Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen April 5. Sildemøde, Foyeren kl Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen April 5. Sildemøde, Foyeren kl. 11-13 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset"

Transkript

1 Nr. 4 april 2014 Kalenderen April 5. Sildemøde, Foyeren kl Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl Deadline for s-posten 22. Generalforsamling, Rådhusets kantine, kl S-posten udsendes, Birkelundgård kl Medlemsmøde om udviklingen af centeret herunder sundhedshuset og plejecenteret, Rådhuset mødelokale 513, kl årgang Der er rigtig gang i medlemsaktiviteter - se omtaler i bladet. Gode skriverier om rigets tilstand og EU Vi har brug for din mailadresse, så vi kan kontakte dig Kryds i kalenderen Generalforsamling 22. april

2 Side 2 S-POSTEN Medlemsblad for Socialdemokraterne i Albertslund. Redaktion: Jette Kammer Jensen (ansvarshavende) Britta S. Jørgensen Indlæg sendes eller mailes til: Jette Kammer Jensen Tranehusene 96, 2620, Albertslund Tlf.: Deadline - se kalenderen bagest i bladet S-posten tilgår medlemmerne, Folkebibliotekerne, ABA, Albertslund Posten m.fl. S-posten findes på hjemmesiden Leveringsproblemer - kontakt: Aage Jensen, tlf Indhold: S-posten Redaktion og bladets indhold... side 2 Generalforsamling... side 3 Vedtægtsændringer... side 4 Sildemøde... side 6 Medlemsmøde om centeret... side 7 Set fra sidelinjen... side 8 Sin egen værste fjende... side 10 Medlemskommunikation... side 11 Politisk forum... side 12 En bygning slår revner... side 13 Folkets skole/profitskole... side 15 Kridt skoene... side 15 Europa skal på rette spor... side 18 Valgkamp for Kathrine... side 21 Nyt fra EU Christel Schaldemose 22 Kvalitetsløft af erhvervsskolerne. side 24 Aktivitetsplan... side 25 Kalenderen... side 26 Arbejdsgrupper... side 26 A-gruppen... side 27 Partiforeningens bestyrelse... side 28 Lay-out: Britta S. Jørgensen Navn: Adresse: Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet Postnr.: Ønsker nedsat kontingent By: På grund af at være fyldt 62 år Tlf.: Dato: / 2014 Underskrift: Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, 2620 Albertslund

3 S-posten Generalforsamling: Der indkaldes til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 22. april kl I rådhusets kantine. Side 3 Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse af dagsorden 3) Valg af referent 4) Valg af stemmetællere 5) Beretninger: a) Kommunalpolitisk v/ Steen Christiansen b) Organisatorisk v/ Majbritt Brander c) Regnskab v/ Else Boel 6) Aktivitetsplan 7) Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 dage før Generalforsamlingen) 8) Valg til bestyrelsen: På valg er: a) Formand b) Næstformand(1 år) c) Kasserer d) Bestyrelsesmedlemmer: e) Suppleanter: 3stk 9.) Valg af revisorer a) To revisorer b) To revisorsuppleanter 10.) Valg til kongres a) 3 delegerede: b) 2 suppleanter: 11.) Valg at fanebærer: a) fanebærer b) fanebærer suppleant 12.) Valg til AOF: a) Bestyrelsesmedlem: b) Repræsentantskabsmedlem: 13.) Eventuelt Medbring: Termokaffe/ te og krus, foreningen serverer lidt frugt, slik og småkager.

4 Side 4 Forslag til ændring af vedtægter for socialdemokratiet i Albertslund S-posten Nuværende vedtægter er vedtaget 23. april På generalforsamlingen i efteråret 2013 blev det vedtaget at ændre i 7, stk. 2 om tidspunkter for valg af formand og næstformand, således at formand fremover vælges i lige år og næstformand vælges i ulige år. Her er dels den nuværende tekst, dels forslag til ny tekst, hvor ændringerne er vist med fed og kursiveret tekst Nuværende tekst 7 Stk. 5. Bestyrelsen. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og fem bestyrelsesmedlemmer. Adgangsberettiget er 1 repræsentant fra DSU. Bestyrelsens møder er åbne for partiforeningens medlemmer. Bestyrelsens medlemmer har adgang til kommunalbestyrelsesgruppens møder. Forslag 7 Stk. 5. Bestyrelsen. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og fem bestyrelsesmedlemmer. Adgangsberettiget til bestyrelsens møder er den til en hver tid siddende socialdemokratiske borgmester/gruppeformand, en repræsentant fra DSU og de valgte suppleanter til bestyrelsen, alle med taleret. Bestyrelsen kan beslutte at invitere andre til at deltage i bestyrelsesmødet, eller dele heraf. Inden hvert ordinært bestyrelsesmøde er der spørgetid, hvor foreningens medlemmer kan fremlægge emner for bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer har adgang til kommunalbestyrelsesgruppens møder.

5 S-posten Side 5 Begrundelse Det har hidtil ikke fremgået af vedtægterne, at suppleanter og borgmester kan deltage med taleret på bestyrelsens møder. Dette har dog været praksis, og med forslaget bliver denne praksis så indskrevet i vedtægterne. En del af arbejdet i en bestyrelse er af fortrolig karakter. Det kan f.eks. være personspørgsmål, aftaler med andre partier eller planlægning af kampagner. Derfor bør bestyrelsesmøder ikke være åbne. Til gengæld har medlemmerne så altid mulighed for at komme inden et ordinært bestyrelsesmøde og fremlægge spørgsmål og forslag. Nuværende tekst 8 Stk. 3. Offentlige tilskud. Foreningen skal oprette en særlig konto i bank eller på giro, hvor det beløb, som modtages i offentlig støtte til kommunalpolitisk arbejde, indsættes. Midlerne anvendes efter beslutning i bestyrelsen til politisk arbejde og må ikke udelukkende anvendes til valgaktiviteter. Det udbetalte beløb skal anvendes i det år, støtten udbetales. Foreningen skal hvert år inden 1. marts indsende en erklæring til kommunen om, at pengene er anvendt til politisk arbejde og at dette også vil være tilfældet fremover. Der skal inden 2 måneder efter kommunevalget, indsendes ny ansøgning til kommunen om partistøtte. Forslag 8 Stk. 3. Offentlige tilskud. Foreningen skal oprette en særlig bankkonto, hvor det beløb, som modtages i offent-lig støtte til kommunalpolitisk arbejde, indsættes. Midlerne anvendes efter beslutning i bestyrelsen til politisk arbejde og må ikke udelukkende anvendes til valgaktiviteter. Det udbetalte beløb skal anvendes i det år, støtten udbetales. Foreningen modtager hvert år en erklæring fra kommunen, som udfyldes. Partiforeningen erklærer hermed, at pengene er anvendt til politisk arbejde. Begrundelse Forslagene er begrundet i ændret praksis med hensyn til offentlige tilskud.

6 Side 6 S-posten Nuværende tekst 8 Stk. 5. Tegningsrettigheder. Foreningen tegnes af formand og kassereren i fællesskab. Bestyrelsen kan dog meddele eneprokura til formand og kasserer for så vidt angår foreningens driftskonto, herunder særskilt give kassereren tilladelse til at benytte Homebanking via egen hjemmecomputer. Køb, salg samt pantsætning af jord og fast ejendom skal godkendes på en generalforsamling. Forslag 8 Stk. 5. Tegningsrettigheder. Foreningen tegnes af formand og kassereren i fællesskab. Bestyrelsen kan dog meddele eneprokura til formand og kasserer for så vidt angår foreningens driftskonto, herunder særskilt give kassereren tilladelse til at benytte netbank via egen hjemmecomputer. Køb, salg samt pantsætning af jord og fast ejendom skal godkendes på en generalforsamling. Begrundelse Homebanking er en forældet betegnelse, der foreslås ændret til netbank. Sildemøde 5. april Lørdag den 5. april kl er der sildemøde i Albertslundhuset. Kom og få en rød sild og en god snak. Alle er velkomne. Venlig hilsen Den socialdemokratiske gruppe i Kommunalbestyrelsen

7 S-posten Side 7 Medlemsmøde om Centeret Kom og vær med til en spændende debat om fremtidens Center i Albertslund Den 29. april 2014 kl i lokale 513 på Rådhuset. Borgmester Steen Christiansen vil lægge op til debatten med information om selve Centerets udformning, sundhedshuset, plejecenteret, den fremtidige drift og økonomi samt visioner for vores fælles by. Du har sikkert mange spørgsmål, som der her vil være mulighed for at stille. Kom og vær med til at inspirere politikerne. Vi serverer selvfølgelig kaffe, the og lidt snack. På gensyn Bestyrelsen

8 Side 8 Set fra sidelinjen S-posten Af Jette Kammer Jensen Ups det må man ikke! Albertslund har såvel bofællesskaber og klubtilbud til udviklingshæmmede, og når de har været på weekendture eller ferie, så har borgerne betalt en del af udgifterne: Men det har Kommunernes Landsforening gjort kommunerne opmærksomme på, at det ikke er tilladt. Et flertal i kommunalbestyrelsen var da heldigvis af den opfattelse, at denne gruppe af borgere selvfølgelig skal på ferie, og bevilgede kr. hertil, penge der var overført som uforbrugte midler fra Med nogen undren konstaterede jeg, at Dansk Folkeparti stemte imod med en noget søgt begrundelse om, at de ikke ville prioritere overførte midler til dette formål, uden at vide, hvem der ellers kunne have brug for flere midler. Vi taler altså om nogle kommunens svageste borgere! Hjælp til familier, der er ved at blive smidt ud af deres lejebolig. Loven om aktiv socialpolitik har her fra den 1. januar åbnet mulighed for, at en kommune kan give en midlertidig ydelse til lejere, der er tæt ved at blive smidt ud af deres lejlighed. Det handler om lejere, der eks. har rod i økonomien, stor gæld og lign., og nu er der så mulighed for i 3 måneder, at give dem midler, og så i den periode får rettet op på økonomien eller flytte til en anden og billigere bolig. Det var der enighed om, dog ville nogle have krav om tilbagebetaling det kan man også gøre, men ikke nødvendigvis. Skolebestyrelserne kan udpege andre end forældre til bestyrelsen. Nu får skolebestyrelserne samme mulighed, som bestyrelser for eks. gymnasier og VUC ere: at supplere bestyrelsen op med max. 2 udefrakommende bestyrelsesmedlemmer, fra foreningslivet, ungdomsuddannelserne eller det lokale erhvervsliv. Initiativet kommer fra 4 af kommunens skoler, der ønsker en ny og bedre kontakt med det

9 S-posten omgivne samfund. Det var der enighed om, dog var liste Ø betænkelig ved, at en skolebestyrelse også kan vælge en repræsentant fra det lokale erhvervsliv. Modulvogntog i Hersted Industripark. Modulvogntog er særlig store vogntog, som der i en forsøgsperiode er åbnet mulighed for på udvalgte vejstrækninger. Forsøget skal evalueres i En virksomhed har så søgt om at få lov til dette i Albertslund. Konsekvensen er, at Vestskovvej lukkes for cykeltrafik, fordi modulvogntogene skal kunne køre fra motorvejen og via Vestskovvej til Hersted Industripark. Lukningen for cykler skyldes, at det kan være farligt for cykler på den relativt smalle Vestskovvej, og cyklerne henvises så til stisystemet. Side 9 Mestring af eget liv en hjælp eller en trussel? Skal et såkaldt mestringsforløb være et tilbud eller tvang det handlede debatten om, på baggrund af en sag i medierne her fra kommunen, og den sag virkede da også mildest talt tåbelig. Det er en principielt en god idé at ældre medborgere i videst muligt omfang kan klare sig selv, det giver livskvalitet ikke at være afhængig af andres hjælp. Men det giver ingen mening, hvis borgeren er syg og faktisk ikke kan klare noget selv, og så skal igennem dette mestringsforløb, før hjælp kan gives. Derfor var det en god idé, at sagen blev sendt tilbage til udvalget for en nærmere drøftelse og evt. også et temamøde i kommunalbestyrelsen 11 stemte for, men 9 imod, fordi de 9 mente, at de alternative muligheder for cyklisterne ikke var optimale. det sidste er en fin idé, mon det bliver et åbent møde for borgerne?

10 Side 10 Arbejdstidsaftale for lærerne igen? Alle husker ikke mindst lærerne den store konflikt med lockout på lærerområdet i Ikke noget smukt forløb, som satte sig spor i lærergrupperne. Men et lovindgreb gjorde en ende på konflikten og en ende på centralt bestemte arbejdstidsaftaler, hvor lærernes anvendelse arbejdstid var fastlagt nærmest minut for minut. På ingen anden arbejdspladse i Dronningeriget, har man noget sådant. SF der selv på Tinge var med til at stemme lovindgrebet S-posten igennem stillede nu forslag om, at man lokalt her i kommunen, skal genindføre en kommunal arbejdstidsaftale, jeg tror dog ikke, at de havde planer om at kalkere den gamle arbejdstidsaftale af. Men kun liste Ø stemte sammen med SF for forslaget. Jeg var det sidste punkt på dagsorden! Og jeg blev så udpeget til bestyrelsen for VUC tak for det. Husk, Husk. Du kan se hele kommunalbestyrelsesmødet på kommunens hjemmeside. Sin egen værste fjende Bølgerne går højt om Bent Jensens værk om Den kolde krig. Og det gør de med rette. Under hele processen med at forske i den kolde krig har Bent Jensen lukket delresultater ud, som i sit indhold klart afdækkede, at nogen uvildig forsker er han bestemt ikke. For slet ikke at tale om sprogbrug, som Bent Jensen anvender i såvel skrift som tale. Alle, der ikke mener det samme som Bent Jensen, er bare uvidende, uvederhæftige eller hvilke andre gloser, Bent Jensen så bruger. I sin ageren har Bent Jensen været sin egen værste fjende og selv skabt det billede, at han ikke er uvildig, men alene har ønsket en bestemt vinkling, og dermed selv har bidraget til, at mange opfatter resultatet som unuanceret. Retssager har der også været, fordi han kaldte en navngiven

11 S-posten person for påvirkningsagent, vel vidende, at det af mange ville blive opfattet som spionagtigt mod betaling. Bent Jensens forsvar var, at han skam havde fundet et notat, hvor en medarbejder havde brugt betegnelsen: påvirkningsagent. Side 11 Det er ærgerligt, at en dyrt offentligt betalt forskning ikke er uvildig, og derfor ikke tillægges betydning udover et partsindlæg. Jette Kammer Jensen Bedre kommunikation til medlemmerne via mail I bestyrelsen har vi drøftet, hvordan vi kan forbedre kommunikationen til medlemmerne, og en af de oplagte muligheder er at benytte medlemmernes mail adresser i endnu højere grad. Det kræver, at vi kender mail adresserne. Vi kender en del, men vi er overbeviste om, at langt flere medlemmer har , end vi kender til. Derfor opfordrer vi alle medlemmer til at sende oplysninger om deres adresser til kasserer Else Boel på en mail sammen med oplysninger om navn og adresse, hvis I vurderer, at vi ikke kender adressen i forvejen. Vi kender adressen i forvejen, hvis I jævnligt modtager information fra Socialdemokratiet på mail, men hvis I er i tvivl, så send hellere adressen en gang for meget. Oplysningerne skal sendes til Vi håber, at I vil medvirke til at forbedre vores medlemskontakt på denne måde. Venlige hilsner Bestyrelsen

12 Side 12 Politisk Forum plan for 2014 S-posten Bestyrelsen og KB-gruppen har besluttet at holde politiske møder for alle medlemmer en gang om måneden, bortset fra sommer og jul. Vi kalder møderne for Politisk Forum. Hovedformålet med Politisk Forum er at give medlemmerne bedre muligheder for at diskutere politik. I løbet af året kommer vi hele vejen rundt med både EU- og landspolitik, og med lokalpolitiske emner. Følgende møder forventes afholdt i 2014: Tid og sted 26. februar kl Herstedøster Skole 26. marts kl Birkelundgård 29. april kl Rådhuset, mødelokale maj kl Birkelundgård 26. august kl Birkelundgård 23. september kl , Birkelundgård 29. oktober kl Rådhusets kantine 25. november kl Birkelundgård Emne EU og social dumpning, med Kathrine Alexandrowiz Folkeskolereformen Udvikling af centret, herunder sundhedshus og plejecenter. Socialpolitik: Ældrepolitik og/eller hjemløse Budgetmøde Lykketoft og Hummelgaard: Vejen frem for partiet Byens udvikling: Fængselsgrunden, Hyldagergrunden Hedemarken m.v. Frivilligt arbejde. Hvordan støtter vi op? Ovenstående er en foreløbig plan. Der kan naturligvis ske ændringer, hvis den aktuelle politiske situation eller andre forhold taler for det.

13 S-posten Side 13 En bygning slår revner!!!!! Af Paw Østergaard Jensen. -anmeldelse af bogen En bygning slår revner - Socialdemokratiet og det folkelige Danmark. af Lars Olsen Politik er en deltagersport, ikke en publikumssport. siger Lars Olsen i sin seneste debatbog. Han tager nogle alvorlige skridt i retning af at opstille en ny vision for det socialdemokratiske projekt. Dét fører ham også et stykke ned af den vej som er et lige opgør med den nuværende ledelse af partiet. F.eks. skriver han at socialdemokratiets grundlæggende problem ikke handler om kommunikation, men om ideologi. idet han citerer bloggeren fra netavisen piopio.dk ; Carsten Severin Larsen. Med en lang række nedslag i partiets historie og en række beskrivelser af forskellige udviklingsforløb formår Lars Olsen til sidst at give os troen tilbage. Dels på at det kan lade sig gøre at Partiet igen bliver det dagsorden sættende parti. Dels at Partiet faktisk er født med en dagsorden qua partiets historie. Det socialdemokratiske projekt er født som ambitionen om en bygning vi rejser til skærm i vor nød, til arbejde liv eller død, som den gamle sang siger. En stærk del af projektet handler om lighed, en ambition der de senere år er kastet grus på, men som er helt nødvendig både for den enkelte og for samfundet. Intet postulat får lov at stå frit svævende i denne bog. I en tid alt for historieløs, er det skønt med argumentation der har et solidt fundament. Forholdet mellem udbud af arbejdskraft og efterspørgsel er gjort til genstand for særlig o p m æ r k s o m - hed. At efter-

14 Side 14 spørgslen historisk set har været der før det øgede udbud er tilvejebragt turde være indlysende, men sådan er det ikke i vores nuværende regerings logik. Både med kvindernes indtræden på arbejdsmarkedet i 50 erne og invitationen til gæstearbejderne i 60 er og 70 erne var det, fordi der var udtalt behov for ekstra hænder. Dette er tydeligvis ikke tilfældet lige nu, alligevel fremturer vort parti i regering med 2020 planer på stribe. Jens Otto Krag holder i 1962 en stor tale i studenterforeningen, hvor han skitserer 3 helt afgørende pejlemærker der karakteriserer Socialdemokratiske kriseindgreb. 1) Hensyn til den samlede økonomiske bæreevne. 2) Lighed for alle befolkningsgrupper. 3) Social rimelighed; hensyn til de dårligst stillede. For Krag var det afgørende at Helhedsløsningen opfyldte alle tre. Lars Olsen skriver på den baggrund: Thorning & Corydon kan med en vis ret hævde, at de søger at varetage pkt. 1 om landets økonomi, men det samme kan ikke siges om pkt. 2 og 3. Det er en skævhed, som udfordrer den folkelige retfærdighedsfølelse og selve den socialdemokratiske tradition. S-posten Flere steder i bogen kommer Lars Olsen skræmmende tæt på at bevise at Thorning & co. ikke handler socialdemokratisk, men der er også roser, dels i indholdet af folkeskolereformen og ambitionen om uddannelsesløft til ungdommen. Men også i diskussionen om at stille krav i forbindelse med kontanthjælpsreformen, rammer man traditionel socialdemokratisk selvforståelse. Særligt spændende er et afsnit om en planlagt debat/interview bog med Poul Nyrup Rasmussen i 1999/ 2000, der desværre aldrig udkom. Lars Olsen var her hyret ind som forfatter på en bog om Nyrups bud på et fornyet socialdemokratisk projekt. Vi får løftet lidt af sløret for indholdet og man bliver klart sulten på mere, og håber den en dag bliver udgivet i sin helhed. Albertslund bibliotek arrangerer: Lars Olsen kommer til Albertslund og fortæller om bogen onsdag d. 7. maj kl på hovedbiblioteket. Gratis adgang, men tilmelding nødvendigt.

15 S-posten Folkets skole eller profitskole Side 15 Cepos-direktør Martin Ågerup slår til lyd for udlicitering af folkeskolen under overskriften: Sæt børnene i en profitskole. Det er ganske befriende, at Ågerup synger så klart ud, at den primære hensigt ikke er at skabe god skole, men at skabe profit. Vi har som bekendt undervisningspligt her i landet, og forældrene kan opfylde den undervisningspligt enten ved at lade deres barn hjemmeundervise, gå i folkeskolen eller i en godkendt privat- eller friskole. Overskriften på skole i Danmark er fællesskabet bestemt ikke profit. Fællesskabet beslutter, hvad vores børn skal lære, og udmøntningen af dette, sker også i fællesskabet mellem forældre, lærere og myndigheder. Martin Ågerup henviser så til Sverige det var dårlig timing, det går nemlig rigtig dårligt med børnenes læring i Sverige, hvor man har de såkaldte profitskoler. Vi skal styrke fællesskabet ikke profitten. Kridt skoene Af Poul Evald Hansen Hvad nu kære parti? Det ser ikke særligt godt ud for vores parti og for regeringen. Og SF er direkte smuldrende efter at de forlod den. Alle meningsmålinger peger i retning af, at vi får en Venstre-ledet regering ved valget om 1-1½ år. Da mit hjerte i høj grad brænder for natur og miljø, gruer jeg for det. Jeg synes også, at Ida Auken som miljøminister i al for høj grad fik kredit på sit efternavn. Hun fik i virkeligheden ikke udrettet særligt meget

16 Side 16 på 2 år hun sad, om end hun var begyndt at indse nødvendigheden af at træde i karakter. Men nu er hun radikal. Kirsten Brosbøl fra os virker fornuftig og solid og kan blive en god afløser på posten. Hvad gør vi ellers ved det? Det må da være på tide at vi går i modoffensiven omkring vores værdier og vores politik for at stå så stærkt som muligt, hvis det næsten uundgåelige sker. Vi har jo også nogle idealer omkring en grøn og bæredygtig udvikling og et socialt retfærdigt samfund. Men i modsætning til de 2 andre venstrefløjspartier, så mener vi også, at selve ændringerne skal være bæredygtige, d.v.s. have bred folkelig accept, så de ikke bare rulles frem og tilbage med skiftende regeringer. Er der plads til 2 partier til venstre for os? Jeg har mange gode venner både i SF og Enhedslisten. Men jeg tvivler. Alt dette må virkeligheden afgøre. Samfundsændringer i retning af bæredygtighed, social ansvarlighed og sikring af natur og miljø, som regeringen sætter i søen, bør ikke anskues som indrømmelser til venstrefløjen som jo faktisk også er os. Det er i høj grad vores hjerteblod. S-posten Der er faktisk i aller højeste grad grund til at tage det videnskaben siger om klimaændringer og sammenbrud af naturgrundlaget alvorligt. Jeg er selv meget engageret i natur og miljø og ved i hvor høj grad, de nyliberalistiske partier ligner den nøgne kejser i H.C. Andersens eventyr, når det gælder bud på, hvordan vi får en natur- og miljømæssigt bæredygtig udvikling. Liberal Alliance benægter direkte den menneskeskabte drivhuseffekt, som der ellers næsten total faglig konsensus omkring. Venstre gør gode miner til slet spil, men mange af deres folk, også i landbruget, deler reelt LA s holdninger. Markedsøkonomien kan på den ene side være et redskab for materiel vækst; men på den anden side er markedsøkonomien elendig til at indregne hensyn til bæredygtighed og ansvarlighed over for naturressourcerne, naturen og miljøet.

17 S-posten Det vil til stadighed være nødvendigt at tøjle markedsøkonomien, hvis vi vil have en bæredygtig udvikling og det vil være nødvendigt med en stærk demokratisk samfundsmagt til at gøre dette. I første omgang kan vi komme et stykke i den rigtige retning ved at indregne omkostningerne for natur og miljø ved produktionen i varernes pris. Den danske landbrugsproduktion giver faktisk allerede underskud efter tilgængelige statistiske oplysninger (dokumentation gives gerne!), også selv om man ikke indregner disse omkostninger. Og landbrugets gældsætning er helt enorm Sig det til partiet Venstre, der stadig i meget høj grad stadig er landbrugets parti. Omkostningerne ved produktion af mio slagtesvin om året i Danmark bliver i høj grad læsset over på naturen og miljøet, det øvrige samfund. Men at man skal indregne alle omkostninger i varens pris er jo for så vidt både en socialistisk og en liberalistisk holdning; de to retninger burde egentlig være enige her. Men ikke mindst på dette område er Venstre ikke et liberalt parti. Alle ved, at der skal 90 mandater til et flertal i folketinget, og at regeringen har været nødt til Side 17 at føre en nærmest borgerlig økonomisk politik, også fordi De Radikale udgør en del af regeringen. Men hvorfor har vi ikke i langt højere grad bestræbt os på at tage resultater hjem på andre områder: natur, miljø, kultur, undervisning o.s.v.? Der er en udbredt frustration blandt venstrefløjens - d.v.s. også vores - vælgereover, at vi ikke i langt højere grad har gjort det. Vi får ikke øget opbakning ved at slikke Dansk Folkeparti bag i en vis legemsdel. Tværtimod. Alle deres frustrerede forhenværende vælgere hos os, der nu stemmer på DF, gør det i høj grad ud fra frustration over vores manglende lederskab og vilje til at tage hånd om problemerne. DFs vælgere ønsker jo heller ikke en nyliberalisme, der undergraver miljø, naturgrundlag og social ansvarlighed. Men de retter skytset tåbelige steder hen. Men deres ledere er dygtige strateger og taktikere. Lad os være endnu dygtigere. Et bud på en venstrefløjskonsensus ville være, at EU er gået fra at blive et problem til et vilkår. Og at vi heller ikke kan løse vore sociale problemer og miljøproblemer, hvis vi ikke tager det alvorligt. Jeg tror, at fornuftige folk i Enhedslisten er

18 Side 18 klare over det. DFs ledere ved det også; men de kan ikke sige det åbent uden at de mister mange af deres vælgere. Men det betyder jo ikke, at vi ikke skal bekæmpe det dårlige, der kommer fra EU. Det betyder, at vi skal slås, også der. Problemerne og deres løsninger er i stigende grad internationale. Men det understreger kun nødvendigheden af også at slås lokalt. Da jeg gik i gymnasiet i 1960erne var vi inde at se Ernst Bruun Olsens Bal i Den Borgerlige, der blandt andet kritiserede socialdemokraterne for at gå S-posten for meget op i andespil og bingo og for lidt i politik. Det skulle nødigt blive reaktualiseret. Hvis vi vil overleve, har vi intet alternativ til at gå ud og slås for vores værdier for at stå så stærkt som muligt. Jeg tror miraklet så kan ske: at vi undgår en nyliberalistisk venstreledet borgerlig regering. Hvis vi kryber i et musehul, så vil vi forblive der i rigtigt mange år. Poul Evald Hansen Galgebakken Vester 9,2A 2620 Albertslund Europa skal på rette spor Jeppe Kofod, Socialdemokraternes spidskandidat til E u r o p a - Parlamentsvalget Kære Socialdemokrat Om kort tid skal vi stemme til Europa-Parlamentsvalget. Selvom EU nogen gange kan virke langt væk, håber jeg alligevel, at der kommer mange ud og stemmer den 25. maj. EU-valget er nemlig hamrende vigtigt for Danmarks fremtid. Der er stor forskel på, hvad de borgerlige og vi vil, når det kommer til EU. De konservative og Venstre har længe haft flertallet i Europa- Parlamentet. Det har kostet os dyrt. Det er deres politik, der har skabt den finanskrise, som har ramt hele Europa og skabt stor arbejdsløshed, især blandt unge. Det er en katastrofe. Jeg mener, vi skal have styr på

19 S-posten bankerne og investere mere i grøn energi, der samtidig kan få unge i arbejde. Min tro på det europæiske samarbejde blev for alvor styrket, da jeg trådte min barnesko på Bornholm, som lå på grænsen af det jerntæppe, der delte Europa. Jeg engagerede mig i frihedskampen for mennesker i øst og oplevede senere, hvordan vi med EU's store udvidelse i 2004 lagde den kolde krig bag os. EU har skabt fred og økonomisk fremgang på vores kontinent. Men med et borgerligt flertal i Europa-Parlamentet er der længe blevet ført en skæv politik, der har hjulpet bankerne på bekostning af middelklassen. Det skal der laves om på den 25. maj. Jeg ser tre politiske mærkesager, som vi socialdemokrater skal kæmpe for. For det første er der kampen for at skabe arbejdspladser i Danmark og Europa. For det andet skal vi sikre ordentlige arbejdsmiljø og lønvilkår på tværs af grænser. For det tredje skal vi sætte en stopper for de grådige virksomheders skattefusk. Side 19 Skabelse af danske arbejdspladser Finanskrisen har sat sine spor over hele Europa. Millioner går arbejdsløse og hver fjerde unge europæer under 25 år står uden arbejde. Det er en skandale, at vi i EU har brugt 750 milliarder euro på at redde bankerne og kun 6 milliarder euro på at redde unge ud af arbejdsløshed. Det er bankerne og de rige spekulanter, der har skabt den økonomiske krise. Det er kun rimeligt, at de nu bidrager til at få økonomien på rette spor igen. Vi skal have gang i massive investeringer i infrastruktur og grøn energi. Det kan skabe arbejdspladser til de mange arbejdsløse i Europa, og det vil gøre vores økonomi mere holdbar i en fremtid hvor olie, kul og gas kommer til at koste mere og mere. Vi må gøre hvad der skal til for ikke at tabe en hel generation på gulvet. Det har vi ikke råd til hverken økonomisk eller menneskeligt. Bekæmp løndumping I bestræbelserne for at skabe flere arbejdspladser i Europa må vi ikke glemme den alvorli-

20 Side 20 ge kamp mod løndumping. Jeg mener, der er brug en ambitiøs fælles EU-politik, så vi kan sikre lige konkurrencevilkår for virksomheder og arbejdstagere. Løndumping skal bekæmpes på tværs af grænser, og derfor skal der handles på europæisk plan. Som socialdemokrater skal vi aldrig acceptere grådige virksomheder, der presser lønnen og nedprioriterer sociale rettigheder og arbejdsmiljø. Socialdemokraterne værner om den enkeltes ret til en løn, som man kan leve af og arbejder stærkt imod en lavtlønssektor, hvor folk med et fuldtidsarbejde tvinges ud i den såkaldte arbejdende fattigdom. Jeg vil kæmpe for fair rettigheder på arbejdsmarkedet og arbejde for et EU med en stærk social dimension, der bekæmper løndumping og sikrer, at den frie bevægelighed kan foregå under fair og rimelige vilkår. S-posten Stop skattefusk Der skal sættes en stopper for de grådige virksomheder og rige personer, der mener, de ikke behøver at bidrage til fællesskabet og som hvert år snyder for milliarder kroner. Det svarer til kroner, som hver EU borger årligt snydes for. I en tid, hvor vi har økonomisk krise og der spares på de offentlige budgetter overalt i Europa, kunne vi bruge de penge anderledes på børnehaver, sundhed og investeringer i arbejdspladser. Lige nu tegner der sig et positivt billede af en fælles løsning - det er godt. Østrig og Luxembourg, der er kendt for at huse mange at skattesnydere, har endelig løsnet tøjlerne en smule og en ny lovgivning, der skal gøre op med bankhemmeligheder og skjulte informationer, ser nu endelig ud til at kunne blive til noget. Jeg vil knokle benhårdt for en fælles løsning, hvor vi får netop de lande, der lige nu er ansvarlige, med om bord. Det er ganske enkelt noget svineri, at de rigeste i vores samfund bruger beskidte tricks for at undgå at betale skat. Der skal gøres op med den omfattende skattefusk, der lige nu eksisterer i vores samfund.

21 S-posten Kære socialdemokrat Jeg håber, at vi sammen frem til d. 25. maj kan få fortalt folk, hvor vigtige deres stemmer er og endnu vigtigere, at de sætter deres kryds ved socialdemokraterne. I de sidste fem år har liberale og konservative kræfter domineret store dele af den politik, som bliver ført i EU. I Europa- Parlamentet er den konservative gruppe den største med 274 mandater større end socialdemokraterne, der har 195 mandater. Det sætter sit præg på de beslutninger, der bliver truffet i EU. Der kommer til at være et tæt løb mellem os røde og de blå. Endnu er tre ud af ti Side 21 vælgere stadig i tvivl om, hvor de vil sætte deres kryds. Måske er det din nabo, din kollega eller din gode ven. Til dem må budskabet være: Valget står mellem os socialdemokrater, der ønsker et Europa, hvor ordentlige forhold på arbejdsmarkedet, regulering af bankerne og hensyn til miljøet går forud for markedskræfterne eller de borgerlige som ønsker et blåt Europa med løntrykkeri, ukontrollerede finansmarkeder og en underprioritering af miljøog forbrugerstandarder. Det er, hvad deres valg til Europa-Parlamentet dybest set handler om. Godt valg! Vil du være med som aktiv i valgkampen for Kathrine Alexandrowiz? Bestyrelsen arrangerer et torvearrangement (her må du også gerne være med). Vil du være med til at dele flyers ud (på din vej, på dit arbejde, ved stationen o.lign.), hænge plakater op og/eller tage ned, vil du være med til at skrive artikler/læserbreve og eller noget helt andet, være med til at dele på Facebook. Send mig en mail og jeg sender en mail med hvad der sker, hvornår og evt. indkalder til et idé møde. Hilsen Majbritt skriv >> EU-valgkamp << i emnefeltet.

22 Side 22 Nyt fra Eu Christel Schaldemose S-posten EU vil redde liv Hvad gør man, hvis uheldet virkelig rammer? Hvis bilen kører galt, og man er for tilredt til selv at ringe efter hjælp? I dag håber man på, at uheldet sker i et menneskefyldt område, hvor andre trafikanter ser det og ringer efter hjælp. Men mange ulykker sker om natten og i mere tyndt befolkede områder, og så risikerer man at sidde længe, før hjælpen dukker op. Derfor har vi i Europa- Parlamentet stemt for at indføre Ecall i alle nye biler. Ecall er et system, der automatisk ringer op til alarmcentralen, når airbaggen udløses. EU skønner, at systemet vil redde liv om året. Systemet er billigt at installere i bilerne og vil ligge i dvale, indtil airbaggen bliver udløst. Der er altså ingen grund til at være bange for, at myndighederne konstant modtager meldinger om, hvor bilen befinder sig. Ecall er kun beregnet til at redde liv ved trafikuheld. Det skal ikke overvåge al vores færden. Forslaget er dog ikke vedtaget endnu. I Europa-Parlamentet er vi blevet enige om vores indstilling: Vi synes, Ecall skal være lovpligtigt i alle nye biler. Nu skal der så opnås enighed med både Ministerrådet og EU- Kommissionen for at få forslaget vedtaget. Hvis vi kan redde liv, skal vi gøre det. Ecall redder liv nemt og billigt.

23 S-posten Side 23 Slut med et hav af opladere Du kender det sikkert. Du er kommet af sted uden din oplader, og nu er telefonen næsten løbet tør for strøm. Du spørger, om andre har en oplader, du kan låne, men deres telefon er en anden end din, og så er opladeren ikke til nogen nytte. Det bliver slut nu. Jeg har netop været med til at vedtage en lov, der forpligter alle producenter til at lave én fælles oplader, der kan bruges i alle telefoner. Uanset mærke. Det gælder også Apple. så fordi det sparer en stor mængde skrot. Desværre har producenterne ikke fundet en løsning. Derfor lovgiver vi om det. Fra 2017 skal alle opladere passe til samtlige smartphones. Det er en beslutning, jeg er glad for. Fremover vil der således være én oplader, der passer til alle smartphones, én oplader, der passer til alle tablets, én oplader, der passer til alle musikafspillere og så videre. Slut med at rode med mange forskellige opladere. De sidste par år har vi ad frivillighedens vej forsøgt at få producenterne til at benytte ens opladere. I EU gør vi det nemmere at være forbruger. Både fordi det sparer forbrugerne for en masse bøvl, men og

24 Side 24 Kvalitetsløft af erhvervsskolerne S-posten Nyt fra Christiansborg Nu har vi lavet en aftale om et stort kvalitetsløft af erhvervsskolerne. I Danmark kommer vi til at mangle industriteknikere, tømrere, kokke, maskinsnedkere, brolæggere, køleteknikere, smede, bygningsoperatører, struktører, sosu-medarbejdere - og mange flere faglærte. Vi har brug for, at mange flere unge tager en erhvervsuddannelse for at dække behovet for dygtige faglærte i fremtiden. Med reformen bliver det langt mere attraktivt for de unge at tage en erhvervsuddannelse. Samtidig bliver lettere for de voksne at uddanne sig fra ufaglært til faglært. Det er en god dag for os socialdemokrater. Hvorfor bliver det mere attraktivt for de unge at vælge en erhvervsuddannelse? Der skabes bl.a. et nyt, attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø, hvor de unge får et længere grundforløb. De dygtigste unge skal have mulighed for videre uddannelse på eksempelvis erhvervsakademierne, ligesom de får bedre muligheder for at tage en EUX, der giver dem både svendebrev og studenterbevis i hånden, når de har afsluttet deres erhvervsuddannelse. Og så bliver uddannelsesgarantien styrket ved, at der oprettes flere skolepraktikpladser, og skolepraktikken bliver udbredt til flere uddannelser. Hvordan bliver uddannelserne bedre? Niveauet hæves bl.a. ved, at der indføres adgangskrav. Alt for mange har cyklet rundt i hamsterhjulet og er begyndt forfra og forfra igen på grundforløb efter grundforløb. Det er der ingen, der er tjent med. Hverken den unge selv, eller kammeraterne på erhvervsskolen. Derfor siger vi, at man skal have 2 i dansk og matematik for at komme ind på grundforløbet. Derudover bliver der bl.a. mulighed for at tage talentspor, underviserne får efteruddannelse og eleverne får flere undervisningstimer. Hvad med dem, der ikke kan komme ind på erhvervsuddannelserne? Med den nye kombinerede ungdomsuddannelse får de unge et

25 S-posten tilbud, der er skræddersyet til dem. Og så er der mulighed for at dygtiggøre sig med den nye erhvervsrettede 10. klasse, på produktionsskolerne, på VUC mv. Hvornår sker det? Side 25 Reformen træder i kraft med skoleårets begyndelse - august Aktivitetsplanen for Aktiviteter for det kommende år i Albertslund partiforening. 1.maj på Birkelundgaard, der bydes på et rundstykke, kaffe/the, taler af aktive socialdemokratiske politikere (Folketingskandidat, borgmester og DSU-formand for GAV) og samvær med andre partimedlemmer. Grundlovsdagen, et fælles arrangement sammen med Ishøj, Vallensbæk, Høje Tåstrup, Glostrup og Ballerup. På programmet er talere, Jazz, grillpølser o.a. Fokus på medlemsarrangementer med politisk debat arrangeret af og i samarbejde med bestyrelsen, gruppen, arbejdsgrupperne og andre medlemmer af partiforeningen. Generalforsamling i oktober og april, med beretninger og valg til bestyrelsesposter. Nytårskur med Kredsen. Valgkamp til EU-valget frem til og med 25. maj. Hilsen Bestyrelsen

26 Side 26 KALENDER: S-posten April 5. Sildemøde, Foyeren kl Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl Deadline for s-posten 22. Generalforsamling, Rådhusets kantine, kl S-posten udsendes, Birkelundgård kl Medlemsmøde om udviklingen af centeret herunder sundhedshuset og pleje centeret, Rådhuset mødelokale 513, kl Maj 1. Medlemsmøde. Birkelundgård. Kl Forfattermøde, Lars Olsen, Hovedbiblioteket, kl Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl Deadline for s-posten 26. Medlemsmøde Socialpolitik ældre og/eller hjemløse, Birkelundgård Valg til EU-parlamentet 27. S-posten udsendes, Birkelundgård kl ARBEJDSGRUPPER Børnepolitisk gruppe: Steen Poulsen, Rytterhusene 50, IT-koordinator (Hjemmeside) Jan Kristensen, Miravænget 45, Sundheds og socialpolitisk gruppe - SUS-A Flemming Jørgensen, Snebærhaven 48,

27 S-posten Side 27 Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Borgmester, Økonomiudvalg (F) Miljø- og byudvalg Børne og skoleudvalg Beskæftigelsesudvalg 17,4 Innovation og velfærd Steen Christiansen Præstehusene 59 Dogan Polat Topperne 20,2. dør 23 (F) Tlf.: Tlf.: Folkeoplysningsudvalg (F) Kulturudvalg Børne og skoleudvalg (F), Økonomiudvalg Kulturudvalg Folkeoplysningsudvalg Velfærdsudvalg Susanne Storm Lind Randager 100 Jens Mikkelsen Porsager 89 Paw Østergaard Jensen Kærgården th Tlf.: Tlf.: Tlf.: Velfærdsudvalg (F) Velfærdsudvalg Miljø og byudvalg 17,4 Innovation i byen (F) Kulturudvalg (F) Miljø og byudvalg Børne og ungeudvalget 1. Suppleant Nils Jensen Rytterhusene 25 Flemming Jørgensen Snebærhaven 48 Lars Toft Simonsen Pilehusene Glostrup Qasir Mirza Blokland th Hakima Lasham Lakhrissi Krebsens Kvt. 2A Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf..: Tlf.: (F) henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget. Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen Folketingsmedlem: Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget:

28 Partiforeningens bestyrelse Formand Næstformand Kasserer: Sekretær: (F) betyder medlem af forretningsudvalget Bestyrelsesmedlemmer: Suppleanter: Majbritt Brander (f) Faklens Kvt. 8 A Tlf.: Karin Kring Jensen (f) Præstehusene 56 Tlf.: Else Boel (f) Stjernens Kvt. 5 C Tlf.: Steen Poulsen (f) Rytterhusene 50 Tlf.: Britta S. Jørgensen Snebærhaven 48 Tlf.: Claus Heje Pilehusene 104 Tlf.: Flemming Jørgensen Snebærhaven 48 Tlf.: Gert Nielsen Galgebakken Vester 1 8A Tlf.: Jane Nannberg Svanens Kvt. 3 B Tlf.: Nikolaj K. Carlsen Morbærhaven 5-88 Tlf.: Aage B. Jensen Nyvej mf Tlf.: Hakima Lakhrissi Løvens Kvt. 8.b Tlf.: (label)

Til lykke til det nye hold. Kalenderen. December. 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 10. Kommunalbestyrelsesmøde,

Til lykke til det nye hold. Kalenderen. December. 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 10. Kommunalbestyrelsesmøde, Nr. 11 december 2013 34. årgang Til lykke til det nye hold Kalenderen. December 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 10. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 13. Deadline for s-posten 16 Bestyrelsesmøde,

Læs mere

Generalforsamling d. 22. april I Rådhusets kantine OBS Kl. 19.00. Marts

Generalforsamling d. 22. april I Rådhusets kantine OBS Kl. 19.00. Marts Nr. 3 Marts 2013 Marts 2. Sildemøde, Foyeren, kl. 11 4. Optælling af stemmesedler fra urafstemningen, Birkelundgård. kl. 21.30 12. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 13. Møde for nye medlemmer,

Læs mere

Generalforsamling d. 22. april I Rådhusets kantine OBS Kl. 19.00. April. Sildemøde d. 6. april Vi ses!!!!!!

Generalforsamling d. 22. april I Rådhusets kantine OBS Kl. 19.00. April. Sildemøde d. 6. april Vi ses!!!!!! Nr. 4 april 2013 34. årgang April 6. Sildemøde, Foyeren, kl. 11 7. Visning af Olof Palme-filmen, Biografen kl. 11 (billetter se s. 13) 9. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 15. Bestyrelsesmøde,

Læs mere

Smidt ud og hvad så!! Læs borgmesterens kommentar

Smidt ud og hvad så!! Læs borgmesterens kommentar Nr. 2 februar 2014 Februar Kalenderen 1. Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13 7. Kredsens nytårskur i Taastrup, Taastrup Ungdomsskole, Taastrupgårdsvej 12, Kl. 18.30 10. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Så skydes valgkampen i gang

Så skydes valgkampen i gang Nr. 8 september 2013 Kalenderen September 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 7. Foreningernes dag, Centeret, kl. 10-15 10. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 11. Medlemsmøde om budgettet, Rådhusets kantine

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen. Temaer i dette nummer. Marts. Nye boliger til Albertslund

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen. Temaer i dette nummer. Marts. Nye boliger til Albertslund Nr. 3 marts 2014 Marts Kalenderen 11. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00 17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 17 Deadline for s-posten 24. Kredsrepræsentantskabsmøde med valg af ny kredsformand.

Læs mere

Kalenderen. Med dette nummer af s-posten får vore læsere en god mulighed for at holde sig informeret om, hvad der foregår politisk i vores kommune

Kalenderen. Med dette nummer af s-posten får vore læsere en god mulighed for at holde sig informeret om, hvad der foregår politisk i vores kommune Nr. 6 juni 2014 Kalenderen Juni 2. Møde om Negativ Social Arv, Høje Taastrup Rådhus, kl. 18.30 5. Grundlovsfest, Højerup gård Vallensbæk landsby, kl. 12.00 11. Arbejdsgruppe om byudvikling, Galgebakken

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund. Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014

Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund. Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund 1 vedtaget 22. april 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Vedtægter for Partiforeningen Broager, Gråsten, Sundeved

Vedtægter for Partiforeningen Broager, Gråsten, Sundeved Vedtægter for Partiforeningen Broager, Gråsten, Sundeved 1. Foreningens navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: Socialdemokraterne Broager, Gråsten, Sundeved. Foreningen anerkender Socialdemokratiets

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Vedtægter for Aabenraa Kredsorganisation, der samtidig virker som fællesledelse i Aabenraa Kommune. Kredsorganisationen/fællesledelsen består af

Læs mere

Kongressen. Medlemsmøde om. Der er god aktivitet i arbejdet med at udforme det nye kommunalpolitiske program

Kongressen. Medlemsmøde om. Der er god aktivitet i arbejdet med at udforme det nye kommunalpolitiske program Nr. 8 september 2012 33. årgang 1. Sildemøde i Foyeren, kl. 11 3. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.00 8. Foreningernes dag, Albertslund centrum, kl. 10-15 10. Kongresforberedende medlemsmøde, Birkelundgård,

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Viby

Vedtægter for Socialdemokratiet i Viby Vedtægter for Socialdemokratiet i Viby 1 Foreningens navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: Socialdemokratiet i Viby Foreningen organiserer socialdemokraterne i: Socialdemokratiet i Aarhus kommune,

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Martin Iversen blev valgt som dirigent og Else Lindberg som mødesekretær. Martin Miehe- Renard redegjorde kort for RV s arbejde i kommunalbestyrelsen,

Martin Iversen blev valgt som dirigent og Else Lindberg som mødesekretær. Martin Miehe- Renard redegjorde kort for RV s arbejde i kommunalbestyrelsen, GENTOFTE RADIKALE KOMMUNEFORENING Referat af generalforsamling mandag den 13. april 2015 1.Valg af dirigent og mødesekretær Martin Iversen blev valgt som dirigent og Else Lindberg som mødesekretær. 2.

Læs mere

Nytårskur. Arrangementer i januar. Husk. I denne måned kan du læse:

Nytårskur. Arrangementer i januar. Husk. I denne måned kan du læse: Nr. 1. Januar 2010 Arrangementer i januar 18. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30 18. Deadline for S-Posten 22. Nytårskur i Taastrup. Kl. 18 26. S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30 31. årgang

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"?

ER S + SF LOVLIGT UNDSKYLDT I AT FØRE BLÅ POLITIK? 1 Kommentar ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"? Intro: Den røde regering tegner fremover til kun at ville føre blå politik. Men nu raser debatten om, hvorvidt man er lovligt undskyldt

Læs mere

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel.

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel. Vedtægter for SOCIALISTISK FOLKEPARTI HOLSTEBRO PARTIFORENING FORMÅL 1 Foreningens navn er Socialistisk Folkeparti Holstebro partiforening. Partiforeningen er hjemmehørende i og dækker geografisk Holstebro

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Sammen om Albertslund. Gør en god investering NU! Køb A aktier. Bestyrelsen og redaktionen. ønsker alle medlemmer. en rigtig god sommer.

Sammen om Albertslund. Gør en god investering NU! Køb A aktier. Bestyrelsen og redaktionen. ønsker alle medlemmer. en rigtig god sommer. Nr. 7 juli august 2013 Kalenderen August 19. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 19. Deadline for s-posten 27 S-posten udsendes, Birkelundgård, kl. 17.30 September 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 10.

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

SOCIALDEMOKRATERNE ODDER KOMMUNE Blad nr. 4 2012

SOCIALDEMOKRATERNE ODDER KOMMUNE Blad nr. 4 2012 SOCIALDEMOKRATERNE ODDER KOMMUNE Blad nr. 4 2012 Redaktionsudvalget takker af Dette er det sidste blad som dette redaktionsudvalg står for. Vi vil gerne sige tak for denne gang. Det har været sjovt og

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Tilstede: 5 medlemmer tilstede. 1. Valg af dirigent: Henrik Simonsen 2. Valg af referent: Davy Eskildsen 3. Valg af

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Konservative i Egedal Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Referat: 1. Valg af dirigent Søren Martinsen blev

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Frit Forum København (Vedtaget den 27. marts 2010)

Vedtægter for Frit Forum København (Vedtaget den 27. marts 2010) ------------ Vedtægter for Frit Forum København ------------ (Vedtaget den 27. marts 2010) Navn 1 Foreningens navn er Frit Forum København Socialdemokratiske Studerende, eller Frit Forum København. Foreningen

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

LOVE. for LEMVIG SOCIALDEMOKRATERNE

LOVE. for LEMVIG SOCIALDEMOKRATERNE LOVE for SOCIALDEMOKRATERNE i LEMVIG 1 1. Foreningens navn og tilhørsforhold... 2 2. Formålet... 2 3. Foreningens opgaver... 3 Stk. 1: Flere foreninger i én kommune.... 3 Stk. 2. Opstilling til valg....

Læs mere

Husk nytårskuren her i Albertslund d. 21. januar. Januar. Masser af nytårshilsener i dette nummer

Husk nytårskuren her i Albertslund d. 21. januar. Januar. Masser af nytårshilsener i dette nummer Nr. 1 januar 2011 Januar 6. Rød Nytårskur, HK København, Artellerivej 30, kl. 17.30 10. Møde i børnepolitisk gruppe, Sydstjernen, Hjortens kvarter 9, kl.19.00 11. Møde i kampagneudvalget, Robinievej 117.

Læs mere

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for?

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for? Vi satser på mennesker Hvad brænder du for? Pjece.indd 1 5/27/08 5:28:21 PM Vi brænder for lokalpolitik - kunne du? Pjece.indd 2 5/27/08 5:28:23 PM Fokus på lokalpolitik I samarbejde med partiforeningerne

Læs mere

2011 bliver et spændende og meget afgørende år for vores parti. På partikontoret glæder vi os til at lave valgkamp sammen med Jer.

2011 bliver et spændende og meget afgørende år for vores parti. På partikontoret glæder vi os til at lave valgkamp sammen med Jer. December 2010 Kære ven Året er ved at rinde ud, og jeg vil gerne sige tak til alle Jer i organisationen for jeres store arbejde. Uden en velkørende organisation kunne vi ikke køre kampagner og sprede de

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Redaktionen og bestyrelsen ønsker alle vore læsere en rigtig god og varm. Kalenderen. Igen i dette nummer har redaktionen. indlæg til vores blad.

Redaktionen og bestyrelsen ønsker alle vore læsere en rigtig god og varm. Kalenderen. Igen i dette nummer har redaktionen. indlæg til vores blad. Nr. 7 juli/august 2014 Kalenderen August 18. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 18. Deadline for s-posten 26. Budgetmøde, Birkelundgård kl. 19.30 26. S-posten udsendes, Birkelund gård kl. 17.30 35.

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015

SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015 SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015 Partiforeningens mail: SF-Gladsaxe@live.dk Bestyrelsen: Formand: Poul Reher Jensen Høje Gladsaxe 25, 9. th. 2860 Søborg Poul.R.Jensen@gmail.com Tlf. 20 15 57 97 Kasserer:

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen 1. Kredsorganisationens navn og tilhørsforhold... 2 2. Formålet... 2 3. Kredsorganisationens opgaver... 2 Stk. 1. Opstilling af folketingskandidat.... 2 Stk. 2. Kommunalbestyrelsesvalg.... 2 Stk. 3. Regionsrådsvalg....

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen

Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen Århus, den 3. marts 2015 GENERALFORSAMLING I FORENINGEN mandag den 2. marts 2015 kl. 18.00 Folkestedet, Carl Blochs Gade 28 Dagsorden 1. Velkomst, valg af

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokraterne på Nordfyn.

Vedtægter for Socialdemokraterne på Nordfyn. Vedtægter for Socialdemokraterne på Nordfyn. 1. Foreningens navn og tilhørsforhold... 2 2. Formålet... 2 3. Foreningens opgaver... 2 tk. 1. Opstilling til valg.... 2 Stk. 2. Kommunevalg.... 2 Stk. 3. Samarbejdet

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokraterne i Kolding Kommune (Fællesledelsen)

Vedtægter for Socialdemokraterne i Kolding Kommune (Fællesledelsen) Vedtægter for Socialdemokraterne i Kolding Kommune (Fællesledelsen) 1. Fællesledelsens navn og tilhørsforhold De socialdemokratiske kredsforeninger i Kolding kommune er organiseret i en fællesledelse under

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Husk og stem til Europaparlamentet Den 25. maj. Kom til 1. maj kampdag og festdag

Husk og stem til Europaparlamentet Den 25. maj. Kom til 1. maj kampdag og festdag Nr. 5 maj 2014 Kalenderen Maj 1. 1. maj møde. Birkelundgård. Kl. 7.00 7. Forfattermøde, Lars Olsen, Ho vedbiblioteket, kl. 19.15 13. Kommunalbestyrelsesmøde, Råd huset kl. 18.00 19. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere