AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT"

Transkript

1 Projektpuljen: BILAG 10 Skema til Afsluttende rapport Partnerskabsaktivitet, Mindre udviklingsprojekt og Større udviklingsprojekt AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT Rubrikkernes størrelse i det følgende format er vejledende. Den samlede rapport må ikke overstige 8 sider. Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Journal nr.: Land(e): Foreningen Kilangoro Ifakara Community Centre MP-okt Tanzania Periode: Totalt budget: Faktisk forbrug: Dato adresse Ansvarlig person (Underskrift) POUL BRANDT RASMUSSEN Ansvarlig person (Blokbogstaver) Bilag 10 januar

2 1. Aktiviteter: Beskriv i punktform de aktiviteter der er gennemført i rapport perioden. Er alle aktiviteter der var planlagt blevet gennemført? Leje og istandsættelse af lokaler i Ifakara. Indsamling af udstyr og afskibning fra Danmark. Indkøb af udstyr i Tanzania. Støtte til administration og regnskabsprocedurer. Daglig drift af community centre. Daglig drift af Internetcafé med 6 computere, en printer og en fotokopieringsmaskine. I gennemsnit anvendte 3-4 mennesker ad gangen computerne. Drift af undervisningslokalet med 7 computere, hvor der til daglig sidder elever og øver sig, og hvor der kommer en lærer et par gange om ugen og efter aftale. Partnerskabsopbygning, organisation og demokratiseringsprocesser, workshops: problemformulering og projektidentifikation. Evaluering. Alle aktiviteter blev gennemført Aktiviteter opstået i projekt perioden udenfor Minipulje-bevillingen: HIV/AIDS informations kampagner og rådgivning er fortsat i perioden. Budget ukendt. IT-kurser. På baggrund af en donation gennem Kilangoro har det været muligt at tilbyde 30 unge et gratis et gratis grundkursus i IT. Budget 5000/-DKK Fortsat opbygning af undervisningslokaler for mentalt handicappede børn i en nærliggende landsby (Idete). Kilangoro har hjulpet med midler via Jubilæumsfonden, JL-fonden og private tilskud. Byggeriet er nu nær sin afslutning, men der mangler stadigvæk møbler. Budget /-DKK Ifakara Community Group (ICG) har nu et i en årrække haft et samarbejde med en hollandsk privat bistandsorganisation, der hjælper ældre fattige, enlige mennesker i Ifakara. Budget ukendt ICG blev fik efter ansøgning - og en omstændig assesment -proces godkendt et Good Governance projekt af organisationen Foundation for civil society (www.thefoundation.or.tz). Projektet bestod i at oplyse og træne lokale ledere og landsbyboer i good governance - pligter og rettigheder - i Mahenge(fase 1 i 2009) og Kilombero(fase 2 i 2010) distrikter. Alle landsbyer i de to distrikter blev besøgt. Regnskabet var underlagt ekstern autoriseret revision og en mellemliggende ekstern evaluering hvilket har været en god læreproces for ICG. Budget 2x 34,500,000/-Tsh - ialt godt 300,000/- DKK. 2. Justeringer af indsatsen som følge af Bevillingsgruppens oprindelige bevillingsbrev. Beskriv tiltag som følge af de eventuelle gode råd eller forslag til justeringer vedr. indsatsen som blev foreslået i Bevillingsgruppens oprindelige bevillingsbrev (hvis der ikke blev nævnt noget, behøver denne rubrik ikke udfyldes). Hvis I har valgt ikke at følge gode råd/justeringsforslag angives begrundelse. 3. Problemer. Har der været problemer i gennemførelsen af indsatsen? Internetcafén Den forventede økonomiske uafhængighed er ikke opnået. De forventede indtægter fra internetcafeen har kun kunnet dække 50-60% af udgifterne til husleje, elforbrug, administration og lønninger og altså slet ikke til Bilag 10 januar

3 at opbygge et overskud til at starte egne aktiviteter endsige at etablere en stabil egen-økonomi omkring den daglige drift. Problemerne med skyhøje priser på internetforbindelse fortsatte med at udhule det økonomiske grundlag og det har ikke i projektperioden været muligt at finde en anden billigere adgang til internetforbindelse, eller trods mange ihærdige forsøg at skaffe midler fra andre donorer til medfinansiering af udgifterne. Huslejen har i projektperiode også været et problem, fordi der kun var mulighed for at opnå et-årige kontrakter med en meget besværlig husejer, således kom der årlige ubudgeterede stigninger på huslejen. Der skal dog ikke herske tvivl om at InternetCafeen og computerskolen blev brugt af mange, og særligt de unge er som forventet meget tiltrukket af stedet. Problemet er alene økonomisk. Bestyrelsen. Efter en positiv opstart løb bestyrelsen efter et år ind i en fase præget af mistillid og magtkampe. Manageren ICG s initiativtager og ildsjæl, og den ene af to lønnede har et lidt utålmodigt og egenrådigt gemyt. Samtidig var den daværende formanden (en kvinde) svag på denne post. Alle initiativer kom derfor fra manageren, blev der for langt i mellem møderne handlede manageren på egen hånd - med en oprigtig interesse for at få ting til at ske. Et par medlemmer af bestyrelsen mente ikke de var velinformeret. De begyndte at stille spørgsmål og så mistillid til managerens virke. På en workshop i slutningen af 2008 blev der forsøgt at skabe tillid blandt bestyrelsesmedlemmerne og nedfælde retningslinjer for beslutningsprocedure, og for managerens information til bestyrelsen/medlemmerne, samt udarbejdet en detaljeret Plan of Action. Skaden var sket og det var ikke muligt at få bestyrelsen til at fungere sammen igen. Der blev - efter flere tilløb - afholdt en generalforsamling, som valgte en ny bestyrelse og formand i begyndelsen af Under en workshop afholdt i forbindelse med evalueringsbesøget 2010 synes den ny bestyrelse at fungere markant bedre - i en grundlæggende positiv og tillidsfuld ånd særligt samarbejdet mellem manager og formand fungere meget engageret, konstruktivt og fremadrettet. 4. Opnåede mål og resultater Gør i punktform rede for om indsatsens har nået de mål som blev beskrevet i ansøgningen (pkt. A.5). Gør i punktform rede for om indsatsens har nået de resultater/virkninger som blev beskrevet i ansøgningen (pkt. A.6). OVERORDNET MÅL: En kompetent, velfungerende og bredt lokalt funderet demokratisk paraplyorganisation, med ressourcer til at støtte op om de enkelte medlemsgruppers interesser og projekter. De nævnte problemer omkring bestyrelsen har på mange måder lammet udviklingen af ICG som forening igennem det meste af projekt-perioden. Det har således ikke lykkedes at tiltrække nye medlemmer i nævneværdig grad, medlemstallet ligger på omkring 40(heraf 20 fra kvindegruppen IWWA), hvor håbet var et tal på ved projektets afslutning. Mødefrekvensen i bestyrelsen er ligeledes meget sporadisk, og beslutninger tages oftest af manageren og bestyrelsesformanden alene, efterfølgende informeres den øvrige bestyrelse som regel enkeltvis. Der synes dog ikke at være den store utilfredshed med ordningen i den nye bestyrelse, der iøvrigt bor lidt spredt og alle har travlt. Kommunikationen med DK er endnu ikke blevet forbedret væsentligt, og der har været mangel på månedlige rapporter, men det var nok for optimistisk at forvente månedlige rapporter kvartalsrapporter havde været mere realistisk. Men med de voksende stridigheder og den kroniske dårlige økonomi, er det ikke lige det man som afrikaner har lyst til at rapportere hjem til en forventningsfuld dansk donor. Ophøret af net-forbindelse og dermed muligheden for mail og Skype adgang har naturligvis ikke gjort kommunikation nemmere. Under evalueringsbesøget blev der afholdt et møde med District Development Officer I Ifakara. DDO en Bilag 10 januar

4 havde kun rosende ord om ICG og fortalte at ICG altid deltog i distrikt-myndighedernes koordinationsmøder for lokale NGO er og var meget respekteret. DDO en vurderede, at ICG har potientale og kapacitet til at køre udviklingsprojekter - især socialt orienterede projekter, som hun mente at ICG s manager havde et stort hjerte for. Det var en overraskende positiv oplevelse at konstatere hvor tæt og tillidsfuldt et samarbejde der syntes at være mellem distrikts-myndighederne og de lokale CBO er og NGO er. KONKRETE MÅl: 1. Etablering af et aktivt ICG Community Center med faste daglige åbningstider. 2. Etablering af internet-café. Ad. 1: Målet er stadig opfyldt, omend det køre på vågeblus, da internetcafeen ikke kører pt. på grund den manglende adgang til et net. Der er dog stadigt dagligt åben ugen igennem med adgang til computere, kopimaskine og diverse kursus-aktiviteter. Samtidigt fungere lokalerne som kontor og administrativt HQ for ICG s øvrige aktiviteter. Alle møder afholdes ligeledes her. Ad. 2: Målet er opnået. Internetcafeen blev etableret og kørte i godt 2 år. Når en billigere netadgang etableres i Ifakara, er internetcafeen klar til at genstarte overnight. INDIKATORER: 1. Community Center etableret og fungerer uden udefrakommende tilskud ved projektets afslutning. Stigende medlemstal og mødeaktivitet. 2. Internet-cafe kører stabilt og generer et økonomisk overskud til ICG s drift. Ad. 1: Projektets økonomiske bæredygtighed er stadig ikke opnået. Centret er etableret, men kan endnu ikke fungerer uden udefrakommende tilskud. Indtjening på computer- og engelsk undervisning, samt kopiering og udarbejdelse af dokumenter suppleres med tilskud fra andre organisationer, hvor ICG får lidt overhead ved at køre div. projekter, men den samlede indkomst er altså ikke tilstrækkelig til at dække de løbende omkostninger ved driften af ICC. ICG har ikke gjort nok for at forøge medlemstallet og mødeaktiviter har været sparsomme. ICG har dog haft en del ideer til hvordan de kunne oplyse om ICG og ICG s projekter og herved eventuelt skaffe nye medlemmer. De økonomiske problemer med at få centret til at køre og de tidligere konflikter i bestyrelsen har dog ikke givet megen plads eller lyst til at køre medlemsforøgende kampagner. Foreningsaktiviteterne fortsætter på samme niveau som hidtil, men nu forhåbentligt - befriet for de opslidende magtkampe og mistillid. Ad. 2: Internetcafeen har kørt indtil for knap et år siden. Pt. er sattelit-forbindelsen afbrudt/afmeldt pga manglende indtjening, der resulterede i at betalingerne til udbyderen ophørte. ICG er dog stadig ejere af sattelitudstyret. Det er vanskeligt at vurdere hvor meget de mange og lange strømafbrydelse i forbindelse med asfalteringen af hovedgaden har haft på økonomien. Den månedlige afgift på 500 USD skal betales uanset den kan udnyttes. Et hurtigt overslag over indtjeningen i perioder med strøm samlignet med perioder uden strøm og altså ingen indtjening viser at Internetcafeen sandsynligvis kunne ha løbet rundt, dog uden at generere et større overskud. Man afventer en billigere forbindelse, som er ved at blive etableret til alle distriktsbyer i Tanzania. Udmeldingen fra regeringens side var, at Ifakara som distriktsby ville få forbindelse i feb-marts 2010, men forbindelsen er dd stadigvæk ikke etableret. Vi venter spændt på begge sider af ækvator. Prisen på den kommende internetforbindelse er dog pt. ukendt, men der er en forventning om, at udgifter til internetforbindelsen bliver væsentligt reduceret, således at der ikke fremover skal betales 500 USD om måneden. Computerundervisningen foregår dog stadigvæk og unge mennesker besøger internetcafeen for at bruge computerne. Der har kun været muligt at lave et-årige kontrakter med husejer/landlady, som årligt hæver huslejen og Bilag 10 januar

5 derfor også blevet en stor stigende udgift for ICG. Der er dog på det sidste meldinger om, at en mere stabil og langsigtet aftale kan indgås, således at de foretagede investeringer ikke tabes. Det må konstateres at begge indikatorer ikke er blevet opfyldt fyldestgørende indenfor projektperioden, men ICG flyver, ja - som en afrikansk humlebi. 5. Kapacitetsudvikling og partnerskab Gør særligt rede for hvordan indsatsen har bidraget til kapacitetsudvikling og styrkelse af partnerskab. Der er foretaget 4 projektbesøg og en evalueringsrejse. Kilangoro har i forbindelse med projektbesøg udført træning i projektidentifikation og - ledelse, administration og regnskabsføring mm. Partnerskabet er blevet styrket ved projektbesøg, hvor der er blevet afholdt møder med bestyrelsen og workshops for bestyrelsen og menige medlemmer af ICG. På workshops har der bl.a. været gjort en indsats for få medlemmerne til indbyrdes at drøfte deres motivation for at være medlemmer i ICG samt demokratiske beslutningsprocesser og transparency. Endvidere er der på alle workshop s blevet arbejdet med projektidentifikation/formulering og problem-analyser med henblik på at øge ICG s muligheder for at søge støtte til projekter og aktiviteter fra andre donorer. 6. Projektrelateret oplysning (Udfyldes kun hvis der har været budgetteret med projektrelateret oplysnings arbejde) Beskriv i punktform de gennemførte aktiviteter. Gør rede for om oplysningsarbejdet har nået de mål der er beskrevet i ansøgningen. Ikke budgetteret med i ansøgningen deværre!. 7. Regnskabsresumé Samlet budget: Faktisk forbrugt: Uforbrugte midler: d.kr d.kr d.kr 8. Justeringer og ændringer af budgettet Angiv hvis der er foretaget justeringer af budgettet eller overført midler fra budgetreserven. Eventuelle justeringer skal begrundes. Der ikke foretaget større ændringer i indsatsen eller den overordnede strategi, men alene forsøgt at tilpasse den planlagte indsats til realiteterne. Som en konsekvens har Kilangoro måtte bruge kr. af aktivitetsmidlerne til at holde ICC flydende, i håb om at udviklingen ville sænke de store løbende udgifter til særligt internetforbindelsen. Budgetmargin kr. er anvendt til lokale investeringer: istandsættelse af lokaler, køb af div udstyr (sattelitforbindelse, computere, kopimaskine mm) men er hovedsaligt brugt til at dække uforudsete told og indklareringsudgifter ca kr. En forventet toldfritagelse blev ikke imødekommet, da toldfritagelses dokumenterne ikke var behørigt stemplet af regionsmyndighederne, og det har efterfølgende ikke været muligt at få refunderet udgiften. Budgetposterne lokal administration og lokale medarbejdere havde overforbrug på henholdsvis kr. og kr.. Som nævnt før blev huslejen hævet år for år og sattelitforbindelsen var en dyr post. Indtjeningen var ikke samsvarene disse udgifter. Den manglende indtjening skyldes bl.a. de mange strømafbrydelser, der har ramt Ifakara i projektperioden. ICG forsøgte at holde internetcafeen åben ved at anvende generator, men her var indtjening heller ikke samsvarene udgifterne til fuel. Det mindre forbrug på kr., der har været på projekttilsynkontoen, er ligeledes brugt til afhjælpning af betaling for internetforbindelsen. Desuden har Kilangoro afholdt udgifter til revisor, eftersom alle projektmidler var brugt. Der er løbende i Statusrapporter blevet gjort rede for disse problemer og søgt om tilladelse til justeringer mellem budgetlinierne. Bilag 10 januar

6 9. Andre bemærkninger Det har været en meget hård læreproces på begge sider af ækvator med mange problemer både selvforskyldte som uforskyldte. Kilangoros ønske om at starte med et lille, økonomisk beskedent projekt og samtidigt forudsætte at indtjeningen fra hovedaktiviteten Internetcafeen skulle være en integreret del af budgettet og dermed blive et væsentligt sucsess-kriterie, må idag konstateres som ambitiøst, vovet eller - naivt. Resultatet blev at projektet var håbløst under-finansieret fra start og med meget få muligheder for at hjælpe ICG når kriserne opstod. Kilangoros kasse har næsten konstant været drænet. For partneren ICG har det naturligvis haft endnu alvorligere konsekvenser og der er ikke tvivl om at de økonomiske problemer i væsentlig grad har bidraget til konflikten i bestyrelsen. At gøre ICG s eksistens og opbygning afhængig af Internetcafeens overlevelse må siges at være et projektdesign fejlgreb, der har haft store konsekvenser for partnerens ro og stabilitet til at udvikle sig som en lokal parably-organisation med et støt stigende antal medlemmer. Som konsekvens af uroen satte blandt andet en større kvindegruppe IWWA med 20 medlemmer deres medlemsskab på standby. Projektet blev defineret og udarbejdet i tæt samarbejde med den gamle bestyrelse lokalt i Ifakara, mens det endelige budget og projektforslag blev til i DK. Men vi må slå fast at de indbyggede fejl og underfinansieringen alene er Kilangoros ansvar. Mest beskæmmende er dog nok, at der på trods af adskillige besøg og tilsynsrejser går så lang tid inden vi her i DK opfatter krisen i ICG s bestyrelse og hvor alvorlig den er. Da vi endelig reagere er det for sent at rette op på det der reelt er en lang række af misforståelser. Mange gode afrikanske kræfter blev spildt. Vi må konkludere at pga de tekniske og økonomiske vanskeligheder med at få internet-caféen til at fungere optimalt, har slidt på kræfterne, både lokalt i ICG og i Kilangoro. Som konsekvens har der ikke har været tilstrækkeligt med ressourcer til en nødvendig målrettet kapacitetsudvikling og focus på styrkelsen af partnerskabet. På trods af selvransagelsens lidt tunge konklusioner har projektet dog også skabt en række meget positive og fremadrettet resultater. ICG har vist at de har været i stand til at overleve og udføre andre aktiviteter og skabe tillid hos de lokale myndigheder, hos andre NGO er og ikke mindst donorer. På trods af alle konflikter og økonomiske problemer har ICG fået tilført og udviklet kapacitet til at udarbejde projekt-forslag, at få dem godkendt af en meget kritisk donor og gennemføre projekterne med et samlet budget på /-DKK på egen hånd. Meget synes stadigvæk at være bygget på og afhængigt af managerens uudslukkelige initiative og drive. Det er derfor Kilangoros håb at kunne fortsætte samarbejdet og arbejde på at styrke både ICG og Kilangoros aktiviteter. Vi mener det er vigtigt fremover: At ICG får deres egne fysiske rammer i Ifakara, hvor de kan fungere uden problemer med landlords og uforudsigelige huslejestigninger. At ICG får de nødvendige faciliteter og logistik til forsat at kunne tiltrække eksterne donorer og gennemføre projekterne med sucsess. At synliggøre ICG s indsats og forøge ICG s medlemstal At styrke ICG som demokratisk organisation, hvor flere medlemmer deltager aktivt At Kilangoro og ICG samarbejder om projekter, som kan skabe udvikling på baggrund af lokale ressourcer. At Kilangoro og ICG samarbejder om socialt orienterede projekter, som støtter svage grupper i området til at få del i udviklingen. Kilangoro ser den nuværende bredde i ICG aktiviteter som værende helt i overenstemmelse med vores forventninger til ICG som en socialt orienteret parably-organisation. Det er derfor vigtigt at fast holde et stærkt socialt indhold i kommende projekter. Bilag 10 januar

7 Fremtidige projekter. Der har ved adskillelige lejligheder møder og workshops blevet arbejdet med forslag til nye projekter. Både den gamle og den bestyrelse har enstemmigt holdt fast i et Traktor projekt. Projektet består i anskaffelsen af en traktor med redskaber og anhænger. Der er et stort behov i Ifakara for at få pløjet jorden, der er få traktorer og priserne pr. hektar er skyhøje og profitten stor. Grundideen er at at ICG s traktor vil pløje et nøje beregnet antal hektar til dagspris og derefter bruge overskuddet til at pløje til en reduceret pris for fattige efter en nøje planlagt social-assesment process. Kilangoro s projektgruppe har brugt meget tid på gå ind i alle detaljer økonomiske, tekniske og logistiske med ICG projektet og vurdere - hvor naivt det end kan synes ved første øjekast at det kunne fungere under visse forudsætninger - erfaringerne fra internetcafeen skræmmer. Men vi mener ikke at ICG på nuværende tidspunkt har tilstrækkelige fysiske rammer eller logistisk og administrativ kapacitet/erfaring til at gennemføre et så komplext projekt. Samtidigt føler vi ikke at den nye bestyrelse er helt sammentømmeret og har erfaring nok endnu risikoen for at den tidligere konflikt mellem manager og bestyrelse er stor. Managerens ubestridelige evner, engagement og oprigtighed adskiller sig i den grad fra den øvrige bestyrelses niveau, at det udgør et lurende problem, der kræver stor opmærksomhed. Vi brugt meget tid på diskutere problemmet med manageren, og han er fuldt klar over situationen og har tydeligt arbejdet meget med at ændre sin solo-stil. Vi har samtidigt gjort det klart at Kilangoro kun ønsker at sambejde med en partner, der har en kvalificeret og veloplyst bestyrelse der aktivt tager del i alle væsentlige beslutninger og en bestyrelse der er demokratisk valgt på en generalforsamling af menige medlemmer. Det skal dog gøres klart, at uden managerens 4x4W ildsjæl ville der næppe være et fungerende ICG idag. Kilangoro har derfor besluttet, at den bedste måde at hjælpe ICG videre på i første omgang, er at søge midler til et partnerskabs-opbygnings/støtte projekt. Projektet skal rette op på de fejl og svagheder der blev afdækket gennem det nu afsluttede projektforløb. Bilag 10 januar

MINIPULJEN. Bilag C.1. ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag.

MINIPULJEN. Bilag C.1. ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag. Bilag C.1 Ansøgning skal indsendes i fire eksemplarer (med bilag) til: Projektrådgivningen Klosterport 4A, 3.sal 8000 Århus C Desuden skal bilag C.1 og C.2 indsendes elektronisk til minipuljen@prngo.dk

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT

AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT Formateret Projektpuljen: BILAG 10 Skema til Afsluttende rapport Partnerskabsaktivitet, Mindre udviklingsprojekt og Større udviklingsprojekt AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT

Læs mere

Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER

Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER Civilsamfundspuljen Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER Statusrapporter skal kun udfyldes for bevillinger, der løber over en periode på 12 måneder. Er bevillingen på under 12 måneder,

Læs mere

AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING

AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) - 1. Forside AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING Titel på afsluttende projektformulering: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Afholdt 25. Juni 2011 på Kolding Bibliotek 1) Valg af dirigent Maren vælges Præsentationsrunde af alle fremmødte._ 2) Formandens

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Kontaktrejserapport Tamil Nadu, Indien 2009

Kontaktrejserapport Tamil Nadu, Indien 2009 Kontaktrejserapport Tamil Nadu, Indien 2009 U-landsforeningen Svalerne Af Helle Vinther Kristensen og Tommy FalkeØje Indholdsfortegnelse Resumé.. side 3 Partnere.. side 6 Nye NGOer, der har søgt om støtte.

Læs mere

Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania

Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 1 Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania Marts 2003 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 2 Udenrigsministeriet, Danida Oktober 2002 Udgivet af:

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2010 1 1. kvartal Svalernes medlemsblad Årsberetninger fra 2009 SvaleNyt 1 2010 Årsberetningen U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Redaktion: Kontoret

Læs mere

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling 1. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 2 2. Indledning 8 2.1. Hvad viste midtvejsevalueringen? 8 2.2.

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2 Side 2 I JOB MED ADHD EVALUERINGSRAPPORT Side 3 Projektet er gennemført med støtte fra LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd for Aarhus og Samsø). Samarbejdspartnere har været Ungecentret, Jobcenter Aarhus

Læs mere

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene Retningslinier juli 2006 Disse retningslinier erstatter retningslinierne udsendt januar 2004 Forside:

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production Minipuljen: BILAG 14 Skema til Statusrapport (Version gældende fra 2006) Udfyldes af Projektrådgivningen J.nr.: Modtaget : Statusrapport Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Land: Denmark Lesotho

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Kontaktrejserappport 2007

Kontaktrejserappport 2007 Kontaktrejserappport 2007 Evaluering af Svalernes partnerskaber i Indien Kirsten Nielsen & Helle Vinther Kristensen Ulandsforeningen Svalerne Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 Rejseplan for kontaktrejsen.

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag.

ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag. Bilag C.1 Ansøgning skal indsendes i fire eksemplarer (med bilag) til: Projektrådgivningen Klosterport 4A, 3.sal 8000 Århus C Desuden skal bilag C.1 og C.2 indsendes elektronisk til minipuljen@prngo.dk

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere