Videnskab versus politisk korrekthed 374 år efter Galileos domfældelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnskab versus politisk korrekthed 374 år efter Galileos domfældelse"

Transkript

1 Videnskab versus politisk korrekthed 374 år efter Galileos domfældelse Af Niels Høiby Artiklen er baseret på foredraget: Science versus political correctness 374 years after the Galileo trial. Dissensus. Conference on Research, Politics, Money and Journalism. Copenhagen, Denmark, 1-6- Arthur Schopenhauer ( ) har udtalt, at Nye tanker og nye sandheder gennemgår tre stadier. Først bliver de latterliggjort. Dernæst bliver de voldsomt modarbejdet. Så til sidst bliver de accepteret som selvindlysende. Som vi skal se er det en meget præcis og eviggyldig beskrivelse af forholdene hvis sandheden ikke permanent undertrykkes pga. knægtelse af ytringsfriheden. Det er ofte overraskende for naturvidenskabsfolk, at Humaniora betragter Copernicus, Darwin og Freud som de mest betydningsfulde forskere gennem tiderne. Copernicus, fordi han påviste, at ikke jorden, men solen er centrum i den da kendte verden, Darwin, fordi han med evolutionslæren påviste, at mennesket ikke (direkte) er skabt af Gud, og Freud, fordi han påviste menneskets underbevidsthed og dens store betydning for vores natur og handlinger. Disse tre videnskabelige kæmper mødte imidlertid stor modstand, da deres resultater og teorier blev publiceret. Galileo foretrak den overbevisende objektive sandhed [1]. Kirken begyndte at samle hemmelige oplysninger om Galileo i 1611 lige efter udgivelsen af hans bog. Der blev fremlagt rapporter for Inkvisitionens Hellige Kontor i 1613, 1614 og 1615 og Galileo rejste til Rom for at overtale sine venner blandt kardinalerne til ikke at forbyde Copernicus verdensbillede. Men forgæves, for i 1616 kom de formelle ord fra Rom: Det er forbudt at hævde, at solen er ubevægelig i himlens centrum og at jorden ikke er centrum i himlen, men bevæger sig i en dobbelt bevægelse [1]. Renaissancen og Inkvisitionen Lige siden antikkens tid havde det herskende verdensbillede været det, som stammede fra Klaudios Ptolemaios (ca ). Her er Jorden i midten af verden og derom kredser Månen, Merkur, Venus, Solen, Mars, Jupiter og Saturn og yderst findes fiksstjernehimlen [1]. Polakken Nicolaus Copernicus ( ) beregninger i De Revolutionibus Orbium Coelestium forkastede dette verdensbillede i 1543 og satte i stedet solen i centrum. Galileo Galilei ( ) arbejdede som professor i Padova i republikken Venezia, hvor han forbedrede den i Holland opfundne kikkert, og fra 1610 i Firenze ved Medici-hoffet. Han grundlagde den moderne eksperimentelle metode med udsagnet Den ultimative test af en teori må findes i naturen: Byg instrumentet, udfør eksperimentet og publicer resultaterne. Med sin kikkert observerede han månens bjerge og faser og Jupiters 4 måner og publicerede sine resultater i bogen Sidereus Nuncius i , hvor han skrev, at hans observationer viste, at det ptolemæiske verdensbillede var forkert og Copernicus verdensbillede var korrekt [1]. Det vakte mishag i den katolske kirke. Den protestantiske Reformation var blevet mødt med en voldsom modreformation. Rom havde i 1542 oprettet inkvisitionen, en institution til fremme af (propaganda for) den rette tro, og katolikker og protestanter var overalt involveret i en slags kold krig: Den som ikke er med os er en kætter! Autoriteterne mente, at troen skulle dominere, mens Figur 1. Galileo havde 6 lange samtaler med pave Urban VIII. Frescoen i et privat romersk hus viser en kardinal ved Berninis Triton fontæne, som læser op af Biblen for en angrende akademiker (ca , fra [1]). I 1623 blev en intellektuel pave (Urban VIII) valgt, som havde været Galileos velynder i Firenze. Galileo rejste til Rom i 1624, hvor han havde seks samtaler med paven for at overtale ham til at trække forbuddet fra 1616 tilbage. Det var forgæves, for paven udtalte, at der kan ikke findes nogen ultimativ test af Guds skabelser 18 Videnskab versus politisk korrekthed

2 og det er nødvendigt, at Galileo skriver det i sin bog. Da Galileo så i 1632 offentliggjorde sin bog Dialogo sopra i duo massimi sistemi del mondo tolemaico e copernicano blev paven rasende og beordrede Galileo til at møde i Rom og stille for Inkvisitionens Hellige Kontor. Inkvisitionen havde lavet en liste over forbudte bøger, men anklagede for Inkvisitionen havde hverken adgang til anklagerne eller beviserne. Rettergangen startede 12. April 1633, da Galileo var 70 år gammel og syg. Galileo havde et underskrevet dokument på, at han kun havde forbud mod at fastholde eller forsvare Copernicus teori, som om den var bevist. Inkvisitionen hævdede, at der fandtes et dokument, som forbød Galileo at undervise i teorien noget steds overhovedet, heller ikke som diskussion, spekulation eller hypotese. Inkvisitionen behøvede ikke at fremvise dette dokument. I virkeligheden var dokumentet et udkast til det forslag til et møde, som var blevet afvist og det var ikke underskrevet af nogen. Domstolen mødtes ikke igen og de 10 medlemmer (hvoraf den ene var pavens bror og den anden hans nevø) af Inkvisitionens Hellige Kontor under forsæde af paven fremsatte deres dom: Galileo skulle tilbagekalde sine udtalelser og han fik forevist torturinstrumenter, som om de skulle bruges mod ham. Galileo indvilligede i at tilbagekalde sine ord: Jeg må fuldstændig opgive den falske mening, at solen er i centrum af verden og ubevægelig og at jorden ikke er i centrum af verden og bevæger sig. Hans bog forblev på listen over forbudte bøger i de næste 200 år. Galileo blev holdt fanget i husarrest i sin villa uden for Firenze resten af livet. Resultatet var stilhed blandt katolske videnskabsfolk overalt. Decartes holdt op med at publicere i Frankrig og flyttede til Sverige. Galileo publicerede sin nye bog Discorso e dimostrazioni mathematiche intorno a due nuove scienze attenenti alla meccanica i 1638, da han var blevet blind med hjælp fra nogle protestanter i Leiden i Holland. Fra da af flyttede den videnskabelige revolution til det nordlige Europa, hvor Isaac Newton fødtes i England 1642, året hvor Galileo døde [1]. Nazismen Da Hitler kom til magten i januar 1933, havde han og hans parti allerede i en årrække været inspireret af de racehygiejniske og eugeniske idéer, som han havde læst om i professorerne Eugen Fischer, Erwin Bauer og Fritz Lenzs lærebog: Menschlische Erblichslehre und Rassenhygiene og hvis idéer han havde inkorporeret i sin bog Mein Kampf. En af forfatterne af lærebogens senere udgaver (Lenz) refererer her til nazisternes partiprogram fra 1930 og glæder sig over, at nazisterne under Hitler har antaget samme videnskabeligt begrundede verdensanskuelse om racerne og raceblanding, som findes i lærebogen [2]. Fischer blev efter Hitlers magtovertagelse valgt til rektor for Berlins universitet og gennemførte straks afskedigelsen af sine jødiske forskerkolleger i henhold til en lov om embedsstandens genoprettelse fra april 1933 [2]. Den politiske indflydelse på forskningen i Tyskland gik imidlertid meget videre, idet de forskere, der passivt og især aktivt støttede regimet, blev forfremmet, mens de, der aktivt og passivt modarbejdede regimet, blev afskediget, fængslet i kzlejre eller dræbt [3]. Resultatet var opportunistiske forskere og morderisk videnskab, som deltog i bestialske medicinske forsøg på kz-fanger og i aflivning af mennesker uværdige til at leve [2]. Selv en dansk læge udførte sådanne forsøg på homoseksuelle kz-fanger i Buchenwald [4]. Den anden side af udviklingen var, at mange af de bedste videnskabsfolk i Tyskland forlod landet og fortsatte deres karrierer i andre lande, især USA og England, men også Schweiz, Sverige og Canada. Syv af dem havde allerede før udvandringen fået Nobelprisen og 20 af dem fik den senere [5]. Resultatet var under og efter krigen, at videnskaben i Tyskland stagnerede, mens den blomstrede op i USA og England. Før nazitiden var tysk videnskab den absolut førende i verden, således vandt Tyskland de første 32 år efter Nobelprisens indstiftelse ( ) 33 af 100 priser i fysik, kemi og medicin (hvoraf 1/4 blev vundet af jøder), mens Storbritannien vandt 18 og USA vandt 6. I tiden vandt tyske videnskabsfolk kun 8 Nobelpriser i fysik, kemi og medicin, altså kun 25% af præstationerne før nazitiden, mens England vandt 21 og USA 54 [5]. Efter krigen flygtede mange nazi-koryfæer til Sydamerika og til Mellemøsten, hvor de havde haft gode forbindelser og indflydelse blandt politiske og religiøse ledere, bl.a. Peron i Argentina [4] og Stormuftien af Jerusalem [6], og Hitlers bog Mein Kampf kan stadig købes i Mellemøsten [7]. Forskning i denne udvikling er imidlertid ikke velset i nogle politisk korrekte universitetskredse, som protester mod et foredrag af den tyske forsker Matthias Küntzel herom på universitetet i Leeds vidner om. Foredraget blev aflyst med kort varsel og medførte en debat om akademisk censur [7]. Den globale opvarmning I en lang årrække har der været en ophidset offentlig og videnskabelig debat om menneskets indflydelse på Jordens miljø især hvad angår drivhuseffekten og den globale opvarmning. En ung dansk forsker, Bjørn Lomborg, som dog ikke har naturvidenskabelig uddannelse publicerede nogle kronikker og fulgte op med en bog [8], som blev oversat til engelsk. Figur 2. Bjørn Lomborgs bog. KVANT, september

3 Bogen var en slags oversigt over meget af den publicerede litteratur om emnerne og da den vakte stor offentlig debat og interesse både nationalt og internationalt [9], blev Lomborg en ny international mediestjerne. Fogh Rasmussen regeringen udnævnte ham til leder af et nyt institut og han organiserede konferencer, hvor bl.a. en række fremtrædende forskere på Nobelprisniveau skulle fremkomme med forslag til, hvordan man fik mest udbytte af investeringer i miljø og sundhed m.m. Den almindelige videnskabelige måde at løse uenighed på antages at være argumentation på evidensbaseret basis, og debatten kørte da også hårdt på [9]. Men i tilfældet Bjørn Lomborg fandt nogle uenige danske kolleger det også nødvendigt at melde ham og hans arbejde til Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed. Denne moderne inkvisition arbejdede sig d frem til, at Lomborgs arbejde var i strid med normerne for videnskabelig skik [10]. Det medførte en voldsom offentlig debat nationalt og internationalt [11]. Videnskabsministeriet gik ind i sagen og underkendte d UVVU s kendelse på baggrund af dokumentationens kvalitet [12] og senere er betingelserne for UVVU s arbejde blevet ændret. Man lades tilbage med en fornemmelse af, at der har været tale om politisk korrekthed i UVVU s afgørelse ud fra sætningen Junk science is science we do not like. Lidt af samme skuffe synes sagen om Helmuth Nyborgs intelligensforskning hos de to køn at være. Den moderne inkvisition tillader ikke forskning og forskningsresultater, der strider mod tidens politiske idéer og den straffer på baggrund af skinargumenter i stedet for at gennemføre en almindelig saglig debat [13]. Hvis videnskabelige resultater og teorier ikke får varig faglig opbakning i kredse af jævnbyrdige forskere, sker der jo ikke andet, end at de glemmes, uden at ytringsfriheden er blevet krænket. Men Nyborgs forskning blev af håndplukkede kolleger kendt uvederhæftig, han blev bortvist fra sit institut af sin institutleder og sin dekan, fik en alvorlig irettesættelse af sin rektor [14] og blev indklaget for UVVU. Dette udvalg frikendte ham imidlertid i juli 2007 [15], en pinlig sag for Aarhus Universitet. Fundamental Kristendom og Islamisme Selvom Darwins evolutionsteori blev publiceret i 1859 [1] og siden er blevet betegnet som den måske bedst underbyggede biologiske teori, vækker den stadig voldsom modstand i fundamentalistisk religiøse kredse, både kristne og islamiske. Den vedvarende offensiv mod evolutionen har fået ny næring i form af begrebet Intelligent design, som især tidligere også blev kaldt Kreationisme [16]. Der er således tale om en usædvanlig alliance mod videnskaben mellem muslimske og kristne kreationister, og en muslimsk finansieret bog H. Yahya: Atlas of Creation, skrevet som et 765 siders langt angreb på udviklingslæren, fremsendtes i foråret 2007 fra forlaget Global Publishing i Istanbul til akademiske miljøer i Europa [17]. I vores land er den folkelige opbakning bag evolutionsteorien imidlertid solid, mens den er meget mere skrøbelig i f.eks. USA og især i Tyrkiet [18], så politisk korrekthed truer indtil videre ikke den frie forskning i evolutionsteorien på vore breddegrader. Figur 3. Charles Darwin. (W.W. Norton Company, New York 2006). Danmark i valgkampens tegn Offentligt ansattes ytringsfrihed har i de senere år været under stærkt pres fra det politisk-administrative kompleks. Nogle af sagerne, som Ombudsmanden har behandlet, har drejet sig om lægelige chefer og professorer, som på baggrund af egne og andres forskningsresultater har vist, at patientbehandlingen på deres hospitaler ikke levede op til hverken Sundhedsstyrelsens krav eller til internationalt niveau. Det gælder således børnelægen, professor, overlæge, dr. med. P.A. Krasilnikoff fra Hvidovre Hospital og neurologen overlæge, dr. med. Tom Skyhøj Olsen fra Gentofte Hospital [19]. De blev begge udsat for fyringstrusler, i det ene tilfælde også censur og i det andet tilfælde også pression for at få ham til at underskrive en pressemeddelelse forfattet af sundhedsdirektøren, hvor hans egne tidligere udtalelser skulle benægtes [19]. En lignende sag har senere fundet sted mod overlæge Aksel Grosen på psykiatrisk hospital i Middelfart, hvor Ombudsmanden ligeledes greb ind med en redegørelse i december 2006 [20]. Alle 3 Ombudsmandsredegørelser gav lægerne ret og kritiserede deres chefers forsøg på at knægte deres ytringsfrihed. I alle 3 sager er der tale om, at det politiske system via højtstående embedsmænd med skinargumenter søger at lukke for kritik, så offentligheden i virkeligheden vildføres (propaganda), hvilket er demokratisk yderst problematisk [19]. De gentagne problemer med forsøg på knægtelse af ytringsfriheden for offentligt ansatte fik imidlertid regeringen til at nedsætte et udvalg, der barslede med en betænkning i marts 2006 Ytringsfrihed og meddeleret for offentligt ansatte, hvor flertallet ikke fandt lovændringer nødvendige, men anbefalede en klargørende vejledning i de gældende regler. Den udkom så 20 Videnskab versus politisk korrekthed

4 i september 2006 ( Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed ), men har ingen omtale fået og er stort set ukendt blandt offentligt ansatte og deres chefer. Af den grund er det nok optimistisk at vente større fremskridt for offentligt ansattes ytringsfrihed. Ombudsmanden henviser dog til vejledningen i sin redegørelse om Aksel Grosens sag fra Kommercialismen Fra forskning til Faktura er et yndet udtryk i forskningsdebatten. Det bygger på, at forskning skal være nyttig og helst her og nu. Det indbygger incitamenter til, at hver forsker søger at patentere sine opfindelser og resultater med skyldig afsmitning til institutionen. Der er imidlertid en indbygget fare i alt for kommercialiseret en indstilling. Forskerens arbejde vurderes jo af jævnbyrdige kolleger, både hvad angår ansøgninger, manuskripter og præsentationer ved videnskabelige møder og senere ved den indflydelse arbejdet får på andre forskeres arbejde. Forskerens karriere er således gennem de gentagne tidsbegrænsede ansættelser og løbende evaluering af forskerens CV helt afhængig af resultaterne og det er vedkommendes overenskomstsmæssige indtjening også. Når forskningen kommercialiseres og efterhånden måske størstedelen af indtægten kommer fra bevillinger og løn og afkast fra erhvervslivet, får forskeren samme betingelser, som selvstændige erhvervsdrivende har, måske uden at vedkommende besidder det kommercielle forretningsgen eller en forretningsuddannelse. Men risici og fristelser er de samme som i erhvervslivet. For de få kommer der måske en stor økonomisk gevinst, for de fleste en stor skuffelse, når bevillingerne og indtægterne pludselig stopper. Fra forskning til Faktura og til Fup er der en glidebane, som flere opsigtsvækkende sager fra USA, Europa og nu sidst Sydkorea har vist [21]. I Sydkorea viste det sig, at den internationalt førende og højtprofilerede stamcelleforsker professor Woo Suk Hwang s artikel om patient-specifikke stamceller var baseret på forfalskede data [22]. Hwangs gruppe havde modtaget enorme forskningsmidler fra den koreanske regering, så gruppen havde store forventninger at leve op til [22]. I mangeårige tætte samarbejder mellem forskere og medicinalindustrien og tobaksindustrien har andre, uafhængige forskere og i nogle tilfælde retssager også påvist, at konklusionerne kan være til fals, så f.eks. videnskabelig information om risici manipuleres ved [23]: 1. Økonomisk støtte til forskning, som er i overensstemmelse med egen (industriens) holdning, 2. Publicering af forskning, som er i overensstemmelse 3. Undertrykkelse af forskning, som ikke er i overensstemmelse 4. Kritik af forskning, som ikke er i overensstemmelse 5. Revision af videnskabelige kriterier, så de bedre tjener eget formål, 6. Udsendelse af egne data og egen fortolkning af data til massemedier og beslutningstagere. I tobaksindustriens tilfælde har det vist sig, at så længe man kan påstå, at noget endnu ikke er bevist, kan man udskyde ethvert indgreb. Det var således tobaksindustrien, som indførte begrebet junk science, som betyder videnskab, man ikke kan lide [24]. Yderligere hævdede man i årevis, at helbredsrisici ved cigaretrygning ikke var bevist og at mere forskning er nødvendigt og statistiske beviser ikke er rigtige beviser. Da denne af industrien betalte forskning påviste kræftfremkaldende substanser i cigaretrøg, blev det ikke publiceret og resultaterne blev først opdaget, da virksomhedens arkiver blev åbnet under en retssag [24]. Også i lægemiddelindustrien har det vist sig, at der er problemer både med undersøgelsesdesign og rapportering af resultaterne [25]. Den nye stærke universitetsledelse Ved årsskiftet ramte en stor fusionsbølge den danske universitetsverden og sektorforskningsverden. Kæmpeinstitutter blev dannet, ofte på forskellige matrikler og fortætninger (læs: nedskæringer i Orwell s nysprog) blev startet. Samtidig blev en række stærke ledelser ansat med den sædvanlige repræsentation fra brugerne uden den store aktuelle viden om forskning. Hierarkierne indtog universiteterne. Forskningsministeren har bedyret, at forskningsfriheden og den frie debat ikke er truet [26], men allerede Helmuth Nyborg sagen viser, at truslen er reel, for hans institutleder, dekan og rektor lukkede munden på ham og bortviste ham indtil han igen fik oprejsning fra det nye UVVU [13-15]. Rektoren og en professor ved KVL delte bekymringen om den truede ytringsfrihed på universiteterne og brugte eksemplet med min (N.H.) offentlige kritik af fugleinfluenzaberedskabet og forsvaret af det fra fødevareministeren, som støttede sig på sine sektorforskere fra Danmarks Fødevareforskning, nu underlagt DTU [27]. Disse forfattere frygter, at en sådan berettiget offentlig kritik ikke vil kunne finde sted, når et sektorforskningsinstitut og et universitetsinstitut er placeret inden for samme område under samme fusionerede universitet (DTU), fordi en sådan kritik næppe vil blive tolereret hverken af ministeriet eller af ledelsen på DTU [27]. Præsidenten for Videnskabernes Selskab, professor Tom Fenchel, deler bekymringen og understreger, at videnskabelig frihed omfatter [28]: 1. Frihed til at vælge forskningsemne og -metode, 2. Frihed til at publicere sine resultater, 3. Frihed til offentligt at kritisere andre forskere og institutioner, også ens egen institution. Konklusion Politikeres natur er at elske magt og de kan lide at bruge magt, men de indrømmer det aldrig (Il principe di Niccholo Machiavello al Magnificio Lorenzo di Piero Medici, 1513). KVANT, september

5 Selvom rettergangen mod Galileo fandt sted for 374 år siden, er forholdene ikke radikalt ændret for forskerne. Forskning er skabelse af ny viden og viden er magt. Magtfulde interesser, det være sig religiøse, ideologiske, kommercielle og politiske, bruger og misbruger deres magt og indflydelse på forskningen, når lejligheden byder sig til det. Under de rette forhold vil også velestimerede forskerkolleger desværre fristes til at deltage i dette misbrug. Det eneste værn mod et sådant magtmisbrug er lovfæstet ytringsfrihed med ansættelsesretslige sanktioner mod dem, der måtte forsøge at knægte ytringsfriheden. Litteratur [1] Bronowski, J. The Ascent of Man. London: BBC, [2] Høiby; N. Lægevidenskaben og Pandoras æsker. I: Juul Jensen, U., Fink, H., Lystbæk, C.T. (red.) Humaniora og Sundhedsvidenskab. Aarhus: Philosophia, 2002, [3] Weyers, W. Death of Medicine in Nazi Germany. Dermatology and Dermatopathology under the Swastika. Philadelphia: Ardor ScribendiMadison Books; [4] Davidsen-Nielsen, H., Høiby, N., Danielsen, N.-B., Rubin, J. Værnet. Den danske SS-læge i Buchenwald. København: JP Bøger; [5] Medawar, J., Pyke, D. Hitler s Gift. Scientists Who Fled Nazi Germany. London: Richard Cohen Books; [6] Wiesenthal, S. Retfærdighed ikke hævn. København: Munksgaard, [7] Raahauge, A. Det nye jødehad. Jyllands-Posten 25. Maj [8] Lomborg, B. Verdens sande tilstand. København: Centrum; [9] Schneider, S., Holdren, J.P., Bongaarts, J., Lovejoy, T. Misleading math about the earth. Scientific American 286: 59-69, 2002 med svar: Lomborg, B. The sceptical environmentalist replies. Scientific American 286:9-10; [10] Frank, L. The sceptical environmentalist labeled dishonest Science 299:326; [11] Lando, D. UVVU truer den videnskabelige ytringsfrihed. Universitetsavisen 2:5; [12] Editorial. Skandalen. Jyllands-Posten, 19. December [13] Gjedde, A. Fund, forskere og fortolkninger. Jyllands- Posten. 15.september [14] Hundevadt, K. Universitet smækker døren bag professor. Jyllands-Posten 25. Janar [15] Lautrup, B. Ukorrekte ytringer. Jyllands-Posten 6. Juli [16] Kragh, C. Troende til fælles kamp mod videnskaben. Berlingske Tidende 27. Juni [17] Hall, O. Muslimsk offensiv mod Darwin. Jyllands- Posten 25. April [18] Hall, O. Allah og Skabelsen. Jyllands-Posten 29. April [19] Høiby, N. (red.). Råb op og sig stop. Lægers ytringsfrihed i krise. København: Gyldendal [20] Madsen, P.S. Afskeds-næse til Fyns Amt. Fyns Stiftstidende. 6. Januar [21] Ejsing, J. Videnskabens fiduser. Berlingske Tidende, 29. April [22] Cho, M.K., McGee, G., Magnus, D. Lessons of the stem cell scandal. Science 311:614-15; [23] Grandjean, P. Konklusioner til fals. Ugeskr. Læg. 168:1253; [24] Gilman, S.L. A smooking century. Lancet 369: ; [25] Johansen, H.K., Gøtzsche, P.C. Problems in the design and reporting of trials of antifungal agents encountered during meta-analysis. JAMA 1999;282: [26] Sander, H i universiteternes tegn. Jyllands-Posten 12. December [27] Andersen, P.H., Sandøe, P. Ytringsfriheden truet på universiteterne, Jyllands-Posten 6. November [28] Fenchel, T. Forskningsfrihed under pres. Universitetsavisen 4:14-15; Niels Høiby er professor, overlæge, dr. med. og chef for Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet. Hans forskningsområde er de kroniske lungeinfektioner hos cystisk fibrose patienter med bakterien Pseudomonas aeruginosa. Han er ivrig deltager i den offentlige debat om det danske sundhedsvæsen og om offentligt ansattes ytringsfrihed og har publiceret en række debatbøger om emnerne. 22 Videnskab versus politisk korrekthed

Verdensbilleder. Oldtidskundskab C og Fysik B Jens Jensen 3x Rungsted Gymnasium

Verdensbilleder. Oldtidskundskab C og Fysik B Jens Jensen 3x Rungsted Gymnasium Verdensbilleder Oldtidskundskab C og Fysik B Jens Jensen 3x Rungsted Gymnasium 1 Indholdsfortegnelse Indhold Problemformulering... 3 Underspørgsmål... 3 Materialer, metoder og teorier... 3 Delkonklusioner...

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Synopsis: Intelligent design (bio-rel)

Synopsis: Intelligent design (bio-rel) Synopsis: Intelligent design (bio-rel) Problemformulering Tilhængerne af bevægelsen Intelligen Design (ID) påstår, at det er en videnskab og foreslår den som alternativ til Charles Darwins evolutionslære.

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder 1 Knud Erik Andersen: Ateisterne. Kristendommen møder modstand Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Forside: Bertel Thorvaldsens statue af Jesus Kristus i Vor Frue

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Pressemeddelelse fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Klausul: Historien må først offentliggøres søndag aften,

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

. Verdensbilledets udvikling

. Verdensbilledets udvikling . Verdensbilledets udvikling Vores viden om Solsystemets indretning er resultatet af mange hundrede års arbejde med at observere himlen og opstille teorier. Stjernerne flytter sig ligesom Solen 15' på

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen Menneskets opståen del 1 og 2 Darwins farlige tanker del 1 og 2 Den pædagogiske vejledning knytter sig til de to første afsnit af tv-serien "Menneskets opståen" med undertitlerne "Darwins Farlige Tanker

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

God og dårlig videnskab. Peter Harder Inst. F Engelsk, Germansk og Romansk Københavns Universitet

God og dårlig videnskab. Peter Harder Inst. F Engelsk, Germansk og Romansk Københavns Universitet God og dårlig videnskab Peter Harder Inst. F Engelsk, Germansk og Romansk Københavns Universitet Oversigt 1. Hvad er videnskab? Naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab og verdensanskuelser. Forskellen

Læs mere

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Kurt Møller Pedersen April 2008 Indhold Kursus-uge 1: Videnskabelige revolutioner og introduktion 1 1 Stig Andur Pedersen, Paradigmeskiftets fader,

Læs mere

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS INVITATION Præsentation Mit navn er Henning Dalhoff og jeg har mere end 25 års erfaring som grafisk designer og illustrator og har igennem årene opbygget stor erfaring med at udvikle grafiske løsninger

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Forskerundersøgelsen

Forskerundersøgelsen Forskerundersøgelsen Arbejdsvilkår blandt universitetsforskere og andre forskere Udarbejdet til: Forskerforum Udarbejdet af: Rådgivende Sociologer Dato: 23 maj 2012 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED INDHOLD FORORD............................. 15 KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED 1.1 Indledning.......................... 17 1.2 Grundrettigheder....................... 18 1.2.1 Konventioner og

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF På SG har vi i slutningen af 1.g en mulighed for at lave en mindre skriftlig opgave i historie i samarbejde med et andet af klassens fag. Formålet med

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Keplers love og Epicykler

Keplers love og Epicykler Keplers love og Epicykler Jacob Nielsen Keplers love Johannes Kepler (57-60) blev i år 600 elev hos Tyge Brahe (546-60) i Pragh, og ved sidstnævntes død i 60 kejserlig astronom. Kepler stiftede således

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

En af de værste sager kirken har haft m od videnskaben,er sagen Bedstefar Backs Apologetiske Hjørne Galileo Galilei Oversat og bearbejdet af Knud Aage Back Da Galileo opfinder kikkerten og derved opdager

Læs mere

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR Det er først for nylig, at mænd er beg yndt at reflektere over deres køn. Drenge og mænd er historisk set ikke opdraget til at skulle tale om maskulinitet,

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Sidste led i borgernes retssikkerhed

Sidste led i borgernes retssikkerhed Sidste led i borgernes retssikkerhed Af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Den 1. februar i år tiltrådte jeg stillingen som Folketingets Ombudsmand og afløste samtidig Hans Gammeltoft-Hansen,

Læs mere

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen 12 Det filosofiske hjørne Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen Det virker måske som et spøjst spørgsmål, men ved nærmere eftertanke virker det som om, at alle vores definitioner af tal refererer til andre

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Kilder til Krønikens tid

Kilder til Krønikens tid Kilder til Krønikens tid Foredrag 27. 4. 2004 Højere uddannelser i 1950 erne - studenter og professorer 1950 erne var præget af, at store forandringer var undervejs i samfundet. Flytning fra land til by.

Læs mere

Murens fald og det maskuline hegemoni

Murens fald og det maskuline hegemoni Murens fald og det maskuline hegemoni Af Richard Lee Stevens, Kultursociolog, mag. art., Et maskulint hegemoni er den magt, mænd, som en samlet gruppe er i besiddelse af, og som er vævet ind i samfundets

Læs mere

FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer.

FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer. FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer. Med deres projekt, Vores Europa, der handler om situationen for den europæiske ungdomsgeneration, har Elena Askløf

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

FYSIK? JA, HVORFOR FYSIK? JEG HAR TÆNKT OVER DET

FYSIK? JA, HVORFOR FYSIK? JEG HAR TÆNKT OVER DET FYSIK? JA, HVORFOR FYSIK? JEG HAR TÆNKT OVER DET IGEN OG IGEN, LIGE SIDEN JEG SOM 16 ÅRIG FALDT PLA- DASK FOR FYSIK, PARTIKLERNE OG DET STORE UNIV- ERS. IKKE NOK MED, AT JEG KAN HUSKE, HVILKET ÅR JEG FANDT

Læs mere

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes Spørgsmål nr.1 Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin I din fremlæggelse skal du redegøre for Lamarck s og Darwins teori om livets udvikling. Fremhæv væsentlige forskelle imellem teorierne, nævn gerne

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Rejser opdagelser, forandringer og ny viden

Rejser opdagelser, forandringer og ny viden Rejser opdagelser, forandringer og ny viden Galathea 3 ekspeditionen Gennem tiderne er rejser, drevet af videnskabelig nysgerrighed, blevet hyppigere. Forskningsekspeditionerne Galathea 1 og Galathea 2

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Formålet med temaet er at give eleverne en forståelse for, hvad en konflikt er, og hvordan de kan løse den. Med temaet vil vi opnå, at konflikter ikke bare

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2 Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Menneskets opståen 1+2 Darwins farlige tanker del 1+2" Alle billeder i denne pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne. Elevopgaver til del 1 Tv-udsendelserne

Læs mere

Videnskabsteori. Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter. To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme

Videnskabsteori. Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter. To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme Videnskabsteori Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme Hvorfor videnskabsteori? Bedre forståelse af egen praksis (aktivitet)

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Klima, kold krig og iskerner

Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner a f M a i k e n L o l c k A a r h u s U n i v e r s i t e t s f o r l a g Klima, kold krig og iskerner Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget fredag 13. apr 2012. Uge 16, mandag 16. apr 2012 17/04/2012 10:24. 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst

Side 1. Rettelser foretaget fredag 13. apr 2012. Uge 16, mandag 16. apr 2012 17/04/2012 10:24. 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst Side 1 Uge 16, mandag 16. apr 2012 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst Når sagen mod norske Anders Breivik begynder mandag, vil der være fokus på hans syn på indvandrere og højreekstremisme.

Læs mere

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine 2.0 Mediedækning Der er skrevet rigtig meget om angst, og derfor har det været nødvendigt for os at afgrænse vores søgning om emnet virkelig meget for at kunne overskue materialet. Vi har taget udgangspunkt

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere