Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009"

Transkript

1 Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler Indledning og målsætning Såvel Team Danmark som Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en kommunestrategi, der har til hensigt at øge samarbejdet med kommunerne. Fælles for strategierne er målet om - i samarbejde med relevante interessenter at styrke det kommunale idrætstilbud i folkeskoler, SFO- og fritidsordninger. Første tiltag i relation hertil er konceptbeskrivelse og implementering af Danmarks Idræts-Forbunds og Team Danmarks idrætsskoler. Team Danmark forventer, at idrætsskolerne kan yde et væsentligt bidrag til talentudviklingen, idet de forener 3 elementer som udgør fundamentet for talentudviklingen nemlig Team Danmarks aldersrelaterede træningskoncept 1, talent- og kraftcentre 2 og samarbejdet med kommunerne. Idrætsskolerne skal således også ses som et indsatsområde, der skal bidrage til at indfri Team Danmarks overordnede målsætninger at: forøge antallet af internationale talenter i dansk eliteidræt sikre udvikling af hele idrætsmennesker For Danmarks Idræts-Forbunds vedkommende vurderes idrætsskolerne at have en lang række andre positive effekter herunder, at: bidrage til en bedre almen sundhedstilstand hos børn og unge gennem en forøgelse af den ugentlige motionsmængde bidrage til en stigning i antallet af børn og unge, der engagerer sig i den organiserede idræt. For at idrætsskolerne kan have en positiv effekt på talentudviklingen er det altafgørende, at de involverede parter, kommunen, skolen/skolerne og klubberne, har de fornødne menneskelige og økonomiske ressourcer til rådighed. Team Danmark, Danmarks Idræts-Forbund, Dansk Skoleidræt og eventuelle andre interessenter, kan via konceptbeskrivelsen bidrage til at sikre et hensigtsmæssigt set-up, men det skal understreges, at det er de lokale interessenter, der er ansvarlige for idrætsskolerne, herunder kvaliteten. På de kommende sider følger en beskrivelse af, hvordan Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund definerer en idrætsskole, forskellige idrætsskole-modeller, forudsætninger for en optimal idrætsskole i praksis samt beskrivelse af en hensigtsmæssig organisation i forbindelse med udvikling, implementering og drift af en idrætsskole. Endelig er der en beskrivelse af relevante interessenters forventede bidrag i forbindelse med udvikling, implementering og drift af idrætsskolerne, samt en beskrivelse af TD og Danmarks Idræts-Forbund s mål for udbredelse/implementeringen af idrætsskolerne. 2.0 Definition En idrætsskole er en folke-/grundskole, der, ud over den obligatoriske idræt, har minimum 2 ugentlige ekstra idrætstilbud i dagtimerne (dobbeltlektioner) fra klasse. Idrætsundervisningen tager afsæt i Team 1 Som beskrevet i Team Danmarks bog fra 2005: Aldersrelateret træning målrettet og forsvarlig træning af børn og unge 2 Et talentcenter er en klub, hvor der enten er eller kan etableres talentarbejde på internationalt niveau og på basis af et idrætsspecifikt aldersrelateret træningskoncept. Et kraftcenter er en klub, hvor der enten er eller kan etableres et internationalt træningsmiljø for senior-atleter. 1

2 Danmarks koncept for aldersrelateret træning og bidrager derved til at sikre en alsidig fysisk, psykisk og social udvikling. Idrætsskolerne skal benyttes til at bygge bro mellem skolen og den organiserede idræt. I kraft heraf skal en idrætsskole indgå i et integreret samarbejde med de lokale eliteklubber 3. Sigtet hermed er at øge antallet af elever, der dyrker idræt i foreningsregi, men i høj grad også at bruge samarbejdet til systematisk talentrekruttering og udvikling baseret på aldersrelaterede træningskoncepter. I de yngste klassetrin (0. 6.klasse) skal de ekstra idrætstimer være baseret på Team Danmarks generelle aldersrelaterede træningskoncept og tilbydes til alle elever i idrætsklassen/idrætsklasserne. Fysisk inaktive elever vil således også få et udvidet idrætstilbud bestående af alsidige idrætsaktiviteter, så de har bedre forudsætninger for at få positive oplevelser i foreningsidrætten. I de ældste klassetrin - som udgangspunkt fra 7. klasse skal de mest talentfulde udøvere, benytte de ekstra idrætstimer til idrætsspecifik aldersrelateret træning (fysisk, teknisk, taktisk eller mental træning). Træningen skal foregå i samarbejde med de lokale eliteklubber. Træningen kan foregå på tværs af idrætsgrene. Overgangen fra den generelle til den idrætsspecifikke træning bør kunne individualiseres,så elever på baggrund af en individuel vurdering kan påbegynde idrætsspecifik træning i f.eks klasse. Herved sikres, at overgangen tager udgangspunkt i den enkelte elev/ udøver og den pågældende idrætsgrens krav eksempelvis, om der er tale om en idrætsgren, som kræver tidlig eller sen specialisering. 3.0 Idrætsskole modeller Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund ser som udgangspunkt flere mulige modeller: Model 1: Ét spor på skolen har et ekstra idrætstilbud i klasse Model 2: Flere spor på skolen har et ekstra idrætstilbud i klasse Model 3: Alle spor på skolen har et ekstra idrætstilbud i klasse Model 1 indebærer, at alle elever fra 0. til 9. klasse i f.eks. A-sporet dvs. alle A-klasserne har et ekstra idrætstilbud. Tilsvarende medfører model 2, at f.eks. A- og B-sporet har et ekstra idrætstilbud og at der herudover er et eller flere spor, der alene har de obligatoriske idrætstimer. Fordele: Jo færre spor, jo billigere anses ordningen som udgangspunkt at være, idet der indgår færre trænertimer og behovet for faciliteter, materiel og redskaber minimeres. Ulemper: Øger kun idrætsmængden for en andel af eleverne og bidrager hermed også alene positivt i forhold til disse elevers almene sundhedstilstand. Samtidig mindskes gruppen af elever, der kan motiveres til at søge over i den organiserede idræt/eliteidrætten. Modellen kræver endvidere, at der tages stilling til, hvilke elever, der skal optages på det/de spor, der har et ekstra idrætstilbud. Der skal også tages stilling til, om det skal være muligt for elever fra andre spor at skifte til idrætssporet/idrætssporerne, såfremt de, i løbet af deres skoletid, udviser særligt talent for eliteidræt eller blot stor interesse for idræt. Et skifte til idrætssporet forudsætter dog som udgangspunkt, at elever i idrætsklassen, der ikke udviser interesse for idrætten, skal skifte klasse (spor). I relation hertil skal potentielle uddannelsesmæssige og sociale konsekvenser overvejes. 3 Eliteklubber defineres lokalt. For elitekommuner omfatter det som minimum klubber i de idrætsgrene der er defineret som satsningsidrætter jf. samarbejdsaftalen mellem elitekommunen og Team Danmark. 2

3 Model 3 indebærer, at hele skolen på alle klassetrin har et udvidet idrætstilbud. Fordele: Gruppen af elever, der kan motiveres til at søge over i den organiserede idræt/eliteidrætten maksimeres, ligesom tilbuddet bidrager til, at samtlige elever sikres en bedre almen sundhedstilstand. Samtidig er man ikke tvunget til at samle de eliteaktive i én klasse. De kan fordeles over hele årgangen og det har således ingen uddannelsesmæssige eller sociale konsekvenser, såfremt eleverne fra- eller tilvælger eliteidrætten, idet der ikke skal skiftes klasse/spor. Ulemper: Som udgangspunkt den mest omkostningstunge af de beskrevne modeller, idet der indgår flest ekstra idrætstimer samtidig med, at eventuelle udgifter til og behovet for faciliteter, materiel og redskaber øges. Endvidere stiller det større krav til skemalægningen at få indpasset de ekstra idrætstimer. 4.0 Optimal model På baggrund af de opstillede fordele og ulemper anser Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund som udgangspunkt model 3 for den ultimative model på en idrætsskole. De øvrige modeller kan nogle steder vise sig mere hensigtsmæssige, idet valget af idrætsskole-model bør afspejle de lokale forhold, herunder kommunens størrelse, faciliteter, klub forudsætninger, økonomi mm. Ønskes model 3 anbefaler Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund, at kommunerne starter ud med model 1 eller 2 alternativt at idrætsskolen implementeres på et antal årgange ad gangen. Det vil give mulighed for at få erfaringer med konceptet, herunder ressourcetræk (økonomi og manpower), logistik, skemalægning mm. Udover model 1, 2 eller 3 bør kommunen have et tilbud til de talenter i kommunen, der ikke i forvejen går på en idrætsskole. Det anbefales således, at der fra 7. klassetrin oprettes en/flere ekstra idrætsklasse(r), som er forbeholdt talentfulde udøvere. Illustrativt ser den optimale model for idrætsskolen sådan ud: Alle elever har et ekstra idrætstilbud Ekstra idrætstilbud til alle elever Idrætsspecifikt tilbud til talenter Idrætsteori Idrætsteori klasse klasse 5.0 Idrætsteori/almen idrætsuddannelse Udover selve idrætsudøvelsen bør eleverne tilbydes almen viden med relevans for idrætsudøvelsen. Her tænkes på ernæring, skadesforebyggelse, mental træning mm., og eventuelt grundlæggende træner- og lederkurser. Disse tilbud bør integreres i den obligatoriske idrætsundervisning eller om muligt udbydes som valgfag/ekstra tilbud. Erfaringer i ungdomsuddannelsesregi har vist, at man med fordel også kan integrere nogle af tilbuddene i andre fag eksempelvis ernæring i fagene biologi og hjemkundskab samt biomekanik i de naturvidenskabelige fag osv. 3

4 Forældre, trænere og ledere kan med fordel også tilbydes kurser på en række relevante områder - eksempelvis inden for ernæring og skadesforebyggelse. Nogle kurser vil desuden med fordel kunne tilbydes til skolens personale - eksempelvis sundhedsplejerske og kantinepersonale. 6.0 Forudsætninger for en optimal idrætsskole Uanset valg af model anser Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund det for en forudsætning for idrætsskole projektets succes, at: idrætsskolen er etableret på baggrund af et kommunalt initiativ og i samarbejde med et lokalt forankret eliteråd, idrætsråd, Kommunalt Skoleidrætsudvalg eller tilsvarende idrætsskolens etablering og drift sker i et samarbejde mellem relevante forvaltninger - eksempelvis kommunens børne- og ungeforvaltning, kultur- og fritidsforvaltning og/eller sundhedsforvaltning eliteklubberne, der er interesserede i at deltage i ordningen, har et relevant sportsligt niveau, samt en organisation, der er parat til eller kan geares til at løfte opgaven der er indgået et formelt samarbejde med relevante eliteklubber omkring udviklingen, implementeringen og driften af idrætsskolen der i kommunen er skoler, der er interesserede i og kan fungere som idrætsskoler der er udpeget en koordinator til at sikre samspillet mellem klubber, skoler og kommunen det er et sportsligt tilbud af høj kvalitet, der tager afsæt i Team Danmarks aldersrelaterede træningskoncept Set-uppet sikrer en social, uddannelsesmæssig og sportslig forsvarlig håndtering af eleverne/udøverne de trænere/lærere, der forestår træningen i de ekstra idrætstimer har gennemgået et uddannelsesforløb vedrørende aldersrelateret træning idrætsskolen er placeret hensigtsmæssigt i forhold til træningsfaciliteter og eliteklubber skolen er indstillet på at følge Undervisningsministeriets og Team Danmarks anbefalinger i relation til hensigtsmæssig håndtering af elitesportsfolk i uddannelsessystemet (for uddybning se Hyrdebrevet for ungdomsuddannelser ) træningstilbuddet i klasse rent tidsmæssigt er placeret således, at det er muligt for eleverne at træne sammen med eventuelle elever i ungdomsuddannelsesregi med et tilsvarende tilbud om skemalagt træning. Træningstidspunktet skal placeres under hensyntagen til øvrige træningspas dvs. som morgen-/formiddagstræning. I forlængelse af sidstnævnte anbefales, at kommunen tager initiativ til dialog med de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner om etablering af skemalagt træning i ungdomsuddannelsesregi - såfremt dette tilbud ikke allerede eksisterer. Endvidere bør det overvejes om der skal etableres et idrætsskole tilbud i 10.klasse. Formålet hermed er at sikre, at eliteidrætsudøverne kan opretholde træningsmængden og kvaliteten efter 9. (10.) klasse. Endelig anbefales det, at mulighederne for at etablere et samarbejde med lokale børnehaver og fritidshjem/sfo er afdækkes. 7.0 Organisatorisk set-up Der skal nedsættes en styregruppe og en arbejdsgruppe, som skal stå for implementeringen og driften af idrætsskolen. Styregruppen kan muligvis med fordel etableres forud for beslutning om, hvilke(n) idrætsskolemodel(ler), der skal etableres. 4

5 Styregruppen bør bestå af: den kommunale elitekoordinator idrætsskole koordinatoren - samt repræsentanter fra: de relevante kommunale forvaltninger, Idrætsrådet, Kommunalt Skoleidrætsudvalg de involverede skoler samt ledere og trænere for de involverede idrætsgrene/eliteklubber. Styregruppen har til opgave at fastlægge de overordnede rammer eksempelvis: valg af idrætsskolemodel, herunder udvælge skoler, idrætsgrene og fastlægge implementeringsstrategi økonomi principper for optagelse i og evt. afgang fra idrætsklassen/idrætsklasserne. ansvar og kompetencefordeling mellem parterne udarbejdelse af formel samarbejdsaftale mellem parterne. sikre efteruddannelse af trænere/lærere i aldersrelateret træning mm. Arbejdsgruppen bør bestå af: den kommunale elitekoordinator idrætsskole koordinatoren trænere/lærere med ansvaret for træningen i klasse samt repræsentant(er) fra: idrætsskolen (ledelsen og en (idræts-)lærer repræsentant) Arbejdsgruppen har til opgave at varetage den daglige drift af idrætsskolen, herunder bl.a.: varetage det daglige arbejde med at sikre en optimal kombination af fagene fordele pladserne i klassen mellem de forskellige idrætsgrene (7. 9.klasse) opstille optagelseskriterier for den idrætsspecifikke træning. planlægge de idrætsteoretiske aktiviteter igangsætte alternative idrætsaktiviteter, der er i stand til at motivere idrætsusikre børn og unge til at dyrke fysisk aktivitet. Er der etableret flere idrætsskoler, skal der etableres en arbejdsgruppe for hver idrætsskole i kommunen. Styregruppen kan eventuelt fungere som en samlet styregruppe for alle idrætsskoler. Idrætsskolekoordinatoren skal fungere som bindeled mellem arbejds- og styregruppen, samt mellem eleven/forældrene, skolen og idrætten på baggrund af klart defineret ansvar og kompetencebeskrivelse. Såfremt der er etableret flere idrætsskoler i en kommune, bør kommunens elitekoordinator etablere et netværk for idrætsskolekoordinatorerne med henblik på sparring og erfaringsudveksling mm. 8.0 Opgavefordeling mellem trænere og idrætslærere Udgangspunktet er, at den obligatoriske idrætsundervisning gennem hele skoleforløbet forestås af skolens idrætslærere. For at sikre en kobling mellem den obligatoriske idrætsundervisning og de ekstra idrætstimer vurderes det hensigtsmæssigt, at trænerne der står for den ekstra idrætsundervisning, regelmæssigt er tilstede og indgår i/supplerer lærerteamet ved den obligatoriske idrætsundervisning. 5

6 De ekstra idrætstimer i klasse skal forestås af lærere/trænere, der er uddannet til at undervise i det generelle aldersrelaterede træningskoncept. Optimalt set har disse lærere/trænere både et engagement i foreningsidrætten og en pædagogisk uddannelsesmæssig baggrund. På klassetrin skal de ekstra idrætstimer benyttes til idrætsspecifik aldersrelateret træning (fysisk, teknisk, taktisk eller mentalt) for elever med et tilstrækkelig højt sportsligt niveau. Træningen skal forestås af eliteklubbernes trænere eller trænere/lærere med kompetence til at varetage fysisk træning eventuelt på tværs af idrætsgrene. For elever, der ikke dyrker idræt i foreningsregi og for elever, der ikke har et tilstrækkelig højt sportsligt niveau til at indgå i den idrætsspecifikke træning, skal det afklares om der skal være et tilbud om ekstra idrætstimer i klasse, herunder hvem der skal forestå træningen/ undervisningen. Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmark anbefaler, at alle elever modtager et ekstra idrætstilbud gennem hele deres folkeskole forløb. 9.0 Team Danmarks og Danmarks Idræts-Forbunds involvering Udgangspunktet for Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund s involvering i idrætsskolerne er primært vidensdeling og -formidling. Helt konkret involverer Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund sig i følgende områder: individuel sparring til Team Danmarks elitekommuner i forbindelse med etablering af idrætsskoler (Team Danmark) uddannelse i brugen af det aldersrelaterede træningskoncept og i idrætsteoriforløbet til trænere/lærere, der forestår træning i idrætsskoleregi i alle kommuner (Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund i samarbejde med University Colleges forskellige steder i landet) etablering af et eller flere nationale netværk i tilknytning til idrætsskolerne (Team Danmark) initiering af netværksdannelse i tilknytning til idrætsskolerne lokalt i Team Danmarks elitekommuner (Team Danmark) konsulentbistand i forhold til klubudvikling,. Eliteklubudvikling, træner- og lederuddannelser generelt (Danmarks Idræts-Forbund) 10.0 Kommunens og idrætsklubbernes opgaver Udover det tidligere anførte bør kommunerne bidrage med: dækning af lønudgifter til lærere/trænere 4 honorar til klubberne ved rådgivnings- eller praktisk opgaveløsning for kommunen stille faciliteter gratis tilrådighed/dække udgifter forbundet med leje af idrætsfaciliteter finansiere udstyr/materiel dække lønudgifter til idrætsskolekoordinatoren og eventuelle administrationsudgifter for idrætsskolen. evaluering af idrætsskole-ordningen. Det bør overvejes om den økonomiske støtte til den idrætsspecifikke træning i (10) klasse skal dækkes via lokale elitepuljer eller lignende. Årsagen hertil er, at denne træning foregår i klubregi og således med 4 Jf. notatet Idrætsskoler i København af Anne Birgitte Madsen fra Danmarks Idræts-Forbunds har Danmarks Idræts- Forbund s foreløbige erfaringer med skole- og foreningssamarbejde vist, at det er afgørende for foreningernes medvirken, at der er indgået klare aftaler om honorering af trænerne projektet ikke belaster foreningens økonomi klubben motiveres bl.a. gennem nye og bedre lokaler, rekvisitter, flere medlemmer, nye trænere og ledere i foreningen samarbejdet afholdes inden for de rammer (folkeoplysningsloven) som foreningen er underlagt 6

7 fordel - kan omfatte elever, der ikke går på idrætsskolen - eksempelvis (ældre) elever/udøvere i ungdomsuddannelsesregi. Støtten til trænerhonorar, materiel mm. skal således set i lyset af den samlede økonomiske støtte, der ydes til klubben fra kommunen/eliterådet og eventuel økonomisk støtte fra specialforbundet/team Danmark, såfremt der er tale om et talentcenter. Endvidere kan noget af finansieringen til etableringen af idrætsskolen ske via kommunens budget for sundhedsfremme, idet idrætsskolen er med til at sikre, at kommunens børn og unge får adgang til mere fysisk aktivitet og bliver motiveret til et unge- og voksenliv med fysisk aktivitet og bevægelse. Eliteklubbernes bidrag: menneskelige ressourcer til at løfte klubbens andel af det administrative arbejde forbundet med udviklingen, implementering og driften af en idrætsskole kvalificerede trænere (kontinuitet på trænerposten bør tilstræbes) stille eventuelle egne lokaler tilrådighed, hvis det vurderes hensigtsmæssigt trænerne deltager i kurser/efteruddannelse - evt. sammen med skolens idrætslærere trænerne (lejlighedsvis) indgår som undervisere sammen med skolens lærere i de almindelige idrætstimer Endvidere kan det overvejes, at klubberne benytter skolens lokaler til at tilbyde træning på skolen i de tidlige eftermiddagstimer (i relevante idrætsgrene) Øvrige interessenters bidrag Dansk Skoleidræt kan bidrage til idrætsskolens alsidige indhold. Dansk Skoleidræts bidrag består af aktiviteter, som kan være med til at øge kommunernes fokus på elevernes muligheder og tilbud om fysisk aktivitet og bevægelse. Dansk Skoleidræt står således bag den legepatruljeordning, hvis indførelse har været med til at give specielt de mindste elever mulighed for øget leg og bevægelse i frikvartererne. Dansk Skoleidræt er også ansvarlig for projekt Skolesport, der giver elever mulighed for at dyrke idræt lige efter skoletid og forsøger at motivere disse til at deltage i den frivillige idræt. Endvidere kan Dansk Skoleidræt være med til at formidle et konkurrencetilbud til idrætsskolerne, idet Dansk Skoleidræt har stor erfaring med at arrangere landsdækkende skolemesterskaber inden for fodbold, håndbold, volleyball, atletik og basketball. Endelig kan et andet bidrag bestå i den kontakt, som organisationen har til de danske folkeskoler og til de Kommunale Skoleidrætsudvalg, hvilket kan styrke Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund s kommunikation med skoleområdet Team Danmarks implementeringsstrategi For så vidt angår udbredelsen/implementeringen af idrætsskoler er det Team Danmarks mål, at der i 2012: er oprettet mindst én idrætsskole i hver elitekommune er oprettet idrætsskoler med generel aldersrelateret træning (0.-6. klasse) fordelt på elitekommuner er oprettet idrætsskoler med eliteidrætsklasser ( klasse) fordelt på elitekommuner. Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund/marts

8 Praktiske råd i forbindelse med etablering af idrætsskoler Her følger en gennemgang af nogle anbefalinger, der skal gives til skoler, kommuner og klubber vedrørende en række praktiske forhold. Endvidere er der opstillet en række spørgsmål som med fordel kan drøftes mhp. at afklare, om vi på disse områder kan/vil opstille generelle anbefalinger. Idrætsskolens geografiske placering Såfremt eliteklubberne er samlet i et bestemt geografisk område i en kommune, er det hensigtsmæssigt at placere en idrætsskole/idrætsskolen i umiddelbar nærhed heraf. Herved minimeres transporttiden mellem skolen og idrætsfaciliteterne. Såfremt skolen råder over tilstrækkelig med relevante/kvalificerede idrætsfaciliteter, der kan benyttes til afviklingen af idrætstimerne/træningen, kan det være hensigtsmæssigt, da transporttid således undgås/minimeres. Idrætsskolen bør dog fortsat være placeret tæt på de sportsfaciliteter eliteklubberne har til huse i. Ind- og udslusning af elever i idrætsklasserne Det er påkrævet, at der udarbejdes retningslinier for, hvorledes eleverne optages i en idrætsklasse særligt på skoler, hvor der skal vælges mellem at søge optagelse i en idrætsklasse eller en almindelig klasse. Retningslinierne skal tage højde for de gældende regler for indskrivning i folkeskolen. Retningslinierne bør også forholde sig til, om en elev er tvunget til at forblive i idrætsklassen, hvis eleven pga. skader, manglende motivation eller andre grunde ikke ønsker at fortsætte i den pågældende idrætsklasse. Ligeledes bør det meldes klart ud, om en fortsat sportslig udvikling er en forudsætning for at forblive i idrætsklassen for de elever i de ældste klasser der har idrætsspecifik skemalagt træning. Såfremt sidstnævnte er tilfældet er skolen ansvarlig for at sikre at overflytning til en anden klasse er socialt og uddannelsesmæssigt forsvarlig. Følgende spørgsmål kan med fordel drøftes: Er der et idrætstilbud til alle i de ældre klasser eller er det kun til elever, der er aktive i klubregi? Og er det i givet fald alle, der er aktive i klubregi eller alene aktive, der anses for at være tilstrækkelig talentfulde? I sidstnævnte tilfælde skal det overvejes, om der skal opstilles optagelseskriterier for den idrætsspecifikke træning og/eller afholdes try-outs. Kriterier og optagelsesprocedure bør meldes klart ud og det bør endvidere oplyses, hvem der forestår optagelsesprøven. Er det en forudsætning for optagelse på den idrætsspecifikke del, at den pågældende idrætsgren/en specifik klub har et formelt samarbejde med idrætsskolen? Er idrætsspecifiktræning i skoletiden forbeholdt aktive fra - ikke alene de idrætsgrene - men også de navngivne klubber, der har et formelt samarbejde med idrætsskolen? Eller kan elever der ikke er medlem af en samarbejdsklub indgå i træningen og er træneren med ansvaret for den idrætsspecifikke træning i idrætsskolens træningstid forpligtet til at samarbejde med udøverens egen klubtræner? Hvis idrætsundervisningen opretholdes for elever, der ikke er medlem af en idrætsklub samt evt. elever, der ikke er tilstrækkelig gode til at indgå i den idrætsspecifikke træning, hvem skal så forestå træningen idrætslærere eller trænere? Hvordan startes ordningen op på mest hensigtsmæssigvis startes der eksempelvis alene med 1. klasse, hele indskolingen eller med alle klassetrin på én gang? Hvor mange elever bør der max. være pr. lærer/træner? Er der forskel på normering på de forskellige alderstrin og på generel contra idrætsspecifik træning? 8

9 I forbindelse med det idrætsspecifikke tilbud skal det også afklares om der skal opstilles et eventuelt minimums deltagerantal generelt set eller specifikt for hver idrætsgren Skemalægning Skolen har bl.a. til opgave at tilrettelægge idrætsklassens/-klassernes skema. I forbindelse hermed er det afgørende, at der i tilrettelæggelsen tages højde for, at idrætsudøvere på de ældste klassetrin, der træner på national/internationalt eliteniveau, kan have behov for 2 daglige træningspas. Med henblik på at sikre optimal restitution mellem træningspassene bør det første af disse elevers træningspas være placeret i skoleskemaets første lektioner. Idrætstimerne for elever på de yngre årgange, der ikke eller kun sjældent har 2 daglige træningspas, kan placeres senere på dagen, såfremt det rent logistisk i forhold til skemalægning og facilitetsmæssige begrænsninger - ikke er muligt at placere idrætstimerne i de første lektioner. 9

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2009-2012

Team Danmarks støttekoncept 2009-2012 Team Danmarks støttekoncept 2009-2012 indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt...3 1.2 Baggrundsmateriale for støttekonceptet 2009-2012...3 1.3 Team Danmarks støttekoncept

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indhold 1.0 Indledning 3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt 3 1.2 Tendenser i international eliteidræt 4 1.3 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 5 1.4 Særlige

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Åbning af parkourbanen 2011. Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2011. Dok. 52346/12

Åbning af parkourbanen 2011. Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2011. Dok. 52346/12 Åbning af parkourbanen 2011 Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2011 Dok. 52346/12 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1. INDLEDNING...3 Læsevejledning... 3 2. STATUS

Læs mere

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær.

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær. Idræt for socialt udsatte og idrætssvage grupper SUNDHED LIVSGLÆDE Idræt for børn og unge VENSKABER Faciliteter udvikling og anvendelse Motion på arbejdspladsen inklusion nytænkning livskvalitet selvværd

Læs mere

Dansk Svømmeunions politiske program

Dansk Svømmeunions politiske program Dansk Svømmeunions politiske program Formål med det politiske program Sikre den røde tråd imellem Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) politiske program og Dansk Svømmeunions politiske program. Sikre at udover

Læs mere

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub Politik- & strategi KBTK Københavns Bordtennisklub Forord Selvom der ikke er langt mellem ledere, hjælpere, trænere og medlemmer, er Københavns Bordtennisklub (KBTK) med omkring 150 medlemmer en stor bordtennisklub.

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Dato 11. maj 2010 SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune Charlotte Østergaard projekt_skolesport.indd 1 22-01-2008 10:59:08 Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Aktiv fritid for alle børn og unge - Herning-modellen

Aktiv fritid for alle børn og unge - Herning-modellen Aktiv fritid for alle børn og unge - Herning-modellen Baggrund Herning Kommune er kendetegnet ved et stærkt foreningsliv, med varierede muligheder for et aktivt fritidsliv for kommunens børn og unge. Langt

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

IDRÆTSKLASSER PLADS TIL IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE

IDRÆTSKLASSER PLADS TIL IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE IDRÆTSKLASSER PLADS TIL IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE PROJEKTBESKRIVELSE FEBRUAR 2013 Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2 Idrætsklasser - plads til idrætstalenter i den danske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Idrætten slår til for alle

Idrætten slår til for alle Idrætten slår til for alle Roskilde som breddeidrætskommune 2014-2016 Resume Roskilde Kommune er blevet udvalgt til at være breddeidrætskommune 2014-16 af Kulturministeriet og Nordea Fonden. Ud af de 36

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 162 Offentligt. årsrapport 2007

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 162 Offentligt. årsrapport 2007 Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 162 Offentligt årsrapport 2007 007 fakta om 2007 33 forskellige idrætsgrene 1033 danske atleter 133 mio. kr. Samlet omsætning 13 VM-medaljer og 15 EM-medaljer

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Evaluering af Team Danmarks ordning med forlængede ungdomsuddannelser. Afsluttende rapport

Evaluering af Team Danmarks ordning med forlængede ungdomsuddannelser. Afsluttende rapport Evaluering af Team Danmarks ordning med forlængede ungdomsuddannelser Afsluttende rapport Evaluering af Team Danmarks ordning med forlængede ungdomsuddannelser Afsluttende rapport 2009 Team Danmarks ordning

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere