RevisoPGr REVISIONSFIRMAET HVAM JENSEN. Andelsboligforeningen Viborg. Arsrapport for aret Som dirigent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RevisoPGr REVISIONSFIRMAET HVAM JENSEN. Andelsboligforeningen. 8800 Viborg. Arsrapport for aret 2014. Som dirigent"

Transkript

1 ^ O Danske RevisoPGr REVISIONSFIRMAET HVAM JENSEN UES0VEJ 2B 8800 VIBORG TLF FAX CVR-NR WW.HVAMREVISION.DK Andelsboligforeningen Egeskoven 8800 Viborg Arsrapport for aret 2014 Godkendt pa foreningens generalforsamling den j,/ti 2015 Som dirigent

2 Andelsboligforeningen Egeskoven drsrapportfor 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indholdsfortegnelse 2 Bestyrelsens beretning. 3 Revisionspategning. 4 Resultatopgorelse -5 Balance 6 Side 2 af 6

3 A ndelsboligforeningen Egeskoven drsrapport for 2014 BESTYRELSENS BERETNING Foreningens 10. regnskabsdr er forlobet tilfredsstillende. Foreningen har 20 medlemmer. Resultatet kr vurderes som tilfredsstillende ogforeslds overfort til foreningens egenkapital. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 1 bestyrelsen: formand Torben S. Poulsen kasserer Karin Balle Kent Pedersen Side 3 af 6

4 Andelsboligforeningen Egeskoven drsrapport for 2014 REVISORS ERKLJERING Jeg harydet assistance ved udarbejdelsen af det afbestyrelsen aflagte regnskab for regnskabsdret 2014 for Andelsboligforeningen Egeskoven. Udfort arbejde Jeg har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte principper tilrettelagt og udfort mit arbejde med henblik pa at opna en begrundet overbevisning om, at arsregnskabet er uden vcesentlige fejl og mangier. Under gennemgangen har jeg ud fra en vurdering af vcesentlighed og risiko efterprovet grundlaget og dokumentationen for de i arsregnskabet anforte belob og ovrige oplysninger. Jeg har herunder taget stilling til den af bestyrelsen valgte regnskabspraksis og de udovede regnskabsmcessige skon samt vurderet, om drsregnskabets informationer som helhed er jyldestgorende. Jeg har ikke udfort revision og dermed ikke efterprovet regnskabsgrundlaget. Konklusion Det er min opfattelse, at arsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflceggelsen, og at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, okonomisk stilling samt result at. Viborg, den 18 marts 2015 Revisionsfirmaet Hvam Jensen Jens Chr. Hvam Jensen revisor Side 4 af 6

5 Andelsboligforeningen Egeskoven drsrapport for 2014 RESUL TA TOPG0RELSE FOR A R E T 2014 Indtcegter Indgaet boligafgifter og fcellesudgifter Indgaet for salg af andele Omkostninger Ejendomsskat og renovation Forsikringer Kontingent grundejerforening Beboermoder Skattefrie honorarer til bestyrelse Elforbrug carporte Gartner/havearbejde Regnskabsassistance Vedligeholdelse, tamper, terrasse og tagvindue Failleslokale Kontingent ABF Gebyrer 600 Diverse Henscettelse til vedligeholdelse Overskud for renter Renter Renteindtcegter - Bank Renteudgifter - Kreditforening Renteudgifter - Kreditforening rentesikring Resultat efter renter Af overskuddet kr er der betalt afdrag til Nykredit kr.o. Side 5 af 6

6 Andelsboligforeningen Egeskoven drsrapport for 2014 BALANCE PR AKTIVER Ejendom til offentlig vurdering Garageanlceg til offentlig vurdering Fcelleslokale Boligselskabet Set J0rgen, 30% ejerandel Den Jyske Sparekasse konto Den Jyske Sparekasse konto Nykredit Bank konto Nykredit Bank konto AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital pr Arets resultat Nedskrivning af statsstotte Henscettelse til vedligeholdelse Prioritetsgceld reguleret til kontantveerdi Egenkapital for markedsvcerdiopgorelse Markedsvcerdiopgorelse af finansielle aftaler Nykredit, kursveerdi Forudbetalt boligafgift og fcellesudgifter Andelsbeviser Markedsvcerdiopgorelse af finansielle aftaler Statsstotte (Tilbagebetalingspligtig) Nedskrivning 10% af mdr. i Nedskrivning 10% af i Nedskrivning 10% af i Nedskrivning 10% af i Nedskrivning 10% af i Nedskrivning 10% af i Nedskrivning 10% af i Nedskrivning 10% af i Nedskrivning 10% af i Nedskrivning 10% af i Nedskrivning 10% af mdr i _ PASSIVER IALT Side 6 af 6

7 A n d e l s b o l i g f o r e n i n g e n E g e s k o v e n V i d e b e c h s A II e I Hald E g e I 8800 V i b o r g Noter til regnskabet for Vedligehold Der er oprettet en konto: "Afholdt vedligehold" (Fremgar forste gang af regnskab for 2012) Kontoen: "Hensaettelse til vedligehold" er bibeholdt. Vores samlede vedligehold udgores af summen af de to konti. Afholdt vedligehold: Hensaettelse til vedligehold: I alt: DKK DKK DKK Der var hensat i alt DKK til afholdt vedligehold og hensaettelse i budgettet. Markedsvaerdiopgorelse af finansielle aftaler Markedsvaerdiopgorelsen pr 31/ : DKK Markedsvaerdiopgorelsen pr 31/ : DKK Differens: DKK En positiv differens har positiv indflydelse pa AB Egeskovens egenkapital. Egenkapitalen bruges til udregning af bla. Andelskronen. Statsst0tte AB Egeskoven har modtaget et samlet statsst0tte pa: DKK Det belob skal tilbagebetales i tilfaelde af at foreningen oploses, jf. andelsboligloven paragraf 5, stk. 11 og paragraf 160k i lov om almene boliger mv. Andelskronen Andelskronen beregnes pa baggrund af Egenkapital og Andelsbeviser oprindelige vaerdi. Andelskronen = (Egenkapital + Andelsbeviser)/Andelsbeviser Andelskronen 2014 = ( )/ = 2,56 Hvilket giver f0lgende andelsvaerdier (Forbedringer er ikke medtaget) A&E boliger: DKK * 2,56 = DKK ( DKK i 2013) B&D boliger: DKK * 2,56 = DKK ( DKK i 2013) C boliger: DKK * 2,56 = DKK ( DKK i 2013) Bestyrelsen/marts 2015