Aftalevilkår for Gældsrådgivning ved DinGæld (medlemskab ved DinGæld)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftalevilkår for Gældsrådgivning ved DinGæld (medlemskab ved DinGæld)"

Transkript

1 Aftalevilkår for Gældsrådgivning ved DinGæld (medlemskab ved DinGæld) 1. Parter Aftalevilkårene (herefter Aftalen) er gældende for personer, der modtager gældsrådgivning fra DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nr (herefter DinGæld) - herunder dennes eventuelle samlever, registrerede partner eller ægtefælle. Disse personer betegnes samlet Medlemmet. Sagsbehandles eller rådgives der for en anden end indbetaler af medlemskabet, er det den, der sagsbehandles for, som er Medlemmet. Aftalen om medlemskab indgås mellem Medlemmet og DinGæld. Aftalen forudsætter, at Medlemmet er dansk statsborger med et gyldigt CPR-nummer og er myndig. 2. Påbegyndelse af medlemskabet Aftalen er gældende ved medlemskab. Medlemskabet er bestående efter første indbetaling af det månedlige medlemsgebyr og betales frem til første bankdag i den efterfølgende måned. Første betaling tilfalder den pågældende måned, medmindre andet er aftalt med DinGæld. Efterfølgende betalinger for medlemskabet er forfaldne den første bankdag i de efterfølgende måneder. Medlemskabet fortsætter ved registreret betaling den givne dag på måneden. 3. Medlemskabets omfang DinGæld hjælper sine medlemmer med privatøkonomiske anliggender. Medlemskabet inkluderer muligheden for gældsrådgivning pr. mail og telefon, overblik over Medlemmets økonomiske situation, udarbejdelse af betalingsevne og budget, indhentning af oplysninger fra samt forhandling af henstand og afbetalingsordninger med kreditorer. Medlemskabet omfatter ligeledes råd og vejledning i forbindelse med gældssanering og sager i fogedretten. DinGæld yder altid uafhængig rådgivning. Medlemmet giver fuldmagt til DinGæld til at indhente og videregive relevante oplysninger samt repræsentere Medlemmet i forhold til dennes kreditorer. Fuldmagten underskrives særskilt og sendes til DinGæld i forbindelse med opstarten af medlemskabet. Uanset omfanget af Medlemmets brug af DinGælds rådgivning og sagsbehandling består medlemskabet indtil Medlemmet opsiger dette, jf. dog punkt 7 vedrørende Medlemmets misligholdelse af aftalen. Rådgivningen afgrænser sig til problemstillinger, der vedrører gæld. DinGæld rådgiver udelukkende efter dansk lovgivning og afgrænser sig derfor fra udenlandske forhold. Side 1 af 6

2 DinGæld inddrager i et vist omfang konsekvenser af relevante skatteregler i sin rådgivning eller henviser Medlemmet til anden rådgivning herom. DinGæld rådgiver ikke vedrørende køb og salg af fast ejendom eller i forbindelse med erhvervsgæld. DinGæld anvender primært elektronisk kommunikation, hvorfor det er et krav, at Medlemmet kan sende og modtage informationer elektronisk under medlemskabets varighed. DinGæld fremsender oplysninger per og eventuelt med vedhæftede PDF-filer. For at læse PDF-filerne kan Medlemmet benytte gratisprogrammet Adobe Reader. Medlemmet accepterer ved disse vilkår, at DinGæld alene fremsender materiale elektronisk. Medlemmet er forpligtet til løbende at holde sig orienteret på den opgivne adresse samt at informere DinGæld, hvis denne ændres. Fremmøde med eller på vegne af Medlemmet i fogedretten er muligt mod særskilt honorering ud over det månedlige medlemskab. Såfremt fremmøde i retten er relevant, kontaktes DinGæld om et konkret tilbud. Akkordaftaler, der medfører en nedskrivning af Medlemmets skyldforhold, ud over eventuelle rentenedsættelser, er ikke omfattet af det normale medlemskab. Såfremt særskilt honorering til DinGæld foruden det normale medlemskab bliver relevant, informeres Medlemmet om dette inden akkordaftalen indgås. Akkordaftaler med særskilt honorering indgås kun med accept af Medlemmet. DinGæld vil i forbindelse med konkrete akkordforhandlinger kræve en skriftlig beløbsgrænse, inden for hvilken DinGæld kan forhandle akkorden. DinGæld honoreres kun særskilt i det tilfælde, at en akkordordning forhandles igennem. Honoreringen udgør halvdelen af den gevinst, der opstår i forbindelse med forhandling af en konkret akkordordning (defineret som den andel op til beløbsgrænsen, der ikke anvendes til akkordforhandlingen). Honorering i form af halvdelen af gevinsten forfalder ved Medlemmets indgåelse af den af DinGæld forhandlede akkord. DinGæld har mulighed for at afvise en anmodning om akkordforhandling såfremt den af Medlemmet fremsatte beløbsgrænse ikke anses for realistisk eller andre væsentlige forhold taler imod. Skulle et Medlem ønske at DinGæld helt eller delvist overtager betalingerne til relevante kreditorer, kan DinGæld kontaktes for en vurdering af, om dette er en mulighed i Medlemmets sag. Opgaver, der ikke er omfattet af medlemskabet eller ikke kan retfærdiggøres ud fra medlemskabets omfang og pris, vurderes af DinGæld på et konkret niveau og kan eventuelt påtages mod nærmere aftalt honorering. Opgaver med særskilt honorering påbegyndes kun med forudgående accept af Medlemmet. 4. Betaling og betalingsmetode Et medlemskab ved DinGæld koster 450 kr. for hver påbegyndt måned. Betaling af medlemskab skal ske via månedlig korttræksbetaling, Betalingsservice eller lignende fast månedlig overførselsmetode godkendt af DinGæld. Side 2 af 6

3 Ved korttræksbetaling bliver der ikke pålagt noget kortgebyr ved betaling af medlemskabet. For at forblive medlem ved DinGæld, er det påkrævet, at Medlemmet accepterer at DinGæld kan foretage automatiske træk på kortet fremover. Dette gøres ved, at Medlemmet underskriver den fremsendte fuldmagt og sender den retur til DinGæld, hvorved Medlemmet samtidig accepterer Aftalen. Ved korttræksbetaling kan det aftales med DinGæld, at korttrækket skal ske den første bankdag i måneden. Kvittering for betaling af medlemskabet med korttræk vil blive fremsendt per ved oprettelse eller fornyelse af automatiske korttræk. Herudover kan kvitteringer særskilt fremsendes per ved Medlemmets henvendelse til DinGæld. DinGæld benytter en underleverandør, som er godkendt af Nets Group A/S og Teller A/S til betalingsløsning. Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes kundens kortinformationer ikke hos DinGæld, men hos underleverandøren. Såfremt Medlemmets eksisterende betalingsmetode (korttræksbetaling eller Betalingsservice) ændrer sig, så betaling ikke kan gennemføres for den kommende måned, skal Medlemmet informere DinGæld herom, senest 14 dage inden næste betaling finder sted. For korttræksbetaling betyder det, at ændringer og fornyelse af kortnummer skal oplyses til DinGæld. For Betalingsservice betyder det, at eventuelt nyt kontonummer skal oplyses til DinGæld. Ved ændring eller fornyelse af kortnummer eller kontonummer, vil dette blive anset som en fortsættelse af Aftalen. 5. Fortrydelsesret Fortrydelsesfristen er 14 dage og regnes fra modtagelsestidspunktet af Aftalen. Fortryder Medlemmet sit medlemskab ved DinGæld, skal Medlemmet inden fortrydelsesfristens udløb underrette DinGæld om, at medlemskabet fortrydes. Underretningen om fortrydelsen skal gives skriftligt til DinGæld ApS, Store Torv 10, 2., 8000 Aarhus eller på mail Medlemmet opgiver sin fortrydelsesret, såfremt den fremsendte fuldmagt underskrives og returneres til DinGæld, eller et af DinGælds fremsendte spørgeskemaer udfyldes og returneres, da der er væsentligt tidsforbrug knyttet til behandlingen af oplysningerne. Side 3 af 6

4 6. Ændring af medlemskabet En eventuel ønsket ændring af medlemskabet skal være DinGæld i hænde senest d. 15. i en måned for at ændringen kan træde i kraft allerede fra næste måned. 7. Ophør og misligholdelse Medlemmet kan opsige sit medlemskab med dags varsel til udløbet af en måned. Opsigelsen skal ske skriftligt til DinGæld ApS, Store Torv 10, 2., 8000 Aarhus eller på mail Modtager DinGæld opsigelsen efter d. 15. i en måned, er det medlemmets eget ansvar at afmelde eller afvise den eventuelle oprettede BetalingsService-aftale inden næste måned. Ved misligholdelse af Aftalen, er DinGæld berettiget til skriftligt at opsige medlemskabet med 10 dages varsel. Det kan eksempelvis være, såfremt Medlemmet ikke kan modtage eller afsende relevante dokumenter elektronisk, hvis Medlemmet misbruger DinGælds ydelser eller ikke overholder de aftaler, som er fastlagt i samarbejde med DinGæld. DinGæld kan ikke sætte medlemskabet i bero og er berettiget til at opsige medlemskabet skriftligt uden yderligere varsel, såfremt betaling for to på hinanden følgende måneder ikke er modtaget. I den mellemliggende periode sagsbehandler DinGæld ikke yderligere på sagen, før betaling finder sted. Modarbejder Medlemmet DinGælds sagsbehandling eller forhandlinger, videregiver forkerte eller vildledende oplysninger til DinGæld eller tredjemand i forbindelse med sagen, eller uretmæssigt benytter det af DinGæld udarbejdede materiale, kan DinGæld vælge at afslutte medlemskabet med øjeblikkelig virkning. Uafhængigt af opsigelsesårsag og deraf ophør af sagsbehandling, forpligter DinGæld sig på ingen måde at oplyse kreditorer og andre relevante parter om opsigelsen. DinGæld vil i forbindelse med afslutning af medlemskabet destruere eventuelle indhentede fuldmagter og andre dokumenter, som DinGæld er i besiddelse af. 8. Regulering af aftalevilkårene DinGæld kan til enhver tid ændre aftalevilkårene med 1 måneds varsel. Hvis ikke Medlemmet ønsker at fortsætte sit medlemskab på de ændrede vilkår, skal Medlemmet sende en opsigelse skriftligt til DinGæld ApS, Store Torv 10, 2., 8000 Aarhus eller på mail inden de ændrede vilkår træder i kraft. Side 4 af 6

5 9. Forbehold og ansvarsforhold Det er Medlemmets eget ansvar løbende at holde DinGæld opdateret om væsentlige ændringer i dennes oplysninger og situation, deriblandt at holde DinGæld opdateret med relevant mailadresse, telefonnummer og adresseoplysninger. DinGæld kan ikke holdes ansvarlig for beskeder, der ikke når frem grundet forældede eller forkerte kontaktoplysninger. DinGæld er ligeledes ikke ansvarlig for eventuelt pålagte udgifter af tredjeparter i forbindelse med indhentning af oplysninger for Medlemmet. DinGæld vil igennem sagsbehandlingen udarbejde materiale, der vil blive udleveret til Medlemmet samt andre relevante tredjeparter. Da materialet som udgangspunkt er udarbejdet på baggrund af Medlemmets egne oplysninger, kan DinGæld ikke holdes ansvarlig for rigtigheden heraf i forbindelse med anvendelsen over for Medlemmet eller tredjepart. DinGæld kan ikke forhindre, at der bliver foretaget ændringer i elektroniske kopier af udleveret materiale og er uden teknisk mulighed for efterfølgende at kunne dokumentere materialets indhold på ethvert givet tidspunkt. DinGæld kan derfor ikke gøres ansvarlige for, at alle sådanne oplysninger til enhver tid er korrekte, gengivet fyldestgørende eller uden fejl. Udleveret materiale giver derfor alene et retvisende billede, såfremt de opgivne oplysninger fra Medlemmet er uden fejl, og såfremt der ikke sker ændringer i Medlemmets forhold. Da elektroniske kopier af udleveret materiale frit kan ændres af modtageren, kan dette ikke benyttes som grundlag for krav over for DinGæld. DinGæld forbeholder sig ophavsrettigheder og andre rettigheder til alt udleveret materiale. Sådant materiale kan alene anvendes til privat brug og må ikke i nogen form gøres til genstand for ændring, bearbejdning, videregivelse eller anden anvendelse uden specifik tilladelse fra DinGæld. Det er dog tilladt at citere fra materialet med fornøden kildeangivelse i overensstemmelse med ophavsretslovens 22. DinGæld er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tabt fortjeneste og rentetab. DinGæld er ikke ansvarlig for direkte tab, som skyldes omstændigheder uden for DinGælds kontrol, herunder tekniske nedbrud, forstyrrelser ved datatransmission eller drift af netværk uden for DinGæld, forsinkelser i forbindelse med forsendelser af post, forsyning af elektricitet, svigtende telekommunikation, brand, eksplosion, hærværk (begrebet hærværk omfatter i denne sammenhæng også skader som følge af computervirus og hacking), indbrud, røgskade, vandskade eller arbejdsuroligheder. Hvis ikke andet udtrykkeligt er angivet, anvendes der i DinGæld udelukkende kopier af relevante dokumenter i forbindelse med sagsbehandling og medlemskabet. Indsender Medlemmet originaler af relevante dokumenter til DinGæld, tager DinGæld forbehold for bortkomst af disse dokumenter. Udgifter til forsendelse af dokumenter til og fra DinGæld vil altid skulle afholdes af Medlemmet selv. DinGæld vil i den forbindelse sende dokumenterne retur med posten pr. efterkrav. Gør Medlemmet ikke aktivt opmærksomt på, at originaler ønskes returneret i forbindelse med afslutning af medlemskabet, destrueres disse. Side 5 af 6

6 10. Ansvarsforsikring DinGælds professionelle ansvarsforsikring dækker i henhold til BEK nr af 01/11/2013 om finansielle rådgiveres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler. Forsikringen dækker ikke aktivitet uden for Danmark og Grønland, krav rejst senere end tre år efter afslutningen af den opgave som udløser kravet, krav som skyldes manglende dækning under ansvarsforsikringen på grund af dennes sumbegrænsning og bøder, herunder punitive og exemplary damages. 11. Tavshedspligt DinGæld og deres medarbejdere har tavshedspligt med hensyn til enhver fortrolig oplysning om Medlemmets forhold, som DinGæld får kendskab til i forbindelse med medlemskabet. Fortrolige oplysninger fra Medlemmet må kun videregives som led i Aftalens opfyldelse. Opbevaring og anvendelse af oplysninger skal ske på forsvarlig måde. 12. Reklamation Hvis Medlemmet ønsker at klage over DinGæld, skal Medlemmet i første omgang henvende sig til sin gældsrådgiver for at finde frem til en løsning. Hvis Medlemmet stadig er uenig i DinGælds behandling af henvendelsen, kan Medlemmet kontakte den klageansvarlige i DinGæld. Medlemmet kan kontakte den klageansvarlige på Ver. 2.3 den 26. sept Side 6 af 6

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave kontotil-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Gældende fra den 31. maj 2015 Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-kontooverførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3.

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale (kreditaftale), i depotvilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Tillægsaftale om Mobilpenge

Tillægsaftale om Mobilpenge Side 1 af 6 Dokumentnummer 2012-03-14-15.09.56.836195 Tillægsaftale om Mobilpenge A. Kontohaver og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk har dags dato i henhold til Aftale om

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Aftale om internetbank

Aftale om internetbank Side 1 af 18 Aftale om internetbank Kunden og Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk, har dags dato indgået følgende aftale om kundens tilslutning til Swedbanks internetbank.

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

SPAR NORD MASTERCARD - KORTHOLDERREGLER

SPAR NORD MASTERCARD - KORTHOLDERREGLER SPAR NORD MASTERCARD - KORTHOLDERREGLER kortholderregler_mastercard_1010.indd - 10.10 - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 Regler for Spar Nord Bank MasterCard Fortrydelsesret Lov om Betalingstjenester

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MasterCard World Signia Eksklusiv Eksklusiv kan udstedes til privatpersoner. MasterCard World Signia

Læs mere

Kortservice. Sydbank MasterCard

Kortservice. Sydbank MasterCard Kortservice Sydbank MasterCard Private Banking private Regler Juni 2013 regler for sydbank MasterCard Private Banking private Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Kortbestemmelser for MasterCard Debit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Firmakort MasterCard Business Debit, udstedes til privatpersoner

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD GULD

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD GULD KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD GULD MasterCard Guld kan udstedes til privatpersoner. MasterCard Guld Familiekort kan udstedes til kontohavers ægtefælle/samlever og til hjemmeboende børn, som er fyldt

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København kan udstedes til privatpersoner. Familiekort kan udstedes til kontohavers ægtefælle/samlever

Læs mere

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer Terminskonto For kontoen gælder Nykredit Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank i det omfang, disse beting elser ikke er fraveget i nærværende aftale. Herudover er følgende

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade 25 2300 København S Telefon: +45 76 97 80 00 Email: kontakt@banknordik.dk Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder

Læs mere

Spar Nord MasterCard - BRUGERregler

Spar Nord MasterCard - BRUGERregler Spar Nord MasterCard - BRUGERregler Regler for Spar Nord Bank MasterCard Fortrydelsesret Lov om Betalingstjenester Gode råd om Spar Nord Bank MasterCard Gode råd, når du handler på Internettet Spar Nord

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Kortbestemmelser for MasterCard Debit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Young, MasterCard Silver, MasterCard Standard Debit, MasterCard Guld Debit og MasterCard Platinum Debit udstedes til privatpersoner

Læs mere