ÅRSBUDGET Lemvig-Heldum kirkekasse. Lemvig-Heldum menighedsråd. Lemvig provsti. Lemvig kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBUDGET 2013. Lemvig-Heldum kirkekasse. Lemvig-Heldum menighedsråd. Lemvig provsti. Lemvig kommune"

Transkript

1 ÅRSBUDGET 213 for under Lemvig-Heldum menighedsråd i Lemvig provsti i Lemvig kommune Myndighedskode: 884 CVR nummer: Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lemvig den 25 / Kaj Gøtzsche menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Niels Hosbond menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 213 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6

2 Lemvig provsti Lemvig kommune Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Lemvig-Heldum Menighedsråd har i 21 besluttet nedenstående målsætninger for perioden : Generelt: Menighedsrådet ønsker at få mest mulig kirke for de penge der er stillet til rådighed. Menighedsrådet ønsker at være kirke får alle i sognene, og fremme de forskellige kirkelige aktiviteter bedst muligt. Samarbejdet mellem præster, øvrige ansatte, menighedsråd og frivillige søges fremmet mest muligt. Bygninger: Alle vore bygninger og inventar vedligeholdes løbende efter behov. Lemvig Kirke: Hele kirken trænger til en renovering. Opgaven deles i 2 etaper. Udvendig renovering foregår i 211. Indvendig renovering opstartes i fortsættelse af dette, senest i 212. Kirkegårdene: Arbejdsopgaverne på vore kirkegårde gennemgåes og opdateres. Der arbejdes hen i mod at lave en egentlig plejeplan for områderne, jf. modtagne håndbøger. Administration: Arbejdsopgaverne forsøges gjort så fleksible og effektive som praktisk muligt. Personale: Alle medarbejderresurser og kompetencer søges brugt bedst muligt, og så fleksibel som muligt. De enkelte arbejdsopgaver søges løbende opdateret og planlagt. Dette i samarbejde med den enkelte medarbejder. Antallet af afløser- og vikartimer søges begrænset i det omfang det er muligt. Det tilstræbes, at ansatte der ønsker at deltage i kurser m.v. bliver bevilget dette. Kirkelige aktiviteter: Planlægningen af nuværende og nye aktiviteter søges gjort således at nuværende resurser udnyttes bedst muligt. En lidt mere langsigtet plan over aktiviteter søges fremmet. Dette evt. i samarbejde med Lemvig Provsti og/eller andre menighedsråd i provstiet. Det nuværende arbejde blandt mindre børn, børn og unge søges planlagt, så der er et tilbud til alle aldersgrupper i vore 2 sogne. I det omfang der er ledige resurser, kan de forskellige aktiviteter tilbydes også til vore nabosogne. Samarbejdet med skoler, institutioner og frivillige kirkelige organisationer søges bevaret, ligesom samarbejdet med byens handels- og turistforeninger søges bevaret. Familiearbejde og kirkelige aktiviteter for unge i alderen år søges styrket i det omfang der kan findes resurser. Arbejdet for voksne og ældre søges styrket mest muligt. Dette bl.a. med foredragsaftener og Kirkens Dagligstue og andre aktiviteter. Nye aktiviteter søges opstartet i det omfang der kan findes resurser. Menighedsrådet er opmærksom på det forholdsvis store antal af ældre og svage indbyggere i sognene,hvorfor arbejdet for og blandt disse søges styrket. Frivillige medarbejdere: Egnede opgaver forsøges i videst muligt omfang udført af frivillige.det forsøges at etablere en gruppe af personer/resurser der løbende kan indgå i gruppen af frivillige.

3 Lemvig provsti Lemvig kommune Side 2 Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Østlige kirkegårdsdige i Heldum ønskes renoveret. Projekt er fremsendt og godkendt. Supplerende forklaringer til budgettet I forhold til budget 212 er lønudgiftet totalt set reduceret med kr. 2,- til seniorbonus og med kr. 45,- som besparelser på kirkegården. kr. 5 af disse er overført til budget til AER-AES (formål 62)da det faktiske forbrug viser dette. I forhold til budget 212 er der på denne måde et "mindre-ønske" på kr. 6. totalt set. Der er afsat kr. 88. til 2 ønsker på Lemvig Kirkegård.

4 Årsbudget 213 for: Lemvig provsti 1 Ligningsbeløb til drift 213 Lemvig kommune 212 Regnskab , overslag -- Side Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Præstebolig mv. Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Administration og fællesudgifter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter , Finansielle poster , A Resultat af drift (= ) af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler) ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) - Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) - Kirkegård ((83)+(84)) - Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) B Resultat af anlæg , C Årets resultat (=A+B) E heraf til balanceposteringer (=C-A) af eksisterende opsparing + + af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + af frie midler konverteret til anlæg + af videreførte anlægsmidler tidl. år - Ligningsmidler til afdrag på lån - Ligningsmidler til anlægsopsparing - Renteindtægter af anlægsopsparing - Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." - Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider , , ,75, , , , , , , , , ,91, , , , , ,51, , ,8, , ,79,,

5 Side 4 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt Regnskab heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne ,96, I alt , Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård Regnskab heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), p Tjenstlige lokaler i præstegård , , , ,99, , I alt , Kirkelige aktiviteter Regnskab heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK , , , , , , , ,6 1., I alt , Kirkegård Regnskab heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård , ,41,, I alt ,

6 Side 5 Formål 5 Præstebolig mv Regnskab heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme , , ,35-1.,,,,,, I alt , Administration og fællesudgifter Regnskab heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikring Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn , , , , , , , ,72,,, I alt , Finansielle poster Regnskab heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravs Kursgevinst/-tab Momsregulering ,33,, ,73-723,38, , I alt ,

7 Side 6 Formål 8 Anlægsramme I alt Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg Regnskab ,79,,,,,,,, -2.63,8, ,4, , heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift

8 BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. Artskonto Primo Planlagt forbrug 212* Tilførsel/ fjernelse 212 Saldo ultimo 212 Side 7 Bilag Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Artskonto Primo Planlagt forbrug til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Planlagt forbrug 213 til anlæg** Saldo ultimo 213 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 213: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto Artskonto Primo 212 Planlagt forbrug 212* Tilførsel/ fjernelse 212 Saldo ultimo 212 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 213: Planlagt forbrug 213 til anlæg** Saldo ultimo 213 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto Artskonto Primo 212 Planlagt forbrug 212* Tilførsel/ fjernelse 212 Saldo ultimo 212 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 213 til anlæg** Saldo ultimo 213 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 213: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

9 BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Side 8 Bilag 1 Primo Planlagt forbrug 212* Saldo ultimo Artskonto Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 213* Saldo ultimo Artskonto Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 213: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Artskonto Primo 212 Tilførsel/ fjernelse 212* Saldo ultimo Likviditet stillet til rådighed af provstiet Artskonto Primo 213 Tilførsel/ fjernelse 213* Saldo ultimo Likviditet stillet til rådighed af provstiet

10 BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Side 9 Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. 1 Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering Salg i alt

11 Side 1 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år overslag Finansieret ved: Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter 65. Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Resthovedstol Specifikation af stiftsmiddellån primo Lemvig Kirke - istandsæt etape Nis Petersens Vej 26 - ombygning - l Lemvig Kirke - istandsæt etape Lemvig Kirkegård - mandskabsbygnin Ydunslund 5 - ombygning - lån nr Lemvig Kirkegård - nye kontorer - lån Lemvig Kirke - nyt orgel - lån nr Heldum Kirke - klokkestabel og -skju I alt overføres til renter af stiftsmiddellån Spec. af realkredit- og andre lån I alt Resthovedstol primo overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing

12 Side 11 Heldum Kirke - pedalstemme I alt overføres til renteindt. af anlægsopsparing

13 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 12 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Lemvig Kirke - istandsæt etape - lån nr Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 211 Færdiggørelse (årstal) 227 Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere -- overslag -- år Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler

14 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 13 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Ydunslund 5 - ombygning - lån nr Anlægsformål 85 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) 23 Færdiggørelse (årstal) 213 Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere -- overslag -- år Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler

15 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 14 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Nis Petersens Vej 26 - ombygning - lån nr Anlægsformål 85 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) 27 Færdiggørelse (årstal) 215 Totaludgift 9. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere -- overslag -- år Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler

16 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 15 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Lemvig Kirke - istandsæt etape - lån Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 212 Færdiggørelse (årstal) 228 Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere -- overslag -- år Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler

17 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 16 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Heldum Kirke - pedalstemme Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag Pengeinst. Vestjysk Bank Videreførte anlægsmidler Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler

18 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 17 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Lemvig Kirke - nyt orgel - lån nr Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 1999 Færdiggørelse (årstal) 213 Totaludgift 2.7. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere -- overslag -- år Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler

19 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 18 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Lemvig Kirkegård - mandskabsbygning - lån nr Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 21 Færdiggørelse (årstal) 215 Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere -- overslag -- år Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler

20 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 19 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Lemvig Kirkegård - nye kontorer - lån nr Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 26 Færdiggørelse (årstal) 213 Totaludgift 382. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere -- overslag -- år Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler

21 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 2 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Heldum Kirke - klokkestabel og -skjul - lån nr Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 21 Færdiggørelse (årstal) 219 Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere -- overslag -- år Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler

22 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 21 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Østlige kirkegårdsdige - Heldum Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 213 Færdiggørelse (årstal) 213 Totaludgift 65. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler

23 BILAG 4. Personaleoplysninger Side 22 Bilag 4 Oversigt over ansatte i 213 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål Graver OK Vikar for kordegn Vikar for kordegn Organistvikar Organistvikar Sognemedhjælper OK Overassistent Rengøringshjælp Præstekontor Gartner m/timeløn Gartner Gartner m/timeløn Gartneriarbejder m/timeløn Gartneriarbejder m/timeløn Organister honorar Kirkesanger Kirkesanger Landsbyorganist Organistvikar Ikke angivet 136 Korsanger Ikke angivet 1136 Koncerter og solister Ikke angivet 1135 Foredragsholdere og solister Kordegn OK

24 BILAG 4. Personaleoplysninger Side 23 Bilag Organist TJM AC Kirketjener OK Sognemedhjælper OK Kirkegårdsledere TJL, FDK Kirketjener OK Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 3 Kirkebygning og sognegård I alt Kirkelige aktiviteter I alt Kirkebygning Sognegård Tjenstlige lokaler i præstegård Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed

25 BILAG 4. Personaleoplysninger Specifikation af lønfordeling pr. formål 4 Kirkegård 4 Kirkegården 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser I alt 6 Administration og fællesudgifter 61 Menighedsrådet/provstiudvalget 64 Økonomi 65 Personregistrering I alt Total Side 24 Bilag 4

26 BILAG 5. ønsker Side 25 Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 213 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Kirkelige aktiviteter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Kirkegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Præstebolig mv. Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Administration og fællesudgifter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter -- overslag Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives) Synsudsatte arbejder: Lemvig Kirkegård - formål 4: Jvf. synsrapport er ønsket om el på materialepladsen ændret til et ønske om etablering af vaskeplads ved garagebygningen. Det vurderes at være mere brugervenligt og mere effektivt at anlægge vaskepladsen i nærheden af mandskabsrum og garage for køretøjer.der er indhentet overslagspris for indretningen og det forventes at ca. 85% af momsen kan afløftes. Samlet udgift er kr. 6.,- Øvrige budgetønsker 213 Lemvig Kirkegård - formål 4: Der ønskes et beløb på kr. 28.,- til indkøb af 5 nye bænke til Lemvig Kirkegård. Kirkegården besøges dagligt af mange mennesker, og der er derfor et ønske om disse bænke. Ovenstående ønsker er efter godkendelse indarbejdet i budget 213

27 Side 26 Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Finansieret ved: Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt overslag

28 Side 27 Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse Østlige kirkegårdsdige - Heldum Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 213 Færdiggørelse (årstal) 213 Totaludgift 65. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1 -- overslag Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): Efter fremsendt ønske om renovering af østlige kirkegårdsdige i Heldum er godkendt, at der afsættes kr. 65. til anlægsbevilling. Dette efter at forventes momsrefusion er modtaget. Ønsket er indarbejdet i budget 213