Generalforsamling d I Alslev Forsamlingshus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus"

Transkript

1 1. Valg af ordstyrer. Bent Christensen blev valgt 2. Valg af referent og stemmetællere Søren K. Madsen blev valgt som referent. Kurt Nielsen som stemmetæller 3. Bestyrelsens beretning v/ formanden Årsberetning Året 2014/2015 har været et godt og aktivt år for Alslev Sogns Borgerforening. Vi har i løbet af året gennemført en lang række aktiviteter i Alslev. Både de faste traditionelle aktiviteter som vi gennemfører hen over året, samt nye tiltag der er planlagt og gennemført af bestyrelsen samt de underudvalg som er nedsat af bestyrelsen. Jeg vil i det følgende gennemgå Bestyrelsens arbejde i det forgangne år. Samarbejde med de øvrige foreninger i Alslev. Borgerforeningen deltager i møderne i lokaludvalget som er nedsat omkring brugerne af Alslev Hallen. Borgerforeningen hører som sådan ikke med i brugergruppen omkring Alslev Hallen; men det er et godt forum til gensidig orientering så alle hører hvad der rører sig i de forskellige foreninger. Vi er inviteret med til de 2 møder som holdes årligt. Ny Alslev Hal har fyldt en væsentlig del af møderne. Jeg har endvidere været med til en række møder i planlægning af borgermøde samt opfølgning af borgermødet. Alslev Posten har nu været husstandsomdelt 2 gange. Bladet fungerer fornuftig og de forskellige foreninger er bleven gode til at melde ind med deres aktiviteter. Det redaktionelle arbejde udføres af Alslev Forsamlingshus, ASK og Borgerforeningen. ASK og Borgerforeningen har ligeledes henvendt sig til de øvrige foreninger i Alslev for at gå sammen om at få opsat en hjertestarter ved Alslev Sparekasse. Hjertestarteren blev indviet her i Næsten alle foreninger bidrog økonomisk til indkøb af hjertestarteren. Der blev desuden afholdt kursus i brug af hjertestarteren. Udviklingsråd. Alslev har 2 repræsentanter i Udviklingsrådet for Varde Opland. I øjeblikket er det Hans Jacobsen og Søren K. Madsen. Side 1 af 11 sider

2 Udviklingsrådene er bindeled mellem de enkelte lokalsamfund og Varde Kommune. Udviklingsrådene store opgave er at formidle den information videre lokalt som de arbejder med. Der er mange økonomiske midler som udviklingsrådene er koordinator omkring og indstiller til de enkelte forvaltninger. Skt. Hans. Sammen med Spejderne afholder Borgerforeningen Skt. Hans. Som noget nyt afholdt vi Skt. Hans i Dinnsen Skovpark og gik derefter til kælkebakken for at tænde bålet. Præsten afholdt gudstjeneste i Skoven. Flytningen af Skt. Hans til Dinnsen Skovpark så ud til at fungere godt. Tak til spejderne for et godt samarbejde om arrangementet. Banko. I samarbejde med de øvrige foreninger og Alslev Forsamlingshus afholdt Borgerforeningen 3 banko spil søndag aften op til jul. Overskuddet deles ligeligt mellem de deltagende foreninger. Der var i år et rigtig godt fremmøde. Der ligger et stort arbejde i at planlægge og gennemføre de 3 banko aftener. Stierne. Vandrestierne, som går rundt omkring Alslev, er i Borgerforeningens regi. Stierne benyttes flittigt af byens borgere. I år blev der indviet et nyt stiforløb. Der er etableret broforbindelse over Ålegrøften ved Vibæk. Ved indvielsen deltog Vardes borgmester og Elin og Søren Hjort lagde have til. På rød rute ved Skt. Folmers Kilde er der sket store sager. Kilden er nu tilgængelig via en flot anlagt gangbro og området er ryddet så man kan se kilden. Et stort arbejde og vedholdende arbejde er udført af Hans Ole Villadsen som gennem vedholdenhed gennem flere år har fået Varde Kommune til at financier og udføre en stor del af projektet. Der er et stiudvalg som forestår det som skal gøres omkring stierne. Side 2 af 11 sider

3 Udvalget består af Verner Baagø Arne Thuesen Hans Ole Villadsen. Tak til jer for det arbejde i udfører. Legeplads. Legepladsen ved Merkurvej er i Borgerforeningens regi. Der foreligger en lejeaftale med Varde Kommune. Borgerforeningen har besluttet at vi ikke længere ønsker at drive legepladsen da vi har legepladsen i Dinnsen Skovpark. Grundejerforeningen i Alslev Nord er interesseret i af drive legepladsen videre og der afholdes her i foråret et møde mellem Borgerforeningen og Grundejerforeningen for at aftale det videre forløb. Dinnsen Skovpark. Skovudvalget består af Jørgen Uhre Larsen, Harry Petersen, Kjeld Jensen, Villy Andersen (formand) og Hans D. Danielsen. Bent A. Petersen har sagt ja til at føre et jævnligt tilsyn hvilket er en stor hjælp for at tingene er i orden i skoven. Herudover har Skovudvalget har valgt på skift en måned af gangen at føre tilsyn med skoven og føre en protokol over tilsynene. Der blev afholdt Skovfest d. 28. juni i Skoven. Der var et noget skuffende fremmøde. Der ligger et stort arbejde i at afholde skovfesten. Derfor har skovudvalget besluttet at der ikke afholdes skovfest i år; men først igen i Skoven bliver flittigt benyttet både i det daglige samt til afholdelse af diverse arrangementer hvor hytten bestilles på forhånd. Systemet med at kunne reservere hytten fungerer godt. Skovudvalget har besluttet at folk uden for Alslev skal betale et for at benytte skoven, det samme gælder folk som ikke har skovaktier. I foråret havde vi et par arbejdsdage hvor der var oprydning og genplantning efter stormfald. Den 29. marts kl er der i år forårsklargøring af skoven. Tænding af juletræ. Side 3 af 11 sider

4 Igen i år var dette arrangement en stor succes. Mange børn, forældre og bedsteforældre lagde vejen forbi. Arrangementet gav også i år nogle nye medlemmer i Borgerforeningen. Mange hjalp med til at løse de opgaver som det kræver at afvikle et så stort arrangement. Forsamlingshuset var igen i år fyldt til bristepunktet. Pensionistforeningen og Dig og mig og vito bagte kager, Mette hjalp os i køkkenet, brugsen leverede gratis varer, Alslev Sparekasse var med til at afholde udgifterne til forsamlingshuset, Villy Andersen, Niels Christian og Hans rejste juletræet, Villy satte lys på sammen med Knud, Dorte sang for på sangene i forsamlingshuset. Julemanden og Pingo delte slikposer ud til børnene. Affaldsindsamling. Den 27. april havde Borgerforeningen inviteret til affaldsindsamling i og omkring Alslev. Fremmødet var skuffende, ud over folk fra bestyrelsen var der kun ganske få fremmødte. Der blev samlet masser af affald så behovet er til at få øje på. Pga. det ringe fremmøde har Bestyrelsen valgt at droppe affaldsindsamlingen i år. Trafik. Trafikudvalget består af Hans Jacobsen og Søren K. Madsen fra Borgerforeningen og Teddy Schnefeldt. Cykelstien Alslev Toftnæs er nu en realitet og vedtaget af Byrådet. En ihærdig indsats fra Trafikudvalget resulterede i massivt medie omtale for behovet for cykelstien. TV syd var en tidlig morgen i Alslev for at bringe et godt indslag. Der arbejdes fortsat på etablering af trinbræt ved Forumvej. Borgerforeningen er i dialog med Varde Kommune vedr. de trafikale forhold i Alslev. Bla. 40 km hastighedszone i hele byen samt problemerne med for hurtig kørsel på Forumvej. Lys på stien ved træningsbanerne er også et krav vi har rejst over for Kommunen. Ålegrøft. Side 4 af 11 sider

5 Vi fik bevilget kr ,00 fra puljen til Landsbyforskønnelse til et projekt for synliggørelse af vandløbet Ålegrøften. Der skal graves noget af brinken så vandløbet bliver synligt. Den overskydende jord tilføres kælkebakken til en ny nedkørsel. Herudover skal der anlægges 2 stryg som gydepladser. Projektet er p.t. i høring og forventes udført først på sommeren. Thueslund. Ombygningen af de nye senior boliger er for nylig påbegyndt. Byggeriet forventes at tage det meste af året. Alslev blev af Varde kommune tilbudt at få foræret den kommunale del af Thueslund. Efter en grundig ressorts vurderede arbejdsgruppen som blev nedsat på Borgermødet at der ikke var grundlag for at sige ja til kommunens tilbud. Herefter skulle der arbejdes på at finde et sted til de aktiviteter som i dag finder sted i bygningen. Efter afklaring af forskellige muligheder har Varde Kommune besluttet at indgå en aftale med Alslev Forsamlingshus omkring etablering af lokaler i Forsamlingshuset. Borgerforeningen finder at det er en god beslutning. Kommuneplan. Varde Kommune inviterede i efteråret Udviklingsrådene samt repræsentanter fra lokalsamfundene til møde om den nye kommuneplan. Fra Alslev udtrykte vi behov for nye udstykninger da der kun var en kommunal byggegrund tilbage i Alslev. Den er efterfølgende solgt. Endvidere pegede vi på en række andre ting som vi mente var hængepartier som burde finde en løsning. Borgerforeningen har for nylig modtaget et forslag fra Bjarne Rasmussen om etablering af en ældre landsby som bygges som lejeboliger af en boligforening. Side 5 af 11 sider

6 Velkomstambassadør. Vi mangler i Alslev nogle som vil varetage opgaven at byde nye borgere velkommen til Alslev. Det er en opgave som støttes af Varde Kommune. Borgerforeningen efterlyser en eller flere personer som kunne have lyst til at påtage sig den opgave og være med til at finde ud af hvordan det vil kunne organiseres. Medlemstal. Borgerforeningen medlemstal ligger nu på godt 200 medlemmer. Det kunne sagtens være højere set i lyset af antal husstande i Alslev; men det er dog efter min mening på et acceptabelt niveau. Bestyrelsen. Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder i det forgangne år. Herudover har der ligget et stort arbejde i de arrangementer, som vi har gennemført hen over året. Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og de mange timer vi har haft i hinandens selskab. På bestyrelsens vegne Marts Hans Dirck Danielsen Formand Kommentarer til beretningen. Bestyrelsen blev pålagt at følge anlægget omkring råstofindvingen på Vibæk, og iagttage at fredningsbestemmelserne overholdes. Spørgsmål til Thueslund: Vi ved ikke hvad der sker med det gamle Thueslund. Det ligger ved Varde Kommune. Side 6 af 11 sider

7 Der blev givet opbakning til ensretning af hastighedsgrænser i Alslev, og efterspurgt om man kunne gøre noget ved parkeringer på fortovet. Hans Danielsen fortalte omkring ideer omkring et bytorv, som var blevet forelagt Varde Kommune. Beretningen blev vedtaget. Side 7 af 11 sider

8 4. Kassererens regnskabsaflæggelse Side 8 af 11 sider

9 Kasserer Jørgen Uhre Larsen forklarede om forskellene i balancen, hvor man i år har adskilt værdier tilhørende Dinnsens Skovpark, så man kan få et overblik over hvordan driften i Alslev borgerforening og Dinnsens Skovpark forløber. Den store forøgelse i balancen skyldes primært at der er modtaget LAG midler. Både fase 1 og 2 på hhv og Der er købt en rutchebane til kr , anlagt noget flis samt købt nogle gardiner til skovhytten- Skovfesten gav underskud. 5. Fastsættelse af kontingent for Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for2016. Husstand 150 Pensionist Indkomne forslag 1. Det foreslås at der under 2 indføres nyt pkt. 5: Alslev Aftenskole er hjemhørende under Alslev Sogns Borgerforening 2. Det foreslås at der under 5 indføres nyt pkt. 7: Valgbare til bestyrelsen er myndige medlemmer. 7. Valg af bestyrelse: På valg er: Hans D. Danielsen Modtager ikke genvalg Kurt Nielsen Modtager ikke genvalg Dette blev vedtaget. Pkt. 1 blev enstemmigt vedtaget Pkt. 2. forslaget er vedtaget med 18 stemme for. Valgt til bestyrelsen: Niels Christian Nielsen valgt for 2 år Niels Wølch Frederiksmose valgt for 2 år Hans Gundesen valgt for 2 år Suppleanter Side 9 af 11 sider

10 Niels Chr. Nielsen Modtager genvalg Suppleanter: Anne Aagaard Nielsen Modtager ikke genvalg Freddy Borgwardt modtager ikke genvalg Bestyrelsen foreslår til bestyrelsen: Hans Gundesen Niels Wølch Frederiksmose Bestyrelsen foreslår som suppleanter Palle Storinggaard Rune Degn Pedersen 8. Valg af revisor 1. Palle Storinggaard valgt for 1 år 2. Rune Deng Pedersen - valgt for 1 år Bent Christensen blev valgt for 2 år På valg er: Bent Christensen 9. Eventuelt Jørgen Uhre Larsen oplyste at der var rengøring i skoven d Der blev efterlyst beplantning af tidlige forårsblomster i skoven. Jørgen Uhre Larsen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde. 10. Alslev aftenskole Ingrid fremlage beretning for Alslev Aftenskole. Det var blevet mere besværligt at arbejde med kommunen, særligt det sidste år havde været besværligt. Ingrid har på et tidligt tidspunkt meddelt at dette var hendes sidste år som leder af aftenskolen, men kunne meddele at hun havde fundet en afløser. Der har det sidste år været 2 hold på aftenskolen. Lotte der underviser Finere madlavning for mænd har meddelt at dette var sidste år. I år har hun undervist 3 gange i efterår og 3 gange i foråret. Thomas N. har stået for undervisningen 2 gange i efteråret. Der forberedes et bage hold næste sæson Af regnskabet fremgår det at der er overført kr til borgerforeningen. Side 10 af 11 sider

11 11. Alslev Sognearkiv Hans Ole Villadsen fortalte om arkivets virke og faste aktiviteter, herefter fremlagde han regnskabet. Der er modtaget en arv på kr Skads Herreds brandforsikring har ydet et tilskud. Til sidst gennemgik Hans Ole Villadsen 2014 i billeder Side 11 af 11 sider

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO 2014 Udviklingsplan for Gelsted Gelsted er centralt beliggende i naturskønne omgivelser tæt på skov og strand. Byen ligger midt mellem Odense og Middelfart på Vestfyn.

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL DIG 2014 Udviklingsplan for Brenderup I og omkring Brenderup er der en del erhvervsliv og forretninger. Meget centralt ligger både vuggestue, børnehave, kommunal og privat

Læs mere

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1 April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet APRIL 2009 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus.

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus. L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøj-festival Payamino Byfest i Ø.B. Borgerforeninger Bjesk Samlingshus Dagpleje Spejderhus Skolejubilæum ØB-kolonien Nummer 49 Juni-august

Læs mere

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk Hald Vind Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk NR. 4 32. ÅRGANG DECEMBER 2014 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG HÅNDBOLD GYMNASTIK DGI Håndboldskole... Se side 4 BADMINTON Fremgang i medlemstallet... Se side 10 FODBOLD Fodbold firmastævne... Se side 12-15 KIRKERNE Zumba

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere