I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles"

Transkript

1 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i forhold til vindbelastningen Detaildimensionering af TT dæk Branddimensionering af TT dæk Detaildimensionering af dæk- og vægsamlinger Der er i tegningsmappen vedlagt følgende tegninger: 201 Bjælke 202 Samlinger 2 Skitseprojektering af bygningens statiske system Der udarbejdes tre skitseforslag for opbygningen af Arkaden. I skitseforslagene tages der udgangspunkt i bygningens geometriske udformning, som vist på Figur 2.1. Figur 2.1 Busterminalens geometriske udformning Side 10 af 81

2 JF. Kennedy Arkaden 2.1 Skitseforslag 1 I dette skitseforslag undersøges en opbygning af Arkaden med skiver og plader. Skivesystemet opbygges og understøttes som vist på Figur 2.2 Figur 2.2 Statisk model af skive/plade system Herved opnås en stabil konstruktion med store flader til at optage momenter ved fundamenterne. En opbygning af busterminalen med skiver og plader er skitseret på Figur 2.3. N Figur 2.3 Model af skitseforslag 1 ved brug af plader og skiver Denne opbygning har en stor fordel ved, at den er hurtig og billig at opføre. Konstruktionen kan både udføres som in-situ støbt beton og elementbyggeri med betonelementer. Opbygningen med skiver til optagelse af lodrette og vandrette kræfter skaber mindre fleksibilitet i bygningen i forhold til ruminddeling og beklædning af facader. Ændringer af ruminddeling i bygningen, kan betyde store ændringer i bygningens stabilitet. Da Arkaden er et multifunktionelt center, skal der kunne foretages ændringer af ruminddelingen uden at ændre stabiliteten i den bærende konstruktion, hvilket vil øge omkostningerne ved en sådan ombygning. Side 11 af 81

3 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system 2.2 Skitseforslag 2 I dette skitseforslag undersøges en opbygning af busterminalens statiske system med rammer. Rammerne opbygges med momentstive hjørner og fast simple understøttede rammeben som vist på Figur 2.4. Figur 2.4 Rammernes statiske system De momentstive hjørner i rammen sikrer stabiliteten i forhold til de horisontale kræfter og momenter virkende på rammens ben. Rammerne kan også opbygges med vindkryds i stedet for momentstive hjørner. Dette anses ikke for en god løsning, da det vil nedsætte fleksibiliteten i ruminddelingen af bygningen og derved fjerne fordelen ved rammeopbygningen. Understøtningerne kan opføres med indspændte rammeben. Det vil bevirke, at der kan optages momenter ved understøtningerne. Denne understøtningsform vurderes ikke at være fordelagtig, da disse understøtninger medfører store fundamenter for at kunne optage de forholdsvis store momenter. Rammerne i Arkaden sættes sammen i et gittersystem som vist på Figur 2.5. N Figur 2.5 Skitse af rammeopbygning af busterminalen Herved opnås et stabilt rammesystem, idet rammerne spænder i bygningens længde- og bredderetning. Ved rammeopbygningen opnås en stor fleksibilitet i indretningen af Arkaden, idet skillevægge kan opføres som lette skillevægge uden kraftoverførsel. Opbygning med rammer kræver momentstive samlinger mellem rammerne, hvilket er svært at konstruere med elementbyggeri. En opbygning med dette statiske system forudsætter, at rammerne in-situ støbes ved brug af beton for at opnå tilstrækkelig stor stivhed i rammehjørnerne. Rammebenene i systemet medfører desuden store punktlaster, hvilket stiller større krav til funderingen af byggeriet end ved fundering af vægge (skiver). Side 12 af 81

4 JF. Kennedy Arkaden 2.3 Skitseforslag 3 I dette skitseforslag undersøges en opbygning med en stabil kerne til at sikre totalstabiliteten. Kernen opbygges af skiver, da disse har gode egenskaber til at henføre horisontale kræfter til fundamenterne. Den resterende del kan opbygges af rammer og/eller bjælke- søjlesystem, som skal optage lodrette belastninger og henføre vandrette kræfter videre til kernen. Det statiske system er vist på Figur 2.6. Figur 2.6 Statisk system med en stabil kerne og rammer Denne opbygning bevirker, at det bliver muligt at udnytte stabiliteten fra skiveopbygningen og fleksibiliteten fra rammesystemet. Ved at opbygge Arkaden med etagedæk bestående af skiver, kan de horisontale kræfter på bygningen henføres til de stabiliserende kerner og videre til fundamenterne. Herved fås et statisk stabilt system som vist på Figur 2.7. N Figur 2.7 Opbygning med stabile kerner I dette system kan der med fordel benyttes præfabrikerede elementer, da der ikke skal laves momentstive samlinger i rammehjørnerne som ved skitseforslag 2. Der benyttes derfor præfabrikerede elementer ved valg af dette system. 2.4 Valg af statisk system I Arkaden ønskes store glaspartier, dels i facaden og i stueetagen, hvor der placeres special butikker med udstillingsvinduer. Ud fra skitseforslagene vurderes det, at der stabilitetsmæssigt er størst fordel ved en opbygning af skiver som i skitseforslag 1. Denne opbygning kan ikke tilfredsstille kravet til fleksibiliteten. En opbygning kun af rammer, ville ikke udnytte de muligheder, der er i stueetagen, mht. bærende vægge bl.a. i premierebiografen. Side 13 af 81

5 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system Derfor undersøges ud fra udleverede plantegninger, om en opbygning med stabiliserende kerner kan skabe tilstrækkelig fleksibilitet i bygningen. Dette afhænger af, om arkitekternes etageudnyttelse giver mulighed for, at der kan etableres vægskiver op til de øverste etager, samt at disse har tilpas stivhed. Det vurderes ud fra skitseforslagene, at skitseforslag 3 er at foretrække, hvis indretningen af bygningen kan konstrueres med stabiliserende kerner. Dette undersøges nærmere i kapitel 3 ud fra en vurdering af hvilke vægge, der kan betragtes som skiver, samt en spændingsanalyse af skiverne i bygningen. I næste afsnit analyseres valg af materialer til opbygning af Arkaden. 2.5 Valg af materialer og udførelsesmåde I dette afsnit undersøges opbygning af Arkaden med betonelementer, kombination af stål og beton samt in-situ støbning af hele bygningen Betonelementer Det valgte statiske system kan udføres som en betonkonstruktion bestående af præfabrikerede elementer med evt. in-situ støbt kælder og terrændæk. Montagebyggeri kan udføres med elementer fra samme elementkoncern, og dermed vil denne entreprise kunne udstedes til en enkelt leverandør, hvilket betyder mindre risiko for fejlleverance Kombination af stål og beton Det ville ligeledes være muligt at udføre råhuset som en kombination af betonelementer og stålelementer. Dette kunne udføres med kerner af beton og rammer af stålprofiler. Dette ville kræve stor kommunikation mellem betonelementfabrikken og leverandøren af stålprofiler In-situ støbt byggeri Det vil ikke være økonomisk og tidsmæssigt rentabelt at in-situ støbe et kompliceret byggeri som Arkaden, da disse konstruktioner kræver meget lang forberedelsestid mht. opstilling af forskalling og klipning, bukning og binding af armering Udvælgelse af materiale og udførelsesmetode Det vurderes, at det i dette byggeri vil være mest fordelagtigt at benytte betonelementer med in-situ støbt kælder og terrændæk. Dette vil minimere byggetiden og undgå komplikationer ved brug af to materialer. I det følgende kapitel undersøges ud fra en spændingsanalyse af vindlasten, muligheden for at opbygge Arkaden som skitseforslag 3. Side 14 af 81

6 JF. Kennedy Arkaden 3 Bygningens stabilitet De bærende skiver jf. Figur 3.1 er placeret ud fra ruminddelingen i udleveret materiale og Bilag K1. N Figur 3.1 Bærende skiver i forhold til vandret lastpåvirkning I spændingsanalysen forudsættes det, at skiverne optager vandrette kræfter, samt at de bærende vægprofiler betragtes som ét vægprofil. I spændingsanalysen benyttes der fra 1. til 6. etage en tilnærmet beregningsmetode [Montage 2, 2002]. Metoden bygger på en antagelse om, at de enkelte profiler er vridningsslappe, og med hovedinertiakser parallelt med vægsystemets hovedretninger. Endvidere antages det, at forskydningsdeformationerne er negligerbare. For 7. og 8. etage (tårnet) beregnes spændingerne ved brug af en metode, der bygger på en elasticitetsteoretisk metode. Beton betragtes ved denne metode som værende et elastisk materiale. I bilag K2 er spændingerne hidrørende vindlasten beregnet og resultaterne fremgår af Figur 3.2 til Figur 3.5. Side 15 af 81

7 3. Bygningens stabilitet Ved vind fra øst fås spændingerne. Figur 3.2 Fordeling af normalspændinger med vind fra øst. Alle spændinger i kpa. Er ikke målfast Figur 3.3 Fordeling normalspændinger med vind fra nord. Alle spændinger i kpa. Er ikke målfast Side 16 af 81

8 JF. Kennedy Arkaden Med vind fra nord fås: Figur 3.4 Fordeling af forskydningsspændinger med vind fra øst. Alle spændinger i kpa. Er ikke målfast Figur 3.5 Fordeling af forskydningsspændinger med vind fra nord. Alle spændinger i kpa. Er ikke målfast Side 17 af 81

9 3. Bygningens stabilitet Ved beregningerne af forskydningsspændingerne er det valgt ikke at beregne værdier for den del af vægprofil 9, der består af etage, da dette delvist er opbygget af et lukket tyndfliget tværsnit. Beregningsmetoden for lukkede tyndfligede tværsnit er anvendt på vægprofil 11. Idet denne rapport indgår i en læreproces, er det valgt ikke at gentage denne tidskrævende beregningsmetode. Af spændingsanalysen fremgår, at der er stor variation mellem tårnet, vægprofil 9, og de øvrige vægprofiler. Udover vægprofil 9 vurderes de øvrige spændinger ikke at give problemer. Der kan rejses tvivl om rigtigheden for de fundne spændinger over vægprofil 9. Der er af tidsmæssige årsager ikke udført videre beregninger for dette vægprofil. Side 18 af 81

10 JF. Kennedy Arkaden 4 Premierebiograf I dette kapitel gøres rede for dimensionering af etageadskillelsen mellem premierebiografen og taghaven. Biografens indvendige mål er (l x b x h) 20,2 m x 24 m x 12 m. Biografens placering i bygningen er vist på Figur 4.1. N N Figur 4.1 Placering af premiere biograf, samt spændretning af dækelementer Der benyttes præfabrikerede betonelementer fra Spæncom til opbyggelse af biografen. Opbygning af biografen er vist på Figur 4.2. N N Figur 4.2 Premierebiografen Side 19 af 81

11 4. Premierebiograf Der anvendes 10 stk. TT dæk som etageadskillelse og 77 stk. vægelementer jf. Tabel 4.1. Tabel 4.1 Elementer til premierebiografen Bredde (incl. fuge) [mm] Højde / længde [mm] Tykkelse [mm] Antal [stk.] Væg 200a Væg 200b Væg 200c Væg 200d Væg TT dæk Dimensionering af TT dæk Resultater for detaildimensionering af TT dækket over premierebiografen fremgår af de følgende afsnit. Følgende lastkombinationer er vurderet som værende dimensionsgivende for TT dækket: Anvendelsesgrænsetilstand LK 1 : 1. G + 1. N y Brudgrænsetilstand LK 2.1: 1. G + 1,3. N y Brand LK 3.3: 1. G + 0,5. N y Ved dimensionering af TT dækkene anvendes følgende beregningsforudsætninger: - Høj sikkerhedsklasse - Passiv miljøklasse - Normal materialekontrolklasse Dimensionerne af TT dækket samt placering af længdearmering fremgår af Figur 4.3. Figur 4.3 Tværsnit på bjælkemidte af TT dæk. Mål i mm Side 20 af 81

12 JF. Kennedy Arkaden Der indlægges 24 L12,5 liner, som forspændes med 117 kn/line. Det er valgt at opbøje armeringen, da der ellers vil ske brud ved bjælkeenden forårsaget af forspændingskraften. Armering opbøjes med en hældning på 1,8º 3,2 meter fra bjælkemidten jf. Figur 4.4. Figur 4.4 Placering af længdearmering. Mål i mm. I bjælkens levetid mindskes forspændingskraft med 27 kn/line pga. svind og krybning af betonen samt relaxation af armeringen jf. Bilag K3. Dette bevirker et mindre brudmoment, hvilket der er taget hensyn til ved dimensioneringen. I bjælkens flange indlægges φ6 netarmering med en maskevidde på 200 mm. Desuden indlægges spaltearmering ved bjælkeenderne som vist på Figur 4.5. Figur 4.5 Placering af spaltearmering De forskellige fretteringsarmeringer er vist på Figur 4.6. Type 1 Type 2 Type 3 φ12 φ12 φ10 Figur 4.6 Typer af anvendt spaltearmering Side 21 af 81

13 4. Premierebiograf I anvendelsesgrænsetilstanden er der for bjælken bestemt en pilhøjde på 17 mm svarende til 1/1000 af spændvidden. Det acceptabelt, da DS 411 anbefaler en nedbøjning på maksimalt 1/400 af spændvidden. 4.2 Brandtekniske forhold I det følgende er der gjort rede for de overordnede brandbestemmelser iht. BR 95. Alle etageadskillelser og bærende vægge skal udføres mindst som BS-bygningsdel 60. Herudover skal følgende etager udføres som BS-bygningsdel 120: - De 3 nederste etager, hvor der opføres 6 etager - De 5 nederste etager, hvor der opføres 8 etager Etagearealet for de nederste 3 etager er på 8350 m 2 og for de resterende 5 etager 3700 m 2. Dette bevirker, at etagerne skal opdeles i mindre brandsektioner på højst 600 m 2. Alle brandsektionsadskillelser udføres som BS-bygningsdel 60. Hver brandsektion opdeles i flere brandceller, hvor ikke bærende adskillelser udføres som BS-bygningsdel 30. På Figur 4.7 fremgår brandsektionerne i stueetagen. I dagligvarebutikken opsættes sprinkleranlæg, da brandsektionen er over 1000 m 2. [BR 95, s. 73f] Figur 4.7 Opdeling af stueetage i barndsektioner Side 22 af 81

14 JF. Kennedy Arkaden Eftervisning af TT dækkets brandmodstandsevne Det afgrænses til kun at branddimensionere TT dækket i Premierebiografen. TT dækket klassificeres som en BS-bygningsdel 60 og branddimensioneres for et nominelt brandforløb jf. Bilag K3. På Figur 4.8 fremgår opbygningen af etageadskillelsen mellem premierebiografen og taghaven. 50 mm Figur 4.8 Opbygning af etageadskillelse TT dækket opfylder kravet til brandmodstandsevne med et nedhængt loft med minimum 25 mm gips. En anden løsning af branddimensioneringen kunne være at øge dæklaget eller isolere TT dækket. Derved undgås vedligeholdelse og kontrol af nedhængt loft. Side 23 af 81

15 5. Detaildimensionering af samling mellem betonelementer 5 Detaildimensionering af samling mellem betonelementer I dette afsnit er samlinger mellem vægskiver og etagedæk dimensioneret. På Figur 5.1 fremgår de fem samlinger, der er dimensioneret ud fra DS 411/Ret 1. Figur 5.1 Samlinger, som dimensioneres Der tages udgangspunkt i etageadskillelsen mellem 3. og 4. sal i den nordlige del af bygningen, som er fremhævet på Figur 5.2. Figur 5.2 Spændretning for etageadskillelse mellem 3. og 4. sal Etageadskillelsen består af 55 stk. PX32/120 med en spændvidde på 15 m. Til armering benyttes ribbestål, B550. Mellem fugerne benyttes fugebeton med en karakteristisk trykstyrke på 20 MPa. Samlingerne dimensioneres i normal materialekontrolklasse og høj sikkerhedsklasse. I Tabel 5.1 fremgår størrelser af armeringsjern, belastning samt stødlængde. Side 24 af 81

16 JF. Kennedy Arkaden Tabel 5.1 Armeringsjern anvendt til samlinger af betonelementer. Belastning [kn] Armeringsdiameter [mm] Stødlængde [mm] Armering mellem etagedæk 73 2 stk. φ Armering mellem vægskiver stk. φ Randarmering stk. φ Bøjlearmering mellem dæk 73 1 stk. φ12 bøjle 528 Dimensioneringen af randarmeringen og armeringen mellem dækkene har medført en armeringsanordning som er vist på Figur 5.3. Facadeelementet på figuren er ikke dimensioneret. Figur 5.3 Placering af armering i samling mellem dæk og facadeelement. Facadeelement er ikke dimensioneret Armeringen mellem dækelementer kan ses på Figur 5.4. Figur 5.4 Armeringsanordning mellem dækelementer Side 25 af 81

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Råhus. Entreprise 7. Indholdsfortegnelse

Råhus. Entreprise 7. Indholdsfortegnelse Entreprise Råhus Denne entreprise dækker over råhuset. I afsnittet er de indledende overvejelser for materialevalg, stabilitet og spændingsbestemmelse beskrevet med henblik på optimering af råhusets udformning.

Læs mere

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29]

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29] A. I dette afsnit opstilles de enkelte aktiviteters tidsforbrug. Dette gøres ud fra de i mæ ngdeberegningen fundne mængder. Udførelsestiderne, der benyttes, er fastsat ud fra dataene i kilden [Appendiks

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Projektering af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007.

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Projektering af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007. Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge Tema: Projektering af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Synopsis:

Læs mere

Søjler. Projektering: GENEREL PROJEKTERING 2 Elementgeometri 2 Geometri 2 Længder 2 Armering 2

Søjler. Projektering: GENEREL PROJEKTERING 2 Elementgeometri 2 Geometri 2 Længder 2 Armering 2 Projektering: Søjler * Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på emne GENEREL PROJEKTERING 2 Elementgeometri 2 Geometri 2 Længder 2 Armering 2 Andre geometriske udformninger 2 Udsparinger 2 Fortandinger

Læs mere

Ber egningstabel Juni 2017

Ber egningstabel Juni 2017 Beregningstabel Juni 2017 Beregningstabeller Alle tabeller er vejledende overslagsdimensionering uden ansvar og kan ikke anvendes som evt. myndighedsberegninger, som dog kan tilkøbes. Beregningsforudsætninger:

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion Konstruktion 1 2 Bilag K1: Laster på konstruktion Bygningen, der projekteres, dimensioneres for følgende laster: Egen-, nytte-, vind- og snelast. Enkelte bygningsdele er dimensioneret for påkørsels- og

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

Forspændt bjælke. A.1 Anvendelsesgrænsetilstanden. Bilag A. 14. april 2004 Gr.A-104 A. Forspændt bjælke

Forspændt bjælke. A.1 Anvendelsesgrænsetilstanden. Bilag A. 14. april 2004 Gr.A-104 A. Forspændt bjælke Bilag A Forspændt bjælke I dette afsnit vil bjælken placeret under facadevæggen (modullinie D) blive dimensioneret, se gur A.1. Figur A.1 Placering af bjælkei kælder. Bjælken dimensioneres ud fra, at den

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Bøjningsdimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stødlængder - Forankring af endearmering - Statisk ubestemte bjælker Forskydningsdimensionering

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons

K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons Kontrol af forudsætning for kvasistatisk vindlast K.I Kontrol af forudsætning for kvasistatisk vindlast I det følgende er det eftervist, at forudsætningen, om at regne med kvasistatisk vindlast på bygningen,

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger 2012 10 10 SBI og Teknologisk Institut 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Normforhold. Robusthed... 3 4. Forudsætninger...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Aalborg Universitet Det teknisk-naturvidenskabelige fakultet Institut for bygningsteknik

Aalborg Universitet Det teknisk-naturvidenskabelige fakultet Institut for bygningsteknik Titelblad Aalborg Universitet Det teknisk-naturvidenskabelige fakultet Institut for bygningsteknik Titel: Kennedy Arkaden Tema: Projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode:

Læs mere

Vejledning. Anvendelse af korrugerede rør i vægge. Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato: 20.01.

Vejledning. Anvendelse af korrugerede rør i vægge. Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato: 20.01. Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland Vejledning T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk i vægge Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato:

Læs mere

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens 2013 Statik Journal Projekt: Amballegård 5 8700 Horsens BKHS21 A13. 2 semester Thomas Löwenstein 184758. Claus Nowak Jacobsen 197979. Via Horsens 09 12 2013 Indhold 1. Projekteringsgrundlag der er anvendt...

Læs mere

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre Indhold Side Konstruktionsløsninger... 4 Karakteristiske laster... 5 Regningsmæssige laster...

Læs mere

Stabilitet - Programdokumentation

Stabilitet - Programdokumentation Make IT simple 1 Stabilitet - Programdokumentation Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner)

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Førspændt/efterspændt beton Statisk virkning af spændarmeringen Beregning i anvendelsesgrænsetilstanden Beregning i brudgrænsetilstanden Kabelkrafttab

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

Programdokumentation - Skivemodel

Programdokumentation - Skivemodel Make IT simple 1 Programdokumentation - Skivemodel Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141 Side : 1 af 141 Indhold A2.2 Statiske beregninger Konstruktionsafsnit 2 1. Dimensionering af bjælke-forbindelsesgangen. 2 1.1 Dimensionering af bjælke i modulline G3 i Tagkonstruktionen. 2 1.2 Dimensionering

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

Notat vedr. Indlejret energi

Notat vedr. Indlejret energi Notat vedr. Indlejret energi......... 17.059 - Dansk Beton den 25. oktober 2017 Indledende bemærkninger er blevet bestilt af Dansk Beton til at lave en sammenligning af CO2 udledningen for råhuset til

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge Anvendelsesområde Denne håndbog gælder både for A2.05win og A2.06win. Med A2.05win beregner man kun system af enkelte separate vægge. Man får som resultat horisontalkraftsfordelingen

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

Dansk Konstruktions- og Beton Institut. Udformning og beregning af samlinger mellem betonelementer. 3 Beregning og udformning af støbeskel

Dansk Konstruktions- og Beton Institut. Udformning og beregning af samlinger mellem betonelementer. 3 Beregning og udformning af støbeskel Udformning og beregning af samlinger mellem betonelementer 3 Beregning og udformning af støbeskel Kursusmateriale Januar 2010 Indholdsfortegnelse 3 Beregning og udformning af støbeskel 1 31 Indledning

Læs mere

Betonkonstruktioner Lektion 7

Betonkonstruktioner Lektion 7 Betonkonstruktioner Lektion 7 Hans Ole Lund Christiansen olk@iti.sdu.dk Faculty of Engineering 1 Bøjning i anvendelsestilstanden - Beregning af deformationer og revnevidder Faculty of Engineering 2 Last

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

NemStatik. Stabilitet - Programdokumentation. Anvendte betegnelser. Beregningsmodel. Make IT simple

NemStatik. Stabilitet - Programdokumentation. Anvendte betegnelser. Beregningsmodel. Make IT simple Stabilitet - Programdokumentation Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge N Ed M Ed e l

Læs mere

Hvad er Lodret Efterspænding? Tekniske løsninger Hvor benyttes Lodret Efterspænding? Tietgen Kollegiet Efterspændte dæk Video Tietgen Kollegiet

Hvad er Lodret Efterspænding? Tekniske løsninger Hvor benyttes Lodret Efterspænding? Tietgen Kollegiet Efterspændte dæk Video Tietgen Kollegiet PROGRAM Hvad er Skandinavisk Spændbeton KORT! Hvad er Lodret Efterspænding? Tekniske løsninger Hvor benyttes Lodret Efterspænding? Tietgen Kollegiet Efterspændte dæk Video Tietgen Kollegiet Lidt om A/S

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup HODY Forskallings- OG FORSKALLINGS- Armeringsplade OG til fritspaendende ARMERINGSPLADE betondaek TIL FRITSPæNDENDE BETONDæK EUROCODE 2009 Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger.

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Sindshvilevej 19, st.tv. Nedrivning af tværskillevæg Underskrift Dato Udført af: Anja Krarup Hansen 09-03-2017 KONPRO ApS Rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

B. PROJEKTDOKUMENTATION. Skærbæk Skole B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT. Dato: Skærbæk, Tønder Kommune. Matrikel nr.

B. PROJEKTDOKUMENTATION. Skærbæk Skole B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT. Dato: Skærbæk, Tønder Kommune. Matrikel nr. B. PROJEKTDOKUMENTATION B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT Sag: Skærbæk Skole Dato: 19.10.2018 Adresse: 6780 Skærbæk, Tønder Kommune Matrikel nr.: 2526 Kvarter: Skærbæk Ejerlav Skærbæk Skole B. PROJEKTDOKUMENTATION

Læs mere

Titel: Projektering af kontorbygning på Stuhrs Brygge. Synopsis: Tema: Projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner

Titel: Projektering af kontorbygning på Stuhrs Brygge. Synopsis: Tema: Projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner 1 Titel: Projektering af kontorbygning på Stuhrs Brygge Tema: Projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: 2. februar - 25. maj 2006 Projektgruppe: C-114 Deltagere: Søren

Læs mere

Schöck Isokorb type K

Schöck Isokorb type K Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type Armeret armeret Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 36 Produktbeskrivelse 37 Planvisninger 38-41 Dimensioneringstabeller 42-47 Beregningseksempel

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner)

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER Retningslinjer og vejledning ved indgåelse af samarbejde med BYGCOM A/S Indhold 1 Retningslinjer for BYGCOM s arbejde... 2 2 Retningslinjer for Arkitektens arbejde... 2 3 Hvad leverer

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Tema: Projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: 6. semester, 2. februar 2006 26. maj 2006 Projektgruppe: C123 Deltagere: Casper Holmgaard

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

RIBBETAGPLADER Nr.: CT O1 DATABLAD. Mads Clausens Vej Tinglev Danmark

RIBBETAGPLADER Nr.: CT O1 DATABLAD. Mads Clausens Vej Tinglev Danmark 2018-11-07 DATABLAD 1 GENERELT Ribbetagplade (RTP) elementer anvendes udelukkende til tagdæk, hovedsageligt i hal- og industribyggeri. Elementerne kan indgå i en tagkonstruktion med ståltrapez plader,

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

Bilag K-Indholdsfortegnelse

Bilag K-Indholdsfortegnelse 0 Bilag K-Indholdsfortegnelse Bilag K-Indholdsfortegnelse BILAG K-1 LASTER K- 1.1 Elementer i byggeriet K- 1. Forudsætninger for lastoptagelse K-7 1.3 Egenlast K-9 1.4 Vindlast K-15 1.5 Snelast K-5 1.6

Læs mere

KONSTRUKTION. JF Kennedy Arkaden

KONSTRUKTION. JF Kennedy Arkaden JF Kennedy Arkaden KONSTRUKTION De konstruktionsmæssige problemstillinger i forbindelse med opførelsen af Arkaden er beskrevet i hovedrapportens kapitel -5. Bilaget danner grundlag for enkelte konstruktionsområder

Læs mere

1 Indledning. Projektet er delt i 3 hovedemner:

1 Indledning. Projektet er delt i 3 hovedemner: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1 Indledning...5 2 Analyse af projektmateriale...7 2.1 Funktionelle krav...7 2.2 Geometriske krav...8 2.3 Rumlig stabilitet...8 2.4 Opbygning af enkelte elementer...10

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

ARKITEKTSKOLEN AARHUS ARKITEKTSKOLEN AARHUS HVEM ER JEG Kåre Tinning Tømrer 1988 Uddannet ingeniør i 1992 fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus 23 års erfaring med bærende konstruktioner Sidder nu som afdelingsleder for NIRAS konstruktionsafdelingen

Læs mere

Det tekniske-, natur- og sundhedsvidenskabelige fakultet Institut for byggeri og anlæg Sohngaardsholmvej Aalborg

Det tekniske-, natur- og sundhedsvidenskabelige fakultet Institut for byggeri og anlæg Sohngaardsholmvej Aalborg Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Praktikprojekt for Kaare Hedegaard 9. semester 2009 Det tekniske-, natur- og sundhedsvidenskabelige fakultet Institut for byggeri og anlæg Sohngaardsholmvej

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

For en grundlæggende teoretisk beskrivelse af metoden henvises bl.a. til M.P. Nielsen [69.1] og [99.3].

For en grundlæggende teoretisk beskrivelse af metoden henvises bl.a. til M.P. Nielsen [69.1] og [99.3]. A Stringermetoden A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A2 Indholdsfortegnelse Generelt Beregningsmodel Statisk ubestemthed Beregningsprocedure Bestemmelse af kræfter, spændinger og reaktioner Specialtilfælde Armeringsregler

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

4.1.3 NY!!! Huldæk, detaljer og samlinger

4.1.3 NY!!! Huldæk, detaljer og samlinger Side 1 af 16 4.1.3 NY!!! Huldæk, detaljer og samlinger Vederlag Huldæk produceres med lodret afskårne ender. Krævet mindste vederlagsdybde på beton er 55 mm. Den projektmæssige vederlagsdybde skal fastlægges

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Lars Christensen Akademiingeniør.

Lars Christensen Akademiingeniør. 1 Lars Christensen Akademiingeniør. Benny Nielsen Arkitektfirma m.a.a. Storskovvej 38 8260 Viby 24. juni 1999, LC Enfamiliehus i Malling, Egeskellet 57. Hermed de forhåbentlig sidste beregninger og beskrivelser

Læs mere

Afgangsprojekt. Tanja van der Beek

Afgangsprojekt. Tanja van der Beek 2011 Afgangsprojekt Tanja van der Beek 09-02-2011 Titelblad 1 Titelblad Titel: Campus Varde Periode: Fra d. 18. 11. 2010 til d. 01. 02. 2011 Forfatter: Vejleder: Tanja van der Beek Sven Krabbenhøft Side

Læs mere

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til:

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til: Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bærende konstruktioner Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Udgivet Dec. 1990 Revideret 19.06.2009 Side 1 af 5 Dette

Læs mere

Styroment Projekterings - og montagevejledning

Styroment Projekterings - og montagevejledning ...fokus på isolering Styroment Projekterings - og montagevejledning l kortere byggetid l enkel montering l effektiv fundering l lette materialer ...fokus på isolering Indhold Projekteringsvejledning...........................3

Læs mere

Limtræ Made in Denmark. Projektbjælker

Limtræ Made in Denmark. Projektbjælker Projektbjælker Lige bjælker Lige bjælker er produceret med et konstant tværsnit og finder bl.a. anvendelse som tagbjælker, remme og bjælkelag i etageadskillelser. Lige limtræsbjælker er fremstillet med

Læs mere