UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen"

Transkript

1 & UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen Formålet med de to foreninger er at skabe klarhed mellem UU-ledernes politiske arbejde i Lederforsamlingen af de 47 UU centre og UU centrenes fælles udviklingsplatform i Ungdommens Uddannelsesvejlednings Udviklingscenter. UU47/Lederforsamlingen varetager primært centerledernes fælles interesser i forhold i myndigheder, institutioner og organisationer på nationalt plan. UUUCs opgave er at virke som sekretariat for UU centrene, igangsætte fælles udviklingsarbejder, fremskaffe midler til fælles udviklingsprojekter, koordinere netværk og skabe baggrund for strategiske fællesudspil fra UUUC. UUUCs mål er desuden at udvikle det økonomiske grundlag, som det fælles kontingent fra UU centrene giver, således at det fælles sekretariat kan styrke sin position som UU centrenes fælles stemme i den nationale strategi for Uddannelse Til Alle. Ungdommens Uddannelsesvejlednings Udviklingscenter Stk. 1 UUUC har til formål at arbejde for udvikling af Ungdommens Uddannelsesvejledning i kommunalt, regionalt, nationalt og internationalt regi i samklang med samfundets krav, den nationale lovgivning og de unges behov og interesser. Dette formål tilstræbes opnået ved: At indsamle, systematisere og formidle viden og aktiviteter. At medvirke i fagligt og pædagogisk forsøgs- og udviklingsarbejde inden for vejledningsområdet. At medvirke i udviklingsarbejder, som har tilknytning til UU-centrenes aktiviteter, bl.a. ved at igangsætte analysearbejder og undersøgelser. At fastholde og udvikle samarbejdet mellem UUcentrene. At udvikle og deltage i koordineringen af UUcentrenes internationale samarbejde. At udvikle og udbyde kursusvirksomhed. Lederforsamlingen af 47 UU centre i Danmark Lederforsamlingens formål er: Stk. 1 At varetage centerledernes ledelsesmæssige interesser. At understøtte det vejledningsfaglige og administrative samarbejde mellem centerlederne. At varetage centerledernes fælles interesser over for og i samarbejde med myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner m.v. At sikre høringsret i alle forhold, der berører UU ernes organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. At afgive udtalelser på Lederforsamlingens vegne. At samarbejde med beslægtede organisationer i ind- og udland. At formulere krav og forventninger til UU s Udviklingscenter vedrørende behovet for servicering af UU ernes ledelser på organisatoriske, økonomiske, juridiske og andre ledelsesmæssige områder. Stk. 8 At assistere Lederforsamlingen i overensstemmelse med sekretariatsopgaven i øvrigt. 1

2 Vedtægter For Ungdommens Uddannelsesvejlednings Udviklingscenter (i det følgende kaldet UUUC ). 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Ungdommens Uddannelsesvejlednings Udviklingscenter (UUUC). Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse: Nytorv 7, 1450 København K. Stk. 1 UUUC har til formål at arbejde for udvikling af Ungdommens Uddannelsesvejledning i kommunalt, regionalt, nationalt og internationalt regi i samklang med samfundets krav, den nationale lovgivning og de unges behov og interesser. Dette formål tilstræbes opnået ved: Stk. 8 At indsamle, systematisere og formidle viden og aktiviteter. At medvirke i fagligt og pædagogisk forsøgs- og udviklingsarbejde inden for vejledningsområdet. At medvirke i udviklingsarbejder, som har tilknytning til UU-centrenes aktiviteter, bl.a. ved at igangsætte analysearbejder og undersøgelser. At fastholde og udvikle samarbejdet mellem UU-centrene. At udvikle og deltage i koordineringen af UU-centrenes internationale samarbejde. At udvikle og udbyde kursusvirksomhed. At assistere Lederforsamlingen i overensstemmelse med sekretariatsopgaven i øvrigt. 3 Medlemmer Stk. 1 Som medlemmer kan optages alle Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre i Danmark. Udmeldelse af UUUC kan ske ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen. Udmeldelse kan ske med 12 måneders varsel med virkning fra den 1. januar i følgende år. 4 Årsmøde Stk. 1 Årsmødet er UUUCs øverste myndighed. Årsmøde holdes hvert år inden udgangen af maj måned. Ordinært årsmøde indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel og med samtidig meddelelse af foreløbig dagsorden. Punkter, som ønskes sat på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før mødets begyndelse. Endelig dagsorden og det reviderede regnskab skal være afsendt til UUCs medlemmer senest 10 dage før mødet. Møderet til årsmødet har ledelse og medarbejdere fra hvert UU-center. Kun UU-centre, der har indbetalt medlemskontingent, har stemmeret. Hvert fremmødt UU-center har én stemme og kan ikke stemme ved fuldmagt. Årsmødet kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen. Årsmødet er 2

3 beslutningsdygtigt, når det er lovligt indkaldt. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. (Jf. dog 8.1 og 9.1). Skriftlig afstemning afholdes, når 10 medlemmer af årsmødet begærer det. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. Formand vælges blandt medlemmerne ved almindelig stemmeflerhed. Formanden vælges i lige år. Funktionstiden for formanden er 2 år. Genvalg kan finde sted. Hver region vælger blandt sine medlemmer af UUUC 1 repræsentant til UUUCs bestyrelse. Funktionstiden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. Genvalg kan finde sted. Region Nordjyllands og Region Sjællands repræsentanter vælges i lige år, mens Region Midtjyllands, Region Syddanmarks og Region Hovedstadens repræsentanter vælges i ulige år. Derudover har UU-København et medlem i UUUCs bestyrelse. Hver region og UU-København vælger ligeledes blandt sine medlemmer af UUUC 1 suppleant til UUUCs bestyrelse. Stk. 8 Valg af regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer med dertil knyttede suppleanter skal være afholdt senest 4 uger før det ordinære årsmøde. Valgresultatet forelægges formanden umiddelbart efter valget. Navnene på de regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer og dertil hørende suppleanter skal udsendes med den endelige dagsorden. Bestyrelsesmedlemmerne tiltræder ved afslutningen af det ordinære årsmøde. Stk. 9 Stk. 10 Stk. 11 Stk. 12 Bestyrelsen konstituerer sig med valg af næstformand og evt. sekretær og kasserer. Fratræder formanden inden funktionstidens udløb, overtager næstformanden posten funktionstiden ud. Valg af medlemmer til faste udvalg, råd mv. foretages for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted. Øvrige personvalg på årsmødet foretages for en 1-årig periode. Genvalg kan finde sted. Dagsorden På det ordinære årsmøde skal dagsordenen indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent, jf Valg af a) Formand i henhold til 4 stk. 5 b) Bestyrelsesmedlemmer i henhold til 4 stk. 6 c) Suppleanter i henhold til 4 stk. 7 d) Valg til faste udvalg, råd mv. i henhold til 4 stk. 10 e) Valg af statsautoriseret/registreret revisor 7. Eventuelt Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes af UUUC formand eller når mindst 10 af UUUC medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til UUUC bestyrelse med angivelse af punkter, der ønskes sat på dagsordenen. Mødet skal afholdes senest 4 uger efter kravets modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel. 5 Kontingent og regnskabsår Stk. 1 Stk. 1 Hvert medlem af UUUC betaler et kontingent, som fastsættes på det ordinære årsmøde på grundlag af et af bestyrelsen udarbejdet budget for det kommende år. Kontingentet fastsættes ud fra følgende princip: Hvert UU betaler et grundkontingent på kr samt et tillægskontingent beregnet efter det samlede indbyggertal i hvert UUs kommune(r). Kontingentet betales helårligt forud og skal være indbetalt senest 1 måned efter årsmødet. UUUC udgifter dækkes af kontingentet. Det enkelte medlem af UUUC hæfter alene over for UUs Udviklingscenters økonomiske forpligtelser med sit indbetalte og forfaldne kontingent til UUUC. 3

4 Regnskabsåret er kalenderåret. 6 Kompetence Stk. 1 UUUC beslutninger er vejledende for medlemmerne. Flertalsbeslutninger vil være centrets officielle standpunkt udadtil. Ved skriftlige tilkendegivelser afgives efter begæring stemmetal og kortfattet formulering af særstandpunkter. 7 Organisation og ledelse Stk. 1 UUUC ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer bestående af formanden samt 6 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 8 Bestyrelsen holder møde mindst en gang i kvartalet og i øvrigt, når formanden indkalder dertil, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske derom. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal, hvor intet andet er angivet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formanden tegner UUUC, og kan i samråd med bestyrelsen træffe afgørelser i såvel løbende som uopsættelige sager. Formanden orienterer skriftligt eller senest ved førstkommende møde i UUUC om, i hvilke sager bestyrelsen har handlet i henhold til stk. 4. Foreningen forpligtes økonomisk ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura. Bestyrelsen ansætter og afskediger UUUC personale. Bestyrelsen kan bemyndige sekretariatslederen til at ansætte og afskedige UUUC øvrige personale. Bestyrelsen fastsætter de opgaver, som sekretariatet skal varetage. For varetagelsen af hvervet som formand kan UUUC udbetale et honorar, der hvert år fastsættes på årsmødet. Udgifterne til sekretariatet afholdes af kontingentet, jf Vedtægtsændringer Stk. 1 Forslag til vedtægtsændringer fremsendes med dagsordenen til et ordinært årsmøde i UUUC. Ændringer af vedtægter forudsætter, at 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. 9 Opløsning af UUUC Stk. 1 Forslag til UUUCs opløsning kan kun vedtages på et ordinært årsmøde, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Kan 2/3's flertal ikke opnås, kan forslaget vedtages på et ekstraordinært årsmøde med almindeligt flertal. I tilfælde af UUUCs opløsning anvendes midler efter årsmødets nærmere bestemmelser i overensstemmelse med Ikrafttræden Stk. 1 Disse vedtægter er vedtaget på UUUCs stiftende årsmøde d. 18. marts 2010 og træder i kraft samme dato. 4

5 Vedtægter For Lederforsamlingen, Ungdommens Uddannelsesvejledning, (i det efterfølgende kaldet Lederforsamlingen ) 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Lederforsamlingen. Foreningens hjemsted er Ungdommens Uddannelsesvejlednings Udviklingscenters sekretariats adresse: Nytorv 7, 1450 København K. Lederforsamlingens formål er: Stk. 1 At varetage centerledernes ledelsesmæssige interesser. At understøtte det vejledningsfaglige og administrative samarbejde mellem centerlederne. At varetage centerledernes fælles interesser over for og i samarbejde med myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner m.v. At sikre høringsret i alle forhold, der berører UU ernes organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. At afgive udtalelser på Lederforsamlingens vegne. At samarbejde med beslægtede organisationer i ind- og udland. At formulere krav og forventninger til UUs Udviklingscenter vedrørende behovet for servicering af UU ernes ledelser på organisatoriske, økonomiske, juridiske og andre ledelsesmæssige områder. 3 Medlemmer Stk. 1 Som medlemmer kan optages centerledere ved Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre. Udmeldelse af Lederforsamlingen kan ske ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen. Udmeldelse kan ske med 3 måneders varsel med virkning fra den 1. januar i følgende år. 4 Generalforsamling Stk. 1 Generalforsamlingen er Lederforsamlingens øverste myndighed. Generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af maj måned. Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel og med samtidig meddelelse af foreløbig dagsorden. Punkter, som ønskes sat på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før mødets begyndelse. Endelig dagsorden og det reviderede regnskab skal være afsendt til Lederforsamlingens medlemmer senest 10 dage før mødet. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt, når den er lovligt indkaldt. Hvert medlem har en stemme og kan ikke stemme ved fuldmagt. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. (Jf. dog 8.1 og 9.1). Skriftlig afstemning afholdes, når 10 medlemmer af generalforsamlingen begærer det. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. Formand vælges blandt medlemmerne ved almindelig stemmeflerhed. Formanden vælges i lige år. 5

6 Funktionstiden for formanden er 2 år. Genvalg kan finde sted. Hver region vælger blandt sine medlemmer af Lederforsamlingen 1 repræsentant til Lederforsamlingens bestyrelse. Funktionstiden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. Genvalg kan finde sted. Region Nordjyllands og Region Sjællands repræsentanter vælges i lige år, mens Region Midtjyllands, Region Syddanmarks og Region Hovedstadens repræsentanter vælges i ulige år. Derudover er centerlederen fra UU-København medlem af Lederforsamlingens bestyrelse. Hver region vælger ligeledes blandt sine medlemmer af Lederforsamlingen 1 suppleant til Lederforsamlingens bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig med valg af næstformand og evt. sekretær og kasserer. Fratræder formanden inden funktionstidens udløb overtager næstformanden posten funktionstiden ud. Stk. 8 Valg af regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer med dertil knyttede suppleanter skal være afholdt senest 4 uger før den ordinære generalforsamling. Valgresultatet forelægges formanden umiddelbart efter valget. Navnene på de regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer og dertil hørende suppleanter skal udsendes med den endelige dagsorden. Bestyrelsesmedlemmerne tiltræder ved afslutningen af den ordinære generalforsamling. Stk. 9 Stk. 10 Stk. 11 Valg af medlemmer til faste udvalg, råd mv. foretages for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted. Øvrige personvalg på Generalforsamlingen foretages for en 1-årig periode. Genvalg kan finde sted. Dagsorden På det ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent, jf Valg af a) Formand i henhold til 4stk. 4 b) Bestyrelsesmedlemmer i henhold til 4 stk. 5 c) Suppleanter i henhold til 4 stk. 6 d) Valg til faste udvalg, råd mv. i henhold til 4 stk. 9 e) 1-2 revisorer f) 1 revisorsuppleant. 7. Eventuelt Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af Lederforsamlingens formand eller når mindst 10 af Lederforsamlingens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til Lederforsamlingens bestyrelse med angivelse af punkter, der ønskes sat på dagsordenen. Mødet skal afholdes senest 4 uger efter kravets modtagelse og indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel. 5 Kontingent og regnskabsår Stk. 1 Hvert medlem af Lederforsamlingen betaler et kontingent, som fastsættes på den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen udarbejdet budget for det kommende år. Lederforsamlingens udgifter dækkes af kontingentet. Det enkelte medlem af Lederforsamlingen hæfter alene over for Lederforsamlingens økonomiske forpligtelser med sit indbetalte og forfaldne kontingent til Lederforsamlingen. Regnskabsåret er kalenderåret. 6 Kompetence Stk. 1 Lederforsamlingens beslutninger er vejledende for medlemmerne. Flertalsbeslutninger vil være forsamlingens officielle standpunkt udadtil. 6

7 Ved skriftlige tilkendegivelser afgives efter begæring stemmetal og kortfattet formulering af særstandpunkter. 7 Organisation og ledelse Stk. 1 Lederforsamlingen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer bestående af formanden samt 6 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen holder møde mindst en gang i kvartalet og i øvrigt, når formanden indkalder dertil eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske derom. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal, hvor intet andet er angivet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formanden tegner Lederforsamlingen, og kan i samråd med bestyrelsen træffe afgørelser i såvel løbende som uopsættelige sager. Formanden orienterer skriftligt eller senest ved førstkommende møde i Lederforsamlingen om, i hvilke sager bestyrelsen har handlet i henhold til stk. 4. Lederforsamlingen har et sekretariat, der er hjemmehørende på Ungdommens Uddannelsesvejlednings Udviklingscenters sekretariat. Bestyrelsen fastsætter de opgaver, som sekretariatet skal varetage. Sekretariatet varetager regnskabsfunktionen for lederforsamlingen. Udgifterne til sekretariatet afholdes af kontingentet, jf Vedtægtsændringer Stk. 1 Forslag til vedtægtsændringer fremsendes med dagsordenen til en ordinær generalforsamling i Lederforsamlingen. Ændringer af vedtægter forudsætter, at 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. 9 Opløsning af Lederforsamlingen Stk. 1 Forslag til Lederforsamlingens opløsning kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Kan 2/3's flertal ikke opnås, kan forslaget vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med almindeligt flertal. I tilfælde af Lederforsamlingens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser i overensstemmelse med Ikrafttræden Stk. 1 Disse vedtægter er vedtaget på Lederforsamlingens generalforsamling d. 18. marts 2010 og træder i kraft samme dato. Bestyrelsen Finn Lambæk valgt som formand for UUUC og UU47. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: UU København: Leif Pedersen UU Region Hovedstaden: Per Lynge UU Region Sjælland: Mark Jensen UU Region Syddanmark: John Vilhelmsen UU Region Midtjylland: Bo Ravn UU Region Nordjylland: Niels Chr Andersen Valg af suppleanter: UU København: - UU Region Hovedstaden: Steen Hansen UU Region Sjælland: Stén Knuth UU Region Syddanmark: Kjeld Petersen UU Region Midtjylland: Henry Hansen UU Region Nordjylland: Niels Brøndsted Andreasen 7

Forstanderkredsen. for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.

Forstanderkredsen. for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler Vedtægter 1 Forstanderkredsens navn og adresse Forstanderkredsens navn er Forstanderkredsen for Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1 - Navn og hjemsted Selskabets navn er: Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Over for udlandet er selskabets navn: Danish Society for Patient Safety. Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

US-CENTRETS VEDTÆGTER

US-CENTRETS VEDTÆGTER US-CENTRETS VEDTÆGTER Vedtægter for Ungdomsskolernes udviklingscenter NAVN: 1: "Ungdomsskolernes udviklingscenter" - forkortet US-centret - er en landsdækkende medlemsorganisation for ungdomsskoler. FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen Side 1 af 5 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN i REGION NORDJYLAND. 2 Formål Foreningens formål er at virke for en styrkelse af medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Skole og Forældre København

Vedtægter for Skole og Forældre København Vedtægter for Skole og Forældre København 1. Foreningens navn er Skole og Forældre, København under Landsforeningen Skole og Forældre. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Som medlemmer i Skole

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved.

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Foreningens navn er FrivilligCenter Næstved. Hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab.

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab. Vedtægter Dato: 15/11-2012 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Stk. 2: Foreningen er tilsluttet Paraplyorganisationen Kommunale Chefforeninger

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet. Vedtægter for Lokalrådet i Korup: 1. Lokalrådets navn / formål Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Læs mere

Vedtægter for SAMRåd ved RUC

Vedtægter for SAMRåd ved RUC Vedtægter for SAMRåd ved RUC Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er SAMRåd. Foreningen har hjemsted på Roskilde Universitet. Artikel 2: Formål 2 Formål Stk. 1 Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK 2004 VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK Lillegade 11, 2670 Greve 1 1 navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet 19. februar 1937, er et andelsselskab, hvis navn er Greve Landsby Vandværk Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening.

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. 1 Foreningens navn er Ulfborg Bys gymnastikforening. Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune. 2 Foreningens formål er at arbejde for åndeligt og legemligt

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

F O R E N I N G S V E D T Æ G T

F O R E N I N G S V E D T Æ G T F O R E N I N G S V E D T Æ G T 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Navn Foreningens navn er Nepal 2010. Foreningen er stiftet den 2. januar 2010 af Anne-Sofie og Tommy Legène Jørgensen. Stk. 2. Hjemsted Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

2. Formål: 3. Medlemskab:

2. Formål: 3. Medlemskab: VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN MUSIK & UNGDOM 1. Navn: Organisationens navn er. s hjemsted er Københavns Kommune. er medlem af Dansk Ungdoms fællesråd (DUF) og Jeunesses Musicales International (JMI).

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune

Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune 1. Medlemmer af Radikale Venstre, der er bosiddende i Ballerup kommune, er medlem af kommuneforeningen. Medlemmer bosat i udlandet kan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Vedtægter Personaleforeningen (PPS)

Vedtægter Personaleforeningen (PPS) Vedtægter Personaleforeningen (PPS) 2 Vedtægter for Personaleforeningen i PenSam 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Personaleforeningen i PenSam og som anvender forkortelsen PPS. Personaleforeningen

Læs mere

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER 1: Foreningens navn, hjemsted og stiftelse. Foreningens navn er Sjov Senior Motion med hjemsted i Lejre kommune. Foreningen er stiftet den 29. august 2000. 2: Foreningens formål. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter. 2 Medlemsskab Menighedsråd inden for de i 1 omtalte provstier kan optages som medlemmer.

Vedtægter. 2 Medlemsskab Menighedsråd inden for de i 1 omtalte provstier kan optages som medlemmer. Distriktsforeningen af menighedsråd i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde provstier Vedtægter 1 Distriktsforeningen af Menighedsråd i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde provstier: er en forening af

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lyngby-Taarbæk Vidensby, og foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Formål og opgaver Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999. Senest ændret på den 17. generalforsamling den 25. marts 2015. Navn, hjemsted, stiftelse

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø VEDTÆGTER For Særslev Forsamlingshus Vestergade 22 Særslev 5471 Søndersø Foreningens navn er Særslev Forsamlingshus, og dens hjemsted er Særslev sogn i Nordfyns Kommune. 1. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening

Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening Midtfyns Erhvervsforening Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening 1 Foreningens navn er Midtfyns Erhvervsforening. 2 Foreningens hjemsted er Midtfyn. 3 Foreningen har til formål at: a b c d samordne det

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM)

Vedtægter for Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM) Vedtægter for Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM) 1. NAVN Foreningens navn er Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM). 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er Rudersdal

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere