Version januar Forslag til lokalplan nr Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring"

Transkript

1 Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

2 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden Rønde Tlf Kontaktpersoner i Syddjurs Kommune: Planchef Mika Leth Pedersen Planlægger Gert Sandgaard Denne lokalplan kan ses og hentes på: eller på Lokalplanen er udarbejdet af: Planafdelingen i samarbejde med LIFA Plan Agraf Søren Frichs Vej 40G 8230 Åbyhøj Kortgrundlag: Matrikelkort og topografi skekort: KMS TK-kort: Kortcenter.dk Ortofotos: COWI HVAD ER EN LOKALPLAN? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne, erhvervslivet og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bl.a. bestemmelser for, - hvad området og bygningerne skal bruges til, - hvor og hvordan der skal bygges nyt, - hvilke bygninger der skal bevares, - hvordan nye veje stier og beplantning skal etableres, - hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Bestemmelserne, der er konkrete regler for hvordan området må anvendes fremover, og som er bindende for grundejeren og byrådet. Kortbilag, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel, og hvordan området skal disponeres. Kortbilagene hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende for grundejeren og byrådet. Øvrige bilag, der fx viser Erhvervskategorier, Støj fra erhverv, trafik eller vindmøller, parkeringsnormer, som uddyber eller illustrerer lokalplanene bestemmelser. Hvornår udarbejdes en lokalplan? Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone eller til sommerhusområde. Byrådet kan til enhver tid beslutte, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan skal forslaget i offentlig høring i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Når den offentlige høring er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan lokalplanen vedtages endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser, eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt lokalplanforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og vedtagelsen er offentlig bekendtgjort i avisen, er lokalplanen bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.

3 INDHOLD REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens område... 1 Lokalplanens baggrund... 2 Lokalplanens Indhold... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 5 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder... 8 Tilladelser eller dispensationer efter anden lovgivning... 8 Servitutter... 8 Lokalplanens tilvejebringelse Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger LOKALPLANBESTEMMELSER Formål Område, zonestatus og bonusvirkning Områdets anvendelse Udstykning Vej-, sti- og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Terrænregulering Servitutter Tekniske forsyninger m.m Forudsætninger for ibrugtagning Lokalplanens retsvirkninger VEDTAGELSESPÅTEGNINGER KORTBILAG KORTBILAG

4

5 Redegørelse REDEGØRELSE LOKALPLANENS OMRÅDE STØRRELSE OG BELIGGENHED Lokalplanområdet, der har en størrelse på ca m 2, ligger ved Nørreled ved indkørslen til Skørring fra syd, hvor den markante mejeribygning markerer ankomsten til Skørring. EJERFORHOLD Ejendommen har hidtil været anvendt på baggrund af gamle, mundtlige aftaler om adgangsforhold. Således skal garagerne i underetagen af udhusdelen nås over naboejendommen (de er udlejet til naboen) og tilkørslen til de nordlige boliger sker over matr. nr. 4aa, Skørring By, Skørring som har en anden ejer. Matriklen anvendes tillige som parkering for kirken. ANVENDELSE OG ZONESTATUS Området har tidligere været anvendt til mejeri. Denne funktion er ophørt for år tilbage, og ejendommen har siden bl.a. været anvendt til autoværksted, autoophug og boliger. Området ligger i landzone og skal forblive i landzone. 1D 1A 1B 1C 2B 2A EKSISTERENDE BEBYGGELSE OG ANLÆG Der er ved lokalplanens udarbejdelse to bygninger inden for lokalplanområdet. Den gamle mejeribygning består af en del mod syd på 689 m 2 med 124 m 2 kælder, der tidligere indeholdt selve mejeriet (1B og 1C) med tilhørende boliger (1D) samt en del mod nord på m 2, der tidligere indeholdt ostelager og nu er ombygget til boliger (1A). Bygningen er udført i teglsten og pudset. Der er ved lokalplanens udarbejdelse syv boliger på ejendommen: 5 boliger i bygning 1A og 2 boliger i bygning 1D. Mod øst ligger en bygning på 362 m 2 med 214 m 2 kælder som har indeholdt værksteder og nu fungerer som garage og udhus. Bygningen er af teglsten og pudset (2A og 2B). Oversigt over bygningsafsnit. Luftfoto med lokalplanafgrænsning 1

6 Redegørelse Tagene er dækket med sorte betontagsten. Ingen af bygningerne repræsenterer nogen særlig bevaringsværdi. TRAFIKALE FORHOLD Ejendommen har godkendt vejadgang/tilkørsel fra Nørreled. Som tidligere nævnt er der desuden gennem en årrække sket tilkørsel til ejendommen fra Jomfru Gundersvej via matr. nr. 4aa, Skørring by, Skørring. Der er indgået en bindende aftale med ejeren om vejret til denne tilkørsel. Der er ti eksisterende p-pladser og fem garager på ejendommen. LOKALPLANENS OMGIVELSER Mod vest og nord er lokalplanområdet omgivet af landsbyboliger. Mod øst ligger en ladebygning omgivet af åbent landskab. Mod syd grænser lokalplanen op til Rosenholm Å og arealerne omkring åen. Vest for Nørreled ligger en landbrugsejendom. Nord for lokalplanområdet dominerer Skørring Kirke. LOKALPLANENS BAGGRUND Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en lodsejer om at etablere boliger i Skørring Mejeri. Byrådet fi nder, at etablering af nye boliger i området vil medvirke til at sikre Skørrings udvikling samt udgøre et godt supplement til udbuddet af boliger i kommunen. De gamle mejeribygninger benyttes allerede i dag til boliger. Der har altid været tilknyttet to boliger til mejeriet, mens der senere er indrettet boliger i det gamle ostelager. Med bygningens renovering er der blevet mulighed for at indrette flere boliger i den Bebyggelsen set fra tilkørslen fra Nørreled 2

7 Redegørelse del af bygningen, som gennem en årrække har været ubenyttet. Ejendommen giver hermed plads for op til 20 boliger, hvilket vurderes til at være en større forandring for landsbysamfundet og derfor kræver, at der udarbejdes en lokalplan. I forbindelse med renoveringen af den gamle mejeri-bygning er der foretaget byggearbejde, som går ud over, hvad der kan ske uden byggetilladelse og udarbejdelse af lokalplan. Byggeriet er derfor stoppet af kommunens byggemyndighed. Følgende arbejder er gennemført uden den fornødne byggetilladelse: De to eksisterende lejligheder i bygning 1D er bygget om til fi re boliger. Der er tilføjet en ny adgangsvej til bygningen i form af en støbt betontrappe til de to taglejligheder samt tilføjet to kviste på henholdsvis den sydvendte og nordvendte facade. Bygningsafsnit 1B var den mest nedslidte og forsømte del af komplekset. Her var taget sunket sammen under en storm. I dette bygningsafsnit er facaden uden byggetilladelse tilført en gavl og bygningen har fået et nyt og ændret tag. Ved ændringen er taget hævet med ca.1,5 m til en taghøjde på 12,4m. Der åbnes herved mulighed for indretning af en ekstra bolig i tagetagen. Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur har på sit møde den besluttet, at der kan iværksættes et lokalplanarbejde med henblik på at lovliggøre byggeriet. Lokalplanen skal således gøre det muligt at lovliggøre det allerede etablerede og åbne for, at byggeriet kan færdiggøres og tages i brug. Endvidere skal lokalplanen fastlægge områdets fremtidige anvendelse og udnyttelse til bebyggelse og friarealer samt parkering og tilkørselsforhold. LOKALPLANENS INDHOLD ANVENDELSE Lokalplanen udlægger området til boligformål. Bygningsafsnit 1C før og under renovering Bygningsafsnit 1D før og under renovering 3

8 Redegørelse Der kan i området kun etableres boliger med tilhørende fællesanlæg. Areal, der ikke direkte udnyttes til boliger, skal anvendes som birum eller fællesanlæg for boligerne. Der kan på ejendommen højst etableres i alt 20 boliger. Boliger kan etableres som etageboliger med vandret lejlighedsskel. Den sydlige del af lokalplanens område ligger uden for kommuneplanens landsbyafgrænsning. Denne del af området udlægges til grønt friareal, som ikke må bebygges. BEBYGGELSE Lokalplanen fastsætter bestemmelser for fremtidigt byggeris placering og omfang. Disse bestemmelser skal sikre, at bebyggelse kan indpasses i landsbyens struktur. Lokalplanen giver mulighed for, at områdets eksisterende bygninger kan omdannes til boligformål. Der kan kun etableres bebyggelse inden for de eksisterende bygningers sokkel. Området med den eksisterende mejeribygning kan anvendes til boliger, mens området med det eksisterende værksted og garager kun må anvendes til garage, udhus og lignende og ikke kan anvendes til boliger. Lokalplanen indeholder bestemmelser om bebyggelsens udseende. Disse bestemmelser skal sikre, en vis ensartethed i ny bebyggelse og indpasning i landsbymiljøet. MATRIKEL OG UDSTYKNING I forbindelse med lokalplanlægningen er der igangsat en berigtigelse af matrikelkortet. Derved opnås både at ejendommens 2 matrikler sammenlægges og, at ejendomsgrænserne bliver i overensstemmelse med de faktiske brugsgrænser. Tilkørsel til området fra Jomfru Gundersvej 4

9 Redegørelse På matrikelkortet - kortbilag 1 er berigtigelsen anført. Berigtigelsen er under behandling. I forbindelse med lokalplanlægningen er der indgået en skriftlig aftale om vejret til ejendommen over matr.nr. 4aa Skørring by, Skørring. Vejretten sikrer en adgang fra Jomfru Gundersvej til den nordlige del af bebyggelsen, som hidtil har foregået ud fra meget gamle mundtlige aftaler. Det er en forudsætning for lokalplanens endelige vedtagelse, at denne aftale om vejret tinglyses. Der er desuden indgået en aftale med naboen - ejeren af matr.nr. 7a Skørring by, Skørring om, at denne har vejret og brugsret til garager i underetage af bygning 2a - se skitse side 1. Aftalerne sikrer, at lokalplanområdet kan anvendes som hidtil, og som lokalplanen giver mulighed for. HEGNING OG BEPLANTNING For at sikre tilpasning til natur, landskab og det bestående landsbymiljø indeholder lokalplanen krav om, at hegning skal foregå med levende hegn og, at det grønne friareal skal fremstå med enggræs og eventuelt egnstypiske henholdsvis buske og løvfældende træer. TRAFIK Lokalplanen fastlægger en tilkørsel fra Nørreled og en tilkørsel fra Jomfru Gundersvej. Overkørsel fra Nørreled kan anlægges i en bredde af max 6 m. Parkering på ejendommen skal overholde en mindste afstand fra overkørslen til Nørreled på 10 m. Tilkørsel fra Jomfru Gundersvej sker via matr.nr. 4aa, Skørring by, Skørring, idet aftale om vejret forudsættes tinglyst som forudsætning for lokalplanens endelige vedtagelse. I henhold til kommuneplanen skal der etableres mindst 1 parkeringsplads pr. bolig (fælles parkeringspladser). Til de eksisterende 7 boliger er der 10 p-pladser samt 5 tilgængelige garager. På kortbilag 2 er vist, hvor det er muligt at etablere nye p-pladser. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING NATURBESKYTTELSE OG KULTURMILJØ Lokalplanområdet er omfattet af beskyttelseslinier fra Skørring Kirke og Rosenholm Å. Åbeskyttelseslinien betyder, at der ikke må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet indenfor en afstand af 150 m fra vandløbet. Lokalplanen tillader ikke ny bebyggelse udenfor soklerne af eksisterende bebyggelse - svarende til lokalplanens byggefelter. På et areal, der af tidligere ejere og på baggrund af godkendelse fra myndigheder, har været anvendt både som tilog frakørselsareal for mejeriprodukter og opbevaringsareal for skrotbiler, tillader lokalplanen anvendelse til parkeringspladser og grønt fællesareal som vist på kortbilag 2. Natur- og miljømyndigheden har vurderet, at lokalplandispositionerne 5

10 Redegørelse kke kræver dispensation fra å-beskyttelseslinien, hvis tilkørsels- og parkeringsarealerne anlægges på jord eller grusbelægning, og hvis det grønne fællesareal fremstår som enggræs. Byggelinien har til formål at beskytte kirker, der ligger mere eller mindre åbent i landskabet mod, at der opføres bebyggelse på over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken. Den eksisterende mejeribygning har en større højde i den sydlige del. Med den nyopførte tagetage kommer bygningen her op i en højde på 12,4 m. Der er den meddelt dispensation fra kirkebyggelinien til denne bygningsdel. I sammenhæng hermed blev byggeriets betydning for indsigtsforholdene til kirken også vurderet og accepteret. KOMMUNEPLANEN Skørring indgår i Kommuneplanen for Rosenholm Kommune som afgrænset landsby. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen. Lokalplanens område omfatter en mindre del af ejendommen, som ligger uden for landsbyafgrænsningen. Denne del kan ikke bebygges og skal henligge som friareal. Etablering af nye bynære boliger i området vil understøtte kommuneplanens mål om udvikling i kommunens landsbyer. LOKALPLAN ELLER BYPLANVEDTÆGT Der er ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt for området. LANDZONETILLADELSE Lokalplanen er udformet, så den samtidigt erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone jf. planlovens 35 stk. 1, som kræves i forbindelse med byggeri og anlæg i landzone. Lokalplanområdet er omfattet af byggelinie fra Rosenhom Å 6

11 Bestemmelser MILJØFORHOLD JORDFORURENING Ejendommen matr. nr. 3d og 3f Skørring by Skørring har tidligere været kortlagt som forurenet med tungmetaller. I 2007 anmodede Syddjurs Kommune om, at der skete en ny vurdering af kortlægningsgrundlaget. Foranlediget heraf ophævede Region Midtjylland kortlægningen på vidensniveau 2 efter Lov om forurenet jord på ejendommen. Region Midtjylland anførte: Anledningen er at kortlægningskriterierne for udvalgte tungmetaller er hævet, fordi der er opnået ny viden om disse stoffers sundhedsskadelige virkning. Kortlægningsoplysningerne fjernes fra Kort og Matrikelstyrelsens register. Jorden på den nu tidligere kortlagte del af ejendommen betegnes herefter som lettere forurenet. Lettere forurenet jord udgør ikke en sundhedsmæssig risiko, hvis du følger vedlagte vejledning Gode råd til beboere på lettere forurenede grunde (bilag 1). De gode råd er relevante i det omfang, at der ikke er fast belægning på arealet. I bilag 2 er det kort beskrevet, hvad der forstås ved lettere forurenet jord. Nævnte bilag kan rekvireres ved henvendelse til Region Midtjylland. LOV OM MILJØVURDERING I henhold til 3 stk. 1, nr. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr af ) skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der i medfør af planloven tilvejebringes lokalplaner. Såfremt lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan skal der dog kun udarbejdes en miljøvurdering, hvis planen antages at have væsentlig indvirkning på miljøet, efter miljøvurderingslovens 4, stk. 3. Er planen omfattet af 3 og 4, skal der udarbejdes en miljøvurdering, hvis det antages at planen har væsentlig indvirkning på miljøet. Syddjurs Kommune har i en screening vurderet, at lokalplanen ikke vil medføre en væsentlig negativ indvirkning på miljøet i området. På den baggrund er der Skørring Kirke dominerer i bybilledet. 7

12 Redegørelse truffet afgørelse om, at der ikke er pligt til at foretage yderligere miljøvurdering. Screeningsresultatet kan ses ved henvendelse til kommunen. Afgørelsen om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering, kan påklages til Natur-og Miljøklagenævnet. Klagevejledning vil fremgå af annoncer i lokalaviserne Ebeltoft Følketidende og Adresseavisen Syddjurs i sammenhæng med lokalplanforslagets offentliggørelse. Der henvises endvidere til nævnets hjemmeside TEKNISK FORSYNING VAND Lokalplanområdet forsynes med vand fra Skørring Vandværk. VARME Lokalplanområdet varmeforsynes med individuel varmforsyning. SPILDEVAND Bebyggelse i lokalplanområdet skal tilsluttes offentlig kloak fastlagt i spildevandsplanen. som fælles regn- og spildevandsledninger. RENOVATION Renovation skal ske i henhold til kommunens /RenoDjurs til enhver tid gældende regulativ. TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Lokalplanens realisering er ikke afhængig af godkendelse fra andre myndigheder TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER EFTER ANDEN LOVGIVNING Natur- og miljømyndigheden har vurderet, at lokalplandispositionerne ikke kræver dispensation fra å-beskyttelseslinien, hvis tilkørsels- og parkeringsarealerne anlægges på jord eller grusbelægning og hvis det grønne fællesareal fremstår som enggræs. Med den foreliggende dispensation fra kirkebyggelinien kræver lokalplanens realisering ikke tilladelser eller dispensationer efter anden lovgivning. SERVITUTTER Private byggeservitutter og tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens indhold, fortrænges af lokalplanen i henhold til planlovens 18. Andre private servitutter kan eksproprieres efter planlovens 47, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen. 8

13 Bestemmelser Servitutredegørelse vedrørende forslag til lokalplan nr. 303 i Syddjurs Kommune Tinglyste servitutter lyst på: Matr.nr. 3d Skørring By, Skørring. 1) Dok om forbud mod oplag, ophugning, maskiner, støj og ildelugt mv.... afl yses Dokumentets bestemmelser er ikke i strid med bestemmelserne i lokalplanen, men bestemmelserne er overfl ødige, når lokalplanen er vedtaget. Syddjurs Kommune er påtaleberettiget. 2) Dok. om afskærmning af parkeringsarealer mv....afl yses Dokumentets bestemmelser er i strid med lokalplanen. Århus Amtskommune er påtaleberettiget (Syddjurs Kommune har sandsynligvis overtaget denne påtaleret). 3) dok. om forsynings-/ afl øbsledninger....afl yses ikke Matr.nr. 3f Skørring By, Skørring. 1) Dok om forbud mod oplag, ophugning, maskiner, støj og ildelugt mv....afl yses Dokumentets bestemmelser er ikke i strid med bestemmelserne i lokalplanen, men bestemmelserne er overfl ødige, når lokalplanen er vedtaget. Syddjurs Kommune er påtaleberettiget. 2) Dok. om afskærmning af parkeringsarealer mv....afl yses Dokumentets bestemmelser er i strid med lokalplanen. Århus Amtskommune er påtaleberettiget (Syddjurs Kommune har sandsynligvis overtaget denne påtaleret). 3) dok. om forsynings-/ afl øbsledninger....afl yses ikke Matr.nr. 4aa Skørring By, Skørring. 1) Dok om færdselsret mv....afl yses ikke 2) Dok om færdselsret mv....afl yses ikke 3) Dok om at ejeren forpligter sig til ingensinde at hindre vandets frie løb i Skørring Å og til at fjerne alle hindringer....afl yses ikke 4) Dok om færdselsret mv....afl yses ikke 5) Dok om vej mv....afl yses ikke 9

14 Bestemmelser 6) Dok om ret til tilslutning til dæmningsanlæg hvis et sådan anlægges....afl yses ikke 7) Dok om færdselsret mv....afl yses ikke 8) Dok om færdselsret mv....afl yses ikke 9) Dok om bebyggelse, benyttelse mv....afl yses ikke 10) Dok om rørlægning af skelgrøft....afl yses ikke 11) Dok om færdselsret mv....afl yses ikke 12) Dok om forsynings-/afl øbsledninger mv....afl yses ikke 13) Overenskomst mellem ejerne af 5a og 12y ang. rørledning....afl yses ikke 14) Dok om forsynings-/afl øbsledninger mv....afl yses ikke 15) Dok om færdselsret mv....afl yses ikke 16) Dok om færdselsret mv....afl yses ikke 17) Dok om færdselsret mv....afl yses ikke 18) Dok om oversigt mv....afl yses ikke 19) Dok om byggelinier mv....afl yses ikke 20) Dok om oversigt mv....afl yses ikke 21) Dok om færdselsret mv....afl yses ikke 22) Dok om betingelser ved opførelse af silo....afl yses ikke 23) Dok om jordkabler mv...afl yses ikke 10

15 Bestemmelser 24) Dok om jordkabler....afl yses ikke 25) Dok om forsynings-/afl øbsledninger mv....aflyses ikke 26) Dekl. med Jydsk Telefon A/S ang. kabler....afl yses ikke Der skal tinglyses en aftale om vejret fra Jomfru Gundersvej over matr. nr. 4aa, Skørring by, Skørring. Oplysning om tinglysning skal tilgå kommunen som forudsætning for beslutning om lokalplanens endelige vedtagelse Ejere og bygherrer og deres rådgivere bør sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, forinden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om el-, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. LOKALPLANENS TILVEJEBRINGELSE Denne lokalplan er udarbejdet i oktober 2010, i samarbejde med LIFA Plan Agraf. Byrådet har den x. x godkendt lokalplanen som forslag. Forslaget fremlægges i offentlig høring i perioden fra den x. x til den x. x I høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser. Lokalplanforslaget er offentligt bekendtgjort den x. x 2010 i Adresseavisen Syddjurs, der omdeles hver tirsdag til samtlige husstande i Syddjurs Kommune. Lokalplanforslaget er desuden offentligt bekendtgjort den x. x 2010 i Ebeltoft Folketidende, der omdeles hver onsdag til samtlige husstande i den sydøstlige del af Syddjurs Kommune. Samtidig med offentliggørelsen er forslaget fremsendt til ejere, lejere og brugere af ejendomme i og omkring lokalplanområdet samt en række myndigheder og foreninger m.fl. Lokalplanforslaget kan ses på i Syddjurs Kommunes borgerservicecentre og på kommunens hjemmeside på samt på Miljøministeriets portal for planlægning Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser skal være Syddjurs Kommune i hænde senest den x. x 2010, inden for åbningstiden. Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser kan sendes skriftligt med almindelig post til Syddjurs Kommunes hovedpostadresse: Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, eller med til kommunens -adresse: Herefter tager byrådet endelig stilling til lokalplanen og vurderer, om der skal ske ændringer som følge af de indkomne bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser, eller om forslaget skal vedtages endeligt uden ændringer. Når lokalplanen er vedtaget endeligt i byrådet, vil den endelige lokalplan være 11

16 Bestemmelser gældende fra og med den dato, hvor det offentliggøres i avisen. LOKALPLANFORSLAGETS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan, jf. planlovens 17, stk. 1. Der gælder efter Planloven et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Det midlertidige forbud gælder også bebyggelse og anvendelse der er i overensstemmelse med forslaget. Det skyldes, at forslaget kan blive ændret under processen. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunalbestyrelsen dog tage stillig til om en ejendom kan bebygges og udnyttes i overensstemmelse med forslaget. Dette forudsætter dog jf. 17 stk. 2 og 3 følgende: - At lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen. -At der ikke er tale om lokalplanpligtigt byggeri, -At miljøcenteret ikke har nedlagt veto og -At der ikke er tale om overførelse til byzone og sommerhusområde. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst i ét år. Skørring Mejeri set fra byens sydlige tilkørsel - Nørreled 12

17 Bestemmelser LOKALPLANBESTEMMELSER I henhold til Lov om Planlægning fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 FORMÅL Lokalplanens formål er: 1.1 at muliggøre etablering af boligområde; 1.2 at sikre en harmonisk indpasning af bebyggelsen i bymiljøet; 1.3 at sikre bebyggelsen passende friarealer; 1.4 at give mulighed for at ulovligt etableret bebyggelse kan lovliggøres med byggetilladelse i henhold til byggeloven. 2 OMRÅDE, ZONESTATUS OG BONUSVIRKNING 2.1 Lokalplanen udgør et areal på ca m 2 og omfatter følgende matrikler: 3d, 3f og 4aa Skørring by, Skørring. Lokalplanområdet justeres i forhold til resultatet af sag om berigtigelse af matrikelkort, herunder også sammenlægning af matriklerne 3d og 3f Skørring by, Skørring - jf. kortbilag Lokalplanens område er i landzone. 2.3 Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone jf. planlovens 35 stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Lokalplanens område må kun anvendes til boligformål for højst 20 boliger. 3.2 Ny bebyggelse skal opføres som etageboliger eller tæt/lav bebyggelse. 3.4 Der kan inden for lokalplanområdet opføres anlæg til områdets tekniske forsyning. 3.5 Det areal, som er markeret som grønt fri- og opholdsareal på kortbilag 2, må ikke bebygges. Her kan dog opstilles legeredskaber, bænke o.l. som understøtter anvendelsen. 3.6 Der må ikke ske udendørs oplagring 4 UDSTYKNING 4.1 Der kan ikke ske matrikulær udstykning. 13

18 Bestemmelser 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 5.1 Tilkørsel til området må kun ske som markeret på kortbilag Til hver bolig skal anlægges mindst 1 p-plads (fællesparkering). Såfremt p-pladser ikke anlægges som fællesparkering skal der etableres 1½ p- plads pr. bolig. 5.3 Tilkørsel og parkeringsanlæg mod det grønne friareal skal anlægges på jord eller med en belægning af grus, granitskærver eller lignende naturmaterialer. Overgangen mellem parkering og friareal skal beplantes med løvfældende træer og en egnstypisk busk-/hegnsbeplantning, der skærmer for indblik til parkeringspladsen fra syd - som vist på kortbilag Der udlægges privat fællesvej på matr.nr. 4aa Skørring by, Skørring jfr. tinglyste rettigheder. 5.5 Ovennævnte private fællesvej kan anlægges med en belægning af granitskærver eller asfalt. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1 Ny bebyggelse skal placeres indenfor de byggefelter, som er vist på kortbilag 2 til henholdsvis boliger og udhuse. 6.2 Der må kun etableres boliger inden for det byggefelt, som er markeret til boligbebyggelse på kortbilag Det byggefelt, som er markeret til garage og udhus på kortbilag 2, må kun anvendes til dette formål. 6.4 Bebyggelsesprocenten må højst udgøre 30 %. 6.5 Bebyggelse i byggefelt til boliger, omfattende bygningsafsnit 1a, 1b og 1d, må opføres i max 1½ etage og en max højde på 8,5m. Mindre bygningsdele som skorstene, ventilationsudkast, antenner, o.l. kan i begrænset omfang afvige fra den max højde. 6.6 Bebyggelse i byggefelt til boliger omfattende bygningsafsnit 1c, må opføres i max. 2½ etage og en max højde på 12,5m 6.7 Bebyggelse i byggefelt omfattende bygningsafsnit 2a og 2b må max opføres i en højde på 5m målt i forhold til et niveauplan svarende til terrænet mellem byggefelt til udhuse og byggefelt til boliger. Niveauplanet fastlægges af bygningsmyndigheden og højden måles til tagkip. 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7.1 Bebyggelse skal fremtræde med ydermur af røde eller gule teglsten eller som pudsede mure med malede eller kalkede overfl ader. Facader skal fremtræde i dæmpede farver som virker harmoniske i forhold til omgivelserne. 7.2 Mindre bygningsdele som kviste, karnapper m.v. kan desuden udføres i træ, stål, beton, glas, aluminium samt beklædes med zink eller kobber. 14

19 Bestemmelser 7.3 Større bygninger - bygningsafsnit 1A, 1B, 1C og 1D (jf. oversigtstegn. side 1) skal udføres med symmetrisk sadeltag med en hældning på mellem 25 og 45 grader. Mindre bygninger - bygningsafsnit 2A og 2B (jf. oversigtstegn. side 1) kan udføres med andre tagformer, men med en max taghældning på 15 grader. 7.4 Tage skal udføres med tegl- eller betontagsten, tagplader af fibercement (f.eks. eternit) i røde, gule, sorte eller grå farvenuancer eller som sort/ gråt listetækket tagpap. 7.5 Gelænder/rækværk ved altaner og trapper skal fremtræde let og gennemsigtlig og udføres i galvaniseret og pulverlakeret smedejern, galvaniseret stål, overfl adebehandlet aluminium, rustfri stål eller lignende. Gelænder og rækværk skal fremtræde i en hvid eller grålig nuance eller i sort. Frontafskærmning/værn kan udføres som balustre, som en beklædning med hærdet glas eller perforeret aluminiumsplade Håndlister kan udføres i hårdtræ. 7.6 Parabolantenner må ikke opsættes på bygninger. Parabolantenner skal placeres, så antennens højeste punkt ikke er højere end max 1,8 m over terræn. 7.7 Der må ikke opsættes nogen form for reklameskiltning inden for området. 8 UBEBYGGEDE AREALER 8.1 Ubenyttede arealer skal med beplantning eller belægning samt vedligeholdelse gives et ordentligt udseende. 8.2 Al hegning mod det åbne land skal ske med levende hegn. Der kan som supplement til levende hegn opsættes trådhegn på indersiden af hegnet af samme højde som det levende hegn, når det er fuldt udvokset. 8.3 Det fælles grønne friareal mod åen jfr. kortbilag 2 skal fremtræde med enggræs. Der skal etableres skærmende beplantning mod parkeringsarealet som vist på kortbilag 2. Beplantningen ske med egnstypiske buske og træer. 9 TERRÆNREGULERING 9.1 Der må foretages regulering af det naturlige terræn på højst +/- 0,5 m. 10 SERVITUTTER 10.1 Med lokalplanens endelige vedtagelse skal, med virkning for lokalplanens område, følgende servitutter ophæves, i henhold til Planlovens 15 stk.2, nr. 16: Dokument Dok. om afskærmning af parkeringsarealer m.v. 15

20 Bestemmelser Dokument Dok. om forbud mod oplag, ophugning, maskiner, støj og ildelugt m.v Øvrige private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planens bestemmelser. 11 TEKNISKE FORSYNINGER M.M Ledninger til el, telefon, fællesantenne o.l. skal fremføres som jordledninger Forsynings- og målerskabe til strømforsyning, telefon og kabel TV m.m. skal placeres i vejarealet med bagsiden i vejskel. Ved mere end ét skab, skal front og overside af skabene flugte. Skabe skal være ens, både hvad angår type, udformning og farve. 12 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING 12.1 Ubebyggede arealer skal med beplantning eller belægning jf. 8.1 være givet et ordentligt udseende Anlæggelse af parkeringspladser og skærmende beplantning i overgangen mellem parkeringsplads og det grønne friareal jf. 5 - som vist på kortbilag 2 - er en betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse. 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 13.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv en pligt til at udføre de anlæg med videre, der er indeholdt i planen Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen, kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Når en dispensation berører personer, foreninger mv. med interesse i sagen, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, førend dispensationen kan gives En bestemmelse i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt efter regler eller beslutninger efter 3 i Lov om Planlægning eller en aftale med en statslig eller regional myndighed, kan kun fraviges med miljøministerens henholdsvis den pågældende myndigheds samtykke Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bestemmelser i Byggeloven, Udstykningsloven og Planloven m.fl. 16

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-060 BOLIER O ERHVERV MV. RYESADE VESTBYEN AALBOR KOMMUNE TEKNIK- O MILJØFORVALTNINEN AUUST 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Stevns Kommune Lokalplan 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 endeligt vedtaget

Læs mere