Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg."

Transkript

1 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling og talentudviklingsmiljøer og derigennem medvirke til, at Aalborg Kommune bliver regionens fyrtårn i udviklingen af eliteidrætten at sikre at der er muligheder for elitehold/eliteidrætsudøvere i de idrætsgrene, som har potentiale til at skabe elitære idrætsmiljøer og derved markere og markedsføre Aalborg som eliteidrætsby og at samle de kræfter, som har interesse i og mulighed for at styrke eliteidrætten, til en koordineret indsats, hvor man gennem fælles bestræbelser giver eliteidrætten i Aalborg Kommune optimale vækstbetingelser. 2, Stk. 2. Elite sport Aalborg kan: Medvirke til at etablere og understøtte skole- og uddannelsesmiljøer for eliteidrætsudøvere fra folkeskole, ungdomsuddannelser til videregående uddannelser Medvirke til at etablere og understøtte specifikke talentudviklingsmiljøer Medvirke til i et forpligtende samarbejde med og mellem klubber, specialforbund, Team Danmark og andre interessenter at etablere og understøtte elitesatsninger med fokus på talentudvikling. Herunder falder ikke professionel idræt organiseret i private virksomheder Medvirke til at der tages initiativ til uddannelse og videreuddannelse af trænere og ledere med det formål at optimere eliteidrætsudøvernes udvikling Medvirke til at sikre, at idrætsmedicinsk, -fysiologisk og psykologisk viden formidles til eliteidrætsklubber og elite-idrætsudøvere Medvirke til at udarbejde netværk, som kan hjælpe foreningerne med at tiltrække eliteidrætsudøvere blandt andet vedrørende bolig - arbejde - uddannelse. Medvirke til via løbende dialog at sikre, at eliteindsatsen sker på den mest hensigtsmæssige måde og i et samarbejde. Medvirke til at markedsføre Aalborg nationalt og internationalt blandt andet gennem anvendelse af Elitesport Aalborgs logo.

2 2 Via Elitesport sekretariat at være let tilgængelig og være i stand til hurtigt at formidle relevante kontakter. Medvirke til at eliteidrætten har adgang til gode trænings- og konkurrencefaciliteter på passende tider. Medvirke til at eliteidrættens behov indgår ved prioriteringen af investeringer i idrætsfaciliteter samt afdække mulighederne for den optimale udnyttelse og indretning af faciliteterne. Medvirke til at understøtte, at Aalborg er regionens talent- og eliteidrætsby og Samarbejde tæt med Team Danmark 3 Elitesport Aalborgs midler tilvejebringes ved direkte kommunale tilskud, ved tilskud fra organisationer, ved sponsorater fra erhvervslivet samt donationer fra private, fonde m.v. Det kommunale tilskud kan kun anvendes til formål der lovligt kan støttes af Aalborg Kommune. 4 Institutionen ledes af et Eliteråd på 9 medlemmer sammensat således: Rådmanden fra Skole- og Kulturforvaltningen formanden for Folkeoplysningsudvalget en repræsentant udpeget af de videregående uddannelser i Aalborg Kommune en repræsentant udpeget af Aalborg Industri- og Handelskammer en repræsentant udpeget af Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg 2 repræsentanter udpeget af repræsentantskabet heraf 1 aktiv eliteidrætsudøver over 18 år 1 repræsentant fra AaB A/S 1 repræsentant fra Team Danmark 4, stk. 2 Eliterådsmedlemmerne udpeges efter følgende turnus: Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg, Aalborg Industri- og Handelskammer og Team Danmark udpeger medlemmer i ulige år. Repræsentantskabet, de videregående uddannelsesinstitutioner og AaB A/S udpeger i lige år. Rådmanden for Skole- og Kulturforvaltningen og formanden for Folkeoplysningsudvalget følger byrådets funktionsperiode.

3 3 4, stk. 3 Eliterådet vælger af sin midte en formand og en næstformand. Eliterådet er beslutningsdygtig, når over halvdelen af Eliterådets medlemmer er til stede. Eliterådets afgørelser træffes med simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Eliterådet afholder møde når formanden, et Eliterådsmedlem eller Elitesport Aalborg sekretariatet skønner det påkrævet, dog mindst 1 møde i kvartalet. I tilfælde, hvor der er behov for hurtige beslutninger, kan disse træffes udenfor de ordinære møder via telefon, eller brev med en passende høringstid. Elitesport Aalborgs elitekoordinator deltager uden stemmeret. En repræsentant fra Kultur- og Fritidsafdelingen kan deltage i eliterådsmøderne uden stemmeret. 4, stk. 4 Eliterådet kan søge bistand hos særligt sagkyndige, nedsætte ad-hoc grupper og administrerer, med sekretariatsbistand fra Elitesport Aalborgs sekretariat, i det hele institutionens midler. 4, stk. 5 Eliterådet nedsætter et bredt sammensat rådgivende repræsentantskab til at følge og støtte institutionens virksomhed. 4, stk. 6 Eliterådet fastsætter selv sin forretningsorden. 5 Den selvejende institution skal påse, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af institutionens midler, og institutionen skal sørge for, at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde.

4 4 5, stk. 2 Eliterådet aflægger over for Aalborg Kommune og repræsentantskabet beretning og regnskab om institutionens virksomhed hvert år senest den 1. april for det senest afsluttede kommunale regnskabsår. Regnskabet skal revideres af registreret eller statsautoriseret revisor udpeget af eliterådet. Regnskabet skal udarbejdes efter de enhver tid i lovgivningen gældende regnskabsprincipper. 6 Institutionen tegnes af det samlede Eliteråd, formanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem, eller af formanden sammen med den daglige ledelse. Den daglige ledelse udgøres af Eliterådets sekretariat. Eliterådet kan udstede prokura. 7 I henhold til Elitesport Aalborgs vedtægter 4, stk. 5 nedsætter Eliterådet et bredt sammensat rådgivende repræsentantskab til at følge og støtte institutionens virksomhed, herunder virke som forum for skabelse af nye netværk, idéer og initiativer for og omkring elitesporten i Aalborg. Repræsentantskabet skal i henhold til vedtægternes 4 udpege to repræsentantskabsmedlemmer til Eliterådet heraf en aktiv eliteidrætsudøver over 18 år Det årlige repræsentantskabsmøde afvikles i årets første kvartal. Det årlige repræsentantskabsmøde skal som minimum have følgende dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om status i den selvejende institution Elitesport Aalborg herunder regnskab 3. Valg af 2 medlemmer til Eliterådet, hvoraf én skal være aktiv eliteidrætsudøver over 18 år 4. Eventuelt Forslag til dagsorden skal være modtaget af Elitesport Aalborg sekretariat senest 1 måned inden afvikling af repræsentantskabsmødets afvikling. Dato for repræsentantskabsmøde skal offentliggøres senest 2 måneder inden afviklingen via mail til klubformænd og i den lokale presse.

5 5 7, stk. 2 Repræsentantskabets medlemmer skal have interesse for elitesportsområdet. Repræsentantskabet sammensættes således: Eliterådet En repræsentant fra AaB College En repræsentant fra Aalborg Sportshøjskole En repræsentant fra idrætsuddannelsen på Aalborg Universitet En repræsentant fra University College Nordjylland En repræsentant fra SIFA Aktive elitesportsudøvere fra klubber/foreninger, der har medlemmer, der som enkeltudøvere eller som hold er repræsenteret i deres idræts bedste turnerings- /konkurrencerække. Elitesportsudøvere indkaldes via klubbens formand. Elitetrænere fra klubber/foreninger, der har medlemmer, der som enkeltudøvere eller som hold er repræsenteret i deres idræts bedste turnerings- /konkurrencerække. Elitetrænere indkaldes via klubbens formand. En repræsentant fra klubber/foreninger, der har medlemmer, der som enkeltudøvere eller som hold er repræsenteret i deres idræts bedste turnerings- /konkurrencerække. Repræsentant indkaldes via klubbens formand. Herudover kan Eliterådet udpege medlemmer, der anses for at kunne bidrage med en særlig indsats til gavn for Elitesport Aalborg. Størrelsen og sammensætningen af repræsentantskabet er varierende og medlemmerne vælges/udpeges for en 4-årig periode. Dog vælges/udpeges repræsentanterne fra klubberne i form af aktive elitesportsudøvere, elitetrænere og klubrepræsentanter for ét år ad gangen. Eliterådsmedlemmer sidder dog alene i repræsentantskabet, så længe de er medlemmer af Eliterådet. 7, stk. 3 Formanden for Eliterådet er født formand for repræsentantskabet. Formanden indkalder til repræsentantskabets møder. Der afholdes som et minimum 1 møde om året. Formanden skal indkalde til møde såfremt 10 medlemmer kræver det. Sekretariatsfunktionen varetages af elitekoordinator i Elitesport Aalborgs sekretariat. Møderne indledes af formanden. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Repræsentantskabet kan herudover selv fastlægge sin forretningsorden.

6 6 8 I tilfælde af den selvejende institution Elitesport Aalborgs opløsning skal den eventuelle formue anvendes til lignende formål, som skal godkendes af Aalborg Byråd. 8, stk. 2 Ændringer af Elitesport Aalborgs vedtægter kan ske, såfremt 2/3 af Eliterådet stemmer for dette. Opløsning af Elitesport Aalborg kan ske, såfremt mindst 7 af Eliterådets medlemmer stemmer for det. 8, stk. 3 Nærværende vedtægter samt ændringer heri skal godkendes af Aalborg Byråd.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Nedenstående foreninger står bag stiftelsen af den selvejende institution Odense Skydecenter - Kærby Mose, som etableres på

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere Vedtægter Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere MÅLTIDSPARTNERSKABETS VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Måltidspartnerskabet, på engelsk The Danish Meal Partnership. Måltidspartnerskabet er et

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er Dansk Bærdyrkerforening ". Dens hjemsted er formandens adresse eller et af foreningen oprettet kontor. Formål 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere