Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009"

Transkript

1 Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler Indledning og målsætning Såvel Team Danmark som Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en kommunestrategi, der har til hensigt at øge samarbejdet med kommunerne. Fælles for strategierne er målet om - i samarbejde med relevante interessenter at styrke det kommunale idrætstilbud i folkeskoler, SFO- og fritidsordninger. Første tiltag i relation hertil er konceptbeskrivelse og implementering af Danmarks Idræts-Forbunds og Team Danmarks idrætsskoler. Team Danmark forventer, at idrætsskolerne kan yde et væsentligt bidrag til talentudviklingen, idet de forener 3 elementer som udgør fundamentet for talentudviklingen nemlig Team Danmarks aldersrelaterede træningskoncept 1, talent- og kraftcentre 2 og samarbejdet med kommunerne. Idrætsskolerne skal således også ses som et indsatsområde, der skal bidrage til at indfri Team Danmarks overordnede målsætninger at: forøge antallet af internationale talenter i dansk eliteidræt sikre udvikling af hele idrætsmennesker For Danmarks Idræts-Forbunds vedkommende vurderes idrætsskolerne at have en lang række andre positive effekter herunder, at: bidrage til en bedre almen sundhedstilstand hos børn og unge gennem en forøgelse af den ugentlige motionsmængde bidrage til en stigning i antallet af børn og unge, der engagerer sig i den organiserede idræt. For at idrætsskolerne kan have en positiv effekt på talentudviklingen er det altafgørende, at de involverede parter, kommunen, skolen/skolerne og klubberne, har de fornødne menneskelige og økonomiske ressourcer til rådighed. Team Danmark, Danmarks Idræts-Forbund, Dansk Skoleidræt og eventuelle andre interessenter, kan via konceptbeskrivelsen bidrage til at sikre et hensigtsmæssigt set-up, men det skal understreges, at det er de lokale interessenter, der er ansvarlige for idrætsskolerne, herunder kvaliteten. På de kommende sider følger en beskrivelse af, hvordan Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund definerer en idrætsskole, forskellige idrætsskole-modeller, forudsætninger for en optimal idrætsskole i praksis samt beskrivelse af en hensigtsmæssig organisation i forbindelse med udvikling, implementering og drift af en idrætsskole. Endelig er der en beskrivelse af relevante interessenters forventede bidrag i forbindelse med udvikling, implementering og drift af idrætsskolerne, samt en beskrivelse af TD og Danmarks Idræts-Forbund s mål for udbredelse/implementeringen af idrætsskolerne. 2.0 Definition En idrætsskole er en folke-/grundskole, der, ud over den obligatoriske idræt, har minimum 2 ugentlige ekstra idrætstilbud i dagtimerne (dobbeltlektioner) fra klasse. Idrætsundervisningen tager afsæt i Team 1 Som beskrevet i Team Danmarks bog fra 2005: Aldersrelateret træning målrettet og forsvarlig træning af børn og unge 2 Et talentcenter er en klub, hvor der enten er eller kan etableres talentarbejde på internationalt niveau og på basis af et idrætsspecifikt aldersrelateret træningskoncept. Et kraftcenter er en klub, hvor der enten er eller kan etableres et internationalt træningsmiljø for senior-atleter. 1

2 Danmarks koncept for aldersrelateret træning og bidrager derved til at sikre en alsidig fysisk, psykisk og social udvikling. Idrætsskolerne skal benyttes til at bygge bro mellem skolen og den organiserede idræt. I kraft heraf skal en idrætsskole indgå i et integreret samarbejde med de lokale eliteklubber 3. Sigtet hermed er at øge antallet af elever, der dyrker idræt i foreningsregi, men i høj grad også at bruge samarbejdet til systematisk talentrekruttering og udvikling baseret på aldersrelaterede træningskoncepter. I de yngste klassetrin (0. 6.klasse) skal de ekstra idrætstimer være baseret på Team Danmarks generelle aldersrelaterede træningskoncept og tilbydes til alle elever i idrætsklassen/idrætsklasserne. Fysisk inaktive elever vil således også få et udvidet idrætstilbud bestående af alsidige idrætsaktiviteter, så de har bedre forudsætninger for at få positive oplevelser i foreningsidrætten. I de ældste klassetrin - som udgangspunkt fra 7. klasse skal de mest talentfulde udøvere, benytte de ekstra idrætstimer til idrætsspecifik aldersrelateret træning (fysisk, teknisk, taktisk eller mental træning). Træningen skal foregå i samarbejde med de lokale eliteklubber. Træningen kan foregå på tværs af idrætsgrene. Overgangen fra den generelle til den idrætsspecifikke træning bør kunne individualiseres,så elever på baggrund af en individuel vurdering kan påbegynde idrætsspecifik træning i f.eks klasse. Herved sikres, at overgangen tager udgangspunkt i den enkelte elev/ udøver og den pågældende idrætsgrens krav eksempelvis, om der er tale om en idrætsgren, som kræver tidlig eller sen specialisering. 3.0 Idrætsskole modeller Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund ser som udgangspunkt flere mulige modeller: Model 1: Ét spor på skolen har et ekstra idrætstilbud i klasse Model 2: Flere spor på skolen har et ekstra idrætstilbud i klasse Model 3: Alle spor på skolen har et ekstra idrætstilbud i klasse Model 1 indebærer, at alle elever fra 0. til 9. klasse i f.eks. A-sporet dvs. alle A-klasserne har et ekstra idrætstilbud. Tilsvarende medfører model 2, at f.eks. A- og B-sporet har et ekstra idrætstilbud og at der herudover er et eller flere spor, der alene har de obligatoriske idrætstimer. Fordele: Jo færre spor, jo billigere anses ordningen som udgangspunkt at være, idet der indgår færre trænertimer og behovet for faciliteter, materiel og redskaber minimeres. Ulemper: Øger kun idrætsmængden for en andel af eleverne og bidrager hermed også alene positivt i forhold til disse elevers almene sundhedstilstand. Samtidig mindskes gruppen af elever, der kan motiveres til at søge over i den organiserede idræt/eliteidrætten. Modellen kræver endvidere, at der tages stilling til, hvilke elever, der skal optages på det/de spor, der har et ekstra idrætstilbud. Der skal også tages stilling til, om det skal være muligt for elever fra andre spor at skifte til idrætssporet/idrætssporerne, såfremt de, i løbet af deres skoletid, udviser særligt talent for eliteidræt eller blot stor interesse for idræt. Et skifte til idrætssporet forudsætter dog som udgangspunkt, at elever i idrætsklassen, der ikke udviser interesse for idrætten, skal skifte klasse (spor). I relation hertil skal potentielle uddannelsesmæssige og sociale konsekvenser overvejes. 3 Eliteklubber defineres lokalt. For elitekommuner omfatter det som minimum klubber i de idrætsgrene der er defineret som satsningsidrætter jf. samarbejdsaftalen mellem elitekommunen og Team Danmark. 2

3 Model 3 indebærer, at hele skolen på alle klassetrin har et udvidet idrætstilbud. Fordele: Gruppen af elever, der kan motiveres til at søge over i den organiserede idræt/eliteidrætten maksimeres, ligesom tilbuddet bidrager til, at samtlige elever sikres en bedre almen sundhedstilstand. Samtidig er man ikke tvunget til at samle de eliteaktive i én klasse. De kan fordeles over hele årgangen og det har således ingen uddannelsesmæssige eller sociale konsekvenser, såfremt eleverne fra- eller tilvælger eliteidrætten, idet der ikke skal skiftes klasse/spor. Ulemper: Som udgangspunkt den mest omkostningstunge af de beskrevne modeller, idet der indgår flest ekstra idrætstimer samtidig med, at eventuelle udgifter til og behovet for faciliteter, materiel og redskaber øges. Endvidere stiller det større krav til skemalægningen at få indpasset de ekstra idrætstimer. 4.0 Optimal model På baggrund af de opstillede fordele og ulemper anser Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund som udgangspunkt model 3 for den ultimative model på en idrætsskole. De øvrige modeller kan nogle steder vise sig mere hensigtsmæssige, idet valget af idrætsskole-model bør afspejle de lokale forhold, herunder kommunens størrelse, faciliteter, klub forudsætninger, økonomi mm. Ønskes model 3 anbefaler Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund, at kommunerne starter ud med model 1 eller 2 alternativt at idrætsskolen implementeres på et antal årgange ad gangen. Det vil give mulighed for at få erfaringer med konceptet, herunder ressourcetræk (økonomi og manpower), logistik, skemalægning mm. Udover model 1, 2 eller 3 bør kommunen have et tilbud til de talenter i kommunen, der ikke i forvejen går på en idrætsskole. Det anbefales således, at der fra 7. klassetrin oprettes en/flere ekstra idrætsklasse(r), som er forbeholdt talentfulde udøvere. Illustrativt ser den optimale model for idrætsskolen sådan ud: Alle elever har et ekstra idrætstilbud Ekstra idrætstilbud til alle elever Idrætsspecifikt tilbud til talenter Idrætsteori Idrætsteori klasse klasse 5.0 Idrætsteori/almen idrætsuddannelse Udover selve idrætsudøvelsen bør eleverne tilbydes almen viden med relevans for idrætsudøvelsen. Her tænkes på ernæring, skadesforebyggelse, mental træning mm., og eventuelt grundlæggende træner- og lederkurser. Disse tilbud bør integreres i den obligatoriske idrætsundervisning eller om muligt udbydes som valgfag/ekstra tilbud. Erfaringer i ungdomsuddannelsesregi har vist, at man med fordel også kan integrere nogle af tilbuddene i andre fag eksempelvis ernæring i fagene biologi og hjemkundskab samt biomekanik i de naturvidenskabelige fag osv. 3

4 Forældre, trænere og ledere kan med fordel også tilbydes kurser på en række relevante områder - eksempelvis inden for ernæring og skadesforebyggelse. Nogle kurser vil desuden med fordel kunne tilbydes til skolens personale - eksempelvis sundhedsplejerske og kantinepersonale. 6.0 Forudsætninger for en optimal idrætsskole Uanset valg af model anser Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund det for en forudsætning for idrætsskole projektets succes, at: idrætsskolen er etableret på baggrund af et kommunalt initiativ og i samarbejde med et lokalt forankret eliteråd, idrætsråd, Kommunalt Skoleidrætsudvalg eller tilsvarende idrætsskolens etablering og drift sker i et samarbejde mellem relevante forvaltninger - eksempelvis kommunens børne- og ungeforvaltning, kultur- og fritidsforvaltning og/eller sundhedsforvaltning eliteklubberne, der er interesserede i at deltage i ordningen, har et relevant sportsligt niveau, samt en organisation, der er parat til eller kan geares til at løfte opgaven der er indgået et formelt samarbejde med relevante eliteklubber omkring udviklingen, implementeringen og driften af idrætsskolen der i kommunen er skoler, der er interesserede i og kan fungere som idrætsskoler der er udpeget en koordinator til at sikre samspillet mellem klubber, skoler og kommunen det er et sportsligt tilbud af høj kvalitet, der tager afsæt i Team Danmarks aldersrelaterede træningskoncept Set-uppet sikrer en social, uddannelsesmæssig og sportslig forsvarlig håndtering af eleverne/udøverne de trænere/lærere, der forestår træningen i de ekstra idrætstimer har gennemgået et uddannelsesforløb vedrørende aldersrelateret træning idrætsskolen er placeret hensigtsmæssigt i forhold til træningsfaciliteter og eliteklubber skolen er indstillet på at følge Undervisningsministeriets og Team Danmarks anbefalinger i relation til hensigtsmæssig håndtering af elitesportsfolk i uddannelsessystemet (for uddybning se Hyrdebrevet for ungdomsuddannelser ) træningstilbuddet i klasse rent tidsmæssigt er placeret således, at det er muligt for eleverne at træne sammen med eventuelle elever i ungdomsuddannelsesregi med et tilsvarende tilbud om skemalagt træning. Træningstidspunktet skal placeres under hensyntagen til øvrige træningspas dvs. som morgen-/formiddagstræning. I forlængelse af sidstnævnte anbefales, at kommunen tager initiativ til dialog med de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner om etablering af skemalagt træning i ungdomsuddannelsesregi - såfremt dette tilbud ikke allerede eksisterer. Endvidere bør det overvejes om der skal etableres et idrætsskole tilbud i 10.klasse. Formålet hermed er at sikre, at eliteidrætsudøverne kan opretholde træningsmængden og kvaliteten efter 9. (10.) klasse. Endelig anbefales det, at mulighederne for at etablere et samarbejde med lokale børnehaver og fritidshjem/sfo er afdækkes. 7.0 Organisatorisk set-up Der skal nedsættes en styregruppe og en arbejdsgruppe, som skal stå for implementeringen og driften af idrætsskolen. Styregruppen kan muligvis med fordel etableres forud for beslutning om, hvilke(n) idrætsskolemodel(ler), der skal etableres. 4

5 Styregruppen bør bestå af: den kommunale elitekoordinator idrætsskole koordinatoren - samt repræsentanter fra: de relevante kommunale forvaltninger, Idrætsrådet, Kommunalt Skoleidrætsudvalg de involverede skoler samt ledere og trænere for de involverede idrætsgrene/eliteklubber. Styregruppen har til opgave at fastlægge de overordnede rammer eksempelvis: valg af idrætsskolemodel, herunder udvælge skoler, idrætsgrene og fastlægge implementeringsstrategi økonomi principper for optagelse i og evt. afgang fra idrætsklassen/idrætsklasserne. ansvar og kompetencefordeling mellem parterne udarbejdelse af formel samarbejdsaftale mellem parterne. sikre efteruddannelse af trænere/lærere i aldersrelateret træning mm. Arbejdsgruppen bør bestå af: den kommunale elitekoordinator idrætsskole koordinatoren trænere/lærere med ansvaret for træningen i klasse samt repræsentant(er) fra: idrætsskolen (ledelsen og en (idræts-)lærer repræsentant) Arbejdsgruppen har til opgave at varetage den daglige drift af idrætsskolen, herunder bl.a.: varetage det daglige arbejde med at sikre en optimal kombination af fagene fordele pladserne i klassen mellem de forskellige idrætsgrene (7. 9.klasse) opstille optagelseskriterier for den idrætsspecifikke træning. planlægge de idrætsteoretiske aktiviteter igangsætte alternative idrætsaktiviteter, der er i stand til at motivere idrætsusikre børn og unge til at dyrke fysisk aktivitet. Er der etableret flere idrætsskoler, skal der etableres en arbejdsgruppe for hver idrætsskole i kommunen. Styregruppen kan eventuelt fungere som en samlet styregruppe for alle idrætsskoler. Idrætsskolekoordinatoren skal fungere som bindeled mellem arbejds- og styregruppen, samt mellem eleven/forældrene, skolen og idrætten på baggrund af klart defineret ansvar og kompetencebeskrivelse. Såfremt der er etableret flere idrætsskoler i en kommune, bør kommunens elitekoordinator etablere et netværk for idrætsskolekoordinatorerne med henblik på sparring og erfaringsudveksling mm. 8.0 Opgavefordeling mellem trænere og idrætslærere Udgangspunktet er, at den obligatoriske idrætsundervisning gennem hele skoleforløbet forestås af skolens idrætslærere. For at sikre en kobling mellem den obligatoriske idrætsundervisning og de ekstra idrætstimer vurderes det hensigtsmæssigt, at trænerne der står for den ekstra idrætsundervisning, regelmæssigt er tilstede og indgår i/supplerer lærerteamet ved den obligatoriske idrætsundervisning. 5

6 De ekstra idrætstimer i klasse skal forestås af lærere/trænere, der er uddannet til at undervise i det generelle aldersrelaterede træningskoncept. Optimalt set har disse lærere/trænere både et engagement i foreningsidrætten og en pædagogisk uddannelsesmæssig baggrund. På klassetrin skal de ekstra idrætstimer benyttes til idrætsspecifik aldersrelateret træning (fysisk, teknisk, taktisk eller mentalt) for elever med et tilstrækkelig højt sportsligt niveau. Træningen skal forestås af eliteklubbernes trænere eller trænere/lærere med kompetence til at varetage fysisk træning eventuelt på tværs af idrætsgrene. For elever, der ikke dyrker idræt i foreningsregi og for elever, der ikke har et tilstrækkelig højt sportsligt niveau til at indgå i den idrætsspecifikke træning, skal det afklares om der skal være et tilbud om ekstra idrætstimer i klasse, herunder hvem der skal forestå træningen/ undervisningen. Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmark anbefaler, at alle elever modtager et ekstra idrætstilbud gennem hele deres folkeskole forløb. 9.0 Team Danmarks og Danmarks Idræts-Forbunds involvering Udgangspunktet for Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund s involvering i idrætsskolerne er primært vidensdeling og -formidling. Helt konkret involverer Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund sig i følgende områder: individuel sparring til Team Danmarks elitekommuner i forbindelse med etablering af idrætsskoler (Team Danmark) uddannelse i brugen af det aldersrelaterede træningskoncept og i idrætsteoriforløbet til trænere/lærere, der forestår træning i idrætsskoleregi i alle kommuner (Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund i samarbejde med University Colleges forskellige steder i landet) etablering af et eller flere nationale netværk i tilknytning til idrætsskolerne (Team Danmark) initiering af netværksdannelse i tilknytning til idrætsskolerne lokalt i Team Danmarks elitekommuner (Team Danmark) konsulentbistand i forhold til klubudvikling,. Eliteklubudvikling, træner- og lederuddannelser generelt (Danmarks Idræts-Forbund) 10.0 Kommunens og idrætsklubbernes opgaver Udover det tidligere anførte bør kommunerne bidrage med: dækning af lønudgifter til lærere/trænere 4 honorar til klubberne ved rådgivnings- eller praktisk opgaveløsning for kommunen stille faciliteter gratis tilrådighed/dække udgifter forbundet med leje af idrætsfaciliteter finansiere udstyr/materiel dække lønudgifter til idrætsskolekoordinatoren og eventuelle administrationsudgifter for idrætsskolen. evaluering af idrætsskole-ordningen. Det bør overvejes om den økonomiske støtte til den idrætsspecifikke træning i (10) klasse skal dækkes via lokale elitepuljer eller lignende. Årsagen hertil er, at denne træning foregår i klubregi og således med 4 Jf. notatet Idrætsskoler i København af Anne Birgitte Madsen fra Danmarks Idræts-Forbunds har Danmarks Idræts- Forbund s foreløbige erfaringer med skole- og foreningssamarbejde vist, at det er afgørende for foreningernes medvirken, at der er indgået klare aftaler om honorering af trænerne projektet ikke belaster foreningens økonomi klubben motiveres bl.a. gennem nye og bedre lokaler, rekvisitter, flere medlemmer, nye trænere og ledere i foreningen samarbejdet afholdes inden for de rammer (folkeoplysningsloven) som foreningen er underlagt 6

7 fordel - kan omfatte elever, der ikke går på idrætsskolen - eksempelvis (ældre) elever/udøvere i ungdomsuddannelsesregi. Støtten til trænerhonorar, materiel mm. skal således set i lyset af den samlede økonomiske støtte, der ydes til klubben fra kommunen/eliterådet og eventuel økonomisk støtte fra specialforbundet/team Danmark, såfremt der er tale om et talentcenter. Endvidere kan noget af finansieringen til etableringen af idrætsskolen ske via kommunens budget for sundhedsfremme, idet idrætsskolen er med til at sikre, at kommunens børn og unge får adgang til mere fysisk aktivitet og bliver motiveret til et unge- og voksenliv med fysisk aktivitet og bevægelse. Eliteklubbernes bidrag: menneskelige ressourcer til at løfte klubbens andel af det administrative arbejde forbundet med udviklingen, implementering og driften af en idrætsskole kvalificerede trænere (kontinuitet på trænerposten bør tilstræbes) stille eventuelle egne lokaler tilrådighed, hvis det vurderes hensigtsmæssigt trænerne deltager i kurser/efteruddannelse - evt. sammen med skolens idrætslærere trænerne (lejlighedsvis) indgår som undervisere sammen med skolens lærere i de almindelige idrætstimer Endvidere kan det overvejes, at klubberne benytter skolens lokaler til at tilbyde træning på skolen i de tidlige eftermiddagstimer (i relevante idrætsgrene) Øvrige interessenters bidrag Dansk Skoleidræt kan bidrage til idrætsskolens alsidige indhold. Dansk Skoleidræts bidrag består af aktiviteter, som kan være med til at øge kommunernes fokus på elevernes muligheder og tilbud om fysisk aktivitet og bevægelse. Dansk Skoleidræt står således bag den legepatruljeordning, hvis indførelse har været med til at give specielt de mindste elever mulighed for øget leg og bevægelse i frikvartererne. Dansk Skoleidræt er også ansvarlig for projekt Skolesport, der giver elever mulighed for at dyrke idræt lige efter skoletid og forsøger at motivere disse til at deltage i den frivillige idræt. Endvidere kan Dansk Skoleidræt være med til at formidle et konkurrencetilbud til idrætsskolerne, idet Dansk Skoleidræt har stor erfaring med at arrangere landsdækkende skolemesterskaber inden for fodbold, håndbold, volleyball, atletik og basketball. Endelig kan et andet bidrag bestå i den kontakt, som organisationen har til de danske folkeskoler og til de Kommunale Skoleidrætsudvalg, hvilket kan styrke Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund s kommunikation med skoleområdet Team Danmarks implementeringsstrategi For så vidt angår udbredelsen/implementeringen af idrætsskoler er det Team Danmarks mål, at der i 2012: er oprettet mindst én idrætsskole i hver elitekommune er oprettet idrætsskoler med generel aldersrelateret træning (0.-6. klasse) fordelt på elitekommuner er oprettet idrætsskoler med eliteidrætsklasser ( klasse) fordelt på elitekommuner. Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund/marts

8 Praktiske råd i forbindelse med etablering af idrætsskoler Her følger en gennemgang af nogle anbefalinger, der skal gives til skoler, kommuner og klubber vedrørende en række praktiske forhold. Endvidere er der opstillet en række spørgsmål som med fordel kan drøftes mhp. at afklare, om vi på disse områder kan/vil opstille generelle anbefalinger. Idrætsskolens geografiske placering Såfremt eliteklubberne er samlet i et bestemt geografisk område i en kommune, er det hensigtsmæssigt at placere en idrætsskole/idrætsskolen i umiddelbar nærhed heraf. Herved minimeres transporttiden mellem skolen og idrætsfaciliteterne. Såfremt skolen råder over tilstrækkelig med relevante/kvalificerede idrætsfaciliteter, der kan benyttes til afviklingen af idrætstimerne/træningen, kan det være hensigtsmæssigt, da transporttid således undgås/minimeres. Idrætsskolen bør dog fortsat være placeret tæt på de sportsfaciliteter eliteklubberne har til huse i. Ind- og udslusning af elever i idrætsklasserne Det er påkrævet, at der udarbejdes retningslinier for, hvorledes eleverne optages i en idrætsklasse særligt på skoler, hvor der skal vælges mellem at søge optagelse i en idrætsklasse eller en almindelig klasse. Retningslinierne skal tage højde for de gældende regler for indskrivning i folkeskolen. Retningslinierne bør også forholde sig til, om en elev er tvunget til at forblive i idrætsklassen, hvis eleven pga. skader, manglende motivation eller andre grunde ikke ønsker at fortsætte i den pågældende idrætsklasse. Ligeledes bør det meldes klart ud, om en fortsat sportslig udvikling er en forudsætning for at forblive i idrætsklassen for de elever i de ældste klasser der har idrætsspecifik skemalagt træning. Såfremt sidstnævnte er tilfældet er skolen ansvarlig for at sikre at overflytning til en anden klasse er socialt og uddannelsesmæssigt forsvarlig. Følgende spørgsmål kan med fordel drøftes: Er der et idrætstilbud til alle i de ældre klasser eller er det kun til elever, der er aktive i klubregi? Og er det i givet fald alle, der er aktive i klubregi eller alene aktive, der anses for at være tilstrækkelig talentfulde? I sidstnævnte tilfælde skal det overvejes, om der skal opstilles optagelseskriterier for den idrætsspecifikke træning og/eller afholdes try-outs. Kriterier og optagelsesprocedure bør meldes klart ud og det bør endvidere oplyses, hvem der forestår optagelsesprøven. Er det en forudsætning for optagelse på den idrætsspecifikke del, at den pågældende idrætsgren/en specifik klub har et formelt samarbejde med idrætsskolen? Er idrætsspecifiktræning i skoletiden forbeholdt aktive fra - ikke alene de idrætsgrene - men også de navngivne klubber, der har et formelt samarbejde med idrætsskolen? Eller kan elever der ikke er medlem af en samarbejdsklub indgå i træningen og er træneren med ansvaret for den idrætsspecifikke træning i idrætsskolens træningstid forpligtet til at samarbejde med udøverens egen klubtræner? Hvis idrætsundervisningen opretholdes for elever, der ikke er medlem af en idrætsklub samt evt. elever, der ikke er tilstrækkelig gode til at indgå i den idrætsspecifikke træning, hvem skal så forestå træningen idrætslærere eller trænere? Hvordan startes ordningen op på mest hensigtsmæssigvis startes der eksempelvis alene med 1. klasse, hele indskolingen eller med alle klassetrin på én gang? Hvor mange elever bør der max. være pr. lærer/træner? Er der forskel på normering på de forskellige alderstrin og på generel contra idrætsspecifik træning? 8

9 I forbindelse med det idrætsspecifikke tilbud skal det også afklares om der skal opstilles et eventuelt minimums deltagerantal generelt set eller specifikt for hver idrætsgren Skemalægning Skolen har bl.a. til opgave at tilrettelægge idrætsklassens/-klassernes skema. I forbindelse hermed er det afgørende, at der i tilrettelæggelsen tages højde for, at idrætsudøvere på de ældste klassetrin, der træner på national/internationalt eliteniveau, kan have behov for 2 daglige træningspas. Med henblik på at sikre optimal restitution mellem træningspassene bør det første af disse elevers træningspas være placeret i skoleskemaets første lektioner. Idrætstimerne for elever på de yngre årgange, der ikke eller kun sjældent har 2 daglige træningspas, kan placeres senere på dagen, såfremt det rent logistisk i forhold til skemalægning og facilitetsmæssige begrænsninger - ikke er muligt at placere idrætstimerne i de første lektioner. 9

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Dansk Skoleidræt Fredericia 16. marts 2007 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt

Læs mere

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark TOPMØDE om PROJEKT SKOLESPORT 15. april 2008 Idrættens Hus, Brøndby Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 (mobil)

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation Samarbejdsaftale Team Danmark og Københavns Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidrætten og herunder i særdeleshed talentudviklingen

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Kolding Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Kolding Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Fredericia Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Fredericia Kommune Parterne

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Horsens Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Horsens Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Holstebro Kommune. Parterne som

Læs mere

Samarbejdsaftale. Parterne vedkender sig principperne i Lov om Eliteidræt af 26. april 2004, og herunder:

Samarbejdsaftale. Parterne vedkender sig principperne i Lov om Eliteidræt af 26. april 2004, og herunder: Samarbejdsaftale Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

Bilag 9.2: Evaluering af samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Team Danmark for perioden

Bilag 9.2: Evaluering af samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Team Danmark for perioden Bilag 9.2: Evaluering af samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Team Danmark for perioden 2007-2010. Baggrund Med udgangspunkt i at udvikle eliteidrætten, herunder særligt talentudviklingen, i København

Læs mere

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 -

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 - Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 97 Offentligt Elitekommune Struktur/organisering Hvilke elever/behov er idrætsklasserne rettet mod? Aalborg Ballerup Esbjerg Pt. ingen folkeskoletilbud

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Målsætning og værdigrundlag for talentidrætsklasser på Skolen på Sønderager (TIK-klasser) Skolen på Sønderager tilbyder i samarbejde med Herning Elite og idrætsforeninger

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

1. Organisation. Aarhus Kommune har nedsat en fond, som varetager arbejder med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt.

1. Organisation. Aarhus Kommune har nedsat en fond, som varetager arbejder med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt. Team Danmark og Aarhus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Aarhus Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Talentcentre og kraftcentre

Talentcentre og kraftcentre Talentcentre og kraftcentre 1.0 Indledning Team Danmark anser talentcentre og kraftcentre som en hjørnesten i en langsigtet udvikling af dansk eliteidræt. Formålet med talentcentrene og kraftcentrene er

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige møder.

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige møder. BALLE RU P Team Danmark og Ballerup Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

Skolen på Sønderager

Skolen på Sønderager Skolen på Sønderager TALENTKLASSER 2017 2018 I talentklasserne har du samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever. Men her er du sammen med andre talenter, der har samme mål og behov som dig! Informationsmøde

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Ballerup Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Ballerup Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Ballerup Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Ballerup Kommune. Parterne som

Læs mere

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv talentudvikling Fra at værne talenter mod eliteidræt, til at guide talenterne ind i eliteidrætten

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau 2015/ 2016 For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau AMBITIONER? Idrætslinjen giver dig mulighed for: At udvikle dig i et idrætsmiljø sammen med andre talentfulde idrætsudøvere og med kvalificerede

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Roskilde Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Roskilde Kommune. Parterne som

Læs mere

Notat Elitekommunesamarbejdet i Ballerup Kommune mod 2020

Notat Elitekommunesamarbejdet i Ballerup Kommune mod 2020 Notat Elitekommunesamarbejdet i Ballerup mod 2020 Dette notat er blevet til på baggrund af evaluering 1 (interview) og workshop 2 med de 6 idrætter i Elitekommunesamarbejdet i Ballerup. Det skal bruges

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Notat Talentudvikling i Team Danmark

Notat Talentudvikling i Team Danmark Notat Talentudvikling i Team Danmark Team Danmark har siden institutionens etablering i midten af 1980 erne i større og mindre omfang beskæftiget sig med talentudvikling. Dette notat beskriver de seneste

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

e n a d December 2014

e n a d December 2014 Spor tsl ig gr un e l s e n n a d d du December 2014 1 Idræt, fag og trivsel på højt plan Nu kan nuværende og kommende folkeskoleelever i IkastBrande Kommune vælge mere aktivitet og idræt i skolen. Ikast

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser 1 ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Randers Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Randers Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Randers Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Sportscollege. Sportscollege Ballerup

Sportscollege. Sportscollege Ballerup Sportscollege Ballerup 1 2 er for dig, der ønsker at kombinere udviklingen af dit idrætstalent med gennemførelsen af en ungdomsuddannelse. Du vil blive tilbudt udvikling af dit idrætstalent gennem træning

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ //NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ ELITEIDRÆTSKLASSER // VELKOMMEN TIL ELITEIDRÆTSKLASSERNE!/ Jeg er rigtig glad for, at vi kan give unge idrætstalenter i Slagelse Kommune mulighed for at søge om optagelse

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Tip en 7 er Hjemmeside http://b.socrative.com/login/student/ Indtast følgende Room Name: 147b2230 Højdepunkter fra året der gik

Læs mere

Vision for Næstved Sportscollege

Vision for Næstved Sportscollege Vision for Næstved Sportscollege Næstved Sportscollege (NSC) drives i fællesskab mellem en række idrætsklubber og uddannelsesinstitutioner hjemmehørende i Næstved Kommune. Formålet med etablering af sportscollege

Læs mere

Sportsklasser på Ellemarkskolen

Sportsklasser på Ellemarkskolen Sportsklasser på Ellemarkskolen Baggrund Skoleudvalget i Køge Byråd besluttede i september 2015 at etablere Sportsklasser i Køge Kommune med start august 2016. Beslutningen blev til virkelighed bl.a.,

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger.

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handleplan for Fredericia Triathlon Team Klubudvikling Status/Hvor er vi Hvor er vi lige nu. Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handlinger Beskriv

Læs mere

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Skolereformen & Den Åbne Skole Med den nye skolereform er der taget hul på en ny æra

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

Nyt tilbud til unge talenter. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg

Nyt tilbud til unge talenter. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg Nyt tilbud til unge talenter Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg 2 Velkommen i eliteidrætsklassen! 13. august 2008 bliver en ganske særlig dag. Denne dag slår Sønderbroskolen i Aalborg

Læs mere

2016/ For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau

2016/ For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau 2016/ 2017 For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau Velkommen på Idrætslinjen Sidste skoleår oprettede Skovvangskolen en idrætslinje. Der blev taget godt imod det nye tiltag, og der er i skrivende

Læs mere

Er du et talent? Informationsmøde. om Idrætsklasserne: Den 22. november 2016 Klokken Sønder Otting Skole, Kløvermarken 2, 6100 Haderslev

Er du et talent? Informationsmøde. om Idrætsklasserne: Den 22. november 2016 Klokken Sønder Otting Skole, Kløvermarken 2, 6100 Haderslev Er du et talent? Er du et talent?... så har Idrætsklasserne på Sønder Otting Skole det rigtige tilbud til dig. Idrætsklasserne er for unge talenter, som skal i 7., 8. eller 9. klasse og ønsker at prøve

Læs mere

DIF, uddannelse og Elitekommuner

DIF, uddannelse og Elitekommuner DIF, uddannelse og Elitekommuner Østerbro stadion, 17/11 2011 Indledning Hvad kan trænere bruge uddannelse til? Hvad kan I opnå ved hjælp af uddannelse? DIF og uddannelse 1,7mill udøvere Ca. 12.000 klubber

Læs mere

e n a d December 2014

e n a d December 2014 Spor tsl ig gr un e l s e n n a d d du December 2014 1 Idræt, fag og trivsel på højt plan Nu kan nuværende og kommende folkeskoleelever i IkastBrande Kommune vælge mere aktivitet og idræt i skolen. Ikast

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for BPI Skydning Klubudvikling Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram) Husk: Navn + funktionsbeskrivelse

Læs mere

Team Danmark udfordringer og muligheder

Team Danmark udfordringer og muligheder Team Danmark udfordringer og muligheder Opsamling på møde mellem Mogens Jensen og Flemming Møller Mortensen, Socialdemokraterne og Team Danmark den 24. september 2010 på Christiansborg. På mødet blev følgende

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011 Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg 2 Velkommen i eliteidrætsklasserne! I august 2008 tog Sønderbroskolen i Aalborg for første gang

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Kultur, Miljø & Erhverv Elite Aabenraa Dato: 08.05.2014 Sagsbehandler: Ane Tarp Hansen Direkte tlf.: 7376 7676 E-mail: atha@aabenraa.dk Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Forslaget til udvikling

Læs mere

Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer

Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer Indholdsfortegnelse Highlights 2 Beskrivelse af Sportsklub konceptet 3 3 Krav og anbefalinger 4 ressourcer og økonomi 5 Samarbejde og

Læs mere

[1] ELITETALENT I ESAA U-18

[1] ELITETALENT I ESAA U-18 [1] ELITETALENT I ESAA U-18 [2] Elitetalent i ESAA U-18 U-18 Elitetalent i Aarhus - Fra talent til ligaspiller Aarhusiansk basketball sætter ressourcer ind på at udvikle U-18 talenter med tekniske, taktiske,

Læs mere

Eliteidrætsklasser på Nymarkskolen et unikt samarbejde mellem idrætstalenter og skole. www.slagelse.dk

Eliteidrætsklasser på Nymarkskolen et unikt samarbejde mellem idrætstalenter og skole. www.slagelse.dk Eliteidrætsklasser på Nymarkskolen et unikt samarbejde mellem idrætstalenter og skole Hvorfor? Den nye skolereform giver mulighed for at tilgodese talentudviklingen inden for idræt ved at skabe rum til

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Eliteidrætskoordinator netværksmøde Casa Arena Horsens. Kommunens rolle i eliteidræt og talentudvikling 11. oktober 2011

Eliteidrætskoordinator netværksmøde Casa Arena Horsens. Kommunens rolle i eliteidræt og talentudvikling 11. oktober 2011 Eliteidrætskoordinator netværksmøde Casa Arena Horsens Kommunens rolle i eliteidræt og talentudvikling 11. oktober 2011 Team Danmark aftalen Horsens Kommune Dagsorden 1. Støttekoncept. Team Horsens vs.

Læs mere

Bilag 3.3: Ansøgning om forlængelse af 4-årig bevilling med udløb 31/

Bilag 3.3: Ansøgning om forlængelse af 4-årig bevilling med udløb 31/ Bilag 3.3: Ansøgning om forlængelse af 4-årig bevilling med udløb 31/12-215 Til forberedelse for en ansøgning om forlængelse har vi udarbejdet en redegørelse for Team Copenhagen Eliteidrætsakademis virke

Læs mere

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune.

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune. Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2009-2012 Forord Alle borgere i Gentofte Kommune skal have mulighed for at leve et aktivt liv med idræt og bevægelse. Det stiller

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ

BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ Indholdsfortegnelse Beskrivelse af klubkoncept for klubber med godkendt sportsligt udviklingsmiljø 1 Highlights 2 Indsatsområder

Læs mere

Gentofte Kommune. Elitekoordinatornetværksmøde Skovshoved Havn d. 20.11.2013

Gentofte Kommune. Elitekoordinatornetværksmøde Skovshoved Havn d. 20.11.2013 Gentofte Kommune Elitekoordinatornetværksmøde Skovshoved Havn d. 20.11.2013 Gentofte Kommune Beliggende nord for Købehavn ud mod Øresund 70.000 indbyggere 7 bydele: Ordrup, Klampenborg, Jægersborg, Vangede,

Læs mere

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF 2007-10-28 1 af 7 ver.3 Nedenfor er beskrevet målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF. Aktuelle mål DSqF har et internationalt eliteperspektiv og vil være blandt de bedste

Læs mere

Aktive børn i dagtilbud

Aktive børn i dagtilbud Aktive børn i dagtilbud Notat Baggrund Svendborg Kommune igangsatte i 2008 Danmarks største idrætsskoleprojekt Svendborgprojektet, hvor 0.- 6. klasse på syv af kommunens skoler fik seks lektioners idræt

Læs mere

ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET. 13. JUNI 2013, Haderslev

ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET. 13. JUNI 2013, Haderslev ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET 13. JUNI 2013, Haderslev Program Elitekoordinatornetværket 13. juni 2013 VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK / 2 Støttekoncept 2013-16 Team Danmark vil styrke talentudviklingen og

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning Niveau 1 Instruktør og Træner en med Instruktør og Træneruddannelsen er, at du opnår de kompetencer, der gør dig i stand til at fungere som Instruktør eller træner for hold eller individuelle udøvere på

Læs mere

Kraftcenter. Danmarks Ishockey Union

Kraftcenter. Danmarks Ishockey Union Danmarks Ishockey Union Kraftcenter MÅLSÆTNING DIU har følgende målsætning for eliteklasser og kraftcentre : - At muliggøre for unge mennesker at kombinere en målrettet og kvalificeret ishockeytræning

Læs mere

Koncept for Sportsklasser i Svendborg Kommune 7. 9. klassetrin

Koncept for Sportsklasser i Svendborg Kommune 7. 9. klassetrin Koncept for Sportsklasser i Svendborg Kommune 7. 9. klassetrin Baggrund Den 17. marts 2007 underskrev Svendborg Kommune og Team Danmark en samarbejdsaftale, som har til formål at fremme talentudviklingen

Læs mere

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse.

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse. Nye talenter Skoleåret 2011 2012 www.holstebroelitesport.dk Har du viljen til at blive en af de bedste! Her kan du kombinere sport og uddannelse. www.holstebroelitesport.dk www.holstebroelitesport.dk Talentudvikling

Læs mere

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016 Baggrund Dansk brydning er kendetegnet ved at være for resultatorienteret i præpubertet og pubertet i stedet for udviklingsorienteret. Der sker en for tidlig specialisering. Og dette ud fra meterlæreprincippet.

Læs mere

Aftale om talentklasser i idræt

Aftale om talentklasser i idræt Den 20. november 2012 Aarhus Kommune i Aarhus Kommune Pædagogik og Integration Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Aftalens parter og indhold Denne aftale om talentklasser i idræt er indgået mellem

Læs mere

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg.

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. VEDTÆGTER For Den selvejende Institution Elitesport Aalborg 1: NAVN: 1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. 2: FORMÅL:

Læs mere

Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen

Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen 1 Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at blive ESAA

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Forberedelse Fællesmøder

Forberedelse Fællesmøder Læringsreformen Idræt, motion og bevægelse skal sikres kvalitet i den nye læringsreform ved at sikre bevidsthed om hvilke kvaliteter forskellige aktører kan bidrage med. Den nye folkeskolereform lægger

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Idrætsskole i Gentofte

Idrætsskole i Gentofte Idrætsskole i Gentofte - et tilbud til unge talenter GENTOFTE KOMMUNE FRITID, KULTUR OG UNGE Velkommen på idrætsskolen! Det er med stor glæde, at jeg indbyder unge talenter i Gentofte Kommune til at søge

Læs mere

Idrætsskole i Gentofte

Idrætsskole i Gentofte Idrætsskole i Gentofte - et tilbud til unge talenter GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Velkommen på idrætsskolen! Det er med stor glæde, at jeg indbyder unge talenter i Gentofte Kommune til at søge

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

Evaluering af Team Danmarks samarbejde med elitekommunerne

Evaluering af Team Danmarks samarbejde med elitekommunerne Evaluering af Team Danmarks samarbejde med elitekommunerne Evaluering af Team Danmarks samarbejde med elitekommunerne 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere