Lokalplan nr Bevaring af statsfængslets tjenesteboliger Vindingevej 27-65

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 225. Bevaring af statsfængslets tjenesteboliger Vindingevej 27-65"

Transkript

1 Lokalplan nr. 225 Bevaring af statsfængslets tjenesteboliger Vindingevej 27-65

2 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme: - hvad området og bygningerne skal bruges til - hvor og hvordan, der skal bygges nyt - hvilke bygninger, der skal bevares - hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes Lokalplanen forholder sig udelukkende til fremtidige forhold. Den er altså ikke til hinder for, at nuværende lovlig bebyggelse kan blive liggende. Den hindrer heller ikke, at den hidtidige lovlige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte. Etablering af nyt samt ændringer af eksisterende forhold skal til gengæld ske i overensstemmelse med lokalplanen. Planloven bestemmer, at der skal vedtages en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller en omfattende nedrivning sættes i gang, eller hvis et område skal overføres fra landzone til byzone. Lokalplanen medvirker til at sikre en kontinuitet i kommunens planlægningen og giver samtidig offentligheden og Byrådet mulighed for at vurdere konkrete projekter i sammenhæng med planlægningen som helhed. Inden en lokalplan vedtages endeligt i Byrådet, har alle mulighed for at komme med indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Før et lokalplanforslag kan vedtages endeligt af Byrådet, skal det fremlægges til offentlig høring i mindst 8 uger. Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget har været offentliggjort fra den til den Der indkom ingen indsigelser eller bemærkninger. 2

3 Lokalplanens redegørelse Indhold Om lokalplaner... 2 Lokalplanens redegørelse Baggrund... 4 Lokalplanområdet... 4 Formål og indhold... 4 Forhold til anden planlægning...9 Tilladelse fra andre myndigheder Miljøvurdering Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1.0 Formål Område og zonestatus Anvendelse Udstykning Vej-, sti- og parkeringsforhold Bebyggelsesn placering og omfang Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer og terræn Aflysning af planer og servitutter Vedtagelsespåtegning...22 Bilag 1 - Kopi af original bygningstegning Kortbilag 1 - Matrikelkort, lokalplanområdet Kortbilag 2 - Kort med bevaringsværdig bebyggelse Kortbilag 3 - Kort med byggefelter

4 Lokalplanens redegørelse Lokalplanområdet BAGGRUND Kriminalforsorgen ønsker at sælge de bygninger, der i forbindelse med statsfængslet har været anvendt til funktionærboliger. Kutlurarvstyrelsen har besigtiget bygningerne, men ikke fundet at boligerne har de helt særlige arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. Da kulturarvstyrelsen dog mener, der er tale om et markant kulturmiljø, har de opfordret Nyborg kommune til at udarbejde en bevarende lokalplan for området. Nyborg byråd har derfor truffet beslutning om udarbejdelse af nærværende bevarende lokalplan. LOKALPLANOMRÅDET De gulkalkede huse, med de røde tegltage, grønne træværker og hvide vinduesrammer, er opført i perioden 1918 til Staten lod dem opføre som boliger for fængselsfunktionærerne. Bygningernes udformning og størrelse viser klart, der har været en vis rangorden af beboere. Der er udlagt haver og nyttehaver til alle boliger, hvilket viser man har givet mulighed for at supplere lønnen ved at være selvforsynende med grønt fra haven. Fremtidige forhold FORMÅL OG INDHOLD Lokalplanen fastlægger området som boligområde med dobbelthuse og fritliggende huse med mulighed for liberalt erhverv og administration som kan indpasses i boligområdet. 4

5 Lokalplanens redegørelse Forord af Søren Vadstrup i hans bog Huse med sjæl : Det er de originale materialer, de særlige detaljer, samt sliddet og patinaen på disse, der giver ældre huse sjæl og karakter. Når detaljerne, sliddet og patinaen forsvinder, bliver huset intetsigende og karakterløst. Hvis de særlige detaljer genskabes nøje, kan noget af den tabte sjæl genopstå. Foretræk den ægte vare, når denne nu findes, og derudover er bedre og billigere end forlorne similiprodukter. Bestemmelserne i lokalplanen udpeger områdets bevaringsværdige bygninger, som ikke må nedrives. Lokalplanen indeholder bestemmelser for hvordan ejendommene skal vedligeholdes, om- eller tilbygges. Lokalplanen giver endvidere mulighed for opførelse af 2 dobbelthuse med samme arkitektur og materialevalg som de eksisterende huse i området. Lidt historie Statsfængslet i Nyborg blev opført i 1913 til unge indsatte, og frem til 1973 var der en særlig afdeling for unge. Siden 1973 har fængslet været et almindeligt lukket statsfængsel. I perioden 1918 til 21 blev der på den anden side af Vindingevej opført boliger til fængselsfunktionærerne. Bygningerne Bygningerne er enkeltvis registreret med høj bevaringsværdi i Kommuneatlas Nyborg, men selve området er også udpeget som et bevaringsværdigt og markant kulturmiljø. Isoleringskravene til bevaringsværdige bygninger er reducerede i forhold til nybyggeri. Det er af hensyn til bygningens balance og udseende. Der tale om et helt unikt område med harmonisk og originalt udseende byggeri, som der skal passes på. Husets balance Samspillet mellem materialer, husets konstruktion og arbejdets udførelse er fundamental for ældre bygninger. Eksempler på fatale ændrnger i den bygningsfysiske balance kan være maling med en for damptæt plastmaling, tyndpudsning (vandskuring) af murstensfacader, tjæring af murede sokler med tæt asfalttjære eller udskiftning af de gamle kalkmørtelfuger omkring vinduerne med en gummifugemasse. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på disse tre elementer: de traditionelle materialer, konstruktioner og håndværksmetoder - og særligt deres samspil i en nødvendig bygningsfysisk balance ved vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger. 5

6 Lokalplanens redegørelse Murværk Lokalplanområdet er karakteriseret ved sin bebyggelse, der overvejende står i gulkalkede teglsten med detaljer som gesimser, friser, bånd samt dør- og vinduesindfatninger i hvidkalket kalkstøbninger, hvilket gør den enkelte bygning speciel. Vinduer Vinduer er en vigtig del af en bygnings proportionering, ofte er det proportioneret, så der er sammenhæng mellem hele vinduets størrelse, rudernes opsprosning og facadens mål. På nedenstående foto ses den originale opsprosning og vinduesplacering, som er tilpasset husets arkitektur. Se også originaltegning bilag 1. En bygnings facade kan helt ændre karakter, hvis et vindue mures til, eller der isættes vindue i en anden størrelse og udformning eller med anden sprosseopdeling end det opringelige. Vinduer udført i kernetræ og som har fået den rette overfladebehandling, har en meget lang levetid. Ofte er det ikke nødvendigt at udskifte de gamle vinduer. En reparation kan ofte løse problemet, og man har et bedre vindue som resultat. Det er vigtigt ikke at erstatte kalkfugen omkring vinduer og døre med gummifugemasse. 6

7 Lokalplanens redegørelse Døre Døre er med deres proportioner og detaljer en vigtig del af husets facadeudtryk. Stort set alle døre i lokalplanområdet er grønmalede enkeltdøre i træ med hvidmalet vinduesoverligger med tre ruder i. Det skal tilstræbes at opnå den originale opdeling og materialevalg. Tage De røde tage er markante i forhold til de gulkalkede facader med de grønne og hvide vinduer og døre og skal bevares. Der er i området valgt at lægge tagene med hel- eller halvvalm men der er brugt samme taghældning og materiale. Det er vigtigt for området som helhed at ensartetheden bevares, og der vælges samme tagdækningsmateriale på alle husene. Materialevalget er med til at gøre området specielt og understreger arkitekturen. Kviste og tagvinduer Mange af husene i området har kviste. Alle kvistene er af forskellig størrelse, men er dog udført i samme facon, som tagkviste med saddeltag. Kvistene er udført i samme materiale og farve, nemlig som grønne zinkkviste med trækanter ved tagkant. Nogle med 2 og andre med 3 fags sprossevinduer, som er malet hvide i de gående rammer. Der er mange eksempler på vellykkede placeringer af kviste i ældre huse efter disse tre principper: 1. Kvistvinduer må ikke være bredere end husets øvrige,oprindelige vinduer i facaden og kun 2/3 af højden. 2. Har huset tofags vinduer, skal kvisten have et tilsvarende mindre format Der må være højst 20 cm mellem kvistvinduets karm og hjørnet på kvistflunkerne Illustration af kvistplaceringer. 7

8 Lokalplanens redegørelse 3. Kvistene skal anbringes balanceret på taget - ikke for tæt på gavlene, ikke kun i den ene ende af taget og ikke dybt inde i tagfladen. Se ovenstående illustration med kvistplaceringer. Skorstene Alle huse er oprindeligt opført med murede gulkalkede skorstene og de er en vigtig del af husets identitet og ballance. Derfor bør disse skorstene repareres og bevares og evt. istandsættes, så de kan anvendes til fx. brændeovn. Nedenstående vises udsnit at tage, kviste og skorstene i området. 8

9 Lokalplanens redegørelse FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionplan Lokalplanområdet er en del af det oprindelige byzoneområde, og i overensstemmelse med Regionplan 2005, som er gældende indtil vedtagelsen af kommuneplanforslag 09 er vedtaget som indeholder samme bestemmelser. Kommuneplan Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Nyborgs Kommuneplan 2001 for rammeområde 1.O.23, der fastlægger områdets anvendelse til offentlige formål, statsfængsel med tilhørende tjenesteboligområde. Når kommuneplan 09 er vedtaget er området delt i to, et for statsfængslet og et for boligområdet idet tjenesteboligerne sælges fra statsfængslet, herefter hedder rammeområdet 1.B.29 og lokalplanen er i overensstemmelse hermed. Rammerne fastlægger området til boligformål, åben-lav og tæt-lav. Der må ikke udstykkes grunde mindre end 500 m2 for tæt-lav bebyggelse, bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 for tæt-lav og max. bygningshøjde er generelt fastsat til 8,5 m. Kommuneatlas I Nyborgs Kommuneatlas, Bevaringsværdier i byer og bygninger 1994 er bygningerne indenfor lokalplanområdet udpeget som bevaringsværdige. Både fængsels- og funktionærboligområdet er som helhed udpeget som Bevaringsværdig sammenhæng med et stærkt helhedspræg og snas for kvalitet. Lokalplanen skal sikre områdets bevaringsinteresser. Vejadgang Hovedparten af boligerne har adgang fra privat intern fordelingsvej. Enkelte boliger har dog kun mulighed for adgand direkte fra kommunevejen Vindingevej. Det bør tilstræbes fremadrettet at de boliger der har mulighed for det, får adgang fra den private interne fordelingsvej, så det ikke er nødvendigt med adgang fra hovedvejen. Ændring af eksisterende adgangsforhold kræver tilladelse fra Nyborg KOmmunes vejafdeling jf. vejloven. Zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i byzone og det ændres ikke. 9

10 Lokalplanens redegørelse Bevaringsværdige bygninger For at værne om kommunens ældre bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig værdi, er alle bygninger fra før 1940 registreret i Kommuneatlas Nyborg. Bygningerne er registreret ud fra SAVE og er givet en værdi fra 1-9, hvor 1 repræsenterer den højeste værdi. En bygning er bevaringsværdig, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et nedrivningsforbud i en lokalplan, jf. 17 i lov om bygningsfredning. Med nærværende lokalplan udpeges alle huse i lokalplan området som bevaringsværdige, se kortbilag 2. Vej- og stiplanlægning Veje og stier inden for området er private interne veje og stier. Miljø Trafik i boligområder Der er tale om eksisterende boligbebyggelse. 9 af boligerne er direkte beliggende ved kommunevejen Vindingevej. Resten af bebyggelsen er beliggende ved intern boligvej. Der er på kommunevejen Vindingevej en årsdøgntrafik på ca enheder. Støjforhold Anvendelsen af lokalplanområdet vil ikke medføre støj. Lokalplanområdet er omfattet af vejledende støjgrænserværdier på 45, 40 og 35 db(a) for henholdsvis dag-, aften- og natperioden. Forsyning Varme: Lokalplanområdet ligger i NFS, Nyborg Forsyning og Service, fjernvarmeområde, så bebyggelsen skal være tilsluttet fjernvarmenettet. Der kan suppleres med alternativ opvarmning f. eks solvarme efter regler fastsat af Nyborg Kommune. (Jvf. miljøplanen) Kloak: Området er fælleskloakeret. I spildevandsplan forventes området separatkloakeret, herefter skal spildevand og regnvand separeres før tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg. Af ressourcemæssige hensyn er det ønskeligt at nedsive regnvand. Miljømyndigheden kan, på nærmere 10

11 Lokalplanens redegørelse givne vilkår, give tilladelse til nedsivning af regnvand fra tage og overfladevand fra befæstede arealer. Tilladelsen kan som hovedregel kun gives, hvis nedsivningen kan ske uden risiko for grundvandet, hvis det er geoteknisk muligt og hvis det kan ske uden ulemper for naboer. Spørg NFS. Vand: Lokalplanområdet ligger i et område der forsynes med vand fra NFS. Elforsyning: Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af Energi Fyn. Bæredygtighed/klimapolitik Nyborg Kommune arbejder for at få en strategi for hvordan byen som helhed kan reducere CO2-udledningerne dels ved at fokusere på vedvarende energi og ved massive energibesparelser og dels gennem bæredygtig planlægning mm. I et område som dette er det rimeligt at se på nedsivning af regnvand. Det vil sige, at give mulighed for nedsivning ved ikke at tillade for store arealer med faste belægninger. Ved energibesparende tiltag i områder med bevaringsværdige ejendomme skal man gå varsomt frem. Der kan ikke efterisoleres udvendigt og mange materialer til efterisolering af hulmure gør mere skade end gavn. Derfor skal indsatsen gøres ved tætning af utætheder, men ikke blokering af materialer således huset ikke kan ånde, så der opstår fugtskader, som ofte følges af skimmelsvamp. 11

12 Lokalplanens redegørelse Nedbringelse af energiforbruget i bevaringsværdige huse. Bygningskultur Danmark har udarbejdet en energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger. Guiden kan findes på deres hjemmeside Dette er indledningen. 12

13 Lokalplanens redegørelse TILLADELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER Museumslovens 27 Det kan ikke udelukkes, at lokalplanområdet rummer jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der vil være omfattet af Museumslovens 27. I det omfang et fortidsminde berøres af et anlægsarbejde, kan dette af Kulturarvsstyrelsen kræves standset, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. På opfordring af bygherren kan Odense Bys Museer fremsende en tidsplan for og et budget over de udgifter, som er forbundet med en forundersøgelse (jf. Museumslovens 25). Da forundersøgelsens resultater kan få indflydelse på planlægning og byggemodning i lokalplanområdet, anbefales det bygherren at kontakte Odense Bys Museer på et tidligt tidspunkt i projekteringen. Forurening/Jordforureningslov I byerne er jorden ofte lettere forurenet. Forureningen er ikke værre, end at du kan leve og bo der uden risiko, hvis blot du følger nogle enkle gode råd. Skal du flytte jord væk fra din grund, skal du anmelde flytningen til kommunen, så vi undgår at få forureningen spredt mere. Grundvandsbeskyttelse Lokalplanens bestemmelser for områdets anvendelse er ikke i strid med grundvandsbeskyttelsen i området. 13

14 Lokalplanens redegørelse MILJØVURDERING Ved en indledende miljø-screening af lokalplanen er det vurderet, at det ikke er sandsynligt, at planen vil have væsentlig indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. Ovennævnte afgørelse er truffet med hjemmel i planloven, jr. lovbekendtgørelse nr. 937 af , og kan i henhold til lovens 58 stk.1 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Dette er annonceret og offentlig bekendtgjort den Klager over Miljøvurdering I henhold til planlovens 58 stk. 2 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at De f.eks. kan klage, hvis De ikke mener, at byrådet har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. De kan derimod ikke klage over, at byrådet efter Deres opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Eventuel klage over retlige spørgsmål skal indgives skriftligt til: Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV. Eller på mail: Klagen skal være Natur- og Miljøklagenævnet i hænde inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen. Vejledning til klageformular og gebyrordningen findes på Gebyret er p.t. 500 kr. for privat personer og kr. for andre virksomheder, organisationer m.fl. Gebyret tilbagebetales hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende Dem en opkrævning på gebyret. Natur- og Mil-jøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. 14

15 Lokalplanens redegørelse RETSVIRKNINGER Lokalplanens retsvirkninger Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt eller fastholdt af lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Byrådets afgørelse om forhold, der er omfattet af Lov om planlægning kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages Naturklagenævnet. Klager indgives til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på til Klagen skal være modtaget af Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt. På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside findes klageformular og vejledning om gebyrregler, gebyret er p.t. 500 kr. for private. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Dispensation fra lokalplanen (Planlovens 19 og 20) Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 15

16 Lokalplanens redegørelse Socialministeriet har i samarbejde med Søren Vadstrup fra Raadvad centeret udarbejdet denne bog med gode råd til ejere af bevaringsværdige bygninger. Bogen kan afhentes ved Nyborg kommune. 16

17 Lokalplanens bestemmelser I henhold til 15 i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for lokalplanområdet. 1 FORMÅL - At sikre området som boligområde med mulighed for etablering af liberalt erhverv og kontorvirksomhed - At sikre de bevaringsværdige bygninger mod nedrivning - At sikre de bevaringsværdige bygningers oprindelige materialer og arkitektur. - at sikre det helt specielle miljø med de mange grønne områder og havemiljøer. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del matr. nr. 862b af Nyborg Bygrunde. Boldbanen er omfattet af lokalplan Lokalplanområdet ligger i byzone. 3 ANVENDELSE 3. 1 Lokalplanområdet anvendes til helårsbeboelse, med mulighed for etablering af liberalt erhverv som læge-, fysioteriapi- og andre klinikker samt kontor administration. Miljøklasse 1. 4 UDSTYKNING 4. 1 Området udstykkes til ejerboliger i overensstemmelse med kortbilag 3. Udstykningen kræver særskilt tilladelse fra Nyborg Kommune. 5 VEJ- STI- OG PARKERINGSFORHOLD Veje 5.1 Adgang til lokalplanområdet sker fra kommunevejen Vindingevej, ad to overkørsler og en overgang. Ved udstykning af området bliver veje og stier udlagt til private fællesveje og fremtidig vedligeholdelse sker jf. lov om private fællesveje. 5.2 Ved ændring af belysning på veje og stier skal der forinden fremsendes projekt for ensartet belysning, til Nyborg Kommunes godkendelse. Parkering 5.3 Der skal etableres parkeringspladser på egen grund jf. byggelovens krav. 17

18 Lokalplanens bestemmelser 5.4 Ved etagebyggeriet skal der etabeleres parkering som vist på kortbilag 3. Såfremt etagebygningen anvendes til kontor og liberalt erhverv skal der etableres parkeringsmulighed jf. byggeloven. 6 BEBYGGELSENS PLACERING OG OMFANG 6. 1 Eksisterende bebyggelse skal bevares som den er og må ikke om- og tilbygges. 6.2 Ved evt. brand skal bygningen genopføres på samme sted og med samme udseende og i samme materialer som det nedbrændte hus originalt var opført. 6.3 Der kan etableres nybyggeri på de viste byggefelter på kortbilag 3. Ny bebyggelse skal følge samme principperne for placering og omfang som den eksisterende bebyggelse Garager og carporte Må kun etableres på de viste byggefelter. 6.5 Tekniske anlæg/installationer, skal indarbejdes i arkitekturen, og må ikke placeres på de bevaringsværdige bygningers tag eller facade. 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Ny bebyggelse skal fremstå i samme materialer, farver og arkitektur som den eksisterende. Facader 7. 1 Facader skal bevares gulkalkede (Som Skalflex fin Nyborggul (Specielblanding af Skagensgul og teglgul)), med hvide detaljer ved hushjørner og indgangsdøre. Cykelskur og carport i galvaniseret stål eller aluminium med plasttag Postkasse til enfamiliehuse 7.2 Garager, carporte og småskure skal underordne sig beboelsens arkitektur og materialer. Det vil sige enten murede gulkalkede garager med rødt tegltag eller carporte og fælles cykelskure i galvaniseret stål og plast som illustreret på modstående side. 7.3 Sokler skal pudses op i en porøs og diffusionsåben kalkmørtel. Sokler males med silikatmaling farve sort. 7.4 Postkasser må ikke ophænges på bygningerne. Grundet områdets øvrige ensartethed skal postkasser i lokalplanområdet være ens, se nedenstående foto, og opstilles efter postvæsenets regler. 18

19 Lokalplanens bestemmelser Ved etagebygningen skal postkasser opstilles som vist på sidestående foto. Vinduer 7.5 Vinduer skal i videst muligt omfang bevares og repareres, der kan med fordel monteres forsatsruder med energiglas. Vinduer skal udføres i træ og males hvide. (Diffusionsåben træbeskyttelse Birkehvid) Postkasseanlæg til etagebyggeri 7.6 Nye vinduer skal have samme opsprosning som de eksisterende (se side 5). Vinduerne skal udføres med koblede rammer med enkelt lag glas i det forreste der er opsprodset og energiglas i det bageste ind mod det opvarmede rum. Vinduerne skal være af træ og den faste ramme males grøn (Diffusionsåben træbeskyttelse Ral 6028) og de gående hvide. (Diffusionsåben træbeskyttelse Birkehvid) Døre 7.7 Hoveddør skal udføres som de eksisterende (se side 6). Døre skal være af træ og males grøn. (Diffusionsåben træbeskyttelse Ral 6028) Havedør i træ 7.8 Havedøre kan isættes på husets haveside eller i gavlen. Døren skal være i træ men med glas. Den faste ramme males grøn og de gående rammer hvide. Tage 7. 9 Ved omlægning af taget, skal det nye tag have samme udformning som det oprindelige, med hensyn til taghældning og skalk. Gesimser skal bevares. Tage skal lægges i klassisk dansk rød vingetegl På tage hvor der ikke er helvalm, skal sidste sten ved gavl være lagt i mørtel. Der må ikke anvendes Vindskedesten Der må ikke etableres udhæng på taget Tagrender og nedløbsrør skal være i zink Der må monteres ventilationssten som på nedenstående foto. Vindskedesten 19

20 Lokalplanens bestemmelser Kviste 7.16 Nye lysåbninger i taget må kun udføres som enkeltsiddende kviste eller tagvinduer, der placeres regelmæssigt på tagfladen. Den samlede bredde af kviste og eller tagvinduer må ikke overstige 1/3 af tagfladens længde 7.17 Kviste skal udføres i samme udformning og placering som på originaltegningen, bilag 1. Kvisten skal udføres i træ og zink med samme detaljering som de originale. (se foto side 19) 7.18 Såfremt tagetager tages i brug til beboelse skal der placeres kviste med samme udformning, materialevalg, farve som kvarterets øvrige kviste. Kvistene skal opsættes efter samme princip som på de huse hvor der er kviste Der må ikke etableres altan i forbindelse med kviste. Tagvinduer 7.20 Der må placeres 1 ovenlysvindue som GVO på hver side af kvisten, de må maksimalt være 54 x 76 cm. Tagvinduer skal være i plan med taget. GVO vindue med integreret inddækning. Skorstene 7.22 Skorstenen skal bevares i gulkalkede sten. Der må ikke opsættes yderligere skorstene og ingen stålskorstene. Er den originale skorsten fjernet kan den genopføres, med det originale udseende, såfremt der ønskes skorsten. Med hensyn til udformning se foto på side 8. Øvrigt 7.23 Udendørs belysning skal være som vist på foto, hvid glaskugle placeret over indgang. Udendørsbelysning Der må ikke opsættes udvendige antenner, stålskorstene og lignende på bygninger. Paraboler må kun placeres på terræn. Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal anlægget placeres på grunden eller garage/carport. Bevaring 7.25 De markerede bygninger må kun med tilladelse fra byrådet nedrives, ombygges eller på anden måde ændres. 20

21 8 UBEBYGGEDE AREALER 8.1 Der må kun hegnes med levende hegn. Hække må maksimalt blive 120 cm høje. Der kan accepteres enkeltstående træer i skelbeplantningen, men de må ikke være så tæt på bebyggelsen, at de kan være til gene for denne. Til afskærmning af terrasse kan anvendes faste hegn max 1,60 meter højt. 8.2 Maksimalt 25 % af grundens ubebyggede areal må belægges med fastbelægning. Dette for at sikre mulighed for regnvandsnedsivning. 8.2 Der udlægges fælles friarealer som vist på kortbilag 3. De fælles friarealer skal udlægges som park med græsområder og solitære træer. Der kan etableres stiforbindelser, til offentligt brug, over de fælles friarealer. 9 AFLYSNING AF BYPLANVEDTÆGT/LOKALPLAN Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. I lokalplan 136 er området overført fra landzone til byzone. Den del af lokalplan 136, der omhandler nærværende lokalplanområde, skal aflyses. 21

22 Lokalplanens bestemmelser Ved endelig vedtagelse benyttes nedenstående standardformulering: Forslag godkendt af Nyborg Byråd den og fremlagt i offentlig høring fra den til den vedtages således endeligt af Nyborg Byråd den P. b. v. Erik Christensen Borgmester /Lars Svenningsen Kommunaldirektør Lokalplanen er annonceret og offentliggjort på Plansystem DK. den

23 Bilag 1 Kopi af original bygningstegning fra 19 Bolig J, Vindingevej Bolig K, Vindingevej Oversigt over boligtypernes placering 23

24 Kortbilag 1. Lokalplanafgrænsning, med matrikelkort. Kortbilag 1 - Lokalplanafgrænsning 24

25 Kortbilag 2. Bygninger med mørk markering må ikke nedrives. Kortbilag 2 - Bevaringsværdige bygninger der ikke må nedrives. 25

26 Kortbilag 3 Kort med byggefelter til nyopførelse ar beboelsesbygninger og garager og carporte Fremtidig matrikelafgrænsning. 26

27 27

28 Torvet Nyborg Nyborg

Lokalplan nr. 229. Helårsbeboelse på havnen

Lokalplan nr. 229. Helårsbeboelse på havnen Lokalplan nr. 229 Helårsbeboelse på havnen Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme: - hvad området og bygningerne skal bruges

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan nr. 223. Ny tagetage på Sprotoften 47-55

Lokalplan nr. 223. Ny tagetage på Sprotoften 47-55 Lokalplan nr. 223 Ny tagetage på Sprotoften 47-55 Lokalplanens redegørelse Indhold Om lokalplaner... 3 Lokalplanens redegørelse Baggrund... 4 Lokalplanområdet... 4 Formål og indhold... 4 Forhold til anden

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Lokalplan nr. 086-620

Lokalplan nr. 086-620 Lokalplan nr. 086-620 Bolig ved Ribelandevej Tønder TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Marts 2015 2 Indhold VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN?... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 OFFENTLIGGØRELSE AF PLANFORSLAG... 4 INDSIGELSER,

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, juni 1999. Nyborg Politistation

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, juni 1999. Nyborg Politistation Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, juni 1999 -~ Sø - I Nyborg Politistation 2 Indhold Lokaiplanens redegørelse 6 Lokaiplanens baggrund 6 Lokaiplanens indhold 6 Forholdet til anden planlægning 6 Forsyningsforhold

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 253. Ungdomsboliger ved Frisengårdsvej i Nyborg

Lokalplan nr. 253. Ungdomsboliger ved Frisengårdsvej i Nyborg Lokalplan nr. 253 Ungdomsboliger ved Frisengårdsvej i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme:

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan nr. 255. Bjergbakken 25-27 i Frørup

Lokalplan nr. 255. Bjergbakken 25-27 i Frørup Lokalplan nr. 255 Bjergbakken 25-27 i Frørup Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a. bestemme: - hvad området

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Skovparken Harevænget 2-6 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan For et område ved. Statene, Ærøskøbing

Lokalplan For et område ved. Statene, Ærøskøbing ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 9-24 For et område ved Statene, Ærøskøbing 45e 76a 58v 58ad 58ac 58ab 69o "69s" "69r" 69k 58o 58aa 58u 58t 58r 73p 75b 58at 58as 58ap 58am 73c 73o "u" 58aq 58ar 58an 58ag 77g 78bc

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplan nr. 086-620

Lokalplan nr. 086-620 Forslag til Lokalplan nr. 086-620 Bolig ved Ribelandevej Tønder TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 2 Indhold VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN?... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 OFFENTLIGGØRELSE AF PLANFORSLAG...

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

Delaflysning af lokalplan S.1

Delaflysning af lokalplan S.1 Delaflysning af lokalplan S.1 for området Skelby By Gældende for matr. nr. 7 f, Skelby By, Skelby 1 2 Forslag til aflysning af lokalplan Vejledning: Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN 701-3. bevarende lokalplan for området omkring. september 2009

FORSLAG TIL LOKALPLAN 701-3. bevarende lokalplan for området omkring. september 2009 Forslag til LOKALPLAN FORSLAG TIL LOKALPLAN 01- bevarende lokalplan for området omkring Elleygade september 2009 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 00 SØNDERBORG TLF 88200 FAX 882 E-MAIL innovation@sonderborg.dk

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan nr. 246 A. Hulvejen 12 i Ørbæk (gl. mejeribestyrerbolig)

Lokalplan nr. 246 A. Hulvejen 12 i Ørbæk (gl. mejeribestyrerbolig) Lokalplan nr. 246 A Hulvejen 12 i Ørbæk (gl. mejeribestyrerbolig) Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr Forslag

Lokalplan nr Forslag Odensevej Stationsvej Lokalplan nr. 252 - Forslag Boligbebyggelse i Ørbæk ved Stationsvej og Banestien Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 23. november 2009 Sagsnummer 2008121247A Forslag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere