VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen"

Transkript

1 14. oktober 2013 Sag Dok /swhj VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen December 2013

2 Indhold: 1. Vejledningens gyldighed 2. Hvordan skal vejledningen bruges? 3. Generelt om budget for partnerskabsindsatser og projekter 4. Faneblad 1: Budget og budgetnoter 5. Faneblad 2: Finansieringsplan 6. Faneblad 3: Dansk timeanvendelse 7. Faneblad 4: Handicapkompensation 8. Budget for Forundersøgelse 9. Budget for Andre Aktiviteter 10. Egen- eller samfinansiering 11. Øvrige forhold Relaterede dokumenter: Handicappuljens retningslinjer, oktober 2013 Udenrigsministeriets Generelle Principper for støtte til udviklingsaktiviteter gennem danske civilsamfundsorganisationer, januar 2011 Administrative retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til puljeordninger, august 2010, rev

3 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED Denne vejledning gælder for ansøgninger til Handicappuljen om Forundersøgelse, Partnerskabsindsats & mindre projekt, Større udviklingsprojekt, Projekt på mere end 5 mio. kr., Programindsats samt kategorierne under Andre Aktiviteter. Vejledningen er gældende fra 1. oktober 2013 og revideret 1. december Bemærk: Vejledningen vil løbende blive revideret, hvis der sker ændringer i Administrative retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til puljeordninger eller øvrige regler, eller hvis der har vist sig at være uklarheder i teksten. Den ansøgende medlemsorganisation har selv ansvaret for at tjekke, om der er sket ændringer i reglerne. Den nyeste version af denne vejledning findes på DHs hjemmeside. 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES? Den ansøgende medlemsorganisation herefter omtalt som medlemsorganisationen - skal følge anvisningerne i denne vejledning, når der søges om støtte i Handicappuljen. Vejledningens afsnit 3-7 refererer til Excel-regnearket Budgetformat, som skal bruges ved ansøgning til Handicappuljen. Det kan hentes på DHs hjemmeside. Budgetformatet har fire faner. Fanerne Budget og budgetnoter samt Finansieringsplan skal udfyldes af alle ansøgere. Fanen Dansk timeanvendelse skal udfyldes, hvis budgettet indeholder løn til dansk personale eller frivillige, der løser en faglig opgave. Fanen Handicapkompensation skal udfyldes, hvis der søges om handicapkompensation til danske ansatte, frivillige eller lign. Vejledningens afsnit 8 refererer specifikt til ansøgningsformatet tilhørende Forundersøgelse. Vejledningens afsnit 9 refererer specifikt til ansøgnings- og budgetformaterne i kategorierne under Andre Aktiviteter. 3. GENERELT OM BUDGETTET FOR PATNERSKABS- INDSATSER & PROJEKTER (typerne B. - D.) I forbindelse med ansøgning om Partnerskab & Mindre Udviklingsprojekt, Større Udviklingsprojekt, Langsigtet projekt på mere end 5 mio. kr., Programindsats samt Andre Aktiviteter i Handicappuljen skal der udarbejdes et budget i tre niveauer:! Et budgetresumé, som indgår direkte i ansøgningsskemaet! Et detaljeret budget udarbejdet i alle relevante faner i bilaget Budgetformat! Budgetnoter, som beskriver eventuelle punkter i det detaljerede budget, som kræver en nærmere og uddybende beskrivelse. Budgetnoterne skrives ind i bilaget Budgetformat, der passer til det konkrete ansøgningsformat Budgettet skal indeholde samtlige projektudgifter og skal opstilles på en overskuelig og gennemsigtig måde. Det er vigtigt for vurderingen af ansøgningen, at budgettet er nemt at forstå. 3

4 Ved vurderingen af ansøgningen bliver der bl.a. lagt vægt på, at budgettet hænger tæt sammen med projektbeskrivelse og strategi. Der bliver samtidig lagt vægt på, at projektets omkostninger er rimelige og velbegrundede i forhold til de aktiviteter, der planlægges gennemført, og de resultater, projektet og partnere forventer at opnå derigennem. Se i øvrigt Retningslinjer for Handicappuljen for en uddybende beskrivelse af Handicappuljens seks vurderingskriterier og tilhørende principper for ansøgning om økonomisk støtte. Ved udarbejdelse af ansøgningen bør fokus bl.a. være på, at alle poster i budgettet er beskrevet og begrundet i selve ansøgningsteksten. Hvis der er udgiftsposter, som springer i øjnene, er det særlig vigtigt, at udgifterne er velbegrundede i projektets beskrivelse og strategi. Særligt kritiske punkter er Fx aflønning af dansk personale og større indkøb/investeringer, eller Fx hvis poster som lokal løn, administration og rejser udgør en forholdsvis stor procentdel af det samlede budget. Medlemsorganisationen skal skrive mere detaljerede kommentarer til de enkelte budgetlinjer som budgetnoter i bilaget Budgetformat. Generelle krav:! Budgettet skal udarbejdes i danske kroner, men skal angive de vekselkurser, som er benyttet til at beregne budgettet.! Det påhviler medlemsorganisationen at holde projektpersonale, større projektudstyr og inventar forsikret i det omfang, det er muligt.! Udgifter til løn og lignende til lokalt personale skal angive hvor stor en procentdel projektets midler bidrager med. Fx er hele direktørens lønpakke m.m. finansieret af projektet angives 100 pct. Procentsatsen skal angives i budgetformatet og projektdokumentet, hvori det også anføres hvilke øvrige kilder/donorer der dækker den eventuelle resterende del. 4. FANEBLADE 1: BUDGET OG BUDGETNOTER KOMMEN- TARER TIL DE ENKELTE BUDGETLINJER Der kan søges om at få følgende typer udgifter dækket: Budgetlinje 1: Aktiviteter Alle udgifter direkte relateret til gennemførelse af aktiviteter skal indgå i aktivitetsbudgettet. De forskellige aktiviteter specificeres så vidt muligt i separate budgetlinjer, og aktivitetsbudgettet struktureres efter de i ansøgningsformatet opstillede projektmål. Hvis det drejer sig om tværgående aktiviteter, skal disse budgetteres særskilt efter projektmålene. Det vil bl.a. bidrage til at vise, hvor forbruget, dvs. den finansielle tyngde, ligger. Hvis antallet af aktiviteter er meget stort, kan det dog for overskuelighedens skyld være en god idé at samle beslægtede aktiviteter i én budgetlinje og folde det samlede beløb ud med en supplerende beskrivelse i en budgetnote. 4

5 Fagteknisk konsulentbistand (lønkroner mv.) skal budgetteres under det relevante projektmål. Dette gælder både fagteknisk bistand fra Danmark og fra lokale ressourcepersoner, hvis funktion udelukkende er i tilknytning til direkte projektgennemførelse. Hvis det tekniske input skal anvendes under flere projektmål, må bidraget deles ud på samtlige poster i den fordeling, der forventes anvendt. Det er vigtigt at angive timetal, lønsats og total for hvert enkelt bidrag. Læs mere om dansk timeanvendelse på side 8 i denne vejledning. Budgetlinje 2: Investeringer Alle indkøb af materiel til støtte for aktiviteterne anføres her. Under investeringer budgetteres større indkøb, der ikke indgår som direkte input til gennemførelse af aktiviteter. Fx vil såsæd og undervisningsmaterialer blive budgetteret i aktivitetsbudgettet, mens indkøb af køretøjer og IT udstyr bliver set som investeringer. Der kan normalt ikke ydes støtte til køb af jord og fast ejendom og lignende. Budgetlinje 3: Udstationerede medarbejdere Der kan i begrænset omfang medtages omkostninger til udstationeret personale. Sådanne udgifter skal altid være fagligt begrundet og være afpasset i omkostningsniveau til det samlede projekts budget. Lønniveau bør afhænge af opgavens karakter og skal følge niveau for tilsvarende opgaver i andre danske NGO er, der arbejder i regionen. Følgende skal som minimum fremgå af budgettet:! Stilling, antal hele måneder og lønpakke samt procentdel af stilling, der finansieres af projektet! Andre udsendelsesudgifter (rejse, forsikring, vaccinationer mv.) Der kan ikke medtages overhead for udstationeret personale. Budgetlinje 4: Lokale medarbejdere Der kan søges om løn til lokalt personale. Som udgangspunkt skal aflønning af fastansat personale budgetteres under denne budgetlinje. Følgende skal som minimum fremgå af budgettet og specificeres for hver stilling:! Stilling, antal hele måneder og lønpakke samt procentdel af stilling, der finansieres af projektet! Andre relevante personaleudgifter Det bør fremgå, hvor stor en del af lønnen for de involverede medarbejdere det danske bidrag dækker, Fx om der er tale om en deltidsstilling, via procentvis angivelse af finansiering af stillingen, samt eventuelle øvrige finansieringskilder som Fx andre donorer/partnere. Vær opmærksom på de lokale regler for ansættelse, aflønning, pension, opsigelse, skattemyndigheder, obligatoriske sundhedsudgifter, løn i den 13. måned osv. Dette bør kortlægges med sydpartneren, der kender den lokale og relevante lovgivning på området. 5

6 Budgetlinje 5: Lokal administration Der kan søges støtte til sydpartneres omkostninger til at administrere aktiviteter, der er dækket af ansøgningen, herunder revisionsomkostninger, hvis dele af revisionen udføres lokalt. Husk at anføre dette. Vær opmærksom på, at eventuel lokal revision skal have en dybde, der afspejler aktivitetens omfang og dermed beløbets størrelse; med andre ord bør revisionen tilrettelægges således, at hvis projektets omfang ikke er synderligt stort, så skal revisionen heller ikke være det, desuagtet eventuelle retningslinjer. Budgettering af beløb til lokalrevision kan ske ud fra sydpartnerens kendskab til den lokale revisionsbranche eller ved simpel forespørgsel hos sin normale revisor. Budgetlinje 6: Dansk projekttilsyn Projekttilsyn er medlemsorganisationens løbende tilsyn med projektets gennemførelse og fremdrift i samarbejdet med sydpartneren. Projekttilsynet kan gennemføres af ansatte i og medlemmer af medlemsforeningen og omfatter konkret tilsyn, men ikke kapacitetsopbygning eller teknisk konsulentbistand, der skal budgetteres under aktiviteter. Der kan søges om støtte til løn eller honorar til medlemsorganisationens ansattes eller frivilliges deltagelse i projekttilsyn (såkaldt aktivitetsspecifik konsulentbistand ). Nærmere vejledning og krav fremgår af afsnittet Dansk timeanvendelse i bevillingen side 8. Udgifter til tilsynsrejser skal budgetteres billigst muligt, og antallet af deltagere i rejser skal begrænses til det nødvendige. Time- og dagpenge samt kilometergodtgørelse må maksimalt være lig med DHs takster (link kan findes på DHs hjemmeside). Rejser må højst udgøre prisen på økonomiklasse, og indkvartering må ikke overstige prisen for almindeligt turistklassehotel. Medlemsorganisation og sydpartner kan også gennemføre en intern projektgennemgang eller review. Der kan ansøges om de samme typer omkostninger som ved projekttilsyn. Aktiviteter i forbindelse med en intern projektgennemgang eller review, som inddrager målgrupper og andre, som er involverede i projektet, kan budgetteres under Budgetlinje 1: Aktiviteter. Budgetlinje 7: Evaluering Det er ofte yderst relevant at indtænke en ekstern evaluering som enten midtvejs- eller slutevaluering i projektet. En evaluering vil i givet fald skulle beskrives og begrundes i ansøgningen, og størrelsen på udgiften til en eventuel evaluering forventes at være proportional med projektets størrelse. Bemærk: Det er et krav, at projekter over 2 mio. kr. skal evalueres eksternt. Det vil endvidere sige, at for at få støtte skal evalueringer leve op til Udenrigsministeriets minimumskrav som beskrevet i Generelle principper for Støtte til Udviklingsaktiviteter gennem danske civilsamfundsorganisationer - januar 2011 :! Være uafhængige: Evalueringerne skal udføres af en ekstern, uafhængig person. Der kan således ikke opnås støtte til evalueringer, hvor medlemsorganisationens ansatte, medlemmer eller andre involverede i aktiviteterne udfører evalueringen.! Indeholde overvejelser i forhold til DACs evalueringskriterier: Relevans af aktivitetens formål, efficiens af ressourcer i forhold til resultat, effektivitet i forhold til op- 6

7 fyldelse af mål, aktiviteternes direkte og indirekte effekt samt aktiviteternes bæredygtighed. Det vil dog ikke i alle tilfælde være relevant at inddrage alle kriterierne, men det er vigtigt, at medlemsorganisationen skriftligt klargør, hvorfor nogle inddrages og andre udelades.! Den endelige evaluering skal være offentligt tilgængelig, Fx via DHs hjemmeside. Der kan ansøges om løn til ekstern konsulent og til de samme typer omkostninger som ved projekttilsyn. Eventuelle. flyrejser må højst udgøre prisen på økonomiklasse, og indkvartering må ikke overstige prisen for almindeligt turistklassehotel. Aktiviteter i forbindelse med en evaluering, som inddrager målgrupper og andre, som er involverede i projektet, kan budgetteres under Budgetlinje 1: Aktiviteter. Budgetlinje 8: Handicapkompensation Heri angives det samlede beløb for eventuel Handicapkompensation. I faneblad 4 i budgetformatet uddybes disse udgifter. Bemærk, at man kan trække 7 % administrationsudgifter af eventuel handicapkompensation. Se afsnit om administrationsudgifter i Danmark side 8. Budgetlinje 9: Projekt- og programrelateret oplysning (PRO) i Danmark Der kan søges støtte til projektrelateret oplysning i Danmark under projekt og partnerskabsaktiviteter, dog maksimalt 2 % af budgetlinje 1-7 i budgetskemaet. Undtaget herfra er indsatstyperne tilhørende Andre Aktiviteter. Aktiviteten behøver ikke være beskrevet på ansøgningstidspunktet, men skal være beskrevet, før beløbet kan tages i anvendelse (dvs. man kan afsætte beløbet i budgettet, og vente med at beskrive aktiviteten, til projektet er i gang). Beskrivelsen skal dog senest være indsendt til DH seks måneder før projektafslutning, og oplysningsaktiviteten skal være tilrettelagt således, at den er afsluttet inden projektets slutdato. Budgetlinje 10: Budgetmargin Der skal indarbejdes en budgetmargin på minimum 6 % og maksimum 10 % af de samlede omkostninger for punkterne 1-8 i relevant budgetformat for partnerskabsindsatser og projekter samt i enkelte af under kategorierne Andre Aktiviteter. Budgetmargin kan tages i anvendelse, hvis der opstår uforudsete udgifter i relation til de øvrige budgetposter. Dette vil typisk være i forbindelse med valutaudsving, der fordyrer projektet, samt hvis andre forhold betyder, at indkøb eller andre udgiftsposter i relation til aktiviteterne bliver dyrere end forudset på budgetteringstidspunktet. Budgetlinje 11: Projektudgifter i alt Opsummerer forgående ni budgetlinjers beløb og angiver en total for projektudgifterne. Budgetlinje 12: Revision i Danmark De samlede omkostninger til revision i Danmark og samarbejdslandet kan variere meget ud fra kontekst og kompleksitet og kan svinge mellem 10 og 30 t.kr (eller endda højere), så budgettering af beløb til revision kan ske ud fra medlemsorganisationens erfaring eller ved simpel forespørgsel hos medlemsorganisationens normale revisor. 7

8 Reglerne omkring revision og regnskab uddybes i DHs Regnskabs- og Revisioninstruks, som kan hentes på DHs hjemmeside. Budgetlinje 13: Subtotal Angiver det samlede beløb for budgetlinjerne Budgetlinje 14: Administrationsudgifter i Danmark 7 % af projektomkostningerne kan afsættes til administration i Danmark. Det beregnes som 7 % af subtotalen (Punkt 13 i budgetskemaet). Administrationsbidraget skal dække medlemsorganisationens generelle, administrative merudgifter, der ikke kan dækkes af andre budgetlinjer. Disse udgifter kan fx være:! Kontorholdsudgifter (husleje, rengøring, kontorhold, transport, el og vand, støttepersonale og andre almindelige driftsudgifter).! Udgifter til personale på hovedkontor (og eventuelle landekontor), der udfører almindelig sagsbehandling, herunder:! Udarbejdelse af ansøgninger og andre oplæg! Udgifter til rejser, der ikke er led i aktivitetsspecifik monitorering! Rekruttering og udvælgelse af ikke-projektspecifikt personale, mødevirksomhed og kontakt med DH og Udenrigsministeriet! Udgifter i forbindelse med administration af handicapkompensation! Rapporteringsopgaver! Generelle budget- og regnskabsopgaver! Medlemsorganisationens ledelses deltagelse i samarbejdet (ved ledelsen forstås medlemmer af bestyrelse/forretningsudvalg). I projektregnskabet til DH skal der ikke redegøres for den konkrete anvendelse af midlerne til dansk administration. Det skal dog fremgå af foreningens eget regnskab. Den danske organisations timeanvendelse i projektet Der kan ikke opstilles faste regler for, hvor stor en andel af en bevillings midler, der kan gå til aflønning eller honorering af dansk personale eller frivillige. I vurderingen af dansk timeanvendelse i forhold til bevillingens størrelse vil der blive lagt vægt på:! At behovet for aktivitetsspecifik konsulentbistand er begrundet i behov fra sydpartneren eller målgruppen! At lokale konsulenter ikke med fordel kunne have udført opgaven! At dansk input i bevillingen ikke skaber afhængighed af medlemsorganisationen Der skal med andre ord i budgetlægningen tages hensyn til omkostningseffektivitet og relevans for sydpartner og målgruppe, når der indregnes dansk konsulentbistand. Hvad angår styrkelse af partnerskabet, vil det være muligt at budgettere med nødvendige besøg, der kan støtte op om dette, enten i kombination med projekttilsyn eller i rimeligt omfang som selvstændige aktiviteter. Der skelnes principielt ikke mellem fastansatte - herunder projektansatte - eller frivilliges timeanvendelse i forbindelse med en bevilling. Taksterne skal i begge tilfælde følge reglerne som beskrevet på side 10. Opmærksomhed skal dog henledes på at: 8

9 ! Alle projektspecifikke udgifter, der vedrører danske lønninger, skal på forhånd være indarbejdet i budgettet/ ansøgningen for de enkelte aktiviteter (benyt faneblad Dansk timeanvendelse Excel budgetformatet) og skal efterfølgende kunne dokumenteres i regnskab og rapportering for aktiviteten.! For medlemsorganisationer med fast medarbejderstab 1 i Danmark er det muligt at medtage overhead ud over de dokumenterede lønudgifter. For at medtage overhead skal der anvendes et tidsregistreringssystem, således at timeanvendelsen kan udgiftsføres under aktivitetsregnskabet.! Hverken fastansatte eller frivillige kan anvende en timesats (eksklusiv eventuelle. overhead), der overstiger den pågældendes aktuelle timeaflønning.! For lokalt personale på landekontorer må lønsatser ikke overstige det gennemsnitlige lønniveau for tilsvarende foreninger/organisationer i landet. Følgende aktiviteter kan falde inden for den danske organisations timeanvendelse: Vedr. budgetlinje 1.:! Faglig rådgivning, støtte og kapacitetsopbygning af sydpartnere og andre relevante aktører! Faglig støtte til sydpartnerens administration og regnskabsførelse! Rekruttering af aktivitetsspecifikt personale! Udvikling af projektspecifikke policies, strategier og retningslinjer! Koordinering af aktiviteter under bevillingen med eksterne aktører Vedr. budgetlinje 6:! Monitorering af igangværende projekter, herunder på tilsynsrejser! Reviews af igangværende aktiviteter Vedr. budgetlinje 7:! Deltagelse med ressourcepersoner i forbindelse med evalueringer ikke udførende for selve evalueringen Vedr. budgetlinje 8:! Oplysningsaktiviteter i Danmark finansieret af bevillingen (budgetlinje 8) Det skal af en ansøgning fremgå, fx i form af en opgave- arbejdsbeskrivelse, hvad medlemsorganisationens medarbejdere / frivillige skal bidrage med, hvordan der skal bidrages og med hvilket formål. I forbindelse med aflæggelsen af medlemsorganisationens årsregnskab kan DH kræve en specifikation af organisationens indtægter i form af overheads fra timeanvendelse i handicappuljebevillinger. For private virksomheder, der indgår i alliance-projekter med medlemsorganisationen, kan udgifter til projektspecifik konsulentbistand og projekttilsyn, der udføres af virksomhedens faste medarbejderstab, udgiftføres under aktivitetsregnskabet på grundlag af registreret tidsanvendelse. Medtagelse af sådanne udgifter skal i givet fald baseres på 1 Ved fast medarbejderstab forstås ansatte med en kontrakt, der ikke er knyttet til et specifikt projekts levetid 9

10 medarbejderens aktuelle timeaflønning (dog maksimalt iht. takster side 7), mens der ikke kan beregnes overhead af denne timeløn. Revisionsudgifter vedrørende det enkelte projekt afholdes af projektbudgettet. Revisionsudgifter i Danmark budgetteres særskilt. SATSER FOR AKTIVITETSSPECIFIK KONSULENTBISTAND: De samlede udgifter, der i Danmark kan udgiftføres over projektbevillingen, udgøres af:! De faktiske lønudgifter for de enkelte medarbejdere, dog maksimalt Udenrigsministeriets anciennitetsbaserede maksimumstakster.! Maks. 80 procent af lønnen i overhead til forholdsmæssig dækning af de generelle driftsomkostninger. Satserne nedenfor følger Udenrigsministeriets anciennitetsbaserede maksimumssatser, som løbende justeres. Anciennitet beregnes som tjenestealder, dvs. den tid (antal år) vedkommende har haft virke i en fagligt relevant stilling. De aktuelle takster per 1. oktober 2013 ses her: Satser 2013 (DKK) Anciennitet NGO-sats Overhead I alt (maks.) (maks. 80 %) Under 4 år Fra 5 til 9 år Fra 10 til 14 år Mere end 15 år Medlemsorganisationerne skal anvende egne satser, men disse må ikke overstige ovenstående rater. 5. FANEBLAD 2: FINANSIERINGSPLAN I forbindelse med udfyldelsen af det detaljerede budget Budgetformat skal der også udfyldes en finansieringsplan, hvilket er en oversigt over, hvornår og i hvor store rater medlemsorganisationen forventer at anmode om at få udbetalt midler fra den godkendte bevilling. Hvis der undervejs i projektet bliver behov for at ændre i finansieringsplanen, skal der indsendes en ny finansieringsplan. 10

11 6. FANEBLAD 3: DANSK TIMEANVENDELSE Det tredje faneblad i Budgetformat omhandler dansk timeanvendelse og skal udfyldes, hvis budgettet indeholder løn til ansatte i medlemsorganisationen eller løn eller honorar til frivillige i medlemsorganisationen (se afsnittet Medlemsorganisationens timeanvendelse i projektet). Hvis medlemsorganisationen opfylder kravene for at kunne medtage 80 % overhead af lønnen (se side 5), udregnes den samlede lønudgift ved at gange timeløn plus overhead med antallet af timer. Af opgørelsen vil det fremgå, hvor stor en del af timeanvendelsen, der sker i Danmark, og hvor stor en del der sker lokalt i projektet sammen med sydpartneren. 7. FANEBLAD 4: HANDICAPKOMPENSATION Det fjerde faneblad i Budgetformat omhandler dækning af de udgifter, som er forbundet med dansk deltagelse i bevillingens aktiviteter. Der kan Fx ansøges om dækning af international transport, hotel, forsikring, vaccination, visum mv. til tolke, personlig hjælper osv., der skal deltage på rejsen. Der kan også ansøges om handicapkompensation i forbindelse med projektrelateret oplysning i Danmark eller i relation til relevant faglig opkvalificering mv. De direkte forbundne udgifter skal således angives i overskuelig form. Det samlede beløb overføres til faneblad 1. i budgetformatet. 8. BUDGET FOR FORUNDERSØGELSE Der skal anvendes det budgetformat, der findes i selve ansøgningsskemaet. Budgettet skal udarbejdes i danske kroner, men med angivelse af de vekselkurser, som er benyttet til at beregne budgettet. Der kan normalt søges op til kr. Dog kan der søges om op til kr., hvis der er tale om forberedelse af et projekt med to eller flere danske partnere. I disse tilfælde kan der bevilliges omkostninger til flere deltagere fra Danmark. Der kan søge om dækning af følgende udgifter: Budgetlinje 1: Aktivitetsomkostninger, lokale konsulenter og andre udgifter Her kan der Fx angives udgifter til lokal tolk eller til lokal fagkonsulent, hvis de nødvendige kompetencer ikke er til stede hos sydpartneren. Brug af ekstern assistance skal begrundes specifikt under punkt C.3. Deltagerne i Forundersøgelsen i selve ansøgningsskemaet. Udgifterne på denne budgetlinje skal specificeres i del 3: Budgetresumé. Budgetlinje 2: Internationale flyrejser Billigst mulige flyforbindelse skal anvendes. Der kan normalt højst søge om at få to personers rejseomkostninger dækket inkl. eventuelle udgifter til visum. Budgetlinje 3: Vaccinationer Omkostninger til nødvendige vaccinationer og eventuelle. forebyggende malariamedicin. 11

12 Budgetlinje 4: Rejseforsikring Rejseforsikring af den person/de personer, der deltager i rejsen. Budgetlinje 5: Indkvartering Tilskuddet må ikke overstige udgifterne til et normalt turistklassehotel. Budgetlinje 6: Lokal transport I kan søge om støtte dels til indenrigsrejse (Fx fra hovedstaden til projektområdet), dels til lokal transport i forbindelse med besøget i projektområdet. Budgetlinje 7: Time- og dagpenge Dagpenge må maksimalt være lig med Finansministeriets satser, som kan findes via DHs hjemmeside. Der kan normalt højst søge om dagpenge til to personer i to uger. Eventuelt honorar til lokal, faglig ekspertise skal anføres under Budgetlinje 1. Budgetlinje 8: Handicapkompensation Læs mere om, hvilke udgifter der skal dækkes her, på side 11. Budgetlinje 9: Budgetmargin Budgetmarginen skal minimum udgøre 6 % og kan maksimalt udgøre 10 % af punkterne 1-7 i budgettet. Budgetlinje 11: Administration i Danmark Der kan søges om 7 % til at dække administration i Danmark (Punkt 10). Det beregnes som 7 % af subtotalen (Punkt 9 i budgetskemaet). Læs mere om, hvilke udgifter der skal dækkes her, på side BUDGET FOR ANDRE AKTIVITETER Der skal anvendes det budgetformat, der findes i ansøgningsskemaet. Budgettet skal udarbejdes i danske kroner, men med angivelse af de vekselkurser, som er benyttet til at beregne budgettet. Kategorien Andre Aktiviteter er en række prioriterede, enkeltstående indsatser, der hovedsageligt understøtter og derved dækker aktivitetsomkostninger. Det er således kun i meget begrænset omfang muligt at få dækket øvrige udgifter, herunder lønkroner og overhead til dansk medarbejder. I de enkelte tilfælde, hvor det er muligt at trække 7 % administrationsvederlag på indsatsen, er reglerne lig med de på side 8 anførte administrationsudgifter i Danmark. 12

13 10. EGEN- ELLER SAMFINANSIERING Vær opmærksom på, at kun økonomiske bidrag (cash-contributions) kan opføres som anden finansiering i budgettet. Det vil sige, at værdien af Fx frivilligt arbejde og ydelser i naturalier (in kind contributions) ikke indgår i budgettet. De skal blot nævnes i ansøgningen. Adskillelsen mellem Handicappulje- og anden finansiering skal fremgå tydeligt. Hvis der i budgettet er oplyst anden finansiering end Handicappuljen, bør denne også fremgå af det afsluttende regnskab. 11. ØVRIGE FORHOLD Hvis projektet gør brug af en fonds løsning fx Trust Fund, Revolving Fund eller andet form for Sub-Granting mv. så er det et krav, at projektansøgningen indeholder en tydelig beskrivelse af administreringen og forvaltningen af denne konstruktion. Herunder skal der opstilles klare kriterier til at sikre en god og fair forvaltningspraksis. OM BUDGETVEJLEDNINGEN Vejledning om opstilling af budget til Handicappuljen gælder for ansøgninger til Handicappuljen. Vejledningen er gældende fra 1. oktober Vejledningen vil løbende blive revideret, hvis der sker ændringer i reglerne, eller hvis der har vist sig at være uklarheder i teksten. Medlemsorganisationen har selv ansvaret for at tjekke, om der er sket ændringer i reglerne. Medlemsorganisationen kan altid hente den nyeste version af denne vejledning på DHs hjemmeside. 13

BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN

BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN DMRU-puljen BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN 1. GENERELT OM BUDGETTER FOR PROJEKTER OG AKTIVITETER Et væsentligt vurderingskriterium i forbindelse med en ansøgning handler om, hvorvidt

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr.

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. DMRU-puljen FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. 1. ANSVAR FOR BEVILLINGEN Medlemsorganisationer der selv administrer bevillingen har

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Hvem har ansvaret for bevillingen?

Læs mere

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Revideret den 31. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer

Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer Revideret: Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS ANSVAR OG PLIGTER

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS

Læs mere

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. december 2014

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til udviklingsstøtte til projekter til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Folkets Radio Thoravej 25 2400 Kbh. NV. København den 4. februar 2003

Folkets Radio Thoravej 25 2400 Kbh. NV. København den 4. februar 2003 RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio Thoravej 25 2400 Kbh. NV. København den 4. februar 2003 Afgørelse om programudgifter 2002 I besvarelse af Radio- og tv-nævnets afgørelse af 26. november 2002 om Folkets

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Administrative retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til. Puljeordninger

Administrative retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til. Puljeordninger Administrative retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til Puljeordninger Senest revideret Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Formål 1 3. Generelle krav til administrationen

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Bestyrelsen er ansvarlig for: den kontinuerlige justering af Diálogos vision og mission kommunikationen mellem projektgrupperne

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden/Den selvejende Institution Opholdsstedet Bjerget Ornebjerglund 23 5492 Vissenbjerg CVR-nr. 15 62 75 06 Prisfastsættelsesbudget 2014 udarbejdet den 23. september 2013 Indholdsfortegnelse Beretning

Læs mere

Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte i 2016

Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte i 2016 31. august 2015 Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte i 2016 Lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte omhandler tilskud til

Læs mere

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital.

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital. Personale. Planlægning og Økonomi Lønservicecentrets projektadministration Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang 51A - plan 4 Telefon 4829 5702 Direkte 4829 5702 Fax 48295726 Web www.hillerodhospital.dk

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF. Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997

FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF. Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997 RÅD, REGLER OG RETNINGSLINIER FOR FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF CENTER FOR IT-FORSKNING (CIT) Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997 Status: Endelig Ansvarlig: Niels Damgaard Hansen

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012 I N S T I T U T F O R K U N S T O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Rapportering til overliggende niveau S A G S N O T A T 25. JUNI 2012 Vedr.: Sagsbehandler: Marianne

Læs mere

Generelle retningslinjer for danske organisationer med rammeaftale med Udenrigsministeriet

Generelle retningslinjer for danske organisationer med rammeaftale med Udenrigsministeriet Kontoret for Humanitær Bistand, Udviklingspolitik og Civilsamfund Generelle retningslinjer for danske organisationer med rammeaftale med Udenrigsministeriet Senest revideret Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Administrative retningslinjer for danske organisationer med Rammeaftale med Udenrigsministeriet

Administrative retningslinjer for danske organisationer med Rammeaftale med Udenrigsministeriet Administrative retningslinjer for danske organisationer med Rammeaftale med Udenrigsministeriet Senest revideret Indholdsoversigt Bilagsoversigt... 3 1. Indledning... 4 2. Rammeordningens overordnede formål...

Læs mere

MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD. Vejledning 2014. landsdækkende frivillige sociale organisationer

MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD. Vejledning 2014. landsdækkende frivillige sociale organisationer MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD Vejledning 2014 07.18.19.40 Tips og Lottopuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer Ansøgningsfrist 24. oktober 2014 kl.

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde

Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde Danida Fellowship Centre Januar 2009 Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 4 2.

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Oplæg om DUFs InitiativStøtte 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Kort om DUF DUF er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere