Skolen på la Cours Vej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolen på la Cours Vej"

Transkript

1 Skolen på la Cours Vej NYHEDSBREV april 2014 Midt i et mere og mere grønt forår, og med påskeferien indenfor rækkevidde er det igen tid til nyt fra La Cour. Skolebestyrelsensvalget 2014 Der har været en fin interesse for at stille op til skolebestyrelsen, hvilket resulterede i en kandidatliste med ikke mindre end 9 kandidater. Kandidaterne har nu indgået aftale om fredsvalg så den nye skolebestyrelse ser derfor ud som følger: Peter Philipsen, Pia Sandfeld Melcher, Mogens Jakobsen, Thomas Wester-Andersen, Susanne Wittrup Andersen, Mia Fihl Jeppesen og Kurt Valentin Mikkelsen. Suppleanter er Henriette Elimar og Helle Vibeke Nyfos. Vi glæder os meget til samarbejdet med og i den nye skolebestyrelse, der bestemt nok skal få nok at gøre i årene frem i relation til folkeskolereformen og implementeringen heraf på skolen. Folkeskolereform Arbejdet med reformen skrider støt og roligt fremad. Der er ingen tvivl om, at det for mange er ganske svært da, der både er tale om en ny reform og nye arbejdstidsregler for både lærere og pædagoger regler der, for i hvert fald lærernes vedkommende, er så ganske meget anderledes end de tidligere regler. Der er derfor en del, der skal falde på plads inden sommerferien hvilket, for øjeblikket, giver ganske mange en travl hverdag. På skolen er vi generelt godt med. Her er der også ganske mange ting, der mangler at falde på plads, men som nok skal falde i hak inden ferien. Skolebestyrelsen er løbende blevet orienteret om, hvor i processen skolen befinder sig, ligesom de også har skulle tage stilling til en revidering af flere af skolens principper så de stemmer overens med rammerne for lærernes arbejdstid. De nye principper vil først træde i kraft per 1. august og vil kunne findes på skolens hjemmeside. Forældresamarbejdet fremadrettet Mandag den 7. april i Nyhederne blev rammerne for skole/hjemsamarbejdet fra 1. august drøftet i forhold til de ændrede vilkår som følge af de nye arbejdstidsregler for lærere som definerer dels antallet af arbejdsdage dels et tidsrum inden for hvilket skole/hjemsamarbejdet skal organiseres. Den tilgængelighed der tidligere har været til lærerne vil efter sommerferien være anderledes, da lærernes arbejdstid fordeles på i alt 210 dage (200 skoledage samt i alt 10 dage fordelt på hver sin side af sommerferien) på hverdage i tidsrummet kl Dette definerer rammen for hvornår lærerne vil kunne træffes og svare på mails og lignende. Der er ingen tvivl om at det har været fantastisk dejligt at kunne få fat i ens barns lærer når behovet har været herfor, hvilket ikke er noget man fremover vil kunne. I stedet vil lærerne skulle kontaktes på skolen indenfor det førnævnte tidsrum. Mails og lignende vil der ikke blive responderet på efter kl. 17, hvorfor man derfor tidligst vil kunne forvente et svar den efterfølende hverdag.

2 Vi er vel klar over at dette let kan opfattes som en forringelse, hvilket ikke er tilfældet. Det vil anderledes, men ikke ringere, således som der også blev sagt i Nyhederne. Vi vil på skolen i hverdagen alle gøres vores til at det ikke opleves som en forringelse, skønt det godt som forældre kan være svært at forstå, når rammerne herfor gennem årtier har været anderledes og mere fleksible. Det vil tage lidt tid for alle parter at vænne sig til, men ved fælles hjælp skal det nok lykkes. I styrelsesvedtægten for folkeskolerne på Frederiksberg der er gældende fra august 2014 lægges der op til nogle enkelte arrangementer årligt efter kl. 17, men kun i begrænset omfang. Der vil derfor fortsat kunne blive afholdt forældremøder i de enkelte klasser ganske som nu, ligesom vi som skole også vil kunne holde fast i traditionerne som blandt andet vores elevrådsfester på mellemtrin og udskoling som altid er et stort hit blandt børnene, dimissionen som vi kender den for vores 9. klasser og arrangementet for tidligere elever på skolen, hvilket vi som skole er ganske tilfredse med. Det vil fortsat være muligt for en lærer at deltage i et enkelt eller to forældrearrangementer om året ud over forældremødet. Kik på de nye principper når de til juni bliver lagt på hjemmesiden, så I der kan orientere jer i de fremtidige rammer og vilkår for skole/hjemsamarbejdet. I skal nok blive orienteret når de vil være at finde på hjemmesiden. Vision og udviklingsplan I forlængelse af reformen har skolen fået udarbejdet både en vision og en udviklingsplan der sætter retningen for skolen i årene frem Skolen på la Cours Vej vil skabe de bedste rammer og muligheder for at det enkelte barn kan udnytte sit fulde potentiale. Skolen er i front, på egne præmisser sammen skaber vi fremtiden. Visionen er udarbejdet til dels med afsæt i reformen dels med afsæt i det allerede eksisterende, så der derved skabes sammenhæng mellem det der allerede gøres og det, der skal gøres. Visionen er ambitiøs og hænger tæt sammen med ambitionerne i reformen om det bedste for den enkelte. Visionen er tillige en del af skolens udviklingsplan for perioden , der overordnet sætter rammen for skolens virksomhed både ved mål og handlinger. Skolens udviklingsplan vil inden sommerferien være at finde på skolens hjemmeside. Klubstruktur En afgørende ting i forhold til realiseringen af reformen har været en afklaring af den fremadrettede klubstruktur en afklaring der først lige er faldet på plads. Det bliver fremover således, at klub Cassiopeia bliver en delt klub med børn fra både Lindevangskolen og Skolen på la Cours Vej hver skole tilknyttes en leder fra klubben, der fortsat vil fungere som en samlet klub med fælles aktiviteter. Medarbejderne på klubben tilknyttes ligeledes hver sin skole. Det bliver således klart for alle hvilke medarbejdere fra klubben der skal have et samarbejde med lærerne på de to skoler, så der hurtigt kan blive skabt en god og frugtbar samarbejdskultur mellem pædagogerne fra klubben og lærerne på mellemtrin og udskoling begge personalegrupper der ikke tidligere i hverdagen har haft et formelt samarbejde. Ultimo maj afholder skolen en pædagogisk lørdag hvor den konkrete planlægning ift. kommende skoleår er på dagsordenen heriblandt også samarbejdet med klubpædagogerne, som er nyt.

3 Den understøttende undervisning Den understøttende undervisning er rammen omkring samarbejdet mellem pædagoger fra klub og lærerne i udskolingen. I SFO en er der allerede et velkonsolideret samarbejde mellem pædagoger og lærere som den understøttende undervisning bygger videre på. Konkret handler den understøttende undervisning blandt andet om at. støtte op om den fagfaglige undervisning styrke børnenes læringsparathed styrke børnenes sociale kompetencer styrke børnenes alsidige udvikling, motivation og trivsel skabe varierede måder at lære på koble teori og praksis den virkelighedsnære læring give børnene tid til både træning, fordybelse og repetition af færdigheder og kompetencer fra den fagopdelte undervisning For indskolingens vedkommende vil den understøttende undervisning blive læst efter følgende fordeling: 75% af timerne læses af pædagoger fra SFO en og 25% af lærerne For mellemtrin og udskolings vedkommende vil den understøttende undervisning blive læst efter følgende fordeling: 50% af timerne læses af pædagoger fra Cassiopeia og 50% af lærerne Lektiecafé/faglig fordybelse er et af elementerne i den understøttende undervisning, og vil, indtil næste folketingsvalg, være frivillig hvorfor den også vil blive skemamæssigt placeret sidst på skoledagen. Ift. tilrettelæggelsen af lektiecafeerne vil der inden sommerferien tilgå hjemmene en seddel omkring dette, så vi derved har en overblik over det forventede antal elever hertil. Ved den pædagogiske lørdag ultimo maj vil den understøttende undervisning også blive både drøftet og overordnet planlagt. Skema og mødetider Efter sommerferien vil timefordelingen se således ud: Klassetrin Timer ugentligt Heraf lektiecafe (frivillig) klasse klasse klasse 35 2 På skolen vil der efter ferien blive opereret med 60 minutters lektioner, i stedet for den nuværende lektionslængde på 45 minutter dette for blandt andet at give mere tid til fordybelse tillige med en større sammenhæng i hverdagen for børnene. Ringningen vil ligeledes blive afskaffet på nær, indtil videre, om morgen kl og efter spisepausen. Dette vil give en større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af elevernes hverdag, hvilket gerne skulle komme alle til gode. Ganske som vanligt skal I naturligvis nok inden sommerferien blive præsenteret for skemaerne som de vil se ud til skolestarten. Ny pædagogisk leder/souschef Det er med stor fornøjelse af vi hermed kan præsentere skolens nye pædagogiske leder Kirsten Christensen, der vil afløse Søren Johansen, der stoppede på skolen med udgangen af februar måned. Kirsten kommer fra en lignende stilling og er derved ganske erfaren indenfor skoleområdet. Kirsten tiltræder stillingen per 1. maj, hvilket vi er mange der glæder os meget til.

4 Xenia Kofoed Nielsen, der p.t. er konstitueret pædagogisk leder/souschef har vi været så heldige at kunne beholde som halvtids afdelingsleder fra og med 1. maj og hele næste skoleår, hvilket vi er meget glade for. Den endelige fordeling af arbejdsopgaverne ledelsen imellem vil først falde på plads efter Kirstens tiltræden. Fagfordelingen og udmeldinger om personalebesætningen i klasserne efter ferien Ultimo april tager fag- og opgavefordelingen sin begyndelse, og er først endelig færdig medio/ultimo juni. Der vil derfor ikke kunne forventes nogen udmelding om personalebesætningen i de enkelte klasser før tidligst medio juni, hvilket er ganske som vanligt. Ventilationsprojektet er nu færdigt men er desværre fortsat ikke i drift Monteringen af ventilationsanlægget er nu færdiggjort. Desværre er der en hel del mangler som skal laves inden det for alvor kan siges at være færdigt. En anden og meget væsentlig ting herom er at det fortsat ikke er i drift hvornår det sker er os på skolen endnu uvist forhåbentlig snart. Projektet skulle have været færdiggjort i efteråret, men har trukket ud i et så stort omfang at skolens tålmodighed efterhånden er opbrugt. Det er Frederiksberg Ejendom der står for projektet og både Teknisk Service og ledelse er i løbende dialog med folkene bag, så vi forhåbentlig i nær fremtid kan få sat gang i anlægget. Luften i undervisningslokalerne i den gamle bygning er generelt meget tung, hvorfor det er i alles interesse at få det hurtigt i gang. Vi håber på snarest at kunne give en positiv tilbagemelding herom. Skolebestyrelsen følger naturligvis sagen tæt. Udendørsarealer I vestgården ved boldbanen er der opsat et klatrestativ, som er første del af det store projekt om vores udendørsarealer, hvoraf en del af midlerne er kommet fra Frederiksbergfonden. Det næste er etableringen af pakourbane, samt etableringen af et udskolingsmiljø. Parkourbane vil blive etableret på arealet ved siden af tandlægebygningen og udskolingsmiljøet på arealet mellem facaden af den gamle bygning ud mod La Cours Vej og hegnet. Ved siden af dette vil underlaget ved pyramideklatrestativet og gyngerne også blive udskiftet. Vi regner med at alt dette er på plads i løbet af maj, så det hele kan blive officielt indviet til gavn for både skolens børn og lokalmiljøet som helhed. Lektier-online for klasse Mandag d. 28. april kommer repræsentanter fra Lektier Online ud på skolen, for at fortælle eleverne om konceptet. Det vil foregå på Beringsvej, og tidsplanen ser ud som følger. 5. klasserne fra 09:40-09:55 6. klasserne fra 10:00-10:15 7. klasserne fra 10:20-10:35 8. klasserne fra 10:40-10:55 Præsentationen varer 15 minutter og målet er at fortælle eleverne om Lektier Online som en alternativ mulighed for at få hjælp. De vil bl.a. vise en lille film, hvor man kan se, hvordan sitet virker, så det kan blive brugt.

5 Mobiltelefoner i undervisningstiden. Mobiltelefoner er et vigtigt arbejdsredskab i undervisningen. Eleverne bruger ordbogen, lommeregneren, finder oplysninger på nettet og meget andet. Det er lærere og elever rigtig glade for. Desværre bliver mobiltelefonerne også brugt på meget andet bl.a. spil, facebook, Snapchat og af mere alvorlig karakter bliver der også taget billeder og optaget film i undervisningen og i frikvarterene, af både elever og lærere uden deres vidende. Der har været en episode i udskolingen, hvor en elev har filmet nogle andre elever i et voldsomt skænderi og som efterfølgende er blevet delt mellem flere. Det er ikke lovligt hverken at filme og tage billeder af andre uden deres vidende. En anden ting der også fylder for øjeblikket er inddragede mobiltelefoner som indleveres på kontoret som følge af overtrædelse af gældende regler i klasserne - det kan være at eleverne både modtager og sender SMS er i timen eller at en telefon pludselig i en undervisningstime ringer, hvilket ikke er rimeligt hverken for underviseren eller for de andre i klassen. Der bliver løbende talt i klasserne om mobiletik, regler m.m.. Samtidig håber vi også at I hjemme vil tage en snak med jeres børn herom, da det fylder ganske meget for øjeblikket. Skolens åbningstider hvordan er det nu lige det er? Der hersker tilsyneladende lidt forvirring om skolens åbningstid hvilket derfor her præciseres.. For børn tilmeldt morgen-sfo er der åbent fra kl For børn der IKKE går i morgen-sfo åbner skolen først kl Skolens tilsynspligt træder først i kraft på det tidspunkt, hvorfor børn ikke skal møde ind tidligere end dette. Trafiksituationen om morgenen omkring skolen Der er nu mange ganske skrevet om trafiksituationen omkring skolen om morgenen som desværre fortsat er præget af en del kaos. Dette skaber særdeles udfordrende situationer for både børn og voksne på vejene rundt om skolen, hvilket ikke er acceptabelt for hverken små som store. Derfor opfordres I på det kraftigste til. At køre af sted i så god tid som muligt så der er den fornødne tid til afleveringen At respektere skiltene såsom standsning forbudt, parkering forbudt m.m.. Ofte parkerer biler hvor det ikke er tilladt. At køre ganske langsomt på vejene omkring skolen mange af trafikanterne er ganske små og skrøbelige og har ikke det fornødne overblik og forståelse for trafikken At undlade vendinger i sær på Emil Christian Hansens Vej overfor plejehjemmet skønt man selv ikke vurderer det som et problem hurtigt lige at gøre Sidst men ikke mindst at være det gode eksempel både for jeres eget barn/børn, men også for de andre børn på og omkring skolen. Hvis vi alle gør en lille indsats og derved tænker på de små sarte trafikanter, bliver det hele så meget lettere for alle. SFO Firkløveren TAK for al den dejlige mad I kære forældre sendte med Frøboets børn til Galla-festen i tirsdags. Det var overvældende så lækkert, varieret og alt alt for meget mad der stod på buffet-bordet. Festen var rigtig sjov, og vores oplevelse er, at alle havde en dejlig aften. På fredag sker der igen noget for Frøboet og 3. klasserne De flytter

6 Vi modtager, torsdag den 1. maj, de 99 nye børn, som skal starte i skole efter sommerferien. De skal i SFO og lære SFO livet at kende, før skoledagen kalder på dem i august. Det er nødvendigt, at skaffe fysisk plads til de nye børn, i ny bygning, hvorfor 3. klasserne flytter ud at deres nuværende klasselokaler. 3.A og 3.B flytter over i den gamle bygning og 3.C flytter ind i det midterste tårn på 2. sal i ny bygning. Derved får vi plads til de nye børn, op på 2. sal - i Frøboet. 2.Y og 3.-4.L holder også flyttedag, idet klasserne bytter lokaler - dermed bliver de tre klasser på 2. årgang samlet på 1. salen. De nye børn starter 1. maj hvor de delt i 4 grupper blå, grøn, gul og rød. Børnene kommer fra ca. 25 forskellige børnehaver. De får en grundig introduktion til vores SFO struktur med værksteder og aktiviteter. Den første tid er det altoverskyggende fokus på at skabe gode relationer og nye venskaber, det er en stor ting i barnets liv at starte i SFO, og det kan være svært at komme alene uden at kende andre overhovedet. Vi glæder os meget, til at lære de nye børn og deres forældre at kende. Vi er ved at realisere projekt de grønne haver på Beringsvej Vi har fået byttet sandet i den store sandkasse ud med noget jord, der bygges plante-kasser og så skal der sås grønt Det er vores mål og ønske at haverne bliver et spændende, frodigt og lærerigt projekt for børnene. Et sted hvor de har mulighed for at være med i hele processen fra frø til bord. Mere info om projektet vil følge. Påskeferien står før døren, SFO en har åbent fra kl til de første tre dage i uge 16. Mange børn og personaler holder ferie, så vi samler os i stueetagen og finder på noget sjovt og hyggeligt at lave med de børn som kommer. Rigtig god påskeferie til alle.. På ledelsens vegne Niels Peter Riising Skoleleder

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent:

Læs mere

L E M V I G KO M M U N E I N F O R M E R E R

L E M V I G KO M M U N E I N F O R M E R E R L E M V I G K O M M U N E I N F O R M E R E R FOLKESKOLEREFORM FREMTIDENS Velkommen til den nye folkeskole En ny hverdag begynder i vore folkeskoler efter sommerferien Lemvig Kommune har forberedt sig

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer!

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer! Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk Herning 9. juli 2014 Nyt fra skolelederen Alt er ikke som det plejer! Planlægningen af det kommende skoleår er ved

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Ullerup Bæk Skolens nye

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere