Område nr. 189, Ertholmene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Område nr. 189, Ertholmene"

Transkript

1 Idefase vedrørende vand- og naturplaner 2007 Område nr. 189, Ertholmene (EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 79, EF-habitatsområde nr. 210, Ramsarområde nr. 26) Den private forening Christiansøs Naturvidenskabelige Feltstation (CHNF) har med interesse læst høringsmaterialet og basisanalysen. CHNF lægger stor vægt på at den kommende naturplan for området bliver en effektiv køreplan for de myndigheder, som fremover skal sikre, at naturen i området bevares og forbedres i overensstemmelse med de internationale og nationale forpligtelser, der gælder for området. Udpegningsgrundlag Under udpegningningsgrundlaget for EF-habitatsdirektivet hører den marine naturtype 1170 (rev) og de terrestiske naturtyper 1230 (klipper ved kysten), 1330 (strandenge), 3150 (næringsrige søer og damme) og 8220 (indlandsklipper). Under EF-fuglebeskyttelsesdirektivet er Alk og Lomvie udpeget (begge på Rødlisten). Desuden rummer Ertholmene værdifulde forekomster af Grønbroget Tudse (Bilag IV-art, rødlistet), Grøn Frø/Latterfrø (Bilag V-art, rødlistet), Karmindompap (rødlistet), Skærpiber (rødlistet) og de gullistede arter Stormmåge, Skrubtudse og Lille Vandsalamander. Området huser tillige en af Danmarks største ederfuglekolonier, en af de største sølvmågekolonier og halvdelen af den danske bestand af Baltisk Sildemåge. Status I basisanalysen er sammenstillet en del materiale, primært omkring marine naturtyper (1170 rev). For de terrestiske naturtyper findes der stort set intet materiale, jf. nedenstående tabel. CHNF skal venligst gøre opmærksom på, at der også savnes oplysninger om andre væsentlige og værdifulde forekomster i området.

2 Terrestiske naturtyper på Ertholmene (område 189) Skemaets opbygning er taget fra Kriterier for gunstig bevaringsstatus Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. Faglig rapport fra DMU, nr. 457, 3. udgave, Egenskab Målbar enhed Klipper ved kysten Strandenge Næringsrige søer og damme Indlandsklipper Areal Areal* 14,6 ha 0,04 ha 0,11 ha 3,13 ha Naturligt lavt næringsstofniveau Kvælstofdeposition (kg N/ha/år) ikke undersøgt ikke undersøgt ikke undersøgt (P) Naturlige kårfaktorer Afstand (m) til nærmeste areal med pesticid anvendelse og gødskning ikke undersøgt ikke undersøgt ikke undersøgt (P) Naturlig erosions- og sedimentsdynamik Kystsikringsanlæg mv med påvirkning af lokalitetens fysiske forhold ikke undersøgt Dækningsgrad af vegetation af højde 1m ikke undersøgt Lav, lysåben vegetation Artsammensætning af planter Afvigelse af pågældende naturtypes sammensætning i referencetilstanden ikke undersøgt ikke undersøgt ikke undersøgt Bestand af karakteristiske arter Bestandsindex for hver tilstedeværende, karakteristiske art ikke undersøgt ikke undersøgt ikke undersøgt ikke undersøgt (P) Hydrologi Arealandel udsat for oversvømmelse af havet ikke undersøgt Surhedsgrad ph ikke undersøgt ikke undersøgt Ledningsevne Ledningsevne (mikrosiemens) ikke undersøgt * areal iht. Basisanalysen Naturtypen 2130 Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) er opført i basisanalysen for Ertholmene, men findes ikke i området.

3 Status, fortsat Fugle Alk og Lomvie er som de eneste fuglearter medtaget i udpegningsgrundlaget; begge arter er på rødlisten. Lomvierne yngler i Danmark kun på Ertholmene (Græsholmen). Lomvierne indvandrede i 1920 erne, og siden er bestanden steget til de nuværende omkring 2600 par (se figur 1). De ynglende Lomvier begynder at dukke op i området allerede i decemberjanuar og forlader det i juli. Ud over de lokale ynglefugle opholder der sig mange fugle fra andre baltiske kolonier i perioden marts-juli, især ikkeynglende ungfugle. Ynglebestanden udgør omkring 16 % af den samlede baltiske bestand, der er ret isoleret fra de nordatlantiske bestande. Alkene yngler i Danmark på Ertholmene (Græsholmen), og i de senere år også på Nordbornholm (Hammeren), hvor der findes omkring 30 par. De bornholmske ynglefugle er i høj grad indvandret fra Græsholmen. Alkene har ynglet på Græsholmen i hvert fald siden 1920 erne. Bestanden har undergået en del forandringer, men er siden 1970 erne vokset konstant og tæller nu små 1000 par (se figur 2). De ynglende Alke begynder at dukke op i området i februar-marts og forlader det i juli-august. Ud over de lokale ynglefugle opholder der sig mange fugle fra andre baltiske kolonier i perioden marts-juli, især ikke-ynglende ungfugle. Ynglebestanden udgør omkring 6 % af den samlede baltiske bestand, der synes at være helt isoleret fra de nordatlantiske bestande. Antal par Antal par Antal rugende hunner Figur 1: Bestandsudvikling (antal par) hos Lomvie på Ertholmene siden Figur 2: Bestandsudvikling (antal par) hos Alk på Ertholmene siden Ederfugl - all Ederfugl og andre fugle Ertholmene huser en af landets største ederfuglekolonier. Områdets bestand steg frem til omkring 1992, hvor der rugede 3000 hunner. Siden er bestanden næsten halveret (se figur 3), og i 2007 rugede der kun 1650 hunner, svarende til omkring 7 % af den samlede danske ynglebestand. Ederfuglene ankommer til Ertholmene omkring februar, og de fleste er atter væk med udgangen af juni. Hele den baltiske bestand (hvortil Ederfuglene på Ertholmene hører) er i øjeblikket i betydelig tilbagegang Figur 3: Bestandsudvikling (rugende hunner) hos Ederfugl på Ertholmene siden Med omkring 8500 par huser Ertholmene endvidere en af Danmarks største sølvmågekolonier. Bestanden synes at være i svag tilbagegang i øjeblikket. Desuden huser Græsholmen 4-5 par af Baltisk Sildemåge (Larus fuscus fuscus). Sammen med det

4 samme antal par på Bornholm udgør disse fugle den samlede danske bestand af denne underart, som er i rivende tilbagegang. I 1950 erne ynglede der omkring 1200 par på Græsholmen. Af andre ynglefugle kan nævnes Stormmåge (60 par; gullistet), Karmindompap (rødlistet) og den uregelmæssigt ynglende Lundsanger (eneste regelmæssige yngleplads i Danmark) og Skærpiber (rødlistet). Alkenes, Lomviernes, Ederfuglenes og mågernes ynglepladser er omfattet af naturtyperne 1230 klipper ved kysten og 8220 indlandsklipper, som er en del af udpegningsgrundlaget for området. På CHNF s hjemmeside (www.chnf.dk/lister/yffugle_ chroe.html) ses mere om Ertholmenes ynglefugle. Naturtyperne 1330 (strandenge) og 3150 (næringsrige søer med flydeplanter) Ertholmene (her Christiansø og Frederiksø) rummer 16 småsøer, damme og større klippepytter (samlet areal: 2780 m 2 ) som falder ind under naturttyperne 1330 og 3150 i udpegningsgrundlaget for EF Habitatdirektivet. for bevarelse af Latterfrø/Grøn Frø: Artsdannelsen blandt komplekset af grønne frøer er ganske besynderligt og enestående i dyreverdenen. På Christiansø og visse steder på Bornholm findes der således specielle populationstyper, som hovedsageligt består af hunner af latterfrø og hanner af grøn frø. Når disse parrer sig med hinanden, opstår der igen i næste generation hunner af latterfrø og hanner af grøn frø. Sådanne populationer findes også på dele af den polske ø Wolin; derudover findes egentlige populationer af denne type ingen andre steder på Jorden. Danmark har derfor et særligt internationalt ansvar for bevarelse af denne usædvanlige populationstype. Bestanden af Grønbroget Tudse er tilsyneladende gået noget tilbage de senere år, men tæller dog stadig over 500 dyr. Marine pattedyr Spættet sæl er sjælden gæst i området, mens Gråsæl synes at blive mere almindelig (fx op til 3 dyr i 2007). Marsvin er ikke set i området i mere end 20 år. Trusler Disse søer mv. udgør ynglepladser for øernes padder: triploid Latterfrø/Grøn Frø (rødlistet), Grønbroget Tudse (rødlistet samt bilag IV-art), Skrubtudse (gullistet) og Lille Vandsalamander (gullistet). Bestanden af Latterfrø/Grøn Frø på Ertholmene er gået voldsomt tilbage siden midten af 1970 erne, hovedsageligt pga. misrøgt (blandt andet udsætning af ænder til jagtlige formål) af dens ynglesteder. Omkring midten af 1970 erne talte bestanden flere hundrede dyr, men i slutningen af 1990 erne vurderes der kun at være to (2!) hunner tilbage og vel omkring et halvt hundrede hanner. I de senere år er der sket en beskeden fremgang. Danmark har som det fremgår af nedenstående citat fra Rødliste 1997 et særligt internationalt ansvar Fugle Trusler mod Alk og Lomvie, mod områdets andre vigtige fugleforekomster, mod naturtyperne 1330 og 3150 (herunder padder) og andre terrestiske naturtyper ses i nedenstående skema. Enkelte punkter i skemaet skal uddybes her: Alk og lomvie; overfiskning af byttedyr: De to alkefuglearter lever hovedsageligt af stimefisken brisling. Ved hjælp af dataloggere, observationer mv. har CHNF kunnet indkredse de to alkefugles vigtigste fourageringsområde til et 650 km 2 stort havområde (se figur 4), hvoraf mindre end 1 % findes inden for Natura2000-områdets grænser. Om foråret (marts-juni) finder der et omfattende trawlfiskeri efter brisling sted inden for fuglenes fourageringsområde.

5 Alk, lomvie, ederfugl: Ud over fourageringsområdet bruger alkefuglene et 1,2 km 2 stort havområde rundt om Græsholmen (se figur 5) til sociale aktiviteter. Det samme område samt et 0,5 km 2 stort område langs kysten af Frederiksø og Christiansø bruges af Ederfugle i perioden februarjuni som fouragerings- og opholdssted. Inden for disse områder er der de senere år sket en stigning i trafikken af sejlbåde, kajakker og andre småfartøjer, bla. både fra opankrende krydstogtskibe. Figur 4: Alkefuglenes fourageringsområde i yngletiden (gult skraveret område). Den røde cirkel viser afgrænsningen af Natura2000-området. Figur 5: Det vigtige område for alkefuglenes sociale aktiviteter i perioden februar-august er vist med gul skravering. Grøn skravering viser vigtige fourageringsog opholdsområder for ynglende Ederfugle. Den tykke røde cirkel viser afgrænsningen af Natura2000-området, mens tynde røde linjer viser de nuværende områder med sejlforbud. Havet i øernes umiddelbare nærhed udgør Ederfuglenes fourageringsområde og er meget vigtigt for alkefuglenes sociale aktiviteter. Ertholmene, 24. april 2007

6 189 Ertholmene Trusler Tiltag Fugle Alk og Lomvie Overfiskning af byttedyr Alke og lomvier lever af brislinger, og Natura2000-området dækker < 1 % af fuglenes fourageringsområde i yngletiden. Om foråret foregår der omfattende fiskeri efter brisling inden for fuglenes fourageringsområde. Udvidelse af Natura2000-området, stop for brislinge-fiskeri inden for fuglenes fourageringsområde. [Bifangster af alkefugle i laksefiskeri med drivgarn udgjorde tidligere en trussel, men dette fiskeri udfases helt 1. januar 2008.] Alk, lomvie, ederfugl og andre havfugle Olieforurening Olieforurening i yngletiden januar-august udgør en stor trussel mod alle havfugle ved Ertholmene, ikke mindst pga. den stigende trafik af olietankere gennem Østersøen. En hurtig og målrettet indsats fra miljøskibe, øget beredskab på Bornholm, evt. lokalt beredskab på Ertholmene med flydespærringer og lokalt uddannet personale. Alk, lomvie, ederfugl og andre havfugle Forstyrrelser Øget sejlads (bl.a. med kajakker), overflyvning af helikoptere, opankring mv. Restriktioner i sejlads, opankring og overflyvning. Ederfugl, stormmåge Forstyrrelser Færdsel af turister uden for stier og anviste pladser i fuglenes yngletid (de beboede øer). Regulering af færdsel i fuglenes yngletid. Ederfugl og andre ynglefugle Fældning af krat mv. Uhensigtsmæssig fældning og beskæring af krat, buske mv. kan ødelægge redesteder for Ederfugle og andre fuglearter, herunder den rødlistede Karmindompap. Udarbejdelse af en samlet plejeplan for hele området er påtrængende. Olieforurening lige nordvest for Græsholmen, 6. juni 2003

7 189 Ertholmene Trusler Tiltag Naturtyperne 1330 & 3150 (strandenge og næringsrige søer) Søer, damme, klippepytter Eutrofiering Ferskvandssøer og damme er tydeligt påvirket af eutrofiering, formentlig især fra luftbårent nedfald. Formindskelse af luftbårent nedfald, periodevis vandudskiftning i visse søer. Tilgroning, påvirkning fra fisk Enkelte af de små vandhuller hvori Grønbroget Tudse yngler er ved at gro til. I de fleste søer er der mange karudser, hvilket dels påvirker søernes tilstand, dels har en negativ indvirkning på ynglesucces hos fx Grøn/ Latterfrø og Grønbroget Tudse. Oprensning af visse tilgroede vandhuller, fjernelse af ferskvandsfisk. Løbende overvågning og vurdering af tilstanden af vandhuller og hos padder. Ferskvandsdata foreligger ikke, da Christiansø ikke har været dækket af et amt, og der har aldrig været et regionalt tilsyn. Naturtyperne 1230, 1330 og 8220 (kystnære klipper, strandenge og indlandsklipper) Færdsel De anførte naturtyper forekommer i meget små arealer, og er alene derved sårbare. Christiansø og Frederiksø besøges årligt af omkring turister. Regulering af færdsel på de beboede øer Stærk præget af eutrofiering, tidligere den vigtigste yngleplads for Grøn/Latterfrø Præstedammen, Christiansø, 12. august 2004

8 Tiltag Specifikke tiltag baseret på påvirkninger eller trusler er skitseret i tabellen ovenfor. Ved en fremtidig revision af udpegningsgrundlaget for Ertholmene som Habitatområde, vil CHNF foreslå, at Grønbroget Tudse, som er på direktivets Bilag IV og Grøn Frø (/Latterfrø), som er på direktivets Bilag V bliver inddraget i udpegningsgrundlaget. Skulle en lignende revision blive gennemført for Ertholmene som Fuglebeskyttelsesområde, vil CHNF foreslå, at Ederfugl bliver indføjet i udpegningsgrundlaget. Den store, men faldende bestand af Ederfugle på Ertholmene er i lighed med bestandene af Alk og Lomvie af stor national betydning. Det foreslås desuden, at der etableres miljø- og naturovervågning af Ertholmene. Konklusion Ertholmene falder uden for landets kommunalstruktur og er derfor ikke omfattet af en kommunal miljøafdeling. Der pågår ikke nogen systematisk overvågning af hverken natur eller miljø på Ertholmene, ud over den naturovervågning som CHNF foretager på frivillig basis. Området ejes af Forsvarsministeriet og øens natur forvaltes af den lokale administrator. I modsætning til landets kommuner er den lokale administration ikke bemandet med et naturfagligt embedsværk. På grund af øernes forvaltningsmæssige særstatus, beskedne areal og store turistmængde er det som helhed et påtrængende tiltag, at Natura2000-planen kommer til at udgøre en del af en generel naturplejeplan for området, som ikke kun tager udgangspunkt i udpegningsgrundlagene, men også i 60 fredningen (BEK. 576 af 20/11/1984). Det anbefales derfor, at der udarbejdes en samlet plejeplan for området, som fremadrettet kan udgøre rammen for den lokale naturforvaltning. CHNF står gerne til rådighed med yderligere oplysninger og uddybning af dette høringssvar. Med venlig hilsen Christiansøs Naturvidenskabelige Feltstation

Forvaltningsplan for skarv i Danmark

Forvaltningsplan for skarv i Danmark Forvaltningsplan for skarv i Danmark Skov- og Naturstyrelsen, juni 2009 Ny version september 2010 Forvaltningsplan for den danske ynglebestand af skarv (Phalacrocorax carbo sinensis) og trækgæster 2009

Læs mere

EKSTERN HØRING FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen. AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan 2012-2026

EKSTERN HØRING FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen. AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan 2012-2026 FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE EKSTERN HØRING Forsvar for naturen AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan 2012-2026 2 AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan 2012-2026 3 KoLOFON Indholdsfortegnelse INDHOLD

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-214-3. Dato: 18.december 2014. Forsidefoto: Odense Å, genslynget strækning ved Nørre Broby. Fotograf: Rambøll.

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-214-3. Dato: 18.december 2014. Forsidefoto: Odense Å, genslynget strækning ved Nørre Broby. Fotograf: Rambøll. Kolofon År: 2014 Titel: Natura 2000-basisanalyse 2016-2021 Revideret udgave Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet,

Læs mere

Forvaltningsplan for skarv (Phalacrocorax carbo) i Danmark

Forvaltningsplan for skarv (Phalacrocorax carbo) i Danmark Forvaltningsplan for skarv (Phalacrocorax carbo) i Danmark Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen J.nr. SN 2001-362-0002 April 2002 Forvaltningsplan for den danske ynglebestand af skarv (Phalacrocorax

Læs mere

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af området...2 2. Udpegningsgrundlaget...4 3. Foreløbig trusselsvurdering...6

Læs mere

Kriterier for gunstig bevaringsstatus

Kriterier for gunstig bevaringsstatus Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Kriterier for gunstig bevaringsstatus Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet Faglig rapport

Læs mere

Undersøgelse af ynglefuglebestanden i og omkring Kulsø ved Bryrup i 2013

Undersøgelse af ynglefuglebestanden i og omkring Kulsø ved Bryrup i 2013 Undersøgelse af ynglefuglebestanden i og omkring Kulsø ved Bryrup i 2013 Orbicon, oktober 2013 Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Søvej 3 8600 Silkeborg Bodil Deen Petersen Telefon 89

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98

Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98 Natura 2000-plan 2010-2015 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Basisanalyse 2006. Habitatområde nr. 78 Fuglebeskyttelsesområde nr. 49, 51, 52, 53, 55, 57, 60, 65, og 67. Ramsarområde 27.

Basisanalyse 2006. Habitatområde nr. 78 Fuglebeskyttelsesområde nr. 49, 51, 52, 53, 55, 57, 60, 65, og 67. Ramsarområde 27. Basisanalyse 2006 Habitatområde nr. 78 Fuglebeskyttelsesområde nr. 49, 51, 52, 53, 55, 57, 60, 65, og 67. Ramsarområde 27. Vadehavet Sønderjyllands og Ribe Amter Indhold VADEHAVET 3 1 Indledning 3 Natura

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan for område nr. 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Udkast til Natura 2000-handleplan for område nr. 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. 1 Kolofon Titel: Udkast til Natura 2000-handleplan for område nr. 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Udgiver: Mariagerfjord Kommune Nordre Kajakgade 1 9500 Hobro www.mariagerfjord.dk Frederikshavn

Læs mere

BILAG Miljørapport - VVM og MV. Udvidelse af Aalborg Lufthavn

BILAG Miljørapport - VVM og MV. Udvidelse af Aalborg Lufthavn ILAG Miljørapport - VVM og MV Udvidelse af Aalborg Lufthavn Aalborg Lufthavn, Januar 2013 ilag til Miljørapport VVM og MV ilag 1. ilag 2. ilag 3. ilag 4. ilag 5. Natura 2000 konsekvensvurdering eregningsforudsætninger

Læs mere

Overvågning af rødlistede ynglefugle

Overvågning af rødlistede ynglefugle Naturovervågning Overvågning af rødlistede ynglefugle 989998 Arbejdsrapport fra DMU nr. 7 Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Naturovervågning Overvågning af rødlistede ynglefugle 989998 Arbejdsrapport

Læs mere

VILDTBESTANDE OG JAGTTIDER I DANMARK: DET BIOLOGISKE GRUNDLAG FOR JAGTTIDSREVISIONEN 2010

VILDTBESTANDE OG JAGTTIDER I DANMARK: DET BIOLOGISKE GRUNDLAG FOR JAGTTIDSREVISIONEN 2010 VILDTBESTANDE OG JAGTTIDER I DANMARK: DET BIOLOGISKE GRUNDLAG FOR JAGTTIDSREVISIONEN 2010 Faglig rapport fra DMU nr. 742 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] VILDTBESTANDE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej.

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Natura 2000-handleplan 2010-2015

Natura 2000-handleplan 2010-2015 Natura 2000-handleplan 2010-2015 Horreby Lyng og Listrup Lyng Natura 2000-område nr. 175 Habitatområde H154 og H252 Titel: Udgivet af: Natura 2000-handleplan. Horreby Lyng og Listrup Lyng. Natura 2000-område

Læs mere

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed 4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed Indledning Danmark hører til blandt de lande, hvis natur i særlig grad er under påvirkning af en intensiv arealudnyttelse. Historisk set er dette forhold et resultat af

Læs mere

Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt

Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt Fredningsforslag i Norddjurs Kommune Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening Juni 2008 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Naturkvalitetsplan 2013-2030 www.naturogmiljoe.dk 2 n a t u r k v a l i t e t s p l a n Indholdsfortegnelse Kap. 1 Indledning... 4 1.1 Naturens aktuelle tilstand

Læs mere

Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9:

Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: BILAG Bilag 1: Vilkårskatalog Bilag 2: Grundlag for vilkår og lovgivning Bilag 3: Beregning af BAT-niveau Bilag 4: Situationsplan over ejendommen Oversigtskort over ejendommens anlæg Afløbsplan (tagvand

Læs mere

Natur og overfladevand. - Fagnotat, februar 2012. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Natur og overfladevand. - Fagnotat, februar 2012. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Natur og overfladevand - Fagnotat, februar 2012 Udgivet: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Februar 2012 Martin Hesselsøe, Per Klit Christensen, John Frisenvænge, Amphi Consult ApS, og Maria Christensen,

Læs mere

DANMARKS BIODIVERSITET 2010

DANMARKS BIODIVERSITET 2010 DANMARKS BIODIVERSITET 2010 Status, udvikling og trusler Faglig rapport fra DMU nr. 815 2011 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] DANMARKS BIODIVERSITET 2010 Status, udvikling og

Læs mere

Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave

Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave Rekvirent: Københavns Kommune Dato: 2. udgave 16. august 2005 Feltarbejde: John Frisenvænge og

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturkvalitetsplan 2010-2014. Plejeplan Sylten, strandenge ved Stigsnæs Matr. nr. 3g, 3l, 3k og 3e Noret, Magleby

Teknik og Miljø. Naturkvalitetsplan 2010-2014. Plejeplan Sylten, strandenge ved Stigsnæs Matr. nr. 3g, 3l, 3k og 3e Noret, Magleby Teknik og Miljø Naturkvalitetsplan 2010-2014 Plejeplan Sylten, strandenge ved Stigsnæs Matr. nr. 3g, 3l, 3k og 3e Noret, Magleby Forsidefoto af 5. maj 2009 Strandengene ved Sylten (Foto: Knud H. Larsen)

Læs mere

Notat. 22. dec. 2010 Projekt: 40.4514.54

Notat. 22. dec. 2010 Projekt: 40.4514.54 Notat Konsekvensvurdering af spild fra Ålborg Havn til Limfjorden i forhold til EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 1 og 2, Ramsarområde nr. 7 og Habitatområde nr. 14 og 15 samt Limfjordens øvrige naturområder

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 513 - Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn

Miljøvurdering af lokalplan 513 - Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Svendborg Kommune Miljøvurdering af lokalplan 513 - Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn April 2008 COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 www.cowi.dk Svendborg Kommune

Læs mere

Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder

Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Titel: Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Udgivet i 2010 af Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen

Læs mere