Fremtidens gymnasium - set fra 1960

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens gymnasium - set fra 1960"

Transkript

1 Fremtidens gymnasium - set fra 1960 Af Knud Holch Andersen det var året, hvor Danmark med statsminister Kampmanns formulering»lå lunt i svinget«. Den ;lkonomiske vækstrate gik i top med over 5'70 og arbejdsløsheden i bund med under 5C;C. Det var året, hvor den halve million nybagte TV-familier kunne heppe på par nummer seks på vinterbanen i Forum, og i november se Artiklens for faller på talerstolen i Christian 4 's»gymnasium«i Odense. Ved årsmrdet i Selskabet fol' Dansk Skolehistorie, november Foto: Chr. Clenstrup. 61

2 Aksel Larsen stift i øjnene, da han afleverede sin valgtale fra hospitalssengen og fik IOSFere med sig i det nye Folketing. Blandt årets mindre iøjnefaldende, men dog skelsættende begivenheder, var udsendelsen af såvel en blå og som en rød betænkning. Skolefolk vidste nok, hvad det drejede sig om. De to betænkninger afsluttede det udvalgsarbejde, der var blevet sat i værk med afsæt i skolereformen af Den blå var for folkeskolen og den røde for gymnasieskolen. Hermed var banen kridtet op for ændringer i de to skoleformer med virkning langt ind i frem tiden. I det følgende skal der sættes fokus på den fornyelse af gymnasieskolen, som Den røde Betænkning sigtede mod. Med virkning fra august 1963 blev den stort set uændret omsat til gældende anordning og bekendtgørelse. Reformer er ikke hverdagskost i den danske gymnasieskole. Strukturelle og mere omfattende indholdsmæssige fornyelser har der kun været tale om med lange mellemrum: i 1903, i 1960 og i Og selv her er der tale om fornyel ser på 62 Foran portalen til Odense Katedralskole. November Foto: Chr. Glenstrup.

3 kontinuitetens grundlag. Man sprænger ikke broer i luften i den danske gymnasieverden! Hensigten med den følgende fremstilling er at belyse samspillet mellem den stærke tradition, de aktuelle uddannelsespolitiske krav om fornyelse og den pædagogiske debat, der blev ført i slutningen af 1950erne. Det indebærer også en placering af den danske udvikling i en international sammenhæng. ' Det gamle gymnasium På sin vis lever det gamle 1903-gymnasium endnu, for så vidt som det jo er den nuværende magthaver-generations gymnasium. Dets mulighed for at præge eleverne var faktisk større end i dag, da de fleste ikke blot tilbragte de tre gymnasieår bag den lukkede port, men også fire mellemskoleår og måske et realskoleår. Det kunne blive til otte barndoms- og ungdomsår i alt' Til gengæld var det ikke så mange, der kom der. l 1955 var tilgangsfrekvensen til gymnasiet på godt 6%. Der var kun godt og vel 70 skoler i alt; i store dele af Jylland kunne der være mere end 50 km til nærmeste gymnasium. Det var en borgerlig eli teskole; kun 6% af gymnasieeleverne kom fra arbejderhjem. Mellemskolen, der havde dobbelt så mange elever ( i 1956) som gymnasiet, havde noget støtte bredde. Den var leverandør af unge til oplæring inden for handel og håndværk; realskolen var med sin lidt fornemmere status leverandør til bankerne og etaterne. Studentereksamen blev primært betragtet som adgangsbillet til de akademiske studier. Alt var på si n rette hylde, og samme gode orden herskede i skolens hverdag. Funktionalismen havde sneget sig ind i de nyeste statsgymnasier fra 1950erne, men de fleste skoler udstrålede ophøjet klassicisme. Indvendig dominerede de lange, tomme gange og stamklasseprincippet. Bag den lukkede dør (med kighul til rektoral inspektion) regerede lektoren på si t podie med håndfast autoritet. Elevaktiviteterne var struktureret efter den kaperske klasseundervisnings principper. Et fasttømret og ensartet pensum, funderet på gennemprøvede lærebøger, karakteriserede de enkelte fag, og dannelsesidealet bag ved var ikke til at tage fejl af:»de til alle tider gyldige menneskelige værdien<, hed det i faget dansk. Historielæreren skulle»klarlægge værdien af den frie tankes ret, tolerancen, den enkeltes forståelse af sit ansvar overfor samfundet og af den mellemfolkelige forståelse«. Opbrud I halvtredsernes sidste år gik der skred i den gode orden. De store årgange fra midten af I 940rne var på vej. Samtidig så stadig flere forældre sig i stand til at give deres børn en skolegang, der gik væsentligt ud over de lovpligtige syv år. Var det gået godt i mellemskolen, var det fri stende ikke blot at tage real-året med, men også at satse på studenterhuen og de helt nye muligheder, den åbnede op for. I 1955 var lidt under elever blevet optaget i J. g.; i 1960 drejede det sig om nye elever. Til stor bekymdring for de ansvarsbevidste gymnasielærere! Lærermanglen var mærkbar, og man frygtede, at den øgede tilgang ville medføre en niveau-sænkning. GL-formand Erik Rasmussen udtalte i 1960, at»det vi har 63

4 brug for er ikke først og fremmest flere studenter... nej, det er flere dygtige studenter.«mere dramatisk - næsten med tragediens vingesus - var det skred, der fulgte af det politiske forlig om ny folkeskole- og gymnasielov i Mellemskolen blev afskaffet og erstattet af en tre-årig real-afdeling. De 12-årige og de 13-årige ville forsvinde fra gymnasieskolens domæne. Trods massiv protest med underskrifter fra af de ca gymnasielærere og næsten alle rektorerne lod forliget, der var indgået i forståelse med Danmarks Lærerforening, sig ikke rokke. Ifølge den nye gymnasielov skulle gymnasiet fortsat være linjedelt og med et såvel almendannende som studieforberedende sigte. Broen til 1903 var ikke brudt, men der var lagt op til betydelige strukturelle og indholdsmæssige ændringer. I februar 1959 nedsatte den radikale undervisningsminister Jørgen Jørgensen det læseplansudvalg, der fik overladt ansvaret for ombygning og modernisering af det gymnasiale hus. En nye tids uddannelsespolitiske krav Bag skolereformen lået klart ønske om at forbedre unges mulighed for at indgå i et uddannelsesforløb. Undervisningspligten blev ikke forlænget ud over de traditionelle syv år, men ved at undgå den definitive deling af børnene i 12-års alderen og gennem oprettelse af nye centralskoler i landdistrikterne med egne realafdelinger håbede politikerne bag reformen, og det vil sige socialdemokraterne, de radikale, Retsforbundet og en overvejende del af Venstre, at kunne tilskynde de unge til at blive længere i skolesystemet og dermed kvalificere sig til det moderne arbejdsmarkeds krav. Begrebet»uddannelsessamfund«blev introduceret i disse år; investering i uddannelse blev betragtet både som kilde til den eftertragtede økonomiske vækst og til øget social udligning. Disse bestræbelser var ikke specielt danske. En sammenlignende analyse af de europæiske uddannelsesreformer siden slutningen af 19S0erne, foretaget af K. Helveg Petersen, kan pege på betydelige fællestræk i udviklingen: for det første et udtalt demokratiseringskrav i de vesteuropæiske lande; samtidig en klar tendens til at fastholde de unge gennem længere tid i en enhedsskole og en øget differentiering ud fra elevernes individuelle evner og interesser - altså valgmuligheder. Endelig var der tale om en modernisering af læseplanel; hvor tyngden skiftede fra videns- til begrebsindlæring med introduktion af alternative undervisningsformer. Det internationale uddannelsesklima var samtidig præget af den kraftige satsning på uddannelse i den socialistiske verden. Endelig rystedes den amerikanske offentlighed i disse år af»sputnik-chokket«, der førte til en styrkelse af den naturvidenskabelige dimension og videnskabscentrerede læseplaner. Den mest nærliggende inspirationskilde for de udvalgsmedlemmer, der nu skulle i gang med at forme et nyt dansk gymnasium, var den svenske lov om forsøgsgymnasier fra Her hvilede de tre gymnasieår på en ni-årig enhedsskole; ud over de to traditionelle linjer blev der indført en almen linje og i 2. g. var der yderligere valgmuligheder i form af grendeling. Kommissionsbetænkningerne bag denne forsøgslov blev i et bilag til Den røde Betænkning karakteriseret som»et forrådskammer for det øvrige Norden«. 64

5 Krav om en ny gymnasiepædagogik En kreds af københavnske gymnasielærere og rektorer gik i vinteren 1958 i " tænkeboks«. Gennem nogle studiekreds-møder formulerede de en række krav om udvikling og fornyelse af den traditionsbundne gymnasiepædagogik. Resultatet blev lagt frem for offentligheden nogenlunde samtidig med, at læseplansudvalget trak i arbejdstøjet. Det skete i form af et debatskrift med titlen "Gymnasiets opgave«, i dagli g tale omtalt som "Den gu le Pjece«. Det var redigeret af rektorerne Thure Hastrup, Mogens Kabell og Per Krarup. Studiekredsens udgangspunkt var en drøftelse af selve det gymnasiale dannelses ideal. De anklagede skolen for»på sa at sige registrerende måde at indføre eleverne i den eksisterende kulturs arvegods«, Deres krav om fornyelse har renæssancens karakter; de vil med digteren M. A. Goldschmith ved hånden vende tilbage til det 19. århundredes humanisme: "at være opmærksom, opfatte og tilegne sig en tanke, være selvstændig i sin dom, ville noget ". pil åndens gebet«. Næppe mange kunne være uenige i denne opfattelse, men der er iøjenfaldende nye signaler i de pædagogiske konsekvenser, gruppen drager af det nypudsede dannelsesideal. Eleymotivationen er kommet i centru m. Undervisningen måtte gøres relevant og meningsfuld for den enkelte elev. Der burde i langt højere grad appelleres til det personlige engagement. Bag synspunktet sporer man tidens interesse for det eksistentielle. For at opnå dette mål måtte den daglige undervisningssituation ændres; pjecen anbefaler en bevægelse væk fra den kaperske klasseundervisning, fordi den kan blive "en erstatning for virkeligt medarbejde fra elevernes side«. Som alternativer fremhæves gruppearbejde, elevforedrag, studiekredse, fællestimer m.v. Gruppen anerkendte den universi tære faglig hed som en styrke for gymnasiet, men den bidrog også til al isolere de enkelte fag. Derfor foreslog man at samle enkeltlektionerne i større blokke og samtidig gennemføre en interkollegial drøftelse af de påtænkte undervisningsforløb. Et opgør med elitegymnasiet er der ikke tale om. Det drej er sig derimod om at gøre eliten mere kvalificeret. Den manglende bredde kommer tydeligt til udtryk i de elevbidrag, der afslutter pjecen. Her kræves der på den ene side beføjelser ti l elevråd, på den anden side ser man gerne, at " nogle af dem, der ikke bruger deres studemereksamen, bliver skåret væk«, Eleverne anbefalede derfor, at adgangskravene til gymnasiet blev skærpet. Et velorganiseret reformarbejde Læseplansudvalget blev sammensat, så all e involverede parter var repræsenteret, dog ikke eleverne; de matte vente til " Den lille Reform«i 1971, hvor de så til gengæld gjorde sig stærkt gældende. Udvalgets formand var den ny tiltrådte undervisningsi nspektør Sigurd Højby, tidligere rektor i Maribo og SorØ og GL-formand Som erklæret socialdemokrat var han i god overensstemmelse med flertallet bag skolelovene af GL var bl.a. repræsenteret ved sin formand, Erik Rasmussen; flere universitetsprofessorer havde sæde i udvalget, og folkeskolen var repræsenteret ved K. Helweg Petersen, der samtidig spillede første violin i det ud- 65

6 valgsarbejde, der førte frem til Den blå Betænkning. Desuden havde Højby sikret sig, at aktive gymnasiepolitiske debattører var med i udvalget, herunder rektor Jens Ahm og Thure Hastrup og Hans Jensen fra kredsen bag»den gule pjece«. Udvalget var underopdelt i tre hovedområder, det almene, det sproglige og det matematiske - man skimter inspirationen fra hinsides Øresund - og desuden havde hvert rag et underudvalg, der bestod af et medlem af hovedudvalget samt to medlemmer, valgt af de faglige foreninger. For at sikre nytænkning var det et krav, at den ene ikke måtte have mere end fem års anciennitet. Alt sammen styret effektivt af formand Højby, der også førte pennen i den afsluttende udformning af betænkningen. Den stramme organisation er uden tvivl den afgørende forklaring på, at Den røde Betænkning fremtræder i en helstøbt og velafbalanceret form, der fortsat kan læses med udbytte. Grengymnasiet Den afgørende fornyelse var indførelsen af grengymnasiet efter svensk forbillede. Den klassisk-sproglige linje blev afskaffet. Her røg sidste rest af den gamle latinskole. Ved indgangen til l. g. skulle eleverne fremover kun vælge mellem»den humanistisk-sproglige«og den»humanistisk-matematiske«linje. Til gengæld fik de ved overgangen til 2. g. mulighed for at vælge mellem flere grene. Her genopstod det klassisk-sproglige som gren; desuden fortsatte de»gamle«linjer som nysproglig og matematisk naturvidenskabelige grene. De egentlige nydannelser var den naturfaglige og den samfundsfaglige gren (sidstnævnte med indgang fra begge linjer). Mest blæst stod der om den samfundsfaglige gren. Allerhelst havde Højby set et enhedsgymnasium, inspireret af den svenske almene linje, men det var der ikke dækning for i udvalget. Ti l gengæld satsede han på oprettelsen af den samfundsfaglige gren. Det skete i tæt samarbejde med Erik Rasmussen, der allerede året efter som professor ved Aarhus Universitet fik ansvaret for uddannelsen af kandidater til det helt nye samfundsfag. Betænkeligheden ved denne nydannelse kom især fra universitetsside, anført af professor Knud Togeby. Sigurd HØjby lagde afgørende vægt på, at det ny gymnasium fik et bredere sigte, så det kunne tiltrække en stigende del af ungdommen. Gymnasiet skulle ikke alene være en forskole til de akademiske studier. Her var han næppe enig med GLs ledelse, hvor man frygtede et større elevindtag. Dels på grund af en mulig niveausænkning, dels på grund af den voksende lærermangel. Måske lurede der også en frygt for, at det i en sådan bred, almen skole kunne blive vanskeligt at opretholde det akademiske lærer-monopol! Den nye grenstruktur er i sig selv udtryk for, at det blev»bredde-argumentet«, der vandt. Det spores også tydeligt i betænkningens overvejelser over det almendannende aspekt af gymnasiet. Alene linjernes»officielle«navne viser, at en almen humanisme skal være det fælles grundlag. Der skal udvikles»en vis helhedsopfattelse af menneskets forho ld overfor kulturlivet og naturen«, og i den forbindelse skal de unges modenhed udvikles,»således at de forberedes til selvstændig handling og vurdering og indstilles på at leve i en verden med åbne udviklingsmuligheder«. Samtidig tales der om social ansvarlighed og mellemfolkelig forståelse. 66

7 Samfundsengagementet kommer også til udtryk i opfattelsen af lærernes virksomhed. De opfordres kraftigt til at udvikle forældresamarbejdet og til at placere skolen stærkt i det lokale samfund. Som et udtryk for det ny gymnasiums bredere sigte blev der afsat et antal timer til erhvervsvejledning gennem det tre-årige forløb. l de enkelte fagbeskrivelser sporer man en række af»den gule pjeces«forslag: tværfagligheden blev betonet med det nye "timeløse«fag, idehistorie, som brobygger. Gruppearbejde og andre selvstændighedsfrcmmende undervisningsformer anbefales, og der er et mærkbart skift af tyngdepunkt fra det videns-centrerede til det metodiske. Samtidig skete der en ajourføring i overensstemmelse med den videnskabsfaglige udvikling. Mest dramatisk blev ændringen nok i matematik, inspireret af udviklingen i amerikansk forskning. Selvom Den røde Betænkning satsede på et bredere gymnasium, var forventningerne til elevernes modenhed og evne for videnskabelighed på ingen måde blevet nedstemt. Mødet med virkeligheden Få havde vel forestillet sig en så omfattende vækst i elevtilgangen som den, det reformerede gymnasium blev genstand for. GL-Iedelsen havde haft de bekymrede miner på ved en årlig tilgang på elever; men allerede i 1968, da den ny bekendtgørelse havde virket i fem år, stod man med nye I.g.-elever, og det blev ved frem til kulminationen i 1982 med nye elever. Målt på den fortsat meget lave frafaldsprocent kan man kun betegne Den røde Betænknings gymnasium som en succes. Gymnasiet blev faktisk en bred ungdomsuddannelse, der fortsat kvalificerede til de akademiske uddanclser, men samtidig leverede studerende til en lang række både mellemlange og korte uddannelser. Gren-strukturen viste sig at være en smidig indretning, som man efter behov kunne bygge videre på; gennem I 970ernes forsøgsvirksomhed blev en række nye grenvalgs-muligheder prøvet af, og overgangen til tilvalgsgymnasiet fra 1988 var dermed forberedt. Atter engang fornægtede evnen til brobygning sig ikke. Det reformerede I 963-gymnasiums alvorligste problem lå i den ressourcemæssige ubalance, som den stærke vækst førte med sig. Der var henved ubesatte stillinger op gennem 1960erne. Resultatet blev en voldsom overtimebyrde, der på den ene side forgyldte gymnasielærerstanden, men på den anden side gjorde det vanskeligt at leve op til de faglige og pædagogiske udfordringer, Den røde Betænkning rummede. De pædagogiske eksperimenters tid kom først i 1970erne, da de mange nye kandidater myldrede frem fra universiteterne. Meget tyder endvidere på, at Den røde Betænkning led af den stofmæssige overbelastning, man ofte kan iagttage ved skolereformer: reformatorernes faglige ambition og gode vi lj e læsser nyt indhold på, men de nænner ikke at smide det gamle væk. En GL-undersøgelse fra 1970 viste, at det i en række fag var vanskeligt at honorere fagbeskrivelsernes krav. Med»Den lille Reform«i 1971 fik man rebet sejlene lidt. Anledningen var nu ikke så meget hensynet til elevernes arbejdsbyrde, men derimod den hellige almindelige weekends sejrsgang gennem det danske velstands-samfund. Timetallet og dermed pensum-kravene måtte tilpasses fem -dages-ugen. En påtænkt, mere omfat- 67

8 tende reform blev afblæst, først og fremmest af hensyn til de kommende års forven tede store investeringer på erhvervsskoleområdet. Men ungdomsoprøret fik i kraft af meget aktive elevrepræsentanter i det rådgivende udvalg (RUGU) lov at sætte sit fingeraftryk på gymnasieskolen i form af krav om medbestemmelse og en skærpelse af den kritiske dimension i!lere fag. Også her kan man tale om forandring på kontinuitetens grundlag. Uddannelsessamfundets gymnasium Med Den røde Betænkning blev den danske gymnasietradition tilpasset det industrialiserede velfærdssamfunds krav om såvel vækst som øget lighed gennem uddannelse. Gymnasiereformen af 1960 er i god overensstemmelse med progressi ve tendenser i andre vesteuropæiske lande, men fastholder samtidig afgørende elementer i den danske tradition; de godt og vel danske gymnasielærere har næppe oplevet august 1963 som et skarpt vendepunkt. Reformarbejdet \"idner om en meget klart defineret arbejdsdeling mellem politikerne, der gav loven, og gymnasieskolens egne folk - med en passende forbindelse til folkeskole og universiteter - der fik frie hænder til ændring af såvel struktur som indhold. I forbindelse med I 980ernes reformarbejde blev der tale om en langt mere omfattende og detaljeret indblanding fra folketingspolitikernes side. Denne arbejdsdeling hindrede ikke de involverede gymnasiefolk i at opfange tidens afgørende krav om øget bredde, større åbenhed og større forståelse for moderne unges krav om motivation og valgmuligheder. Bedømt på tre årtiers afstand kan Den røde Betænkning karakteriseres som godt håndværk. Note 1. Artiklen er en bearbejdet udgave af et foredrag, der blev holdt ved Selskab for dansk Skolehistories ftrsmødc i Odense den Grundlaget for fremstillingen er Carl-Johan Bryld, Harry Hal/e. Knud Ho lch Andersen og Illger SVlIne: CL 100, Skole-Stalld-Forening, Gyldendal Her vil man kunne finde den fornødne dokumentation og litteraturhenvisning. 68

Den danske velfærdsstat og uddannelsespolitikken

Den danske velfærdsstat og uddannelsespolitikken Den danske velfærdsstat og uddannelsespolitikken Af Ida Juul I denne artikel 1 er påstanden, at uddannelse i stigende grad har udviklet sig til at blive en samfundsmæssig pligt fra at have været et gode,

Læs mere

Skolen i årets løb. Af M. Blaksteen

Skolen i årets løb. Af M. Blaksteen Skolen i årets løb Af M. Blaksteen Der er denne gang tale om et tilbageblik over 2 års uddannelsesdebat. I 1991 afsluttedes et mærkeligt (og uhyggeligt) fænomen i nyere dansk pædagogisk arbejde. I flere

Læs mere

UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN

UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN UNGDOMSUDDANNELSERNES UDFORDRINGER UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN BAGGRUNDSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Et udfordret ungdomsuddannelsessystem kræver nye løsninger 6 Udfordringer i overblik 8 Reformer

Læs mere

Tema: Reformerne og matematikken

Tema: Reformerne og matematikken M A T I L D E Tema: Reformerne og matematikken Universitet Gymnasium Foto: Københavns Universitet Foto: Viborg Katedralskole NYHEDSBREV FOR DANSK MATEMATISK FORENING NR. 18 OKTOBER 2003 18/03 1 Leder Af:

Læs mere

Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education 2011:1

Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education 2011:1 Nordidactica Journal of Humanities and Social Science Education http://kau.se/nordidactica Samfundsfag et senmoderne fag? Nordidactica 2011:1 The online version of this paper can be found at: www.kau.se/nordidactica

Læs mere

15.11.2001. BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen. 01-1115 Mundtlig beretning årsmøde 2001

15.11.2001. BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen. 01-1115 Mundtlig beretning årsmøde 2001 Side 1 af 11 15.11.2001 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen Formandens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2001. En forening som Børne- og Kulturchefforeningen rummer p.g.a.

Læs mere

samfundsfagsnyt Interview med DI Retsstat og retssamfund den blinde plet i samfundsvidenskaberne Skriftlig eksamen 2008 171» september 2008

samfundsfagsnyt Interview med DI Retsstat og retssamfund den blinde plet i samfundsvidenskaberne Skriftlig eksamen 2008 171» september 2008 171» september 2008 samfundsfagsnyt Interview med DI Retsstat og retssamfund den blinde plet i samfundsvidenskaberne Skriftlig eksamen 2008 foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 172: 15.

Læs mere

Skoleledernes 100 års krønike 1907-2007. 8 Oktober 2007 Magasin for Skoleledernes Fællesrepræsentation

Skoleledernes 100 års krønike 1907-2007. 8 Oktober 2007 Magasin for Skoleledernes Fællesrepræsentation 8 Oktober 2007 Magasin for Skolelede Fællesrepræsentation Skolelede krønike 1907-2007 Overlærerforeningen... Viceskoleinspektørforeningen... Førstelærerforeningen... Danmarks Skoleinspektørforening...

Læs mere

Ansat på Nørre Gymnasium

Ansat på Nørre Gymnasium Ansat på Nørre Gymnasium Om skolens organisation, ledelse, lærere, arbejdsformer og samarbejdsformer. Indledning Nørre Gymnasium er et alment gymnasium med en IB-skole tilknyttet. Dette skrift omhandler

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

ungdomsforskning ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen

ungdomsforskning ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen Redaktør Niels Ulrik Sørensen Formgivning Liselotte Klint Anja Vinther

Læs mere

Nr. 25 Marts 2004 7. årgang

Nr. 25 Marts 2004 7. årgang Nr. 25 Marts 2004 7. årgang Et magasin for undervisningssektoren Undervisnings- og Kulturforvaltningen T EMA: FAG, FAGLIGHED OG PÆDAGOGISK UDVIKLING Viden og verden og fag i skolen Vi skal organisere og

Læs mere

GRUNDBOG I DANSK Af Berit Riis Langdahl, Mimi Olsen og Pia Quist

GRUNDBOG I DANSK Af Berit Riis Langdahl, Mimi Olsen og Pia Quist Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 8. MARTS 2012 #4 INTERVIEW MED MANU SAREEN: Drengene tabes i uddannelsessystemet 13763 Dansk Få en måneds gratis prøvelogin til websitet bestil

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Gymnasiepolitikken under Fogh - En undersøgelse af de nyliberalistiske træk i dansk gymnasiepolitik under Fogh-regeringen

Gymnasiepolitikken under Fogh - En undersøgelse af de nyliberalistiske træk i dansk gymnasiepolitik under Fogh-regeringen Gymnasiepolitikken under Fogh - En undersøgelse af de nyliberalistiske træk i dansk gymnasiepolitik under Fogh-regeringen Udarbejdet af Jonas Juul Berthelsen RUC, forårssemestret 2010 Bachelor-projekt

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

Fra Kierkegaard til Calvin Klein Gymnasietilværelser i 90erne en undersøgelse af 1997-studenternes danske stile

Fra Kierkegaard til Calvin Klein Gymnasietilværelser i 90erne en undersøgelse af 1997-studenternes danske stile Fredag den 9. maj 1997 satte alle landets studenter sig til deres lille arbejdsbord i gymnastiksale, aulaer og kantiner og åbnede et hæfte med tekster, billeder og opgaver til skriftlig dansk. Dette år

Læs mere

U90 var kulminationen på den socialdemokratiske

U90 var kulminationen på den socialdemokratiske 35 EN SOCIAL- DEMO- KRATISK FIASKO? Skole- og uddannelsespolitik i 1970erne Af Harry Haue Socialdemokratiets skole- og uddannelsespolitik i 1970erne havde to centrale områder, enhedsfolkeskolen og samordnede

Læs mere

Modeller for fag og læring i Det Virtuelle Gymnasium. 2. faglige rapport

Modeller for fag og læring i Det Virtuelle Gymnasium. 2. faglige rapport Modeller for fag og læring i Det Virtuelle Gymnasium 2. faglige rapport Modeller for fag og læring i Det Virtuelle Gymnasium Redigeret af Charlotte Andreasen og Tue Vinther-Jørgensen Projektet Det Virtuelle

Læs mere

Multiple-choice-test vs. motivation

Multiple-choice-test vs. motivation Multiple-choice-test vs. motivation En vurdering af hvilken påvirkning afgangsprøven i geografi har på henholdsvis elever, lærere og faget. VIA University College - Studienummer 280010 Afleveret d. 7.

Læs mere

Læringsmiljø på hhx Resultater fra et forskningsprojekt om handelsgymnasiet

Læringsmiljø på hhx Resultater fra et forskningsprojekt om handelsgymnasiet Læringsmiljø på hhx Resultater fra et forskningsprojekt om handelsgymnasiet Foto Sonja Iskov Arnt Louw Vestergaard lsgymnasium Rikke Brown og Birgitte Simonsen Erhvervsskolernes Forlag Handelsgymnasium

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet?

Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet? forskningsprogrammet organisation og læring institut for uddannelse og pædagogik (DPU) Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet? En dokumentationsanalyse af baggrunden for indførelsen af

Læs mere

Anmeldelser GRUNDSKOLEN

Anmeldelser GRUNDSKOLEN Anmeldelser GRUNDSKOLEN Jeppe Tønsberg (red.): Et skolevæsen i udvikling. Brikker til en historisk mosaik om Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler. (Lyngby-bogen 2009). Lyngby: Historisk-topografisk Selskab for

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid Af Dorthe Jørgensen Resumé Folkeskole-, gymnasie- og universitetsreformerne anno 2002-2003 viser, hvordan der ifølge politikerne kan genereres mere

Læs mere

FORSLAG TIL AT ØGE GYMNASIEELEVERS MOTIVATION

FORSLAG TIL AT ØGE GYMNASIEELEVERS MOTIVATION FORSLAG TIL AT ØGE GYMNASIEELEVERS MOTIVATION Kirsten Vinstrup Jakobsen Erik Prinds 1 Indholdsfortegnelse. Indledning. s. 4 Kapitel 1.Konklusion. s. 7 Kapitel 2. Generelt om motivation. s. 9 2.1.Teorier

Læs mere

BIRGITTE KJÆR KRISTENDOMSFAGET I FOLKESKOLEN. Fagets historie Fagets rammer Fagdidaktiske drøftelser KROGHS FORLAG A/S

BIRGITTE KJÆR KRISTENDOMSFAGET I FOLKESKOLEN. Fagets historie Fagets rammer Fagdidaktiske drøftelser KROGHS FORLAG A/S BIRGITTE KJÆR KRISTENDOMSFAGET I FOLKESKOLEN Fagets historie Fagets rammer Fagdidaktiske drøftelser KROGHS FORLAG A/S KRISTENDOMSFAGET I FOLKESKOLEN 1999 Birgitte Kjær og Kroghs Forlag A/S Chr. Hansens

Læs mere

Folkeskolens formålsparagraf gennem tiderne

Folkeskolens formålsparagraf gennem tiderne www.folkeskolen.dk opdateret februar 2009 1/16 Folkeskolens formålsparagraf gennem tiderne Folkeskolens formålsformuleringer har skiftet tyngdepunkt gennem tiderne. Fra vægt på at danne kristne, nyttige

Læs mere