ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT - TREDJE KVARTAL 2004 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT ALM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT - TREDJE KVARTAL 2004 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT ALM."

Transkript

1 ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT - TREDJE KVARTAL Alm. sund fornuft ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

2 INDHOLD CONTENTS 2 HOVED- OG NØGLETAL FINANCIAL HIGHLIGHTS 3 BERETNING 5 REPORT 7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ACCOUNTING POLICIES 8 RESULTATOPGØRELSE PROFIT AND LOSS ACCOUNT 9 BALANCE BALANCE SHEET 11 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS 20 NØGLETALSDEFINITIONER 21 FINANCIAL RATIOS

3 KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL FINANCIAL HIGHLIGHTS Mio.kr. (DKK million) 3. kvt. (Q3) 3. kvt. (Q3) RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter PROFIT AND LOSS ACCOUNT Interest receivable Renteudgifter Interest payable Netto renteindtægter Net interest income Gebyrer og provisionsindtægter (netto) samt udbytte mv Net fee and commission income and dividends etc. Netto rente- og gebyrindtægter Net interest and fee income Kursregulering af værdipapirer og valuta Market value adjustment of securities and exchange-rate adjustment of foreign currency Andre ordinære indtægter Other ordinary income Resultat før omkostninger Profit on ordinary activities before expenses Omkostninger og afskrivninger Operating expenses and depreciation Tab og hensættelser på debitorer (netto) Provisions for bad and doubtful debts Kursregulering af kapitalandele Value adjustment of participating interests Ordinært resultat før skat Profit on ordinary activities before tax Skat Tax Periodens resultat Profit for the period Heraf minoritetsinteressers andel Profit attributable to minority interests Resultat efter skat eksklusive minoriteter Profit after tax exclusive minorities Resultat før skat eksklusive minoriteter Profit before tax exclusive minorities BALANCE Udlån BALANCE SHEET Loans and advances Indlån Deposits Minoritetsinteresser Minority interests Egenkapital Shareholders' equity Balance Total assets NØGLETAL MV. Antal ansatte omregnet til heltid, gennemsnit KEY RATIOS AND OTHER Average number of employees, full-time equivalents FINANCIAL DATA Rentemarginal p.a. 2,5% 2,8% 2,6% 2,6% 2,5% Net interest margin p.a. Omkostningsprocent 59,7% 70,0% 65,2% 75,9% 78,9% Expense ratio Tabs- og hensættelsesprocent p.a. 0,0% 0,4% 0,2% 0,5% 0,7% Write-off and provisioning ratio Solvensprocent 12,4% 14,0% 12,4% 14,0% 14,7% Solvency ratio Egenkapitalforrentning før skat p.a. 19,6% 19,9% 18,3% 16,4% 14,9% Return on equity before tax p.a. Egenkapitalforrentning efter skat p.a. 19,6% 19,9% 17,9% 16,2% 14,7% Return on equity after tax p.a. Merafkast i forhold til indskudsbevisrenten p.a. 17,5% 17,8% 16,2% 13,9% 12,5% Return in excess of the interest rate p.a. on certificates of deposit 2

4 BERETNING Alm. Brand Bank er blandt Danmarks 10 største pengeinstitutter og er den primære bank for stadig flere privatkunder. Banken tilbyder privatkunder alle traditionelle bankprodukter og har derudover fokus på opsparings-, rådgivnings-, investerings- og finansieringsløsninger til udvalgte segmenter. Som en del heraf indgår et bredt udbud af ydelser inden for bil- og ejendomsfinansiering, finansielle løsninger til landbruget, kapitalforvaltning samt handel med valuta og værdipapirer. RESULTAT Alm. Brand Bank Koncernens resultat for tredje kvartal udgjorde 40 mio.kr. før skat og eksklusive minoriteter mod 38 mio.kr. i samme periode. År til dato udgjorde resultatet før skat og eksklusive minoriteter 108 mio.kr. mod 88 mio.kr. i samme periode. Resultatet er tilfredsstillende. Resultatet for tredje kvartal svarer til en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital før skat på 20% p.a. År til dato er forrentningen af den gennemsnitlige egenkapital før skat på 18%. I tredje kvartal var forrentningen af den gennemsnitlige egenkapital ligeledes på 20%, mens den var 15% for hele. Netto rente- og gebyrindtægter Netto rente- og gebyrindtægter var på 113 mio.kr. i tredje kvartal og dermed på niveau med samme periode, hvor rente- og gebyrindtægterne var 118 mio.kr. År til dato var netto rente- og gebyrindtægterne på 350 mio.kr. mod 343 mio.kr. i samme periode. Kursreguleringer De samlede kursreguleringer inklusive minoriteter for tredje kvartal udgjorde 27 mio.kr., hvilket primært kan henføres til den generelt positive kursudvikling på markedet, hvor KFXindekset er steget med 5,4%, mens den lange rente er faldet. En væsentlig del af bankkoncernens kursreguleringer, svarende til 20 mio.kr., vedrører Alm. Brand Formues investeringer i obligationer og aktier. Alm. Brand Bank ejer 13% af selskabet, hvorfor alene 3 mio.kr. af kursreguleringerne i Alm. Brand Formue påvirker periodens resultat eksklusive minoriteter. Kursreguleringerne år til dato udgjorde 69 mio.kr., hvoraf 42 mio.kr. vedrører Alm. Brand Formues investeringer i obligationer og aktier. Omkostninger I tredje kvartal udgjorde omkostningerne 85 mio.kr. mod 81 mio.kr. i samme periode sidste år. År til dato udgjorde omkostningerne 265 mio.kr. mod 262 mio.kr. i de første tre kvartaler af. Udviklingen i omkostningerne følger det forventede niveau. Tab og hensættelser År til dato udgjorde de udgiftsførte tab og hensættelser på debitorer 17 mio.kr. mod 31 mio.kr. i de første tre kvartaler af. Det er en tilfredsstillende udvikling, som kan henføres til den positive udvikling i konjunkturerne og den generelt gode betalingsevne hos kunderne. År til dato udgjorde de konstaterede tab 18 mio.kr., hvilket er 1 mio.kr. mindre end i samme periode sidste år. Bankkoncernens hensættelsesprocent udgjorde 2,7% ved udgangen af tredje kvartal, mod 2,8% ved udgangen af samme periode sidste år. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder I har der ikke været væsentlige gevinster eller tab på kapitalandele i tilknyttede virksomheder. For samme periode sidste år udgjorde bankens kursreguleringer af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 21 mio.kr. Beløbet vedrørte primært kursgevinster på bankens daværende beholdning af Alm. Brand A/S-aktier. BERETNING 3

5 BERETNING BALANCE Bankens balance er positivt påvirket af, at ind- og udlånsporteføljen er øget blandt andet som følge af et øget udlån til biler, nye boliglån formidlet via EDC og stigende udlån til landbrugskunder. Endvidere har banken oplevet et generelt øget kundeengagement i forbindelse med den ekstra volumen koncernens dobbeltkundeprojekt har medført. Udlån Bankkoncernens udlån ultimo tredje kvartal udgjorde 8,4 mia.kr., hvilket er en stigning på 0,4 mia.kr. i forhold til ultimo samme periode sidste år, og på 0,2 mia.kr. i forhold til udgangen af første halvår. Indlån Bankkoncernens indlån udgjorde 9,3 mia.kr. ultimo tredje kvartal. Det er en mindre stigning på 0,1 mia.kr. i forhold til samme periode sidste år og på 0,4 mia.kr. i forhold til udgangen af første halvår. Øvrigt Alm. Brand Bank Koncernens basiskapital udgjorde 1,3 mia.kr. ultimo tredje kvartal, og solvensprocenten udgjorde 12,4%. VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER EDC Kredit 105 Alm. Brand Bank har i samarbejde med landets største ejendomsmæglerkæde, EDC Mæglerne, udviklet et nyt boliglånsprodukt med navnet EDC Kredit 105. Det nye produkt er blevet godt modtaget af markedet og anvendes ved både køb af ny bolig og ved tillægsbelåning gennem EDC Mæglerne. Kreditten fungerer som en kassekredit med variabel rente og 30 års løbetid. Kreditten gives op til 105% af boligens værdi, dog afhængig af en individuel vurdering af kundens økonomi. Aktiespil Alm. Brand Bank har i samarbejde med TV2 og Berlingske Tidende igangsat Danmarks største aktiespil, hvor deltagerne uden risiko har mulighed for at investere fiktive kr. i et virkelighedsnært miljø. Der er tilmeldt over deltagere, hvilket overstiger forventningerne betydeligt. FORVENTNINGER Alm. Brand Bank Koncernen forventer for et resultat før skat og eksklusive minoriteter i niveauet 125 mio.kr. Det er uændret i forhold til de udmeldte forventninger i forbindelse med regnskabet for første halvår. 4

6 REPORT Alm. Brand Bank is among the 10 largest banks in Denmark and is becoming the main banker to more and more personal customers. The bank provides all traditional banking products to personal customers and also focuses on providing savings, consultancy, investment and financing solutions to selected segments. As part of this goal, the bank offers a wide range of services in car and property finance as well as financial solutions to agriculture, asset management as well as currency and securities trading. FINANCIAL RESULTS The Alm. Brand Bank Group posted a profit before tax and minorities of DKK 40 million in Q3, as compared with DKK 38 million in Q3. The year-to-date profit before tax and minorities was DKK 108 million, against DKK 88 million for the first nine months of. The performance was satisfactory. The Q3 performance equalled a return on average equity of 20% per annum before tax, bringing the year-to-date return on average equity before tax to 18%. The return on average equity in Q3 was also 20%, while it was 15% for the full-year. Net interest and fee income Net interest and fee income was DKK 113 million in Q3, in line with the year-earlier figure of DKK 118 million. The year-to-date net interest and fee income was DKK 350 million, against DKK 343 million in the first nine months of. Value adjustments Overall value adjustments including minorities were DKK 27 million in Q3, mainly attributable to the generally appreciating market prices for securities. The blue chip KFX index gained 5.4% and long-term interest rates fell during the period. A substantial part of the banking group s value adjustments (DKK 20 million) related to Alm. Brand Formue s holdings of bonds and shares. Given Alm. Brand Bank s 13% ownership interest in Alm. Brand Formue, the Q3 profit before minorities included only DKK 3 million of the value adjustments. Value adjustments for the year to date were DKK 69 million, of which DKK 42 million related to Alm. Brand Formue s holdings of bonds and shares. Costs Costs in Q3 were DKK 85 million, as against DKK 81 million in Q3, bringing costs for the year to date to DKK 265 million, against DKK 262 million for the first nine months of. Costs are developing in line with expectations. Provisions for bad and doubtful debts Bad and doubtful debts were DKK 17 million for the year to date, compared with DKK 31 million in the same period of. The satisfactory improvement was attributable to the positive business cycle and the general financial strength of customers. The loss on this item in to date was DKK 18 million, which was DKK 1 million lower than in the year-earlier period. The banking group s provisioning ratio was 2.7 at 30 September, compared with 2.8% at 30 September. Participating interests in subsidiaries The bank recorded no significant gains or losses on participating interests in subsidiaries in the first nine months of. In the year-earlier period, the bank recorded value adjustments of DKK 21 million on this item, which related mainly to capital gains on the bank s portfolio of Alm. Brand A/S shares at the time. 5

7 REPORT BALANCE SHEET The bank reported a rise in total assets, partly as a result of an increase in car loans, new home loans arranged by the EDC estate agents and an increase in lending to agricultural customers. In addition, the bank recorded a general increase in business resulting from the added business volume generated through the dobbeltkunde campaign. Loans and advances Loans and advances amounted to DKK 8.4 billion at 30 September, an increase of DKK 0.4 billion from 30 September and an increase of DKK 0.2 billion from 30 June. Deposits Deposits amounted to DKK 9.3 billion at 30 September, a small increase, of DKK 0.1 billion, from 30 September and an increase of DKK 0.4 billion from 30 June. Other activities The Alm. Brand Bank Group had core capital of DKK 1.3 billion and a solvency ratio of 12.4 at 30 September. MAJOR EVENTS EDC Kredit 105 Alm. Brand Bank and EDC Mæglerne, Denmark s largest chain of estate agents, have developed a new home loan product named EDC Kredit 105. The new product was well received by the market. Designed for new home purchases and for supplementary mortgage loans through EDC Mæglerne, the product is similar to a variable rate overdraft with a 30-year maturity. The credit facility provided covers up to 105% of the value of a property, subject to an individual rating of the customer s financial status. Stock market game Alm. Brand Bank, TV2, a Danish television station, and Berlingske Tidende, a Danish newspaper, have launched Denmark s largest stock market game. Participants are given the chance to invest a hypothetical DKK 250,000 in a realistic environment. More than 88,000 people have registered for the game, exceeding expectations by a substantial margin. OUTLOOK The Alm. Brand Bank Group forecasts a profit before tax and minorities in the region of DKK 125 million for. The forecast is unchanged from the guidance provided in the first-half profit announcement. 6

8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ACCOUNTING POLICIES GENERELT GENERAL Kvartalsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om banker og sparekasser mv., bekendtgørelse om pengeinstitutters regnskabsaflæggelse samt Finanstilsynets vejledninger. The interim report has been prepared in accordance with the Danish Banking Act (Lov om banker og sparekasser mv.), the Executive Order on the Preparation of Bank Accounts and the guidelines issued by the Danish Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet). Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for. The accounting policies are unchanged as compared with the annual report for. Kvartalsrapporten er ikke revideret. This interim report for the third quarter of is unaudited. 7

9 RESULTATOPGØRELSE PROFIT AND LOSS ACCOUNT Koncern Group Moderselskab Parent Company kr. (DKK '000) Note Renteindtægter Interest receivable Renteudgifter Interest payable Netto renteindtægter Net interest income Udbytte af kapitalandele Dividend on participating interests Gebyrer og provisionsindtægter Fees and commissions receivable Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Fees and commissions payable Netto rente- og gebyrindtægter Net interest and fee income Kursreguleringer Market value adjustments Andre ordinære indtægter Other ordinary income Udgifter til personale og administration Staff costs and administrative expenses Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Depreciation and write-downs of tangible assets Andre ordinære udgifter Other ordinary expenses Tab og hensættelser på debitorer Provisions for bad and doubtful debts Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Profit from participating interests in associated and group undertakings Ordinært resultat før skat Profit on ordinary activities before tax Skat Tax Periodens resultat Profit for the period Heraf minoritetsinteressers andel Profit attributable to minority interests 8

10 BALANCE BALANCE SHEET Koncern Group Moderselskab Parent Company kr. (DKK '000) Note AKTIVER ASSETS Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Cash in hand and receivables at call from central banks Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Receivables from credit institutions and central banks Udlån Loans and advances Obligationer Bonds Aktier mv Shares etc. Kapitalandele i associerede virksomheder mv Participating interests in associated undertakings etc. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Participating interests in group undertakings Materielle aktiver Tangible assets Andre aktiver Other assets Aktiver i alt Total assets 9

11 BALANCE BALANCE SHEET Koncern Group Moderselskab Parent Company kr. (DKK '000) Note PASSIVER LIABILITIES Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Payables to credit institutions and central banks Indlån Deposits Udstedte obligationer Issued bonds Andre passiver Other liabilities Efterstillede kapitalindskud Subordinated debt Minoritetsinteresser Minority interests Egenkapital: 11 Shareholders equity: Aktiekapital Share capital Andre reserver Other reserves Overført fra tidligere år Retained profit Resultat år til dato efter skat (ekskl. minoritetsint.) Profit after tax year to date (excl. minority interests) Egenkapital i alt Total shareholders equity Passiver i alt Total liabilities IKKE BALANCEFØRTE POSTER 12 OFF-BALANCE-SHEET ITEMS Garantier mv Guarantees etc. Andre forpligtelser Other commitments Ikke balanceførte poster i alt Total off-balance-sheet items 10

12 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) Koncern Group Moderselskab Parent Company NOTE 1 Renteindtægter Interest receivable Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Receivables from credit institutions and central banks Udlån Loans and advances Obligationer Bonds Afledte finansielle instrumenter i alt Total derivatives Heraf: Of which: Valutakontrakter Currency contracts Rentekontrakter Interest rate contracts Andet Other I alt renteindtægter Total interest receivable Heraf udgør indtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under: Of which income from genuine purchase and resale transactions included in: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Receivables from credit institutions and central banks Udlån Loans and advances NOTE 2 Renteudgifter Interest payable Kreditinstitutter og centralbanker Credit institutions and central banks Indlån Deposits Udstedte obligationer Issued bonds Efterstillede kapitalindskud Subordinated debt Andet Other I alt renteudgifter Total interest payable Heraf udgør renteudgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under: Of which interest payable from genuine sale and repurchase transactions included in: Kreditinstitutter og centralbanker Credit institutions and central banks Indlån Deposits 11

13 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) Koncern Group Moderselskab Parent Company NOTE 3 Udbytte Dividends Aktier Shares I alt udbytte af aktier og andre kapitalandele Total dividends on shares and other participating interests NOTE 4 Kursreguleringer Market value adjustments Obligationer Bonds Aktier Shares Fastforrentede udlån Fixed-interest loans Valuta Foreign exchange Afledte finansielle instrumenter i alt Total derivatives Heraf: Of which: Valutakontrakter Currency contracts Rentekontrakter Interest rate contracts Aktiekontrakter Share contracts I alt kursreguleringer Total market value adjustments 12

14 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) Koncern Group Moderselskab Parent Company NOTE 5 Udgifter til personale og administration Staff costs and administrative expenses Lønninger og vederlag til direktion og bestyrelse: Salaries and remuneration of Executive Board and Board of Directors: Direktion Executive Board Bestyrelse Board of Directors I alt Total Personaleudgifter: Staff costs: Lønninger Salaries and wages Pensioner Pensions Udgifter til social sikring Social security costs I alt Total Øvrige administrationsudgifter Other administrative expenses I alt udgifter til personale og administration Total staff costs and administrative expenses NOTE 6 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Profit from participating interests in associated and group undertakings I alt resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Total profit from participating interests in group undertakings 13

15 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) Koncern Group Moderselskab Parent Company NOTE 7 Skat Tax Beregnet skat af periodens indkomst Estimated tax on the period s income Udbytteskat af udenlandske aktier Tax on dividends from foreign shareholdings Efterregulering af tidligere års beregnede skat Adjustment of tax estimated in prior years Afgift af hensættelser Duty on provisions I alt skat Total tax Effektiv skatteprocent Effective tax rate Aktuel skatteprocent 30,0% 30,0% 30,0% Current tax rate Regulering for ikke skattemæssige poster og sambeskatning -26,7% -27,3% -25,8% Adjustment for none taxable items and joint taxation Udbytteskat af udenlandske aktier 0,3% - - Tax on dividends from foreign shareholdings Efterregulering af tidligere års beregnede skat 0,0% - - Adjustment of tax estimated in prior years Afgift af hensættelser 0,6% 0,9% 0,7% Duty on provisions Effektiv skatteprocent 4,2% 3,6% 4,9% Effective tax rate NOTE 8 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Receivables from credit institutions and central banks Centralbanker Central banks Kreditinstitutter Credit institutions I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Total receivables from credit institutions and central banks NOTE 9 Indlån Deposits På anfordring Deposits at call Med opsigelsesvarsel At notice Tidsindskud Time deposits Særlige indlånsformer Special categories of deposits Indlån i alt Total deposits 14

16 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) Koncern Group Moderselskab Parent Company NOTE 10 Efterstillede kapitalindskud Subordinated debt Supplerende kapital Tier 2 Variabelt forrentet stående lån på 300 mio.kr. med udløb Floating interest rate Bullet loan DKK 300m, expiry Omkostninger ved optagelse af efterstillede kapitalindskud Costs related to raising of subordinated debt Hele den efterstillede kapital kan medregnes ved opgørelsen af den ansvarlige kapital. The entire subordinated debt can be included when calculating the liable capital. NOTE 11 Egenkapital Shareholders equity Egenkapital primo Shareholders' equity, beginning of period Værdiregulering unoterede aktier Market value adjustment of unlisted shares Periodens resultat (ekskl. minoriteter) Profit for the period (excluding minority interests) Anvendt til udbytte Dividends Egenkapital ultimo Shareholders' equity, end of period Bankens aktiekapital består af stk. aktier à kr. i alt nominelt kr. The bank's share capital consists of 351,000 shares of a total nominal value of DKK 351,000,

17 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) Koncern Group Moderselskab Parent Company NOTE 12 Ikke balanceførte poster Off-balance-sheet items Garantier mv. Guarantees etc. Finansgarantier Financial guarantees Øvrige garantier Other guarantees Garantier mv. i alt Total guarantees etc. Andre forpligtelser Other commitments Uigenkaldelige kredittilsagn Irrevocable standby letters of credit Øvrige forpligtelser Other commitments Andre forpligtelser i alt Total other commitments Eventualforpligtelser Contingent liabilities Selskabet hæfter solidarisk sammen med de øvrige samregistrerede selskaber for disse selskabers samlede skatte- og afgiftstilsvar. The company and other jointly-taxed companies are jointly and severally liable for the total tax liability of these companies. Koncernen er som aktiv finansiel koncern part i en række retssager. Sagerne vurderes løbende, og der foretages de nødvendige hensættelser. Det er ledelsens opfattelse, at disse sager ikke vil påføre koncernen yderligere tab. Being an active financial services group, the group is a party to a number of lawsuits. The cases are reviewed on an ongoing basis, and the necessary provisions are made. Management believes that these cases will not inflict further losses on the group. Sikkerhedsstillelser Collateral security Ultimo 3. kvartal er der stillet obligationer til sikkerhed over for centralbanker for en samlet kursværdi af 454 mio.kr. (3. kvartal : 276 mio.kr.). At end September bonds used as collateral vis-à-vis central banks represent a market value of DKK 454 million (3Q : DKK 276 million). 16

18 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) Koncern Group Moderselskab Parent Company NOTE 13 Fastforrentede aktiver med tilknyttede finansielle instrumenter Fixed-interest assets with related financial instruments Ifølge regnskabsbestemmelserne for pengeinstitutter kan fastforrentede aktiver ikke opskrives til en værdi, der overstiger anskaffelsesværdien. For finansielle instrumenter, der er indgået til dækning af renterisikoen på fastforrentede aktiver, undlades værdiregulering i overensstemmelse med Finanstilsynets bestemmelser for at opnå symmetrisk regnskabsmæssig behandling. According to the accounting regulations for banks and savings banks, fixed-interest assets cannot be revalued to a higher value than historic cost. In accordance with the regulations of the Danish Financial Supervisory Authority, financial instruments to hedge the interest rate exposure on fixed-interest assets are not marked to market in order to achieve symmetrical treatment in the accounts. Dækkede fastforrentede udlån (excl. pantebreve): Hedged fixed-interest loans and advances (excluding mortgage deeds): Købspris Purchase price Bogført værdi Book value Markedsværdi Market value Nominel værdi Nominal value Dækkede fastforrentede pantebreve: Hedged fixed-interest mortgage deeds: Købspris Purchase price Bogført værdi Book value Markedsværdi Market value Nominel værdi Nominal value I alt dækkede fastforrentede aktiver: Total hedged fixed-interest assets: Købspris Purchase price Bogført værdi Book value Markedsværdi Market value Nominel værdi Nominal value Renterisiko Interest rate risk Tilknyttede finansielle instrumenter: Related financial instruments: Nominel værdi af renteswaps Nominal value of interest swaps Markedsværdi af renteswaps (opgjort netto) Market value of interest swaps (net) Renterisiko Interest rate risk 17

19 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) Koncern Group Moderselskab Parent Company NOTE 14 Nøgletal Key ratios Solvensprocent 12,4% 14,0% 14,7% 10,6% 11,6% 12,0% Solvency ratio Kernekapitalprocent 9,6% 10,6% 11,3% 7,5% 8,1% 8,5% Tier 1 ratio Periodens egenkapitalforrentning før skat 13,7% 12,2% 14,9% 13,7% 11,8% 14,9% Return on equity for the period before tax Periodens egenkapitalforrentning efter skat 13,5% 12,1% 14,7% 13,5% 11,6% 14,7% Return on equity for the period after tax Indtjening pr. omkostningskrone 1,43 1,32 1,27 1,46 1,38 1,32 Income/cost raio Renterisiko 13,0% 11,4% 12,9% 7,5% 7,1% 6,8% Interest rate risk Valutaposition 12,6% 4,4% 3,0% 3,3% 7,5% 4,5% Foreign exchange position Valutarisiko 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% Foreign exchange risk Udlån plus hensættelser herpå i forhold til indlån 92,1% 83,3% 95,8% Loans and advances plus related provisions/deposits Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 104,7% 154,9% 90,7% 113,4% 186,3% 99,7% Cover relative to statutory liquidity requirement Summen af store engagementer 159,1% 106,0% 101,8% 232,9% 155,9% 183,0% Total amount of large exposures Hensættelsesprocent 2,7% 2,8% 2,9% 1,6% 1,8% 1,8% Provisioning ratio Tabs- og hensættelsesprocent 0,2% 0,4% 0,7% 0,1% 0,2% 0,4% Write-off and provisioning ratio Periodens udlånsvækst 1,9% -4,3% -5,2% 2,1% -0,6% -1,1% Growth in lending for the period Udlån i forhold til egenkapital 9,9 10,0 11,2 10,0 9,9 11,2 Gearing of lending * Renterisikoen er i opgjort til 3,8% efter den interne metode. Ved den interne opgørelse af bankkoncernens samlede renterisiko korrigeres bl.a. for ydelsesrækken på bankkoncernens pantebrevsbeholdning med de forventede førtidsindfrielser, ligesom minoritetsinteressernes andel af renterisikoen fratrækkes. * The interest rate risk has been calculated at 3.8% for according to the in-house method. In the in-house calculation of the banking group's overall interest rate risk, the scheduled payments on the banking group's mortgage deed portfolio are adjusted for among other things anticipated prepayments, and the share of interest rate risk attributable to minority interests is deducted. 18

20 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS NOTE 15 Koncernselskabsoversigt Group Structure Selskabskapital Ejerandel i % kr. (DKK '000) Share capital Share of ownership in % Alm. Brand Bank A/S Konsoliderede datterselskaber: Consolidated subsidiaries: Alm. Brand Bilkredit A/S ,0 Alm. Brand Leasing A/S ,0 Alm. Brand Pantebreve A/S ,2 * Alm. Brand Formue A/S ,2 ** * Stemmeandel 70,2% Voting rights 70.2% ** Stemmeandel 53,2% Voting rights 53.2% Associerede virksomheder (ej konsolideret): Associated undertakings (not consolidated): Investeringsselskabet af 6/ A/S ,0 19

21 NØGLETALSDEFINITIONER Rentemarginal p.a. = Nettorenteindtægter x 4 / antal kvartaler Gns. rentebærende aktiver - gns. rentebærende passiver Omkostningsprocent = Ordinære omkostninger x 100 Ordinære indtægter Tabs- og hensættelsesprocent p.a. = (Periodens tab og hens. på udlån og gar.) x 4 / antal kvartaler x 100 Udlån, garantier og hensættelser Solvensprocent = Ansvarlig kapital efter fradrag x 100 Vægtede poster i alt Gennemsnitlig egenkapital = Egenkapital primo + egenkapital ultimo 2 Ved beregningen af gennemsnitlig egenkapital er der taget højde for kapitaludvidelser. Kapitaludvidelser indgår med en forholdsmæssig andel i forhold til kapitaltilførselstidspunktet. Egenkapitalforrentning før skat p.a. = (Resultat før skat - minoriteter før skat) x 4 / antal kvartaler x 100 Gennemsnitlig egenkapital Egenkapitalforrentning efter skat p.a. = (Resultat efter skat - minoriteter efter skat) x 4 / antal kvartaler x 100 Gennemsnitlig egenkapital Gennemsnitlig ISBV rente p.a. = Summen af ISBV rentesats pr. dag i perioden Antal dage i perioden Merafkast i forhold til indskudsbevisrenten p.a. = Egenkapitalforrentning før skat p.a. - gns. ISBV rente p.a. 20

22 FINANCIAL RATIOS Net interest margin p.a. = Net interest income x 4 / No of quarters Average interest-bearing assets - average interest-bearing liabilities Expense ratio = Ordinary costs x 100 Ordinary income Write-off and provisioning ratio = (Write-off and provisioning on loans and guarantees) x 4 / No of quarters x 100 Loans, guarantees and accumulated provisions Solvency ratio = Liable capital after deduction x 100 Total weighted items Average shareholders' equity = Shareholders' equity, start of the period + Shareholders' equity, end of the period 2 Calculation of average shareholders' equity has taken capital increases into account. Capital increases are proportionately included as from the time for the capital increase in question. Return on equity before tax p.a. = (Result before tax - minority interests before tax) x 4 / No of quarters x 100 Average shareholders' equity Return on equity after tax p.a. = (Result after tax - minority interests after tax) x 4 / No of quarters x 100 Average shareholders' equity Average CD rate p.a. = Aggregate of daily CD rates during period Number of days during period Return in excess of the interest rate p.a. on certificates of deposit = Return on equity before tax p.a. - average CD rate p.a. 21

ALM. BRAND BANK ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2003 BRAND BANK KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT

ALM. BRAND BANK ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2003 BRAND BANK KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL INTERIM REPORT FOR THE FIRST THREE MONTHS OF Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND INDHOLD

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 Interim report for the first six months of 2001 ALM. BRAND BANK Regnskabspraksis Accounting Policies Halvårsregnskabet er udarbejdet i henhold til reglerne i Lov

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2004 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT

ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2004 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL INTERIM REPORT FOR THE FIRST THREE MONTHS OF Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. HALVÅR 2002

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. HALVÅR 2002 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. HALVÅR 2002 INTERIM REPORT FOR THE FIRST SIX MONTHS OF 2002 ALM. BRAND BANK Regnskabspraksis Accounting Policies Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2005 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT

ALM. BRAND BANK A/S. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2005 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2005 INTERIM REPORT FOR THE FIRST NINE MONTHS OF 2005 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 81 75 35

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2005 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT

ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2005 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2005 INTERIM REPORT FOR THE FIRST THREE MONTHS OF 2005 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVRnr. 81 75 35

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån og

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen REGNSKABSMEDDELELSE Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen (1. januar til 31. december 2) Nykredit Bank A/S Bredgade 4 126 København K CVR nr. 1 51 96 8 Side 1

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Halvårsrapport - 2002

Halvårsrapport - 2002 Halvårsrapport - 22 Halvårsrapport - 22 Efter dannelsen af Nordjyske Bank ved fusionen mellem Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank i marts måned 22 kan banken offentliggøre den første halvårsrapport for den

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2007

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2007 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT Alm. Brand Bank - 2007 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 28. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2004 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Resultat før skat

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon 97523366. Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon 97523366. Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 9 Skive, den 2. august 2005 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

1. halvårs resultat bedre end forrige år - og bedre end forventet:

1. halvårs resultat bedre end forrige år - og bedre end forventet: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.8.23 2.8.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Halvårsrapport for 23 fra Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i dag godkendt

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere