Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer"

Transkript

1 Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer Revideret: Juni 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS ANSVAR OG PLIGTER 1 3. TILSKUDDETS BUDGETTERING OG ANVENDELSE 2 4. FORVALTNING AF BUDGETTET 2 5. ADMINISTRATIONSUDGIFTER 3 6. UDBETALING AF TILSKUD 5 7. RAPPORTERING 6 8. REGNSKABSAFLÆGGELSE 7 9. REVISION UDENRIGSMINISTERIETS TILSYN OPSIGELSE AF AFTALER OG VOLDGIFTSBESTEMMELSER 9

3 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7a: Bilag 7b: Bilag 8a: Bilag 8b: Skema til statusrapportering og budgetændringer (dansk og engelsk) Skema til afsluttende rapportering (dansk og engelsk) Vejledning til PPO-rapportering Eksempel på opstilling af mellemregnskab med Udenrigsministeriet Eksempel på afsluttende regnskab og regnskabsberetning Revisionsinstruks Formular til udbetalingsanmodning Vejledning til udbetalinger Skema til indrapportering af mistanke om uregelmæssigheder Form for reporting of irregularities Bilag 9.a-b: Anciennitetsbaserede maksimumssatser for honorering af aktivitetsspecifik konsulentbistand

4 1. Indledning Nærværende retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer gælder som udgangspunkt for alle danske organisationer, der modtager tilskud fra Udenrigsministeriet i form af enkeltbevillinger til udviklingsindsatser såvel som til humanitære indsatser. Administrationen af rammeaftaler og puljeordninger følger henholdsvis Administrative retningslinjer for danske NGO er med rammeaftale med Udenrigsministeriet og Administrative retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til Puljeordninger. 2. Den tilskudsmodtagende organisations ansvar og pligter Organisationen har over for Udenrigsministeriet det fulde ansvar for planlægning, gennemførelse og afrapportering af den støttede aktivitet. Det påhviler herunder organisationen: at sikre den fornødne faglige og administrative kapacitet til en forsvarlig og betryggende forvaltning af det bevilgede tilskud, at sørge for, at rapportering og regnskabsaflæggelse til Udenrigsministeriet samt tilrettelæggelse af revision sker i overensstemmelse med reglerne herom nedenfor, at sikre, at der ved besættelse af stillinger med en varighed af mere end 12 måneder i forbindelse med aktiviteten anvendes åbne stillingsopslag og transparente udvælgelsesprocedurer. Undtaget herfra er stillingsbesættelse som led i rotation. Ved udvælgelsen af kandidater må der ikke diskrimineres mod race, køn, handicap eller politisk og religiøst tilhørsforhold, at sikre, at partnerorganisationer og andre, der får del i det bevilgede tilskud ikke står opført på EU-Kommissionens sanktionsoversigt. at sikre, at medarbejdere, konsulenter m.fl. (både i Danmark, udsendte og lokalt ansatte), der arbejder i tilknytning til den støttede aktivitet, ikke nyder mere gunstige løn-, ansættelses- og andre vilkår end anvendt af Udenrigsministeriet og ikke oppebærer dobbelt løn, samt sikre, at bonuspoints fra flyselskaber, der optjenes på rejser, ikke anvendes privat, men medgår til billiggørelse af andre rejser for organisationen, at underrette lokale partnere og deltagere i samarbejdet om reglerne i denne vejledning og påse, at disse overholdes. Samarbejdet med lokale partnere skal hvile på skriftlige aftaler. Ved overdragelse til partneren, senest ved aktivitetens afslutning skal en overdragelsesforretning finde sted med angivelse af de overdragne effekter og deres værdi. Overdragelsesforretningen vedrører alle effekter med en værdi, der overstiger den skattemæssige sats for småanskaffelser, at sikre, at Udenrigsministeriet, Rigsrevisionen og Statsrevisorerne i ønsket omfang får fuld adgang og bistand til projektbesigtigelse, dokumentgennemgang, regnskabsanalyse, inventar-kontrol mv., at sørge for, at der ved indgåelse af aftaler og kontrakter med partnere og leverandører indføjes Udenrigsministeriets sålydende korruptionsklausul i aftaledokumentet: 1 S i d e

5 No offer, payment, consideration or benefit of any kind, which could be regarded as an illegal or corrupt practise, shall be made, promised, sought or accepted - neither directly nor indirectly - as an inducement or reward in relation to activities funded under this agreement, incl. tendering, award or execution of contracts. Any such practise will be grounds for the immediate cancellation of this agreement/contract and for such additional action, civil and/or criminal, as may be appropriate. At the discretion of the Danish Ministry of Foreign Affairs, a further consequence of any such practise can be the definite exclusion from any tendering for projects, funded by the Danish Ministry of Foreign Affairs. 3. Tilskuddets budgettering og anvendelse Bevilgede tilskud skal anvendes i overensstemmelse med bevillingsforudsætningerne, dvs. den tiltrådte ansøgning med budget samt øvrige dokumenter, der har dannet grundlag for det ydede tilskud. Budget for aktiviteten skal udarbejdes i danske kroner og i hovedposter, der afspejler den pågældende støtteform og aktivitetens formål. Budgettet skal opstilles i det skema, der er knyttet til ansøgningsskemaet for den pågældende aktivitet. I budgettet skal indarbejdes alle aktivitetsudgifter, herunder lokale driftsudgifter, personeludgifter og i nødvendigt omfang investeringsudgifter. Der gives normalt ikke støtte til køb af jord og fast ejendom. I budgettet skal medtages de direkte program- eller projektrelaterede udgifter til implementering og styring, herunder udgifter i forbindelse med den lokale projektstyring (personale og dettes kontorleje, kontorhold, rejseudgifter, boliger, køretøjer, udstyr mv.), samt ekstern konsulentbistand og øvrige tjenesteydelser, der sigter på kvalitetssikring af aktiviteternes gennemførelse. Såfremt der ved udviklingsaktiviteter planlægges at sende stipendiater på kurser i Danmark, skal udgiften hertil medtages i budgettet. Det påhviler organisationen at holde køretøjer, større udstyr og inventar samt personale forsikret. Hvis dette ikke er muligt, skal det begrundes. Rejseudgifter skal budgetteres billigst muligt, herunder begrænse antallet af rejsedeltagere. Dagpenge og kilometergodtgørelse må maksimalt udgøre de af Finansministeriet fastsatte takster, flyrejser må højst udgøre prisen på økonomiklasse, og indkvartering må ikke overstige prisen for almindeligt turistklassehotel. 4. Forvaltning af budgettet Aktiviteternes gennemførelse skal ske inden for det godkendte budgets rammer. Omallokering mellem hovedbudgetlinierne i det godkendte budget kan ske uden forudgående forelæggelse for Udenrigsministeriet med op til 10 pct. af budgettet for den mindste af de konti, hvorfra eller hvortil midlerne flyttes. Budgetmargenen, der kan udgøre op til 10 pct., kan uden forudgående forelæggelse for Udenrigsministeriet henføres til de øvrige hovedposter, ved uforudsete udgifter under disse, herunder som følge af pris-, og kursændringer samt lønstigninger som følge af generelle prisstigninger, lovpåbud o. lign. Budgetmargen kan ikke anvendes til udvidelse af aktiviteterne. 2 S i d e

6 Omallokeringer og anvendelse af budgetmargen skal altid finde sted inden for aktivitetens overordnede formål. Omallokeringer og anvendelse af budgetmargen, der vedrører budgettet for lønomkostninger og andre personaleydelser, kan kun finde sted efter forudgående forelæggelse for Udenrigsministeriet. Forelæggelse kan evt. ske i form af fremsendelse af statusrapport, jf. afsnit 7 vedr. rapportering, med henblik på godkendelse i Udenrigsministeriet. Omallokeringer og anvendelse af budgetmargen skal efterfølgende oplyses og begrundes i førstkommende statusrapport (med revideret budget) og i det afsluttende regnskab. Budgetoverskridelser som følge af pris-, løn- og kursændringer vil ikke kunne kompenseres ved en forhøjelse af det bevilgede tilskud, men skal i givet fald afholdes af budgetmarginen. Omregning af regnskaber ført i udenlandsk valuta skal ske til den kurs, som overførslerne har fundet sted til (vægtet gennemsnitskurs), så konstruerede kurstab og -gevinster undgås. Optjente renter kan ikke anvendes til en forøgelse af de bevilgede aktiviteter. Anvendelsen af administrationsvederlaget skal ikke dokumenteres, men skal følge retningslinjerne i afsnit 5 nedenfor. 5. Administrationsudgifter I forbindelse med tilskuddet ydes normalt et administrationsvederlag. Beregning af administrationsvederlaget I budgetfasen beregnes administrationsvederlaget af det samlede budget. I regnskabsfasen ydes vederlaget af det faktiske forbrug. Ved humanitære bevillinger beregnes administrationsvederlaget som maksimum 5 pct. af det samlede budget inkl. administration. Ved bevillinger til udviklingsaktiviteter beregnes administrationsvederlaget som maksimum 7 pct. af det samlede budget ekskl. administration. Anvendelse af administrationsvederlaget Administrationsvederlagets anvendelse skal ikke specificeres eller dokumenteres af organisationen, hverken i budget- eller regnskabsfasen. Følgende generelle administrationsudgifter anses at falde inden for administrationsvederlagets dækningsområde: Organisationens danske kontors og eventuelle landekontorers kontorholdsudgifter (husleje, rengøring, kontorhold, transport, el og vand, støttepersonale og andre almindelige drifts-udgifter), udgifter vedrørende personale på hovedkontor og eventuelt landekontorer, der udfører almindelig sagsbehandling, herunder: - udarbejdelse af ansøgninger og andre oplæg, 3 S i d e

7 - udgifter til rejser, der ikke er led i aktivitetsspecifik monitorering mv., - rekruttering og udvælgelse af ikke-aktivitetsspecifikt personale, - mødevirksomhed og kontakt med Udenrigsministeriet, - rapporteringsopgaver, - budget- og regnskabsopgaver. Involvering af organisationens ledelse i samarbejdet (ved ledelsen forstås generalsekretær/direktør og medlemmer af bestyrelse/forretningsudvalg). For aktiviteter, der implementeres direkte af den danske organisation og i samarbejde med lokale partnere, vil Udenrigsministeriet tillige kunne acceptere, at udgifter til faglig aktivitetsspecifik konsulentbistand og tilsyn, der udføres af organisationens faste medarbejderstab (på hovedkontoret og på eventuelle landekontorer), udgiftsføres under aktivitetsregnskabet på grundlag af registreret tidsanvendelse. Medtagelsen af sådanne udgifter skal i givet fald baseres på nedenstående rater. Forudsætningen for at kunne medregne sådanne udgifter er, at disse på forhånd er budgetteret, og at organisationen anvender et tidsregistreringssystem, hvormed det faktiske tidsforbrug opgøres. Disse regler vedrører ikke program- og projektansatte rådgivere og lignende. Følgende aktiviteter anses at falde inden for aktivitetsspecifik konsulentbistand: Faglig rådgivning, støtte og kapacitetsopbygning af lokale partnere Faglig støtte til partners administration og regnskabsførelse Monitorering af igangværende projekter herunder på tilsynsrejser Reviews af igangværende aktiviteter Deltagelse med ressourcepersoner i forbindelse med evalueringer Rekruttering af aktivitetsspecifikt personale Oplysningsaktiviteter i Danmark finansieret af tilskuddet Udvikling af projektspecifikke politikker, strategier og retningslinjer Koordinering af aktiviteter under bevillingen med eksterne aktører I forbindelse med aflæggelsen af organisationens årsregnskab kan Udenrigsministeriet kræve en specifikation af organisationens indtægter relateret til aktivitetsspecifik konsulentbistand, og i tilfælde af konsulentydelser udført af medarbejdere på et landekontor, en specifikation af kontorets samlede omkostninger, en specifikation af de beløb der er indtægtsført i relation til aktivitetsspecifik konsulentbistand, samt andelen af kontorets samlede omkostninger, der er dækket af disse indtægter. Derudover bør der udarbejdes en opgavebeskrivelse for den aktivitetsspecifikke konsulentbistand, hvoraf det fremgår, hvad organisationens medarbejder skal bidrage med, hvordan og med hvilket formål. De samlede udgifter, der i Danmark kan udgiftsføres over bevillingen udgøres af a) de faktiske lønudgifter for de enkelte medarbejdere, dog maksimalt de anciennitetsbaserede maksimumssatser i bilag 9 og b) 80 pct. af a) i overhead til forholdsmæssig dækning af de generelle driftsomkostninger. 4 S i d e

8 For personale udsendt til landekontorer og lignende udgøres de samlede udgifter, der kan udgiftsføres over bevillingen af a) de faktiske lønudgifter for de enkelte medarbejdere, dog maksimalt de anciennitetsbaserede maksimumssatser i bilag 9, b) 80 pct. af a) i overhead til forholdsmæssig dækning af de generelle driftsomkostninger og c) den forholdsvise andel af de faktiske udgifter (ikke lønomkostninger) til udsendelsesbetingede omkostninger i henhold til Danidas retningslinier for udsendte rådgivere. For lokalt personale på landekontorer og lignende udgøres de samlede udgifter, der kan udgiftsføres over bevillingen af a) de faktiske ansættelsesomkostninger og b) 80 pct. af a) i overhead. Niveauet for timesatser under a) der kan udgiftsføres over bevillingen, må ikke overstige det gennemsnitlige lønniveau for tilsvarende organisationer i landet. Under aktivitetsregnskaberne kan i øvrigt medtages de direkte udgifter til implementering og styring, herunder udgifter i forbindelse med den lokale programstyring (programpersonale og dettes kontorleje, kontorhold, rejseudgifter, boliger, køretøjer, udstyr mv.), samt konsulentbistand og øvrige tjenesteydelser, der sigter på kvalitetssikring af aktiviteternes gennemførelse. For private virksomheder, der indgår i allianceprogrammer med NGO er gælder det, at Udenrigsministeriet vil kunne acceptere, at udgifter til aktivitetsspecifik konsulentbistand og tilsyn, der udføres af virksomhedens faste medarbejderstab udgiftsføres under aktivitetsregnskabet på grundlag af registreret tidsanvendelse. Medtagelse af sådanne udgifter skal i givet fald baseres på medarbejderens aktuelle timeaflønning, mens der ikke kan beregnes overhead af denne timeløn. Alle aktivitetsspecifikke udgifter skal som nævnt på forhånd være indarbejdet i budgettet/ ansøgningen for de enkelte aktiviteter og skal efterfølgende kunne dokumenteres i regnskab og rapportering for aktiviteten. Revisionsudgifter budgetteres særskilt og dækkes uden for administrationsvederlaget. Revision af organisationens samlede årsregnskab dækkes ikke af tilskuddet. 6. Udbetaling af tilskud Aktiviteter under 12 måneders varighed: Hele bevillingen udbetales i én rate ved bevillingens start. Flerårige aktiviteter: Første rate af det bevilgede tilskud udbetales i forbindelse med tilsagnet og derefter to gange årligt (januar og juli) på grundlag af betalingsanmodninger fra organisationen. Organisationen anmoder om udbetaling af tilskudsmidler i henhold til formular og vejledning i bilag 7a+b. Betalingsanmodningen udarbejdes på grundlag af det forventede forbrug, således at der ikke opbygges mere likviditet af statsmidler end påkrævet for aktiviteternes 5 S i d e

9 gennemførelse. Betalingsanmodningen skal være Udenrigsministeriet i hænde senest tre uger før overførselsdatoen, der normalt vil være den første hverdag i den kommende måned. Det påhviler organisationen at sikre, at betalingsanmodninger fremsendes af personer, der er bemyndigede hertil. Generelt for alle aktiviteter: Anviste tilskud skal hensættes på separat bankkonto i Danmark, adskilt fra organisationens egne midler. Ved oprettelsen af den separate bankkonto i Danmark påhviler det organisationen at indgå skriftlig aftale med banken om, at de på kontoen til enhver tid indestående ubrugte tilskudsmidler tilhører Udenrigsministeriet, og at banken ikke er berettiget til at modregne organisationens eventuelle gæld til banken i indeståendet eller gøre udlæg heri. Optjente renter skal indtægtsføres særskilt og godskrives Udenrigsministeriet. Sådanne beløb må som nævnt ikke anvendes til projektaktiviteter. Statslige tilskudsmidler, der anvendes til aktiviteter i udlandet, skal kunne dokumenteres overført fra organisationens separate konto i Danmark. Organisationens eventuelle egne beholdninger af midler i lokal valuta vil dog kunne indgå i finansieringen, såfremt disse er overført til modtagerlandet som led i organisationens egne bistandsaktiviteter. 7. Rapportering Al korrespondance til Udenrigsministeriet skal i videst muligt omfang foregå elektronisk og sendes til med kopi til den relevante sagsbehandler. Organisationens pligt til rapportering om aktivitetens forløb omfatter følgende: for alle aktiviteter med en løbetid over 18 måneder indsendes en årlig statusrapport den 1. maj hvert år, dog ikke for aktiviteter afsluttet inden 31. marts det pågældende år. Hvis rapporteringen indeholder oplysninger, der kræver specifik stillingtagen fra Udenrigsministeriet, bør dette fremgå af følgeskrivelsen. Rapporten skal dække gennemførte aktiviteter i det forgangne kalenderår og for enkeltprojekter følge formatet i bilag 1. Rapportering fra organisationer, der arbejder med en programmæssig tilgang, behøver ikke følge et fast format defineret af Udenrigsministeriet, men skal tilstræbes som minimum at indeholde en beskrivelse af: a) opfyldelse af overordnede mål og resultater, herunder lande- og/eller sektorstrategier, der fortrinsvis baserer sig på udvalgte indikatorer i programmet b) opfyldelse af umiddelbare mål, der fortrinsvis baseres på output- eller outcomeindikatorer c) afvigelser mellem planer og realiserede aktiviteter og konsekvenserne heraf d) udviklingen i væsentlige forudsætninger og risici, herunder beskrivelse af, hvorledes udviklingen eventuelt påvirker programgennemførelsen 6 S i d e

10 e) væsentlige konklusioner fra afholdte reviews og evalueringer på programniveau i monitoreringsperioden For alle aktiviteter afleveres en afsluttende rapport senest seks måneder efter aktivitetens afslutning. For enkeltbevillinger skal rapporten følge formatet i bilag 2. Organisationer, der arbejder med en programmæssig tilgang, kan dog anvende eget format og følge ovennævnte minimumskrav. Revionsrapport afleveres samtidig. den 1. februar hvert år afleveres et bidrag til Udenrigsministeriets program- og projektorientering (PPO), jf. bilag 3, for aktiviteter over 5 mio. kr. Det påhviler i øvrigt organisationen straks at rapportere til Udenrigsministeriet i følgende tilfælde: såfremt der opstår væsentlige vanskeligheder i gennemførelsen af aktiviteterne, herunder i forhold til at overholde det vedtagne budget, såfremt der opstår væsentlige problemer i organisationens forhold til modtagerlandets myndigheder, partnerorganisationer eller udsendte medarbejdere, såfremt der opstår begrundet mistanke om eller konstateres tyveri, bedrageri, korruption, misbrug, støtte til terrorvirksomhed eller andre tilsvarende uregelmæssigheder i administrationen af aktiviteten. Sådan rapportering skal ske omgående, på skrift og oplyse, hvorledes organisationen planlægger at løse og følge op på de rapporterede vanskeligheder eller uregelmæssigheder, bl.a. med henblik på Udenrigsministeriets underretningspligt over for Rigsrevisionen. Underretningen til Udenrigsministeriet skal ske i Skema til indrapportering af sager, hvor der er mistanke om uregelmæssig håndtering af tilskudsmidler, misbrug, svindel eller korruption som findes i bilag 8a+b i hhv. en dansk og en engelsk udgave. 8. Regnskabsaflæggelse Det påhviler organisationen at opretholde et sikkert og troværdigt regnskabsvæsen. Det skal påses, at de økonomiske forretningsgange er betryggende og med forsvarlige interne kontroller. Det forudsættes, at organisationens bogføring løbende ajourføres og dokumenteres med bilag, og i øvrigt sker i overensstemmelse med god bogførings- og regnskabsskik. Organisationen skal opbevare regnskabsmaterialet i overensstemmelse med bogføringslovens krav i 5 år efter aktivitetens afslutning. I tilknytning til bevilgede tilskud skal organisationen senest den 1. juli til Udenrigsministeriet indsende organisationens reviderede samlede årsregnskab for det foregående regnskabsår, bilagt årsberetning og revisionsprotokollat. Af årsregnskabet skal fremgå, eventuelt i en note, specifikationer vedrørende de enkelte bevillinger fra Udenrigsministeriet som specificeret i bilag 4. Eventuelt administrationsbidrag for bevillingerne indtægtsføres i årsregnskabet. Årsregnskabet kan fremsendes elektronisk, hvis det fremsendes som en pdf-fil, hvor relevante underskrifter er scannet ind. 7 S i d e

11 Senest seks måneder efter aktivitetens afslutning aflægges et revideret afsluttende regnskab for bevillingen, jf. bilag 5. Såfremt der under eller ved aktivitetens afslutning overdrages udstyr, inventar mv. til partnere eller myndigheder i modtagerlandet, skal det af det afsluttende regnskab fremgå, at der foreligger et underskrevet overdragelsesdokument hos organisationen. Overdragelsesdokumentet skal medtage udstyr, inventar mv. med en værdi, der overstiger den skattemæssige sats for småanskaffelser. Ubrugte tilskudsmidler samt optjente renter skal tilbagebetales til Udenrigsministeriet sammen med indsendelsen af det afsluttede regnskab. Årsregnskab og afsluttende regnskaber skal være underskrevet af organisationens ledelse og påtegnet af revisor, jf. nedenfor. 9. Revision Afsluttende regnskaber samt organisationens årsregnskab skal være revideret af en i Danmark statsautoriseret eller registreret revisor, der også har det overordnede tilsyn med revisionen af aktiviteter i udlandet. Revisionen skal ske efter principperne for god offentlig revisionsskik og i øvrigt gennemføres af organisationens revisor i henhold til revisionsinstruksen. Det påhviler organisationen at sørge for, at organisationens revisor skriftligt bekræfter at ville udføre sit revisionshverv i overensstemmelse med bestemmelserne i revisionsinstruksen, jf. bilag Udenrigsministeriets tilsyn Udenrigsministeriets tilsyn med organisationernes forvaltning af tilskudsmidlerne sker først og fremmest gennem vurderingen af organisationens rapportering og regnskabsaflæggelse. Herudover kan tilsynet efter aftale med organisationen udfolde sig gennem en række andre tiltag fra Udenrigsministeriets side for at sikre indblik i og opfølgning på organisationernes forvaltning af tilskudsmidlerne. Disse tiltag kan være følgende: besøg hos organisationen med henblik på at besigtige økonomifunktionens og projektstyringens virkemåde samt organisationens forretningsgange og organisatoriske forhold, ad hoc samtaler med organisationens ledelse og dennes revisor (efter aftale med organisationen), stikprøvevis besigtigelse af organisationens aktiviteter, enten ved besøg fra Udenrigsministeriet i København eller ved ambassadernes foranstaltning, gennemførelse af kapacitetsundersøgelser af organisationen samt afsluttende vurderinger (appraisals), reviews og evalueringer af organisationens aktiviteter. I tilfælde af misligholdelse af tilskudsmidler er Udenrigsministeriet berettiget til at træffe relevante foranstaltninger med sigte på at begrænse følgerne af misligholdelsen. Disse kan bestå i skriftlig påtale, iværksættelse af konsulent- eller revisorundersøgelser af organisationens forvaltning, ophør af yderligere betalinger, udfasning eller lukning af den igangværende aktivitet, eller fuldstændig afvikling af samarbejdet. I sidstnævnte tilfælde påhviler det organisationen straks at tilbagebetale alle ubrugte tilskudsmidler til Udenrigsministeriet og at yde Udenrigsministeriet erstatning i tilfælde af økonomiske tab. 8 S i d e

12 11. Opsigelse af aftaler og voldgiftsbestemmelser En aftale kan opsiges skriftligt af begge parter med tre måneders varsel. I tilfælde af væsentlig misligholdelse, er Udenrigsministeriet dog berettiget til øjeblikkeligt at træde tilbage fra en aftale. Begge parter forpligter sig til forinden opsigelse at søge eventuelle konflikter løst ad forhandlingens vej. Uløste konflikter kan ikke indbringes for domstolene, men skal løses ved voldgift. Den part, som ønsker et spørgsmål afgjort ved voldgift, skal udpege en voldgiftsmand samt ved anbefalet brev opfordre den anden part til inden 14 dage at udpege sin voldgiftsmand. Har den anden part ikke inden fristens udløb udpeget en voldgiftsmand, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. De to voldgiftsmænd udpeger i fællesskab en opmand. I mangel af enighed herom anmoder de udpegede voldgiftsmænd i forening præsidenten for Søog Handelsretten i København om, at denne udpeger den opmand, der skal virke som formand for voldgiftsretten. Voldgiftsretten fastlægger selv reglerne for sin behandling af den indbragte sag i overensstemmelse med lov om voldgift og retsplejelovens almindelige principper. Voldgiftsretten bestemmer, hvorledes omkostningerne i forbindelse med voldgiftssagens gennemførelse skal fordeles. 9 S i d e

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS

Læs mere

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Revideret den 31. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE

Læs mere

Generelle retningslinjer for danske organisationer med programaftale med Udenrigsministeriet

Generelle retningslinjer for danske organisationer med programaftale med Udenrigsministeriet Generelle retningslinjer for danske organisationer med programaftale med Udenrigsministeriet Juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS ANSVAR OG PLIGTER 1 3.

Læs mere

Administrative retningslinjer for Støtteordning til fremme af virksomheders samfundsansvar og fair trade (CSR-puljen 2013)

Administrative retningslinjer for Støtteordning til fremme af virksomheders samfundsansvar og fair trade (CSR-puljen 2013) Administrative retningslinjer for Støtteordning til fremme af virksomheders samfundsansvar og fair trade (CSR-puljen 2013) Revideret 9. juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE

Læs mere

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr.

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. DMRU-puljen FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. 1. ANSVAR FOR BEVILLINGEN Medlemsorganisationer der selv administrer bevillingen har

Læs mere

Format for Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen]

Format for Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen] Format for Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen] Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen] Nærværende aftale mellem Udenrigsministeriet (herefter kaldet

Læs mere

Budgetvejledning Revideret

Budgetvejledning Revideret Budgetvejledning Revideret 19-05-2010 Denne vejledning tjener som uddybende bilag til det obligatoriske budgetformat, der skal anvendes ved ansøgning om støtte til enkeltprojekter. Vejledningen kan ligeledes

Læs mere

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ REVIDERET SEPTEMBER 2016 Indhold 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED... 2 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES?...

Læs mere

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Hvem har ansvaret for bevillingen?

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Administrative retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til. Puljeordninger

Administrative retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til. Puljeordninger Administrative retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til Puljeordninger Senest revideret Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Formål 1 3. Generelle krav til administrationen

Læs mere

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ CIVILSAMFUNDSPULJEN NABOSKABSPULJEN PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ REVIDERET OKTOBER 2017 INDHOLD

Læs mere

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ CIVILSAMFUNDSPULJEN NABOSKABSPULJEN PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ REVIDERET MARTS 2017 Indhold

Læs mere

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET SEPTEMBER Indhold

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET SEPTEMBER Indhold CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET SEPTEMBER 2015 Indhold 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED... 2 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES?... 2 3. HVEM HAR

Læs mere

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET FEBRUAR Indhold

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET FEBRUAR Indhold CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET FEBRUAR 2017 Indhold 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED... 2 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES?... 2 3. HVEM HAR

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Generelle retningslinjer for danske organisationer med rammeaftale med Udenrigsministeriet

Generelle retningslinjer for danske organisationer med rammeaftale med Udenrigsministeriet Kontoret for Humanitær Bistand, Udviklingspolitik og Civilsamfund Generelle retningslinjer for danske organisationer med rammeaftale med Udenrigsministeriet Senest revideret Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

1. Vejledningens gyldighed side Hvordan skal vejledningen bruges? side 2

1. Vejledningens gyldighed side Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 projektpuljen Vejledning om opstilling af budget til Projektpuljen 2. udgave, April 2010 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Generelt om budgetter for

Læs mere

Administrative retningslinjer for danske organisationer med Rammeaftale med Udenrigsministeriet

Administrative retningslinjer for danske organisationer med Rammeaftale med Udenrigsministeriet Administrative retningslinjer for danske organisationer med Rammeaftale med Udenrigsministeriet Senest revideret Indholdsoversigt Bilagsoversigt... 3 1. Indledning... 4 2. Rammeordningens overordnede formål...

Læs mere

Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde

Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde Danida Fellowship Centre December 2011 Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 4

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen

VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen 14. oktober 2013 Sag 21-2013-00715 Dok. 125463/swhj VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen December 2013 Indhold: 1. Vejledningens gyldighed 2. Hvordan skal vejledningen bruges? 3. Generelt

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

1. Vejledningens gyldighed side Hvordan skal vejledningen bruges? side 2

1. Vejledningens gyldighed side Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 PROJEKTPULJEN VEJLEDNING OM OPSTILLING AF BUDGET TIL PROJEKTPULJEN REVIDERET VERSION JANUAR 2012 INDHOLD 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Generelt om budgetter

Læs mere

DUFs Antikorruptionskodeks

DUFs Antikorruptionskodeks DUFs Antikorruptionskodeks Dette adfærdskodeks lægger en linje med nul tolerance over for korruption. Det vejledende princip er, at vi stiller høje krav til faglig etik samt til hver persons og organisations

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde

Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde Danida Fellowship Centre Januar 2009 Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 4 2.

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Administrative retningslinjer for danske organisationer med humanitær partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet

Administrative retningslinjer for danske organisationer med humanitær partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet Administrative retningslinjer for danske organisationer med humanitær partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet 1 S i d e Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 2. PARTNERSKABSORDNINGENS OVERORDNEDE FORMÅL

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Bilag 6 Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Afsluttende regnskab vedrørende: Organisationens navn: Projekttitel: Projektperiode: Bevilling: Sagsnr.: 1 S i d e Indholdsfortegnelse: Ledelsens

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Administrative retningslinjer for danske organisationer med humanitær partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet

Administrative retningslinjer for danske organisationer med humanitær partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet Kontoret for Humanitær Bistand, Udviklingspolitik og Civilsamfund Administrative retningslinjer for danske organisationer med humanitær partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet August 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Samvirkende energi- og miljøkontorer

Samvirkende energi- og miljøkontorer Samvirkende energi- og miljøkontorer AFTALE om statstilskud til information og iværksættelse indgået mellem Samvirkende energi- og miljøkontorer og Samsø Energi- og Miljøkontor AFTALENS INDHOLD: Side 1.

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for det projekt, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for det projekt, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. Pulje til busfremkommelighed Denne instruks for regnskab beskriver sammen med

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. juni 2013 CP13/13 Lars Moustgaard lamo@vd.dk 7244 3041 PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Udlændingestyrelsen. Ryesgade København Ø. Dansk Flygtningehjælp. Borgergade 10, 3. sal.

K O N T R A K T. mellem. Udlændingestyrelsen. Ryesgade København Ø. Dansk Flygtningehjælp. Borgergade 10, 3. sal. K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal 1300 København K CVR nr. 2069 9310 om Dansk Flygtningehjælps dokumentationsarbejde

Læs mere

BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN

BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN DMRU-puljen BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN 1. GENERELT OM BUDGETTER FOR PROJEKTER OG AKTIVITETER Et væsentligt vurderingskriterium i forbindelse med en ansøgning handler om, hvorvidt

Læs mere

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Vejledning om Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Ansøgningsfrist: Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Baggrunden

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves.

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves. Til bestyrelsen for: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almene gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.75. til 15 på finansloven for finansåret

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Vejledning til resultatrapportering

Vejledning til resultatrapportering Vejledning til resultatrapportering Rammeorganisationernes resultatberetning skal opfylde minimumskravene som beskrevet i de administrative retningslinjers afsnit 6.II. Vejledningen er en kvalificering

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

er der indgået nærværende driftsaftale, i det følgende benævnt Aftalen.

er der indgået nærværende driftsaftale, i det følgende benævnt Aftalen. Mellem Frederikshavn Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn - i det følgende benævnt Kommunen og Den selvejende institution Frederikshavn Produktionsskole Tuenvej 20 og

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 02. juli 2014 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

Af de 680 mio. kr. er der afsat 300 mio. kr., som udmøntes som ansøgningspuljer til følgende 3 indsatsområder:

Af de 680 mio. kr. er der afsat 300 mio. kr., som udmøntes som ansøgningspuljer til følgende 3 indsatsområder: Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud til psykiatrien fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatripulje 2007-2010 Pulje 3 - Opsøgende og udgående virksomhed I. Indledning I

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere