Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen April 5. Sildemøde, Foyeren kl Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen April 5. Sildemøde, Foyeren kl. 11-13 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset"

Transkript

1 Nr. 4 april 2014 Kalenderen April 5. Sildemøde, Foyeren kl Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl Deadline for s-posten 22. Generalforsamling, Rådhusets kantine, kl S-posten udsendes, Birkelundgård kl Medlemsmøde om udviklingen af centeret herunder sundhedshuset og plejecenteret, Rådhuset mødelokale 513, kl årgang Der er rigtig gang i medlemsaktiviteter - se omtaler i bladet. Gode skriverier om rigets tilstand og EU Vi har brug for din mailadresse, så vi kan kontakte dig Kryds i kalenderen Generalforsamling 22. april

2 Side 2 S-POSTEN Medlemsblad for Socialdemokraterne i Albertslund. Redaktion: Jette Kammer Jensen (ansvarshavende) Britta S. Jørgensen Indlæg sendes eller mailes til: Jette Kammer Jensen Tranehusene 96, 2620, Albertslund Tlf.: Deadline - se kalenderen bagest i bladet S-posten tilgår medlemmerne, Folkebibliotekerne, ABA, Albertslund Posten m.fl. S-posten findes på hjemmesiden Leveringsproblemer - kontakt: Aage Jensen, tlf Indhold: S-posten Redaktion og bladets indhold... side 2 Generalforsamling... side 3 Vedtægtsændringer... side 4 Sildemøde... side 6 Medlemsmøde om centeret... side 7 Set fra sidelinjen... side 8 Sin egen værste fjende... side 10 Medlemskommunikation... side 11 Politisk forum... side 12 En bygning slår revner... side 13 Folkets skole/profitskole... side 15 Kridt skoene... side 15 Europa skal på rette spor... side 18 Valgkamp for Kathrine... side 21 Nyt fra EU Christel Schaldemose 22 Kvalitetsløft af erhvervsskolerne. side 24 Aktivitetsplan... side 25 Kalenderen... side 26 Arbejdsgrupper... side 26 A-gruppen... side 27 Partiforeningens bestyrelse... side 28 Lay-out: Britta S. Jørgensen Navn: Adresse: Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet Postnr.: Ønsker nedsat kontingent By: På grund af at være fyldt 62 år Tlf.: Dato: / 2014 Underskrift: Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, 2620 Albertslund

3 S-posten Generalforsamling: Der indkaldes til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 22. april kl I rådhusets kantine. Side 3 Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse af dagsorden 3) Valg af referent 4) Valg af stemmetællere 5) Beretninger: a) Kommunalpolitisk v/ Steen Christiansen b) Organisatorisk v/ Majbritt Brander c) Regnskab v/ Else Boel 6) Aktivitetsplan 7) Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 dage før Generalforsamlingen) 8) Valg til bestyrelsen: På valg er: a) Formand b) Næstformand(1 år) c) Kasserer d) Bestyrelsesmedlemmer: e) Suppleanter: 3stk 9.) Valg af revisorer a) To revisorer b) To revisorsuppleanter 10.) Valg til kongres a) 3 delegerede: b) 2 suppleanter: 11.) Valg at fanebærer: a) fanebærer b) fanebærer suppleant 12.) Valg til AOF: a) Bestyrelsesmedlem: b) Repræsentantskabsmedlem: 13.) Eventuelt Medbring: Termokaffe/ te og krus, foreningen serverer lidt frugt, slik og småkager.

4 Side 4 Forslag til ændring af vedtægter for socialdemokratiet i Albertslund S-posten Nuværende vedtægter er vedtaget 23. april På generalforsamlingen i efteråret 2013 blev det vedtaget at ændre i 7, stk. 2 om tidspunkter for valg af formand og næstformand, således at formand fremover vælges i lige år og næstformand vælges i ulige år. Her er dels den nuværende tekst, dels forslag til ny tekst, hvor ændringerne er vist med fed og kursiveret tekst Nuværende tekst 7 Stk. 5. Bestyrelsen. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og fem bestyrelsesmedlemmer. Adgangsberettiget er 1 repræsentant fra DSU. Bestyrelsens møder er åbne for partiforeningens medlemmer. Bestyrelsens medlemmer har adgang til kommunalbestyrelsesgruppens møder. Forslag 7 Stk. 5. Bestyrelsen. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og fem bestyrelsesmedlemmer. Adgangsberettiget til bestyrelsens møder er den til en hver tid siddende socialdemokratiske borgmester/gruppeformand, en repræsentant fra DSU og de valgte suppleanter til bestyrelsen, alle med taleret. Bestyrelsen kan beslutte at invitere andre til at deltage i bestyrelsesmødet, eller dele heraf. Inden hvert ordinært bestyrelsesmøde er der spørgetid, hvor foreningens medlemmer kan fremlægge emner for bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer har adgang til kommunalbestyrelsesgruppens møder.

5 S-posten Side 5 Begrundelse Det har hidtil ikke fremgået af vedtægterne, at suppleanter og borgmester kan deltage med taleret på bestyrelsens møder. Dette har dog været praksis, og med forslaget bliver denne praksis så indskrevet i vedtægterne. En del af arbejdet i en bestyrelse er af fortrolig karakter. Det kan f.eks. være personspørgsmål, aftaler med andre partier eller planlægning af kampagner. Derfor bør bestyrelsesmøder ikke være åbne. Til gengæld har medlemmerne så altid mulighed for at komme inden et ordinært bestyrelsesmøde og fremlægge spørgsmål og forslag. Nuværende tekst 8 Stk. 3. Offentlige tilskud. Foreningen skal oprette en særlig konto i bank eller på giro, hvor det beløb, som modtages i offentlig støtte til kommunalpolitisk arbejde, indsættes. Midlerne anvendes efter beslutning i bestyrelsen til politisk arbejde og må ikke udelukkende anvendes til valgaktiviteter. Det udbetalte beløb skal anvendes i det år, støtten udbetales. Foreningen skal hvert år inden 1. marts indsende en erklæring til kommunen om, at pengene er anvendt til politisk arbejde og at dette også vil være tilfældet fremover. Der skal inden 2 måneder efter kommunevalget, indsendes ny ansøgning til kommunen om partistøtte. Forslag 8 Stk. 3. Offentlige tilskud. Foreningen skal oprette en særlig bankkonto, hvor det beløb, som modtages i offent-lig støtte til kommunalpolitisk arbejde, indsættes. Midlerne anvendes efter beslutning i bestyrelsen til politisk arbejde og må ikke udelukkende anvendes til valgaktiviteter. Det udbetalte beløb skal anvendes i det år, støtten udbetales. Foreningen modtager hvert år en erklæring fra kommunen, som udfyldes. Partiforeningen erklærer hermed, at pengene er anvendt til politisk arbejde. Begrundelse Forslagene er begrundet i ændret praksis med hensyn til offentlige tilskud.

6 Side 6 S-posten Nuværende tekst 8 Stk. 5. Tegningsrettigheder. Foreningen tegnes af formand og kassereren i fællesskab. Bestyrelsen kan dog meddele eneprokura til formand og kasserer for så vidt angår foreningens driftskonto, herunder særskilt give kassereren tilladelse til at benytte Homebanking via egen hjemmecomputer. Køb, salg samt pantsætning af jord og fast ejendom skal godkendes på en generalforsamling. Forslag 8 Stk. 5. Tegningsrettigheder. Foreningen tegnes af formand og kassereren i fællesskab. Bestyrelsen kan dog meddele eneprokura til formand og kasserer for så vidt angår foreningens driftskonto, herunder særskilt give kassereren tilladelse til at benytte netbank via egen hjemmecomputer. Køb, salg samt pantsætning af jord og fast ejendom skal godkendes på en generalforsamling. Begrundelse Homebanking er en forældet betegnelse, der foreslås ændret til netbank. Sildemøde 5. april Lørdag den 5. april kl er der sildemøde i Albertslundhuset. Kom og få en rød sild og en god snak. Alle er velkomne. Venlig hilsen Den socialdemokratiske gruppe i Kommunalbestyrelsen

7 S-posten Side 7 Medlemsmøde om Centeret Kom og vær med til en spændende debat om fremtidens Center i Albertslund Den 29. april 2014 kl i lokale 513 på Rådhuset. Borgmester Steen Christiansen vil lægge op til debatten med information om selve Centerets udformning, sundhedshuset, plejecenteret, den fremtidige drift og økonomi samt visioner for vores fælles by. Du har sikkert mange spørgsmål, som der her vil være mulighed for at stille. Kom og vær med til at inspirere politikerne. Vi serverer selvfølgelig kaffe, the og lidt snack. På gensyn Bestyrelsen

8 Side 8 Set fra sidelinjen S-posten Af Jette Kammer Jensen Ups det må man ikke! Albertslund har såvel bofællesskaber og klubtilbud til udviklingshæmmede, og når de har været på weekendture eller ferie, så har borgerne betalt en del af udgifterne: Men det har Kommunernes Landsforening gjort kommunerne opmærksomme på, at det ikke er tilladt. Et flertal i kommunalbestyrelsen var da heldigvis af den opfattelse, at denne gruppe af borgere selvfølgelig skal på ferie, og bevilgede kr. hertil, penge der var overført som uforbrugte midler fra Med nogen undren konstaterede jeg, at Dansk Folkeparti stemte imod med en noget søgt begrundelse om, at de ikke ville prioritere overførte midler til dette formål, uden at vide, hvem der ellers kunne have brug for flere midler. Vi taler altså om nogle kommunens svageste borgere! Hjælp til familier, der er ved at blive smidt ud af deres lejebolig. Loven om aktiv socialpolitik har her fra den 1. januar åbnet mulighed for, at en kommune kan give en midlertidig ydelse til lejere, der er tæt ved at blive smidt ud af deres lejlighed. Det handler om lejere, der eks. har rod i økonomien, stor gæld og lign., og nu er der så mulighed for i 3 måneder, at give dem midler, og så i den periode får rettet op på økonomien eller flytte til en anden og billigere bolig. Det var der enighed om, dog ville nogle have krav om tilbagebetaling det kan man også gøre, men ikke nødvendigvis. Skolebestyrelserne kan udpege andre end forældre til bestyrelsen. Nu får skolebestyrelserne samme mulighed, som bestyrelser for eks. gymnasier og VUC ere: at supplere bestyrelsen op med max. 2 udefrakommende bestyrelsesmedlemmer, fra foreningslivet, ungdomsuddannelserne eller det lokale erhvervsliv. Initiativet kommer fra 4 af kommunens skoler, der ønsker en ny og bedre kontakt med det

9 S-posten omgivne samfund. Det var der enighed om, dog var liste Ø betænkelig ved, at en skolebestyrelse også kan vælge en repræsentant fra det lokale erhvervsliv. Modulvogntog i Hersted Industripark. Modulvogntog er særlig store vogntog, som der i en forsøgsperiode er åbnet mulighed for på udvalgte vejstrækninger. Forsøget skal evalueres i En virksomhed har så søgt om at få lov til dette i Albertslund. Konsekvensen er, at Vestskovvej lukkes for cykeltrafik, fordi modulvogntogene skal kunne køre fra motorvejen og via Vestskovvej til Hersted Industripark. Lukningen for cykler skyldes, at det kan være farligt for cykler på den relativt smalle Vestskovvej, og cyklerne henvises så til stisystemet. Side 9 Mestring af eget liv en hjælp eller en trussel? Skal et såkaldt mestringsforløb være et tilbud eller tvang det handlede debatten om, på baggrund af en sag i medierne her fra kommunen, og den sag virkede da også mildest talt tåbelig. Det er en principielt en god idé at ældre medborgere i videst muligt omfang kan klare sig selv, det giver livskvalitet ikke at være afhængig af andres hjælp. Men det giver ingen mening, hvis borgeren er syg og faktisk ikke kan klare noget selv, og så skal igennem dette mestringsforløb, før hjælp kan gives. Derfor var det en god idé, at sagen blev sendt tilbage til udvalget for en nærmere drøftelse og evt. også et temamøde i kommunalbestyrelsen 11 stemte for, men 9 imod, fordi de 9 mente, at de alternative muligheder for cyklisterne ikke var optimale. det sidste er en fin idé, mon det bliver et åbent møde for borgerne?

10 Side 10 Arbejdstidsaftale for lærerne igen? Alle husker ikke mindst lærerne den store konflikt med lockout på lærerområdet i Ikke noget smukt forløb, som satte sig spor i lærergrupperne. Men et lovindgreb gjorde en ende på konflikten og en ende på centralt bestemte arbejdstidsaftaler, hvor lærernes anvendelse arbejdstid var fastlagt nærmest minut for minut. På ingen anden arbejdspladse i Dronningeriget, har man noget sådant. SF der selv på Tinge var med til at stemme lovindgrebet S-posten igennem stillede nu forslag om, at man lokalt her i kommunen, skal genindføre en kommunal arbejdstidsaftale, jeg tror dog ikke, at de havde planer om at kalkere den gamle arbejdstidsaftale af. Men kun liste Ø stemte sammen med SF for forslaget. Jeg var det sidste punkt på dagsorden! Og jeg blev så udpeget til bestyrelsen for VUC tak for det. Husk, Husk. Du kan se hele kommunalbestyrelsesmødet på kommunens hjemmeside. Sin egen værste fjende Bølgerne går højt om Bent Jensens værk om Den kolde krig. Og det gør de med rette. Under hele processen med at forske i den kolde krig har Bent Jensen lukket delresultater ud, som i sit indhold klart afdækkede, at nogen uvildig forsker er han bestemt ikke. For slet ikke at tale om sprogbrug, som Bent Jensen anvender i såvel skrift som tale. Alle, der ikke mener det samme som Bent Jensen, er bare uvidende, uvederhæftige eller hvilke andre gloser, Bent Jensen så bruger. I sin ageren har Bent Jensen været sin egen værste fjende og selv skabt det billede, at han ikke er uvildig, men alene har ønsket en bestemt vinkling, og dermed selv har bidraget til, at mange opfatter resultatet som unuanceret. Retssager har der også været, fordi han kaldte en navngiven

11 S-posten person for påvirkningsagent, vel vidende, at det af mange ville blive opfattet som spionagtigt mod betaling. Bent Jensens forsvar var, at han skam havde fundet et notat, hvor en medarbejder havde brugt betegnelsen: påvirkningsagent. Side 11 Det er ærgerligt, at en dyrt offentligt betalt forskning ikke er uvildig, og derfor ikke tillægges betydning udover et partsindlæg. Jette Kammer Jensen Bedre kommunikation til medlemmerne via mail I bestyrelsen har vi drøftet, hvordan vi kan forbedre kommunikationen til medlemmerne, og en af de oplagte muligheder er at benytte medlemmernes mail adresser i endnu højere grad. Det kræver, at vi kender mail adresserne. Vi kender en del, men vi er overbeviste om, at langt flere medlemmer har , end vi kender til. Derfor opfordrer vi alle medlemmer til at sende oplysninger om deres adresser til kasserer Else Boel på en mail sammen med oplysninger om navn og adresse, hvis I vurderer, at vi ikke kender adressen i forvejen. Vi kender adressen i forvejen, hvis I jævnligt modtager information fra Socialdemokratiet på mail, men hvis I er i tvivl, så send hellere adressen en gang for meget. Oplysningerne skal sendes til Vi håber, at I vil medvirke til at forbedre vores medlemskontakt på denne måde. Venlige hilsner Bestyrelsen

12 Side 12 Politisk Forum plan for 2014 S-posten Bestyrelsen og KB-gruppen har besluttet at holde politiske møder for alle medlemmer en gang om måneden, bortset fra sommer og jul. Vi kalder møderne for Politisk Forum. Hovedformålet med Politisk Forum er at give medlemmerne bedre muligheder for at diskutere politik. I løbet af året kommer vi hele vejen rundt med både EU- og landspolitik, og med lokalpolitiske emner. Følgende møder forventes afholdt i 2014: Tid og sted 26. februar kl Herstedøster Skole 26. marts kl Birkelundgård 29. april kl Rådhuset, mødelokale maj kl Birkelundgård 26. august kl Birkelundgård 23. september kl , Birkelundgård 29. oktober kl Rådhusets kantine 25. november kl Birkelundgård Emne EU og social dumpning, med Kathrine Alexandrowiz Folkeskolereformen Udvikling af centret, herunder sundhedshus og plejecenter. Socialpolitik: Ældrepolitik og/eller hjemløse Budgetmøde Lykketoft og Hummelgaard: Vejen frem for partiet Byens udvikling: Fængselsgrunden, Hyldagergrunden Hedemarken m.v. Frivilligt arbejde. Hvordan støtter vi op? Ovenstående er en foreløbig plan. Der kan naturligvis ske ændringer, hvis den aktuelle politiske situation eller andre forhold taler for det.

13 S-posten Side 13 En bygning slår revner!!!!! Af Paw Østergaard Jensen. -anmeldelse af bogen En bygning slår revner - Socialdemokratiet og det folkelige Danmark. af Lars Olsen Politik er en deltagersport, ikke en publikumssport. siger Lars Olsen i sin seneste debatbog. Han tager nogle alvorlige skridt i retning af at opstille en ny vision for det socialdemokratiske projekt. Dét fører ham også et stykke ned af den vej som er et lige opgør med den nuværende ledelse af partiet. F.eks. skriver han at socialdemokratiets grundlæggende problem ikke handler om kommunikation, men om ideologi. idet han citerer bloggeren fra netavisen piopio.dk ; Carsten Severin Larsen. Med en lang række nedslag i partiets historie og en række beskrivelser af forskellige udviklingsforløb formår Lars Olsen til sidst at give os troen tilbage. Dels på at det kan lade sig gøre at Partiet igen bliver det dagsorden sættende parti. Dels at Partiet faktisk er født med en dagsorden qua partiets historie. Det socialdemokratiske projekt er født som ambitionen om en bygning vi rejser til skærm i vor nød, til arbejde liv eller død, som den gamle sang siger. En stærk del af projektet handler om lighed, en ambition der de senere år er kastet grus på, men som er helt nødvendig både for den enkelte og for samfundet. Intet postulat får lov at stå frit svævende i denne bog. I en tid alt for historieløs, er det skønt med argumentation der har et solidt fundament. Forholdet mellem udbud af arbejdskraft og efterspørgsel er gjort til genstand for særlig o p m æ r k s o m - hed. At efter-

14 Side 14 spørgslen historisk set har været der før det øgede udbud er tilvejebragt turde være indlysende, men sådan er det ikke i vores nuværende regerings logik. Både med kvindernes indtræden på arbejdsmarkedet i 50 erne og invitationen til gæstearbejderne i 60 er og 70 erne var det, fordi der var udtalt behov for ekstra hænder. Dette er tydeligvis ikke tilfældet lige nu, alligevel fremturer vort parti i regering med 2020 planer på stribe. Jens Otto Krag holder i 1962 en stor tale i studenterforeningen, hvor han skitserer 3 helt afgørende pejlemærker der karakteriserer Socialdemokratiske kriseindgreb. 1) Hensyn til den samlede økonomiske bæreevne. 2) Lighed for alle befolkningsgrupper. 3) Social rimelighed; hensyn til de dårligst stillede. For Krag var det afgørende at Helhedsløsningen opfyldte alle tre. Lars Olsen skriver på den baggrund: Thorning & Corydon kan med en vis ret hævde, at de søger at varetage pkt. 1 om landets økonomi, men det samme kan ikke siges om pkt. 2 og 3. Det er en skævhed, som udfordrer den folkelige retfærdighedsfølelse og selve den socialdemokratiske tradition. S-posten Flere steder i bogen kommer Lars Olsen skræmmende tæt på at bevise at Thorning & co. ikke handler socialdemokratisk, men der er også roser, dels i indholdet af folkeskolereformen og ambitionen om uddannelsesløft til ungdommen. Men også i diskussionen om at stille krav i forbindelse med kontanthjælpsreformen, rammer man traditionel socialdemokratisk selvforståelse. Særligt spændende er et afsnit om en planlagt debat/interview bog med Poul Nyrup Rasmussen i 1999/ 2000, der desværre aldrig udkom. Lars Olsen var her hyret ind som forfatter på en bog om Nyrups bud på et fornyet socialdemokratisk projekt. Vi får løftet lidt af sløret for indholdet og man bliver klart sulten på mere, og håber den en dag bliver udgivet i sin helhed. Albertslund bibliotek arrangerer: Lars Olsen kommer til Albertslund og fortæller om bogen onsdag d. 7. maj kl på hovedbiblioteket. Gratis adgang, men tilmelding nødvendigt.

15 S-posten Folkets skole eller profitskole Side 15 Cepos-direktør Martin Ågerup slår til lyd for udlicitering af folkeskolen under overskriften: Sæt børnene i en profitskole. Det er ganske befriende, at Ågerup synger så klart ud, at den primære hensigt ikke er at skabe god skole, men at skabe profit. Vi har som bekendt undervisningspligt her i landet, og forældrene kan opfylde den undervisningspligt enten ved at lade deres barn hjemmeundervise, gå i folkeskolen eller i en godkendt privat- eller friskole. Overskriften på skole i Danmark er fællesskabet bestemt ikke profit. Fællesskabet beslutter, hvad vores børn skal lære, og udmøntningen af dette, sker også i fællesskabet mellem forældre, lærere og myndigheder. Martin Ågerup henviser så til Sverige det var dårlig timing, det går nemlig rigtig dårligt med børnenes læring i Sverige, hvor man har de såkaldte profitskoler. Vi skal styrke fællesskabet ikke profitten. Kridt skoene Af Poul Evald Hansen Hvad nu kære parti? Det ser ikke særligt godt ud for vores parti og for regeringen. Og SF er direkte smuldrende efter at de forlod den. Alle meningsmålinger peger i retning af, at vi får en Venstre-ledet regering ved valget om 1-1½ år. Da mit hjerte i høj grad brænder for natur og miljø, gruer jeg for det. Jeg synes også, at Ida Auken som miljøminister i al for høj grad fik kredit på sit efternavn. Hun fik i virkeligheden ikke udrettet særligt meget

16 Side 16 på 2 år hun sad, om end hun var begyndt at indse nødvendigheden af at træde i karakter. Men nu er hun radikal. Kirsten Brosbøl fra os virker fornuftig og solid og kan blive en god afløser på posten. Hvad gør vi ellers ved det? Det må da være på tide at vi går i modoffensiven omkring vores værdier og vores politik for at stå så stærkt som muligt, hvis det næsten uundgåelige sker. Vi har jo også nogle idealer omkring en grøn og bæredygtig udvikling og et socialt retfærdigt samfund. Men i modsætning til de 2 andre venstrefløjspartier, så mener vi også, at selve ændringerne skal være bæredygtige, d.v.s. have bred folkelig accept, så de ikke bare rulles frem og tilbage med skiftende regeringer. Er der plads til 2 partier til venstre for os? Jeg har mange gode venner både i SF og Enhedslisten. Men jeg tvivler. Alt dette må virkeligheden afgøre. Samfundsændringer i retning af bæredygtighed, social ansvarlighed og sikring af natur og miljø, som regeringen sætter i søen, bør ikke anskues som indrømmelser til venstrefløjen som jo faktisk også er os. Det er i høj grad vores hjerteblod. S-posten Der er faktisk i aller højeste grad grund til at tage det videnskaben siger om klimaændringer og sammenbrud af naturgrundlaget alvorligt. Jeg er selv meget engageret i natur og miljø og ved i hvor høj grad, de nyliberalistiske partier ligner den nøgne kejser i H.C. Andersens eventyr, når det gælder bud på, hvordan vi får en natur- og miljømæssigt bæredygtig udvikling. Liberal Alliance benægter direkte den menneskeskabte drivhuseffekt, som der ellers næsten total faglig konsensus omkring. Venstre gør gode miner til slet spil, men mange af deres folk, også i landbruget, deler reelt LA s holdninger. Markedsøkonomien kan på den ene side være et redskab for materiel vækst; men på den anden side er markedsøkonomien elendig til at indregne hensyn til bæredygtighed og ansvarlighed over for naturressourcerne, naturen og miljøet.

17 S-posten Det vil til stadighed være nødvendigt at tøjle markedsøkonomien, hvis vi vil have en bæredygtig udvikling og det vil være nødvendigt med en stærk demokratisk samfundsmagt til at gøre dette. I første omgang kan vi komme et stykke i den rigtige retning ved at indregne omkostningerne for natur og miljø ved produktionen i varernes pris. Den danske landbrugsproduktion giver faktisk allerede underskud efter tilgængelige statistiske oplysninger (dokumentation gives gerne!), også selv om man ikke indregner disse omkostninger. Og landbrugets gældsætning er helt enorm Sig det til partiet Venstre, der stadig i meget høj grad stadig er landbrugets parti. Omkostningerne ved produktion af mio slagtesvin om året i Danmark bliver i høj grad læsset over på naturen og miljøet, det øvrige samfund. Men at man skal indregne alle omkostninger i varens pris er jo for så vidt både en socialistisk og en liberalistisk holdning; de to retninger burde egentlig være enige her. Men ikke mindst på dette område er Venstre ikke et liberalt parti. Alle ved, at der skal 90 mandater til et flertal i folketinget, og at regeringen har været nødt til Side 17 at føre en nærmest borgerlig økonomisk politik, også fordi De Radikale udgør en del af regeringen. Men hvorfor har vi ikke i langt højere grad bestræbt os på at tage resultater hjem på andre områder: natur, miljø, kultur, undervisning o.s.v.? Der er en udbredt frustration blandt venstrefløjens - d.v.s. også vores - vælgereover, at vi ikke i langt højere grad har gjort det. Vi får ikke øget opbakning ved at slikke Dansk Folkeparti bag i en vis legemsdel. Tværtimod. Alle deres frustrerede forhenværende vælgere hos os, der nu stemmer på DF, gør det i høj grad ud fra frustration over vores manglende lederskab og vilje til at tage hånd om problemerne. DFs vælgere ønsker jo heller ikke en nyliberalisme, der undergraver miljø, naturgrundlag og social ansvarlighed. Men de retter skytset tåbelige steder hen. Men deres ledere er dygtige strateger og taktikere. Lad os være endnu dygtigere. Et bud på en venstrefløjskonsensus ville være, at EU er gået fra at blive et problem til et vilkår. Og at vi heller ikke kan løse vore sociale problemer og miljøproblemer, hvis vi ikke tager det alvorligt. Jeg tror, at fornuftige folk i Enhedslisten er

18 Side 18 klare over det. DFs ledere ved det også; men de kan ikke sige det åbent uden at de mister mange af deres vælgere. Men det betyder jo ikke, at vi ikke skal bekæmpe det dårlige, der kommer fra EU. Det betyder, at vi skal slås, også der. Problemerne og deres løsninger er i stigende grad internationale. Men det understreger kun nødvendigheden af også at slås lokalt. Da jeg gik i gymnasiet i 1960erne var vi inde at se Ernst Bruun Olsens Bal i Den Borgerlige, der blandt andet kritiserede socialdemokraterne for at gå S-posten for meget op i andespil og bingo og for lidt i politik. Det skulle nødigt blive reaktualiseret. Hvis vi vil overleve, har vi intet alternativ til at gå ud og slås for vores værdier for at stå så stærkt som muligt. Jeg tror miraklet så kan ske: at vi undgår en nyliberalistisk venstreledet borgerlig regering. Hvis vi kryber i et musehul, så vil vi forblive der i rigtigt mange år. Poul Evald Hansen Galgebakken Vester 9,2A 2620 Albertslund Europa skal på rette spor Jeppe Kofod, Socialdemokraternes spidskandidat til E u r o p a - Parlamentsvalget Kære Socialdemokrat Om kort tid skal vi stemme til Europa-Parlamentsvalget. Selvom EU nogen gange kan virke langt væk, håber jeg alligevel, at der kommer mange ud og stemmer den 25. maj. EU-valget er nemlig hamrende vigtigt for Danmarks fremtid. Der er stor forskel på, hvad de borgerlige og vi vil, når det kommer til EU. De konservative og Venstre har længe haft flertallet i Europa- Parlamentet. Det har kostet os dyrt. Det er deres politik, der har skabt den finanskrise, som har ramt hele Europa og skabt stor arbejdsløshed, især blandt unge. Det er en katastrofe. Jeg mener, vi skal have styr på

19 S-posten bankerne og investere mere i grøn energi, der samtidig kan få unge i arbejde. Min tro på det europæiske samarbejde blev for alvor styrket, da jeg trådte min barnesko på Bornholm, som lå på grænsen af det jerntæppe, der delte Europa. Jeg engagerede mig i frihedskampen for mennesker i øst og oplevede senere, hvordan vi med EU's store udvidelse i 2004 lagde den kolde krig bag os. EU har skabt fred og økonomisk fremgang på vores kontinent. Men med et borgerligt flertal i Europa-Parlamentet er der længe blevet ført en skæv politik, der har hjulpet bankerne på bekostning af middelklassen. Det skal der laves om på den 25. maj. Jeg ser tre politiske mærkesager, som vi socialdemokrater skal kæmpe for. For det første er der kampen for at skabe arbejdspladser i Danmark og Europa. For det andet skal vi sikre ordentlige arbejdsmiljø og lønvilkår på tværs af grænser. For det tredje skal vi sætte en stopper for de grådige virksomheders skattefusk. Side 19 Skabelse af danske arbejdspladser Finanskrisen har sat sine spor over hele Europa. Millioner går arbejdsløse og hver fjerde unge europæer under 25 år står uden arbejde. Det er en skandale, at vi i EU har brugt 750 milliarder euro på at redde bankerne og kun 6 milliarder euro på at redde unge ud af arbejdsløshed. Det er bankerne og de rige spekulanter, der har skabt den økonomiske krise. Det er kun rimeligt, at de nu bidrager til at få økonomien på rette spor igen. Vi skal have gang i massive investeringer i infrastruktur og grøn energi. Det kan skabe arbejdspladser til de mange arbejdsløse i Europa, og det vil gøre vores økonomi mere holdbar i en fremtid hvor olie, kul og gas kommer til at koste mere og mere. Vi må gøre hvad der skal til for ikke at tabe en hel generation på gulvet. Det har vi ikke råd til hverken økonomisk eller menneskeligt. Bekæmp løndumping I bestræbelserne for at skabe flere arbejdspladser i Europa må vi ikke glemme den alvorli-

20 Side 20 ge kamp mod løndumping. Jeg mener, der er brug en ambitiøs fælles EU-politik, så vi kan sikre lige konkurrencevilkår for virksomheder og arbejdstagere. Løndumping skal bekæmpes på tværs af grænser, og derfor skal der handles på europæisk plan. Som socialdemokrater skal vi aldrig acceptere grådige virksomheder, der presser lønnen og nedprioriterer sociale rettigheder og arbejdsmiljø. Socialdemokraterne værner om den enkeltes ret til en løn, som man kan leve af og arbejder stærkt imod en lavtlønssektor, hvor folk med et fuldtidsarbejde tvinges ud i den såkaldte arbejdende fattigdom. Jeg vil kæmpe for fair rettigheder på arbejdsmarkedet og arbejde for et EU med en stærk social dimension, der bekæmper løndumping og sikrer, at den frie bevægelighed kan foregå under fair og rimelige vilkår. S-posten Stop skattefusk Der skal sættes en stopper for de grådige virksomheder og rige personer, der mener, de ikke behøver at bidrage til fællesskabet og som hvert år snyder for milliarder kroner. Det svarer til kroner, som hver EU borger årligt snydes for. I en tid, hvor vi har økonomisk krise og der spares på de offentlige budgetter overalt i Europa, kunne vi bruge de penge anderledes på børnehaver, sundhed og investeringer i arbejdspladser. Lige nu tegner der sig et positivt billede af en fælles løsning - det er godt. Østrig og Luxembourg, der er kendt for at huse mange at skattesnydere, har endelig løsnet tøjlerne en smule og en ny lovgivning, der skal gøre op med bankhemmeligheder og skjulte informationer, ser nu endelig ud til at kunne blive til noget. Jeg vil knokle benhårdt for en fælles løsning, hvor vi får netop de lande, der lige nu er ansvarlige, med om bord. Det er ganske enkelt noget svineri, at de rigeste i vores samfund bruger beskidte tricks for at undgå at betale skat. Der skal gøres op med den omfattende skattefusk, der lige nu eksisterer i vores samfund.

21 S-posten Kære socialdemokrat Jeg håber, at vi sammen frem til d. 25. maj kan få fortalt folk, hvor vigtige deres stemmer er og endnu vigtigere, at de sætter deres kryds ved socialdemokraterne. I de sidste fem år har liberale og konservative kræfter domineret store dele af den politik, som bliver ført i EU. I Europa- Parlamentet er den konservative gruppe den største med 274 mandater større end socialdemokraterne, der har 195 mandater. Det sætter sit præg på de beslutninger, der bliver truffet i EU. Der kommer til at være et tæt løb mellem os røde og de blå. Endnu er tre ud af ti Side 21 vælgere stadig i tvivl om, hvor de vil sætte deres kryds. Måske er det din nabo, din kollega eller din gode ven. Til dem må budskabet være: Valget står mellem os socialdemokrater, der ønsker et Europa, hvor ordentlige forhold på arbejdsmarkedet, regulering af bankerne og hensyn til miljøet går forud for markedskræfterne eller de borgerlige som ønsker et blåt Europa med løntrykkeri, ukontrollerede finansmarkeder og en underprioritering af miljøog forbrugerstandarder. Det er, hvad deres valg til Europa-Parlamentet dybest set handler om. Godt valg! Vil du være med som aktiv i valgkampen for Kathrine Alexandrowiz? Bestyrelsen arrangerer et torvearrangement (her må du også gerne være med). Vil du være med til at dele flyers ud (på din vej, på dit arbejde, ved stationen o.lign.), hænge plakater op og/eller tage ned, vil du være med til at skrive artikler/læserbreve og eller noget helt andet, være med til at dele på Facebook. Send mig en mail og jeg sender en mail med hvad der sker, hvornår og evt. indkalder til et idé møde. Hilsen Majbritt skriv >> EU-valgkamp << i emnefeltet.

22 Side 22 Nyt fra Eu Christel Schaldemose S-posten EU vil redde liv Hvad gør man, hvis uheldet virkelig rammer? Hvis bilen kører galt, og man er for tilredt til selv at ringe efter hjælp? I dag håber man på, at uheldet sker i et menneskefyldt område, hvor andre trafikanter ser det og ringer efter hjælp. Men mange ulykker sker om natten og i mere tyndt befolkede områder, og så risikerer man at sidde længe, før hjælpen dukker op. Derfor har vi i Europa- Parlamentet stemt for at indføre Ecall i alle nye biler. Ecall er et system, der automatisk ringer op til alarmcentralen, når airbaggen udløses. EU skønner, at systemet vil redde liv om året. Systemet er billigt at installere i bilerne og vil ligge i dvale, indtil airbaggen bliver udløst. Der er altså ingen grund til at være bange for, at myndighederne konstant modtager meldinger om, hvor bilen befinder sig. Ecall er kun beregnet til at redde liv ved trafikuheld. Det skal ikke overvåge al vores færden. Forslaget er dog ikke vedtaget endnu. I Europa-Parlamentet er vi blevet enige om vores indstilling: Vi synes, Ecall skal være lovpligtigt i alle nye biler. Nu skal der så opnås enighed med både Ministerrådet og EU- Kommissionen for at få forslaget vedtaget. Hvis vi kan redde liv, skal vi gøre det. Ecall redder liv nemt og billigt.

23 S-posten Side 23 Slut med et hav af opladere Du kender det sikkert. Du er kommet af sted uden din oplader, og nu er telefonen næsten løbet tør for strøm. Du spørger, om andre har en oplader, du kan låne, men deres telefon er en anden end din, og så er opladeren ikke til nogen nytte. Det bliver slut nu. Jeg har netop været med til at vedtage en lov, der forpligter alle producenter til at lave én fælles oplader, der kan bruges i alle telefoner. Uanset mærke. Det gælder også Apple. så fordi det sparer en stor mængde skrot. Desværre har producenterne ikke fundet en løsning. Derfor lovgiver vi om det. Fra 2017 skal alle opladere passe til samtlige smartphones. Det er en beslutning, jeg er glad for. Fremover vil der således være én oplader, der passer til alle smartphones, én oplader, der passer til alle tablets, én oplader, der passer til alle musikafspillere og så videre. Slut med at rode med mange forskellige opladere. De sidste par år har vi ad frivillighedens vej forsøgt at få producenterne til at benytte ens opladere. I EU gør vi det nemmere at være forbruger. Både fordi det sparer forbrugerne for en masse bøvl, men og

24 Side 24 Kvalitetsløft af erhvervsskolerne S-posten Nyt fra Christiansborg Nu har vi lavet en aftale om et stort kvalitetsløft af erhvervsskolerne. I Danmark kommer vi til at mangle industriteknikere, tømrere, kokke, maskinsnedkere, brolæggere, køleteknikere, smede, bygningsoperatører, struktører, sosu-medarbejdere - og mange flere faglærte. Vi har brug for, at mange flere unge tager en erhvervsuddannelse for at dække behovet for dygtige faglærte i fremtiden. Med reformen bliver det langt mere attraktivt for de unge at tage en erhvervsuddannelse. Samtidig bliver lettere for de voksne at uddanne sig fra ufaglært til faglært. Det er en god dag for os socialdemokrater. Hvorfor bliver det mere attraktivt for de unge at vælge en erhvervsuddannelse? Der skabes bl.a. et nyt, attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø, hvor de unge får et længere grundforløb. De dygtigste unge skal have mulighed for videre uddannelse på eksempelvis erhvervsakademierne, ligesom de får bedre muligheder for at tage en EUX, der giver dem både svendebrev og studenterbevis i hånden, når de har afsluttet deres erhvervsuddannelse. Og så bliver uddannelsesgarantien styrket ved, at der oprettes flere skolepraktikpladser, og skolepraktikken bliver udbredt til flere uddannelser. Hvordan bliver uddannelserne bedre? Niveauet hæves bl.a. ved, at der indføres adgangskrav. Alt for mange har cyklet rundt i hamsterhjulet og er begyndt forfra og forfra igen på grundforløb efter grundforløb. Det er der ingen, der er tjent med. Hverken den unge selv, eller kammeraterne på erhvervsskolen. Derfor siger vi, at man skal have 2 i dansk og matematik for at komme ind på grundforløbet. Derudover bliver der bl.a. mulighed for at tage talentspor, underviserne får efteruddannelse og eleverne får flere undervisningstimer. Hvad med dem, der ikke kan komme ind på erhvervsuddannelserne? Med den nye kombinerede ungdomsuddannelse får de unge et

25 S-posten tilbud, der er skræddersyet til dem. Og så er der mulighed for at dygtiggøre sig med den nye erhvervsrettede 10. klasse, på produktionsskolerne, på VUC mv. Hvornår sker det? Side 25 Reformen træder i kraft med skoleårets begyndelse - august Aktivitetsplanen for Aktiviteter for det kommende år i Albertslund partiforening. 1.maj på Birkelundgaard, der bydes på et rundstykke, kaffe/the, taler af aktive socialdemokratiske politikere (Folketingskandidat, borgmester og DSU-formand for GAV) og samvær med andre partimedlemmer. Grundlovsdagen, et fælles arrangement sammen med Ishøj, Vallensbæk, Høje Tåstrup, Glostrup og Ballerup. På programmet er talere, Jazz, grillpølser o.a. Fokus på medlemsarrangementer med politisk debat arrangeret af og i samarbejde med bestyrelsen, gruppen, arbejdsgrupperne og andre medlemmer af partiforeningen. Generalforsamling i oktober og april, med beretninger og valg til bestyrelsesposter. Nytårskur med Kredsen. Valgkamp til EU-valget frem til og med 25. maj. Hilsen Bestyrelsen

26 Side 26 KALENDER: S-posten April 5. Sildemøde, Foyeren kl Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl Deadline for s-posten 22. Generalforsamling, Rådhusets kantine, kl S-posten udsendes, Birkelundgård kl Medlemsmøde om udviklingen af centeret herunder sundhedshuset og pleje centeret, Rådhuset mødelokale 513, kl Maj 1. Medlemsmøde. Birkelundgård. Kl Forfattermøde, Lars Olsen, Hovedbiblioteket, kl Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl Deadline for s-posten 26. Medlemsmøde Socialpolitik ældre og/eller hjemløse, Birkelundgård Valg til EU-parlamentet 27. S-posten udsendes, Birkelundgård kl ARBEJDSGRUPPER Børnepolitisk gruppe: Steen Poulsen, Rytterhusene 50, IT-koordinator (Hjemmeside) Jan Kristensen, Miravænget 45, Sundheds og socialpolitisk gruppe - SUS-A Flemming Jørgensen, Snebærhaven 48,

27 S-posten Side 27 Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Borgmester, Økonomiudvalg (F) Miljø- og byudvalg Børne og skoleudvalg Beskæftigelsesudvalg 17,4 Innovation og velfærd Steen Christiansen Præstehusene 59 Dogan Polat Topperne 20,2. dør 23 (F) Tlf.: Tlf.: Folkeoplysningsudvalg (F) Kulturudvalg Børne og skoleudvalg (F), Økonomiudvalg Kulturudvalg Folkeoplysningsudvalg Velfærdsudvalg Susanne Storm Lind Randager 100 Jens Mikkelsen Porsager 89 Paw Østergaard Jensen Kærgården th Tlf.: Tlf.: Tlf.: Velfærdsudvalg (F) Velfærdsudvalg Miljø og byudvalg 17,4 Innovation i byen (F) Kulturudvalg (F) Miljø og byudvalg Børne og ungeudvalget 1. Suppleant Nils Jensen Rytterhusene 25 Flemming Jørgensen Snebærhaven 48 Lars Toft Simonsen Pilehusene Glostrup Qasir Mirza Blokland th Hakima Lasham Lakhrissi Krebsens Kvt. 2A Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf..: Tlf.: (F) henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget. Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen Folketingsmedlem: Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget:

28 Partiforeningens bestyrelse Formand Næstformand Kasserer: Sekretær: (F) betyder medlem af forretningsudvalget Bestyrelsesmedlemmer: Suppleanter: Majbritt Brander (f) Faklens Kvt. 8 A Tlf.: Karin Kring Jensen (f) Præstehusene 56 Tlf.: Else Boel (f) Stjernens Kvt. 5 C Tlf.: Steen Poulsen (f) Rytterhusene 50 Tlf.: Britta S. Jørgensen Snebærhaven 48 Tlf.: Claus Heje Pilehusene 104 Tlf.: Flemming Jørgensen Snebærhaven 48 Tlf.: Gert Nielsen Galgebakken Vester 1 8A Tlf.: Jane Nannberg Svanens Kvt. 3 B Tlf.: Nikolaj K. Carlsen Morbærhaven 5-88 Tlf.: Aage B. Jensen Nyvej mf Tlf.: Hakima Lakhrissi Løvens Kvt. 8.b Tlf.: (label)

Så skydes valgkampen i gang

Så skydes valgkampen i gang Nr. 8 september 2013 Kalenderen September 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 7. Foreningernes dag, Centeret, kl. 10-15 10. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 11. Medlemsmøde om budgettet, Rådhusets kantine

Læs mere

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen. Temaer i dette nummer. Marts. Nye boliger til Albertslund

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen. Temaer i dette nummer. Marts. Nye boliger til Albertslund Nr. 3 marts 2014 Marts Kalenderen 11. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00 17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 17 Deadline for s-posten 24. Kredsrepræsentantskabsmøde med valg af ny kredsformand.

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund. Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014

Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund. Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund 1 vedtaget 22. april 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet

Læs mere

Sammen om Albertslund. Gør en god investering NU! Køb A aktier. Bestyrelsen og redaktionen. ønsker alle medlemmer. en rigtig god sommer.

Sammen om Albertslund. Gør en god investering NU! Køb A aktier. Bestyrelsen og redaktionen. ønsker alle medlemmer. en rigtig god sommer. Nr. 7 juli august 2013 Kalenderen August 19. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 19. Deadline for s-posten 27 S-posten udsendes, Birkelundgård, kl. 17.30 September 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 10.

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Husk og stem til Europaparlamentet Den 25. maj. Kom til 1. maj kampdag og festdag

Husk og stem til Europaparlamentet Den 25. maj. Kom til 1. maj kampdag og festdag Nr. 5 maj 2014 Kalenderen Maj 1. 1. maj møde. Birkelundgård. Kl. 7.00 7. Forfattermøde, Lars Olsen, Ho vedbiblioteket, kl. 19.15 13. Kommunalbestyrelsesmøde, Råd huset kl. 18.00 19. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård

Læs mere

Generalforsamling D. 20 oktober Kl. 19.00 Rådhuskantinen

Generalforsamling D. 20 oktober Kl. 19.00 Rådhuskantinen Nr. 8 september 2014 Kalenderen September 6. Foreningernes dag i centeret kl. 10 14 6. Sildemøde, Foyeren, kl. 10-13 8. Medlemsmøde om Kongres forberedelse, Birkelundgård kl. 19.30 10. Kommunalbestyrelsesmøde,

Læs mere

Se lyset. Kalenderen. Medlemsarrangement i Hersted Industripark. 14.januar Læs nærmere s. 8

Se lyset. Kalenderen. Medlemsarrangement i Hersted Industripark. 14.januar Læs nærmere s. 8 Nr. 1 Januar 2015 36. årgang Kalenderen 14. Besøg på Doll lysprojekt, Gl. Landevej /Højhuset kl. 19.30 19. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 19. Deadline for s-posten 27. S-posten udsendes, Birkelundgård

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Barack Obama indsat som præsident

Barack Obama indsat som præsident Nr. 2 februar 2009 Arrangementer i Februar 7. Sildemøde Musikteatret, Alrummet kl. 11.00-13.00 10. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00 16. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30 16. Deadline for S-Posten

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Vi ses. Generalforsamling 23. april. Kl. 19.30 Rådhusets kantine. Se dagsorden s. 8-9. Kalenderen

Vi ses. Generalforsamling 23. april. Kl. 19.30 Rådhusets kantine. Se dagsorden s. 8-9. Kalenderen Nr. 4 april 2012 Kalenderen 16. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00 16. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30 16. Deadline for S-posten 23. Generalforsamling, Rådhusets kantine, kl. 19.30

Læs mere

Kandidatpræsentation. Stor aktivitet i partiforeningen. Vi håber du vil deltage i urafstemningen og kommentering af det kommunalpolitiske program

Kandidatpræsentation. Stor aktivitet i partiforeningen. Vi håber du vil deltage i urafstemningen og kommentering af det kommunalpolitiske program Nr. 2 februar 2013 Februar 2. Sildemøde, Foyeren, kl, 11 4. Ekstraordinær generalforsamling Rådhusets kantine, kl. 19-21 11. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl.19.30 11. Deadline for s-posten 12. Kommunalbestyrelsesmøde,

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen 1. Kredsorganisationens navn og tilhørsforhold... 2 2. Formålet... 2 3. Kredsorganisationens opgaver... 2 Stk. 1. Opstilling af folketingskandidat.... 2 Stk. 2. Kommunalbestyrelsesvalg.... 2 Stk. 3. Regionsrådsvalg....

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Kalenderen. Generalforsamling 20. oktober Kl. 19.00 Rådhuskantinen

Kalenderen. Generalforsamling 20. oktober Kl. 19.00 Rådhuskantinen Nr. 9 oktober 2014 Kalenderen Oktober 4. Sildemøde, Foyeren, kl. 10-13 6. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 6. Deadline for s-posten 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00 20. Generalforsamling,

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Vi ses til sildemøde. Kalenderen. I dette blad kan du bl.a. læse: 1. november Foyeren Kl. 11-13. Formandens tanker om flygtningepolitikken

Vi ses til sildemøde. Kalenderen. I dette blad kan du bl.a. læse: 1. november Foyeren Kl. 11-13. Formandens tanker om flygtningepolitikken Nr. 10 November 2014 Kalenderen 1. Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13 4. Byens udvikling: Fængselsgrunden, Hyldagergrunden Hedemarken m.v. Rådhusets kantine, kl. 19.30 5. Reception for Mogens Lykketoft, Taastrup

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vi ses til Generalforsamlingen 22. oktober. Oktober. I dette nummer er der igen en masse læsestof:

Vi ses til Generalforsamlingen 22. oktober. Oktober. I dette nummer er der igen en masse læsestof: Nr. 9 oktober 2012 Oktober 1. Børnepolitisk gruppe, Herstedøsterskole kl. 18.30 4. Byudvikling og miljøpolitik gruppe, Borgmesterkontoret, kl. 20.00 6. Sildemøde i Foyeren, kl. 11 8. Bestyrelsesmøde, Rådhuset,

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen Nr. 6 juni 2013 Juni 1. Sildemøde, Foyeren kl. 11 4. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 6. Møde om budget, Kommunalbestyrelsessalen, kl. 19.00 17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 17. Deadline

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Frihed, lighed og fællesskab

Frihed, lighed og fællesskab Nr. 1 januar 2009 Arrangementer i januar 5. Møde i kulturpolitisk gruppe, Snebærhaven 48, kl. 19.00-21.00 7. Møde i miljøpolitisk gruppe, Præstehusene, kl. 19.30 12. Møde i børnepolitisk gruppe, Herstedøster

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Ø-posten, februar 2015

Ø-posten, februar 2015 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 Enhedslisten Hjørring inviterer til offentligt møde om det græske valg 2 Reception for Per Clausen 60 år 3 Bliv domsmand i for 2016-2019 4 Nyt

Læs mere

Euraffex Insight analyse:

Euraffex Insight analyse: Euraffex Insight analyse: Hvem har vundet i udvalgs-lotteriet? Det nyvalgte Europa-Parlament har nu mødtes i Strasbourg for første gang efter valget, for at konstituere sig. Udvalgsposterne blev fordelt

Læs mere

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal 28. februar 2008 Ændret den 18. februar 2009 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal. 1

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 1 2009 Roadshow med Søren Søndergaard Tirsdag den 17. februar kl. 19 har vi arrangeret roadshow med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Socialdemokraterne. S-nyt 2014.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 19. maj 2014. 4 Susanne Lundvald ny gruppeformand

Socialdemokraterne. S-nyt 2014.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 19. maj 2014. 4 Susanne Lundvald ny gruppeformand Socialdemokraterne S-nyt 2014.1 Region Sjælland s Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 19. maj 2014 2 EU skal skabe arbejdspladser I Europa-Parlamentet arbejder jeg for flere arbejdspladser i

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 1 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 til generalforsamlingen den 10. januar 2015. Indledning. Kære medlemmer. Det er nu 7. gang jeg står her på en ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

S-posten. Vi ses på Birkelundgård kl. 8. Glædelig 1. maj. Socialdemokraterne i Albertslund. Kalenderen. Igen Igen Igen Igen

S-posten. Vi ses på Birkelundgård kl. 8. Glædelig 1. maj. Socialdemokraterne i Albertslund. Kalenderen. Igen Igen Igen Igen S-posten Socialdemokraterne i Albertslund Nr. 5 maj 2015 Kalenderen 1. 1.maj møde, Birkelundgård, kl. 8 OBS - det er Bededag derfor det sene tidspunkt 2. Sildemøde, Alrummet kl. 11-13 12. Kommunalbestyrelsesmøde,

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 KÆRE LARS Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 19.

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland - ALTERNATIVET 1 Navn og omfang Stk. 1. Navnet på storkredsen er Sjælland, herefter i vedtægterne

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere