Om Agenda Center Albertslund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Agenda Center Albertslund"

Transkript

1 Om Agenda Center Albertslund Indhold: 1. Lidt historisk om Agenda Centeret 2. ACA s formål 3. ACA - en lokal NGO 4. ACA s profil og principper 5. Den by vi vil en bæredygtig by med 100 % vedvarende energi! 6. Prioriterede indsatsområder 7. Økonomi og medarbejdere 8. Brikker til hvordan ACA ser ud i Lidt historisk om Agenda Centeret Agenda Center Albertslund (ACA) ansatte sin første medarbejder den Baggrunden var, at vi vandt en konkurrence udskrevet af Den Grønne Fond om etablering af et Grønt Center. Præmien var 2. mio. kr. til at drive Centeret for i de første 2 år. Efterfølgende besluttede Brugergruppen og Kommunalbestyrelsen, at ACA skulle fortsætte og at basisfinansieringen skulle komme dels fra vand- varme- og affaldstaksterne og dels (i mindre grad) fra skattemidler (kommunens grønne pulje). Oprindelig var ACA et samarbejdsprojekt mellem Brugergruppen, Kommunalbestyrelsen, Den Kulturøkologiske Højskole (senere Forening) og Hyldespjældet. Centeret havde til huse i Hyldespjældet de første 3 år. Da Centeret flyttede til Kanalens Kvarter i december 1998 blev Hyldespjældets bestyrelsespost nedlagt. Nøglemedarbejderne i Centeret har typisk været generalister. Derudover har der det meste af tiden været ansat en landskabsarkitekt, og der har været projektansatte specialister ; som den grønne guide på idrætsområdet (2,5 år), miljøvejlederen for indvandrere (tyrkisk medarbejder i 3 år) og energivejlederen i projekt Energibesparelser for indvandrere (4 år). Endvidere har Centeret haft en række medarbejdere i forskellige former for beskæftigelsesprojekt, aktivering, flexjob og studerende i praktik. Oprindelig var det et omdrejningspunkt for ACA, at hjælpe samtlige boligområder med at lave deres egne Agendaplaner. Men en Agendaplan er i virkeligheden et ganske avanceret redskab i det lokale miljøarbejde, som de færreste boligområder synes, de har behov for. Derfor har bestyrelsen ændret den målsætning til, at vi skal hjælpe alle boligområder, så der alle steder foregår Agendaarbejde. Et andet omdrejningspunkt var energi, vedvarende energi og klima. Således var kr af præmiesummen på 2 mio. kr. afsat til solceller. De medgik i etableringen af solcelleanlægget på stadion. I havde ACA særlig fokus på energi og klima i forbindelse med Klimatopmødet. Energi og klima har i høj grad stadig ACA s bevågenhed, men i 2011 og 2012 har ACA også særlig fokus på albertslundernes vandforbrug, for at kunne nå Albertslund kommunes mål om maks. 100 liter pr. person pr. døgn i 2012, og for at byen kan nærme sig et bæredygtige vandforbrug. I forbindelse med Centerets 15 års jubilæum i 2011 blev Centerets bud på Det bæredygtige Albertslund udgivet. Oplægget kan ses på hvor bl.a. også dokumentet Agenda Center Albertslund 15 år! findes. Hvert år udarbejder ACA en beretning for det forgangne års arbejde og en handleplan for det kommende år. 1

2 2. ACA s formål Formålet som det er formuleret i vedtægterne: - At fremme albertslundernes personlige engagement i omstillingen til bæredygtighed. - At fremme udviklingen og gennemførelsen af den kommunale og de lokale Agendaplaner. - At fremme samarbejdet mellem lokalområderne og kommunen. Formålet formuleret lidt mere uformelt: - At opmuntre, rådgive og praktisk støtte boligområder, borgere, foreninger, grupper og kommunen i deres miljøbestræbelser, og - Gennem egne initiativer, projekter, information, samarbejder og netværk at inspirere og drive omstillingen til bæredygtighed i Albertslund fremad. ACA s basisfinansiering kommer overvejende fra vand-, varme- og affaldstaksterne via Brugergruppen. Derfor er det også naturligt, at især vand, varme og affald er kerneområder for Centeret. Men de 3 områder er sat ind i en bred agenda-forståelsesramme, som kombineret med de mere frie skattemidler, ekstern finansiering og indtægtsdækket virksomhed giver os mulighed for en bredspektret og helhedsorienteret byøkologisk indsats. Vedtægter og hidtidig praksis tegner således et Center, der er i stand til at yde en bredspektret tværgående indsats i overensstemmelse med Agenda begrebet. Inden for den ramme har skiftende indsatsområder fået særlig prioritet. Eksempelvis: Solceller. Delebil. Fuglekasser. Økologisk debatcafe. Økologiske demonstrationshaver. Design af lokale affaldssystemer. Grønne område. Energibesparelser. Vedvarende energi. 1-ton-mindre og Klima. ACA skal også i fremtiden levere en bredspektret tværgående miljøindsats, hvor der er fokus på det bæredygtige Albertslund. 3. ACA - en lokal NGO ACA er en græsrodsorganisation en professionel græsrodsorganisation. Centeret er udsprunget af de lokale græsrødders arbejde og erfaringer, og Centeret viderefører dette. ACA er således ikke en kommunal institution, men en lokal selvstændig organisation, en fri medspiller, eller en lokal NGO om man vil. At kommunen støtter Centeret økonomisk, ser vi ikke som et problem og en trussel mod vores uafhængighed - tværtimod er vi glade for og stolte over, at kommunen støtter græsrødderne i byen. Vi ser det som et udtryk for, at vi i Albertslund er nået dertil, hvor græsrødder og myndigheder er i en konstruktiv dialog og ønsker at finde løsninger sammen. ACA s bestyrelse består af 9 medlemmer. 4 er valgt af Brugergruppen, 3 er udpeget af kommunalbestyrelsen og 2 er valgt af Kulturøkologisk Forening. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, der sammen med centerlederen udgør Forretningsudvalget. Der er tradition for at formanden kommer fra Brugergruppen og næstformanden fra kommunen. Hvert år udarbejder ACA en handleplan for arbejdet generelt og en Agendaplan specifikt for lokalerne i Kanalens Kvarter 32. Endvidere er ACA som Grøn Butik forpligtiget til at vælge mindst 3 årlige indsatsområder. Hvert år udarbejdes en beretning for årets arbejde. ACA s motto er For et Bæredygtigt Albertslund!. 2

3 I Kanalens Kvarter 32 har også Kulturøkologisk Forening (KØF) til huse. De ansatte i ACA er også sekretariat for KØF, der er en selvstændig medlemsforening med egen bestyrelse, som vælges på foreningens Årsmøde. Hvert år afsætter ACA kr i budgettet til KØF s arbejde. Kulturøkologisk Forenings motto er Holdning og handling. 4. ACA s profil og principper ACA er: - Udviklingsorienteret - vi er en udviklingsafdeling i byen, hvad angår lokal agenda Procesorienteret - vi ser ikke kun på her- og nu-resultater, men også på det langsigtede. - Resultatorienteret - vi vil konkrete fremskridt i byens omstilling til bæredygtighed. - Fokuseret på mulighederne - fordi begrænsninger er der nok af. - Fokuseret på adfærd - fordi folk skal selv være en del af løsningen. - Fokuseret på at skabe netværk - fordi ingen kan alt alene. For ACA er det vigtigt, at have Store visioner og kunne tage små skridt, at Få forbundet det globale med det lokale - og det lokale med det globale og at Finde løsninger sammen. Det er vigtigt for os, at få albertslunderne til at se sig selv som En del af løsningen og ikke (kun) som en del af problemet. Vi vil have albertslunderne til at sige, at Agenda 21 - miljø, energi og klima det er også noget for mig. Vores forventning til medarbejderne er, at de viser og udstråler, at de vil bæredygtighed, og at de selv er til stede i omstillingsprocessen. ACA har og skal have et omfattende samarbejde med Albertslund kommune især Miljø- og Teknikforvaltningen. Vi er loyale over for Albertslund kommunes Vision for Albertslund, og vi læner os op ad kommunens løn-, personale- og ledelsespolitik herunder Forpligtigende dialog styring. Men vi er ikke en del af systemet. Vi kan give uafhængig rådgivning, som ikke forpligtiger MTF. Vi kan mobilisere, organisere og støtte kræfter blandt borgerne. Vi kan altid holde fokus på vores målgruppe; borgerne, boligområderne. Vi kan bidrage til det landspolitiske arbejde. Vi kan tjene penge. Og vi kan modtage fondspenge. Vi skaber synergi med systemet og vi udvikler og afprøver tiltag og processer ved siden af systemet - som siden kan blive en del af systemet. I ACA har vi bl.a. følgende principper: - Vi benytter os af miljøvenlige materialer (økologisk, genbrug, miljømærket). - Vi benytter os af energi- og ressourcebesparende udstyr. - Gennem vores adfærd søger vi at holde energi- og ressourceforbrugene så lave som muligt. - Alt der kan genanvendes sorteres fra og sendes til genanvendelse. - Vi producerer mere energi ved hjælp af vindmøller /andele, end vi bruger af el og varme. - Vi benytter os af det mest grønne elselskab på markedet. - De nære omgivelser plejes og vedligeholdes, så de fremstår pæne, inspirerende og med oplevelser. - Vores hovedbankforbindelse er en grøn bank. 5. Den by vi vil En bæredygtig by! ACA s vision er Albertslund som en bæredygtig by. Vi vil bæredygtighed fordi bæredygtighed er løsninger og muligheder for borgerne, mens ubæredygtighed giver problemer og begrænsninger. For at Albertslund kan kaldes en bæredygtig by skal i hvert fald 3 grundvilkår være til stede: 3

4 1. Byens energiforsyning skal komme fra Vedvarende energi. For en by, der får sin energi fra fossile brændsler, er ikke og kan ikke være bæredygtig, fordi olie, kul og gas forurener, skaber klimaændringer og slipper op. 2. Byen skal være en Kredsløbs by. For en by hvor materialer og næringsstoffer ikke bliver brugt igen og igen, er ikke og kan ikke være bæredygtig, fordi ressourcerne slipper op, og bliver til affald og dermed forurening. 3. Byen skal have en Bæredygtig kultur. For en by hvor borgerne ikke vil og ikke stræber efter bæredygtighed, er ikke og kan ikke være bæredygtig, fordi målrettes adfærd og indsats ikke mod en omstilling til bæredygtighed forbliver byen og udviklingen Ubæredygtig. En omstilling til 100 % vedvarende energiby kræver: - For det første, at byens energiforbrug nedsættes, så det bliver lettere at opfylde målet om at omstille til og forsyne den med vedvarende energi. - For det andet, at vi udnytte den vedvarende energi, som vi rent faktisk har i byen ved hjælp af solceller, vindmøller, geotermisk varme mv. - For det tredje, at vi importerer vedvarende energi fra f.eks. vandkraft og havvindmøller for at dække den del af forbruget, vi ikke selv kan producere. En omstilling til kredsløbs by kræver: - For det første, at vi bruger så rene naturmaterialer som muligt uden problematisk kemi, der kan vanskeliggøre genanvendelsen. - For det andet, at alle produkter, vi bruger, kan neddeles og genanvendes, når vi er færdige med at bruge dem. Enten som næringsstoffer i det biologiske kredsløb eller som materialer til fremstilling af nye produkter i det tekniske kredsløb. - For det tredje, at vi etablerer systemer, der kan håndtere næringsstofkredsløbet og materialekredsløbet. En omstilling til en bæredygtig kultur kræver: - For det første, at bæredygtighed bliver den almindelige norm i hverdagslivet og den fremherskende politiske norm. - For det andet, at det bliver dyrt og besværligt at leve ubæredygtigt. - For det tredje, at det på alle måder (økonomisk, fagligt, socialt, i fht. tryghed, sundhed og livskvalitet i det hele taget), bliver nemmere og en fordel at stræbe efter bæredygtighed. 6. Prioriterede indsatsområder Hvert år i december i forbindelse med vedtagelsen af det kommende års handleplan prioriterer bestyrelsen en række indsatsområder. Områderne ændres med de muligheder og behov, der opstår i den virkelighed, vi opererer i. Prioriterede indsatsområder i 2012: - Lokalt agendaarbejde generelt. Målet er bl.a., at der foregår Agendaarbejde i samtlige byens boligområder i årene I 2012 vil vi samarbejde med mindst halvdelen af byens boligområder. - Energi og Klima. Målet er, at Albertslund bliver en 100 % vedvarende energiby. Derfor arbejder vi i 2012 bl.a. med adfærd og vaner, udvikling af et nyt koncept for opsætning af solceller i lejeboliger, opsætning af solceller på ejerboliger, og opstilling af vindmøller både i og udenfor Albertslund. 4

5 - Affald. Målet er at fremme en bedre og mere effektiv affaldssortering og udvikle Albertslund til en Kredsløbsby. Derfor arbejder vi i 2012 bl.a. med design af genbrugsgårde, mere direkte genbrug, madspild og implementeringen af miljøcertificeret træ. - Vand. Målet er at sikre en ren og rigelig grundvandsresurse, recirkulering af næringsstofferne og et fald i vandforbruget til maks. 100 liter pr. per / døgn i Derfor vil vi i 2012 bl.a. ringe på døre og udlevere spareperlatorer, lave kampagner i boligområder og arbejde med Lokal Anvendelse af Regnvand. - Netværk. Målet er at fremme den lokale miljøomstillingsproces ved at samarbejde med og støtte miljøengagerede albertslundere samt udvikle og hjælpe nye miljøinteresserede på vej. Derfor vil vi i 2012 bl.a. etablere et nyt netværk for boligområdernes miljøgrupper, samarbejde med universitetsstuderende om definitionen på fremtidens medborgerskab og være sekretariat for det landsdækkende netværk af lokale Agenda Centre. - Information, demonstration og synlighed. Målet er at sikre information om miljøforhold og inspirere til miljøinitiativer i Albertslund. Derfor vil vi i 2012 bl.a. lave artikler til beboerblade og aviser, deltage i lokale events og udbrede kendskabet til vores bud på Det bæredygtige Albertslund. Ud over de prioriterede indsatsområder er medarbejderne også sekretariat for Kulturøkologisk Forening. 7. Økonomi og medarbejdere ACA er en selvstændig organisation uden garant i ryggen, der kan dække eventuelle underskud. Det er derfor vigtigt for os, altid at have fokus på, at vi har en robust økonomi, så vi til hver en tid kan leve op til vores forpligtigelser, forfølge vores mål, opretholde og udvikle vores indsats og undgå dyre hovsa løsninger. Vi skal sikre, at vi har et økonomisk råderum til at kunne håndtere eventuelle økonomiske udsving og ændringer i bevillinger. Opgaven er at finde balancen mellem på den ene side ikke at puge penge sammen (for de skal ud og arbejde i miljøets tjeneste), og på den anden side ikke at sætte mere aktivitet i gang end vi økonomisk formår. Basisbevillingen fra takster og skat kan finansiere 2-2,5 medarbejdere. Ansatte derud over skal finansieres via indtægtsdækket virksomhed, fonde eller puljer. Basisbemandingen er som udgangspunkt generalister. Derudover har vi deltidsmedarbejdere med særlige funktioner som web-master, IT-support og servicemedarbejder. Til særlige projekter og tidsbegrænsede opgaver kan der ansættes eksperter inden for området. De tidsbegrænsede ansatte kommer ind over, når behov og (økonomiske) muligheder går op i en højere enhed. 8. Brikker til hvordan ACA ser ud i 2015! ACA yder en alsidig indsats for at gøre Albertslund bæredygtig herunder indenfor affald, vand, varme, el, vedvarende energi, boligrenovering, transport, kemi, netværk, kommunikation, medborgerskab og bæredygtig omstilling i det hele taget. ACA har 4-5 fuldtidsansatte. Grundfinansiering stammer fra takster og skattemidler, men en stigende del af budgettet kommer fra indtægtsdækket virksomhed, fonde og puljer. ACA samarbejder bredt i byen og bidrager med ideer, processer, konkrete tiltag, eksemplets magt, løsninger og formidling. 5

6 ACA udfylder en rolle i rummet mellem kommunen / boligselskaber / teknikere og græsrødder / borgere i de store boligrenoveringssager. ACA er det naturlige sted at henvende sig, hvis man er i tvivl eller ønsker hjælp til sit miljøarbejde. ACA har et godt og omfattende netværk i byen, der omfatter alt fra folk der gerne vil informeres, serviceres og hjælpes til frivillige der gerne vil diskutere, bidrage og deltage. ACA har et bredt netværk og samarbejde med aktører udenfor kommunen. Vedtaget af bestyrelsen den Ajourført af bestyrelsen den Ajourført af bestyrelsen den

Agenda Center Albertslund

Agenda Center Albertslund Det bæredygtige Albertslund mulighedernes by Agenda Center Albertslund 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Det bæredygtige Albertslund mulighedernes by... 4 De tre grundvilkår omsat til Albertslunds virkelighed...

Læs mere

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Agenda Centeret skal med udgangspunkt i Det bæredygtige Albertslund : - Opmuntre, rådgive og praktisk støtte især borgere og boligområder, men også foreninger,

Læs mere

Dagsorden. Forum: Brugergruppemøde Tid: Torsdag den 26. marts 2015, kl. 19.00 Formøde for Arbejdsgruppen kl. 18.00 Sted: Kommunalbestyrelsessalen

Dagsorden. Forum: Brugergruppemøde Tid: Torsdag den 26. marts 2015, kl. 19.00 Formøde for Arbejdsgruppen kl. 18.00 Sted: Kommunalbestyrelsessalen Dagsorden Forum: Brugergruppemøde Tid: Torsdag den 26. marts 2015, kl. 19.00 Formøde for Arbejdsgruppen kl. 18.00 Sted: Kommunalbestyrelsessalen Deltagere: Brugergruppen Formand Leif Pedersen Afdelingschef

Læs mere

Lokalt miljøarbejde. en nødvendig del af den bæredygtige omstilling!

Lokalt miljøarbejde. en nødvendig del af den bæredygtige omstilling! Lokalt miljøarbejde en nødvendig del af den bæredygtige omstilling! Marts 2012 Netværket for Lokale Agenda 21 Centre Lokalt miljøarbejde Indledning en nødvendig del af den bæredygtige omstilling! I Danmark

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Grønne job i lokale affaldsog genbrugsløsninger

Grønne job i lokale affaldsog genbrugsløsninger Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Grønne job i lokale affaldsog genbrugsløsninger Center for Alternativ Samfundsanalyse Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har skrevet dette hæfte

Læs mere

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed Grønt Flag Grøn Erhvervsskole Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed 1.0 Indledning Grønt Flag Grøn Erhvervsskole (GFGE) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere

Grønne job fremmer udvikling af bæredygtig turisme

Grønne job fremmer udvikling af bæredygtig turisme Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Grønne job fremmer udvikling af bæredygtig turisme Center for Alternativ Samfundsanalyse Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har skrevet dette

Læs mere

Layout: Høiland Design Tryk: Himmerlands Tryk Trykt på Svanemærket papir. Grøn Guide i København - Årsrapport 2001

Layout: Høiland Design Tryk: Himmerlands Tryk Trykt på Svanemærket papir. Grøn Guide i København - Årsrapport 2001 Layout: Høiland Design Tryk: Himmerlands Tryk Trykt på Svanemærket papir Grøn Guide i København - Årsrapport 2001 Foto: Per Morten Abrahamsen, Forsiden + side 2, 3, 4, 5. Indhold De grønne guider i København

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

LOKAL BÆREDYGTIGHED OG OMRÅDEFORNYELSE

LOKAL BÆREDYGTIGHED OG OMRÅDEFORNYELSE LOKAL BÆREDYGTIGHED OG OMRÅDEFORNYELSE ET INSPIRATIONSOPLÆG MED GODE EKSEMPLER PUBLIKATION AF: DANSK BYPLANLABORATORIUM; ELLEN HØJGAARD JENSEN OG CHRISTIAN BROEN, KUBEN; JAKOB KLINT OG SBI; JESPER OLE

Læs mere

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger.

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Virksomhedsplan 2010 Visionen for Det Grønne Hus er: Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Dette søges opnået gennem følgende strategi: Kendemærket for et samarbejde

Læs mere

Grønt regnskab 2012 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir.

Grønt regnskab 2012 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Grønt regnskab 2012 Grønt regnskab 2012 FAKTA Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Redaktionsgruppe: Miljøkoordinator, Line Thastum Civilingeniør, Monica Klitgaard Hansen Biolog,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Nørrebro rykker. - også med miljøet! Arbejdsprogram 2004 2005 Årsplan 2004 2005 Succeskriterier. Agenda 21 plan for Indre Nørrebro.

Nørrebro rykker. - også med miljøet! Arbejdsprogram 2004 2005 Årsplan 2004 2005 Succeskriterier. Agenda 21 plan for Indre Nørrebro. Nørrebro rykker - også med miljøet! Arbejdsprogram 2004 2005 Årsplan 2004 2005 Succeskriterier Lokal 1 Indhold Introduktion og læsevejledning 3 Grundlag for Agenda 21 Centret 5 Kommunikation og formidling

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN INDLEDNING OG BAGGRUND I 2001 blev det oprindelige Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige udarbejdet af repræsentanter fra begge sektorer.

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Bæredygtig udvikling i Farum

Bæredygtig udvikling i Farum Bæredygtig udvikling i Farum Debatoplægget udsendes i forbindelse med borgerhøringen d. 16. november 2003 Borgerhøringen er blevet til i et samarbejdsprojekt mellem Farum Kommune og Teknologirådet Indholdsfortegnelse

Læs mere

En bæredygtig omstilling af Danmark

En bæredygtig omstilling af Danmark En bæredygtig omstilling af Danmark LØS strategi 2015-2019 Oplæg til årsmøde i LØS d. 10.-12. april 2915 på Ananda Gaorii ved Vig 1 Forord Oktober 2014 afholdt Landsforeningen for Økosamfund, LØS, et seminar

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Nørrebro rykker - også med miljøet!

Nørrebro rykker - også med miljøet! Nørrebro rykker - også med miljøet! Arbejdsprogram 2005 2006 Årsplan 2005 2006 Succeskriterier 2005 2006 Lokal Agenda 2. årgang 21 plan for Indre Nørrebro 1 Indhold Introduktion og læsevejledning 3 Grundlag

Læs mere

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG ITJENESTEN Indhold 4 Energitjenesten en succeshistorie 5 Spørg om energi 9 Skolernes EnergiForum 13 Håndværkernes EnergiForum 17 Grønne Diplomer 21 Hvor kommer pengene fra 22 Velkommen til Energitjenesten

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere