Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld"

Transkript

1 Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer (herefter DinGæld) yder BetalingsAdministration for. Aftalen forudsætter, at kunden er dansk statsborger med et gyldigt CPR-nummer og er myndig. 2. Aftalen Har kunden tidligere modtaget andre ydelser fra DinGæld med dertilhørende aftalevilkår og priser, erstatter nærværende aftale og priser disse. Aftalen omfatter BetalingsAdministration ved DinGæld. Ved BetalingsAdministration forstås, at DinGæld, med kundens indestående på klientkontoen, kan forhandle med kundens kreditorer og opretholde de aftalte betalinger, ud fra DinGælds helhedsvurdering af de administrerede gældsposter samt kundens generelle ønsker til gældsafviklingen. DinGæld yder altid uafhængig rådgivning. Kunden giver fuldmagt til DinGæld til at indhente og videregive relevante oplysninger samt repræsentere kunden i forhold til dennes kreditorer. Fuldmagten underskrives særskilt og sendes til DinGæld i forbindelse med opstarten af kundeforholdet. 3. Påbegyndelse af BetalingsAdministration Kundeforholdet træder i kraft, når DinGæld har modtaget og registreret nærværende aftale i underskrevet stand. I forbindelse med opstart godkender kunden overfor DinGæld hvilke gældsposter, som DinGæld fremover skal administrere. Forhandlinger med relevante kreditorer påbegyndes først efter kunden har godkendt overfor DinGæld hvilke gældsposter, som DinGæld skal administrere samt hvilke ønsker kunden eventuelt måtte have til gældsafviklingen. Afhængig af hvor kompleks DinGæld vurderer kundens sag, kan DinGæld i øvrigt bede kunden om at bistå med at ajourføre relevante informationer, inden forhandlinger indledes med relevante kreditorer. Indledningsvist aftales det med DinGæld, hvornår første indbetaling skal finde sted, samt hvilken beløbsstørrelse kunden skal overføre fremadrettet hver måned, og som DinGæld heraf kan forhandle med relevante kreditorer på vegne af kunden. Kunden bør ikke uden forudgående accept fra DinGæld stoppe eventuelle eksisterende aftaler. Hvis en eller flere af kundens eksisterende aftaler med kreditorerne skal overtages af DinGæld, skal dette ligeledes oplyses. DinGæld vil grundet formalia kontakte de relevante kreditorer og ajourføre betalingsoplysninger for alle gældsposter, som administreres. Side 1 af 6

2 4. Indbetalinger til BetalingsAdministration Det aftalte månedlige beløb skal overføres til DinGælds klientkonto i Sydbank: Registreringsnummer: 7110 Kontonummer: Ved overførslen påføres entydigt kundens reference, som DinGæld har udleveret. BEMÆRK: Betalingerne skal være DinGæld i hænde senest den 1. bankdag i måneden og være markeret tydeligt med korrekt reference. For at DinGæld har indbetalingen rettidigt, skal kunden oprette en fast månedlig kontooverførsel til DinGælds klientkonto til senest den sidste bankdag i måneden. Indbetalinger i forbindelse med nærværende aftale er reserveret til afvikling af gæld og omkostninger i forbindelse med DinGælds administration af sagen. Et eventuelt tilgodehavende vil derfor kun tilbagebetales ved ophør af kundeforholdet og efter DinGælds afslutning af sagen. En indbetaling til en administrationskonto betragtes som modtaget, den dag beløbet indgår på administrationskontoen og er til rådighed for DinGæld. Er kundens indestående stort nok, foretager DinGæld relevante betalinger. Hvis ikke indeståendet er stort nok på et forfaldstidspunkt, kan DinGæld vælge at betale udvalgte gældsposter for ikke at misligholde fordelagtige aftaler for kunden. 5. Forbehold og ansvarsforhold DinGæld modtager oplysninger om forhold vedrørende gældsposter fra kunden og kreditorerne. Disse oplysninger danner grundlag for DinGælds forhandling og udbetaling af gældsposter på vegne af kunden. DinGæld kan derfor ikke drages til ansvar for forkerte oplysninger omkring amortiseringen af gældsposter, herunder restløbetid, rentetilskrivning, pålagte gebyrer og kreditors betalingsoplysninger. Afhængigt af kundens ønsker og DinGælds helhedsvurdering af gældsafviklingen, kan DinGæld vælge ikke at forhandle på en eller flere gældsposter med henblik på at forhandle bedre vilkår for kunden på længere sigt. DinGæld kan ikke garantere, at kreditorerne i så fald ikke indkalder kunden til fogedretten, foretager en RKI registrering, foretager udlæg i og tvangsrealiserer aktiver samt pålægger kunden øvrige udgifter i forbindelse med inddrivelse af gælden. Det samme gør sig gældende, såfremt kreditor ikke tilgår et givent tilbud om forlig eller akkord. I forbindelse med forhandlingerne kan en eller flere kreditorer forespørge om skatteoplysninger o.a. for at indgå i forhandlinger med DinGæld. DinGæld vil i dette tilfælde bede kunden indhente de fornødne oplysninger til DinGælds videre forhandling. Side 2 af 6

3 Kreditorerne kan vælge at kontakte kunden, uden DinGæld samtidig informeres. Såfremt kunden modtager henvendelser angående gældsposter, som DinGæld administrerer, kan kunden kontakte DinGæld, hvis kunden er i tvivl om henvendelsens indhold. Kunden er ansvarlig for at relevant information videresendes til DinGæld, herunder ændring i indbetalingsoplysninger, kreditorskifte, hvem der inddriver for kreditor samt tilbud om afvikling af gæld. Visse former for gæld administreres ikke af DinGæld, herunder erhvervsgæld og gældsposter som kreditor har pant for. Realiseres aktivet, som der er pant i senere hen, har DinGæld mulighed for at administrere gældsposten. Derudover administrerer DinGæld kun gældsposter til kreditorer med gyldigt CVR-nummer. DinGæld forholder sig ikke til konvertering af reallån, afdragsfrihed o. lign. eller rådgivning herom. Kunden er selv ansvarlig for at ajourføre sine skatteoplysninger, herunder fradrag og eventuelle kursgevinster. DinGæld henviser til den konkrete kreditor eller til SKAT, når det vurderes relevant. 6. Ansvar og fortrolighed Kunden har ansvaret for at overholde den aftalte indbetaling til DinGæld. Det er kundens ansvar løbende at holde DinGæld opdateret på væsentlige ændringer i dennes oplysninger og situation, deriblandt at holde DinGæld opdateret med relevante kontakt- og adresseoplysninger samt oplysninger, som vil påvirke fremtidige indbetalinger. DinGæld behandler alle kundens data fortroligt og videregiver kun relevante informationer til relevante parter i sagen. Materiale i forbindelse med kundens sag udleveres til kundens oplyste kontaktinformationer. Kunden er selv ansvarlig for brugen af fremsendt materiale over for tredjemand. 7. Fortrydelsesret Fortrydelsesfristen er 14 dage og regnes fra modtagelsestidspunktet af aftalen. Fortryder kunden oprettelse af BetalingsAdministration, skal kunden inden fortrydelsesfristens udløb underrette DinGæld om, at de gør brug af deres fortrydelsesret. Underretningen om fortrydelsen skal gives skriftligt til DinGæld ApS, Store Torv 10, 2., 8000 Aarhus eller på mail Kunden opgiver sin fortrydelsesret, såfremt nærværende aftale accepteres over for DinGæld. 8. Misligholdelse DinGæld har til enhver tid ret til ikke at gennemføre en betalingstransaktion, såfremt kundens indestående ikke er stort nok til at dække alle udgifter. Såfremt kundens indestående ikke er tilstrækkelig, eller kundens indbetaling ikke kan identificeres, er DinGæld ikke ansvarlig for betaling af de indgåede aftaler og eventuelle omkostninger der måtte blive tilskrevet misligholdte skyldforhold som følge af misligholdelse af disse. Side 3 af 6

4 Udebliver retmæssig betaling eller modarbejder kunden DinGælds forhandlinger eller sagsbehandling, kan DinGæld vælge at hæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Et eller flere af følgende punkter anses som at modarbejde DinGæld: Aftaleindgåelse uden DinGælds forudgående kendskab som påvirker et eller flere af de aftaler, som DinGæld har forhandlet og administrerer for kunden, herunder stiftelse af ny gæld Chikanerende eller truende adfærd over for DinGælds ansatte Adfærd der er til skade for DinGælds renomme over for tredjepart. 9. Opsigelse Såfremt kunden ønsker at opsige aftalen om Betalingsadministration, skal dette gøres skriftligt over for DinGæld på og senest den 15. i måneden. Ved DinGælds varsling af ikke-begunstigende ændringer af vilkår, priser eller ydelser, kan kunden i varslingsperioden opsige aftalen. Ved opsigelse af aftalen vil DinGæld stoppe alle betalinger til kundens kreditorer, informere disse om ophøret af kundeforholdet samt opgøre DinGælds tilgodehavende, før sagen endeligt afsluttes og et eventuelt restbeløb tilbagebetales til kundens anførte kontonummer. 10. Pris, gebyrer og øvrig provision Priser for BetalingsAdministration følger de til enhver tid gældende priser for DinGæld, medmindre andet er skriftligt aftalt. Aktuel prislise kan findes på DinGælds hjemmeside (www.dingaeld.dk). Det kan forekomme, at kunden har flere gældsposter end kreditorer. Månedsgebyret er afhængig af antallet af gældsposter, som kunden og DinGæld er enige om, der skal indgå i BetalingsAdministration. Såfremt kunden senere hen ønsker at flere eller færre gældsposter skal administreres af DinGæld, kan dette påtages af DinGæld, jf. den aktuelle prisliste ved DinGæld. Gældsposter der udbetales, afregnes der ikke månedligt gebyr eller afslutningsgebyr for. I visse sager opkræver DinGæld ikke et opstartsgebyr. Som udgangspunkt afhænger det af sagens kompleksitet og DinGælds forudgående kendskab til sagen. Såfremt der er tale om en opstartsgebyr, vil DinGæld skriftligt orientere kunden om dette. Opkrævning i forbindelse med sagsbehandling vil finde sted i det tilfælde, at DinGæld af kunden eller på baggrund af dennes uhensigtsmæssige dispositioner, bliver pålagt ekstraarbejde, der ikke kan anses som omfattet af månedsgebyret. Et eller flere af følgende punkter anses som ekstraarbejde: Manglende eller for sen indbetaling til DinGæld Fejlfinding ved forkert anvendt reference på indbetalingen til DinGæld Reducering af det aftalte indbetalte beløb til DinGæld Side 4 af 6

5 Indbetaling til forkert konto ved DinGæld Mangelfuld eller udeblivende information og ajourføring til DinGæld der vedrører de administrerede gældsposter eller kundens kontaktinformationer Yderligere gældsposter som ikke oprindeligt indgik i BetalingsAdministration. Hvis ikke kunden har et indestående til afregning af et eller flere gebyrer eller honorarer, kontakter DinGæld kunden med henblik på at finde en løsning. Hvis kunden ikke kan kontaktes, vil DinGæld stoppe betalingerne til kundens kreditorer. DinGæld vurderer løbende muligheden for akkorder på vegne af kunden. DinGæld indgår kun akkorder, hvis akkordbeløbet kan tilvejebringes af et indestående eller af fremtidige forventelige indbetalinger fra kunden. Provisionen opkræves ved akkordaftalens indgåelse. Provisionen af akkorder opkræves uanset om det er kunden eller DinGæld, der afsender et akkordtilbud, som den aktuelle kreditor tilgår. Provisionen opkræves ligeledes, uanset om det er kunden eller DinGæld, der accepterer et af kreditor fremsat akkordtilbud. Uafhængigt af årsag opkræves et afslutningsgebyr ved opsigelse eller ophævelse af BetalingsAdministration. Gældsposter der under BetalingsAdministration er udbetalt, afregnes der ikke afslutningsgebyr for. Er alle gældsposter udbetalt, vil der ikke blive afregnet afslutningsgebyr. Ønsker kunden ydelser, der ikke er inkluderet i denne aftale, kan DinGæld kontaktes for priser mv. 11. Regulering af aftalevilkårene DinGæld forbeholder sig ret til at ændre vilkår, priser og produktets omfang. Ændringer der er begunstigende for kunden, kan gennemføres uden forudgående varsling. Ved forringelse af kundens vilkår udsendes der elektronisk information herom. Sådanne ændringer varsles med 1 måned. Kunden har ansvaret for til enhver tid at holde sig underrettet om DinGælds gældende aftale. Aftalen kan findes på DinGælds hjemmeside eller fremsendes til kunden på dennes opfordring. 12. Ansvarsforsikring DinGælds professionelle ansvarsforsikring dækker i henhold til BEK nr af 01/11/2013 om finansielle rådgiveres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler. Forsikringen dækker ikke aktivitet uden for Danmark og Grønland, krav rejst senere end tre år efter afslutningen af den opgave som udløser kravet, krav som skyldes manglende dækning under ansvarsforsikringen på grund af dennes sumbegrænsning og bøder, herunder punitive og exemplary damages. Side 5 af 6

6 13. Tavshedspligt DinGæld og deres medarbejdere har tavshedspligt med hensyn til enhver fortrolig oplysning om kundens forhold, som DinGæld får kendskab til i forbindelse med kundeforholdet. Fortrolige oplysninger fra kunden må kun videregives som led i aftalens opfyldelse. Opbevaring og anvendelse af oplysninger skal ske på forsvarlig måde. 14. Reklamation Hvis kunden ønsker at klage over DinGæld i forhold, der udspringer af aftalen, kan kunden kontakte den klageansvarlige i DinGæld på Ver. 1.4 den 13. august 2014 Side 6 af 6

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Fanø Sparekasse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3.

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale (kreditaftale), i depotvilkår,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og Dem,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Borbjerg Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Borbjerg

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A /S's almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Lån & Spar

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere

MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere 16-04-2012 MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere OVERBLIK De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

1. Etablering af et kundeforhold

1. Etablering af et kundeforhold De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Salling Bank A/S og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale,

Læs mere

Bankguiden. for privatkunder

Bankguiden. for privatkunder Bankguiden for privatkunder En bank til det hele Som kunde i Nykredit får du adgang til rådgivning, når det passer dig. Du finder ekspertise inden for bank, realkredit, forsikring, investering og pension.

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og Jer, medmindre

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer Terminskonto For kontoen gælder Nykredit Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank i det omfang, disse beting elser ikke er fraveget i nærværende aftale. Herudover er følgende

Læs mere

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere