ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT - TREDJE KVARTAL 2004 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT ALM.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT - TREDJE KVARTAL 2004 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT ALM."

Transkript

1 ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT - TREDJE KVARTAL Alm. sund fornuft ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

2 INDHOLD CONTENTS 2 HOVED- OG NØGLETAL FINANCIAL HIGHLIGHTS 3 BERETNING 5 REPORT 7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ACCOUNTING POLICIES 8 RESULTATOPGØRELSE PROFIT AND LOSS ACCOUNT 9 BALANCE BALANCE SHEET 11 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS 20 NØGLETALSDEFINITIONER 21 FINANCIAL RATIOS

3 KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL FINANCIAL HIGHLIGHTS Mio.kr. (DKK million) 3. kvt. (Q3) 3. kvt. (Q3) RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter PROFIT AND LOSS ACCOUNT Interest receivable Renteudgifter Interest payable Netto renteindtægter Net interest income Gebyrer og provisionsindtægter (netto) samt udbytte mv Net fee and commission income and dividends etc. Netto rente- og gebyrindtægter Net interest and fee income Kursregulering af værdipapirer og valuta Market value adjustment of securities and exchange-rate adjustment of foreign currency Andre ordinære indtægter Other ordinary income Resultat før omkostninger Profit on ordinary activities before expenses Omkostninger og afskrivninger Operating expenses and depreciation Tab og hensættelser på debitorer (netto) Provisions for bad and doubtful debts Kursregulering af kapitalandele Value adjustment of participating interests Ordinært resultat før skat Profit on ordinary activities before tax Skat Tax Periodens resultat Profit for the period Heraf minoritetsinteressers andel Profit attributable to minority interests Resultat efter skat eksklusive minoriteter Profit after tax exclusive minorities Resultat før skat eksklusive minoriteter Profit before tax exclusive minorities BALANCE Udlån BALANCE SHEET Loans and advances Indlån Deposits Minoritetsinteresser Minority interests Egenkapital Shareholders' equity Balance Total assets NØGLETAL MV. Antal ansatte omregnet til heltid, gennemsnit KEY RATIOS AND OTHER Average number of employees, full-time equivalents FINANCIAL DATA Rentemarginal p.a. 2,5% 2,8% 2,6% 2,6% 2,5% Net interest margin p.a. Omkostningsprocent 59,7% 70,0% 65,2% 75,9% 78,9% Expense ratio Tabs- og hensættelsesprocent p.a. 0,0% 0,4% 0,2% 0,5% 0,7% Write-off and provisioning ratio Solvensprocent 12,4% 14,0% 12,4% 14,0% 14,7% Solvency ratio Egenkapitalforrentning før skat p.a. 19,6% 19,9% 18,3% 16,4% 14,9% Return on equity before tax p.a. Egenkapitalforrentning efter skat p.a. 19,6% 19,9% 17,9% 16,2% 14,7% Return on equity after tax p.a. Merafkast i forhold til indskudsbevisrenten p.a. 17,5% 17,8% 16,2% 13,9% 12,5% Return in excess of the interest rate p.a. on certificates of deposit 2

4 BERETNING Alm. Brand Bank er blandt Danmarks 10 største pengeinstitutter og er den primære bank for stadig flere privatkunder. Banken tilbyder privatkunder alle traditionelle bankprodukter og har derudover fokus på opsparings-, rådgivnings-, investerings- og finansieringsløsninger til udvalgte segmenter. Som en del heraf indgår et bredt udbud af ydelser inden for bil- og ejendomsfinansiering, finansielle løsninger til landbruget, kapitalforvaltning samt handel med valuta og værdipapirer. RESULTAT Alm. Brand Bank Koncernens resultat for tredje kvartal udgjorde 40 mio.kr. før skat og eksklusive minoriteter mod 38 mio.kr. i samme periode. År til dato udgjorde resultatet før skat og eksklusive minoriteter 108 mio.kr. mod 88 mio.kr. i samme periode. Resultatet er tilfredsstillende. Resultatet for tredje kvartal svarer til en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital før skat på 20% p.a. År til dato er forrentningen af den gennemsnitlige egenkapital før skat på 18%. I tredje kvartal var forrentningen af den gennemsnitlige egenkapital ligeledes på 20%, mens den var 15% for hele. Netto rente- og gebyrindtægter Netto rente- og gebyrindtægter var på 113 mio.kr. i tredje kvartal og dermed på niveau med samme periode, hvor rente- og gebyrindtægterne var 118 mio.kr. År til dato var netto rente- og gebyrindtægterne på 350 mio.kr. mod 343 mio.kr. i samme periode. Kursreguleringer De samlede kursreguleringer inklusive minoriteter for tredje kvartal udgjorde 27 mio.kr., hvilket primært kan henføres til den generelt positive kursudvikling på markedet, hvor KFXindekset er steget med 5,4%, mens den lange rente er faldet. En væsentlig del af bankkoncernens kursreguleringer, svarende til 20 mio.kr., vedrører Alm. Brand Formues investeringer i obligationer og aktier. Alm. Brand Bank ejer 13% af selskabet, hvorfor alene 3 mio.kr. af kursreguleringerne i Alm. Brand Formue påvirker periodens resultat eksklusive minoriteter. Kursreguleringerne år til dato udgjorde 69 mio.kr., hvoraf 42 mio.kr. vedrører Alm. Brand Formues investeringer i obligationer og aktier. Omkostninger I tredje kvartal udgjorde omkostningerne 85 mio.kr. mod 81 mio.kr. i samme periode sidste år. År til dato udgjorde omkostningerne 265 mio.kr. mod 262 mio.kr. i de første tre kvartaler af. Udviklingen i omkostningerne følger det forventede niveau. Tab og hensættelser År til dato udgjorde de udgiftsførte tab og hensættelser på debitorer 17 mio.kr. mod 31 mio.kr. i de første tre kvartaler af. Det er en tilfredsstillende udvikling, som kan henføres til den positive udvikling i konjunkturerne og den generelt gode betalingsevne hos kunderne. År til dato udgjorde de konstaterede tab 18 mio.kr., hvilket er 1 mio.kr. mindre end i samme periode sidste år. Bankkoncernens hensættelsesprocent udgjorde 2,7% ved udgangen af tredje kvartal, mod 2,8% ved udgangen af samme periode sidste år. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder I har der ikke været væsentlige gevinster eller tab på kapitalandele i tilknyttede virksomheder. For samme periode sidste år udgjorde bankens kursreguleringer af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 21 mio.kr. Beløbet vedrørte primært kursgevinster på bankens daværende beholdning af Alm. Brand A/S-aktier. BERETNING 3

5 BERETNING BALANCE Bankens balance er positivt påvirket af, at ind- og udlånsporteføljen er øget blandt andet som følge af et øget udlån til biler, nye boliglån formidlet via EDC og stigende udlån til landbrugskunder. Endvidere har banken oplevet et generelt øget kundeengagement i forbindelse med den ekstra volumen koncernens dobbeltkundeprojekt har medført. Udlån Bankkoncernens udlån ultimo tredje kvartal udgjorde 8,4 mia.kr., hvilket er en stigning på 0,4 mia.kr. i forhold til ultimo samme periode sidste år, og på 0,2 mia.kr. i forhold til udgangen af første halvår. Indlån Bankkoncernens indlån udgjorde 9,3 mia.kr. ultimo tredje kvartal. Det er en mindre stigning på 0,1 mia.kr. i forhold til samme periode sidste år og på 0,4 mia.kr. i forhold til udgangen af første halvår. Øvrigt Alm. Brand Bank Koncernens basiskapital udgjorde 1,3 mia.kr. ultimo tredje kvartal, og solvensprocenten udgjorde 12,4%. VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER EDC Kredit 105 Alm. Brand Bank har i samarbejde med landets største ejendomsmæglerkæde, EDC Mæglerne, udviklet et nyt boliglånsprodukt med navnet EDC Kredit 105. Det nye produkt er blevet godt modtaget af markedet og anvendes ved både køb af ny bolig og ved tillægsbelåning gennem EDC Mæglerne. Kreditten fungerer som en kassekredit med variabel rente og 30 års løbetid. Kreditten gives op til 105% af boligens værdi, dog afhængig af en individuel vurdering af kundens økonomi. Aktiespil Alm. Brand Bank har i samarbejde med TV2 og Berlingske Tidende igangsat Danmarks største aktiespil, hvor deltagerne uden risiko har mulighed for at investere fiktive kr. i et virkelighedsnært miljø. Der er tilmeldt over deltagere, hvilket overstiger forventningerne betydeligt. FORVENTNINGER Alm. Brand Bank Koncernen forventer for et resultat før skat og eksklusive minoriteter i niveauet 125 mio.kr. Det er uændret i forhold til de udmeldte forventninger i forbindelse med regnskabet for første halvår. 4

6 REPORT Alm. Brand Bank is among the 10 largest banks in Denmark and is becoming the main banker to more and more personal customers. The bank provides all traditional banking products to personal customers and also focuses on providing savings, consultancy, investment and financing solutions to selected segments. As part of this goal, the bank offers a wide range of services in car and property finance as well as financial solutions to agriculture, asset management as well as currency and securities trading. FINANCIAL RESULTS The Alm. Brand Bank Group posted a profit before tax and minorities of DKK 40 million in Q3, as compared with DKK 38 million in Q3. The year-to-date profit before tax and minorities was DKK 108 million, against DKK 88 million for the first nine months of. The performance was satisfactory. The Q3 performance equalled a return on average equity of 20% per annum before tax, bringing the year-to-date return on average equity before tax to 18%. The return on average equity in Q3 was also 20%, while it was 15% for the full-year. Net interest and fee income Net interest and fee income was DKK 113 million in Q3, in line with the year-earlier figure of DKK 118 million. The year-to-date net interest and fee income was DKK 350 million, against DKK 343 million in the first nine months of. Value adjustments Overall value adjustments including minorities were DKK 27 million in Q3, mainly attributable to the generally appreciating market prices for securities. The blue chip KFX index gained 5.4% and long-term interest rates fell during the period. A substantial part of the banking group s value adjustments (DKK 20 million) related to Alm. Brand Formue s holdings of bonds and shares. Given Alm. Brand Bank s 13% ownership interest in Alm. Brand Formue, the Q3 profit before minorities included only DKK 3 million of the value adjustments. Value adjustments for the year to date were DKK 69 million, of which DKK 42 million related to Alm. Brand Formue s holdings of bonds and shares. Costs Costs in Q3 were DKK 85 million, as against DKK 81 million in Q3, bringing costs for the year to date to DKK 265 million, against DKK 262 million for the first nine months of. Costs are developing in line with expectations. Provisions for bad and doubtful debts Bad and doubtful debts were DKK 17 million for the year to date, compared with DKK 31 million in the same period of. The satisfactory improvement was attributable to the positive business cycle and the general financial strength of customers. The loss on this item in to date was DKK 18 million, which was DKK 1 million lower than in the year-earlier period. The banking group s provisioning ratio was 2.7 at 30 September, compared with 2.8% at 30 September. Participating interests in subsidiaries The bank recorded no significant gains or losses on participating interests in subsidiaries in the first nine months of. In the year-earlier period, the bank recorded value adjustments of DKK 21 million on this item, which related mainly to capital gains on the bank s portfolio of Alm. Brand A/S shares at the time. 5

7 REPORT BALANCE SHEET The bank reported a rise in total assets, partly as a result of an increase in car loans, new home loans arranged by the EDC estate agents and an increase in lending to agricultural customers. In addition, the bank recorded a general increase in business resulting from the added business volume generated through the dobbeltkunde campaign. Loans and advances Loans and advances amounted to DKK 8.4 billion at 30 September, an increase of DKK 0.4 billion from 30 September and an increase of DKK 0.2 billion from 30 June. Deposits Deposits amounted to DKK 9.3 billion at 30 September, a small increase, of DKK 0.1 billion, from 30 September and an increase of DKK 0.4 billion from 30 June. Other activities The Alm. Brand Bank Group had core capital of DKK 1.3 billion and a solvency ratio of 12.4 at 30 September. MAJOR EVENTS EDC Kredit 105 Alm. Brand Bank and EDC Mæglerne, Denmark s largest chain of estate agents, have developed a new home loan product named EDC Kredit 105. The new product was well received by the market. Designed for new home purchases and for supplementary mortgage loans through EDC Mæglerne, the product is similar to a variable rate overdraft with a 30-year maturity. The credit facility provided covers up to 105% of the value of a property, subject to an individual rating of the customer s financial status. Stock market game Alm. Brand Bank, TV2, a Danish television station, and Berlingske Tidende, a Danish newspaper, have launched Denmark s largest stock market game. Participants are given the chance to invest a hypothetical DKK 250,000 in a realistic environment. More than 88,000 people have registered for the game, exceeding expectations by a substantial margin. OUTLOOK The Alm. Brand Bank Group forecasts a profit before tax and minorities in the region of DKK 125 million for. The forecast is unchanged from the guidance provided in the first-half profit announcement. 6

8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ACCOUNTING POLICIES GENERELT GENERAL Kvartalsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om banker og sparekasser mv., bekendtgørelse om pengeinstitutters regnskabsaflæggelse samt Finanstilsynets vejledninger. The interim report has been prepared in accordance with the Danish Banking Act (Lov om banker og sparekasser mv.), the Executive Order on the Preparation of Bank Accounts and the guidelines issued by the Danish Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet). Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for. The accounting policies are unchanged as compared with the annual report for. Kvartalsrapporten er ikke revideret. This interim report for the third quarter of is unaudited. 7

9 RESULTATOPGØRELSE PROFIT AND LOSS ACCOUNT Koncern Group Moderselskab Parent Company kr. (DKK '000) Note Renteindtægter Interest receivable Renteudgifter Interest payable Netto renteindtægter Net interest income Udbytte af kapitalandele Dividend on participating interests Gebyrer og provisionsindtægter Fees and commissions receivable Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Fees and commissions payable Netto rente- og gebyrindtægter Net interest and fee income Kursreguleringer Market value adjustments Andre ordinære indtægter Other ordinary income Udgifter til personale og administration Staff costs and administrative expenses Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Depreciation and write-downs of tangible assets Andre ordinære udgifter Other ordinary expenses Tab og hensættelser på debitorer Provisions for bad and doubtful debts Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Profit from participating interests in associated and group undertakings Ordinært resultat før skat Profit on ordinary activities before tax Skat Tax Periodens resultat Profit for the period Heraf minoritetsinteressers andel Profit attributable to minority interests 8

10 BALANCE BALANCE SHEET Koncern Group Moderselskab Parent Company kr. (DKK '000) Note AKTIVER ASSETS Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Cash in hand and receivables at call from central banks Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Receivables from credit institutions and central banks Udlån Loans and advances Obligationer Bonds Aktier mv Shares etc. Kapitalandele i associerede virksomheder mv Participating interests in associated undertakings etc. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Participating interests in group undertakings Materielle aktiver Tangible assets Andre aktiver Other assets Aktiver i alt Total assets 9

11 BALANCE BALANCE SHEET Koncern Group Moderselskab Parent Company kr. (DKK '000) Note PASSIVER LIABILITIES Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Payables to credit institutions and central banks Indlån Deposits Udstedte obligationer Issued bonds Andre passiver Other liabilities Efterstillede kapitalindskud Subordinated debt Minoritetsinteresser Minority interests Egenkapital: 11 Shareholders equity: Aktiekapital Share capital Andre reserver Other reserves Overført fra tidligere år Retained profit Resultat år til dato efter skat (ekskl. minoritetsint.) Profit after tax year to date (excl. minority interests) Egenkapital i alt Total shareholders equity Passiver i alt Total liabilities IKKE BALANCEFØRTE POSTER 12 OFF-BALANCE-SHEET ITEMS Garantier mv Guarantees etc. Andre forpligtelser Other commitments Ikke balanceførte poster i alt Total off-balance-sheet items 10

12 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) Koncern Group Moderselskab Parent Company NOTE 1 Renteindtægter Interest receivable Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Receivables from credit institutions and central banks Udlån Loans and advances Obligationer Bonds Afledte finansielle instrumenter i alt Total derivatives Heraf: Of which: Valutakontrakter Currency contracts Rentekontrakter Interest rate contracts Andet Other I alt renteindtægter Total interest receivable Heraf udgør indtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under: Of which income from genuine purchase and resale transactions included in: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Receivables from credit institutions and central banks Udlån Loans and advances NOTE 2 Renteudgifter Interest payable Kreditinstitutter og centralbanker Credit institutions and central banks Indlån Deposits Udstedte obligationer Issued bonds Efterstillede kapitalindskud Subordinated debt Andet Other I alt renteudgifter Total interest payable Heraf udgør renteudgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under: Of which interest payable from genuine sale and repurchase transactions included in: Kreditinstitutter og centralbanker Credit institutions and central banks Indlån Deposits 11

13 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) Koncern Group Moderselskab Parent Company NOTE 3 Udbytte Dividends Aktier Shares I alt udbytte af aktier og andre kapitalandele Total dividends on shares and other participating interests NOTE 4 Kursreguleringer Market value adjustments Obligationer Bonds Aktier Shares Fastforrentede udlån Fixed-interest loans Valuta Foreign exchange Afledte finansielle instrumenter i alt Total derivatives Heraf: Of which: Valutakontrakter Currency contracts Rentekontrakter Interest rate contracts Aktiekontrakter Share contracts I alt kursreguleringer Total market value adjustments 12

14 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) Koncern Group Moderselskab Parent Company NOTE 5 Udgifter til personale og administration Staff costs and administrative expenses Lønninger og vederlag til direktion og bestyrelse: Salaries and remuneration of Executive Board and Board of Directors: Direktion Executive Board Bestyrelse Board of Directors I alt Total Personaleudgifter: Staff costs: Lønninger Salaries and wages Pensioner Pensions Udgifter til social sikring Social security costs I alt Total Øvrige administrationsudgifter Other administrative expenses I alt udgifter til personale og administration Total staff costs and administrative expenses NOTE 6 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Profit from participating interests in associated and group undertakings I alt resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Total profit from participating interests in group undertakings 13

15 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) Koncern Group Moderselskab Parent Company NOTE 7 Skat Tax Beregnet skat af periodens indkomst Estimated tax on the period s income Udbytteskat af udenlandske aktier Tax on dividends from foreign shareholdings Efterregulering af tidligere års beregnede skat Adjustment of tax estimated in prior years Afgift af hensættelser Duty on provisions I alt skat Total tax Effektiv skatteprocent Effective tax rate Aktuel skatteprocent 30,0% 30,0% 30,0% Current tax rate Regulering for ikke skattemæssige poster og sambeskatning -26,7% -27,3% -25,8% Adjustment for none taxable items and joint taxation Udbytteskat af udenlandske aktier 0,3% - - Tax on dividends from foreign shareholdings Efterregulering af tidligere års beregnede skat 0,0% - - Adjustment of tax estimated in prior years Afgift af hensættelser 0,6% 0,9% 0,7% Duty on provisions Effektiv skatteprocent 4,2% 3,6% 4,9% Effective tax rate NOTE 8 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Receivables from credit institutions and central banks Centralbanker Central banks Kreditinstitutter Credit institutions I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Total receivables from credit institutions and central banks NOTE 9 Indlån Deposits På anfordring Deposits at call Med opsigelsesvarsel At notice Tidsindskud Time deposits Særlige indlånsformer Special categories of deposits Indlån i alt Total deposits 14

16 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) Koncern Group Moderselskab Parent Company NOTE 10 Efterstillede kapitalindskud Subordinated debt Supplerende kapital Tier 2 Variabelt forrentet stående lån på 300 mio.kr. med udløb Floating interest rate Bullet loan DKK 300m, expiry Omkostninger ved optagelse af efterstillede kapitalindskud Costs related to raising of subordinated debt Hele den efterstillede kapital kan medregnes ved opgørelsen af den ansvarlige kapital. The entire subordinated debt can be included when calculating the liable capital. NOTE 11 Egenkapital Shareholders equity Egenkapital primo Shareholders' equity, beginning of period Værdiregulering unoterede aktier Market value adjustment of unlisted shares Periodens resultat (ekskl. minoriteter) Profit for the period (excluding minority interests) Anvendt til udbytte Dividends Egenkapital ultimo Shareholders' equity, end of period Bankens aktiekapital består af stk. aktier à kr. i alt nominelt kr. The bank's share capital consists of 351,000 shares of a total nominal value of DKK 351,000,

17 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) Koncern Group Moderselskab Parent Company NOTE 12 Ikke balanceførte poster Off-balance-sheet items Garantier mv. Guarantees etc. Finansgarantier Financial guarantees Øvrige garantier Other guarantees Garantier mv. i alt Total guarantees etc. Andre forpligtelser Other commitments Uigenkaldelige kredittilsagn Irrevocable standby letters of credit Øvrige forpligtelser Other commitments Andre forpligtelser i alt Total other commitments Eventualforpligtelser Contingent liabilities Selskabet hæfter solidarisk sammen med de øvrige samregistrerede selskaber for disse selskabers samlede skatte- og afgiftstilsvar. The company and other jointly-taxed companies are jointly and severally liable for the total tax liability of these companies. Koncernen er som aktiv finansiel koncern part i en række retssager. Sagerne vurderes løbende, og der foretages de nødvendige hensættelser. Det er ledelsens opfattelse, at disse sager ikke vil påføre koncernen yderligere tab. Being an active financial services group, the group is a party to a number of lawsuits. The cases are reviewed on an ongoing basis, and the necessary provisions are made. Management believes that these cases will not inflict further losses on the group. Sikkerhedsstillelser Collateral security Ultimo 3. kvartal er der stillet obligationer til sikkerhed over for centralbanker for en samlet kursværdi af 454 mio.kr. (3. kvartal : 276 mio.kr.). At end September bonds used as collateral vis-à-vis central banks represent a market value of DKK 454 million (3Q : DKK 276 million). 16

18 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) Koncern Group Moderselskab Parent Company NOTE 13 Fastforrentede aktiver med tilknyttede finansielle instrumenter Fixed-interest assets with related financial instruments Ifølge regnskabsbestemmelserne for pengeinstitutter kan fastforrentede aktiver ikke opskrives til en værdi, der overstiger anskaffelsesværdien. For finansielle instrumenter, der er indgået til dækning af renterisikoen på fastforrentede aktiver, undlades værdiregulering i overensstemmelse med Finanstilsynets bestemmelser for at opnå symmetrisk regnskabsmæssig behandling. According to the accounting regulations for banks and savings banks, fixed-interest assets cannot be revalued to a higher value than historic cost. In accordance with the regulations of the Danish Financial Supervisory Authority, financial instruments to hedge the interest rate exposure on fixed-interest assets are not marked to market in order to achieve symmetrical treatment in the accounts. Dækkede fastforrentede udlån (excl. pantebreve): Hedged fixed-interest loans and advances (excluding mortgage deeds): Købspris Purchase price Bogført værdi Book value Markedsværdi Market value Nominel værdi Nominal value Dækkede fastforrentede pantebreve: Hedged fixed-interest mortgage deeds: Købspris Purchase price Bogført værdi Book value Markedsværdi Market value Nominel værdi Nominal value I alt dækkede fastforrentede aktiver: Total hedged fixed-interest assets: Købspris Purchase price Bogført værdi Book value Markedsværdi Market value Nominel værdi Nominal value Renterisiko Interest rate risk Tilknyttede finansielle instrumenter: Related financial instruments: Nominel værdi af renteswaps Nominal value of interest swaps Markedsværdi af renteswaps (opgjort netto) Market value of interest swaps (net) Renterisiko Interest rate risk 17

19 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) Koncern Group Moderselskab Parent Company NOTE 14 Nøgletal Key ratios Solvensprocent 12,4% 14,0% 14,7% 10,6% 11,6% 12,0% Solvency ratio Kernekapitalprocent 9,6% 10,6% 11,3% 7,5% 8,1% 8,5% Tier 1 ratio Periodens egenkapitalforrentning før skat 13,7% 12,2% 14,9% 13,7% 11,8% 14,9% Return on equity for the period before tax Periodens egenkapitalforrentning efter skat 13,5% 12,1% 14,7% 13,5% 11,6% 14,7% Return on equity for the period after tax Indtjening pr. omkostningskrone 1,43 1,32 1,27 1,46 1,38 1,32 Income/cost raio Renterisiko 13,0% 11,4% 12,9% 7,5% 7,1% 6,8% Interest rate risk Valutaposition 12,6% 4,4% 3,0% 3,3% 7,5% 4,5% Foreign exchange position Valutarisiko 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% Foreign exchange risk Udlån plus hensættelser herpå i forhold til indlån 92,1% 83,3% 95,8% Loans and advances plus related provisions/deposits Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 104,7% 154,9% 90,7% 113,4% 186,3% 99,7% Cover relative to statutory liquidity requirement Summen af store engagementer 159,1% 106,0% 101,8% 232,9% 155,9% 183,0% Total amount of large exposures Hensættelsesprocent 2,7% 2,8% 2,9% 1,6% 1,8% 1,8% Provisioning ratio Tabs- og hensættelsesprocent 0,2% 0,4% 0,7% 0,1% 0,2% 0,4% Write-off and provisioning ratio Periodens udlånsvækst 1,9% -4,3% -5,2% 2,1% -0,6% -1,1% Growth in lending for the period Udlån i forhold til egenkapital 9,9 10,0 11,2 10,0 9,9 11,2 Gearing of lending * Renterisikoen er i opgjort til 3,8% efter den interne metode. Ved den interne opgørelse af bankkoncernens samlede renterisiko korrigeres bl.a. for ydelsesrækken på bankkoncernens pantebrevsbeholdning med de forventede førtidsindfrielser, ligesom minoritetsinteressernes andel af renterisikoen fratrækkes. * The interest rate risk has been calculated at 3.8% for according to the in-house method. In the in-house calculation of the banking group's overall interest rate risk, the scheduled payments on the banking group's mortgage deed portfolio are adjusted for among other things anticipated prepayments, and the share of interest rate risk attributable to minority interests is deducted. 18

20 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS NOTE 15 Koncernselskabsoversigt Group Structure Selskabskapital Ejerandel i % kr. (DKK '000) Share capital Share of ownership in % Alm. Brand Bank A/S Konsoliderede datterselskaber: Consolidated subsidiaries: Alm. Brand Bilkredit A/S ,0 Alm. Brand Leasing A/S ,0 Alm. Brand Pantebreve A/S ,2 * Alm. Brand Formue A/S ,2 ** * Stemmeandel 70,2% Voting rights 70.2% ** Stemmeandel 53,2% Voting rights 53.2% Associerede virksomheder (ej konsolideret): Associated undertakings (not consolidated): Investeringsselskabet af 6/ A/S ,0 19

21 NØGLETALSDEFINITIONER Rentemarginal p.a. = Nettorenteindtægter x 4 / antal kvartaler Gns. rentebærende aktiver - gns. rentebærende passiver Omkostningsprocent = Ordinære omkostninger x 100 Ordinære indtægter Tabs- og hensættelsesprocent p.a. = (Periodens tab og hens. på udlån og gar.) x 4 / antal kvartaler x 100 Udlån, garantier og hensættelser Solvensprocent = Ansvarlig kapital efter fradrag x 100 Vægtede poster i alt Gennemsnitlig egenkapital = Egenkapital primo + egenkapital ultimo 2 Ved beregningen af gennemsnitlig egenkapital er der taget højde for kapitaludvidelser. Kapitaludvidelser indgår med en forholdsmæssig andel i forhold til kapitaltilførselstidspunktet. Egenkapitalforrentning før skat p.a. = (Resultat før skat - minoriteter før skat) x 4 / antal kvartaler x 100 Gennemsnitlig egenkapital Egenkapitalforrentning efter skat p.a. = (Resultat efter skat - minoriteter efter skat) x 4 / antal kvartaler x 100 Gennemsnitlig egenkapital Gennemsnitlig ISBV rente p.a. = Summen af ISBV rentesats pr. dag i perioden Antal dage i perioden Merafkast i forhold til indskudsbevisrenten p.a. = Egenkapitalforrentning før skat p.a. - gns. ISBV rente p.a. 20

22 FINANCIAL RATIOS Net interest margin p.a. = Net interest income x 4 / No of quarters Average interest-bearing assets - average interest-bearing liabilities Expense ratio = Ordinary costs x 100 Ordinary income Write-off and provisioning ratio = (Write-off and provisioning on loans and guarantees) x 4 / No of quarters x 100 Loans, guarantees and accumulated provisions Solvency ratio = Liable capital after deduction x 100 Total weighted items Average shareholders' equity = Shareholders' equity, start of the period + Shareholders' equity, end of the period 2 Calculation of average shareholders' equity has taken capital increases into account. Capital increases are proportionately included as from the time for the capital increase in question. Return on equity before tax p.a. = (Result before tax - minority interests before tax) x 4 / No of quarters x 100 Average shareholders' equity Return on equity after tax p.a. = (Result after tax - minority interests after tax) x 4 / No of quarters x 100 Average shareholders' equity Average CD rate p.a. = Aggregate of daily CD rates during period Number of days during period Return in excess of the interest rate p.a. on certificates of deposit = Return on equity before tax p.a. - average CD rate p.a. 21

DBB JACK-UP SERVICES A/S

DBB JACK-UP SERVICES A/S DBB JACKUP SERVICES A/S Årsrapport 2014 Annual report 2014 Vision Offshore renewables are the preferred future source of energy. Mission To provide secondtonone solutions to the Offshore Renewable Industry

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +45 96 5748 00 hobroæbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Nytorv 12, Box 170 DK-9500 Hobro CVR-no. 2022 26 70 revisionsaktieselskab DBB JACK-UP SERVICES A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012 Årsrapporten

Læs mere

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A.

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A. BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk f-j DANSKE COMMODITIES A./S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2008 4. REGNSKABSÅR 4rd FINANCIAL

Læs mere

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008 McDonald's Danmark A/S Falkoner Allé 20 DK - 2000 Frederiksberg Tlf. +45 33 26 60 00 Fax +45 33 26 60 60 www.mcdonalds.dk CVR nr. 24214087 Nordea nr. 2191 0106315442 McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé

Læs mere

McDonald's Danmark ApS

McDonald's Danmark ApS McDonald's Danmark ApS Falkoner Alle 20, Frederiksberg CVR No. 24 21 40 87 Årsrapport for 2013 Annual report for the year ended 31 December 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

AH af 30. juni 2011 A/S Årsrapport for 2011

AH af 30. juni 2011 A/S Årsrapport for 2011 AH af 30. juni A/S Årsrapport for Annual Report for CVR-nr. 33 77 42 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted at

Læs mere

Azanta A/S. Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup. CVR No. 28 10 89 15. Årsrapport 2010. 7. regnskabsår. Annual Report for the year ended 31 December 2010

Azanta A/S. Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup. CVR No. 28 10 89 15. Årsrapport 2010. 7. regnskabsår. Annual Report for the year ended 31 December 2010 Azanta A/S Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup CVR No. 28 10 89 15 Årsrapport 2010 7. regnskabsår Annual Report for the year ended 31 December 2010 7 th financial year Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Indholdsfortegnelse Contents

Indholdsfortegnelse Contents Indholdsfortegnelse Contents Selskabsoplysninger / Company information 1 Koncern hoved- og nøgletal / Consolidated Financial Highlights 2 Ledelsesberetning / Management s review 3 Ledelsespåtegning / Managements

Læs mere

Nordic Transport Group A/S

Nordic Transport Group A/S CVR-nummer 21 19 25 97 Årsrapport 2013 Annual Report 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2014 Approved at the company s ordinary general meeting Jørgen Hansen Dirigent /

Læs mere

Årsrapport 2006 / Annual Report 2006

Årsrapport 2006 / Annual Report 2006 Årsrapport 2006 / Annual Report 2006 1» 2» » Indholdsfortegnelse / Contents Kunst i banken / Art at the bank... 4 Generalforsamling / Annual general meeting... 5 Danske Andelskassers Bank A/S... 6 Ledelsesberetning

Læs mere

T11 89 30 78 Do BDO Statmoriserel revkinn tipselskat) aarhwrtgbdo dk Aboulevarden 1 1 13 www bdo dk DANSKE COMMODITIES A/S ÅRSRAPPORT 4NNU4L REPORT

T11 89 30 78 Do BDO Statmoriserel revkinn tipselskat) aarhwrtgbdo dk Aboulevarden 1 1 13 www bdo dk DANSKE COMMODITIES A/S ÅRSRAPPORT 4NNU4L REPORT , T11 89 30 78 Do BDO Statmoriserel revkinn tipselskat) aarhwrtgbdo dk Aboulevarden 1 1 13 www bdo dk DK-8000 Arbw., C CVR-m?? 16 70 DANSKE COMMODITIES A/S ÅRSRAPPORT 4NNU4L REPORT 2009 5. REGNSKABSÅR

Læs mere

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 CVR-nr. 34 08 67 96 / Central Business Registration No. 34 08 67 96 MARINE & OFFSHORE INDUSTRY OIL SPILL RESPONSE DEFENCE & FUEL UTILITY PROVEN TECHNOLOGY Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007 The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007 Baltic Property Trust 1 Hjemstedsadresse Registered address Investeringsforeningen

Læs mere

REDERIET FABRICIUS A/S KONCERNEN

REDERIET FABRICIUS A/S KONCERNEN REDERIET FABRICIUS A/S KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2004 / ANNUAL REPORT 2004 SELSKABSOPLYSNINGER Selskab: Rederiet Fabricius A/S CVR-nr.: 15300574 Hjemstedskommune: Marstal Telefon: 62 53 31 81 Telefax: 62 53

Læs mere

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 .13alyfa A/S Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report fori July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. H2 Logic A/S. Årsrapport 2014. Annual report 2014

ÅRSRAPPORT 2014. H2 Logic A/S. Årsrapport 2014. Annual report 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Annual report 2014 H2 Logic A/S Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 20. marts 2015 The Annual Report has been presented & adopted at the Company's

Læs mere

Consolidated Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab

Consolidated Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab Company number 73 20 12 17 CVR-nr. 73 20 12 17 Consolidated Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab 1 July 2013 30 June 2014 1. juli 2013 30. juni 2014

Læs mere

Making hydrogen happen

Making hydrogen happen ÅRSRAPPORT 2013 Annual report 2013 H2 Logic A/S H2 Making hydrogen happen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 26. maj 2014 The Annual Report has been presented

Læs mere

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Annual Report for 2011 CVR-nr. 30 35 30 64 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den "V s'2012 The Annual Report was presented

Læs mere

Indholdsfortegnelse Contents Side

Indholdsfortegnelse Contents Side Indholdsfortegnelse Contents Side Page Påtegninger Management s Statement and Auditor s Report Ledelsespåtegning Management s Statement Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report

Læs mere

Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central Business Registration No 10 98 06 90. Årsrapport 2012 Annual report 2012

Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central Business Registration No 10 98 06 90. Årsrapport 2012 Annual report 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR no. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Denmark Phone +45 58558200 Fax +45 58558201 www.deloitte.dk Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central

Læs mere

KJAER GROUP ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2011

KJAER GROUP ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2011 KJAER GROUP ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE CONTENTS Ledelsens beretning Om Kjaer Group Hoved- og nøgletal Resultater 2011 Triple Bottom Line Samfundsansvar Risikostyring Corporate Governance

Læs mere

Easyfood A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 25 65 27 62 Central Business Registration No. 25 65 27 62. Annual Report 2014

Easyfood A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 25 65 27 62 Central Business Registration No. 25 65 27 62. Annual Report 2014 Easyfood A/S CVR-nr. 25 65 27 62 Central Business Registration No. 25 65 27 62 Årsrapport 2014 Annual Report 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) ANNUAL REPORT 1. January - 31. December 2012 (5. accounting year) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Group Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab. 1 July 2012 30 June 2013 1. juli 2012 30.

Group Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab. 1 July 2012 30 June 2013 1. juli 2012 30. Company number 73 20 12 17 CVR-nr. 73 20 12 17 Group Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab 1 July 2012 30 June 2013 1. juli 2012 30. juni 2013 32 nd

Læs mere

Q8 Danmark A/S Årsrapport for 1. marts 2013-28. februar 2014

Q8 Danmark A/S Årsrapport for 1. marts 2013-28. februar 2014 Q8 Danmark A/S Årsrapport for 1. marts 2013-28. februar 2014 Annual Report for 1 March 2013-28 February 2014 CVR-nr. 61 08 29 13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CYR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab DYNAMIC ENERGY APS ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR 1st

Læs mere

Kjaer Group. årsrapport Annual report

Kjaer Group. årsrapport Annual report Kjaer Group årsrapport Annual report 20 CONTENTS Ledelsens beretning Kjaer Group kort fortalt Kjaer Group s forretningsmodel Langsigtede finansielle mål 5 års nøgletal Udviklingen i 2010 Forventninger

Læs mere

Å rsrapport A n n u a l r e p o r t 2 0 1 2 louispoulsen.com

Å rsrapport A n n u a l r e p o r t 2 0 1 2 louispoulsen.com Å rsrapport A n n u a l r e p o r t 2012 louispoulsen.com Contents Indholdsfortegnelse 2 Corporate information 2 Selskabsoplysninger 3 Five year summary, key figures and financial ratios 4 Statement by

Læs mere