolen vil kunne benytte bydelens større naturområder som udfl ugtsmål, når disse er færdigudbyggede, men der skal også være grønne områder nær skolen som kan bruges i den daglige undervisning og frikvartererne. Lad skolens bygning være en aktivitetsplatform for klatring, parkour og lign. Placer skolen i nærheden af boliger / boligområder. Skab tydelige, trygge forbindelser mellem skolen og bydelens naturområder. Etabler grønne områder til aktiviteter og undervisning i skolens nærområde.

42 42 Egenskaber// ÖRESUNDSKLASSRUMMET Udnyttelse af vandet Vandet er en særlig ressource i Nordhavnen og rummer en lang række muligheder for fysisk udfoldelse og læring. Skolen har en unik mulighed for at kunne tilbyde en række undervisningsforløb og aktiviteter i tilknytning til vandet. Det vil give eleverne mulighed for at deltage aktivt og hands-on i undervisningen af naturfag samt mulighed for at dyrke en lang række fysiske aktiviteter i tilknytning til vandet. Samtidig vil det være med til at styrke børn og unges tryghed og sikre færden ved vandet. Byen som klasseværelse Det rummer store potentialer at integrere undervisningen i byen og byen i undervisningen. At tage dele af undervisningen ud af klasseværelset og ind i bydelen, vil give eleverne mulighed for direkte at opleve og erfare hvordan den bæredygtige bydel fungerer i praksis. Det vil give eleverne muligheder for hands-on læring og for at opleve hvordan deres undervisning er meningsfuld og brugbar i den verden de er en del af. Det vil også være med til at aktivere bydelen ved at skabe aktivitet i den normale arbejdstid. Integration af bæredygtighed Skolen i Nordhavnen skal have et minimalt miljømæssigt fodaftryk, og forbruget af ressourcer samt afskaffelse og genanvendelse af affald skal være en synlig del af skolens hverdag. Ved at integrere og synliggøre skolens bæredygtige processer i undervisningen får eleverne en forståelse af de komplekse forhold og det praktiske arbejde med bæredygtighed. Placer faglokaler og undervisningsfaciliteter i tilknytning til vandet. Skab aktiviteter og opholdssteder ved vandet til brug i idræt, frikvarterer og fritiden. Brug den bæredygtige bydel konkret i undervisningen og bring undervisningen ud i bydelen. Synliggør skolens bæredygtige funktioner og integrer dem i undervisningen.

43 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Egenskaber// 43 Elever underviser hinanden En bæredygtig hverdag skabes gennem bæredygtig adfærd og børn og unge har stor glæde af at lære af hinandens adfærd. Derfor rummer det et stort potentiale at eleverne kan undervise og støtte hinanden i forståelsen af - og arbejdet med bæredygtighed i hverdagen. Det vil samtidig styrke skolens sociale sammenhæng ved at skabe relationer på tværs af klasser og klassetrin. Bæredygtig livsstil Bæredygtighed og også sund livsstil og viden om sund kost og fødevarer. Skolens elever skal sikres sund mad i skoletiden og viden om bæredygtige, sunde fødevarer. Eleverne skal aktivt involveres i madlavningen, og der skal være mulighed for at spise sammen i fællesskab. Skolens tilbud og aktiviteter Skolens kreative faglokaler er ofte udstyrstunge. Udstyret er ofte noget som eleverne også vil have glæde af at bruge uden for skoletid. Ved at gøre skolens kreative tilbud tilgængelige i fritiden vil der skabes en optimal udnyttelse af skolens funktioner, og give et bredere udbud af fritidsaktiviteter til bydelens børn og unge. Lad eleverne undervise hinanden i bæredygtig adfærd. Etabler undervisningslokaler hvor eleverne kan lære om sund og bæredygtig mad. Sørg for at eleverne kan få sund mad i skoletiden og at de kan spise sammen. Gør skolens kreative faglokaler tilgængelige for fritidsaktiviteter for alle bydelens børn og unge.

44 44 Delegationer// ÖRESUNDSKLASSRUMMET DELEGATIONER Delegationer

45 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Delegationer// 45 Delegationer

46 46 Delegationsmøder// ÖRESUNDSKLASSRUMMET DELEGATIONSMØDER NORDHAVN// To elever fra hver af Öresundsklassrummets 12 klasser deltog i delegationsmøder med BY X og arbejdede med opgaven om en ny skole i Nordhavn. Møderne fandt sted både i Nordhavn i København og i Malmø. De delegerede blev vist rundt i Nordhavnen af arkitekter fra tegnestuerne COBE og Sleth, som arbejder med at udvikle den nye bydel. De besøgte tegnestuerne og så planerne og den store model af fremtidens Nordhavn. Her efter kom de med in put til Manifest, Egenskaber og Idé-index, på baggrund af arbejdet med deres egne skoler og lokalmiljø. Til sidst arbejdede de med prototyper og mulige placeringer af skolen. På første delegationsmøde er gruppen på rundvisning i Nordhavn Frokost hos tegnestuerne COBE og Sleth Delegationsmøder En af arkitekterne fortæller om byplanen Arkitekten viser modellen for den fremtidige bæredygtige bydel

47 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Delegationsmøder// 47 Lokale erfaringer indsamles, diskuteres og kategoriseres De delegerede viderebringer ideer og erfaringer fra deres egne klasser Der diskuteres ivrigt undervejs En gruppe arbejder med mulige placeringer af den nye skole En gruppe arbejder med prototyper Prototyper og ideer placeret i en model af Nordhavnen

48 48 Prototyper// ÖRESUNDSKLASSRUMMET PROTOTYPER MALMØ// På delegationsmødet i Malmø arbejdede de delegerede elever med prototyper og placering af en ny skole i Nordhavnen. Fleksibelt undervisningslokale Biologilokale under vand Prototyper Vindmølle går hele vejen gennem skolen - og du kan plugge direkte på Skolen placeret i tæt relation til vandet

49 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Prototyper// 49 Musik i skolegården Skolen producerer biobrændsel til en bus Energikredsløb Produktion af sol- og vindenergi integreret i skolen Væksthus hvor eleverne selv kan dyrke madvarer Grønt opholdsrum til både skole- og fritid

50 50 Idé-index// ÖRESUNDSKLASSRUMMET IDE-INDEX Idé-index

51 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Idé-index// 51 Idé-index s. 46

52 52 Idé-index// ÖRESUNDSKLASSRUMMET SKOLENS TRANSPORT OG GRØN MOBILITET (med inspirationsbilleder) Super-cykelsti Løbesti oven på skolen Cykeltunnel i glas under vand - med lys ude i vandet Bycykel med radio Sejle i skole (kajak/optimistjolle) Cykeludlejning med klippekort Sjove vejbump Bus med forfriskninger Flere busholdepladser Flere ladningsstationer til el-biler Løbebane til skole Tegn din egen skolevej Sjove cykellandskaber Cykelsti under vand

53 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Idé-index// 53 Sikker skolevej Overraskelser på vejen Lege- og mødesteder på vejen... Sejle til skole i optimistjolle Super-cykelsti Plads til at kunne cykle sammen Sejle til skole i kajak Gode overfl ader til cykling, skateboard m.v.

54 54 Idé-index// ÖRESUNDSKLASSRUMMET SKOLENS UDEAREALER (med inspirationsbilleder) Grafi ttikunst Blomster Sejle med tømmerfl åde Kunst på vejen Skulpturer og fl otte farver Hyggekroge Fleksible udearealer i ben Flader til bevægelse Bevægelseslandskab Foranderlig skolegård Mere grønt

55 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Idé-index// 55 Udsmykning Kunst på vejen Flere farver Grafitti i tunneller Musik i gadebilledet Farveglade affaldsspande Flere (gade)lamper Højtalere i träden/i træerne Flere træer, buske, græs og blomster Sanselige oplevelser med vandet Store flotte skulpturer Farveglade huse Natur og by forenes Lyskunst på skumle steder Kunst på vejen Vandplanter Lyskunst i vand

56 56 Idé-index// ÖRESUNDSKLASSRUMMET SKOLENS AKTIVITETER (med inspirationsbilleder) Undervisning ved vand Strand Kanaler med både, joller og vandcykler Havnebad Fodboldbaner Klatrevæg Parkourbane Kontakt til vandet Havnebad Lækker asfalt (så det er behageligt at cykle, skate, køre på rulleskøjter m.v.) Skaterbaner Naturlegeplads Undervisning i naturområder Roning Sejlads

57 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Idé-index// 57 Gode overfl ader til cykling, rulleskøjter, skateboard m.v. Vand-sport Sportsbaner Byen/skolen som aktivitetsplatform (parkour) Nye boldspil-landskaber Klatrevæg

58 58 Idé-index// ÖRESUNDSKLASSRUMMET SKOLENS UNDERVISNING (med inspirationsbilleder) Skolehaver Eleverne skal have en bærbar computer så det bliver fleksibelt hvor undervisningen foregår. De ældre klasser underviser de yngre ibæredygtighed. Man kan bruge byen og også skolens lokaler mere frit. Vandet kan bruges i undervisningen. Bæredygtige løsninger er en integreret del af undervisningen Klasseværelse under vand (f.eks. til biologi/naturfag) Byen som undervisningslokale Undervisning uden for klasseværelset Undervisnings satellit i byens rum Frihed til at kunne arbejdehvor som helst Skolehaver

59 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Idé-index// 59 Klasseværelse under vand Bæredygtige løsninger integreret i undervisningen Mulighed for gruppearbejde i grønne omgivelser Arbejde med prototyper Studie af havets liv Dykning Afprøvning af bæredygtige energiløsninger

60 60 Idé-index// ÖRESUNDSKLASSRUMMET SKOLENS FUNKTIONER (med inspirationsbilleder) Vandkraftværk El-producerende svævebanen (generelt mulighed for at børn og unges egne aktiviteter kan være energiskabende) Gadelamper med solceller Økologisk café (steder at mødes efter skole) Solceller på skolens tag Biobrændsel Kreative værksteder Energikilder: solceller, jordvarme, vindmøller, vandmøller Vindkraftværk Lokaler til musik og anden kreativitet Nedbrydelige skraldespande Mad i skolen (Selv med til at lave maden) Flere skraldespande Sjove, farveglade skraldespande Spise sammen Eksperimenter Sund skolemad

61 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Idé-index// 61 Vindenergi Solenergi Bio-brændsel Kompost Sjove skraldespande Vind Arbejde med energikilder

62 62 Deltagere// ÖRESUNDSKLASSRUMMET DELTAGERE Deltagere

63 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Deltagere// 63 Deltagere

64 64 Deltagere// ÖRESUNDSKLASSRUMMET DELTAGERE Guldberg Skole, København Husum Skole, København Killebäckskolan, Lund Kirsebergskolan, Malmö Vanløse Skole, København Svaleboskolan, Lund Utterslev Skole, København Vikingaskolan, Lund Fore mere information og links til skolernes hjemmesider: Deltagere

65 ÖRESUNDSKLASSRUMMET Deltagere// 65

66 66 Deltagere// ÖRESUNDSKLASSRUMMET

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

AMAGER FÆLLED SKOLE. Workshop - Procesopstart for udviklingen af nye udearealer //Uredigeret opsamling - BY X

AMAGER FÆLLED SKOLE. Workshop - Procesopstart for udviklingen af nye udearealer //Uredigeret opsamling - BY X AMAGER FÆLLED SKOLE Workshop - Procesopstart for udviklingen af nye udearealer //Uredigeret opsamling - BY X 2 // AMAGER FÆLLED SKOLE AMAGER FÆLLED SKOLE// Udgivet af BY X 2010 Lay-out: BY X Fotos: BY

Læs mere

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse Krop og Hoved Ude Indledning Optimalt set er bevægelse i frikvarteret lystbetonet og iscenesat af eleverne selv. Denne form for bevægelse eller fri leg er den bedste pause for alle. Næstbedst er leg og

Læs mere

N.J. Fjordsgades Skole

N.J. Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgades Skole ------------ ------------------ --- Nyhedsbrev fra fremtidens folkeskole I dette nummer 1 CAMP-ister i fremtidens folkeskole 1 Foranderlighed som udfordring 2 Opblødning af traditionelle

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum

visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum biotoppen PÅ TAGET AF BLÅGÅRD SKOLE BAGGRUND Vi i foreningen DYRK Nørrebro har siden april 2011 drevet den

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 PLAN Natur, friluftsliv og sundhed LOA-projektet rum og rammer for aktivt udeliv Fysiske

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Fremtidens idrætsanlæg v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Støtteområder idræt ungdomsformål (spejder mv.) teatre musik film dans museer friluftsliv Foto: Thomas Yde Fremtidens idrætsanlæg Fredericia

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Lærervejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes, når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse.

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Læreplan Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Danmark uden affald i 2022 er regeringens udspil. Den er Renovation med

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

SHARING DENMARK 00077

SHARING DENMARK 00077 00077 1. MANIFEST: THE POWER OF SHARING DANMARK KAN DELE! Danmark har en unik tradition for at fordele og dele goder og skabe fælles velfærd. Men Danmark er udfordret: Vores forbrug overstiger langt vores

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY STATUSMARKØRER: FØR: Bil, hus, taske og tv IDAG: Tid, sundhed, motion, børn, fritid. 1. BILENS ROLLE 4 BILEN ER = MOBILITET OG BILPRODUCENTERNE

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Indhold i oplægget: Katrinebjergskolens visioner Gennemgang af hovedelementer i loven Hovedpointer - Katrinebjergskolen Spørgsmål Vi har noget for - Værdier Katrinebjergskolen

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Green Ci(es - Klima og adfærd

Green Ci(es - Klima og adfærd Workshoprapport Green Ci(es - Klima og adfærd Idéudvikling om nye ini7a7ver, 31. oktober 2012 Idéudviklings workshop D. 31. oktober 2012 a/oldt Green Ci6es i Osramhuset i København en heldagsworkshop om

Læs mere

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen 1. Motion, leg & bevægelse Der skal være fokus på, at motion, leg og bevægelse både er noget der foregår i og mellem timerne, hvilket nedenstående områder og forslag

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Når Byen Bevæger Børn

Når Byen Bevæger Børn Når Byen Bevæger Børn Objektiv måling af fysisk aktivitet med hjælp af GIS, GPS og bevægelsesmåler Jasper Schipperijn & Charlotte Demant Klinker Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Sundhed i folkeskolen i perspektiv af den ny skolereform

Sundhed i folkeskolen i perspektiv af den ny skolereform Sundhed i folkeskolen i perspektiv af den ny skolereform Program Kl. 14.30: Velkomst ved Liselotte Lyngsø Kl. 14.45: Hvilke sundhedsudfordringer og chancer giver den nye reform skolerne? Af skoleleder

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Bliv klog på dit klima

Bliv klog på dit klima 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Midtjylland Lokalafdeling Bredgade 108 6900 Skjern 4

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere