Version januar Forslag til lokalplan nr Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring"

Transkript

1 Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

2 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden Rønde Tlf Kontaktpersoner i Syddjurs Kommune: Planchef Mika Leth Pedersen Planlægger Gert Sandgaard Denne lokalplan kan ses og hentes på: eller på Lokalplanen er udarbejdet af: Planafdelingen i samarbejde med LIFA Plan Agraf Søren Frichs Vej 40G 8230 Åbyhøj Kortgrundlag: Matrikelkort og topografi skekort: KMS TK-kort: Kortcenter.dk Ortofotos: COWI HVAD ER EN LOKALPLAN? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne, erhvervslivet og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bl.a. bestemmelser for, - hvad området og bygningerne skal bruges til, - hvor og hvordan der skal bygges nyt, - hvilke bygninger der skal bevares, - hvordan nye veje stier og beplantning skal etableres, - hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Bestemmelserne, der er konkrete regler for hvordan området må anvendes fremover, og som er bindende for grundejeren og byrådet. Kortbilag, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel, og hvordan området skal disponeres. Kortbilagene hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende for grundejeren og byrådet. Øvrige bilag, der fx viser Erhvervskategorier, Støj fra erhverv, trafik eller vindmøller, parkeringsnormer, som uddyber eller illustrerer lokalplanene bestemmelser. Hvornår udarbejdes en lokalplan? Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone eller til sommerhusområde. Byrådet kan til enhver tid beslutte, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan skal forslaget i offentlig høring i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Når den offentlige høring er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan lokalplanen vedtages endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser, eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt lokalplanforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og vedtagelsen er offentlig bekendtgjort i avisen, er lokalplanen bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.

3 INDHOLD REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens område... 1 Lokalplanens baggrund... 2 Lokalplanens Indhold... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 5 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder... 8 Tilladelser eller dispensationer efter anden lovgivning... 8 Servitutter... 8 Lokalplanens tilvejebringelse Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger LOKALPLANBESTEMMELSER Formål Område, zonestatus og bonusvirkning Områdets anvendelse Udstykning Vej-, sti- og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Terrænregulering Servitutter Tekniske forsyninger m.m Forudsætninger for ibrugtagning Lokalplanens retsvirkninger VEDTAGELSESPÅTEGNINGER KORTBILAG KORTBILAG

4

5 Redegørelse REDEGØRELSE LOKALPLANENS OMRÅDE STØRRELSE OG BELIGGENHED Lokalplanområdet, der har en størrelse på ca m 2, ligger ved Nørreled ved indkørslen til Skørring fra syd, hvor den markante mejeribygning markerer ankomsten til Skørring. EJERFORHOLD Ejendommen har hidtil været anvendt på baggrund af gamle, mundtlige aftaler om adgangsforhold. Således skal garagerne i underetagen af udhusdelen nås over naboejendommen (de er udlejet til naboen) og tilkørslen til de nordlige boliger sker over matr. nr. 4aa, Skørring By, Skørring som har en anden ejer. Matriklen anvendes tillige som parkering for kirken. ANVENDELSE OG ZONESTATUS Området har tidligere været anvendt til mejeri. Denne funktion er ophørt for år tilbage, og ejendommen har siden bl.a. været anvendt til autoværksted, autoophug og boliger. Området ligger i landzone og skal forblive i landzone. 1D 1A 1B 1C 2B 2A EKSISTERENDE BEBYGGELSE OG ANLÆG Der er ved lokalplanens udarbejdelse to bygninger inden for lokalplanområdet. Den gamle mejeribygning består af en del mod syd på 689 m 2 med 124 m 2 kælder, der tidligere indeholdt selve mejeriet (1B og 1C) med tilhørende boliger (1D) samt en del mod nord på m 2, der tidligere indeholdt ostelager og nu er ombygget til boliger (1A). Bygningen er udført i teglsten og pudset. Der er ved lokalplanens udarbejdelse syv boliger på ejendommen: 5 boliger i bygning 1A og 2 boliger i bygning 1D. Mod øst ligger en bygning på 362 m 2 med 214 m 2 kælder som har indeholdt værksteder og nu fungerer som garage og udhus. Bygningen er af teglsten og pudset (2A og 2B). Oversigt over bygningsafsnit. Luftfoto med lokalplanafgrænsning 1

6 Redegørelse Tagene er dækket med sorte betontagsten. Ingen af bygningerne repræsenterer nogen særlig bevaringsværdi. TRAFIKALE FORHOLD Ejendommen har godkendt vejadgang/tilkørsel fra Nørreled. Som tidligere nævnt er der desuden gennem en årrække sket tilkørsel til ejendommen fra Jomfru Gundersvej via matr. nr. 4aa, Skørring by, Skørring. Der er indgået en bindende aftale med ejeren om vejret til denne tilkørsel. Der er ti eksisterende p-pladser og fem garager på ejendommen. LOKALPLANENS OMGIVELSER Mod vest og nord er lokalplanområdet omgivet af landsbyboliger. Mod øst ligger en ladebygning omgivet af åbent landskab. Mod syd grænser lokalplanen op til Rosenholm Å og arealerne omkring åen. Vest for Nørreled ligger en landbrugsejendom. Nord for lokalplanområdet dominerer Skørring Kirke. LOKALPLANENS BAGGRUND Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en lodsejer om at etablere boliger i Skørring Mejeri. Byrådet fi nder, at etablering af nye boliger i området vil medvirke til at sikre Skørrings udvikling samt udgøre et godt supplement til udbuddet af boliger i kommunen. De gamle mejeribygninger benyttes allerede i dag til boliger. Der har altid været tilknyttet to boliger til mejeriet, mens der senere er indrettet boliger i det gamle ostelager. Med bygningens renovering er der blevet mulighed for at indrette flere boliger i den Bebyggelsen set fra tilkørslen fra Nørreled 2

7 Redegørelse del af bygningen, som gennem en årrække har været ubenyttet. Ejendommen giver hermed plads for op til 20 boliger, hvilket vurderes til at være en større forandring for landsbysamfundet og derfor kræver, at der udarbejdes en lokalplan. I forbindelse med renoveringen af den gamle mejeri-bygning er der foretaget byggearbejde, som går ud over, hvad der kan ske uden byggetilladelse og udarbejdelse af lokalplan. Byggeriet er derfor stoppet af kommunens byggemyndighed. Følgende arbejder er gennemført uden den fornødne byggetilladelse: De to eksisterende lejligheder i bygning 1D er bygget om til fi re boliger. Der er tilføjet en ny adgangsvej til bygningen i form af en støbt betontrappe til de to taglejligheder samt tilføjet to kviste på henholdsvis den sydvendte og nordvendte facade. Bygningsafsnit 1B var den mest nedslidte og forsømte del af komplekset. Her var taget sunket sammen under en storm. I dette bygningsafsnit er facaden uden byggetilladelse tilført en gavl og bygningen har fået et nyt og ændret tag. Ved ændringen er taget hævet med ca.1,5 m til en taghøjde på 12,4m. Der åbnes herved mulighed for indretning af en ekstra bolig i tagetagen. Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur har på sit møde den besluttet, at der kan iværksættes et lokalplanarbejde med henblik på at lovliggøre byggeriet. Lokalplanen skal således gøre det muligt at lovliggøre det allerede etablerede og åbne for, at byggeriet kan færdiggøres og tages i brug. Endvidere skal lokalplanen fastlægge områdets fremtidige anvendelse og udnyttelse til bebyggelse og friarealer samt parkering og tilkørselsforhold. LOKALPLANENS INDHOLD ANVENDELSE Lokalplanen udlægger området til boligformål. Bygningsafsnit 1C før og under renovering Bygningsafsnit 1D før og under renovering 3

8 Redegørelse Der kan i området kun etableres boliger med tilhørende fællesanlæg. Areal, der ikke direkte udnyttes til boliger, skal anvendes som birum eller fællesanlæg for boligerne. Der kan på ejendommen højst etableres i alt 20 boliger. Boliger kan etableres som etageboliger med vandret lejlighedsskel. Den sydlige del af lokalplanens område ligger uden for kommuneplanens landsbyafgrænsning. Denne del af området udlægges til grønt friareal, som ikke må bebygges. BEBYGGELSE Lokalplanen fastsætter bestemmelser for fremtidigt byggeris placering og omfang. Disse bestemmelser skal sikre, at bebyggelse kan indpasses i landsbyens struktur. Lokalplanen giver mulighed for, at områdets eksisterende bygninger kan omdannes til boligformål. Der kan kun etableres bebyggelse inden for de eksisterende bygningers sokkel. Området med den eksisterende mejeribygning kan anvendes til boliger, mens området med det eksisterende værksted og garager kun må anvendes til garage, udhus og lignende og ikke kan anvendes til boliger. Lokalplanen indeholder bestemmelser om bebyggelsens udseende. Disse bestemmelser skal sikre, en vis ensartethed i ny bebyggelse og indpasning i landsbymiljøet. MATRIKEL OG UDSTYKNING I forbindelse med lokalplanlægningen er der igangsat en berigtigelse af matrikelkortet. Derved opnås både at ejendommens 2 matrikler sammenlægges og, at ejendomsgrænserne bliver i overensstemmelse med de faktiske brugsgrænser. Tilkørsel til området fra Jomfru Gundersvej 4

9 Redegørelse På matrikelkortet - kortbilag 1 er berigtigelsen anført. Berigtigelsen er under behandling. I forbindelse med lokalplanlægningen er der indgået en skriftlig aftale om vejret til ejendommen over matr.nr. 4aa Skørring by, Skørring. Vejretten sikrer en adgang fra Jomfru Gundersvej til den nordlige del af bebyggelsen, som hidtil har foregået ud fra meget gamle mundtlige aftaler. Det er en forudsætning for lokalplanens endelige vedtagelse, at denne aftale om vejret tinglyses. Der er desuden indgået en aftale med naboen - ejeren af matr.nr. 7a Skørring by, Skørring om, at denne har vejret og brugsret til garager i underetage af bygning 2a - se skitse side 1. Aftalerne sikrer, at lokalplanområdet kan anvendes som hidtil, og som lokalplanen giver mulighed for. HEGNING OG BEPLANTNING For at sikre tilpasning til natur, landskab og det bestående landsbymiljø indeholder lokalplanen krav om, at hegning skal foregå med levende hegn og, at det grønne friareal skal fremstå med enggræs og eventuelt egnstypiske henholdsvis buske og løvfældende træer. TRAFIK Lokalplanen fastlægger en tilkørsel fra Nørreled og en tilkørsel fra Jomfru Gundersvej. Overkørsel fra Nørreled kan anlægges i en bredde af max 6 m. Parkering på ejendommen skal overholde en mindste afstand fra overkørslen til Nørreled på 10 m. Tilkørsel fra Jomfru Gundersvej sker via matr.nr. 4aa, Skørring by, Skørring, idet aftale om vejret forudsættes tinglyst som forudsætning for lokalplanens endelige vedtagelse. I henhold til kommuneplanen skal der etableres mindst 1 parkeringsplads pr. bolig (fælles parkeringspladser). Til de eksisterende 7 boliger er der 10 p-pladser samt 5 tilgængelige garager. På kortbilag 2 er vist, hvor det er muligt at etablere nye p-pladser. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING NATURBESKYTTELSE OG KULTURMILJØ Lokalplanområdet er omfattet af beskyttelseslinier fra Skørring Kirke og Rosenholm Å. Åbeskyttelseslinien betyder, at der ikke må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet indenfor en afstand af 150 m fra vandløbet. Lokalplanen tillader ikke ny bebyggelse udenfor soklerne af eksisterende bebyggelse - svarende til lokalplanens byggefelter. På et areal, der af tidligere ejere og på baggrund af godkendelse fra myndigheder, har været anvendt både som tilog frakørselsareal for mejeriprodukter og opbevaringsareal for skrotbiler, tillader lokalplanen anvendelse til parkeringspladser og grønt fællesareal som vist på kortbilag 2. Natur- og miljømyndigheden har vurderet, at lokalplandispositionerne 5

10 Redegørelse kke kræver dispensation fra å-beskyttelseslinien, hvis tilkørsels- og parkeringsarealerne anlægges på jord eller grusbelægning, og hvis det grønne fællesareal fremstår som enggræs. Byggelinien har til formål at beskytte kirker, der ligger mere eller mindre åbent i landskabet mod, at der opføres bebyggelse på over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken. Den eksisterende mejeribygning har en større højde i den sydlige del. Med den nyopførte tagetage kommer bygningen her op i en højde på 12,4 m. Der er den meddelt dispensation fra kirkebyggelinien til denne bygningsdel. I sammenhæng hermed blev byggeriets betydning for indsigtsforholdene til kirken også vurderet og accepteret. KOMMUNEPLANEN Skørring indgår i Kommuneplanen for Rosenholm Kommune som afgrænset landsby. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen. Lokalplanens område omfatter en mindre del af ejendommen, som ligger uden for landsbyafgrænsningen. Denne del kan ikke bebygges og skal henligge som friareal. Etablering af nye bynære boliger i området vil understøtte kommuneplanens mål om udvikling i kommunens landsbyer. LOKALPLAN ELLER BYPLANVEDTÆGT Der er ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt for området. LANDZONETILLADELSE Lokalplanen er udformet, så den samtidigt erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone jf. planlovens 35 stk. 1, som kræves i forbindelse med byggeri og anlæg i landzone. Lokalplanområdet er omfattet af byggelinie fra Rosenhom Å 6

11 Bestemmelser MILJØFORHOLD JORDFORURENING Ejendommen matr. nr. 3d og 3f Skørring by Skørring har tidligere været kortlagt som forurenet med tungmetaller. I 2007 anmodede Syddjurs Kommune om, at der skete en ny vurdering af kortlægningsgrundlaget. Foranlediget heraf ophævede Region Midtjylland kortlægningen på vidensniveau 2 efter Lov om forurenet jord på ejendommen. Region Midtjylland anførte: Anledningen er at kortlægningskriterierne for udvalgte tungmetaller er hævet, fordi der er opnået ny viden om disse stoffers sundhedsskadelige virkning. Kortlægningsoplysningerne fjernes fra Kort og Matrikelstyrelsens register. Jorden på den nu tidligere kortlagte del af ejendommen betegnes herefter som lettere forurenet. Lettere forurenet jord udgør ikke en sundhedsmæssig risiko, hvis du følger vedlagte vejledning Gode råd til beboere på lettere forurenede grunde (bilag 1). De gode råd er relevante i det omfang, at der ikke er fast belægning på arealet. I bilag 2 er det kort beskrevet, hvad der forstås ved lettere forurenet jord. Nævnte bilag kan rekvireres ved henvendelse til Region Midtjylland. LOV OM MILJØVURDERING I henhold til 3 stk. 1, nr. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr af ) skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der i medfør af planloven tilvejebringes lokalplaner. Såfremt lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan skal der dog kun udarbejdes en miljøvurdering, hvis planen antages at have væsentlig indvirkning på miljøet, efter miljøvurderingslovens 4, stk. 3. Er planen omfattet af 3 og 4, skal der udarbejdes en miljøvurdering, hvis det antages at planen har væsentlig indvirkning på miljøet. Syddjurs Kommune har i en screening vurderet, at lokalplanen ikke vil medføre en væsentlig negativ indvirkning på miljøet i området. På den baggrund er der Skørring Kirke dominerer i bybilledet. 7

12 Redegørelse truffet afgørelse om, at der ikke er pligt til at foretage yderligere miljøvurdering. Screeningsresultatet kan ses ved henvendelse til kommunen. Afgørelsen om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering, kan påklages til Natur-og Miljøklagenævnet. Klagevejledning vil fremgå af annoncer i lokalaviserne Ebeltoft Følketidende og Adresseavisen Syddjurs i sammenhæng med lokalplanforslagets offentliggørelse. Der henvises endvidere til nævnets hjemmeside TEKNISK FORSYNING VAND Lokalplanområdet forsynes med vand fra Skørring Vandværk. VARME Lokalplanområdet varmeforsynes med individuel varmforsyning. SPILDEVAND Bebyggelse i lokalplanområdet skal tilsluttes offentlig kloak fastlagt i spildevandsplanen. som fælles regn- og spildevandsledninger. RENOVATION Renovation skal ske i henhold til kommunens /RenoDjurs til enhver tid gældende regulativ. TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Lokalplanens realisering er ikke afhængig af godkendelse fra andre myndigheder TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER EFTER ANDEN LOVGIVNING Natur- og miljømyndigheden har vurderet, at lokalplandispositionerne ikke kræver dispensation fra å-beskyttelseslinien, hvis tilkørsels- og parkeringsarealerne anlægges på jord eller grusbelægning og hvis det grønne fællesareal fremstår som enggræs. Med den foreliggende dispensation fra kirkebyggelinien kræver lokalplanens realisering ikke tilladelser eller dispensationer efter anden lovgivning. SERVITUTTER Private byggeservitutter og tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens indhold, fortrænges af lokalplanen i henhold til planlovens 18. Andre private servitutter kan eksproprieres efter planlovens 47, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen. 8

13 Bestemmelser Servitutredegørelse vedrørende forslag til lokalplan nr. 303 i Syddjurs Kommune Tinglyste servitutter lyst på: Matr.nr. 3d Skørring By, Skørring. 1) Dok om forbud mod oplag, ophugning, maskiner, støj og ildelugt mv.... afl yses Dokumentets bestemmelser er ikke i strid med bestemmelserne i lokalplanen, men bestemmelserne er overfl ødige, når lokalplanen er vedtaget. Syddjurs Kommune er påtaleberettiget. 2) Dok. om afskærmning af parkeringsarealer mv....afl yses Dokumentets bestemmelser er i strid med lokalplanen. Århus Amtskommune er påtaleberettiget (Syddjurs Kommune har sandsynligvis overtaget denne påtaleret). 3) dok. om forsynings-/ afl øbsledninger....afl yses ikke Matr.nr. 3f Skørring By, Skørring. 1) Dok om forbud mod oplag, ophugning, maskiner, støj og ildelugt mv....afl yses Dokumentets bestemmelser er ikke i strid med bestemmelserne i lokalplanen, men bestemmelserne er overfl ødige, når lokalplanen er vedtaget. Syddjurs Kommune er påtaleberettiget. 2) Dok. om afskærmning af parkeringsarealer mv....afl yses Dokumentets bestemmelser er i strid med lokalplanen. Århus Amtskommune er påtaleberettiget (Syddjurs Kommune har sandsynligvis overtaget denne påtaleret). 3) dok. om forsynings-/ afl øbsledninger....afl yses ikke Matr.nr. 4aa Skørring By, Skørring. 1) Dok om færdselsret mv....afl yses ikke 2) Dok om færdselsret mv....afl yses ikke 3) Dok om at ejeren forpligter sig til ingensinde at hindre vandets frie løb i Skørring Å og til at fjerne alle hindringer....afl yses ikke 4) Dok om færdselsret mv....afl yses ikke 5) Dok om vej mv....afl yses ikke 9

14 Bestemmelser 6) Dok om ret til tilslutning til dæmningsanlæg hvis et sådan anlægges....afl yses ikke 7) Dok om færdselsret mv....afl yses ikke 8) Dok om færdselsret mv....afl yses ikke 9) Dok om bebyggelse, benyttelse mv....afl yses ikke 10) Dok om rørlægning af skelgrøft....afl yses ikke 11) Dok om færdselsret mv....afl yses ikke 12) Dok om forsynings-/afl øbsledninger mv....afl yses ikke 13) Overenskomst mellem ejerne af 5a og 12y ang. rørledning....afl yses ikke 14) Dok om forsynings-/afl øbsledninger mv....afl yses ikke 15) Dok om færdselsret mv....afl yses ikke 16) Dok om færdselsret mv....afl yses ikke 17) Dok om færdselsret mv....afl yses ikke 18) Dok om oversigt mv....afl yses ikke 19) Dok om byggelinier mv....afl yses ikke 20) Dok om oversigt mv....afl yses ikke 21) Dok om færdselsret mv....afl yses ikke 22) Dok om betingelser ved opførelse af silo....afl yses ikke 23) Dok om jordkabler mv...afl yses ikke 10

15 Bestemmelser 24) Dok om jordkabler....afl yses ikke 25) Dok om forsynings-/afl øbsledninger mv....aflyses ikke 26) Dekl. med Jydsk Telefon A/S ang. kabler....afl yses ikke Der skal tinglyses en aftale om vejret fra Jomfru Gundersvej over matr. nr. 4aa, Skørring by, Skørring. Oplysning om tinglysning skal tilgå kommunen som forudsætning for beslutning om lokalplanens endelige vedtagelse Ejere og bygherrer og deres rådgivere bør sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, forinden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om el-, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. LOKALPLANENS TILVEJEBRINGELSE Denne lokalplan er udarbejdet i oktober 2010, i samarbejde med LIFA Plan Agraf. Byrådet har den x. x godkendt lokalplanen som forslag. Forslaget fremlægges i offentlig høring i perioden fra den x. x til den x. x I høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser. Lokalplanforslaget er offentligt bekendtgjort den x. x 2010 i Adresseavisen Syddjurs, der omdeles hver tirsdag til samtlige husstande i Syddjurs Kommune. Lokalplanforslaget er desuden offentligt bekendtgjort den x. x 2010 i Ebeltoft Folketidende, der omdeles hver onsdag til samtlige husstande i den sydøstlige del af Syddjurs Kommune. Samtidig med offentliggørelsen er forslaget fremsendt til ejere, lejere og brugere af ejendomme i og omkring lokalplanområdet samt en række myndigheder og foreninger m.fl. Lokalplanforslaget kan ses på i Syddjurs Kommunes borgerservicecentre og på kommunens hjemmeside på samt på Miljøministeriets portal for planlægning Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser skal være Syddjurs Kommune i hænde senest den x. x 2010, inden for åbningstiden. Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser kan sendes skriftligt med almindelig post til Syddjurs Kommunes hovedpostadresse: Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, eller med til kommunens -adresse: Herefter tager byrådet endelig stilling til lokalplanen og vurderer, om der skal ske ændringer som følge af de indkomne bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser, eller om forslaget skal vedtages endeligt uden ændringer. Når lokalplanen er vedtaget endeligt i byrådet, vil den endelige lokalplan være 11

16 Bestemmelser gældende fra og med den dato, hvor det offentliggøres i avisen. LOKALPLANFORSLAGETS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan, jf. planlovens 17, stk. 1. Der gælder efter Planloven et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Det midlertidige forbud gælder også bebyggelse og anvendelse der er i overensstemmelse med forslaget. Det skyldes, at forslaget kan blive ændret under processen. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunalbestyrelsen dog tage stillig til om en ejendom kan bebygges og udnyttes i overensstemmelse med forslaget. Dette forudsætter dog jf. 17 stk. 2 og 3 følgende: - At lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen. -At der ikke er tale om lokalplanpligtigt byggeri, -At miljøcenteret ikke har nedlagt veto og -At der ikke er tale om overførelse til byzone og sommerhusområde. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst i ét år. Skørring Mejeri set fra byens sydlige tilkørsel - Nørreled 12

17 Bestemmelser LOKALPLANBESTEMMELSER I henhold til Lov om Planlægning fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 FORMÅL Lokalplanens formål er: 1.1 at muliggøre etablering af boligområde; 1.2 at sikre en harmonisk indpasning af bebyggelsen i bymiljøet; 1.3 at sikre bebyggelsen passende friarealer; 1.4 at give mulighed for at ulovligt etableret bebyggelse kan lovliggøres med byggetilladelse i henhold til byggeloven. 2 OMRÅDE, ZONESTATUS OG BONUSVIRKNING 2.1 Lokalplanen udgør et areal på ca m 2 og omfatter følgende matrikler: 3d, 3f og 4aa Skørring by, Skørring. Lokalplanområdet justeres i forhold til resultatet af sag om berigtigelse af matrikelkort, herunder også sammenlægning af matriklerne 3d og 3f Skørring by, Skørring - jf. kortbilag Lokalplanens område er i landzone. 2.3 Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone jf. planlovens 35 stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Lokalplanens område må kun anvendes til boligformål for højst 20 boliger. 3.2 Ny bebyggelse skal opføres som etageboliger eller tæt/lav bebyggelse. 3.4 Der kan inden for lokalplanområdet opføres anlæg til områdets tekniske forsyning. 3.5 Det areal, som er markeret som grønt fri- og opholdsareal på kortbilag 2, må ikke bebygges. Her kan dog opstilles legeredskaber, bænke o.l. som understøtter anvendelsen. 3.6 Der må ikke ske udendørs oplagring 4 UDSTYKNING 4.1 Der kan ikke ske matrikulær udstykning. 13

18 Bestemmelser 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 5.1 Tilkørsel til området må kun ske som markeret på kortbilag Til hver bolig skal anlægges mindst 1 p-plads (fællesparkering). Såfremt p-pladser ikke anlægges som fællesparkering skal der etableres 1½ p- plads pr. bolig. 5.3 Tilkørsel og parkeringsanlæg mod det grønne friareal skal anlægges på jord eller med en belægning af grus, granitskærver eller lignende naturmaterialer. Overgangen mellem parkering og friareal skal beplantes med løvfældende træer og en egnstypisk busk-/hegnsbeplantning, der skærmer for indblik til parkeringspladsen fra syd - som vist på kortbilag Der udlægges privat fællesvej på matr.nr. 4aa Skørring by, Skørring jfr. tinglyste rettigheder. 5.5 Ovennævnte private fællesvej kan anlægges med en belægning af granitskærver eller asfalt. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1 Ny bebyggelse skal placeres indenfor de byggefelter, som er vist på kortbilag 2 til henholdsvis boliger og udhuse. 6.2 Der må kun etableres boliger inden for det byggefelt, som er markeret til boligbebyggelse på kortbilag Det byggefelt, som er markeret til garage og udhus på kortbilag 2, må kun anvendes til dette formål. 6.4 Bebyggelsesprocenten må højst udgøre 30 %. 6.5 Bebyggelse i byggefelt til boliger, omfattende bygningsafsnit 1a, 1b og 1d, må opføres i max 1½ etage og en max højde på 8,5m. Mindre bygningsdele som skorstene, ventilationsudkast, antenner, o.l. kan i begrænset omfang afvige fra den max højde. 6.6 Bebyggelse i byggefelt til boliger omfattende bygningsafsnit 1c, må opføres i max. 2½ etage og en max højde på 12,5m 6.7 Bebyggelse i byggefelt omfattende bygningsafsnit 2a og 2b må max opføres i en højde på 5m målt i forhold til et niveauplan svarende til terrænet mellem byggefelt til udhuse og byggefelt til boliger. Niveauplanet fastlægges af bygningsmyndigheden og højden måles til tagkip. 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7.1 Bebyggelse skal fremtræde med ydermur af røde eller gule teglsten eller som pudsede mure med malede eller kalkede overfl ader. Facader skal fremtræde i dæmpede farver som virker harmoniske i forhold til omgivelserne. 7.2 Mindre bygningsdele som kviste, karnapper m.v. kan desuden udføres i træ, stål, beton, glas, aluminium samt beklædes med zink eller kobber. 14

19 Bestemmelser 7.3 Større bygninger - bygningsafsnit 1A, 1B, 1C og 1D (jf. oversigtstegn. side 1) skal udføres med symmetrisk sadeltag med en hældning på mellem 25 og 45 grader. Mindre bygninger - bygningsafsnit 2A og 2B (jf. oversigtstegn. side 1) kan udføres med andre tagformer, men med en max taghældning på 15 grader. 7.4 Tage skal udføres med tegl- eller betontagsten, tagplader af fibercement (f.eks. eternit) i røde, gule, sorte eller grå farvenuancer eller som sort/ gråt listetækket tagpap. 7.5 Gelænder/rækværk ved altaner og trapper skal fremtræde let og gennemsigtlig og udføres i galvaniseret og pulverlakeret smedejern, galvaniseret stål, overfl adebehandlet aluminium, rustfri stål eller lignende. Gelænder og rækværk skal fremtræde i en hvid eller grålig nuance eller i sort. Frontafskærmning/værn kan udføres som balustre, som en beklædning med hærdet glas eller perforeret aluminiumsplade Håndlister kan udføres i hårdtræ. 7.6 Parabolantenner må ikke opsættes på bygninger. Parabolantenner skal placeres, så antennens højeste punkt ikke er højere end max 1,8 m over terræn. 7.7 Der må ikke opsættes nogen form for reklameskiltning inden for området. 8 UBEBYGGEDE AREALER 8.1 Ubenyttede arealer skal med beplantning eller belægning samt vedligeholdelse gives et ordentligt udseende. 8.2 Al hegning mod det åbne land skal ske med levende hegn. Der kan som supplement til levende hegn opsættes trådhegn på indersiden af hegnet af samme højde som det levende hegn, når det er fuldt udvokset. 8.3 Det fælles grønne friareal mod åen jfr. kortbilag 2 skal fremtræde med enggræs. Der skal etableres skærmende beplantning mod parkeringsarealet som vist på kortbilag 2. Beplantningen ske med egnstypiske buske og træer. 9 TERRÆNREGULERING 9.1 Der må foretages regulering af det naturlige terræn på højst +/- 0,5 m. 10 SERVITUTTER 10.1 Med lokalplanens endelige vedtagelse skal, med virkning for lokalplanens område, følgende servitutter ophæves, i henhold til Planlovens 15 stk.2, nr. 16: Dokument Dok. om afskærmning af parkeringsarealer m.v. 15

20 Bestemmelser Dokument Dok. om forbud mod oplag, ophugning, maskiner, støj og ildelugt m.v Øvrige private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planens bestemmelser. 11 TEKNISKE FORSYNINGER M.M Ledninger til el, telefon, fællesantenne o.l. skal fremføres som jordledninger Forsynings- og målerskabe til strømforsyning, telefon og kabel TV m.m. skal placeres i vejarealet med bagsiden i vejskel. Ved mere end ét skab, skal front og overside af skabene flugte. Skabe skal være ens, både hvad angår type, udformning og farve. 12 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING 12.1 Ubebyggede arealer skal med beplantning eller belægning jf. 8.1 være givet et ordentligt udseende Anlæggelse af parkeringspladser og skærmende beplantning i overgangen mellem parkeringsplads og det grønne friareal jf. 5 - som vist på kortbilag 2 - er en betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse. 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 13.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv en pligt til at udføre de anlæg med videre, der er indeholdt i planen Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen, kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Når en dispensation berører personer, foreninger mv. med interesse i sagen, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, førend dispensationen kan gives En bestemmelse i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt efter regler eller beslutninger efter 3 i Lov om Planlægning eller en aftale med en statslig eller regional myndighed, kan kun fraviges med miljøministerens henholdsvis den pågældende myndigheds samtykke Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bestemmelser i Byggeloven, Udstykningsloven og Planloven m.fl. 16

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo Lokalplan 360-72 Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo December 2014 Offentlig bekendtgørelsesdato: 20. december 2014 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN FOR NEDRIVNING AF SYGEPLEJEBOLIGER VED

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2 Lokalplan nr. 32 Kraftvarmeværk i Gørløse Kommuneplantillæg nr. 2 29.10.1997 SKÆVINGE KOMMUNE STEMPELMÆRKE RETTEN I HILLERØD N487186 21.01.98 10:50 OOO12OO.OO 718403 SK 01 LOKALPLAN NR. 32 FOR KRAFTVARMEVÆRK

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere