Elevtrivselsundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevtrivselsundersøgelse"

Transkript

1 Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013

2 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel på de 7 undersøgte hovedområder: Lærerne, undervisningen, det sociale og det fysiske miljø, egen motivation, elevtrivsel og organisering. Bag hvert hovedområde findes en mængde udsagn, som eleverne har vurderet. Disse er omskaleret til en skala fra 0-100, hvor 100 er bedst. De bagvedliggende udsagn er gennemgået i detaljer i rapportens underafsnit. De samlede resultater viser, at eleverne gennemsnitligt vurderer deres egen motivation i top med 82 point ud af 100, mens det sociale miljø, elevtrivsel og lærerne alle får en score over 70. Samtidig er der for alle de undersøgte områder underspørgsmål, der får høje vurderinger. Generelt vurderer eleverne htx og stx højest Egen motivation Socialt miljø Elevtrivsel Lærerne Fysisk miljø Organisering Undervisning 65 Som i alle undersøgelser er der områder, hvor der er plads til forbedringer. I forhold til hovedområderne bør det primære fokusområde være undervisningen, hvor der især bør være øget fokus på selve læringen, tilbagemeldinger og elevinddragelse. Undersøgelsen viser, at elevernes gennemsnitlige vurdering af stx og htx generelt er højere end elevernes vurdering af hhx og toårigt hf. Undersøgelsen viser desuden, at uddannelsesfremmede elever og elever der har overvejet at droppe ud af uddannelsen, vurderer hovedområderne lavere; især elevtrivslen vurderes markant lavere end hos de øvrige elever. Samtidig vurderer de elever, der mener de fagligt er dårligst, deres egen motivation væsentlig lavere end de øvrige elever. Ser man på udviklingen de seneste år, er de mest markante overordnede resultater en stigning i vurderingen af det fysiske miljø og en stigning i vurderingen af skolens organisering. Herudover er der en mindre tendens til, at undervisningen bliver vurderet lavere. Det har betydet, at vurderingen af undervisning er gået fra en 5. plads til en 7. plads i løbet af de undersøgte tre år, mens det fysiske miljø og organisering er rykket en plads op. 2

3 Ser man på de enkelte elevers vurderinger fordelt på uddannelser, er vurderingerne fra eleverne på stx og htx generelt steget fra 2010 til Hf har en positiv udvikling på et par af hovedområderne, mens vurderingen af hhx er faldet for hele fem af hovedområderne i den målte periode. Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2012 Indledning Der er igen i år lavet elevtrivselsundersøgelser på de gymnasiale ungdomsuddannelser. Sidste år var der data fra ca respondenter, indhentet af Ennova og Aspekt. Da Aspekt og Ennova ikke længere arbejder sammen, har GL valgt at få materiale fra Ennova. Årsagen til dette er, at de har flest respondenter fra de gymnasiale uddannelser. Samtidig har vi kunnet få data fra de seneste tre år. Vi ville gerne have haft oplysninger fra begge selskaber, men de opgør ikke svarene ud fra samme metode og er derfor ikke sammenlignelige. Det samme gælder for vores tidligere analyser og dette udtræk. Ennova har leveret svar fra ca deltagere, fordelt relativt mellem årgange. Et så stort antal respondenter, fordelt relativt mellem år, gør, at analysen må betragtes som valid. Tabel 1 Antal respondenter årigt hf VUC årigt hf gymnasiet Stx Hhx Htx I alt I rapportens gennemgang bliver de væsentligste pointer fra undersøgelsen for 2012 gennemgået. Der vil desuden være ekstra fokus på tidsserieanalyse for perioden , da der ikke kan sammenlignes med GL's tidligere analyser/opgørelser. Det primære fokus er de overordnede elevvurderinger, samt vurderinger fordelt på de fire gymnasiale uddannelser. Rapportens analyse er bygget op omkring en 100 punkt skala med 100 som bedst og 0 som dårligst. Man skal være opmærksom på, at grundet afrunding mv. vil ikke alle synlige ændringer i vurderingerne være signifikante. Analysen er fokuseret omkring 7 hovedområder: 1. Lærerne 2. Undervisningen 3. Det sociale miljø 4. Det fysiske miljø 5. Egen motivation 6. Elevtrivsel 7. Organisering 3

4 Under hvert hovedområde er en række vurderinger/spørgsmål, der hver vægter forskelligt i forhold til det samlede resultat for hvert enkelt hovedområde. En del af underspørgsmålene er inddelt i 4 kategorier (helt uenig, delvist uenig, delvist enig og helt enig) og herefter beregnet til skala. Resten af underspørgsmålene er opgjort som en vurdering fra 1-10 og efterfølgende beregnet til skalaen for at kunne sammenligne. Datagrundlaget gør det desuden muligt at opdele elevernes vurderinger på uddannelsestyper, forældrenes uddannelsesbaggrund, egen faglig vurdering, frafaldsovervejelser mv. Overordnet om hovedområderne Overordnet vurderer eleverne hovedområderne højt og alle er væsentligt over middel. Samtidig er der ikke den store forskel på elevernes samlede vurdering i perioden 2010 til 2012, jf. tabel 2. Dog er der sket en forskydning i forhold til vurderingen af det fysiske miljø og skolens organisering. Eleverne vurderer det fysiske miljø signifikant højere i 2012 end i 2010 en stigning på 4 point. Eleverne vurderer samtidig skolens organisering højere i 2012 end i Desuden er der en faldende tendens i vurderingen af undervisningen samt en stigende tendens i vurderingen af lærerne. Tabel 2 Hovedområder 1. Egen motivation Socialt miljø Elevtrivsel Lærerne Fysisk miljø Organisering Undervisning Tallene for 2012 viser, som tallene for de to foregående år, at eleverne vurderer deres egen motivation, det sociale miljø og elevtrivslen højest. Ser man på elevernes egen motivation, så giver knap 80 pct. af eleverne denne score mellem 75 og 100, og kun 1 pct. under 25. Eleverne vurderer undervisningen og organiseringen lavest. Bag gennemsnitstallet for undervisning er der dog stadig kun 1 ud af 100 elever, der vurdere den mellem 0 og 25, mens hver fjerde (1 ud af 4 elever) når en score mellem pct. af eleverne har i 2012 overvejet at droppe ud i løbet af året. Ser man på elevvurderingerne ud fra, om de har overvejet at droppe ud, er der en signifikant forskel for alle områderne. Vurderingerne er væsentligt lavere minimum 8 point for de elever, der har overvejet at droppe ud. Størst er forskellen på vurderingen af elevtrivsel med 15 point. Det betyder, at elevtrivslen er to pladser længere nede for eleverne, der har overvejet at droppe ud. 4

5 Tabel 2a Vurdering fordelt på frafaldsovervejelser I alt Overvejet at droppe ud Ikke overvejet at droppe ud Egen motivation Socialt miljø Elevtrivsel Undervisere Fysisk miljø Organisering Undervisning Et andet parameter man kan holde vurderingerne op imod, er forældrenes uddannelsesbaggrund. Forældrenes uddannelsesbaggrund er et at de væsentlige parametre, når man taler om uddannelsesfremmede elever. Ser vi på vurderingerne fra elever, hvis forældre har en videregående uddannelse, sammenholdt med elever, hvis forældre har folkeskolen/grundskole (uddannelsesfremmede) som højeste uddannelsesbaggrund, ses igen en signifikant forskel. Alle hovedområder vurderes lavest af uddannelsesfremmede elever. Størst forskel er der på vurderingen af det sociale miljø samt elevtrivsel, og ikke, som man ellers kunne forvente, på undervisningen. Vurderingen her er dog stadig forskellig, men kun med 2 point. Tabel 2b Vurdering fordelt på forældreuddannelse 2012 Grundskole/ Videregående folkeskole Uddannelse Egen motivation Socialt miljø Elevtrivsel Undervisere Fysisk miljø Organisering Undervisning Eleverne er som baggrundsvariabel også blevet spurgt til deres egen vurdering af deres eget faglige niveau. Der er 16 pct. af de elever, der har svaret, der mener, at de er blandt de bedste, og 30 pct. der vurderer, der er mange, der er bedre end dem. Ser vi på de to gruppers vurderinger af de 7 hovedområder, er alle vurderinger højest for de elever der vurderer sig selv som de bedste. Det er særligt vurderingen af deres egen motivation, der er forskel på. De bedste elever vurderer den til 87, og de dårligste til 78. Herudover er der også en forskel på 5 point på vurderingen af underviserne og undervisningen. 5

6 Tabel 2c Vurdering fordelt på faglig vurdering Samlet Jeg er en af de bedste Der er mange der er bedre end mig Egen motivation Socialt miljø Elevtrivsel Undervisere Fysisk miljø Organisering Undervisning For at sige noget mere konkret om vurderingerne af hovedområderne, er det nødvendigt at se på de underliggende spørgsmål. De følgende afsnit indeholder derfor en mere dybtgående analyse af fremkomsten af de enkelte hovedområder samt forskelle på uddannelsestyper. Elevernes vurdering af deres egen motivation Elevernes vurdering af deres egen motivation var det hovedområde, der fik den højeste score. Den blev vurderet til 82 point. Af tabel 3 er forskellen på uddannelsestyper undersøgt. Heraf ses, at der er stor spredning i elevernes vurdering, afhængig af den valgte uddannelse. Eleverne på hhx vurderer deres egen motivation højest med en score på 84, mens eleverne på hf vurderer den lavest med 79 point. Den samlede vurdering er som sagt 82 point i alle de tre undersøgte år. Der sker dog en forskydning af vurderingen for eleverne på den enkelte uddannelse. De erhvervsgymnasiale elever er blevet mere motiverede i perioden. Hhxelevernes vurdering af deres motivation er steget fra 82 til 84, og htx-eleverne fra 79 til 81. Det kan virke overraskende at eleverne, trods en stigende frekvens, vurderer sig selv som samme eller mere motiveret i 2012 end i Tabel 3 Vurdering af egen motivation 2årigt hf Hhx Htx Stx Samlet De underliggende 8 vurderinger der danner baggrund for den samlede vurdering af egen motivation, varierer meget. I 2012 mener eleverne, at de er bedst til at overholde aftaler, have relevante bøger og noter med til timerne og aflevere deres opgaver til tiden. Eleverne har vurderet disse tre udsagn fra 86 til 90. Ser vi på, hvilke udsagn eleverne vurderer lavest i forhold til motivation, 6

7 er det deres egen indsats i undervisning, som de med 72 point trods alt stadig vurderer forholdsvis højt. På trods af at der er mindre variationer i vurderingerne over tid, er de ikke signifikante. Tabel 4 Underliggende vurderinger af egen motivation Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne Jeg kommer til tiden Jeg afleverer mine opgaver til tiden Jeg har relevant undervisningsmateriale, fx bøger og notater med til timerne Jeg er med til at skabe arbejdsro Din motivation til at lære nyt Din egen indsats i undervisningen Elevernes vurdering af det sociale miljø Eleverne vurderer med 77 ud af 100 mulige generelt det sociale miljø på de gymnasiale uddannelser højt i Ser man på vurderingen fordelt på de gymnasiale uddannelser, er der igen stor forskel. Eleverne på stx og htx vurderer det sociale miljø højest med henholdsvis 78 og 77 point. Hhx- og htxeleverne vurderer det sociale miljø ca. 5 point lavere med henholdsvis 72 og 73 point. Vurderingen samlet og fordelt på uddannelser, svarer i store træk til vurderingen i 2011 og Dog vurderer eleverne på htx det sociale miljø 2 point højere i 2012 end 2010, mens eleverne fra hhx vurderer det sociale miljø 2 point lavere i 2012 end to år tidligere. Tabel 5 Vurdering af det sociale miljø 2årigt hf Hhx Htx Stx Samlet De bagvedliggende vurderinger af det sociale miljø viser, at eleverne vurderer trygheden i klassen og skolen som et rart sted at være med støtte fra medkursister og -elever, højt. Begge vurderes med over 80 point. Lavest af de bagvedliggende spørgsmål vurderer eleverne forståelsen og respekten for hinanden og kontakten med elever fra andre hold/klasser. Dog er den laveste vurdering med 66 point stadig forholdsvis høj. 7

8 Tabel 6 Underliggende vurderinger af det sociale miljø Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold Skolen er et rart sted at være Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas da vi startede på uddannelsen Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Det sociale sammenhold i klassen/på holdet Skolens sociale miljø Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold Elevernes vurdering af underspørgsmålene har ikke ændret sig signifikant i den undersøgte periode. Eneste undtagelse er elevernes vurdering af kontakten med elever fra andre hold/klasser, som er faldet med 2 point i perioden. Ændringen i vurderingen kunne hænge sammen med tendensen til stadig større uddannelsesmiljøer som følge af stigende elevtal og fusioner. Elevernes vurdering af elevtrivsel Eleverne vurderer elevtrivslen på skolerne tredje højest i 2012, svarende til en score på gennemsnitlig 74 ud af 100 mulige. Også inden for dette hovedområde er der en relativ stor spredning i vurderingen mellem de gymnasiale uddannelser. Højest er vurderingen blandt elever på stx, hvor den ligger på 76, mens vurderingen ligger 7 point lavere på det 2årige hf. Ser vi på udviklingen over tid, er den samlede vurdering steget, men stigningen er ikke signifikant. Derimod er elevernes vurdering på hf faldet med to point fra 2011 til Samtidig er htx-elevernes vurdering af elevtrivslen steget med 3 point fra 70 til 73. Tabel 7 Vurdering af elevtrivsel 2årigt hf Hhx Htx Stx Samlet Den overordnede elevtrivsel dækkes af de tre nedenstående spørgsmål omkring skolen og uddannelsen. Det, af de tre udsagn, der vurderes højest af eleverne, er, i hvilken grad de ville anbefale skolen til andre. Denne ligger på 78, 8

9 mens de to øvrige spørgsmål skolen som helhed og om uddannelsen har levet op til forventningerne ligger på 72. Ser man på ændringerne over tid, er elevernes vurdering af skolen som helhed steget med to point fra 2010 til Mens hvorvidt eleverne vil anbefale skolen til andre, er steget i den opgjorde periode - dog med et mindre fald fra 2011 til Tabel 8 Underliggende vurderinger af elevtrivsel 9 Hvordan vurderer du skolen som helhed? I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? I hvilken grad vil du anbefale skolen til andre? Spørgsmålet om, hvordan eleverne vurderer skolen som helhed, er interessant, da det vil rumme mange elementer fra de andre hovedområder. Ser man isoleret på dette spørgsmål, vurderer eleverne på stx skolen højest med 74, og kursisterne på 2årigt hf 8 point lavere. Tabel 8a Samlet vurdering af skolen 2årigt hf Hhx Htx Stx I alt Ser man på vurderingen over tid, er der sket et fald på 2 point for kursisterne på hf fra 2011 til 2012, mens vurderingen er steget for elever på htx og stx med henholdsvis 4 og 2 point i den opgjorte periode. Ser man på elevvurderingerne bag tallet i 2012, giver 9 ud af 10 elever skolen en samlet vurdering over middel. 1 ud af 100 giver de to laveste vurderinger ud af 10 mulige, og næsten 1 ud af 4 giver de to højeste vurderinger. Elevernes vurdering af lærerne Eleverne vurderede lærerne fjerde højest og med 72 point stadig væsentligt over middel. Den samlede vurdering af lærerne fordelt på uddannelser, viser en forskel på tre point mellem den højeste og laveste vurdering. Denne forskel er væsentligt mindre end for de fleste andre hovedområder. Htx-eleverne vurderer deres lærere højest med 73 ud af 100, mens hf/hhx-eleverne vurderer deres lærere til 70. Ser man på ændringen i vurderingen over tid, er hf-eleverne blevet mere tilfredse med deres lærere fra 2010 til 2012 dog med et mindre fald fra 2011

10 til Eleverne fra htx vurderer ligeledes lærerne højere i 2012 end 2010 en stigning på 3 point. Eleverne på stx har en stigning i vurderingen fra 2010 til Samlet set er der en tendens til en højere vurdering af lærerne i den opgjorte periode. Tabel 9 Vurdering af lærerne fordelt på uddannelse 10 2årigt hf Hhx Htx Stx Samlet Den samlede vurdering af lærerne er, som de tidligere hovedområder, fremkommet på baggrund af forskellige underliggende spørgsmål/vurderinger. Eleverne vurderer at lærerne i høj grad er godt forberedt og overholder aftaler med henholdsvis 82 og 80 point. De vurderer desuden at lærerne er mindre gode til at formidle stoffet, give tilbagemeldinger og motivere eleverne. Især de to sidste vurderinger scorer relativt lavt med henholdsvis 61 og 59 point. Tabel 10 Underliggende vurderinger af lærerne Lærerne/underviserne er godt forberedt Lærerne/underviserne overholder aftaler Lærernes/undervisernes faglige dygtighed Lærerne/underviserne anvender opdateret viden og materialer Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen Lærerne/underviserne kommer til tiden Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præstationer og min arbejdsindsats Lærerne/underviserne motiverer mig Ser man på ændringerne i elevvurderingerne over tid, er der ikke de store ændringer. Den væsentligste ændring er i forhold til vurderingen af lærernes evne til at formidle stoffet. Her vurderer eleverne denne evne 2 point højere i 2012 end i 2010 trods den fortsat relativt lave vurdering. Af tabel 10a og 10b ses elevernes konkrete vurdering af udsagnene om lærerne for 2012 fordelt i procent. Opgørelserne er på henholdsvis en 10-skala, hvor 10 er bedst i tabel 10a, og en opdeling på helt enig, delvist enig, delvist uenig og helt uenig i 10b.

11 10 trins skala 10.a elevernes vurdering af (i pct) Dårligst Bedst lærernes/undervisernes faglige dygtighed? lærernes/undervisernes engagement i undervisningen? lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet? Eleverne vurderer generelt lærerens faglige dygtighed og engagement højt. Omkring 90 pct. af eleverne vurderer disse egenskaber over gennemsnittet Samtidig vurderer henholdsvis 35 og 32 pct. af eleverne dem til 9 og 10. Ser vi på spørgsmålet om lærernes evne til at formidle stoffet der gennemsnitligt scorer 3. lavest ses at knap 20 pct. vurderer dette under gennemsnitligt, mens kun 16 pct. vurderer det med 9 eller b hvor enig/uenig i følgende: (i pct.) Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt Enig Lærerne/underviserne er godt forberedte? Lærerne/underviserne overholder aftaler? Lærerne/underviserne bruger opdateret viden og materialer? Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen? Lærerne/underviserne kommer til tiden? Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præstationer og min arbejds indsats? Lærerne/underviserne motiverer mig? De to, der scorer højest, er forberedelse og overholdelse af aftaler her er henholdsvis 97 og 93 af eleverne enige, eller delvist enige i, at dette er rigtigt. Ser man derimod på tilbagemeldinger og evne til at motivere, så er den noget lavere med henholdsvis 68 og 71 pct. Elevernes vurdering af det fysiske miljø Det fysiske miljø blev vurderet til en 5. plads ud af de 7 hovedområder. Ser vi på vurderingerne fordelt på de gymnasiale uddannelser, er der en markant forskel. Vurderingen er højest for stx-eleverne med 71. Eleverne på hhx og htx vurderer det fysiske miljø til 67, mens kursisterne på hf vurderer det til 64. Den samlede vurdering er den af de 7 hovedområder, der har ændret sig mest markant i perioden. Det samme gælder vurderingen fordelt på uddannelsestyper. Her er vurderingen blevet højere for alle typer. Mest markant er stignin- 11

12 gen i stx-elevernes vurdering, der er gået fra 66 til 71. Også 2årigt hf, der dog stadig ligger lavest i vurderingen, er steget fra 60 til 64. De almengymnasiale uddannelsers overgang til bygningsselveje og de massive investeringer i bygningerne de seneste år kan være en af årsagerne til stigningerne. Eleverne fra de erhvervsgymnasiale uddannelser er også blevet mere positive i deres vurdering af det fysiske miljø med henholdsvis 2 og 4 point. Tabel 11 Vurderingen af det fysiske miljø 2årigt hf Hhx Htx Stx Samlet Af tabel 10 fremgår de underliggende vurderinger af det fysiske miljø. Her ses det, at det er på vurderingen af skolens vedligeholdelse og rengøring, fremgangen findes. Vurderingen af indretningen og udseendet af skolen har ikke ændret sig, og vurderingen af skolens fysiske undervisningsforhold er ligefrem faldet. Tabel 12 Underliggende vurderinger af det fysiske miljø Skolens fysiske undervisningsforhold Skolens vedligeholdelse og rengøring Skolens indretning og udseende Elevernes vurdering af skolens organisering Elevernes vurdering af skolernes organisering har fået den næst laveste vurdering ud af de 7 hovedområder. Ser man på forskellen på vurderinger fordelt på uddannelsestyper, er det eleverne fra hhx og hf der scorer organiseringen lavest med henholdsvis 63 og 64 point. Eleverne på htx og stx vurderer skolens organisering til henholdsvis 67 og 68. Der er altså en forskel på 5 point mellem vurderingerne. Ser man på vurderingerne i den undersøgte periode, har elevvurderingerne for hf og hhx været svingende. Begge er steget fra 2010 til 2011 og er faldet i Elevvurderingen for hhx fra 2011 til 2012 er faldet markant med 5 point. Den største stigning ses i vurderingen fra htx-eleverne, der er steget fra 61 til 67. Stigningen er dog kun sket fra 2010 til

13 Tabel 13 Vurdering af skolens organisering 2årigt hf Hhx Htx Stx Samlet De underliggende vurderinger af skolens organisering svinger fra faktor 56 til 68. Eleverne vurderer skolen som værende konsekvent over for useriøse elever lavest af de underliggende udsagn. Derimod vurderer de studievejledningen, og muligheden for selv at kunne finde informationer om uddannelsen, højest. Dog er begge vurderinger stadig under en score på 70. Ser man på udviklingen over tid, er der tre markante ændringer. Den ene er vurderingen af uddannelsens studievejledning, der er steget med 5 point. Den anden er vurderingen af, om ledelsen tager eleverne seriøst, som er steget med 8 point. Den tredje er vurderingen af, om skolen er konsekvent over for useriøse elever, som er faldet meget markant med 16 point. Tabel 14 Underliggende vurderinger af skolens organisering Uddannelsens studievejledning Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen jeg har brug for Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Uddannelsens studieadministration Uddannelsens ledelse Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister Elevernes vurdering af undervisningen Undervisningen er blevet placeret som nummer 7 ud af de 7 hovedområder og er altså vurderet dårligst af eleverne. Dog er vurderingen stadig over middel. Ser vi på elevernes vurdering af undervisningen fordelt på uddannelser, er der kun 2 point forskel. Hermed er vurderingen også den med den mindste spredning i forhold til uddannelsestype. Eleverne på stx og htx vurderer undervisningen højest med 66, mens hf-kursisterne vurderer den to point lavere. Ser man på elevvurderingerne over tid fordelt på uddannelser, er der mindre udsving og tendenser. Vurderingen er stabil i perioden for de almengymnasia- 13

14 le uddannelser. Elevvurderingen af undervisningen på hhx er faldet med 2 point, mens den er steget tilsvarende for htx. Tabel 15 Vurdering af undervisningen 2årigt hf Hhx Htx Stx Samlet Ser vi på de underliggende vurderinger, der ligger til grund for den overordnede vurdering, er der stor variation. Eleverne vurderer at skolens læringsplatform bliver anvendt i undervisningen, at undervisningen forbereder eleverne til at læse videre, samt at undervisningen generelt ligger over henholdsvis 76, 70 og 71 og dermed relativt højt. Eleverne føler ikke i så høj grad, at der er arbejdsro, at undervisningsevalueringer bliver drøftet, samt at de har indflydelse på undervisningen. Alle disse vurderinger ligger under 60, men dog stadig over middel. Tabel 16 Underliggende vurdering af undervisning Vi bruger skolens læringsplatform i forbindelse med undervisningen Den undervisning du modtager Undervisningen forbereder mig til at læse videre Jeg oplever sammenhæng mellem fagene i min uddannelse Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse Variationen i de undervisningsformer du modtager Vi har indflydelse på undervisningen Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet Der er arbejdsro i undervisningen Ser vi på ændringer i vurderingerne over tid, er der nogle elevvurderinger af undervisning, der er steget. Det gælder i forhold til ro i undervisningen, variationen i undervisningsformerne, som eleverne modtager, samt at skolens læringsplatform anvendes. Samtidig vurderes indflydelsen på undervisningen, og om undervisningen forbereder eleverne til at læse videre, mindre i 2012 end i

15 Af tabel 16a og 16b ses elevernes konkrete vurdering af udsagnene om undervisningen for 2012, opdelt i procent. Opgørelserne er på henholdsvis en 10- skala, hvor 10 er bedst i tabel 16a, og en opdeling på helt enig, delvist enig, delvist uenig og helt uenig i 16b. 16a elevernes vurdering af 10 trins skala (i pct.) Dårligst Bedst den undervisning du modtager? variationen i de undervisnings Former, du modtager? Eleverne vurderer undervisningen højt. 92 pct. af eleverne vurderer undervisningen over gennemsnitlig, og 1 ud af 5 elever vurderer den til 9 eller 10, og ingen giver den 1 eller 2. Vurderingen ligger noget lavere for variationen i undervisningsformer. Der er stadig relativt mange 70 pct. der vurderer variationen over 5, heraf 1 ud af 10 elever, der giver vurderingen 9 eller pct. af eleverne giver variationen dårligst eller næst dårligst. Ser man på de sidste af de underliggende spørgsmål i tabel 16b, så er 85 pct. af eleverne enige i, at undervisningen forbereder dem til at læse videre, og at der er sammenhæng mellem fagene. 16b hvor enig/uenig i følgende: (i pct.) Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt Enig Undervisningen forbereder mig til at læse videre Jeg oplever sammenhæng mellem fagene i min uddannelse Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse Jeg har indflydelse på undervisningen Der er arbejdsro i undervisningen De samlede hovedområder fordelt på uddannelsestype Hele vejen gennem analysen af hovedområder er der foretaget en opdeling af resultatet på uddannelsestyper. I tabel 17 nedenfor gives et samlet overblik over resultaterne for elevvurderingerne for hver af de gymnasiale uddannelser. Heraf fremgår det tydeligt, at eleverne på stx og htx generelt vurderer hovedområderne højere, end det er tilfældet på hhx og 2årigt hf. 15

16 Tabel 17 Hovedområder uddannelsesfordelt årigt hf Hhx Htx Stx 1. Egen motivation Socialt miljø Elevtrivsel Lærerne Fysisk miljø Organisering Undervisning Følger man udviklingen i den undersøgte periode, er der en tendens til, at elevvurderingerne har været stigende for htx, mens fem ud af de syv elevvurderinger har været faldende for hhx. For at komme dybere ned i årsagerne vil det være nødvendigt med yderligere analyse af underspørgsmål på uddannelser og evt. medtage faktorer som forældres uddannelsesbaggrund og overvejelser om frafald i en supplerende rapport. Anbefaling Ud fra elevtilfredsheden i 2012 kan det anbefales, at skolerne har særligt fokus på følgende overordnede områder: Der er behov for yderligere fokus på undervisningen og elevernes læring, herunder især: Fokus på fagdidaktikken. Fokus på pædagogiske værktøjer, der sikrer mere variation i undervisningen. Fokus på den fysiske indretning af undervisningslokalerne, så den passer til undervisningen. Fokus på evaluering/tilbagemelding til eleverne. Fokus på elevinddragelse/elevindflydelse ved bl.a. at anvende forskellige undervisningsevalueringer mv. mere aktivt og synligt. Der er behov for tiltag, der kan motivere eleverne yderligere, herunder: Behov for klare og tydelige krav. Behov for at skabe ro i undervisningen. Behov for konsekvens over for fravær. Behov for at skabe forståelse og respekt mellem elever/kursister, herunder også skabe bånd mellem eleverne fra forskellige klasser/hold. Der er generelt behov for at have yderligere fokus på skolens organisering forstået som: Uddannelsens studievejledning, studieadministration og ledelse. Mulighed for selv at søge information om uddannelsen. Informationer om undervisningen, herunder aflysninger, ændringer og nyt skema. 16

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 21 Svarprocent: 18% (996/5671) Elevtrivsel 1 Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 71 71 71 78 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (992 besvarelser ud af 126 mulige) Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole [+7] 78 88 Elevtrivsel Elevtrivsel 1 [+7] [+7] 78

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 95% (5 besvarelser ud af 4 mulige) Elevtrivsel Bedste resultat for skole 88 78 2 Elevtrivsel Elevtrivsel 78 78 73 72 2 Frederiksberg

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 216 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1224 besvarelser Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole 84 4 71 73 2 Elevtrivsel Hvordan spiller trivsel sammen med demografi,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (347 besvarelser ud af 35 mulige) Elevtrivsel 1 78 78 [+3] 88 4 2 Elevtrivsel Elevtrivsel - Studieretninger 1 STX - Kunstnerisk

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 7% (545 besvarelser ud af 777 mulige) Elevtrivsel 1 Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 662 besvarelser Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 87% (154 besvarelser ud af 178 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 76 73 84 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 67% (269 besvarelser ud af 41 mulige) Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole 4 [+3] 71 69 [-2] 2 Elevtrivsel Hvordan spiller trivsel sammen med demografi,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 84% (392 besvarelser ud af 466 mulige) Elevtrivsel Roskilde Tekniske Skole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Selandia - CEU Svarprocent: 53% (387 besvarelser ud af 727 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 besvarelser Elevtrivsel 1 4 76 89 2 Elevtrivsel Elevtrivsel på tværs af de deltagende skoler 95 1. Øvrige skoler 9 85 ELEVTRIVSEL

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1]

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1] 21-2-14 Kursisttrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 63% (1 besvarelser ud af 947 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit VUC 12 2 årig HF 13 på almene gymnasier Elevtrivsel 1 21-2-14 Elevtrivsel 1 [+3]

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 87% (679 besvarelser ud af 779 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 76 74 81 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Svendborg HandelsGymnasium

Svendborg HandelsGymnasium Benchmarkingrapport Svendborg HandelsGymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Svendborg HandelsGymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Holstebro Gymnasium og HF Svarprocent: 99% (733 besvarelser ud af 737 mulige) Elevtrivsel Holstebro Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM

Læs mere

Campus Vejle HHX 2. årgang

Campus Vejle HHX 2. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle,. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: ikke oplyst (553 besvarelser) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 73 76 75 [] Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 211 Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 82% (662 besvarelser ud af 7 mulige) Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat

Læs mere

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER FREDERICIA GYMNASIUM HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER - BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Fredericia Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Benchmarkingrapport Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle. HF Elevtrivselsundersøgelse 2015 Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle. HF Elevtrivselsundersøgelse 2015 Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HF Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle HF Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 81% (7 besvarelser ud af 911 mulige) Elevtrivsel 1 Uddannelsescenter Holstebro Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit HHX/HTX

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (296 besvarelser ud af 338 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 84 63 73 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015

ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015 ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015 Gymnasiet HHX Ringkøbing 1 Samlet vurdering Hvordan vurderer du skolen som helhed? 3 3 1% 4 2 1% 5 11 5% 6 10 4% 7 44 19% 8 85 36% 9 62 26% Bedst 10 19 8% Gennemsnit 7,9

Læs mere

HF og VUC Campus Vejle HF

HF og VUC Campus Vejle HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse HF og VUC Campus Vejle HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning HF og VUC, Campus Vejle - HF Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 88% (564 besvarelser ud af 639 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 76 73 75 Elevtrivsel

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 VUC Kolding Svarprocent: 87% (546/631) Elevtrivsel 1 VUC Kolding Regionsgns. VUC (Region Syddanmark) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 7 71 Elevtrivsel

Læs mere

Overordnet prioriteringskort

Overordnet prioriteringskort Overordnet prioriteringskort De følgende dias viser detaljer for de punkter, som ligger i eller tæt på prioriteringsområdet De grå linjer er gennemsnit på hver af akserne Undervisning: Eleverne efterspørger

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Herningsholm Erhvervsskole Svarprocent: 90% (1015 besvarelser ud af 1128 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III:

Læs mere

Svendborg Gymnasium & HF

Svendborg Gymnasium & HF Svendborg Gymnasium & HF HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Svendborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium & HF,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Rødkilde Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

Svendborg Gymnasium og HF

Svendborg Gymnasium og HF Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 20 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium & HF, STX Der har deltaget i alt 90 elever ud af 973 mulige. Det giver en

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2011

Elevtrivselsundersøgelse 2011 Elevtrivselsundersøgelse 2011 Sekretariatsnotat fra Gymnasieskolernes Lærerforening. Indhold Elevtrivselsundersøgelse 2011... 1 Opsummering af rapporten... 1 Overordnet konklusion... 2 Selve rapporten...

Læs mere

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF HF

Rosborg Gymnasium & HF HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rosborg Gymnasium & HF HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Kursisttrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: 84% (13 besvarelser ud af 2149 mulige) Elevtrivsel 1 HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 204 Svendborg Gymnasium og HF STX Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 204 Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, STX Der har deltaget i

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, HHX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2014 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX 3. årgang

Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet, Campus Vejle - HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle HHX. årgang - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport. Fredericia Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Fredericia Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Udarbejdet af ASPEKT R&D Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015

ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015 ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015 Gymnasiet HTX Skjern 1 Samlet vurdering Hvordan vurderer du skolen som helhed? Svarmuligheder svar Procent 1årgang 2.årgang 3.årgang Dårligst 1 0 0% 2 0 0% 3 2 1% 4 3

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Paderup gymnasium Svarprocent: ikke oplyst (482 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Svarprocent: 85% (669 besvarelser ud af 784 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole 79 74 76 [+2] 88 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Vejen Business College HHX

Vejen Business College HHX Benchmarkingrapport Vejen Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Business College - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (414 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Kursisttrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser VUC Djursland Svarprocent: 56% (183 besvarelser ud af 327 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, afdelinger HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige afdelinger

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (934 besvarelser ud af 132 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 74 76 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (1 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 VUF Svarprocent: 12% (429 besvarelser ud af 3678 mulige) Elevtrivsel VUF Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 72 [+1] 69 69

Læs mere

EUC Nord Frederikshavn HTX

EUC Nord Frederikshavn HTX Benchmarkingrapport EUC Nord Frederikshavn HTX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord Frederikshavn, HTX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Solrød Gymnasium Svarprocent: 1 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (1 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (281 besvarelser ud af 321 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 14-15 I efteråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (432 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2016 Ikast-Brande Gymnasium

Elevtrivselsundersøgelse 2016 Ikast-Brande Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 2016 Ikast-Brande Gymnasium Februar 2016 UA Indhold Indledning... 3 Svarprocent... 4 Elevtrivsel... 5 Overordnede områder... 14 Fysisk miljø... 16 Egen motivation... 17 Organisering...

Læs mere

HHx elevtrivselsundersøgelsen

HHx elevtrivselsundersøgelsen HHx elevtrivselsundersøgelsen Aspekt A/S Bent Ole Madasen 5-- Indhold SPØRGSMÅL : HVILKEN KLASSE GÅR DU I? 5 SPØRGSMÅL : HAR DU GÅET I DENNE KLASSE FRA BEGYNDELSEN? 5 SPØRGSMÅL : HVILKEN HHX STUDIERETNING

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelser Vestfyns Gymnasium. Benchmarkingrapport

Elevtrivselsundersøgelser Vestfyns Gymnasium. Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 2-2 Vestfyns Gymnasium Benchmarkingrapport Læsevejledning Vestfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 2-2 - Benchmarkingrapport Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 95% (97 besvarelser ud af 123 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 87 75 75 [-1] 2 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 98% (7 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 82% (59/622) Elevtrivsel 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Regionsgns. (Region Nordjylland) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 98% (294 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: 90% (934 besvarelser ud af 1035 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 95% (41 besvarelser ud af 432 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 89% (111 besvarelser ud af 1134 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (528 besvarelser ud af 532 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 (3 besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse 2013. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse 2013. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport, HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse, HHX Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX

Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX Benchmarkingrapport Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Aalborg Handelsgymnasium, Saxogade - HHX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport

Læs mere

Svendborg Tekniske Gymnasium

Svendborg Tekniske Gymnasium Benchmarkingrapport Svendborg Tekniske Gymnasium HTX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Svendborg Tekniske Gymnasium - HTX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 0 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, Haderslev Handelsskole

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Kursisttrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Kursisttrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Efterslægten Svarprocent: 97% (386 besvarelser ud af 398 mulige) Elevtrivsel 100 Efterslægten Landsgennemsnit VUC 2014 2 årig HF på almene

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport. Aalborg Katedralskole

Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport. Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole STX og HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 ( besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Handelsskolen København Nord Afdelinger

Handelsskolen København Nord Afdelinger Benchmarkingrapport HHX og STX Elevtrivselsundersøgelse 15 Handelsskolen København Nord Afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsskolen København Nord HHX og STX Elevtrivselsundersøgelse 15 Benchmarkingrapport

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (446 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: % (11 besvarelser ud af 2124 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 211 Elevtrivselsundersøgelsen December 211 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 87% (1145 besvarelser ud af 1319 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (9 besvarelser ud af 9 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% (1 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (8 besvarelser ud af 9 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Kursisttrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 76% (13 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D

Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D Benchmarkingrapport STX Elevtrivselsundersøgelse 14 Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Uddannelsesbenchmark.dk STX Elevtrivselsundersøgelse 14 Benchmarkingrapport

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% ( besvarelser ud af 22 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (4 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere