Basisbudget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Basisbudget 2016-2019"

Transkript

1 Budgetlægning Hæfte 1 Basisbudget Byrådets budgetseminar den 27. august august 2015 Økonomi Tlf

2

3 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger - basisbudget 1 Økonomisk oversigt, Basisbudget 5 Finansielle bemærkninger Skatter og tilskud 6 Likviditet og gæld 15 Redegørelse: Brugerfinansierede områder 17 Jordforsyning 21 Danmark C 25 Anlægsbudget Takstoversigt 31

4

5 Basisbudgettet Generelle bemærkninger Indledning Fredericia Byråd har den 9. marts 2015 godkendt en ny økonomisk politik og procedure for budgetlægningen , som fastlægger principperne for udarbejdelsen af basisbudgettet. Hovedprincipperne i basisbudgettet er: Bevare balancen i økonomien Ingen usikre indtægter Råderum til investeringer skabes gennem salgsindtægter ikke ved servicetilpasninger Råderum båndlægges til investeringer Ingen ufinansierede tillægsbevillinger Robust kassebeholdning Fortsat optimering og innovation af de kommunale opgaver Snævre økonomiske rammer og et behov for investeringer i udvikling af kommunen øger behovet for en sikker økonomistyring. Rammestyring af service- og anlægsudgifterne er et grundlæggende princip til budgetsikkerhed og et middel til efterfølgende at undgå tillægsbevillinger fra kassen - eventuelle overskridelser skal derfor som udgangspunkt finansieres inden for de udmeldte rammer. Byrådet har for budgetlægningen besluttet at anvende samme budgetprocedure som sidste år. Det betyder, at der administrativt udarbejdes et teknisk budgetoplæg (basisbudget), hvorefter det videre budgetarbejde foregår i politisk regi. Byrådet har fastsat principper for basisbudgettets udarbejdelse, som tager udgangspunkt i sidste års budget korrigeret for ny lovgivning, nye byrådsbeslutninger m.v. - mere deltaljeret specifikation af principper for tilretninger er beskrevet under afsnittet forudsætninger for basisbudgettet. Mængdereguleringsmodellen med automatisk tilretning af budgetter på skoler, plejen og dagtilbud er som udgangspunkt suspenderet, men der er i basisbudgettet indregnet og korrigeret for konsekvensen af faldende mængder på børneområdet. Udarbejdelsen af basisbudgettet er nu tilendebragt og præsenteret i økonomisk oversigt i dette hæfte. I den politiske proces er der lagt op til stor grad af inddragelse af borgere, brugerbestyrelser, interesseorganisationer og ansatte via dialogmøde, høringer samt inddragelse af MED-systemet. I det følgende er der givet en nærmere redegørelse for økonomien i basisbudgettet, herunder hvilke forudsætninger, der er lagt til grund for udarbejdelsen: Sammenfatning kommunens økonomi Byrådets overordnede principper og økonomiske mål i budgetlægningen: Balance i økonomien Der skal være balance i økonomien, dvs. at de ordinære anlægsinvesteringer samt afdrag på lån, renter m.v. skal kunne finansieres af overskuddet på den ordinære drift inkl. skatter og tilskud. Der kan opstilles følgende model for balance i økonomien: Skatter og tilskud - Drift - Anlæg - Finansielle poster = Balance Basisbudgettet indeholder følgende nøgletal omkring balancen i økonomien: Mio. kr Ordinær drift -162,9-106,5-87,7-57,2 Økonomisk balance -38,6 37,9 46,1 72,8 - = Overskud/mindreforbrug + = Underskud/merforbrug I basisbudgettet for indgår der ikke uspecificerede sparepuljer og usikre indtægter. 1

6 Basisbudgettet Generelle bemærkninger Som det fremgår af tabellen er målsætningen om økonomisk balance ikke opfyldt i basisbudgettet. En af hovedforklaringen hertil er, at regeringens nye omprioriteringsbidrag på 1% årligt af serviceudgifterne og Fredericia s andel af tilbageførte midler er indregnet således i basisbudgettet: Mio. kr Omprioriteringsbidrag 22,2 44,4 66,6 88,8 Tilbageført ,8-17,8-17,8-17,8 Nettoeffekt i budget 4,4 26,6 48,8 71,0 - = Overskud/mindreforbrug + = Underskud/merforbrug Fredericia Kommunes andel af tilbageførslen af omprioriteringsmidler kendes endnu ikke. Ud fra princippet om ikke at budgettere med usikre indtægter, indeholder basisbudgettet derfor ikke tilbageførte budgetmidler fra regeringens omprioriteringspulje i Der er en række andre hovedudfordringer, der påvirker økonomien i negativ retning, bl.a. kan nævnes: 1. På arbejdsmarkedsområdet har Fredericia Kommune højere overførselsudgifter end landsgennemsnittet. Dermed modtager kommunen ikke fuld kompensation for de stigende udgifter hertil. 2. Fredericia Kommunes andel af sygehusudgifterne (aktivitetsbestemt medfinansiering) ligger over landsgennemsnittet. Dermed modtager kommunen ikke fuld kompensation for disse udgifter. 3. Udgifterne til voksne med særlige behov er vokset markant de senere år og Fredericia Kommunes budget på området ligger over landsgennemsnittet pr. 18+ årig. En række andre forhold f.eks. ekstra finansieringsbidrag i 2016 og udmøntning af ældremilliard i har påvirket resultatet i positiv retning. Investeringer i bosætningsmuligheder, erhvervsudvikling, uddannelse og velfærd Råderum til investeringer i ovennævnte skal skabes gennem ekstraordinære indtægter, eksempelvis indtægter ved salg af jord og ejendomme, særtilskud fra staten og konkrete effektiviseringsgevinster. Råderummet bliver ikke skabt gennem besparelser på serviceniveauet overfor kommunens borgere. Der er i basisbudgettet ikke budgetteret med salg af jord og ejendomme, der giver et råderum til investeringer i ovennævnte ud over allerede trufne politiske beslutninger. Overholdelse af servicerammen Servicerammen skal overholdes for kommunerne under et. I forhold til den udmeldte serviceramme til Fredericia Kommune på 2.095,7 mio. kr. udviser basisbudgettet en afvigelse (mindreforbrug) på -12,9 mio. kr. Overholdelse af servicerammen vil være en del af det videre politiske arbejde i budgetlægningen. Bufferpulje serviceudgifter Der er i basisbudgettet indarbejdet en bufferpulje på 1 % af serviceudgifterne, svarende til 20,0 mio. kr. til bl.a. imødegåelse af budgetudsving. Spar-/lån Der er i basisbudgettet ikke indregnet et forventet forbrug af de midler, der forventes overført med spare-/låneordningen fra 2015 til Brugerfinansierede områder som hviler i sig selv Brugerfinansierede områders mellemværende med kommunekassen skal over tid være i balance. I Fredericia Kommune er anvendt et princip om, at udsving må udgøre +/- 20,0 mio. kr. I budgetoplægget for afviges fra dette princip med et 2

7 Basisbudgettet Generelle bemærkninger samlet tilgodehavende i forsyningernes favør ultimo 2019 på -31,1 mio. kr. Uændrede skatteprocenter Basisbudgettet indeholder uændrede skatteprocenter, dækningsafgift og grundskyldspromille i forhold til budget 2015 og valg af skattegaranti. Forudsætninger for basisbudgettet Byrådets retningslinjer Forudsætningerne og principper for tilvejebringelsen af basisbudgettet er godkendt på Byrådets møde 9. marts 2015 og er således: Eksisterende driftsbudget for , som Byrådet vedtog sidste år, er videreført og 2019 er oprettet som en kopi af Endvidere er der korrigeret for følgende: Nye pris- og lønskøn Uændrede skatteprocenter Ny lovgivning Nye byrådsbeslutninger Regulering for fald i mængder på børneområdet Ændret efterspørgsel på overførselsudgifter Tekniske administrative korrektioner Eksisterende anlægsbudget , som blev godkendt i forbindelse med sidste års budgetlægning, er videreført. Anlægsbudgettet for 2019 er udformet som en fortsættelse 2018-budget med puljer til vedligeholdelse af bygninger, infrastruktur, maskiner m.m. På de brugerfinansierede områder (renovation, losseplads og klimainvesteringer på spildevandsområdet) har administrationen udarbejdet et samlet nyt budgetforslag på drift og anlæg, som indgår i den videre budgetlægning. Der er nærmere redegjort for budgettet og forudsætningerne på de brugerfinansierede områder i redegørelserne i nærværende hæfte. For DanmarkC og jordforsyning i øvrigt er der på samme måde udarbejdet et nyt budgetforslag ud fra den seneste kendte viden om investeringer og indtægter på området. Der er nærmere redegjort for budget og forudsætninger for DanmarkC og jordforsyningen i redegørelserne i nærværende hæfte. Der er i basisbudgettet alene indregnet låneoptagelse på 8,4 mio. kr. i forbindelse med opførelse af 6 ældreboliger på Plejecenter Stævnhøj. I forhold til de områder hvor kommunen i henhold til lånereglerne har direkte låneadgang er der tale om et mindre beløb i størrelsesordenen 2,0-2,5 mio. kr. Beløbet er ikke indregnet i basisbudgettet. Der er herudover søgt om lånedispensationer ved Social- og Indenrigsministeriet til anlæg på det ordinære anlægsområde (veje, broer, bygningsvedligeholdelse m.v.) samt fra puljen målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder. Der er endvidere ansøgt om et lån til at styrke kommunens likviditet. Låneansøgningerne vil blive behandlet af Social- & Indenrigsministeriet ultimo august og beløb indgår ikke i basisbudgettet. Eventuel udnyttelse af lånemuligheder og eventuelle lånedispensationer afgøres politisk i byrådets videre budgetarbejde. Herudover er der søgt om særtilskud efter 16 og 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Disse ansøgninger vil ligeledes blive behandlet ultimo august og beløb indgår ikke i basisbudgettet. Basisbudgettet er udarbejdet under forudsætning af, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vælges. Ved budgetlægning af generelle tilskud er KL s tilskudsmodel anvendt. Opmærksomheden henledes på, at aftalen om kommunernes økonomi er 1-årig, og at overslagsårenes tilskud derfor er behæftet med særlig usikkerhed. 3

8 Basisbudgettet Generelle bemærkninger Betinget bloktilskud Folketinget har vedtaget, at 3 mia. kr. af statstilskuddet til kommunerne gøres betinget af, at aftalen mellem regeringen og KL overholdes i både budget og regnskabssituationen. For Fredericias vedkommende drejer det sig om ca. 27 mio. kr. årligt. Det betingede bloktilskud er indregnet under kommunens skatter og generelle tilskud. Tidsplan for budgetlægningen 27. august Budgetseminar for Byrådet 1./7. september september 1. behandling af budgettet i ØK/Byråd Budgetforslaget i høring 4. september Budgetmøde med borgerne 29. september/5. oktober 2. behandling af budgettet i ØK/Byråd 4

9 Økonomisk oversigt Basisbudget og 2. budgetopfølgning 25. august 2015 Resultatopgørelse R2014 B2015 F2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Skatter og generelle tilskud , , , , , , ,2 Serviceudgifter 2.001, , , , , , ,7 Øvrige driftsudgifter 916,7 933,4 925,4 988, , , ,4 Renter 18,2 20,8 12,1 13,3 13,8 12,3 10,9 Resultat af ordinær drift -248,9-163,0-233,2-162,9-106,5-87,7-57,2 Anlæg 101,1 94,2 104,0 50,1 63,6 59,7 61,4 Resultat af skattefinansieret område -147,8-68,8-129,1-112,8-42,9-28,1 4,2 Jordforsyning/Danmark C -45,6-10,1 0,9 1,5 1,5 1,5 1,6 Brugerfinansieret område (drift og anlæg) -14,1 9,5 13,6 3,7 5,3-1,3-3,5 Resultat før finansielle poster -207,5-69,5-114,6-107,6-36,1-27,8 2,3 Låneoptagelse -110,7-8,8-8,8-8,4 0,0 0,0 0,0 Afdrag på lån 105,8 76,5 101,8 77,4 74,0 73,8 70,5 Resultat i alt -212,5-1,7-21,6-38,6 37,9 46,1 72,8 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning R2014 B2015 F2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Likvide aktiver primo -28,8 106,7 106,7 93,7 127,7 73,1 13,8 Drift, anlæg og finansielle poster 212,5 1,7 21,6 38,6-37,9-46,1-72,8 Øvrige finansforskydninger -76,9-5,3-34,7-4,6-16,6-13,2-15,6 Likvide aktiver ultimo 106,7 103,2 93,7 127,7 73,1 13,8-74,6 Likvide aktiver deponeret 30,2 15,1 15,1 0,0 0,0 2,5 7,2 Likvide aktiver gennemsnit 238,0 173,0 307,0 305,0 288,0 232,0 158,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Langfristet gæld og mellemværende R2014 B2015 F2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Langfristet gæld , , , ,9-945,8-872,0-801,5 - Heraf skattegæld -852,4-797,4-772,1-707,0-644,4-582,3-523,8 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -329,5-316,7-316,7-312,8-301,4-289,7-277,7 Mellemværende brugerfinansieret område -42,2-33,9-30,5-28,0-23,9-26,4-31,1 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto FREDERICIA KOMMUNE 5

10 Skatter og tilskud Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her budgetteres også kommunens udgifter i form af udviklingsbidrag til regionerne. I Tabel 2 opregnes alle indtægterne og udgifterne samlet. De enkelte poster gennemgås på de følgende sider. Tabel 1 Skatteprocenter 2016 Kommunal udskrivningsprocent 25,5 Grundskyldspromille 26,0 Dækningsafgift af erhvervsejendomme (prm.) 8,7 Kirkeskat (pct.) 0,88 Tabel 2 Skatter og tilskud i budgettet kroner positive beløb: indtægter negative beløb: udgifter Skatter : KB2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Kommunal indkomstskat Ejendomsskatter (grundskyld og dækningsafgift) Selskabsskat Dødsboskat I alt Generelle tilskud: Kommunal udligning Tilskud I alt Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne Skatter og tilskud i alt Finansielle bemærkninger

11 Skatter og tilskud Indkomstskat Provenuet af den kommunale indkomstskat beregnes af kommunens udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget er den del af borgernes indkomster, hvoraf der svares kommuneskat. Kommuneskatteprocenten er i budgetoplægget 25,5 procent. Udviklingen i kommunens udskrivningsgrundlag frem til 2014 Det senest kendte grundlag for udskrivningen er 2014-grundlaget, der på nuværende tidspunkt dog ikke er fuldstændig opgjort. Den foreløbige opgørelse af 2014 danner pt. grundlag for budgettet. KL skønner, at væksten i Fredericia er lidt mindre end væksten på landsplan. Dette skøn er brugt som udgangspunkt for beregningerne. Vækstskønnet for 2014 og 2015 vil blive revurderet i forbindelse med vurderingen af, om kommunen skal vælge statsgaranti eller selvbudgettering jf. næste side. Skønnet over udviklingen i udskrivningsgrundlaget fra 2015 til 2019 I budgetlægningen af indkomstskatten for 2016 og frem anvendes KL s juniskøn for udviklingen på landsplan. I tabellen nedenfor er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 angivet. Tabel 3 Skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlaget * Udskrivningsgrundlag i alt (mio. kr.) Vækstprocent Fredericia 2,9 1,9 4,5 2,6 2,6 3,8 1,2 - Vækstprocent hele landet 4,0 2,5 3,6 3,1 3,0 2,9 3,0 * Udskrivningsgrundlaget for 2016 er det statsgaranterede grundlag. 7 Finansielle bemærkninger

12 Skatter og tilskud Selvbudgettering eller statsgaranti Basisbudgettet bygger på den forudsætning, at kommunen vælger at tilmelde sig statsgarantien for udskrivningsgrundlaget i Valget af statsgaranti er det forsigtige valg forstået på den måde, at man ved, hvad man har i skatteindtægt. Selvom man på denne måde sikrer sig, at man ikke kan tabe penge på at selvbudgettere, er der dog også risikoen for at gå glip af en gevinst. Statsgarantien for 2016 bygger på et befolkningsgrundlag på hvilket er tæt på det kommunen forventer i sin egen befolkningsprognose. Den faktiske vækst i indbyggertallet vurderes altså pt. sandsynligvis omtrentlig at svare til det, som statsgarantien bygger på. Statsgarantien bygger også på en gennemsnitlig vækst i indkomstskatterne. Pt. forventes væksten i indkomstskatterne at være lidt lavere i Fredericia end på landsplan. Hvis man har valgt at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget i en periode - hvor det modsat forventning ikke går så godt for landet som helhed, kan man risikere at tabe på valget. Omvendt vil resultatet selvfølgelig være et mindre provenu, hvis man har valgt statsgaranti i en periode, hvor det går rigtig godt for landet som helhed. Siden 2009 har kommunen valgt statsgaranti. For var valget af statsgaranti et fornuftigt valg, mens det for 2014 og 2015 endnu er for tidligt at sige, om det var et fornuftigt valg. Om valget i sidste ende falder ud til kommunens fordel er som nævnt svært at sige på forhånd. Afgørelsen falder hvert år i maj måned, hvor indkomståret to år tidligere opgøres. Til budgettets andenbehandling vil der foreligge en samlet vurdering af valget mellem statsgaranti og selvbudgettering med udgangspunkt i de nyeste skøn. 8 Finansielle bemærkninger

13 Skatter og tilskud Tilskud og udligning Den kommunale udligningsordning Den kommunale udligningsordning består af to dele: Dels en udligning på baggrund af kommunernes indbyggertal og alderssammensætning, og dels en udligning i forhold til kommunernes udgiftsbehov (et mål, der sammenfatter forskellige objektive sociale indikatorer for kommunens udgifter - eksempelvis arbejdsløshed). Desuden er der ekstra udligningsbeløb til kommuner med højt strukturelt underskud. Det udløses hvis forskellen mellem kommunens udgiftsbehov pr. indbygger (beregnet af ministeriet) og kommunens skatteindtægter pr. indbygger overstiger 95 pct. af den tilsvarende landsgennemsnitlige forskel. Det generelle tilskud til kommunen Det generelle tilskud fra staten beregnes som en andel af statens bloktilskud til kommunerne. Det generelle tilskud beregnes ud fra befolkningstallet. For 2016 er en del af statstilskuddet gjort betinget, således at denne del skal helt eller delvist tilbagebetales, hvis kommunerne samlet set ikke overholder økonomiaftalen. For Fredericia Kommune er det 27 mio. kr., der er givet som betinget statstilskud. Desuden er der diverse særlige tilskud - herunder tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud, beskæftigelsestilskud, tilskud til ældreplejen, tilskud til omstilling af folkeskolen samt tilskud vedr. kvalitetsfonden (del af statstilskuddet fra 2014). Desuden er der et ekstraordinært tilskud i 2016 til styrkelse af kommunernes likviditet på i alt 3,5 mia. kr. De 1,5 mia. kr. fordeles efter folketal, mens de sidste 2 mia. fordeles efter særlige kriterier. Fredericia Kommunes andel heraf er 28 mio. kr. Tabel 4a Udligning kroner positive beløb: indtægter negative beløb: udgifter R2013 R2014 KB2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Udligning Kommunal udligning / nettoudligning Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud Efterregulering af udligning / tilskud Midtvejsregulering Udligning vedrørende udlændinge Udligning af selskabsskat Udligning i alt Finansielle bemærkninger

14 Skatter og tilskud Tabel 4b Tilskud kroner positive beløb: indtægter negative beløb: udgifter R2013 R2014 KB2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Tilskud Statstilskud til kommuner Overgangstilskud vedr. byrdefordelingsmæssige tab ifm. justering af udlignings- systemet Tilskud vedr. kvalitetsfonden Beskæftigelsestilskud Efterregulering beskæftigelsestilskud Tilskud til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer Midlertidig overgangsordning vedr. refusionsomlægningen Tilskud boliginvestering og ekstra integration flygtninge Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til omstilling af folkeskolen Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet Tilskud i alt Finansielle bemærkninger

15 Skatter og tilskud Momsudligningsordningen Kommunens momsudgifter refunderes fra momsudligningsordningen. For anlægsudgifter gælder, at refunderet købsmoms skal tilbagebetales til udligningsordningen, hvis anlægget sælges inden for en periode af 5 år. Denne tilbagebetalingsregel administreres som udgangspunkt således, at tilbagebetalingen opgøres løbende i forbindelse med salget af anlægget. Ved salg af samlede anlæg er det tilstrækkeligt at opgøre tilbagebetalingen ved kommunalbestyrelsens godkendelse af anlægsregnskabet. I tilbagebetalingen af refusion af købsmoms indgår også købsmoms, der i forvejen dækkes af kommunens lejeindtægter. I 2015 indeholder beløbet udover husleje også andre reguleringer. Tabel 5 Momsudligningsordningen kroner positive beløb: indtægter negative beløb: udgifter 2015* Tilbagebetaling af refusion af købsmoms vedr. husleje *Inkl. andre reguleringer 11 Finansielle bemærkninger

16 Skatter og tilskud Ejendomsskatter grundskyld og dækningsafgift Grundskyld Grundskylden fastsættes som en promille af de afgiftspligtige grundværdier. I Fredericia er grundskyldspromillen fastsat til 26. Ejere af produktionsjord kan højest komme til at betale 7,2 promille. Udskrivningsgrundlaget er beregnet ud fra vurderingen for vurderede ejendomme + værdi af omregulerede ejendomme, reguleret i henhold til ligningsrådets bestemmelse. Der er i beregningen af grundskyld taget højde for grundskyldskatteloftet. En række nyere parcelhusområder har klaget over, at de har fået for små fradrag for forbedringer. De får løbende medhold. Grundskyldsprovenuet har tidligere været reguleret i nedadgående retning for dette forhold. Regeringen har vedtaget en lovændring, hvor staten vil kompensere kommunerne for dette forhold. Budgettet er derfor korrigeret opad for dette forhold fra 2012 og frem. Dog er der fortsat mulighed for generelle ændringer i vurderingerne og dermed nedreguleringer i forhold til forventet provenu. Der er i budgettet taget højde for, at der også fremover vil ske enkelte nedsættelser. Dækningsafgift Statslige og kommunale ejendomme, der er fritaget for grundskyld, kan i stedet pålignes dækningsafgift. Dækningsafgiften af grundværdierne kan for kommunale (og regionale) ejendomme udgøre halvdelen af kommunens grundskyldspromille. Statens ejendomme pålignes den fulde dækningsafgift. Dækningsafgiften af forskelsværdierne for offentlige ejendomme kan højest udgøre 8,75 promille. Erhvervsejendomme kan sættes til at betale dækningsafgift af forskelsværdien, dog højst 10 promille, hvis mindst halvdelen af forskelsværdien kan henregnes til erhvervsmæssig anvendelse. I Fredericia er den fastsat til 8,7 promille. Ved vurderingen 1/ ændredes vurderingen af erhvervsejendomme. Virksomhederne har dog mulighed for at klage over vurderingerne, og der vil derfor løbende ske ændringer i ansættelserne. På grund af en del klager, hvor virksomhederne har fået medhold, er det nuværende forventede provenu lavt i forhold til tidligere. Dækningsafgiften budgetlægges med samme beløb i alle årene. Der er i budgettet taget højde for konsekvenser af kendte reguleringer af vurderingerne og der er afsat en mindre pulje til nye afgørelser. 12 Finansielle bemærkninger

17 Skatter og tilskud Tabel 6 Grundskyld og dækningsafgift kroner positive beløb: indtægter negative beløb: udgifter Promille Provenu 2016 Provenu 2017 Provenu 2018 Provenu 2019 Grundskyld (inkl. eventuelle tilbagebetalinger) ,2/ Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdier Region og kommune , Staten , Dækningsafgift af forskelsværdi (inkl. eventuelle tilbagebetalinger) Offentlige ejendomme , Erhvervsejendomme , Grundskyld og dækningsafgift i alt Finansielle bemærkninger

18 Skatter og tilskud Selskabsskat Folketinget vedtog i 2013 at nedsætte selskabsskatteprocenten gradvist fra 25 pct. i 2013 til 22 pct. i Den kommunale andel af selskabsskatten er i ,41%. Nedsættelsen af selskabsskatteprocenten får konsekvens for den kommunale økonomi fra og med 2017, da selskabsskat afregnes tre år efter indkomståret. Virkningen af nedsættelsen vil blive neutraliseret for kommunerne ved at den kommunale andel gradvist bliver sat op til 15,24% I 2016 skal budgetteres med grundlaget for 2013, som er kendt på nuværende tidspunkt. Afregningen af selskabsskatter er således endelige for indkomstårene Provenuet af selskabsskat kan variere en del fra år til år. I 2011 og 2012 er indtægten fra selskabsskat igen meget lav, hvilket dog skyldes en række afregninger med andre kommuner vedrørende tidligere år. I 2013 som afregnes i 2016 er provenuet større end i de forudgående år. Der budgetlægges fra 2017 og frem med et forventet samlet provenu på 35 mio. kr. På landsplan forventes også stigende selskabsskatter, hvorved det samlede provenu inkl. udligning forventes på niveau med Selskabsskatterne indgår i landsudligningen med 50%. Fredericia Kommune får i 2016 i alt 7,5 mio. kr. fra landsudligning af selskabsskatten. I 2010 var indtægten fra selskabsskat meget lav, hvilket ikke kun var gældende i Fredericia, men også er et landsdækkende fænomen. Tabel 7 Provenu af selskabsskat opgjort på indkomståret kroner positive beløb: indtægter negative beløb: udgifter Indkomstår* Selskabsskat af egne selskaber og filialer Landsudligning Selskabsskat i alt *Indkomstårene er endelige 14 Finansielle bemærkninger

19 Likviditet og gæld Likviditet Byrådet har i den økonomiske politik og den vedtagne budgetprocedure for fastlagt en række bærende principper omkring Fredericia Kommunes økonomi, som også har betydning for den gennemsnitlige kassebeholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning er budgetteret på grundlag af forventninger til driftsresultatet, anlægsudgifter, låneoptagelse, afdrag på lån og renter i budgetår og overslagsår. Renteindtægter/-udgifter af kommunens kassebeholdning er budgetteret ud fra den forventede gennemsnitlige kassebeholdning. Den anvendte rentesats er 0,25 % og rentebeløb indgår i basisbudgettet netto, dvs. renteindtægter af indeståender og obligationer er fratrukket renteudgifter på kassekredit. Renter af likvide aktiver er i basisbudgettet indregnet således: Mio. kr Rente af likvider -0,6-0,6-0,6-0,6 + = udgift / - = indtægt Renter tilrettes efterfølgende i konsekvens af de politiske ændringer der besluttes og deres indvirkning på kassebeholdningen. I nedenstående tabel er vist den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning, som den kan beregnes i konsekvens af det aktuelle basisbudget: Låneoptagelse Der er alene i basisbudgettet indregnet låneoptagelse på 8,4 mio. kr. i forbindelse med opførelse af 6 ældreboliger på Plejecenteret Stævnhøj i Taulov. Optagelse af lån i størrelsesordenen 2,0-2,5 mio. kr. vedrørende udgifter, der i henhold til lånebekendtgørelsen er direkte låneadgang til, er ikke indregnet i basisbudgettet. Der er herudover søgt om lånedispensationer ved Social- og Indenrigsministeriet til anlæg på det ordinære anlægsområde (veje, broer, bygningsvedligeholdelse m.v.) samt fra puljen målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder. Der er endvidere ansøgt om et lån til at styrke kommunens likviditet. Der forventes svar fra Social- & Indenrigsministeriet på ansøgningerne ultimo august måned. Beslutning om låneoptagelse behandles i den videre politiske proces i forbindelse med udarbejdelsen af budget Der er ikke låneadgang på det brugerfinansierede område, hvis forsyningen har et samlet overskud. I Fredericia har forsyningen et tilgodehavende og det betyder, at der ikke er låneadgang til forsyningsområdet i 2016 til Den forventede udvikling i kommunens gæld kan herefter opgøres således: Mio. kr Gennemsnitlig kasse Som det fremgår af tabellen er den gennemsnitlige kassebeholdning faldende i budgetperioden. Målsætningen i den økonomiske politik om en gennemsnitlig kassebeholdning på 150,0 mio. kr. overholdes dog i hele perioden. I det videre politiske budgetarbejde vil opfyldelse af målsætningen om balance i økonomien jf. den økonomiske politik, alt andet lige påvirke den gennemsnitlige kassebeholdning i positiv retning i overslagsårene. Mio. kr ,0 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Skattegæld Gæld ældreboliger m.v. 15

20 Likviditet og gæld Afdrag og renteudgifter Afdrag på låneoptagelsen er indregnet i basisbudgettet i overensstemmelse med de kendte afdragsprofiler. I nedenstående tabel er renter og afdrag nærmere specificeret: Mio. kr Afdrag 77,4 74,0 73,8 70,5 Renter langfr. gæld 19,4 20,1 18,7 17,4 + = udgift / - = indtægt Renteprocenten er, på den del af gælden der er variabelt forrentet, baseret på prognose fra Kommunekredit. Øvrige renter Ud over renter af likvide aktiver og gæld budgetlægges der også med en forrentning af kommunens mellemværende med de brugerfinansierede områder, renter af tilgodehavender i betalingskontrol, aktier og andelsbeviser m.v. Det samlede rentebeløb for disse poster er i basisbudgettet indregnet således: Mio. kr Øvrige renter -5,6-5,7-5,8-6,0 + = udgift / - = indtægt 16

21 Redegørelse Brugerfinansierede områder 17

22 Redegørelse: Brugerfinansierede område, Affaldsbehandling - Lossepladsen I forbindelse med Fredericia Kommunes samlede budgetlægning har Affald & Genbrug udarbejdet et budgetforslag for for det brugerfinansierede område. Denne redegørelse omfatter budgetforslaget for Affaldsbehandling, Lossepladsen samt en beregning af de takstmæssige konsekvenser. Det brugerfinansierede område budgetteres ud fra et princip om, at området hviler-i-sig-selv. Princippet indebærer, at set over en årrække skal udgifter og indtægter balancere. For at undgå kraftigt svingende takster i forbindelse med anlægsarbejder og lignende gælder der dog ikke noget krav om, at forsyningsvirksomhedernes udgifter og indtægter skal balancere i det enkelte år. Budgetforslaget vil indgå i den samlede budgetvedtagelse for Fredericia Kommune Budgetforslaget vil med de forventede mængder på deponiet mv. betyde en takst for 2016 pr. ton på 355,00 kr. (ekskl. moms). Taksten er uændret i forhold til Mellemværender mellem kommunen og det brugerfinansierede område kan f.eks. opstå ved, at beløb til et senere anlægsarbejde vedrørende forsyningsvirksomheden opkræves forlods over taksterne. De opkrævede beløb vil indtil anlægsudgiften afholdes være registreret som henlæggelser og indgå i kommunens kassebeholdning. For budgetlægningen er udviklingen i mellemværendet mellem det brugerfinansierede område og Fredericia Kommune være følgende: Ultimo saldo 2015 Ultimo saldo 2016 Ultimo saldo 2017 Ultimo saldo

23 Redegørelse: Brugerfinansierede område, Affaldsbehandling - Renovation Affald & Genbrug i Fredericia Kommune I forbindelse med Fredericia Kommunes samlede budgetlægning har Affald & Genbrug udarbejdet et budgetforslag for for det brugerfinansierede område. Det brugerfinansierede område budgetteres ud fra et princip om, at området er selvfinansierende i kraft af renovationsafgiften. Princippet indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere set over en årrække. Budgetforslaget vil indgå i den samlede budgetvedtagelse for Fredericia Kommune. Ny foreslået takstmodel Renovationsafgifterne bør afspejle de tilbud, borgerne har adgang til. For at sikre dette, er det nødvendigt at differentiere renovationsafgiften for erhverv, parcelhuse, lejligheder, kolonihaver/sommerhuse og institutioner. Affald & Genbrug indstiller derfor, at der fra 2016 arbejdes med en todelt renovationsafgift. Afgiften vil fremover bestå af et grundgebyr og en tømningspris. Grundgebyret dækker Affald & Genbrugs administration, genbrugspladser, genbrugsbutik og olie- og kemikalieaffald. På disse aktivitetsområder er der ikke direkte mulighed for brugerbetaling efter anvendelse, da det ville indebære en væsentligt administration og negative incitamenter i forhold til genanvendelse og affaldshåndtering. I stedet er borgere og virksomheders adgang til og brug af tilbuddene blevet vurderet, for dermed at finde frem til en bidragsandel. Eksempelvis betaler sommerhuse kun halvt grundgebyr i forhold til parcelhuse. Tømningsprisen angår afhentning af renovation. På dette område kan og bør borgernes betaling afspejle mængderne af renovation. Helt konkret ønskes en tømningspris, som dækker Affald & Genbrugs udgifter til området. Tømningsprisen på renovation er yderligere opdelt i restaffald og grønt affald, da der er forskellige udgifter forbundet med håndteringen af disse to affaldstyper. Principperne herover betyder at den samlede renovationsafgift for det første bidrager til de områder, som er til rådighed og anvendes af borgerne, og for det andet afspejler de antal tilmeldinger, som håndteres af Affald & Genbrug. Budgetoplæg Renovationsafgiften skal dække Affald & Genbrugs budgetterede udgifter til drift, anlæg, afskrivning samt tilvejebringe balance i forhold til kommunen. Budgetoplægget kan findes som bilag med navnet Budgetoplæg renovation. I alt et budgetoplæg på 57,550 mio. kr., heraf 49,348 mio. kr. til drift. Affald & Genbrug ønsker gradvist at udligne mellemværender med kommunen. Budgetoplægget skal derfor ses i relation til balancen på de for- 19

24 skellige områder. Det ønskes i videst muligt omfang at holde renovationstaksten i ro. Forskelle i afviklingen af mellemværende i de forskellige år skyldes et anlægsprogram, der varierer år for år, og altså ikke ændringer i renovationsafgiften. Renovationstakst Da renovationsafgiftens beregningsmetode ændres, vil der forekomme prisændringer for borgerne. Herunder ses en sammenligning af de mest almindelige takster i Fredericia Kommune, og den foreslåede ændring fra til 2016-pris: liter restaffald liter restaffald liter restaffald

25 Redegørelse Jordforsyning 21

26 22

27 Redegørelse: Jordforsyning (ekskl. Danmark C): Byrådet har tidligere besluttet nogle overordnede principper for byggemodningsområdet: at kommunen løbende har en "lager-beholdning" af grunde på stk. at der budgetteres en årlig pulje til kommunal byggemodning svarende til 50 nye grunde/år at der tilsvarende under Økonomiudvalget budgetteres med salgsindtægter svarende til 50 grunde/år behov for byggemodning af grunde udover de 50 budgetterede udløser en tillægsbevilling finansieret af salgsindtægter. De senere års salg af kommunalt udstykkede boliggrunde kan opgøres således: Efterspørgslen på grunde har været faldende i Til og med juni måned er der solgt 4 grunde, fordelt således: 4 på Martine Christoffersens Vej i Ullerup Status på kommunens beholdning af grunde til salg, til boligformål, er primo juni 58 stk., fordelt som følger: 20 grunde på Sivvænget i Pjedsted 7 grunde i området syd for Adelvej i Taulov 23 "små" grunde på Martine Christoffersens Vej i Ullerup 8 "store" grunde på Martine Christoffersens Vej i Ullerup. Herudover ejer kommunen et areal på ca. 10,0 ha vest for udstykningerne i Fuglsang, som er udlagt til byggemodning af parcelhusgrunde. Området er ikke lokalplanlagt endnu, men foreløbige skitser/vurderinger viser, at der kan etableres i størrelsesordenen 45 grunde til tæt/lav bebyggelse og 45 grunde til åben/lav bebyggelse. Alternativt 80 grunde til åben/lav bebyggelse. En anden mulighed kunne være at købe en eksisterende udstykning, som allerede er lokalplanlagt. Vi har i kommunen flere private udstykninger bla. i Sønderskov og i Skærbæk. Disse udstykninger er, af forskellige årsager, endnu ikke byggemodnet. I boligplanen lægges der vægt på, at nye boligområder udføres med høj kvalitet. Derfor vurderes det, at de kommunale byggemodninger bør være forbillede for de øvrige private udstykninger i kommunen. Byggemodningsområderne skal gøres attraktive, ved at der fra starten etableres grønne tiltag som beplantning, søer, grønne kiler m.v. og sikre sammenbinding til eksisterende infrastruktur i form af fortove, stier med belysning mv. 23

28 Med de gældende principper og en skønnet byggemodningsudgift på 0,350 mio. kr. pr. grund, vil det betyde, at puljen og ønsket om 50 nye grunde pr. år vil udgøre 17,5 mio. kr. årligt. Ved erhvervelse af jord, skal prisen på jorden lægges oveni byggemodningsudgifterne. Salgsindtægterne bliver løbende budgetlagt i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgningssager. Byrådet har ved de seneste budgetlægninger besluttet, at der med udviklingen i efterspørgslen af parcelhusgrunde ikke har skullet afsættes midler til kommunal byggemodning af nye områder i budgetperioden. Målet om en beholdning på grunde har været opfyldt uden yderligere tilgang, og det vurderes, at denne beslutning bør overvejes for Der kan i forbindelse med realiseringen af Boligplan Fredericia komme boligprojekter, der skal være "fyrtårne" for at markere Fredericia, som et attraktivt bosætningssted. Kommunen skal være katalysator for, at "fyrtårnene" bliver til noget. Omfanget og udgifterne til sådanne "fyrtårne" kendes ikke, og der er ikke reserveret midler hertil i det kommunale budget. Ejendomsafdelignen har vurderet behovet for budget 2015 til driften af usolgte grunde, og der er i budgetoplægget indarbejdet 0,167 mio. kr. til betaling af ejendomskatter, grundejerforeningskontingent, græsslåning, vedligeholdelse m.v. på usolgte grunde samt grønne områder, som endnu ikke er overdraget til grundejerforeninger. 24

29 Redegørelse Danmark C 25

30 Redegørelse: DanmarkC: STATUS: I Danmark C er der gennem en årrække købt og solgt jord, byggemodnet og foretaget opgradering af overordnet infrastruktur m.v.. En økonomisk totalstatus baseret på regnskabstal ultimo 2014 og korrigeret budget 2015 pr. juni måned kan opgøres således: Aktivitet Mio. kr. Køb af jord inkl. nedrivning, arkæologi, omkostninger m.v. 363,7 Restgæld på optagne lån (køb af jord/motorvejsrampe) -119,5 Byggemodningsudgifter 120,1 Overordnet infrastruktur 23,8 Salg inkl. markedsføring -363,4 Driftsudgifter og forpagtningsindtægter - netto -3,3 Totalt - nettoudlæg 21,4 Ovenstående nettoudlæg skal vurderes i forhold til værdien af de arealer, kommunen ejer i området, som er gjort helt eller delvist salgsklare. Det drejer sig om et bruttoareal i størrelsesordenen 243 ha., hvorfra der skal fradrages et areal som udlægges til veje m.v. Indregnes et vejudlæg på 5% af restarealerne, er der ca. 231,0 ha. som kan sælges. Med kommunens nuværende grundpriser repræsenterer disse arealer en netto salgsværdi i størrelsesordenen 300,0 mio. kr. efter fradrag af omkostninger, kloaktilslutning og afdrag af tilhørende lån. I de indregnede omkostninger indgår beregnet administrationsbidrag, svarende til mellem 1-3% af salgssummerne, i alt 17,0 mio. kr.. Administrationsbidraget budgetoptages og indtægtsføres løbende i kommunens regnskab under administration i takt med salget af arealerne. Salgspriserne i DanmarkC områderne er ikke i de senere år blevet justeret og det bør eventuelt vurderes, om de fastsatte salgspriser i Danmark C området skal revurderes i forhold til den nuværende markedssituation. Her tænkes specielt på priserne i Kongens Kvarter. Der er udarbejdet et groft skøn over de resterende byggemodningsudgifter med vejforsyning, fremføring af vand, arkæologiske undersøgelser, beplantning, flytning/fjernelse af højspændingsledninger m.v. til færdiggørelse af detailbyggemodningen i de enkelte delområder i Danmark C, incl. det nye areal i Prinsessens Kvarter samt arealerne omkring Snaremosen. Byggemodningsomkostningerne er i grove overslagspriser beregnet til en udgift i størrelsesordenen 100,0 mio. kr. Efterspørgslen på grunde har i flere år været begrænset, men efterspørgslen er igen stigende i løbet af 2014 og Der forgår byggemodningsaktivitet i områderne, i takt med at der sælges grunde. Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budgetstrategien for , besluttet et princip om, at nettoprovenu for salg af jord og bygninger tilfalder investeringspuljen. Midlerne skal anvendes til investeringer i bosætning, erhverv, uddanenlse og velfærd. 26

31 Der er i 2014 solgt m² og i 2015 pr. juni måned solgt 0 m². De salgsklare arealer (markeret grøn) i Danmark C fremgår af nedenstående kort: Prinsessens Kvarter Kongens Kvarter Prins Christians Kvarter Dronningens Kvarter Prins Georgs Kvarter Videnparken BUDGETOPLÆG : Administrationen har udarbejdet et oplæg til budgettal for Danmark C på drifts og anlægssiden for På driftssiden er der afsat midler til drift og vedligeholdelse af arealer til salg, således at dette kan foretages i den standard, som er lagt for de enkelte områder i Danmark C. Disse omkostninger vil løbende, i takt med at arealer sælges og overtages af købere, blive reduceret, ligesom budgetterede forpagtningsindtægter mv. vil udgå. Ejendomscenteret har vurderet budgetbehovet til ovennævnte opgaver til -0,406 mio. kr., og budgettal er tilrettet i overenstemmelse hermed i 2. teknikrunde i forbindelse med budgetlægningen for På anlægssiden er der ikke afsat midler i 2016 i budgetoplægget, udover budget til markedsføring. Beløbene til markedsføring frigives af Økonomiudvalg og Byråd i takt med at de ønskes anvendt. Det vil sige, at behov for projektering, beplantning, vejanlæg m.v.., der opstår bl.a. i forbindelse med eventuelt salg af arealer, som udgangspunkt vil skulle finansieres af indkommet salgsprovenu. 27

32 Økonomisk oversigt over oplæg til budget for kan opstilles således: (alle beløb i hele kr.) Drift: Vedligeholdelse, skatter & afgifter, lejeindtægter -0,406-0,406-0,406-0,406 Anlæg: Handleplan og markedsføring 1,000 1,000 1,000 1,000 Danmark C i alt, netto 0,594 0,594 0,594 0,594 Udover den tidligere nævnte færdiggørelse af detailbyggemodningen kan investeringer til realisering af masterplanens mere overordnede aktiviteter for Danmark C opgøres i størrelsesordenen: Bundgårdsvejs forlængelse Ny Snoghøj Landevej - færdiggørelse inkl. underføring under jernbanen Servicecenter Taulov videreudvikling 18,0 mio. kr. 30,0 mio. kr. 10,0 mio. kr. Disse større projekter vil i lighed med detailfærdiggørelsen i områderne blive fremsendt til Byrådet som bevillingsansøgninger i takt med, at behovet opstår. Hertil kommer helt overordnede aktiviteter omkring opgradering af Skærbækvej, togstandsningssteder i Erritsø og Taulov samt udbygning af Vejle Landevej (Kolding Landevej til Snaremosevej). 28

33 Basisanlægsprogram

34 Fredericia Kommune Basisanlæg netto, hele kr. (2016-prisniveau) Anlæg i alt Skattefinansieret område By- og Teknikudvalget XA Asfaltprojekter XA Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje XA Gadebelysning - renovering/optimering XA Byfornyelse, konsulentbistand XA Byfornyelse, pulje XA Sikring af brobygværker XA Renovering af fortove XA Køretøjer Entreprenørgården XA Byfornyelse, Skimmelsvamp - undersøgelse XA Byfornyelse, Skimmelsvamp - konsulentyd XA Cykelsti Adelvej XA Trafiksikkerhedsby XA Cykelsti - Indre Ringvej 186 XA Cykelsti - Bøgeskov XA Byfornyelse - Vejlby Kirkevej Miljø- og Energiudvalget XA Naturplan Børne- og Uddannelsesudvalget XA Legepladser, skolegårde og udearealer XA Indvendig vedligeholdelse - Ullerup Bæk Skolen XA Indvendig vedligeholdelse - Kirstinebjergskolen XA Indvendig vedligeholdelse - Erritsø Fællesskole XA Indvendig vedligeholdelse - Fjordbakkeskolen XA Indvendig vedligeholdelse - 10 ende Kultur- og Idrætsudvalget XA Vedligeholdelse idræts- og svømmehaller XA Klimaskærme idrætsfaciliteter Social- og Omsorgsudvalget XA IT-værktøj, Smartcare Økonomiudvalget XA IT-investeringer Brugerfinansieret område Miljø- og Energiudvalget XA Køb af gummiged XA Flytning af genbrugspladsen Industrivej XA Flytning af Genbrugscentret XA Containere XA Kørende materiel Danmark C Økonomiudvalget XA Handleplan for erhvervsetablering i kommunen samt markedsføring af Danmark C XA Sportsmarkedsføring

35 Takstoversigt Taksterne er foreløbigt beregnet på baggrund af basisbudgettet, og de endelige takster vil efter budgetvedtagelsen blive politisk godkendt af byrådet i november. 31

36 Takstoversigt Budget alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - Budget Budget % Indkomstskatter: Kommunal udskrivningsprocent % 25,5 25,5 0,0 Kirkelig udskrivningsprocent % 0,88 0,88 0,0 Ejendomsskatter & afgifter: Kommunal grundskyldspromille 0 / 00 26,00 26,00 0,0 Kommunal grundskyldspromille (landbrugsejendomme) 0 / 00 7,20 7,20 0,0 Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme 0 / 00 8,70 8,70 0,0 Dækningsafgiftspromille for offentlige statsejendomme (vedr. grundværdier) 0 / 00 13,00 13,00 0,0 Dækningsafgiftspromillen for kommunale/regionale ejendomme, som ikke i henhold til byrådsbeslutning er fritaget for dækningsafgift (vedr. grundværdier) 0 / 00 13,00 13,00 0,0 Dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendomme (vedr. forskelsværdier) 0 / 00 8,75 8,75 0,0 Rottebekæmpelse (en given promille af ejendomsværdien) 0 / 00 0,047 0,047 0,0 Miljøområdet: Jordforurening: Administrationsgebyr pr. ejendom kr. 25,00 25,00 0,0 Gebyr for godkendelser og tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven kr. *) Der opkræves brugerbetaling som bidrag til dækning af myndighedens omkostninger i forbindelse med behandling af ansøgning om godkendelser eller tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven. Der opkræves pr. time. *) Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside Renovationsområdet: Bortskaffelse af affald: 60 liter beholder kr , ,00 7,2 90 liter beholder kr , ,40 0,9 140 liter / 120 liter beholder kr , ,40 2,3 190 liter beholder kr , ,40-0,2 Lejligheder kr , ,47-0,8 Grønt affald, afhentning kr. 757,25 757,25 0,0 Ændring / ombytning af beholder kr. 250,00 250,00 0,0 Ovennævnte takst dækker restaffald, genbrugspladserne, Olie- og kemikalieaffald og genbrug. Priser på beholdere kan ses på kommunens hjemmeside: Erhverv Generelt administrationsgebyr pr. virksomhed kr. 468,75 468,75 0,0 Losseplads: Deponering af affald pr. ton: kr. 443,75 443,75 0,0 32

37 Budget Budget % Forældrebetaling for børnepasning: *) I henhold til lovgivningen fastsættes taksterne til max. 25% af udgifterne på området. Endelig takstberegning foreligger efter budgetvedtagelsen. Betaling for 0-2 årsområdet *) Kr. pr. måned for 12 måneder Takstgruppe "Dagplejen": Fuld tid ugentlig (48 timer ugentlig) kr ,00-100,0 Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri) Takstgruppe "Vuggestue" (0-2 år): 47,5 time pr. uge kr ,00-100,0 35 timer pr. uge kr ,00-100,0 25 timer pr. uge kr ,00-100,0 20 timer pr. uge kr ,00-100,0 Betaling for 3-5 årsområdet *) Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri) Takstgruppe "Børnehaver" (3 år og indtil skolestart): 47,5 time pr. uge kr ,00-100,0 35 timer pr. uge kr ,00-100,0 25 timer pr. uge kr ,00-100,0 20 timer pr. uge kr. 865,00-100,0 Frokostordning 0-5 årige *) Findes i de institutioner hvor forældrene har tilvalgt frokostordningen Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri) 0-5 årige kr. 569,00-100,0 Fritidstilbud (fra ): Kr. pr. måned (juli er betalingsfri, medmindre, der ønskes sommerferiepasning, som koster 490 kr. pr. uge) klasse Heldagsplads kr , ,00 1,7 Eftermiddagsplads kr , ,00 1,7 Morgenpasning kr. 735,00 745,00 1,4 3. klasse Heldagsplads kr , ,00 1,4 Eftermiddagsplads kr. 695,00 705,00 1,4 Morgenpasning kr. 435,00 440,00 1, klasse Kr. pr. måned (juli er betalingsfri, medmindre, der ønskes sommerferiepasning, som koster 490 kr. pr. uge) 3 dage: behov for 3 dage om ugen kr. 345,00 350,00 1,4 5 dage: behov for hele ugen kr. 440,00 445,00 1,1 Junioraftenklub -kontingent: 2 dage/uge kr. 100,00 100,00 0,0 Ungemiljø Fra 7. klasse til 18 år Gratis Gratis 33

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere