UDBUDS- OG SALGSVILKÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDS- OG SALGSVILKÅR"

Transkript

1 April 2014 Sag 13/50584 UDBUDS- OG SALGSVILKÅR SKANDERBORG KOMMUNE SÆLGER EJENDOMMEN MØLLEGADE 4, 8660 SKANDERBORG I OFFENTLIGT UDBUD Ejendommen kan fremvises efter aftale med Grundsalg i Skanderborg Kommune. Spørgsmål kan rettes til Kirsten Secher på tlf eller

2 UDBUDSVILKÅR Ejendommen udbydes til salg efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Under forbehold af Byrådets godkendelse sælges ejendommen for højeste bud. Der er ikke fastsat en minimumspris. Købstilbud skal være Byråds- og Direktionssekretariatet i hænde senest torsdag den 15. maj 2014, kl Købstilbud indgives på den særskilte blanket til købstilbud og skal være uden forbehold. Sælger forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og til eventuelt at forkaste dem alle. Grundsalg vil fremsende accept under forbehold af Byrådets godkendelse til højestbydende snarest muligt efter budfristens udløb. Såfremt ejendommen hovedsagelig er bestemt til beboelse for køber, skal bilag nr. 2 om fortrydelsesret fremsendes i underskreven stand til sælger sammen med købstilbuddet. Indkomne bud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. Der kan derfor ikke oplyses noget om udfaldet, før salget er endeligt. Ejendommen SALGSVILKÅR Ejendommen har en central beliggenhed på Møllegade i Skanderborg midtby. Der er få minutters gang til skole, sport, indkøb, offentlig transport, skov, sø og grønne områder. Ejendommen er for tiden udlejet og indrettet som slagterbutik. Lejemålet ophører 31. januar Ejendommen er opført i år 1900 med pudsede mursten og tegltag. Ejendommen er på ca. 194 m 2 fordelt på 122 m2 boligareal og 72 m 2 erhvervsareal. Hertil kommer garage og baghus. Grunden er på 473 m 2. Der er flere spændende muligheder for anvendelsen af ejendommen, men uanset hvilke ønsker køber måtte have til en fremtidig anvendelse af ejendommen, skal bygningsmyndigheden inddrages og godkende eventuelle forslag i henhold til såvel Byggeloven som til Planloven. Forinden afgivelse af tilbud anbefales det derfor, at de skitsemæssige overvejelser drøftes med Bygningsmyndigheden. Side 2 af 8

3 Området Ejendommen Møllegade 4 har en helt central beliggenhed i Skanderborg midtby med kort afstand til alt søen, kulturhuset, skoler, institutioner, biograf, dagligvarer- og specialbutikker m.v. Skanderborg er en af de mest attraktive boligbyer i det jyske med en central placering mellem byer som Århus, Horsens, Vejle og Silkeborg og en fantastisk beliggenhed i noget af Danmarks smukkeste natur. Byen ligger ved E45 og den primære togforbindelse mellem Aarhus-København, såvel som lokale togforbindelser mod Herning og Skjern, og er derfor særdeles attraktivt beliggende i forhold til de mange midt- og østjyske arbejdspladser. Turen med IC-tog til Aarhus C tager kun 14 minutter. Skanderborg har godt indbyggere og har de seneste år oplevet stor vækst i forhold til både bosætning og erhvervsudvikling. Side 3 af 8

4 Ejendommen i hovedtræk Følgende oplysninger er fra BBR for ejendommen. Adresse: Møllegade 4, 8660 Skanderborg Matr.nr. 64p, Skanderborg Markjorder Grund: 473 m 2 Bygninger: Bygning 1 Bygning 2 Bygning 3 Blandet erhverv og bolig Samlet areal 194 m 2 Udnyttet del af tagetage 75 m 2 Kælder (m/loft<1,25) 38 m 2 Arealanvendelse 122 m 2 boligareal Materialer 72 m 2 erhvervsareal Ydervæg: Mursten Tagdækning: Tegl Opførelsesår 1900 Varmeinstallation Fjernvarme/ blokvarme Bygning til erhvervsmæssig produktion Bebygget areal 145 m 2 Tagetage 40 m 2 Arealanvendelse 123 m 2 erhvervsareal 22 m 2 andet areal Bemærkninger for bygning 22 m 2 port indeholdt i bebygget areal 2 m 2 og 21 m 2 overdækkede arealer indeholdt i bebygget areal Materialer Ydervæg: Mursten Tagdækning: Tegl Opførelsesår 1900 Om-/ tilbygning 1987 Varmeinstallation Ovne Garagebygning Bebygget areal 78 m 2 Arealanvendelse Materialer Opførelsesår 1957 Varmeinstallation Ingen 78 m 2 erhvervsareal Ydervæg: Letbeton Tagdækning: Fibercement BBR-meddelelsen vedlægges som bilag nr. 3 Køber gøres opmærksom på, at BBR ikke er opdateret og sælger derfor ikke indestår for rigtigheden af de anførte oplysninger om ejendommens bygninger. Køber kan således ikke fremsætte krav af nogen art over for sælger ved eventuelle fejl heri. Køber opfordres til selv at kontrollere de anførte oplysninger inden afgivelse af købstilbud. Side 4 af 8

5 Tilstandsrapport og energimærkning Der udarbejdes ikke tilstandsrapport på ejendommen. Energimærke for ejendommen angiver bygningen til at være i klassificeringen F (dateret 18. maj 2009). Rapporten vedlægges som bilag nr. 4 Forurening Alle ejendomme der er beliggende i byzone områdeklassificeres som lettere forurenet. Da grunden er beliggende i byzone, er grunden områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over defineret mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurenet. Servitutter Køber overtager ejendommen med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt Skanderborg Kommune og tidligere ejere. Der er lyst følgende servitutter på ejendommen: Dok. om fælles gavl, plankeværk, tjørnehæk mv Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv Dok. om port mv Dok. Om byggelinjer mv Dok. Om fælles mur/gavl med vedligeholdelse Dok. Om fjernvarme mv., om resp. se akt Dok. Om fjernvarme mv Lokalplan nr. 141 Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Tingbogsattest af den 11. marts 2014 med udskrift af servitutter vedlægges som bilag nr. 5 Køber gøres opmærksom på, at der er tinglyst en vejret for ejendommen over nabomatriklen matr. nr. 197a, Skanderborg Bygrunde beliggende Ole Lund Kirkegaards Stræde 2D: Dok. om færdselsret mv. Udskrift af denne servitut vedlægges som bilag nr. 6 Oversigtskort med angivelse af vejadgang vedlægges som bilag nr. 13 Side 5 af 8

6 Offentlige planer / anvendelse Ejendommen er omfattet af Kommuneplan 2013 for Skanderborg Kommune, rammedel 10.C.05 Området er udlagt til butiksgade blandet med boliger. Facade bebyggelse langs Møllegade maks. 3½ etage. Husdybde på Side-/bagbebyggelse maksimalt 2½ etager. Byggelsesprocenten er 180 % for den enkelte ejendom. Ejendommen er reguleret af følgende lokalplaner: Lokalplan nr. 1058: Om spillehalsforbud Lokalplan nr. 071: For facader og skilte i det centrale byområde i Skanderborg Lokalplan nr. 141: For et område mellem Emilievej, Adelgade og Møllegade (tinglyst på ejendommen) I forhold til lokalplan nr. 141 gøres køber opmærksom på, at Skanderborg Byråd i forbindelse med godkendelsen af Kommuneplan 2013 har frafaldet forslaget om en forlængelse af Sygehusvej til Emilievej over blandt andet denne ejendom. Køber gøres opmærksom på, at ejendommens nordøstlige hjørne dog stadigvæk er omfattet af lokalplan nr Rammeområde nr. 10.C.05 til Kommuneplan 2013 vedlægges som bilag nr. 7 Lokalplan nr vedlægges som bilag nr. 8 Lokalplan nr. 071 vedlægges som bilag nr. 9 Lokalplan nr. 141 vedlægges som bilag nr. 10 Kommuneplan 2013 vedlægges som bilag nr. 11 Ansvarsfraskrivelse og særlige forhold Ejendommen sælges som den er og forefindes og som beset af køber. Ejendommen sælges uden ansvar for opfyldelse af myndighedskrav såvel i relation til den nuværende som fremtidige anvendelse. Køber indhenter alle nødvendige tilladelser til den påtænkte anvendelse af ejendommen. Bortset fra vanhjemmel påtager sælger sig intet ansvar for ejendommen, herunder - men ikke begrænset til - bundforholdene, miljøforhold og grundens og ejendommens beskaffenhed i øvrigt. Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for sælger som følge af konstatering af mangler af en hvilken som helst art ved nogen del af ejendommen, det være sig i form af ophævelse af handelen, krav om forholdsmæssigt afslag eller krav om erstatning eller andet. Ansvarsfraskrivelsen omfatter både allerede kendte forhold og senere konstaterede forhold ved ejendommen samt faktiske såvel som retlige mangler, f.eks. en begrænsning i ejendommens anvendelsesmuligheder. Køber kan således ikke gøre krav mod sælger om afslag i købesummen eller anden kompensation eksempelvis som følge af forskelle i OIS- og BBR oplysninger og de faktiske forhold, oplysninger om lejeindtægter, driftsudgifter m.v. Side 6 af 8

7 Som følge af sælgers fuldstændige ansvarsfraskrivelse opfordres køber til inden afgivelse af tilbud, at gennemgå ejendommen med en bygningssagkyndig og en juridisk rådgiver, med henblik på konstatering af eventuelle fejl og mangler. Køber gøres ligeledes opmærksom på, at ejendommen for tiden er udlejet og indrettet som slagterbutik. Køber overtager dette lejemål. Lejemålet ophører 31. januar Lejekontrakten vedlægges som bilag nr. 12 Købstilbud, købsaftale og berigtigelse af handlen Købstilbud skal angive et fast beløb og indgives på den særskilte blanket til købstilbud. Blanketten mærkes Købstilbud Møllegade 4 og sendes til/ afleveres hos: Byråds- og Direktionssekretariatet Skanderborg Kommune Adelgade Skanderborg Købstilbud skal være Byråds- og Direktionssekretariatet i hænde senest torsdag den 15. maj 2014, kl Såfremt ejendommen hovedsagelig er bestemt til beboelse for køberen, skal bilag nr. 2 om Oplysning om fortrydelsesret fremsendes i underskreven stand til sælger sammen med købstilbuddet. I tilfælde, hvor Byrådet godkender et indkommet tilbud, vil accept blive fremsendt skriftligt til køber. Byrådets godkendelse forventes at foreligge ultimo juni Alle omkostninger ved skødets tinglysning (tinglysningsafgift og gebyr) udredes af sælger og køber i forening med halvdelen til hver. Hver part betaler egne advokat-/rådgiveromkostninger. Der medvirker ikke mægler i handlen. Skanderborg Kommunes juridiske afdeling er berigtigende. Da køb af fast ejendom for de fleste indebærer en stor og langsigtet investering, skal vi fra kommunens side råde dig til, inden du afgiver et eventuelt købstilbud, at gennemgå sagen med din rådgiver. Overtagelsesdag og betaling af købesum Ejendommen overtages senest to måneder efter Byrådets godkendelse af salget. Fra overtagelsesdagen henligger ejendommen i enhver henseende for købers regning og risiko. Overtagelsesdagen er tillige skæringsdag for udgifter og indtægter vedrørende ejendommen. Købesummen betales med kr. senest 14 dage efter sælgers accept af købstilbuddet, medens restkøbesummen betales kontant senest på overtagelsesdagen. Side 7 af 8

8 Købesummen indsættes i Nordea Bank Danmark reg. nr. 2213, kontonr mærket: Køb af Møllegade 4, Skanderborg. Sælger forbeholder sig ret til at hæve handlen, såfremt købesummen ikke betales til forfaldstid. I tilfælde af forsinket betaling forrentes købesummen med en årlig forrentning svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente + 7 % (jf. rentelovens 5). Købesummen forrentes fra overtagelsesdagen og indtil betaling sker, eller til handlen ophæves. Såfremt sælger hæver handlen grundet manglende betaling, skal køber afholde samtlige udgifter ved tilbageskødningen, ligesom køber herudover skal godtgøre sælger dennes udgifter ved den oprindelige overdragelse. Fortrydelsesret Som køber af en fast ejendom har man ret til senest 6 hverdage efter købsaftalens indgåelse at fortryde sit køb. Denne fortrydelsesret fremgår af Lov om forbrugerbeskyttelse ved køb af fast ejendom. Fortrydelsesretten gælder alene, når køber er forbruger i lovens forstand. Erklæring om og redegørelse for fortrydelsesretten vedlægges som bilag nr. 2. Bilag Bilag 1 Blanket til købstilbud Bilag 2 Oplysning om fortrydelsesret Bilag 3 BBR for ejendommen Bilag 4 Energimærkning Bilag 5 Tingbogsattest med udskrift af servitutter Bilag 6 Servitut om vejret over nabomatriklen Bilag 7 Rammeområde nr. 10.C.05 til Kommuneplan 2013 Bilag 8 Lokalplan nr Bilag 9 Lokalplan nr. 71 Bilag 10 Lokalplan nr. 141 Bilag 11 Kommuneplan 2013 Bilag 12 Lejekontrakt Bilag 13 Oversigtskort med angivelse af vejadgang Side 8 af 8

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Marts 2015 Sagsnr.: 2014-0194537 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Ejendommen fremvises efter aftale. Henvendelse

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø.

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø. Januar 2015 Sagsnr.: 2014-0194666 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø til salg Ejendommen fremvises efter

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 5 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD...

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

Udbudsinformation. Langeland Kommune udbyder Longelse Skole til salg. Budfrist: Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 12.00

Udbudsinformation. Langeland Kommune udbyder Longelse Skole til salg. Budfrist: Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 12.00 Udbudsinformation Langeland Kommune udbyder Longelse Skole til salg Longelse Skole, Longelsevej 16, Sdr. Longelse, 5900 Rudkøbing Budfrist: Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 12.00 Tilbud afgives på særlig

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481 UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 BOLIGSOCIAL HENSYN... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE...

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, København, Rovsingsgade 63, 2200 København N, til salg

KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, København, Rovsingsgade 63, 2200 København N, til salg KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Januar 2015, opdateret juni 2015 Sag: 2013-41598 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, København,

Læs mere

Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg. Udbudsvilkår for salg af ejendommene. 13. april 2011. Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød

Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg. Udbudsvilkår for salg af ejendommene. 13. april 2011. Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød 13. april 2011 Udbudsvilkår for salg af ejendommene Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød Sadolin & Albæk A/S Nikolaj Plads 26, DK-1067 København K Tel:

Læs mere

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby De særlige salgsvilkår Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder udbyder en tidligere brandstation i Visby, matr. 67 Mollerup ejerlav, Visby i

Læs mere

Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia

Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia Kongens Port 2B - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 14/847 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD 1.0 GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3

Læs mere

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud.

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud. SALGSVILKÅR 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud. Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal I overensstemmelse

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg

Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg 13. april 2011 Udbudsvilkår for salg af ejendommen Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg Matr.nr. 5 cd Asminderød By, Asminderød plus vejlitra 7000 t Sadolin & Albæk A/S Nikolaj

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM. Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034

UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM. Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034 UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034 INDHOLD EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK 3 BESKRIVELSE 3 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD 4 TEKNISKE INSTALLATIONER / LØSØRE 4 MILJØFORHOLD

Læs mere

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere

Udbud. Søparken i Silkeborg

Udbud. Søparken i Silkeborg Udbud Søparken i Silkeborg Grundareal ca. 5.000 m 2 Sælges til blandet bolig- og erhverv Tilbudsfrist fredag den 19. januar 2015 kl. 12.00 Mindstepris 9 mio. kr. ekskl. moms Konkurrence på pris og projekt

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Ballevej 13D, Tirstrup, 8400 Ebeltoft Det tidligere Sprøjtehus. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Ballevej 13D, Tirstrup, 8400 Ebeltoft Det tidligere Sprøjtehus. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Ballevej 13D, Tirstrup, 8400 Ebeltoft Det tidligere Sprøjtehus i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

2 ejendomme beliggende centralt i Silkeborg sælges

2 ejendomme beliggende centralt i Silkeborg sælges Udbud af ejendommene Lyngbygade 50 og Valdemarsgade 2 2 ejendomme beliggende centralt i Silkeborg sælges Samlet grundareal 7.091 m 2 Samlet bebygget areal 2.329 m 2 Tilbudsfrist mandag 4. august 2014 kl.

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr. 2551 Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud.

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr. 2551 Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud. SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr. 2551 Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud. I overensstemmelse med

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder tre arealer på hhv. Jarmers Plads, Dantes Plads og Højbro Plads til etablering af underjordiske parkeringsanlæg.

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder tre arealer på hhv. Jarmers Plads, Dantes Plads og Højbro Plads til etablering af underjordiske parkeringsanlæg. April 2015 2012-91037 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder tre arealer på hhv. Jarmers Plads, Dantes Plads og Højbro Plads til etablering af underjordiske parkeringsanlæg til salg Henvendelse om salget og spørgsmål

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Galgebakken 11, 8400 Ebeltoft Den tidligere A-skole. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Galgebakken 11, 8400 Ebeltoft Den tidligere A-skole. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Galgebakken 11, 8400 Ebeltoft Den tidligere A-skole i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel

Læs mere