CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET FEBRUAR Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET FEBRUAR Indhold"

Transkript

1 CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET FEBRUAR 2017 Indhold 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES? HVEM HAR ANSVARET FOR BEVILLINGEN? Kontrakter med CISU og partneren Udbetaling af bevillingen Krav til konto, økonomistyring og revision FORVALTNING AF BEVILLINGEN Budgetændringer Brug af budgetmarginen Dansk administration DEADLINES: RAPPORTERING, REGNSKAB OG REVISION Statusrapport Foreningsregnskab Erfaringsudvekslings-workshop Afsluttende rapport Afsluttende regnskab

2 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED Denne vejledning gælder for: Bevillinger givet gennem Civilsamfundspuljen fra og med ansøgningsrunden 1. april Tidligere bevillinger givet gennem Minipuljen og Projektpuljen. Bemærk: Vejledningen vil løbende blive revideret, hvis der sker ændringer i reglerne, eller hvis der har vist sig at være uklarheder i teksten. Bestyrelsen i den danske forening har selv ansvaret for at tjekke, om der er sket ændringer i reglerne. I kan altid hente den nyeste version af denne vejledning på CISUs hjemmeside. 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES? Når I får en bevilling i Civilsamfundspuljen, forpligter I jer samtidig til at overholde en række betingelser og krav til den måde, I forvalter pengene på. I denne vejledning kan I læse: Om de forpligtelser I har i forhold til regnskab, monitorering og afrapportering. Hvordan I skal forvalte bevillingen i praksis. Det er vigtigt, at I læser denne vejledning grundigt igennem, og at I under implementeringen af indsatsen/projektet er opmærksomme på, om I overholder reglerne. Hvis I ikke forvalter pengene korrekt, kan I i værste fald blive nødt til at betale dem tilbage. Hvis I senere vil søge penge i Civilsamfundspuljen til et andet projekt eller indsats, vil ansøgningen bl.a. blive bedømt på jeres track record, altså hvordan I har forvaltet og afrapporteret tidligere projekter og indsatser. 3. HVEM HAR ANSVARET FOR BEVILLINGEN? Bevillingen fra Civilsamfundspuljen bliver givet til den danske forening, der står som ansøger. Den danske forenings bestyrelse har det fulde ansvar for, at pengene fra Civilsamfundspuljen bliver forvaltet efter reglerne og i overensstemmelse med det grundlag, de er bevilliget på. Det vil bl.a. sige, at bestyrelsen har ansvaret for: At pengene bliver brugt til de formål, der er beskrevet i ansøgningen. At sørge for at forebygge korruption og misbrug af midlerne. At de økonomiske forretningsgange er betryggende, at der er en forsvarlig intern kontrol, og at bogføring og regnskab er i overensstemmelse med god bogførings- og regnskabsskik. Det indebærer, at både indsatsen og jeres egen forening skal underkastes ekstern revision. At ingen af de foreninger, som får del i pengene, er opført på FN s eller EU s terrorlister. Listerne kan ses på At indberette væsentlige problemer og uregelmæssigheder i indsatsen så hurtigt som muligt. At indsende statusrapporter, afsluttende rapport og regnskab for indsatsen til tiden. 4. NÅR PENGENE ER BEVILLIGET De penge, I får udbetalt fra Civilsamfundspuljen, skal bruges i overensstemmelse med bevillingsgrundlaget, dvs. den godkendte ansøgning med budget samt øvrige dokumenter, der lå til grund for bevillingen. Såfremt I ønsker at ændre på bevillingsgrundlaget i løbet af indsatsperioden, skal ændringen godkendes af CISU. Det kan for eksempel være justering af indsatsens formål, indikatorer, periode eller budget. CISU skal have 2

3 anmodningen inden udløbet af den godkendte indsatsperiode Kontrakter med CISU og partneren Når I har fået en bevilling fra Civilsamfundspuljen, sender CISU jer en underskrevet kontrakt på mail. I kontrakten forpligter jeres forening sig bl.a. til at overholde de krav og vilkår, som er beskrevet i denne vejledning. Kontrakten skal underskrives og returneres til CISU, før I går i gang med indsatsen. Først når CISU har modtaget en underskrevet kontrakt, vil den første udbetaling til indsatsen kunne finde sted. PDB-Skema Når et projekt eller en indsats er bevilliget, skal I sende CISU et dansk resumé af indsatsen et såkaldt PDBskema. CISU sender jer en mail med skemaet og vejledning til udfyldelse. Samarbejdsaftale Det er et krav for bevillinger på kr. eller derover, at der skal laves en samarbejdsaftale mellem den danske forening og den/de lokale samarbejdspartnere. For bevillinger over kr. er det desuden et krav, at der indsendes en kopi af underskrevet samarbejdsaftale til CISU. Samarbejdsaftalen skal som udgangspunkt være indsendt, før anden rate af midlerne kan udbetales Udbetaling af bevillingen Udbetalingsanmodning På CISUs hjemmeside finder I et skema til anmodning om a conto-udbetaling. En sådan anmodning skal I underskrive og indsende, hver gang I ønsker at få udbetalt en rate af bevillingen. Vær opmærksom på, at I normalt højst kan anmode om udbetalinger til seks måneder ad gangen. Der er ingen faste frister for indsendelse af udbetalingsanmodninger, som kan indsendes året rundt. Normal behandlingstid er ca. en uge, med mindre anmodningen indsendes lige op til en ferie, hvilket kan forlænge behandlingstiden. Likviditetsskøn Størrelsen af bevillingens rater fastsættes på grundlag af finansieringsplanen, som I har udarbejdet i forbindelse med ansøgningen, og som viser det løbende behov for midler til indsatsen. Hvis I har ændringer i forhold til den indsendte finansieringsplan, skal I indsende et nyt skøn over udbetalingerne fra CISU et såkaldt likviditetsskøn. Skemaet findes på CISUs hjemmeside. Særligt for Fælles Færdiggørelse For Fælles Færdiggørelse vil det bevilligede beløb blive udbetalt på én gang på baggrund af en indsendt udbetalingsanmodning Krav til konto, økonomistyring og revision Krav til bankkonto Midlerne fra Civilsamfundspuljen skal indsættes på en separat bankkonto, adskilt fra foreningens egne midler. Dette gælder både i Danmark og hos partneren i Syd. Hvis foreningen har flere Danida-bevillinger, kan den samme konto dog anvendes. Når I opretter den separate bankkonto i Danmark, skal I indgå en skriftlig aftale med banken om, at de indestående, ubrugte tilskudsmidler tilhører CISU, og at banken ikke er berettiget til at modregne foreningens eventuelle gæld til banken. Et eksempel på bankaftale kunne lyde: I henhold til aftale skal vi hermed bekræfte, at banken ikke vil modregne i eventuelt indestående på ovennævnte konto. Modregningsafkaldet er givet under forudsætning af, at indeståendet på kontoen udgør midler, som er indbetalt af CISU eller udgør renter af sådanne midler. Optjente renter skal indtægtsføres særskilt og tilbagebetales til CISU ved projektets/indsatsens afslutning. Renterne må derfor ikke anvendes til aktiviteter. Renteudgifter i Danmark kan dækkes af 3

4 budgetmargin, mens andre danske bankudgifter skal dækkes af Dansk administration. Krav til økonomistyring: CISUs finansielle standarder Det påhviler foreningen at opretholde et sikkert og troværdigt regnskabsvæsen. Det skal påses, at de økonomiske forretningsgange er betryggende og med forsvarlige interne kontroller. Det forudsættes, at foreningens bogføring løbende ajourføres og dokumenteres med bilag, og i øvrigt sker i overensstemmelse med god bogførings- og regnskabsskik. Foreningen skal opbevare regnskabsmaterialet i overensstemmelse med bogføringslovens krav i fem år efter aktivitetens afslutning. CISUs finansielle standarder specificerer yderligere, hvilke krav den danske forening samt partneren forventes at leve op til i forhold til økonomistyring, samt hvordan man lever op til de enkelte krav. Det er den danske forening, der skal gøre partneren bekendt med standarderne og følge op, hvis der er mangler. De finansielle standarder findes i tre udgaver differentieret efter bevillingens størrelse: Under kr , over kr og over kr. 1 mio. Det er størrelsen på det budget, som den pågældende partner forvalter, der er afgørende for, hvilken standard partneren skal leve op til. De finansielle standarder kan hentes på CISUs hjemmeside. Krav til revisor og revision for bevillinger over kr Når I har en civilsamfundspuljebevilling over kr , er det et krav, at foreningens årsregnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. I skal derfor have valgt en revisor. Revisionen af indsatsen skal ske efter principperne for god, offentlig revisionsskik og revisor skal revidere det afsluttende regnskab for indsatsen i henhold til CISUs revisionsinstruks for bevillinger over kr. Det påhviler foreningen at sørge for, at dens revisor skriftligt bekræfter at ville udføre sit revisionshverv i overensstemmelse med revisionsinstruksens bestemmelser. I forbindelse med revision af det afsluttende regnskab skal revisor derfor nævne, at revisionen er foretaget i overensstemmelse med revisionsinstruksen. Revisor skal desuden afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision. Den danske revisor skal også have det overordnede tilsyn med den lokale revision af jeres projekt/indsats i Syd. Det er derfor vigtigt, at jeres revisor før projektets/indsatsens start kan godkende den lokale revisor, som skal revidere efter internationale revisionsstandarder. Se mere om kravene til udformning af det afsluttende regnskab under punkt 6.5. Krav til revisor og revision for bevillinger under kr Når foreningen udelukkende har civilsamfundspuljebevillinger under kr , kræver CISU, at foreningens årsregnskab som minimum revideres af en intern revisor. Det afsluttende regnskab af indsatsen skal revideres af en af CISU udpeget revisor i henhold til CISUs revisionsinstruks for bevillinger under kr. Kontaktoplysningerne på CISUs revisor fremgår af CISUs hjemmeside. Det kan i særlige tilfælde accepteres, at en forening foretager revisionen af et projekt eller en indsats til under kr. i samarbejdslandet, men det skal på forhånd være nævnt i ansøgningen. Vælges den fremgangsmåde, gælder proceduren for bevillinger på over kr (se ovenfor). Revision ved samfinansiering Vær opmærksom på at for bevillinger, hvor bidraget fra puljen er under kr , men det samlede beløb inklusiv samfinansiering overstiger kr , gælder reglerne for revision under kr for den del, der vedrører puljens bevilling. 4

5 5. FORVALTNING AF BEVILLINGEN 5.1. Budgetændringer Indsatsen skal som udgangspunkt gennemføres inden for de godkendte budgetrammer. Omfordeling mellem det godkendte budgets hovedbudgetlinjer kan ske uden forudgående forelæggelse for CISU, hvis omfordelingen: Ikke overstiger 10 % af den mindste hovedbudgetlinje, der omfordeles til eller fra. Ikke vedrører budgettet for lønomkostninger, personaleydelser og revision og begrundes i efterfølgende statusrapport eller afsluttende rapportering. Overstiger ændringen derimod 10 %-reglen eller vedrører én af ovennævnte budgetlinjer, skal I have en forhåndsgodkendelse fra CISU, før I kan foretage budgetændringen. Dette skal ske ved at udfylde og indsende skemaet Anmodning om ændring af projektperiode og/eller budget, som findes på CISUs hjemmeside. Vær opmærksom på at anmodningen skal indsendes inden udløb af den godkendte periode for indsatsen. Bemærk at man ikke kan flytte midler til hovedbudgetlinje 8: Oplysning i Danmark, da ikkebudgetterede oplysningsmidler er overført til CISUs Oplysningspulje. Hvis de planlagte oplysningsaktiviteter gennemføres billigere end budgetteret, kan man godt flytte midler fra budgetlinjen Brug af budgetmarginen I budgettet har I afsat et beløb under budgetlinjen Budgetmargin. Der er afsat minimum 6 % og maksimum 10 % af budgetlinje 1-8 til budgetmargin. I kan overføre penge fra budgetmarginen til en eller flere af de øvrige hovedposter i budgettet, hvis der opstår behov for flere midler på den pågældende post. Budgetmarginen skal fx dække stigninger i priser, lønninger, vekselkurser og renteudgifter i Danmark, Overførslen fra budgetmarginen skal normalt ikke godkendes af CISU. I skal dog have en skriftlig godkendelse hvis: I vil bruge budgetmarginen til at udvide eller omformulere indsatsen. I vil bruge budgetmarginen på lønomkostninger, personaleydelser eller revision. Bemærk at alle omfordelinger af budgetmarginen skal oplyses og begrundes i førstkommende statusrapport (med revideret budget) og i det afsluttende regnskab. Omfordelinger og anvendelse af budgetmarginen skal altid finde sted inden for projektets/indsatsens overordnede formål Dansk administration I budgettet har I afsat op til 7 % af subtotalen som bidrag til administrationen i Danmark. I regnskabet skal administrationsbidraget altid beregnes af det faktiske forbrug på bevillingen. Hvis I bruger færre penge end budgetteret, vil I derfor have et mindre beløb til rådighed til dansk administration. Administrationsbidraget skal dække de generelle, administrative merudgifter for jeres forening i forbindelse med bevillingen. Det kan være svært at skelne mellem generelle administrationsomkostninger og de direkte udgifter til indsatsen, men følgende udgifter i foreningen vil kun kunne dækkes af administrationsbidraget: Kontorholdsudgifter (husleje, rengøring, kontorhold, transport, el og vand, støttepersonale og andre almindelige driftsudgifter såsom bankudgifter i Danmark). Udgifter til personale på hovedkontor (og evt. landekontor), der udfører almindelig sagsbehandling, herunder: Udarbejdelse af ansøgninger og andre oplæg. Udgifter til rejser, der ikke er led i aktivitetsspecifik monitorering. Rekruttering og udvælgelse af ikkeprojektspecifikt personale, mødevirksomhed og kontakt med CISU og Udenrigsministeriet. Rapporteringsopgaver. 5

6 Generelle budget- og regnskabsopgaver. Foreningsledelsens deltagelse i samarbejdet (ved ledelsen forstås medlemmer af bestyrelse/forretningsudvalg). Bemærk at I IKKE skal aflægge regnskab for, hvordan I bruger administrationsbidraget. 6. DEADLINES: RAPPORTERING, REGNSKAB OG REVISION Når I har fået en bevilling fra Civilsamfundspuljen, forpligter I jer til at overholde en række deadlines: 6.1. Statusrapport deadline: 1. marts Denne deadline gælder for indsatser, hvor den samlede periode for indsatsen er på 12 måneder eller derover, og som har startdato senest 1. oktober året før og slutdato efter 1. juli året efter statusrapportperioden. I statusrapporten skal der redegøres for: Monitorering og læring Finansielt tilsyn Status på mål og indikatorer Status på implementering Evt. justeringer af budget Evt. fremtidige ændringer af budget Formatet, som skal bruges til statusrapporten, findes på CISUs hjemmeside. Den underskrevne statusrapport indsendes elektronisk til CISU i en underskrevet version. foregående regnskabsår Årsberetning Revisionsprotokollat Mellemregnskab der enten skal indgå som en note i det reviderede foreningsregnskab eller revideres separat Mellemregnskabet gælder de aktiviteter, der finansieres af Civilsamfundspuljen, og specificerer årets aktivitetsudgifter, overførsler samt en afstemt oversigt over mellemregnskabet med CISU, herunder en beregning af den danske administration og en redegørelse for beholdning af ubrugte tilskudsmidler. Underskrevet foreningsregnskab inklusiv årsberetning, revisionsprotokollat og mellemregnskab indsendes til CISU gerne på Erfaringsudvekslingsworkshop CISU arrangerer hvert år erfaringsudvekslingsworkshops for foreninger med bevilling fra Civilsamfundspuljen. Det er et krav, at foreninger deltager mindst én gang, hvis indsatsperioden er på 12 måneder eller derover Foreningsregnskab deadline: 1. juli Denne deadline gælder for bevillinger over kr., hvis indsatsperioden er på 12 måneder eller derover. Foreningsregnskabet skal indsendes, hvis man har fået udbetalt midler før 1. december i det forgangne kalenderår. Følgende skal indsendes: Foreningens reviderede årsregnskab for det CISU sender indbydelse til workshoppen direkte til kontaktpersonen for indsatsen. De medlemmer af den danske forening, der deltager i en workshop, forventes at have et tæt kendskab til indsatsen Afsluttende rapport Når indsatsen er afsluttet, skal I udarbejde en afsluttende rapport for bevillingen. Format til udfærdigelse af den afsluttende rapport findes på CISUs hjemmeside. Den afsluttende rapport indsendes elektronisk til CISU i en underskrevet version. 6

7 For projekt og partnerskabsindsats Når indsatsen er afsluttet, skal I indsende en afsluttende rapport, som beskriver, hvordan projektet/ indsatsen er blevet gennemført, og hvordan den har levet op til de målsætninger, som blev beskrevet i ansøgningen. Bevilling under kr : Den afsluttende rapport skal indsendes senest to måneder efter indsatsens afslutning. Bevilling over kr : Den afsluttende rapport skal indsendes senest seks måneder efter indsatsens afslutning. For fælles færdiggørelse Senest en måned efter afslutning af indsatsen, skal I indsende den afsluttende rapport. Dog senest sammen med den efterfølgende ansøgning om projekt eller partnerskabsindsats. I den afsluttende rapport skal I redegøre for karakteren af den fælles færdiggørelse, forløbet, arbejdsmetode og opnåede resultater. Rapporteringen forudsætter, at foreningen på baggrund af den fælles færdiggørelse vil udarbejde og indsende en ansøgning om projekt eller partnerskabsindsats. Det skal derfor fremgå, hvornår ansøgningen forventes indsendt til CISUs Civilsamfundspulje. Såfremt den fælles færdiggørelse viser, at et projekt eller indsats ikke kan gennemføres, skal ansøgeren aflevere en udvidet rapport om resultatet af den fælles færdiggørelse til CISU. Rapporten skal, ud over de normale punkter, redegøre for de vurderinger, som har ført til beslutning om ikke at gennemføre projektet eller indsatsen Afsluttende regnskab Når indsatsen er afsluttet, skal I udarbejde et afsluttende regnskab for bevillingen. Formatet, som skal bruges til afsluttende regnskab, findes på CISUs hjemmeside. Bevilling under kr Regnskab for bevilling under kr. skal jeres forening selv udarbejde. Regnskabet skal indeholde: En specifikation af modtagne tilskudsmidler til bevillingen, både bidrag modtaget fra Civilsamfundspuljen og finansielle bidrag fra andre bidragydere, herunder foreningen selv. En overskuelig fremstilling af afholdte udgifter. Resultatopgørelsen opstilles i overensstemmelse med det senest godkendte budget, og der skal være en klar henvisning til de originale bilag for hver udgiftspost, og bilagene skal vedlægges regnskabet. En regnskabsberetning. Regnskabet skal indsendes til en af CISU udpeget revisor, inklusiv alle bilag og kopi af jeres afsluttende rapport, senest to måneder efter projektets eller indsatsens afslutning. Oplysninger vedr. den udpegede revisor kan findes på CISUs hjemmeside. CISU betaler revisors honorar. Revisor returnerer det reviderede regnskab og bilagene til jeres forening og sender samtidig en kopi af det reviderede regnskab til CISU. Det er foreningens ansvar at opbevare de originale bilag. Bevilling over kr Regnskab for bevillinger over kr skal revideres af foreningens egen revisor, der også skal have det overordnede tilsyn med revisionen i udlandet. Revisoren skal være statsautoriseret eller registreret revisor. Regnskabet skal indeholde: En specifikation af modtagne tilskudsmidler til bevillingen, både bidrag modtaget fra Civilsamfundspuljen og finansielle bidrag fra andre bidragydere, herunder foreningen selv. En overskuelig fremstilling af afholdte udgifter. Resultatopgørelsen opstilles i overensstemmelse med det senest godkendte budget. En regnskabsberetning. Revisor skal lave en revisionspåtegning samt en revisionsberetning/-protokollat. CISU skal modtage det afsluttende reviderede regnskab senest seks måneder efter afslutningen på indsatsen. 7

8 Vægtet gennemsnitskurs I forbindelse med det afsluttende regnskab skal omregning af regnskaber ført i udenlandsk valuta ske til den kurs, som overførslerne har fundet sted til (vægtet gennemsnitskurs). Den vægtede gennemsnitskurs udregnes ved at lave en opstilling af alle foretagne overførsler i indsatsen. Det samlede beløb overført i danske kr. divideres derefter med det samlede modtagne beløb i lokal valuta, hvorefter man har den vægtede gennemsnitskurs. Overdragelsesdokument Såfremt I ved projektets/indsatsens afslutning overdrager udstyr, inventar mv. til partnere eller myndigheder i modtagerlandet, er det en god ide at udarbejde et overdragelsesdokument, hvor modtager kvitterer for udstyret. Hvis prisen for enkeltinvesteringer købt for bevillingen overstiger den skattemæssige sats for småanskaffelser (pt. ca kr.), skal det afsluttende regnskab være bilagt et underskrevet overdragelses-dokument. Format til overdragelsesdokument findes på CISUs hjemmeside. Ubrugte midler og renter Renteudgifter i Danmark kan dækkes af budgetmargin, mens ubrugte tilskudsmidler samt optjente renter skal tilbagebetales til CISU på følgende kontonummer i Jyske Bank: i forbindelse med indsendelse af det afsluttende regnskab. 7. INDBERETNING AF PROBLEMER OG UREGELMÆSSIGHEDER Den danske forenings bestyrelse har pligt til straks at give CISU besked: Hvis der opstår væsentlige vanskeligheder med at gennemføre indsatsen, herunder med at overholde det godkendte budget. Hvis der opstår væsentlige problemer i foreningens forhold til modtagerlandets myndigheder, partner eller udsendte medarbejdere. Hvis I får begrundet mistanke om/konstaterer tyveri, bedrageri, korruption, misbrug eller andre tilsvarende uregelmæssigheder. Rapporteringen skal være skriftlig, og I skal oplyse, hvordan I agter at løse og følge op på de rapporterede vanskeligheder og/eller uregelmæssigheder. Format til rapportering findes på CISUs hjemmeside. I er meget velkomne til at kontakte CISU, hvis der opstår problemer i projektet eller indsatsen, så vi kan vejlede jer i, hvordan I indberetter problemerne, og hvordan I kan forsøge at løse dem. Konstaterede sager om uregelmæssigheder vil blive offentliggjort på CISUs hjemmeside og vil blive rapporteret til Udenrigsministeriet. OM FORVALTNINGSVEJL LEDNINGEN Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Civilsamfundspuljen gælder for: Bevillinger givet gennem Civilsamfundspuljen efter ansøgningsrunden 1. april Tidligere bevillinger givet gennem Minipuljen og Projektpuljen. Vejledningen vil løbende blive evideret, hvis der sker ændringer i reglerne, eller hvis der har vist sig at være uklarheder i teksten. Bestyrelsen i den danske forening har selv ansvaret for at tjekke, om der er sket ændringer i reglerne. I kan altid hente den nyeste version af denne vejledning på CISU Klosterport 4 A, 3. sal 8000 Århus C T: Kontoret er åbent alle hverdage Telefontid kl

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET SEPTEMBER Indhold

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET SEPTEMBER Indhold CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET SEPTEMBER 2015 Indhold 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED... 2 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES?... 2 3. HVEM HAR

Læs mere

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ REVIDERET SEPTEMBER 2016 Indhold 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED... 2 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES?...

Læs mere

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ CIVILSAMFUNDSPULJEN NABOSKABSPULJEN PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ REVIDERET MARTS 2017 Indhold

Læs mere

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Hvem har ansvaret for bevillingen?

Læs mere

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr.

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. DMRU-puljen FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. 1. ANSVAR FOR BEVILLINGEN Medlemsorganisationer der selv administrer bevillingen har

Læs mere

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ CIVILSAMFUNDSPULJEN NABOSKABSPULJEN PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ REVIDERET OKTOBER 2017 INDHOLD

Læs mere

Budgetvejledning Revideret

Budgetvejledning Revideret Budgetvejledning Revideret 19-05-2010 Denne vejledning tjener som uddybende bilag til det obligatoriske budgetformat, der skal anvendes ved ansøgning om støtte til enkeltprojekter. Vejledningen kan ligeledes

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Bilag 6 Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Afsluttende regnskab vedrørende: Organisationens navn: Projekttitel: Projektperiode: Bevilling: Sagsnr.: 1 S i d e Indholdsfortegnelse: Ledelsens

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Format for Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen]

Format for Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen] Format for Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen] Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen] Nærværende aftale mellem Udenrigsministeriet (herefter kaldet

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer

Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer Revideret: Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS ANSVAR OG PLIGTER

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Retningslinjer for tilskud fra CISUs pulje "Volontør i Verden"

Retningslinjer for tilskud fra CISUs pulje Volontør i Verden Retningslinjer for tilskud fra CISUs pulje "Volontør i Verden" Indhold 1. Volontør i Verdens formål 2. Hvad kan man søge støtte til? 3. Hvem kan sendes ud? 4. Hvem kan søge om støtte? 5. Hvilke oplysningsaktiviteter?

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

1. Vejledningens gyldighed side Hvordan skal vejledningen bruges? side 2

1. Vejledningens gyldighed side Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 PROJEKTPULJEN VEJLEDNING OM OPSTILLING AF BUDGET TIL PROJEKTPULJEN REVIDERET VERSION JANUAR 2012 INDHOLD 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Generelt om budgetter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 632 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Retningslinjer for CISUs Oplysningspulje

Retningslinjer for CISUs Oplysningspulje Retningslinjer for CISUs Oplysningspulje Indhold 1. Oplysningspuljens formål... 1 2. Hvad kan man søge støtte til?... 1 3. Hvem kan søge om støtte?... 4 4. Vurdering af ansøgningerne... 4 5. Ansøgningsprocessen...

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Revideret den 31. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

1. Vejledningens gyldighed side Hvordan skal vejledningen bruges? side 2

1. Vejledningens gyldighed side Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 projektpuljen Vejledning om opstilling af budget til Projektpuljen 2. udgave, April 2010 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Generelt om budgetter for

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

VILKÅR FOR BEVILLINGER, STYRELSEN FOR FORSKNING OG INNOVATION

VILKÅR FOR BEVILLINGER, STYRELSEN FOR FORSKNING OG INNOVATION VILKÅR FOR BEVILLINGER, STYRELSEN FOR FORSKNING OG INNOVATION Administration af bevillinger. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har i januar 2012 udgivet publikationen: Vilkår for bevillinger januar 2012.

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

DANSKE FILM- FESTIVALER OG FILM- VISNINGS- AKTIVITETER DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL. Gældende pr. 1. juli 2016

DANSKE FILM- FESTIVALER OG FILM- VISNINGS- AKTIVITETER DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL. Gældende pr. 1. juli 2016 DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL DANSKE FILM- FESTIVALER OG FILM- VISNINGS- AKTIVITETER Gældende pr. 1. juli 2016 Gothersgade 55 1123 København K Tel 3374 3400 dfi.dk Filmstøtte Vilkår for

Læs mere

Administrative retningslinjer for Støtteordning til fremme af virksomheders samfundsansvar og fair trade (CSR-puljen 2013)

Administrative retningslinjer for Støtteordning til fremme af virksomheders samfundsansvar og fair trade (CSR-puljen 2013) Administrative retningslinjer for Støtteordning til fremme af virksomheders samfundsansvar og fair trade (CSR-puljen 2013) Revideret 9. juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Roskilde Kommune - Tilskud til midlertidige boliger er imødekommet. Tilskuddet udgør ,00 kr.

Ansøgningen om støtte til projekt Roskilde Kommune - Tilskud til midlertidige boliger er imødekommet. Tilskuddet udgør ,00 kr. Roskilde Kommune Postboks 100 4000 Roskilde Tilsagn fra puljen 14.52.15.10 til projekt Roskilde Kommune - Tilskud til midlertidige boliger, j.nr. 1072-124 Ansøgningen om støtte til projekt Roskilde Kommune

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Når jeres INTERREG-projekt går ind i slutfasen, skal den afsluttende afrapportering forberedes. Denne guide skal være en hjælp til forberedelserne.

Når jeres INTERREG-projekt går ind i slutfasen, skal den afsluttende afrapportering forberedes. Denne guide skal være en hjælp til forberedelserne. VEJLEDNING VEDRØRENDE AFSLUTNING AF ET PROJEKT Når jeres INTERREG-projekt går ind i slutfasen, skal den afsluttende afrapportering forberedes. Denne guide skal være en hjælp til forberedelserne. Projektperiode

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.75. til 15 på finansloven for finansåret

Læs mere

Generelle retningslinjer for danske organisationer med programaftale med Udenrigsministeriet

Generelle retningslinjer for danske organisationer med programaftale med Udenrigsministeriet Generelle retningslinjer for danske organisationer med programaftale med Udenrigsministeriet Juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS ANSVAR OG PLIGTER 1 3.

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere