VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen"

Transkript

1 14. oktober 2013 Sag Dok /swhj VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen December 2013

2 Indhold: 1. Vejledningens gyldighed 2. Hvordan skal vejledningen bruges? 3. Generelt om budget for partnerskabsindsatser og projekter 4. Faneblad 1: Budget og budgetnoter 5. Faneblad 2: Finansieringsplan 6. Faneblad 3: Dansk timeanvendelse 7. Faneblad 4: Handicapkompensation 8. Budget for Forundersøgelse 9. Budget for Andre Aktiviteter 10. Egen- eller samfinansiering 11. Øvrige forhold Relaterede dokumenter: Handicappuljens retningslinjer, oktober 2013 Udenrigsministeriets Generelle Principper for støtte til udviklingsaktiviteter gennem danske civilsamfundsorganisationer, januar 2011 Administrative retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til puljeordninger, august 2010, rev

3 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED Denne vejledning gælder for ansøgninger til Handicappuljen om Forundersøgelse, Partnerskabsindsats & mindre projekt, Større udviklingsprojekt, Projekt på mere end 5 mio. kr., Programindsats samt kategorierne under Andre Aktiviteter. Vejledningen er gældende fra 1. oktober 2013 og revideret 1. december Bemærk: Vejledningen vil løbende blive revideret, hvis der sker ændringer i Administrative retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til puljeordninger eller øvrige regler, eller hvis der har vist sig at være uklarheder i teksten. Den ansøgende medlemsorganisation har selv ansvaret for at tjekke, om der er sket ændringer i reglerne. Den nyeste version af denne vejledning findes på DHs hjemmeside. 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES? Den ansøgende medlemsorganisation herefter omtalt som medlemsorganisationen - skal følge anvisningerne i denne vejledning, når der søges om støtte i Handicappuljen. Vejledningens afsnit 3-7 refererer til Excel-regnearket Budgetformat, som skal bruges ved ansøgning til Handicappuljen. Det kan hentes på DHs hjemmeside. Budgetformatet har fire faner. Fanerne Budget og budgetnoter samt Finansieringsplan skal udfyldes af alle ansøgere. Fanen Dansk timeanvendelse skal udfyldes, hvis budgettet indeholder løn til dansk personale eller frivillige, der løser en faglig opgave. Fanen Handicapkompensation skal udfyldes, hvis der søges om handicapkompensation til danske ansatte, frivillige eller lign. Vejledningens afsnit 8 refererer specifikt til ansøgningsformatet tilhørende Forundersøgelse. Vejledningens afsnit 9 refererer specifikt til ansøgnings- og budgetformaterne i kategorierne under Andre Aktiviteter. 3. GENERELT OM BUDGETTET FOR PATNERSKABS- INDSATSER & PROJEKTER (typerne B. - D.) I forbindelse med ansøgning om Partnerskab & Mindre Udviklingsprojekt, Større Udviklingsprojekt, Langsigtet projekt på mere end 5 mio. kr., Programindsats samt Andre Aktiviteter i Handicappuljen skal der udarbejdes et budget i tre niveauer:! Et budgetresumé, som indgår direkte i ansøgningsskemaet! Et detaljeret budget udarbejdet i alle relevante faner i bilaget Budgetformat! Budgetnoter, som beskriver eventuelle punkter i det detaljerede budget, som kræver en nærmere og uddybende beskrivelse. Budgetnoterne skrives ind i bilaget Budgetformat, der passer til det konkrete ansøgningsformat Budgettet skal indeholde samtlige projektudgifter og skal opstilles på en overskuelig og gennemsigtig måde. Det er vigtigt for vurderingen af ansøgningen, at budgettet er nemt at forstå. 3

4 Ved vurderingen af ansøgningen bliver der bl.a. lagt vægt på, at budgettet hænger tæt sammen med projektbeskrivelse og strategi. Der bliver samtidig lagt vægt på, at projektets omkostninger er rimelige og velbegrundede i forhold til de aktiviteter, der planlægges gennemført, og de resultater, projektet og partnere forventer at opnå derigennem. Se i øvrigt Retningslinjer for Handicappuljen for en uddybende beskrivelse af Handicappuljens seks vurderingskriterier og tilhørende principper for ansøgning om økonomisk støtte. Ved udarbejdelse af ansøgningen bør fokus bl.a. være på, at alle poster i budgettet er beskrevet og begrundet i selve ansøgningsteksten. Hvis der er udgiftsposter, som springer i øjnene, er det særlig vigtigt, at udgifterne er velbegrundede i projektets beskrivelse og strategi. Særligt kritiske punkter er Fx aflønning af dansk personale og større indkøb/investeringer, eller Fx hvis poster som lokal løn, administration og rejser udgør en forholdsvis stor procentdel af det samlede budget. Medlemsorganisationen skal skrive mere detaljerede kommentarer til de enkelte budgetlinjer som budgetnoter i bilaget Budgetformat. Generelle krav:! Budgettet skal udarbejdes i danske kroner, men skal angive de vekselkurser, som er benyttet til at beregne budgettet.! Det påhviler medlemsorganisationen at holde projektpersonale, større projektudstyr og inventar forsikret i det omfang, det er muligt.! Udgifter til løn og lignende til lokalt personale skal angive hvor stor en procentdel projektets midler bidrager med. Fx er hele direktørens lønpakke m.m. finansieret af projektet angives 100 pct. Procentsatsen skal angives i budgetformatet og projektdokumentet, hvori det også anføres hvilke øvrige kilder/donorer der dækker den eventuelle resterende del. 4. FANEBLADE 1: BUDGET OG BUDGETNOTER KOMMEN- TARER TIL DE ENKELTE BUDGETLINJER Der kan søges om at få følgende typer udgifter dækket: Budgetlinje 1: Aktiviteter Alle udgifter direkte relateret til gennemførelse af aktiviteter skal indgå i aktivitetsbudgettet. De forskellige aktiviteter specificeres så vidt muligt i separate budgetlinjer, og aktivitetsbudgettet struktureres efter de i ansøgningsformatet opstillede projektmål. Hvis det drejer sig om tværgående aktiviteter, skal disse budgetteres særskilt efter projektmålene. Det vil bl.a. bidrage til at vise, hvor forbruget, dvs. den finansielle tyngde, ligger. Hvis antallet af aktiviteter er meget stort, kan det dog for overskuelighedens skyld være en god idé at samle beslægtede aktiviteter i én budgetlinje og folde det samlede beløb ud med en supplerende beskrivelse i en budgetnote. 4

5 Fagteknisk konsulentbistand (lønkroner mv.) skal budgetteres under det relevante projektmål. Dette gælder både fagteknisk bistand fra Danmark og fra lokale ressourcepersoner, hvis funktion udelukkende er i tilknytning til direkte projektgennemførelse. Hvis det tekniske input skal anvendes under flere projektmål, må bidraget deles ud på samtlige poster i den fordeling, der forventes anvendt. Det er vigtigt at angive timetal, lønsats og total for hvert enkelt bidrag. Læs mere om dansk timeanvendelse på side 8 i denne vejledning. Budgetlinje 2: Investeringer Alle indkøb af materiel til støtte for aktiviteterne anføres her. Under investeringer budgetteres større indkøb, der ikke indgår som direkte input til gennemførelse af aktiviteter. Fx vil såsæd og undervisningsmaterialer blive budgetteret i aktivitetsbudgettet, mens indkøb af køretøjer og IT udstyr bliver set som investeringer. Der kan normalt ikke ydes støtte til køb af jord og fast ejendom og lignende. Budgetlinje 3: Udstationerede medarbejdere Der kan i begrænset omfang medtages omkostninger til udstationeret personale. Sådanne udgifter skal altid være fagligt begrundet og være afpasset i omkostningsniveau til det samlede projekts budget. Lønniveau bør afhænge af opgavens karakter og skal følge niveau for tilsvarende opgaver i andre danske NGO er, der arbejder i regionen. Følgende skal som minimum fremgå af budgettet:! Stilling, antal hele måneder og lønpakke samt procentdel af stilling, der finansieres af projektet! Andre udsendelsesudgifter (rejse, forsikring, vaccinationer mv.) Der kan ikke medtages overhead for udstationeret personale. Budgetlinje 4: Lokale medarbejdere Der kan søges om løn til lokalt personale. Som udgangspunkt skal aflønning af fastansat personale budgetteres under denne budgetlinje. Følgende skal som minimum fremgå af budgettet og specificeres for hver stilling:! Stilling, antal hele måneder og lønpakke samt procentdel af stilling, der finansieres af projektet! Andre relevante personaleudgifter Det bør fremgå, hvor stor en del af lønnen for de involverede medarbejdere det danske bidrag dækker, Fx om der er tale om en deltidsstilling, via procentvis angivelse af finansiering af stillingen, samt eventuelle øvrige finansieringskilder som Fx andre donorer/partnere. Vær opmærksom på de lokale regler for ansættelse, aflønning, pension, opsigelse, skattemyndigheder, obligatoriske sundhedsudgifter, løn i den 13. måned osv. Dette bør kortlægges med sydpartneren, der kender den lokale og relevante lovgivning på området. 5

6 Budgetlinje 5: Lokal administration Der kan søges støtte til sydpartneres omkostninger til at administrere aktiviteter, der er dækket af ansøgningen, herunder revisionsomkostninger, hvis dele af revisionen udføres lokalt. Husk at anføre dette. Vær opmærksom på, at eventuel lokal revision skal have en dybde, der afspejler aktivitetens omfang og dermed beløbets størrelse; med andre ord bør revisionen tilrettelægges således, at hvis projektets omfang ikke er synderligt stort, så skal revisionen heller ikke være det, desuagtet eventuelle retningslinjer. Budgettering af beløb til lokalrevision kan ske ud fra sydpartnerens kendskab til den lokale revisionsbranche eller ved simpel forespørgsel hos sin normale revisor. Budgetlinje 6: Dansk projekttilsyn Projekttilsyn er medlemsorganisationens løbende tilsyn med projektets gennemførelse og fremdrift i samarbejdet med sydpartneren. Projekttilsynet kan gennemføres af ansatte i og medlemmer af medlemsforeningen og omfatter konkret tilsyn, men ikke kapacitetsopbygning eller teknisk konsulentbistand, der skal budgetteres under aktiviteter. Der kan søges om støtte til løn eller honorar til medlemsorganisationens ansattes eller frivilliges deltagelse i projekttilsyn (såkaldt aktivitetsspecifik konsulentbistand ). Nærmere vejledning og krav fremgår af afsnittet Dansk timeanvendelse i bevillingen side 8. Udgifter til tilsynsrejser skal budgetteres billigst muligt, og antallet af deltagere i rejser skal begrænses til det nødvendige. Time- og dagpenge samt kilometergodtgørelse må maksimalt være lig med DHs takster (link kan findes på DHs hjemmeside). Rejser må højst udgøre prisen på økonomiklasse, og indkvartering må ikke overstige prisen for almindeligt turistklassehotel. Medlemsorganisation og sydpartner kan også gennemføre en intern projektgennemgang eller review. Der kan ansøges om de samme typer omkostninger som ved projekttilsyn. Aktiviteter i forbindelse med en intern projektgennemgang eller review, som inddrager målgrupper og andre, som er involverede i projektet, kan budgetteres under Budgetlinje 1: Aktiviteter. Budgetlinje 7: Evaluering Det er ofte yderst relevant at indtænke en ekstern evaluering som enten midtvejs- eller slutevaluering i projektet. En evaluering vil i givet fald skulle beskrives og begrundes i ansøgningen, og størrelsen på udgiften til en eventuel evaluering forventes at være proportional med projektets størrelse. Bemærk: Det er et krav, at projekter over 2 mio. kr. skal evalueres eksternt. Det vil endvidere sige, at for at få støtte skal evalueringer leve op til Udenrigsministeriets minimumskrav som beskrevet i Generelle principper for Støtte til Udviklingsaktiviteter gennem danske civilsamfundsorganisationer - januar 2011 :! Være uafhængige: Evalueringerne skal udføres af en ekstern, uafhængig person. Der kan således ikke opnås støtte til evalueringer, hvor medlemsorganisationens ansatte, medlemmer eller andre involverede i aktiviteterne udfører evalueringen.! Indeholde overvejelser i forhold til DACs evalueringskriterier: Relevans af aktivitetens formål, efficiens af ressourcer i forhold til resultat, effektivitet i forhold til op- 6

7 fyldelse af mål, aktiviteternes direkte og indirekte effekt samt aktiviteternes bæredygtighed. Det vil dog ikke i alle tilfælde være relevant at inddrage alle kriterierne, men det er vigtigt, at medlemsorganisationen skriftligt klargør, hvorfor nogle inddrages og andre udelades.! Den endelige evaluering skal være offentligt tilgængelig, Fx via DHs hjemmeside. Der kan ansøges om løn til ekstern konsulent og til de samme typer omkostninger som ved projekttilsyn. Eventuelle. flyrejser må højst udgøre prisen på økonomiklasse, og indkvartering må ikke overstige prisen for almindeligt turistklassehotel. Aktiviteter i forbindelse med en evaluering, som inddrager målgrupper og andre, som er involverede i projektet, kan budgetteres under Budgetlinje 1: Aktiviteter. Budgetlinje 8: Handicapkompensation Heri angives det samlede beløb for eventuel Handicapkompensation. I faneblad 4 i budgetformatet uddybes disse udgifter. Bemærk, at man kan trække 7 % administrationsudgifter af eventuel handicapkompensation. Se afsnit om administrationsudgifter i Danmark side 8. Budgetlinje 9: Projekt- og programrelateret oplysning (PRO) i Danmark Der kan søges støtte til projektrelateret oplysning i Danmark under projekt og partnerskabsaktiviteter, dog maksimalt 2 % af budgetlinje 1-7 i budgetskemaet. Undtaget herfra er indsatstyperne tilhørende Andre Aktiviteter. Aktiviteten behøver ikke være beskrevet på ansøgningstidspunktet, men skal være beskrevet, før beløbet kan tages i anvendelse (dvs. man kan afsætte beløbet i budgettet, og vente med at beskrive aktiviteten, til projektet er i gang). Beskrivelsen skal dog senest være indsendt til DH seks måneder før projektafslutning, og oplysningsaktiviteten skal være tilrettelagt således, at den er afsluttet inden projektets slutdato. Budgetlinje 10: Budgetmargin Der skal indarbejdes en budgetmargin på minimum 6 % og maksimum 10 % af de samlede omkostninger for punkterne 1-8 i relevant budgetformat for partnerskabsindsatser og projekter samt i enkelte af under kategorierne Andre Aktiviteter. Budgetmargin kan tages i anvendelse, hvis der opstår uforudsete udgifter i relation til de øvrige budgetposter. Dette vil typisk være i forbindelse med valutaudsving, der fordyrer projektet, samt hvis andre forhold betyder, at indkøb eller andre udgiftsposter i relation til aktiviteterne bliver dyrere end forudset på budgetteringstidspunktet. Budgetlinje 11: Projektudgifter i alt Opsummerer forgående ni budgetlinjers beløb og angiver en total for projektudgifterne. Budgetlinje 12: Revision i Danmark De samlede omkostninger til revision i Danmark og samarbejdslandet kan variere meget ud fra kontekst og kompleksitet og kan svinge mellem 10 og 30 t.kr (eller endda højere), så budgettering af beløb til revision kan ske ud fra medlemsorganisationens erfaring eller ved simpel forespørgsel hos medlemsorganisationens normale revisor. 7

8 Reglerne omkring revision og regnskab uddybes i DHs Regnskabs- og Revisioninstruks, som kan hentes på DHs hjemmeside. Budgetlinje 13: Subtotal Angiver det samlede beløb for budgetlinjerne Budgetlinje 14: Administrationsudgifter i Danmark 7 % af projektomkostningerne kan afsættes til administration i Danmark. Det beregnes som 7 % af subtotalen (Punkt 13 i budgetskemaet). Administrationsbidraget skal dække medlemsorganisationens generelle, administrative merudgifter, der ikke kan dækkes af andre budgetlinjer. Disse udgifter kan fx være:! Kontorholdsudgifter (husleje, rengøring, kontorhold, transport, el og vand, støttepersonale og andre almindelige driftsudgifter).! Udgifter til personale på hovedkontor (og eventuelle landekontor), der udfører almindelig sagsbehandling, herunder:! Udarbejdelse af ansøgninger og andre oplæg! Udgifter til rejser, der ikke er led i aktivitetsspecifik monitorering! Rekruttering og udvælgelse af ikke-projektspecifikt personale, mødevirksomhed og kontakt med DH og Udenrigsministeriet! Udgifter i forbindelse med administration af handicapkompensation! Rapporteringsopgaver! Generelle budget- og regnskabsopgaver! Medlemsorganisationens ledelses deltagelse i samarbejdet (ved ledelsen forstås medlemmer af bestyrelse/forretningsudvalg). I projektregnskabet til DH skal der ikke redegøres for den konkrete anvendelse af midlerne til dansk administration. Det skal dog fremgå af foreningens eget regnskab. Den danske organisations timeanvendelse i projektet Der kan ikke opstilles faste regler for, hvor stor en andel af en bevillings midler, der kan gå til aflønning eller honorering af dansk personale eller frivillige. I vurderingen af dansk timeanvendelse i forhold til bevillingens størrelse vil der blive lagt vægt på:! At behovet for aktivitetsspecifik konsulentbistand er begrundet i behov fra sydpartneren eller målgruppen! At lokale konsulenter ikke med fordel kunne have udført opgaven! At dansk input i bevillingen ikke skaber afhængighed af medlemsorganisationen Der skal med andre ord i budgetlægningen tages hensyn til omkostningseffektivitet og relevans for sydpartner og målgruppe, når der indregnes dansk konsulentbistand. Hvad angår styrkelse af partnerskabet, vil det være muligt at budgettere med nødvendige besøg, der kan støtte op om dette, enten i kombination med projekttilsyn eller i rimeligt omfang som selvstændige aktiviteter. Der skelnes principielt ikke mellem fastansatte - herunder projektansatte - eller frivilliges timeanvendelse i forbindelse med en bevilling. Taksterne skal i begge tilfælde følge reglerne som beskrevet på side 10. Opmærksomhed skal dog henledes på at: 8

9 ! Alle projektspecifikke udgifter, der vedrører danske lønninger, skal på forhånd være indarbejdet i budgettet/ ansøgningen for de enkelte aktiviteter (benyt faneblad Dansk timeanvendelse Excel budgetformatet) og skal efterfølgende kunne dokumenteres i regnskab og rapportering for aktiviteten.! For medlemsorganisationer med fast medarbejderstab 1 i Danmark er det muligt at medtage overhead ud over de dokumenterede lønudgifter. For at medtage overhead skal der anvendes et tidsregistreringssystem, således at timeanvendelsen kan udgiftsføres under aktivitetsregnskabet.! Hverken fastansatte eller frivillige kan anvende en timesats (eksklusiv eventuelle. overhead), der overstiger den pågældendes aktuelle timeaflønning.! For lokalt personale på landekontorer må lønsatser ikke overstige det gennemsnitlige lønniveau for tilsvarende foreninger/organisationer i landet. Følgende aktiviteter kan falde inden for den danske organisations timeanvendelse: Vedr. budgetlinje 1.:! Faglig rådgivning, støtte og kapacitetsopbygning af sydpartnere og andre relevante aktører! Faglig støtte til sydpartnerens administration og regnskabsførelse! Rekruttering af aktivitetsspecifikt personale! Udvikling af projektspecifikke policies, strategier og retningslinjer! Koordinering af aktiviteter under bevillingen med eksterne aktører Vedr. budgetlinje 6:! Monitorering af igangværende projekter, herunder på tilsynsrejser! Reviews af igangværende aktiviteter Vedr. budgetlinje 7:! Deltagelse med ressourcepersoner i forbindelse med evalueringer ikke udførende for selve evalueringen Vedr. budgetlinje 8:! Oplysningsaktiviteter i Danmark finansieret af bevillingen (budgetlinje 8) Det skal af en ansøgning fremgå, fx i form af en opgave- arbejdsbeskrivelse, hvad medlemsorganisationens medarbejdere / frivillige skal bidrage med, hvordan der skal bidrages og med hvilket formål. I forbindelse med aflæggelsen af medlemsorganisationens årsregnskab kan DH kræve en specifikation af organisationens indtægter i form af overheads fra timeanvendelse i handicappuljebevillinger. For private virksomheder, der indgår i alliance-projekter med medlemsorganisationen, kan udgifter til projektspecifik konsulentbistand og projekttilsyn, der udføres af virksomhedens faste medarbejderstab, udgiftføres under aktivitetsregnskabet på grundlag af registreret tidsanvendelse. Medtagelse af sådanne udgifter skal i givet fald baseres på 1 Ved fast medarbejderstab forstås ansatte med en kontrakt, der ikke er knyttet til et specifikt projekts levetid 9

10 medarbejderens aktuelle timeaflønning (dog maksimalt iht. takster side 7), mens der ikke kan beregnes overhead af denne timeløn. Revisionsudgifter vedrørende det enkelte projekt afholdes af projektbudgettet. Revisionsudgifter i Danmark budgetteres særskilt. SATSER FOR AKTIVITETSSPECIFIK KONSULENTBISTAND: De samlede udgifter, der i Danmark kan udgiftføres over projektbevillingen, udgøres af:! De faktiske lønudgifter for de enkelte medarbejdere, dog maksimalt Udenrigsministeriets anciennitetsbaserede maksimumstakster.! Maks. 80 procent af lønnen i overhead til forholdsmæssig dækning af de generelle driftsomkostninger. Satserne nedenfor følger Udenrigsministeriets anciennitetsbaserede maksimumssatser, som løbende justeres. Anciennitet beregnes som tjenestealder, dvs. den tid (antal år) vedkommende har haft virke i en fagligt relevant stilling. De aktuelle takster per 1. oktober 2013 ses her: Satser 2013 (DKK) Anciennitet NGO-sats Overhead I alt (maks.) (maks. 80 %) Under 4 år Fra 5 til 9 år Fra 10 til 14 år Mere end 15 år Medlemsorganisationerne skal anvende egne satser, men disse må ikke overstige ovenstående rater. 5. FANEBLAD 2: FINANSIERINGSPLAN I forbindelse med udfyldelsen af det detaljerede budget Budgetformat skal der også udfyldes en finansieringsplan, hvilket er en oversigt over, hvornår og i hvor store rater medlemsorganisationen forventer at anmode om at få udbetalt midler fra den godkendte bevilling. Hvis der undervejs i projektet bliver behov for at ændre i finansieringsplanen, skal der indsendes en ny finansieringsplan. 10

11 6. FANEBLAD 3: DANSK TIMEANVENDELSE Det tredje faneblad i Budgetformat omhandler dansk timeanvendelse og skal udfyldes, hvis budgettet indeholder løn til ansatte i medlemsorganisationen eller løn eller honorar til frivillige i medlemsorganisationen (se afsnittet Medlemsorganisationens timeanvendelse i projektet). Hvis medlemsorganisationen opfylder kravene for at kunne medtage 80 % overhead af lønnen (se side 5), udregnes den samlede lønudgift ved at gange timeløn plus overhead med antallet af timer. Af opgørelsen vil det fremgå, hvor stor en del af timeanvendelsen, der sker i Danmark, og hvor stor en del der sker lokalt i projektet sammen med sydpartneren. 7. FANEBLAD 4: HANDICAPKOMPENSATION Det fjerde faneblad i Budgetformat omhandler dækning af de udgifter, som er forbundet med dansk deltagelse i bevillingens aktiviteter. Der kan Fx ansøges om dækning af international transport, hotel, forsikring, vaccination, visum mv. til tolke, personlig hjælper osv., der skal deltage på rejsen. Der kan også ansøges om handicapkompensation i forbindelse med projektrelateret oplysning i Danmark eller i relation til relevant faglig opkvalificering mv. De direkte forbundne udgifter skal således angives i overskuelig form. Det samlede beløb overføres til faneblad 1. i budgetformatet. 8. BUDGET FOR FORUNDERSØGELSE Der skal anvendes det budgetformat, der findes i selve ansøgningsskemaet. Budgettet skal udarbejdes i danske kroner, men med angivelse af de vekselkurser, som er benyttet til at beregne budgettet. Der kan normalt søges op til kr. Dog kan der søges om op til kr., hvis der er tale om forberedelse af et projekt med to eller flere danske partnere. I disse tilfælde kan der bevilliges omkostninger til flere deltagere fra Danmark. Der kan søge om dækning af følgende udgifter: Budgetlinje 1: Aktivitetsomkostninger, lokale konsulenter og andre udgifter Her kan der Fx angives udgifter til lokal tolk eller til lokal fagkonsulent, hvis de nødvendige kompetencer ikke er til stede hos sydpartneren. Brug af ekstern assistance skal begrundes specifikt under punkt C.3. Deltagerne i Forundersøgelsen i selve ansøgningsskemaet. Udgifterne på denne budgetlinje skal specificeres i del 3: Budgetresumé. Budgetlinje 2: Internationale flyrejser Billigst mulige flyforbindelse skal anvendes. Der kan normalt højst søge om at få to personers rejseomkostninger dækket inkl. eventuelle udgifter til visum. Budgetlinje 3: Vaccinationer Omkostninger til nødvendige vaccinationer og eventuelle. forebyggende malariamedicin. 11

12 Budgetlinje 4: Rejseforsikring Rejseforsikring af den person/de personer, der deltager i rejsen. Budgetlinje 5: Indkvartering Tilskuddet må ikke overstige udgifterne til et normalt turistklassehotel. Budgetlinje 6: Lokal transport I kan søge om støtte dels til indenrigsrejse (Fx fra hovedstaden til projektområdet), dels til lokal transport i forbindelse med besøget i projektområdet. Budgetlinje 7: Time- og dagpenge Dagpenge må maksimalt være lig med Finansministeriets satser, som kan findes via DHs hjemmeside. Der kan normalt højst søge om dagpenge til to personer i to uger. Eventuelt honorar til lokal, faglig ekspertise skal anføres under Budgetlinje 1. Budgetlinje 8: Handicapkompensation Læs mere om, hvilke udgifter der skal dækkes her, på side 11. Budgetlinje 9: Budgetmargin Budgetmarginen skal minimum udgøre 6 % og kan maksimalt udgøre 10 % af punkterne 1-7 i budgettet. Budgetlinje 11: Administration i Danmark Der kan søges om 7 % til at dække administration i Danmark (Punkt 10). Det beregnes som 7 % af subtotalen (Punkt 9 i budgetskemaet). Læs mere om, hvilke udgifter der skal dækkes her, på side BUDGET FOR ANDRE AKTIVITETER Der skal anvendes det budgetformat, der findes i ansøgningsskemaet. Budgettet skal udarbejdes i danske kroner, men med angivelse af de vekselkurser, som er benyttet til at beregne budgettet. Kategorien Andre Aktiviteter er en række prioriterede, enkeltstående indsatser, der hovedsageligt understøtter og derved dækker aktivitetsomkostninger. Det er således kun i meget begrænset omfang muligt at få dækket øvrige udgifter, herunder lønkroner og overhead til dansk medarbejder. I de enkelte tilfælde, hvor det er muligt at trække 7 % administrationsvederlag på indsatsen, er reglerne lig med de på side 8 anførte administrationsudgifter i Danmark. 12

13 10. EGEN- ELLER SAMFINANSIERING Vær opmærksom på, at kun økonomiske bidrag (cash-contributions) kan opføres som anden finansiering i budgettet. Det vil sige, at værdien af Fx frivilligt arbejde og ydelser i naturalier (in kind contributions) ikke indgår i budgettet. De skal blot nævnes i ansøgningen. Adskillelsen mellem Handicappulje- og anden finansiering skal fremgå tydeligt. Hvis der i budgettet er oplyst anden finansiering end Handicappuljen, bør denne også fremgå af det afsluttende regnskab. 11. ØVRIGE FORHOLD Hvis projektet gør brug af en fonds løsning fx Trust Fund, Revolving Fund eller andet form for Sub-Granting mv. så er det et krav, at projektansøgningen indeholder en tydelig beskrivelse af administreringen og forvaltningen af denne konstruktion. Herunder skal der opstilles klare kriterier til at sikre en god og fair forvaltningspraksis. OM BUDGETVEJLEDNINGEN Vejledning om opstilling af budget til Handicappuljen gælder for ansøgninger til Handicappuljen. Vejledningen er gældende fra 1. oktober Vejledningen vil løbende blive revideret, hvis der sker ændringer i reglerne, eller hvis der har vist sig at være uklarheder i teksten. Medlemsorganisationen har selv ansvaret for at tjekke, om der er sket ændringer i reglerne. Medlemsorganisationen kan altid hente den nyeste version af denne vejledning på DHs hjemmeside. 13

1. Vejledningens gyldighed side Hvordan skal vejledningen bruges? side 2

1. Vejledningens gyldighed side Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 PROJEKTPULJEN VEJLEDNING OM OPSTILLING AF BUDGET TIL PROJEKTPULJEN REVIDERET VERSION JANUAR 2012 INDHOLD 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Generelt om budgetter

Læs mere

Budgetvejledning Revideret

Budgetvejledning Revideret Budgetvejledning Revideret 19-05-2010 Denne vejledning tjener som uddybende bilag til det obligatoriske budgetformat, der skal anvendes ved ansøgning om støtte til enkeltprojekter. Vejledningen kan ligeledes

Læs mere

1. Vejledningens gyldighed side Hvordan skal vejledningen bruges? side 2

1. Vejledningens gyldighed side Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 projektpuljen Vejledning om opstilling af budget til Projektpuljen 2. udgave, April 2010 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Generelt om budgetter for

Læs mere

BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN

BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN DMRU-puljen BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN 1. GENERELT OM BUDGETTER FOR PROJEKTER OG AKTIVITETER Et væsentligt vurderingskriterium i forbindelse med en ansøgning handler om, hvorvidt

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr.

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. DMRU-puljen FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. 1. ANSVAR FOR BEVILLINGEN Medlemsorganisationer der selv administrer bevillingen har

Læs mere

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Hvem har ansvaret for bevillingen?

Læs mere

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ REVIDERET SEPTEMBER 2016 Indhold 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED... 2 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES?...

Læs mere

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Bilag 6 Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Afsluttende regnskab vedrørende: Organisationens navn: Projekttitel: Projektperiode: Bevilling: Sagsnr.: 1 S i d e Indholdsfortegnelse: Ledelsens

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET SEPTEMBER Indhold

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET SEPTEMBER Indhold CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET SEPTEMBER 2015 Indhold 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED... 2 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES?... 2 3. HVEM HAR

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2016/2017) (FL 15.75.21.20.) Ansøgningsfristen er den 10. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL )

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL ) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL 15.75.18.60.) Ansøgningsfrist d. 15. april 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S2

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET FEBRUAR Indhold

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET FEBRUAR Indhold CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET FEBRUAR 2017 Indhold 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED... 2 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES?... 2 3. HVEM HAR

Læs mere

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Revideret den 31. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION AUGUST 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne vil

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ CIVILSAMFUNDSPULJEN NABOSKABSPULJEN PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ REVIDERET MARTS 2017 Indhold

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til uddeling af julehjælp 2015. Finanslovens 15.75.78.10. Ansøgningsfrist den 4. november 2015, kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til uddeling af julehjælp 2015. Finanslovens 15.75.78.10. Ansøgningsfrist den 4. november 2015, kl. 12. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til uddeling af julehjælp 2015 Finanslovens 15.75.78.10 Ansøgningsfrist den 4. november 2015, kl. 12. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( )

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( ) VEJ nr 9205 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Januar 2017 Vejledning til ansøgningsskema Udlodningsmidler 2017 Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Sundhedsøkonomi Holbergsgade

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 19. september

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinier for udviklings- og

Læs mere

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

1 Indledning Baggrund Puljens formål og målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode Vurdering af ansøgninger...

1 Indledning Baggrund Puljens formål og målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode Vurdering af ansøgninger... Sundheds- og Ældreministeriet Dato: xx. 2017 Puljeopslag Udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre ( 16.65.30.35.) Ansøgningsfrist d. 15. november 2017 kl. 12:00 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

07.18.19.20. Ansøgningsfrist den 14. april 2016 kl. 12.00. 1 Indledning... 2

07.18.19.20. Ansøgningsfrist den 14. april 2016 kl. 12.00. 1 Indledning... 2 Socialstyrelsen Vejledning om ansøgning til Tips- og lottopuljen for handicaporganisationer og foreninger (LOTDSI) for medlemsorganisationer under Danske Handicaporganisationer. 07.18.19.20 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: Faktiske afholdte

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler Gældende fra 1. januar 2012

Læs mere

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp Finanslovens

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp Finanslovens Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp 2016 Finanslovens 15.75.78.10. Ansøgningsfrist den 8. august 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Ansøgningspuljens

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer

Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer Revideret: Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS ANSVAR OG PLIGTER

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Vejledning om til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til Handicappuljen

Vejledning om til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til Handicappuljen VEJ nr 9017 af 12/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-11909 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk). De udfyldte

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse Ansøgningsfrist d. 16. september 2013

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse Ansøgningsfrist d. 16. september 2013 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse 15.13.11.10 Ansøgningsfrist d. 16. september 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje I denne vejledning er der vejledning til udfyldelse af: Skema 1: Ansøgningsskema til støtte til storrygerindsats Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6. Styrelsen for International Rekruttering og Integration December 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 6. februar

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. december 2014

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, Horizon 2020 Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Direkte personaleudgifter 400 Direkte løn projektmedarbejdere, faktisk

Læs mere

Ansøgningsfrist 1. november Indledning Puljens formål Projektets målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode...

Ansøgningsfrist 1. november Indledning Puljens formål Projektets målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode... Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Ansøgningsfrist 1. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme 9. oktober 2015 Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Med satspuljeaftalen for 2015 afsatte satspuljepartierne en økonomisk ramme på 60,9 mio. kr. til at styrke

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

Skema til ansøgers opstilling af detaljeret budget med samtlige udgifter og indtægter samt eventuel medfinansiering

Skema til ansøgers opstilling af detaljeret budget med samtlige udgifter og indtægter samt eventuel medfinansiering Skema til ansøgers opstilling af detaljeret budget med samtlige udgifter og indtægter samt eventuel medfinansiering Udviklingsprojekt: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg. Poster som er

Læs mere