Version januar Forslag til lokalplan nr Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring"

Transkript

1 Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

2 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden Rønde Tlf Kontaktpersoner i Syddjurs Kommune: Planchef Mika Leth Pedersen Planlægger Gert Sandgaard Denne lokalplan kan ses og hentes på: eller på Lokalplanen er udarbejdet af: Planafdelingen i samarbejde med LIFA Plan Agraf Søren Frichs Vej 40G 8230 Åbyhøj Kortgrundlag: Matrikelkort og topografi skekort: KMS TK-kort: Kortcenter.dk Ortofotos: COWI HVAD ER EN LOKALPLAN? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne, erhvervslivet og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bl.a. bestemmelser for, - hvad området og bygningerne skal bruges til, - hvor og hvordan der skal bygges nyt, - hvilke bygninger der skal bevares, - hvordan nye veje stier og beplantning skal etableres, - hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Bestemmelserne, der er konkrete regler for hvordan området må anvendes fremover, og som er bindende for grundejeren og byrådet. Kortbilag, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel, og hvordan området skal disponeres. Kortbilagene hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende for grundejeren og byrådet. Øvrige bilag, der fx viser Erhvervskategorier, Støj fra erhverv, trafik eller vindmøller, parkeringsnormer, som uddyber eller illustrerer lokalplanene bestemmelser. Hvornår udarbejdes en lokalplan? Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone eller til sommerhusområde. Byrådet kan til enhver tid beslutte, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan skal forslaget i offentlig høring i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Når den offentlige høring er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan lokalplanen vedtages endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser, eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt lokalplanforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og vedtagelsen er offentlig bekendtgjort i avisen, er lokalplanen bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.

3 INDHOLD REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens område... 1 Lokalplanens baggrund... 2 Lokalplanens Indhold... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 5 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder... 8 Tilladelser eller dispensationer efter anden lovgivning... 8 Servitutter... 8 Lokalplanens tilvejebringelse Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger LOKALPLANBESTEMMELSER Formål Område, zonestatus og bonusvirkning Områdets anvendelse Udstykning Vej-, sti- og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Terrænregulering Servitutter Tekniske forsyninger m.m Forudsætninger for ibrugtagning Lokalplanens retsvirkninger VEDTAGELSESPÅTEGNINGER KORTBILAG KORTBILAG

4

5 Redegørelse REDEGØRELSE LOKALPLANENS OMRÅDE STØRRELSE OG BELIGGENHED Lokalplanområdet, der har en størrelse på ca m 2, ligger ved Nørreled ved indkørslen til Skørring fra syd, hvor den markante mejeribygning markerer ankomsten til Skørring. EJERFORHOLD Ejendommen har hidtil været anvendt på baggrund af gamle, mundtlige aftaler om adgangsforhold. Således skal garagerne i underetagen af udhusdelen nås over naboejendommen (de er udlejet til naboen) og tilkørslen til de nordlige boliger sker over matr. nr. 4aa, Skørring By, Skørring som har en anden ejer. Matriklen anvendes tillige som parkering for kirken. ANVENDELSE OG ZONESTATUS Området har tidligere været anvendt til mejeri. Denne funktion er ophørt for år tilbage, og ejendommen har siden bl.a. været anvendt til autoværksted, autoophug og boliger. Området ligger i landzone og skal forblive i landzone. 1D 1A 1B 1C 2B 2A EKSISTERENDE BEBYGGELSE OG ANLÆG Der er ved lokalplanens udarbejdelse to bygninger inden for lokalplanområdet. Den gamle mejeribygning består af en del mod syd på 689 m 2 med 124 m 2 kælder, der tidligere indeholdt selve mejeriet (1B og 1C) med tilhørende boliger (1D) samt en del mod nord på m 2, der tidligere indeholdt ostelager og nu er ombygget til boliger (1A). Bygningen er udført i teglsten og pudset. Der er ved lokalplanens udarbejdelse syv boliger på ejendommen: 5 boliger i bygning 1A og 2 boliger i bygning 1D. Mod øst ligger en bygning på 362 m 2 med 214 m 2 kælder som har indeholdt værksteder og nu fungerer som garage og udhus. Bygningen er af teglsten og pudset (2A og 2B). Oversigt over bygningsafsnit. Luftfoto med lokalplanafgrænsning 1

6 Redegørelse Tagene er dækket med sorte betontagsten. Ingen af bygningerne repræsenterer nogen særlig bevaringsværdi. TRAFIKALE FORHOLD Ejendommen har godkendt vejadgang/tilkørsel fra Nørreled. Som tidligere nævnt er der desuden gennem en årrække sket tilkørsel til ejendommen fra Jomfru Gundersvej via matr. nr. 4aa, Skørring by, Skørring. Der er indgået en bindende aftale med ejeren om vejret til denne tilkørsel. Der er ti eksisterende p-pladser og fem garager på ejendommen. LOKALPLANENS OMGIVELSER Mod vest og nord er lokalplanområdet omgivet af landsbyboliger. Mod øst ligger en ladebygning omgivet af åbent landskab. Mod syd grænser lokalplanen op til Rosenholm Å og arealerne omkring åen. Vest for Nørreled ligger en landbrugsejendom. Nord for lokalplanområdet dominerer Skørring Kirke. LOKALPLANENS BAGGRUND Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en lodsejer om at etablere boliger i Skørring Mejeri. Byrådet fi nder, at etablering af nye boliger i området vil medvirke til at sikre Skørrings udvikling samt udgøre et godt supplement til udbuddet af boliger i kommunen. De gamle mejeribygninger benyttes allerede i dag til boliger. Der har altid været tilknyttet to boliger til mejeriet, mens der senere er indrettet boliger i det gamle ostelager. Med bygningens renovering er der blevet mulighed for at indrette flere boliger i den Bebyggelsen set fra tilkørslen fra Nørreled 2

7 Redegørelse del af bygningen, som gennem en årrække har været ubenyttet. Ejendommen giver hermed plads for op til 20 boliger, hvilket vurderes til at være en større forandring for landsbysamfundet og derfor kræver, at der udarbejdes en lokalplan. I forbindelse med renoveringen af den gamle mejeri-bygning er der foretaget byggearbejde, som går ud over, hvad der kan ske uden byggetilladelse og udarbejdelse af lokalplan. Byggeriet er derfor stoppet af kommunens byggemyndighed. Følgende arbejder er gennemført uden den fornødne byggetilladelse: De to eksisterende lejligheder i bygning 1D er bygget om til fi re boliger. Der er tilføjet en ny adgangsvej til bygningen i form af en støbt betontrappe til de to taglejligheder samt tilføjet to kviste på henholdsvis den sydvendte og nordvendte facade. Bygningsafsnit 1B var den mest nedslidte og forsømte del af komplekset. Her var taget sunket sammen under en storm. I dette bygningsafsnit er facaden uden byggetilladelse tilført en gavl og bygningen har fået et nyt og ændret tag. Ved ændringen er taget hævet med ca.1,5 m til en taghøjde på 12,4m. Der åbnes herved mulighed for indretning af en ekstra bolig i tagetagen. Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur har på sit møde den besluttet, at der kan iværksættes et lokalplanarbejde med henblik på at lovliggøre byggeriet. Lokalplanen skal således gøre det muligt at lovliggøre det allerede etablerede og åbne for, at byggeriet kan færdiggøres og tages i brug. Endvidere skal lokalplanen fastlægge områdets fremtidige anvendelse og udnyttelse til bebyggelse og friarealer samt parkering og tilkørselsforhold. LOKALPLANENS INDHOLD ANVENDELSE Lokalplanen udlægger området til boligformål. Bygningsafsnit 1C før og under renovering Bygningsafsnit 1D før og under renovering 3

8 Redegørelse Der kan i området kun etableres boliger med tilhørende fællesanlæg. Areal, der ikke direkte udnyttes til boliger, skal anvendes som birum eller fællesanlæg for boligerne. Der kan på ejendommen højst etableres i alt 20 boliger. Boliger kan etableres som etageboliger med vandret lejlighedsskel. Den sydlige del af lokalplanens område ligger uden for kommuneplanens landsbyafgrænsning. Denne del af området udlægges til grønt friareal, som ikke må bebygges. BEBYGGELSE Lokalplanen fastsætter bestemmelser for fremtidigt byggeris placering og omfang. Disse bestemmelser skal sikre, at bebyggelse kan indpasses i landsbyens struktur. Lokalplanen giver mulighed for, at områdets eksisterende bygninger kan omdannes til boligformål. Der kan kun etableres bebyggelse inden for de eksisterende bygningers sokkel. Området med den eksisterende mejeribygning kan anvendes til boliger, mens området med det eksisterende værksted og garager kun må anvendes til garage, udhus og lignende og ikke kan anvendes til boliger. Lokalplanen indeholder bestemmelser om bebyggelsens udseende. Disse bestemmelser skal sikre, en vis ensartethed i ny bebyggelse og indpasning i landsbymiljøet. MATRIKEL OG UDSTYKNING I forbindelse med lokalplanlægningen er der igangsat en berigtigelse af matrikelkortet. Derved opnås både at ejendommens 2 matrikler sammenlægges og, at ejendomsgrænserne bliver i overensstemmelse med de faktiske brugsgrænser. Tilkørsel til området fra Jomfru Gundersvej 4

9 Redegørelse På matrikelkortet - kortbilag 1 er berigtigelsen anført. Berigtigelsen er under behandling. I forbindelse med lokalplanlægningen er der indgået en skriftlig aftale om vejret til ejendommen over matr.nr. 4aa Skørring by, Skørring. Vejretten sikrer en adgang fra Jomfru Gundersvej til den nordlige del af bebyggelsen, som hidtil har foregået ud fra meget gamle mundtlige aftaler. Det er en forudsætning for lokalplanens endelige vedtagelse, at denne aftale om vejret tinglyses. Der er desuden indgået en aftale med naboen - ejeren af matr.nr. 7a Skørring by, Skørring om, at denne har vejret og brugsret til garager i underetage af bygning 2a - se skitse side 1. Aftalerne sikrer, at lokalplanområdet kan anvendes som hidtil, og som lokalplanen giver mulighed for. HEGNING OG BEPLANTNING For at sikre tilpasning til natur, landskab og det bestående landsbymiljø indeholder lokalplanen krav om, at hegning skal foregå med levende hegn og, at det grønne friareal skal fremstå med enggræs og eventuelt egnstypiske henholdsvis buske og løvfældende træer. TRAFIK Lokalplanen fastlægger en tilkørsel fra Nørreled og en tilkørsel fra Jomfru Gundersvej. Overkørsel fra Nørreled kan anlægges i en bredde af max 6 m. Parkering på ejendommen skal overholde en mindste afstand fra overkørslen til Nørreled på 10 m. Tilkørsel fra Jomfru Gundersvej sker via matr.nr. 4aa, Skørring by, Skørring, idet aftale om vejret forudsættes tinglyst som forudsætning for lokalplanens endelige vedtagelse. I henhold til kommuneplanen skal der etableres mindst 1 parkeringsplads pr. bolig (fælles parkeringspladser). Til de eksisterende 7 boliger er der 10 p-pladser samt 5 tilgængelige garager. På kortbilag 2 er vist, hvor det er muligt at etablere nye p-pladser. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING NATURBESKYTTELSE OG KULTURMILJØ Lokalplanområdet er omfattet af beskyttelseslinier fra Skørring Kirke og Rosenholm Å. Åbeskyttelseslinien betyder, at der ikke må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet indenfor en afstand af 150 m fra vandløbet. Lokalplanen tillader ikke ny bebyggelse udenfor soklerne af eksisterende bebyggelse - svarende til lokalplanens byggefelter. På et areal, der af tidligere ejere og på baggrund af godkendelse fra myndigheder, har været anvendt både som tilog frakørselsareal for mejeriprodukter og opbevaringsareal for skrotbiler, tillader lokalplanen anvendelse til parkeringspladser og grønt fællesareal som vist på kortbilag 2. Natur- og miljømyndigheden har vurderet, at lokalplandispositionerne 5

10 Redegørelse kke kræver dispensation fra å-beskyttelseslinien, hvis tilkørsels- og parkeringsarealerne anlægges på jord eller grusbelægning, og hvis det grønne fællesareal fremstår som enggræs. Byggelinien har til formål at beskytte kirker, der ligger mere eller mindre åbent i landskabet mod, at der opføres bebyggelse på over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken. Den eksisterende mejeribygning har en større højde i den sydlige del. Med den nyopførte tagetage kommer bygningen her op i en højde på 12,4 m. Der er den meddelt dispensation fra kirkebyggelinien til denne bygningsdel. I sammenhæng hermed blev byggeriets betydning for indsigtsforholdene til kirken også vurderet og accepteret. KOMMUNEPLANEN Skørring indgår i Kommuneplanen for Rosenholm Kommune som afgrænset landsby. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen. Lokalplanens område omfatter en mindre del af ejendommen, som ligger uden for landsbyafgrænsningen. Denne del kan ikke bebygges og skal henligge som friareal. Etablering af nye bynære boliger i området vil understøtte kommuneplanens mål om udvikling i kommunens landsbyer. LOKALPLAN ELLER BYPLANVEDTÆGT Der er ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt for området. LANDZONETILLADELSE Lokalplanen er udformet, så den samtidigt erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone jf. planlovens 35 stk. 1, som kræves i forbindelse med byggeri og anlæg i landzone. Lokalplanområdet er omfattet af byggelinie fra Rosenhom Å 6

11 Bestemmelser MILJØFORHOLD JORDFORURENING Ejendommen matr. nr. 3d og 3f Skørring by Skørring har tidligere været kortlagt som forurenet med tungmetaller. I 2007 anmodede Syddjurs Kommune om, at der skete en ny vurdering af kortlægningsgrundlaget. Foranlediget heraf ophævede Region Midtjylland kortlægningen på vidensniveau 2 efter Lov om forurenet jord på ejendommen. Region Midtjylland anførte: Anledningen er at kortlægningskriterierne for udvalgte tungmetaller er hævet, fordi der er opnået ny viden om disse stoffers sundhedsskadelige virkning. Kortlægningsoplysningerne fjernes fra Kort og Matrikelstyrelsens register. Jorden på den nu tidligere kortlagte del af ejendommen betegnes herefter som lettere forurenet. Lettere forurenet jord udgør ikke en sundhedsmæssig risiko, hvis du følger vedlagte vejledning Gode råd til beboere på lettere forurenede grunde (bilag 1). De gode råd er relevante i det omfang, at der ikke er fast belægning på arealet. I bilag 2 er det kort beskrevet, hvad der forstås ved lettere forurenet jord. Nævnte bilag kan rekvireres ved henvendelse til Region Midtjylland. LOV OM MILJØVURDERING I henhold til 3 stk. 1, nr. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr af ) skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der i medfør af planloven tilvejebringes lokalplaner. Såfremt lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan skal der dog kun udarbejdes en miljøvurdering, hvis planen antages at have væsentlig indvirkning på miljøet, efter miljøvurderingslovens 4, stk. 3. Er planen omfattet af 3 og 4, skal der udarbejdes en miljøvurdering, hvis det antages at planen har væsentlig indvirkning på miljøet. Syddjurs Kommune har i en screening vurderet, at lokalplanen ikke vil medføre en væsentlig negativ indvirkning på miljøet i området. På den baggrund er der Skørring Kirke dominerer i bybilledet. 7

12 Redegørelse truffet afgørelse om, at der ikke er pligt til at foretage yderligere miljøvurdering. Screeningsresultatet kan ses ved henvendelse til kommunen. Afgørelsen om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering, kan påklages til Natur-og Miljøklagenævnet. Klagevejledning vil fremgå af annoncer i lokalaviserne Ebeltoft Følketidende og Adresseavisen Syddjurs i sammenhæng med lokalplanforslagets offentliggørelse. Der henvises endvidere til nævnets hjemmeside TEKNISK FORSYNING VAND Lokalplanområdet forsynes med vand fra Skørring Vandværk. VARME Lokalplanområdet varmeforsynes med individuel varmforsyning. SPILDEVAND Bebyggelse i lokalplanområdet skal tilsluttes offentlig kloak fastlagt i spildevandsplanen. som fælles regn- og spildevandsledninger. RENOVATION Renovation skal ske i henhold til kommunens /RenoDjurs til enhver tid gældende regulativ. TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Lokalplanens realisering er ikke afhængig af godkendelse fra andre myndigheder TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER EFTER ANDEN LOVGIVNING Natur- og miljømyndigheden har vurderet, at lokalplandispositionerne ikke kræver dispensation fra å-beskyttelseslinien, hvis tilkørsels- og parkeringsarealerne anlægges på jord eller grusbelægning og hvis det grønne fællesareal fremstår som enggræs. Med den foreliggende dispensation fra kirkebyggelinien kræver lokalplanens realisering ikke tilladelser eller dispensationer efter anden lovgivning. SERVITUTTER Private byggeservitutter og tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens indhold, fortrænges af lokalplanen i henhold til planlovens 18. Andre private servitutter kan eksproprieres efter planlovens 47, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen. 8

13 Bestemmelser Servitutredegørelse vedrørende forslag til lokalplan nr. 303 i Syddjurs Kommune Tinglyste servitutter lyst på: Matr.nr. 3d Skørring By, Skørring. 1) Dok om forbud mod oplag, ophugning, maskiner, støj og ildelugt mv.... afl yses Dokumentets bestemmelser er ikke i strid med bestemmelserne i lokalplanen, men bestemmelserne er overfl ødige, når lokalplanen er vedtaget. Syddjurs Kommune er påtaleberettiget. 2) Dok. om afskærmning af parkeringsarealer mv....afl yses Dokumentets bestemmelser er i strid med lokalplanen. Århus Amtskommune er påtaleberettiget (Syddjurs Kommune har sandsynligvis overtaget denne påtaleret). 3) dok. om forsynings-/ afl øbsledninger....afl yses ikke Matr.nr. 3f Skørring By, Skørring. 1) Dok om forbud mod oplag, ophugning, maskiner, støj og ildelugt mv....afl yses Dokumentets bestemmelser er ikke i strid med bestemmelserne i lokalplanen, men bestemmelserne er overfl ødige, når lokalplanen er vedtaget. Syddjurs Kommune er påtaleberettiget. 2) Dok. om afskærmning af parkeringsarealer mv....afl yses Dokumentets bestemmelser er i strid med lokalplanen. Århus Amtskommune er påtaleberettiget (Syddjurs Kommune har sandsynligvis overtaget denne påtaleret). 3) dok. om forsynings-/ afl øbsledninger....afl yses ikke Matr.nr. 4aa Skørring By, Skørring. 1) Dok om færdselsret mv....afl yses ikke 2) Dok om færdselsret mv....afl yses ikke 3) Dok om at ejeren forpligter sig til ingensinde at hindre vandets frie løb i Skørring Å og til at fjerne alle hindringer....afl yses ikke 4) Dok om færdselsret mv....afl yses ikke 5) Dok om vej mv....afl yses ikke 9

14 Bestemmelser 6) Dok om ret til tilslutning til dæmningsanlæg hvis et sådan anlægges....afl yses ikke 7) Dok om færdselsret mv....afl yses ikke 8) Dok om færdselsret mv....afl yses ikke 9) Dok om bebyggelse, benyttelse mv....afl yses ikke 10) Dok om rørlægning af skelgrøft....afl yses ikke 11) Dok om færdselsret mv....afl yses ikke 12) Dok om forsynings-/afl øbsledninger mv....afl yses ikke 13) Overenskomst mellem ejerne af 5a og 12y ang. rørledning....afl yses ikke 14) Dok om forsynings-/afl øbsledninger mv....afl yses ikke 15) Dok om færdselsret mv....afl yses ikke 16) Dok om færdselsret mv....afl yses ikke 17) Dok om færdselsret mv....afl yses ikke 18) Dok om oversigt mv....afl yses ikke 19) Dok om byggelinier mv....afl yses ikke 20) Dok om oversigt mv....afl yses ikke 21) Dok om færdselsret mv....afl yses ikke 22) Dok om betingelser ved opførelse af silo....afl yses ikke 23) Dok om jordkabler mv...afl yses ikke 10

15 Bestemmelser 24) Dok om jordkabler....afl yses ikke 25) Dok om forsynings-/afl øbsledninger mv....aflyses ikke 26) Dekl. med Jydsk Telefon A/S ang. kabler....afl yses ikke Der skal tinglyses en aftale om vejret fra Jomfru Gundersvej over matr. nr. 4aa, Skørring by, Skørring. Oplysning om tinglysning skal tilgå kommunen som forudsætning for beslutning om lokalplanens endelige vedtagelse Ejere og bygherrer og deres rådgivere bør sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, forinden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om el-, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. LOKALPLANENS TILVEJEBRINGELSE Denne lokalplan er udarbejdet i oktober 2010, i samarbejde med LIFA Plan Agraf. Byrådet har den x. x godkendt lokalplanen som forslag. Forslaget fremlægges i offentlig høring i perioden fra den x. x til den x. x I høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser. Lokalplanforslaget er offentligt bekendtgjort den x. x 2010 i Adresseavisen Syddjurs, der omdeles hver tirsdag til samtlige husstande i Syddjurs Kommune. Lokalplanforslaget er desuden offentligt bekendtgjort den x. x 2010 i Ebeltoft Folketidende, der omdeles hver onsdag til samtlige husstande i den sydøstlige del af Syddjurs Kommune. Samtidig med offentliggørelsen er forslaget fremsendt til ejere, lejere og brugere af ejendomme i og omkring lokalplanområdet samt en række myndigheder og foreninger m.fl. Lokalplanforslaget kan ses på i Syddjurs Kommunes borgerservicecentre og på kommunens hjemmeside på samt på Miljøministeriets portal for planlægning Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser skal være Syddjurs Kommune i hænde senest den x. x 2010, inden for åbningstiden. Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser kan sendes skriftligt med almindelig post til Syddjurs Kommunes hovedpostadresse: Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, eller med til kommunens -adresse: Herefter tager byrådet endelig stilling til lokalplanen og vurderer, om der skal ske ændringer som følge af de indkomne bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser, eller om forslaget skal vedtages endeligt uden ændringer. Når lokalplanen er vedtaget endeligt i byrådet, vil den endelige lokalplan være 11

16 Bestemmelser gældende fra og med den dato, hvor det offentliggøres i avisen. LOKALPLANFORSLAGETS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan, jf. planlovens 17, stk. 1. Der gælder efter Planloven et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Det midlertidige forbud gælder også bebyggelse og anvendelse der er i overensstemmelse med forslaget. Det skyldes, at forslaget kan blive ændret under processen. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunalbestyrelsen dog tage stillig til om en ejendom kan bebygges og udnyttes i overensstemmelse med forslaget. Dette forudsætter dog jf. 17 stk. 2 og 3 følgende: - At lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen. -At der ikke er tale om lokalplanpligtigt byggeri, -At miljøcenteret ikke har nedlagt veto og -At der ikke er tale om overførelse til byzone og sommerhusområde. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst i ét år. Skørring Mejeri set fra byens sydlige tilkørsel - Nørreled 12

17 Bestemmelser LOKALPLANBESTEMMELSER I henhold til Lov om Planlægning fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 FORMÅL Lokalplanens formål er: 1.1 at muliggøre etablering af boligområde; 1.2 at sikre en harmonisk indpasning af bebyggelsen i bymiljøet; 1.3 at sikre bebyggelsen passende friarealer; 1.4 at give mulighed for at ulovligt etableret bebyggelse kan lovliggøres med byggetilladelse i henhold til byggeloven. 2 OMRÅDE, ZONESTATUS OG BONUSVIRKNING 2.1 Lokalplanen udgør et areal på ca m 2 og omfatter følgende matrikler: 3d, 3f og 4aa Skørring by, Skørring. Lokalplanområdet justeres i forhold til resultatet af sag om berigtigelse af matrikelkort, herunder også sammenlægning af matriklerne 3d og 3f Skørring by, Skørring - jf. kortbilag Lokalplanens område er i landzone. 2.3 Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone jf. planlovens 35 stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Lokalplanens område må kun anvendes til boligformål for højst 20 boliger. 3.2 Ny bebyggelse skal opføres som etageboliger eller tæt/lav bebyggelse. 3.4 Der kan inden for lokalplanområdet opføres anlæg til områdets tekniske forsyning. 3.5 Det areal, som er markeret som grønt fri- og opholdsareal på kortbilag 2, må ikke bebygges. Her kan dog opstilles legeredskaber, bænke o.l. som understøtter anvendelsen. 3.6 Der må ikke ske udendørs oplagring 4 UDSTYKNING 4.1 Der kan ikke ske matrikulær udstykning. 13

18 Bestemmelser 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 5.1 Tilkørsel til området må kun ske som markeret på kortbilag Til hver bolig skal anlægges mindst 1 p-plads (fællesparkering). Såfremt p-pladser ikke anlægges som fællesparkering skal der etableres 1½ p- plads pr. bolig. 5.3 Tilkørsel og parkeringsanlæg mod det grønne friareal skal anlægges på jord eller med en belægning af grus, granitskærver eller lignende naturmaterialer. Overgangen mellem parkering og friareal skal beplantes med løvfældende træer og en egnstypisk busk-/hegnsbeplantning, der skærmer for indblik til parkeringspladsen fra syd - som vist på kortbilag Der udlægges privat fællesvej på matr.nr. 4aa Skørring by, Skørring jfr. tinglyste rettigheder. 5.5 Ovennævnte private fællesvej kan anlægges med en belægning af granitskærver eller asfalt. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1 Ny bebyggelse skal placeres indenfor de byggefelter, som er vist på kortbilag 2 til henholdsvis boliger og udhuse. 6.2 Der må kun etableres boliger inden for det byggefelt, som er markeret til boligbebyggelse på kortbilag Det byggefelt, som er markeret til garage og udhus på kortbilag 2, må kun anvendes til dette formål. 6.4 Bebyggelsesprocenten må højst udgøre 30 %. 6.5 Bebyggelse i byggefelt til boliger, omfattende bygningsafsnit 1a, 1b og 1d, må opføres i max 1½ etage og en max højde på 8,5m. Mindre bygningsdele som skorstene, ventilationsudkast, antenner, o.l. kan i begrænset omfang afvige fra den max højde. 6.6 Bebyggelse i byggefelt til boliger omfattende bygningsafsnit 1c, må opføres i max. 2½ etage og en max højde på 12,5m 6.7 Bebyggelse i byggefelt omfattende bygningsafsnit 2a og 2b må max opføres i en højde på 5m målt i forhold til et niveauplan svarende til terrænet mellem byggefelt til udhuse og byggefelt til boliger. Niveauplanet fastlægges af bygningsmyndigheden og højden måles til tagkip. 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7.1 Bebyggelse skal fremtræde med ydermur af røde eller gule teglsten eller som pudsede mure med malede eller kalkede overfl ader. Facader skal fremtræde i dæmpede farver som virker harmoniske i forhold til omgivelserne. 7.2 Mindre bygningsdele som kviste, karnapper m.v. kan desuden udføres i træ, stål, beton, glas, aluminium samt beklædes med zink eller kobber. 14

19 Bestemmelser 7.3 Større bygninger - bygningsafsnit 1A, 1B, 1C og 1D (jf. oversigtstegn. side 1) skal udføres med symmetrisk sadeltag med en hældning på mellem 25 og 45 grader. Mindre bygninger - bygningsafsnit 2A og 2B (jf. oversigtstegn. side 1) kan udføres med andre tagformer, men med en max taghældning på 15 grader. 7.4 Tage skal udføres med tegl- eller betontagsten, tagplader af fibercement (f.eks. eternit) i røde, gule, sorte eller grå farvenuancer eller som sort/ gråt listetækket tagpap. 7.5 Gelænder/rækværk ved altaner og trapper skal fremtræde let og gennemsigtlig og udføres i galvaniseret og pulverlakeret smedejern, galvaniseret stål, overfl adebehandlet aluminium, rustfri stål eller lignende. Gelænder og rækværk skal fremtræde i en hvid eller grålig nuance eller i sort. Frontafskærmning/værn kan udføres som balustre, som en beklædning med hærdet glas eller perforeret aluminiumsplade Håndlister kan udføres i hårdtræ. 7.6 Parabolantenner må ikke opsættes på bygninger. Parabolantenner skal placeres, så antennens højeste punkt ikke er højere end max 1,8 m over terræn. 7.7 Der må ikke opsættes nogen form for reklameskiltning inden for området. 8 UBEBYGGEDE AREALER 8.1 Ubenyttede arealer skal med beplantning eller belægning samt vedligeholdelse gives et ordentligt udseende. 8.2 Al hegning mod det åbne land skal ske med levende hegn. Der kan som supplement til levende hegn opsættes trådhegn på indersiden af hegnet af samme højde som det levende hegn, når det er fuldt udvokset. 8.3 Det fælles grønne friareal mod åen jfr. kortbilag 2 skal fremtræde med enggræs. Der skal etableres skærmende beplantning mod parkeringsarealet som vist på kortbilag 2. Beplantningen ske med egnstypiske buske og træer. 9 TERRÆNREGULERING 9.1 Der må foretages regulering af det naturlige terræn på højst +/- 0,5 m. 10 SERVITUTTER 10.1 Med lokalplanens endelige vedtagelse skal, med virkning for lokalplanens område, følgende servitutter ophæves, i henhold til Planlovens 15 stk.2, nr. 16: Dokument Dok. om afskærmning af parkeringsarealer m.v. 15

20 Bestemmelser Dokument Dok. om forbud mod oplag, ophugning, maskiner, støj og ildelugt m.v Øvrige private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planens bestemmelser. 11 TEKNISKE FORSYNINGER M.M Ledninger til el, telefon, fællesantenne o.l. skal fremføres som jordledninger Forsynings- og målerskabe til strømforsyning, telefon og kabel TV m.m. skal placeres i vejarealet med bagsiden i vejskel. Ved mere end ét skab, skal front og overside af skabene flugte. Skabe skal være ens, både hvad angår type, udformning og farve. 12 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING 12.1 Ubebyggede arealer skal med beplantning eller belægning jf. 8.1 være givet et ordentligt udseende Anlæggelse af parkeringspladser og skærmende beplantning i overgangen mellem parkeringsplads og det grønne friareal jf. 5 - som vist på kortbilag 2 - er en betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse. 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 13.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv en pligt til at udføre de anlæg med videre, der er indeholdt i planen Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen, kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Når en dispensation berører personer, foreninger mv. med interesse i sagen, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, førend dispensationen kan gives En bestemmelse i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt efter regler eller beslutninger efter 3 i Lov om Planlægning eller en aftale med en statslig eller regional myndighed, kan kun fraviges med miljøministerens henholdsvis den pågældende myndigheds samtykke Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bestemmelser i Byggeloven, Udstykningsloven og Planloven m.fl. 16

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 R I N G E L M O S E S K O V 3.12.R5 3.14.O3 Ny ramme E G E N S V I G Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Rekreativt område, Nappedam Bådehavn HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by Hvad er et Kommuneplantillæg? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedpostadresse:

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 Version 22.10.2015 6.14.O2 6.10.BE4 Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 til Syddjurs Kommuneplan 2013 For blandet bolig- og erhvervsområde i Koed Yderligere information kan fås hos: HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Version 16.03.2010 Hovedvejen Randersvej 3.E.1 12.12.R3 3.B.23 12.12.R9 Troldbækken 8.S.2 til Syddjurs Kommuneplan 2009 Forlystelsesparken Djurs Sommerland ved Nimtofte Yderligere information kan fås hos:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05 For Solgården i Strøby Egede FORSLAG Fremlagt i perioden 5. maj 30. juni 2014 Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-05 Solgården Strøby Egede Indledning Tillæg nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 Version 22.12.2015 Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Blandet bolig- og erhvervsområde i Basballe Yderligere information kan fås hos: HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? SYDDJURS

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr For et tæt-lav boligområde ved Jernbanegade i Engesvang by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et tæt-lav boligområde ved Jernbanegade i Engesvang by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 116 For et tæt-lav boligområde ved Jernbanegade i Engesvang by Ikast Kommune Ikast Kommune Plan- og bygningsafdelingen Rådhuset, Torvet l 7430 Ikast Lokalplan nr. 116 For et tæt- lav boligområde

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158)

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158) Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr. 1.2-21 (Lbn. 158) Nørre-Rangstrup kommune Teknisk Forvaltning Juni 2004 HVAD ER EN LOKALPLAN I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.6 Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke 2001 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS Anmelder: Vamdrup Kommune Idrætsvej 1 6580 Vamdrup tlf. 76 92 21 00 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS i. Lokalplan 56 For et område til offentlig formål

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Fladså Kommune Lokalplan nr. 2.B1.2 for Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Lokalplanforslaget vedtaget Lokalplanforslaget endeligt vedtaget Lokalplanen tinglyst 08.04.97 11.08.98 15.09.98 Matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere