12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet"

Transkript

1 København den 15. maj opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet I det følgende beskrives 12 opmærksomhedspunkter som kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på, når der udarbejdes retningslinjer, handleguides eller procedurer for kommunens håndtering af underretninger. Opmærksomhedspunkterne er suppleret med nogle refleksion s- spørgsmål. Det er vigtigt, at kommunalbestyrelsen kommer rundt om de 12 opmærksomhedspunkter, så det sikres, at de indgår i kommunens retningslinjer, handleguides og procedurer for håndtering af underretninger. Opmærksomhedspunkterne er alene tænkt som en supplerende hjælp i kommunernes arbejde med håndtering af underretninger og opfølgning herpå. Tag hånd om barnet eller den unge med det samme Når nogen får kendskab til eller på anden måde må antage, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, er det væsentligt, at der tages hånd om barnet eller den unge med det samme. Kommunalbestyrelsens ansvar Det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre, at der i kommunen er en underretningskultur, hvor alle rundt om børnene har en fælles tærskel og en fælles forståelse af, hvilke signaler de skal være opmærksomme på. Det er samtidig væsentligt, at der er klare retningslinjer, handleguides og pr o- cedurer for, hvad den enkelte skal gøre, når et barn viser tegn på overgreb eller tegn på, at det ikke trives. Ligeledes er det en forudsætning for rettidigt at kunne tage hånd om børnene, at der er etableret et målrettet samarbejde mellem både sundhedsplejerske, dagtilbud, skole, skoletandplejen, socialforvaltning m.fl.. Det er også kommunalbestyrelsens ansvar at sikre, at det i socialforvaltningen fremgår klart og tydeligt, hvad der betragtes som en underretning. Det skal også fremgå tydeligt hvem, hvordan og hvornår der tages fat om en underretning og hvornår og af hvem der følges op på underretningen. KL opfordrer derfor til, at kommunalbestyrelsen en gang om året følger op på kommunens håndtering af underretninger.

2 Hvad siger lovgivningen? Der er ikke i lovgivningen tvivl om, at borgerne og de fagprofessionelle skal reagere, når et barn eller en ung er i mistrivsel. Der er heller ikke tvivl om, at kommunerne har en forpligtelse til allerede på bekymringsstadiet at tage stilling til, om det er nødvendigt at tage hånd om barnet. Ej heller er der tvivl om, at kommunen skal handle og tage stilling til om der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, der kan pege på hvilken indsats, der skal til, for at hjælpe barnet og familien på rette vej. Det som lovgivningen ikke siger noget om er, hvorledes kommunen skal organisere sig, og hvordan kommunen helt konkret skal tilrettelægge indsatsen. De seneste år er både Ankestyrelsen, Socialstyrelsen og KL kommet med en række redskaber, der kan understøtte de fagprofessionelles arbejde både på skolerne, i dagtilbuddet, på klubben og i socialforvaltni n- gen. Redskaberne er tilgængelige på og

3 Opmærksomhedspunkterne omfatter følgende elementer: 1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt fokus på underretninger 2. Væsentligt at alle omkring barnet har en fælles faglig forståelse af signaler på overgreb og mistrivsel 3. Målrettet samarbejde en forudsætning, når der skal tages hånd om et barn, der udviser tegn på overgreb eller mistrivsel 4. Forældreinddragelse bør altid vige, hvis hensynet til barnet tilsiger det 5. Barnet og den unge skal altid høres og inddrages i sagsbehandlingen 6. Vigtigt med en ensartet opfattelse af, hvad der betragtes som en underretning 7. Der bør være klare retningslinjer for modtagelse og kategorisering af underretninger 8. Registrering af underretninger en nødvendighed 9. Hvem, hvordan og hvornår handles på underretninger og hvem følger op? 10. Væsentligt at der følges op på tværkommunale underretninger om familier med udsatte børn der flytter fra og til kommunen 11. Fagligheden i sagsbehandlingen bør optimeres 12. Vigtigt med skærpet opmærksomhed på sagsbehandlerskift

4 1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt fokus på underretninger Det er et kommunalpolitisk ansvar at forhindre sager om overgreb mod børn. Kommunalbestyrelsen skal for det første sørge for at lovgivningen følges. Dernæst skal kommunalbestyrelsen sørge for, at have en organisering og en ledelse, der sikrer, at sagerne ikke bliver glemt og at der bliver taget hånd om de underretninger, der kommer ind om et barn, der har været udsat for overgreb. Det er vigtigt, at kommunalbestyrelsen opstiller handlingsanvisende mål for den tidlige indsats og skaber klarhed om ansvaret på niveauerne under kommunalbestyrelsen. Hvordan sikrer kommunalbestyrelsen at lovgivningen følges? Har kommunen politisk vedtagne retningslinjer eller handleguides for fagpersoners underretninger om bekymringer for børns trivsel? Hvordan følges der op på vedtagne retningslinjer? Hvordan anvendes de og virker de efter hensigten? Hvordan sikrer kommunalbestyrelsen, at mål, tidsfrister og metoder indgår som et led i det systematiske ledelsestilsyn? Hvordan sikres opmærksomheden på de børn, der mistrives, så der hurtigt kan gribes ind? Hvordan sikrer kommunalbestyrelsen, at der foreligger klare og overskuelige procedurer i samarbejdet mellem skoler, dagtilbud, klubber, socialforvaltningen osv.? 2. Væsentligt at alle omkring barnet har en fælles faglig forståelse af signaler på overgreb og mistrivsel Det har flere gange været fremme i medierne, at fx pædagoger og lærere er tilbageholdende med at underrette om en bekymring for et barn. Det skyldes blandt andet usikkerhed om, hvilke signaler de skal være opmærksomme på. Det er derfor vigtigt, at der løbende er fokus på, at fagpersoner i kommunen er klædt på til at reagere på en bekymring om et barn og til eventuelt at underrette forvaltningen, hvis det er nødvendigt. I mange kommuner arbejdes der på at udvikle det redskab, der passer bedst lokalt. Blandt andet har nogle kommuner udviklet et bekymring s- barometer eller en børnelineal, som er et tværfagligt redskab til afgrænsning af, hvilke børn og unge der har særlige behov. Hvordan sikrer kommunen, at de fagprofessionelle i sundhedsplejen, dagtilbuddet, skolen, klubben, tandplejen, osv. har en fælles faglig forståelse af, hvornår et barn eller ung viser tegn på overgreb og mistrivsel? Hvordan sikrer kommunen, at ledere og medarbejdere, herunder i dagtilbuddet og i skolen, oplever eje r- skab og indflydelse på den fælles faglige forståelse af børnene og de unges signaler? 3. Målrettet samarbejde en forudsætning, når der skal tages hånd om et barn, der udviser tegn på overgreb eller mistrivsel Et målrettet samarbejde mellem fx sundhedsplejerske, dagtilbud, skole, politi og socialforvaltning er en forudsætning for, at der reelt tages hånd om de børn, der viser tegn på overgreb eller tegn på, at de ikke trives. Samarbejdet mellem socialforvaltningen og de kommunale institutioner, såsom dagtilbud, skole, politi, støttepædagoger og sundhedspleje er ofte en stor udfordring. Dette kan medføre, at barnets sagsbehandler modtager for få underretninger og relevante informat i- oner, eller at underretningerne kommer sent i forløbet. Ligeledes kan bekymrende fagfolk opl e- ve, at kommunen ikke tager deres underretninger alvorligt. Det er derfor helt centralt, at der er etableret og udviklet et samarbejde, der går på tværs. Det bør ikke være noget der kun vækkes til live, når der er påtrængende problemer, der trænger sig på. Nogle kommuner arbejder systema-

5 tisk med en stafetlog. Stafetloggen er et samarbejdsredskab der skaber overblik for de involverede fagpersoner og barnets forældre. Hvordan sikrer kommunen det gode samarbejde mellem myndigheder? Hvordan sikrer kommunen, at den ene hånd ved hvad den anden gør, når et barn udviser tegn på overgreb og mistrivsel? Hvordan sikrer kommunen, at alle voksne rundt om børnene og de unge til hver en tid har den nyeste viden på området? Hvordan sikrer kommunen, at de relevante faggrupper har kendskab til kommunens retningslinjer, handleguide og procedurer og ved hvordan de skal agere? 4. Forældreinddragelse bør altid vige, hvis hensynet til barnet tilsiger det Både socialforvaltningen og de fagprofessionelle, herunder lærere og pædagoger bør som hovedregel altid orientere forældrene om en underretning. Det vil dog afhænge af den enkelte sags omstændigheder, hvornår og hvordan forældrene oplyses om underretningen og inddrages i sagens forløb. I nogle kommuner lægges for stor vægt på forældresamarbejdet og for lidt på barnets tarv. Nogle forældre udviser ikke nogen reel vilje til at samarbejde, og kommunerne reagerer ikke konsekvent på, at forældrene bryder deres aftaler. Dette til trods for, at forældrene er oplyst om, at det vil få en konsekvens at bryde de indgåede aftaler. Alt dette gør, at det lykkes for forældrene at forsinke kommunernes indgreb betragteligt i nogle tilfælde gennem flere år. Hvilke retningslinjer har kommunen for forældreinddragelse i forbindelse med underretninger? (Både når det gælder socialforvaltningen, de fagprofessionelle og når der underrettes til politiet) Har kommunen vurderet om de eksisterende retninglinjer/handlinjsanvisninger fungerer efter hensigten, så indsatsen ikke forsinkes? 5. Barnet og den unge skal altid høres og inddrages i sagsbehandlingen Det er en kendsgerning, at børnene ikke i tilstrækkelig grad inddrages i sagsbehandlingen. Kommunerne bliver ofte i Ankestyrelsens praksisundersøgelser klandret for have fejl i sagsbehandlingen, fordi barnet ikke er blevet inddraget undervejs og ikke har deltaget i den lovpligtige børnesamtale. Det ses desværre også, at hvor barnets holdning er fremkommet i sagen, tillægges den ikke tilstrækkelig betydning i sagens behandling. Bliver børns og unges signaler misforstået eller ikke taget med i sagens behandling, kan det føre til frustration og magtesløshed. Den manglende lydhørhed har i værste fald den konsekvens, at børnene bliver passive i forhold til eget liv og mister tilliden og troen på, at der er voksne, der vil og kan hjælpe dem. Hvordan sikrer kommunen, at børnene eller de unge inddrages undervejs i behandlingen af sagen? Hvordan sikres det, at kommunen altid foretager den lovpligtige børnesamtale? Hvordan kan kommunen være med til at understøtte, at børnene og de unge bliver aktive deltagere i eget liv? Har kommunen fokus på, at kommunens sagsbehandlere har relevante redskaber og faglige metoder i samtalen med barnet og den unge?

6 6. Der bør være en ensartet opfattelse af, hvad der betragtes som en underretning I kommunerne er der forskellig opfattelse af, hvad der betragtes som en underretning. Oplysninger, som kommunen kommer i besiddelse af, uanset hvordan de er fremkommet, og som er nye i forhold til at give formodning om, at et barn har behov for støtte, skal betragtes som en underretning, der kræver reaktion og handling. Det gælder også oplysninger, som kommunen modtager fra fx dagtilbuddet også selvom kommunen selv har henvendt sig til dagtilbuddet for at få en udtalelse. Hvordan sikrer kommunen, at alle er klar over, hvad der skal betragtes som en underretning? Har kommunen udarbejdet retningslinjer, handleguides og procedurer for, hvordan en underretning fra henholdsvis barnet selv, familien, private, fagprofessionelle, fogeden, andre kommuner og internt i kommunen håndteres? Hvordan følges op på, om de relevante ledere og medarbejdere følger de vedtagne retningslinjer om håndtering af underretninger? Er det tydeligt på kommunens hjemmeside, hvordan man som borger i kommunen, fx forældre, den unge, moster, naboen eller andre kan sende en underretning om en bekymring for et barns trivsel til kommunen? Til hvem og hvordan underretter man til kommunen? Og hvornår og om hvad, kan man som borger forvente at høre fra kommunen? Har kommunen særlige retningslinjer for, hvorledes der handles hvis underretningen er anonym? 7. Der bør være klare retningslinjer for modtagelse og kategorisering af underretninger Der er store forskelle på indholdet i de underretninger kommunen modtager om børn og unge. Sagerne kan variere fra en bekymring om et barn, der gentagne gange ikke har madpakke med i skole og går med sommerjakke om vinteren til et barn, der har været udsat for overgreb eller massivt omsorgssvigt. Derfor er det vigtigt, at man i kommunen har et system til at kategorisere underretninger om børn og unge efter graden af bekymring og i forhold til hvor hurtigt, der skal reageres på en underretning. Nogle kommuner har etableret en forvisitation eller et fagligt modtageteam, der sikrer, at underretningerne behandles hurtigt og professionelt. Ved at lade alle u n- derretninger gå gennem en forvisitation eller et fagligt modtageteam sikres en ensartet praksis. Nogle kommuner har samtidig udarbejdet en kategorisering af underretningens karakter. Hvem modtager og hvordan modtages underretninger i forvaltningen? Det gælder både underretninger på skrift, mail, telefonisk eller ved personlig henvendelse fra fagpersoner i kommunen og fra borgere. Er det en modtagelse eller er det alle sagsbehandlere, der modtager underretninger? Hvordan håndteres hhv. underretninger om en kendt sag og en ny børnesag? Hvem håndterer og hvordan håndteres underretninger fra andre kommuner? Hvordan sikres det, at der handles straks på sager, der er akutte? 8. Registrering af underretninger en nødvendighed Flere kommuner oplever en væsentlig stigning i antallet af underretninger om børn og unge. Det er vigtigt, at kommunen arbejder systematisk og har overblik over de indkomne underretninger om børn og unge. Flere kommuner har fx etableret en modtagelse som modtager alle underretninger og som har ansvaret for at registrere underretningerne i DUBU eller i andet IT-system. I flere kommuner registreres systematisk hvem underretningen er fra, fra hvilken institut i- on/skole underretningen kommer fra og hvad bekymringen handler om. Det giver blandt andet

7 mulighed for at følge op på hvor mange underretninger, der over en periode er modtaget om et konkret barn og om samtlige børn i en familie. Hvordan sikres at kommunen hurtigst muligt registrerer underretningen? (fx i DUBU eller andet IT system) Hvordan sikres løbende overblik over indkomne underretninger? Hvordan IT understøttes registreringen af underretninger? Giver den nuværende registrering den nødvendige viden om underretninger for både ledere og medarbejdere både nu og her og på lidt længere sigt? 9. Hvem, hvordan og hvornår handles på underretninger og hvem følger op? Kommunerne kritiseres ofte for ikke at reagere på underretninger om børn og unge. Det kan handle om, at underretteren ikke har fået en kvittering eller ikke ved, hvad der sker. Det kan desuden handle om, at der af forskellige grunde ikke er reageret på en underretning, fx ved sygdom, ferie eller ved skift af sagsbehandler. Det er derfor vigtigt at have klare aftaler i forvaltningen om, hvem og hvordan der reageres på en underretning om et barn. Det er lige fra at sende kvittering til underretter, til at kontakte forældre, indhente udtalelse fra underretter og andre relevante parter og til en afgørelse om, om der skal iværksættes en børnefaglig undersøgelse eller om der skal iværksættes forebyggende foranstaltninger som et rådgivningstilbud efter 11 uden en egentlig børnefaglig undersøgelse. Hvem håndterer underretninger? Er det medarbejderne i modtagelsen, hvis kommunen har en sådan? Eller er det sagsbehandleren, der har sagen? Hvem reagerer på hvilke typer af sager? Er der forskel på hvem der reagerer på underretningen i forhold til, om det er en akutsag eller ikke-akutsag, eller om det er en ny eller kendt sag eller om det er en underretning fra en anden kommune? Er der udarbejdet administrative og sagsbehandlingsmæssige procedurer for henholdsvis kvitteringsskr i- velser for modtagelse af underretninger og tilbagemelding til underretter om underre tningen har givet anledning til handling? 10. Væsentligt at der følges op på tværkommunale underretninger om familier med udsatte børn der flytter fra og til kommunen Der opstår en særlig situation, når familier med børn og unge under 18 år, hvor der er mistanke om behov for særlig støtte, flytter fra en kommune til en anden. De to kommuner skal samarbejde om at sikre, at børnene og de unge får den hjælp de har behov for, uanset hvilken kommune de befinder sig i. I de fleste tilfælde sendes en tværkommunal underretning. Flytningen medfører desværre alligevel forsinkelser i sagsbehandlingen, og den nye kommune træffer ofte beslutninger på ikke fuldt oplyst grundlag. Har kommunen retningslinjer for modtagelse og håndtering af tværkommunale underretninger både når en familie med udsatte børn flytter fra kommunen og når familien flytter til kommunen? Har kommunen faste procedurer for kommunens samarbejde med til- eller fraflytningskommunen? 11. Fagligheden i sagsbehandlingen bør optimeres

8 Det er ofte fremme, at der mangler faglighed i sagsbehandlingen. Problemstillingen med man g- lende faglighed kan ikke isoleres til den pågældende sagsbehandler, men skal ses i sammenhæng med sagsbehandlerens mulighed for at trække på hjælp og støtte fra kollegaer, ledelsens komp e- tencer og opbakning og muligheden for at inddrage interne og eksterne eksperter. Hvilke muligheder for efteruddannelse og sparring har sagsbehandlerne? Og hvad gør kommunen for at sagsbehandlerne har den nyeste viden på området? Hvordan sikrer kommunen, at nye ledere og sagsbehandlere introduceres til kommunens retningslinjer, handleguides og procedurer? 12. Vigtigt med skærpet opmærksomhed på sagsbehandlerskift Et manglende sagsoverblik kan ofte begrundes med hyppige sagsbehandlerskift. Sagsbehandle r- skift kan være problematiske, fordi det tager tid for en ny sagsbehandler at danne sig et overblik over sagens omfang. Dette stiller endnu større krav til systematik, dokumentation og skriftlighed i sagsbehandlingen. Konsekvensen af sagsbehandlerskiftene ses i nogle tilfælde at kunne forsinke sagsbehandlingen, og at der træffes beslutninger i sagen uden, at alle sagens oplysninger er inddraget. Til brug for kommunens videre drøftelse skan tages udgangspunkt i følgende spørgsmål: Har kommunen en plan for, hvorledes der sikres systematik, dokumentation og skriftlighed i sagsb e- handlingen ved sagsbehandlerskift? Har kommunen en plan for at fastholde sagsbehandlerne?

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af

Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af Ankestyrelsens seneste undersøgelser v/ ankechef Henrik Horster 2 Definition på begrebet retssikkerhed Tidligere ombudsmand Lars Nordskov Nielsen har givet følgende

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle Punkt 7. Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle maj 2012. 2012-24166. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering

Læs mere

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune Til: Fra: Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Dato: 12. oktober 2012 Overgrebspakken Socialministeriet

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

Evaluering af Overgrebspakken

Evaluering af Overgrebspakken Ankestyrelsens undersøgelse af Evaluering af Overgrebspakken December 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedkonklusioner 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger 4 2

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv. V/Usma Qureshi og Christina Avnsted

Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv. V/Usma Qureshi og Christina Avnsted Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv V/Usma Qureshi og Christina Avnsted Ankestyrelsens vigtigste arbejdsopgaver på børneområdet: Vi træffer afgørelse i klagesager fra landets

Læs mere

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE Forvisitationen rolle og ansvar Underretninger lovgivning, procedurer, den gode underretning

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Almen indsats. Almen forebyggende indsats

Almen indsats. Almen forebyggende indsats SAMARBEJDE En struktur for samarbejdet omkring børn og unge, der mistrives og har behov for er fra forskellige faggrupper i Børn & Kultur 1 Formål Almen Almen Indsatsniveauer Særlig Indsats fra almensystemet

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær 2017 Fra fravær til fremmøde Procedure ved bekymrende fravær Indhold 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Lovkrav om skolefravær... 2 4. Hvordan registreres fravær?... 3 5. Hvad er bekymrende fravær?...

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Håndtering af underretninger i Furesø Kommune

Håndtering af underretninger i Furesø Kommune Håndtering af underretninger i Furesø Kommune Problemstilling Underretninger fra professionelle samarbejdspartnere og almindelige borgere er en af de vigtigste kilder til at påbegynde en god og effektiv

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Udviklingsplan for det specialiserede børneområde

Udviklingsplan for det specialiserede børneområde Udviklingsplan Center for Familie og Forebyggelse 9. januar 2017 Forord Denne udviklingsplan tager afsæt i analyserapport fra Socialstyrelsens Task Force på det specialiserede børneområde, der er offentliggjort

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Styrkelse af indsats vedrørende sociale underretninger og nomadefamilier Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Styrkelse af indsats vedrørende sociale underretninger og nomadefamilier Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen Notat Emne Til Kopi til Styrkelse af indsats vedrørende sociale underretninger og nomadefamilier Socialudvalget Aarhus Kommune Den 19. februar 2013 I Aarhus Kommune har der gennem de seneste år været en

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Trygge rammer for børn og unge En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Introduktion Tryghed er en forudsætning for den udvikling, der er formålet med spejder. Denne vejledning er derfor

Læs mere

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børnog ungesager. Standarden indeholder følgende: Retsgrundlaget for børn- og unge..2 Specifikt

Læs mere

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Handlevejledning for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Vedrører samarbejde med Frontteam og Socialrådgiverteam, I Familieafdelingen og Ungekontakten 2 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Til personalet på skoler, daginstitutioner og dagpleje DENNE FOLDER SKAL SIKRE, AT MEDARBEJDERE I KOMMUNEN MEDVIRKER TIL At borgere med alkoholproblemer

Læs mere

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE Til brug for offentligt ansatte og andre med særlige ansvar over for børn og unge. Når du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Fanø Kommune

Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Fanø Kommune Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Fanø Kommune Indledning Fanø Kommunes Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge, tager afsæt i analyser

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af barnet og familiens trivsel 1 TIDLIG OPSPORING OG INDSATS I SUNDHEDSPLEJEN FORMÅL Formålet med at anvende trivselsskemaet

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Refleksionsspørgsmål

Refleksionsspørgsmål Refleksion Refleksionsspørgsmålene sætter fokus på, hvad I ved om forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb, hvordan I forholder jer til emnet, hvordan I taler om det, og hvad I gør ved det. Nogle arbejdspladser

Læs mere

Sammen kan vi gøre en forskel. Rådgivningsteam Nord

Sammen kan vi gøre en forskel. Rådgivningsteam Nord Sammen kan vi gøre en forskel Rådgivningsteam Nord Alle har et ansvar for at vores børn og unge i Haderslev trives. Vi har alle en forpligtelse til at reagere hvis vi ser et barn, en ung eller en familie

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Inspirationsguide Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Indledning... 3 Primær og sekundær forebyggelse... 3 Primær forebyggelse... 3 Forebyggelse

Læs mere

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp?

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? 2009 Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Aabenraa Kommune yder hjælp til børn, unge og familier

Læs mere

Børnenes stemme. - høringsudkast. Natur og Udvikling. Juni 2016

Børnenes stemme. - høringsudkast. Natur og Udvikling. Juni 2016 Børnenes stemme - høringsudkast Juni 2016 Natur og Udvikling Børnenes stemme Forord Halsnæs Kommune giver børnene stemme. Vi lytter til børnenes stemme, fordi det er ægte og autentisk. Vi lytter, når børn

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sammenhængende Børnepolitik. BILAG B: Sagsstandarder

Brønderslev Kommune. Sammenhængende Børnepolitik. BILAG B: Sagsstandarder Sammenhængende Børnepolitik BILAG B: Sagsstandarder 1. udgave 13.12.2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag B: B1. B2. B3. B4. B5. Standarder for sagsbehandling Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

Analyse. af Socialforvaltningens arbejde med underretninger om udsatte børn og unge. August 2012. 1.1 Underretninger - rammesætning...

Analyse. af Socialforvaltningens arbejde med underretninger om udsatte børn og unge. August 2012. 1.1 Underretninger - rammesætning... Analyse af Socialforvaltningens arbejde med underretninger om udsatte børn og unge August 2012 INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 1.1 Underretninger - rammesætning... 2 2. UNDERSØGELSENS RESULTATER - I LYSET AF

Læs mere

Rigsrevisionens beretning om Indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens beretning om Indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens beretning om Indsatsen over for anbragte børn August 2016 Oplæg BSU 28.11.2016 Rigsrevisionen har afgivet beretning om indsatsen over for anbragte børn. Beretningen omhandler: - Social-

Læs mere

Radiografen & Underretningspligten

Radiografen & Underretningspligten Radiografen & Underretningspligten Indsæt forside billede Gorm Hansen Underretningspligt - Hvad er underretningspligt? - Præsentation af resultater fra bacheloropgave - Barrierer - Den gode underretning

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Notat Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Frederiksberg Kommune har i forlængelse af budgetforhandlingerne i efteråret 2014 truffet

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt. Systematisk kvalitetssikring

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt. Systematisk kvalitetssikring Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Systematisk kvalitetssikring Projekt Kvalitet i sagsbehandlingen Succeskriterier: Der skal være lovmedholdelige afgørelser, hvor der

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 2. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, juni 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Bruttodriftsudgifter...

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Familierådgivningen Kolding Kommune Emne: Procedure for daglig visitation Visitationsenheden og den daglige visitation skal udover

Læs mere

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af budget 2017: Forligsparterne ønsker at følge udviklingen omkring

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Ny børnefaglig undersøgelse iht. LSS 50

Ny børnefaglig undersøgelse iht. LSS 50 Ny børnefaglig undersøgelse iht. LSS 50 Nr. Aktør Aktivitet Beskrivelse Uge 1 1. Teamleder Sagsbehandler 2 Sagsbehandler Overlevering af ny undersøgelsessag 0,25 time Uge 1: Indkaldelse til underretningsmøde

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Orientering til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg: Evaluering af Overgrebspakken resultater og initiativer

Orientering til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg: Evaluering af Overgrebspakken resultater og initiativer Orientering til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg: Evaluering af Overgrebspakken resultater og initiativer Den såkaldte Overgrebspakke ( Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb ) blev

Læs mere

Viden fra analyser og sagsgennemgange i Task Force og Partnerskabsprojektet. Temaseminar 10. november 2015

Viden fra analyser og sagsgennemgange i Task Force og Partnerskabsprojektet. Temaseminar 10. november 2015 Viden fra analyser og sagsgennemgange i Task Force og Partnerskabsprojektet Temaseminar 10. november 2015 Task Forcens erfaringer Erfaringerne er baseret på: 4 afsluttede Task Force forløb 8 igangværende

Læs mere

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning... 3 Forebyggelse... 4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere