Spørgsmål og svar om den nye skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar om den nye skole"

Transkript

1 Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret og sammenhængende skoledag, der bliver længere for at skabe plads til at styrke den enkelte elevs trivsel og læring. Det betyder, at alle skal gå længere i skole fra det nye skoleår. Helt konkret øges det gennemsnitlige vejledende timetal pr. uge til: 30 timer for alle børn i 0. til 3. klasse (inkl. 2 timers lektiehjælp/faglig fordybelse ) 33 timer for alle børn i klasse (inkl. 3 timers lektiehjælp/faglig fordybelse) 35 timer for alle børn i klasse (inkl. 2 timers lektiehjælp/faglig fordybelse) Tilbuddet om lektiehjælp/faglig fordybelse er ikke obligatorisk. En stor del af den ekstra tid i skolen vil blive brugt til understøttende undervisning, faglig fordybelse, lektiehjælp, klassens tid, pauser, motion og bevægelse. Der er med andre ord tale om nye former for undervisning og læring - og ikke blot mere af det samme. Indskoling (0. 3. klasse) Mellemtrin (4. 6. klasse) Udskoling (7. 9. klasse) August 2014 Alle: 30 timer om ugen (inkl. 2 timers lektiehjælp) Alle: 33 timer om ugen (inkl. 3 timers lektiehjælp) Alle: 35 timer om ugen (inkl. 2 timers lektiehjælp) Timetallene ovenfor er ved 200 skoledage om året. Da eleverne i Odder kommune skal gå i skole i 203 dage i skoleåret , vil det ugentlige timetal være ca. ½ time mindre. >Hvordan kommer mit barns skoledag til at se ud? Jo tættere vi kommer på sommerferien, jo mere præcist kan skolelederen på din skole fortælle, hvad der kommer til at ske. Der er dog nogle generelle ændringer, der kommer til at præge skoledagen på alle skoler uanset kommune. Der kan være stor variation på skoledagens indhold fra dag til dag og uge til uge. Alle elever får mere motion og bevægelse, der skrues op for de vejledende timetal i en række fag, og udvalgte fag fx sprogfag introduceres tidligere. side 1

2 Alle elever får mere motion og bevægelse Ændring Indskoling: klasse Mellemtrin: klasse Udskoling: klasse Mere motion og bevægelse Alle elever skal have 45 min. bevægelse Her opgjort i gennemsnit pr. dag gældende fra 1/ Det vejledende timetal hæves i en række fag: Ændring Indskoling: klasse Mellemtrin: klasse Udskoling: klasse Mere dansk Mere matematik Alle: + 1 lektion Alle: + 1 lektion Mere natur og teknik 2. klasse: + 1 lektion 4. klasse: + 1 lektion Mere idræt Mere musik Mere Håndværk og design (erstatter Sløjd og Håndarbejde) 1. klasse: + 1 lektion 1. klasse: + 1 lektion 5. klasse: + 1 lektion 4. klasse: + 1 lektion Her opgjort i gennemsnit pr. uge i forhold til det vejledende minimumstal før 1/ lektion = 45 min. Tidligere introduktion af bl.a. sprog- og valgfag Ændring Indskoling: klasse Mellemtrin: klasse Udskoling: klasse Engelsk introduceres tidligere 2. fremmedsprog tysk eller fransk Valgfag fx mulighed for 3. fremmedsprog Geografi 1. og 2. klasse: 1 lektion 5. klasse: 1 lektion 6. klasse: 2 lektioner Fra 7. klasse: 2 lektioner 7. klasse: 1 lektion (flyttes ned fra 8. klasse) Her opgjort i gennemsnit pr. uge i forhold til det vejledende minimumstal. 1 lektion = 45 min. side 2

3 >Hvilke fag forsvinder? Og hvilke nye fag kommer til? Nogle fag slås sammen, nye fag kommer til og det faglige fokus ændres: Nye fag: Madkundskab erstatter Hjemkundskab og faget skal være med til at udvikle elevernes viden og færdigheder inden for mad og madlavning. Der vil fx være fokus på mad, smag og sundhed. Håndværk og design erstatter Håndarbejde og Sløjd. Her vil der være fokus på, at eleverne lærer at tænke fra idé til praksis. Faget tilbydes på et eller flere klassetrin i 4-7. klasse og tilbydes også som valgfag fra 7. klasse. Håndværk og design bliver løbende indfaset i skolevæsenet i Odder Kommune fra skoleåret 2015/16. >Hvad er understøttende undervisning? Den understøttende undervisning skal medvirke til at styrke elevernes faglige niveau og stiller bl.a. skarpt på elevens læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig udvikling, motivation og trivsel. Den understøttende undervisning skal ikke ses som et ekstra fag men nærmere som en ressource, der anvendes, så det giver mest mening i forhold til elevernes læring. Indholdet bliver udviklet og planlagt af de involverede lærere og pædagoger. Målene for understøttende undervisning er blandt andet: At hæve elevernes faglige niveau At sikre, at eleverne lærer på flere forskellige måder At eleverne arbejder med og bliver anerkendt for et bredere udsnit af deres evner, kompetencer og interesser At koble teori og praksis og den vej rundt opnå virkelighedsnær læring At give eleverne tid til at afprøve, træne og repetere færdigheder og kompetencer fra den fagopdelte undervisning I Gylling Skole & Børnehus vil den understøttende undervisning består af tid til læsefordybelse i 20 minutter om morgenen. Op til 2. klasse hverdag og i klasse nogle dage om ugen. Hverdag vil der fra kl være fællessamling for børnene. Der vil være forskellige aktiviteter på de forskellige dage. Fx tips og tricks til brugen af ipad, motion og bevægelse, fællessang, eleverne præsenterer noget, som de har lavet og vil vise for de andre børn. Det kan være alt fra en historie, som de har skrevet, et musiknummer, billeder fra en tur, fortælling om noget som de har lavet osv. I 0., 1. og 2. klasse vil der desuden være indlagt understøttende undervisning i løbet af en skoleuge. Der vil være 5,75 timer i 0. kl. og ½ time i 1. og 2. klasse. Her vil det være pædagogerne, som varetager den understøttende undervisning. Det kan både være indendørs og udendørs aktiviteter. >Hvordan styrkes og følges mit barns faglige niveau? Alle børn skal blive så dygtige, de kan, og det kan kun opnås, hvis undervisningen tilrettelægges, så den tager højde for elevens faglige niveau, interesser og øvrige kompetencer. Både elev og forældre inddrages, når der skal opstilles mål for den enkelte elevs udvikling og læring, og elevens udvikling følges tæt. side 3

4 >Hvordan sikres kvaliteten i undervisningen? Skolelederen har det overordnede ansvar for at sikre kvaliteten i undervisningen. Derfor er det også skolelederen, der i tæt dialog med lærerne planlægger, hvor og hvordan ressourcerne bruges bedst. Samtidig kommer lærerne og pædagogerne både til at tilbringe mere tid sammen og får mere tid sammen med eleverne. Målet er at alle elever som medarbejdere skal nyde godt af de stærke faglige miljøer, der får grobund på den enkelte skole, så der er rum for videndeling og udvikling af viden i faglige fællesskaber. I Odder Kommune ser vi medarbejdernes kompetencer som et af de vigtigste elementer i sikringen af stærke faglige fællesskaber. I skolevæsenet arbejder vi derfor med en efteruddannelses- og kompetenceudviklingsindsats med fokus på 6 overordnede områder: Synlig læring fokus på, at eleverne sammen med lærerne er med til at sætte mål for egen læring, Faglig og didaktisk kompetenceudvikling af medarbejdere, som indgår i lærings- og trivselsprocesser, Pædagogisk og strategisk skoleledelse, Det tværprofessionelle samarbejde styrkelse af samarbejdet mellem forskellige fagprofessioner, Digitale læringsmiljøer, Kompetenceudvikling ift. inklusion Efteruddannelses- og kompetenceudviklingsindsatsen er en løbende proces der kommer til at forgå henover en årrække. >Hvis mit barn skal i 1. klasse, skal det så have engelsk? Fra august skal alle elever have engelsk fra 1. klasse og frem. Det betyder også, at de kommende 2. klasser skal have engelsk fra skolestart i august >Hvis mit barn skal i 5. klasse, skal det så have tysk eller fransk? Fra august 2014 skal alle elever have 2. fremmedsprog fra 5. klasse. Alle skoler skal tilbyde tysk og kan vælge at tilbyde fransk. Det betyder også, at de kommende 6. klasser skal have deres andet fremmedsprog fra skolestart i august >Hvad betyder den forlængede skoledag for mit barns frie tid? Da skoledagen bliver forlænget, betyder det, at eleverne får mindre fri tid - og kortere tid i SFO og klub. Til gengæld bliver indholdet i skoledagen langt mere varieret og der samarbejdes blandt andet med det lokale kultur- og fritidsliv. Det er op til den enkelte skole at organisere skoledagen og udbuddet af aktiviteter og dermed også at sikre og sammensætte en varieret og motiverende skoledag. Da mange fritidsaktiviteter ligger sidst på eftermiddagen, bør det være muligt for eleverne at fortsætte til deres forskellige fritidsaktiviteter i forlængelse af skoledagen, som de gør i dag. Hvis elevens fritidsaktiviteter ligger inden for den lovpligtige skoledag, må det forventes, at de forskellige fritidstilbud tilpasser sig den nye skoledag. side 4

5 >Er der plads til at dyrke musik/idræt på eliteniveau i den nye skole? Hvis du vurderer, at dit barn ikke får samme mulighed for at dyrke musik/idræt i den nye skole, kan du kontakte skolelederen på dit barns skole og undersøge om dit barn - i begrænset omfang - kan fritages fra dele af den obligatoriske undervisning. Det kræver dog, at: Dit barn deltager i undervisningen i en kommunal eller statsligt støttet musikskole Dit barn er eliteidrætsudøver i en idrætsforening I begge tilfælde skal du som forælder kontakte skolelederen på dit barns skole, og den vej rundt anmode om at få dit barn fritaget. Det er kun skolelederen, der kan give tilladelse hertil. >Skal mit barn have 45 min. bevægelse hver dag? Og kræver det idrætstøj og bad? Alle elever får i gennemsnit 45 minutters motion og bevægelse om dagen. De 45 minutter er inkl. idrætstimerne og skal ses som et gennemsnit over et skoleår, da der fx kan være temadage og/eller uger, hvor bevægelse er i fokus eller perioder, hvor der er travlt med andre aktiviteter, og derfor ikke er lagt bevægelse ind i skoledagen. Der kan både være tale om små afgrænsede aktiviteter, der lægges ind efter behov, fx når eleverne har siddet stille længe og har brug for et skift for at sikre et godt læringsmiljø. Men idrætstimerne indgår også, og her vil eleverne både skulle medbringe idrætstøj og håndklæde, som de plejer. Målet er både at styrke elevernes sundhed og læring, så eleverne får så meget som muligt ud af undervisningen. Samtidig skal det fungere i praksis, og derfor vil de nye aktiviteter som regel hverken kræve omklædning eller bad. Det er dog op til den enkelte skole at tilrettelægge elevernes skoledag, så forhør dig på din skole, hvis du er i tvivl. I Gylling Skole & Børnehus vil der fortsat være indlagt bevægelse i fagene. Nogle gang kan det ske i klasseværelset, andre gange ses eleverne i fællesrummet eller ude, hvor de bevæger sig samtidig med at de løser en opgave. Herudover vil der være bevægelsesaktiviteter en dag om uden ved fællessamlingen. I frikvartererne vil der i noget af tiden blive tilrettelagt tilbud om at deltage i aktiviteter, som legepatruljen, sætter i gang. Legepatruljen består af børn fra forskellige klassetrin. >Er lektiehjælp obligatorisk? Og hvordan tilrettelægges tilbuddet? Lektiehjælp kan have mange forskellige former og navne fx lektiecaféer. Det skal ses som et tilbud til den enkelte elev om hjælp til lektierne eller mulighed for at fordybe sig fagligt og dermed blive dygtigere. Derfor anbefaler vi, at dit barn tager imod tilbuddet. Lektiehjælpen er dog ikke obligatorisk. Fravælger du/dit barn lektiehjælp, vil dit barn gå 2-3 timer mindre i skole om ugen afhængig af klassetrin. Den enkelte skole har ansvaret for lektiehjælpen og den faglige fordybelse. Det er derfor en god idé at forhøre dig på skolen, hvor og hvordan det bliver indrettet og tilrettelagt, hvad du og dit barn kan forvente at få ud af tilbuddet og hvem, der kommer til at stå for lektiehjælpen. I Gylling Skole & Børnehus slutter skoledagen af med lektiecafé/faglig fordybelse i klasse. Her kan børnene lave lektier, så de har færre, når de kommer hjem. Hvis de ikke har lektier, kan de lave andre faglige aktiviteter. Det kan fx være at læse om noget, som de er optaget af, lave en historie/bog på ipad, lave et musiknummer på ipad, arbejde med et særligt læringsmål, som er opstillet sammen med dem osv. Lektiecafeen/tid til faglig fordybelse vil blive varetaget af både lærerne og pædagogerne og vil komme til at foregå i barnets klasseværelse. side 5

6 >Kommer mit barn til at have lektier for derhjemme? Alle elever bliver tilbudt lektiehjælp efter skoletid. Hvis eleven fravælger lektiehjælpen (hvilket er muligt indtil næste folketingsvalg i 2016) eller ikke er blevet færdig med lektierne i lektiecaféen, skal lektierne fortsat laves derhjemme. Der vil dog være stor forskel på, om der vil være lektier hjemme fra skole til skole og fra klassetrin til klassetrin. >Hvor skal mit barn være, hvis det ikke vil benytte tilbuddet om lektiehjælp? Vi anbefaler, at lektiecafeen/faglig fordybelse ikke fravælges. Hvis tilbuddet fravælges, vil barnet kunne opholde sig i SFO-området imens. >Hvad sker der med mit barns SFO/klub? På de fleste skoler vil det fortsat være muligt for dit barn at gå i SFO eller klub. Dit barn kommer dog til at tilbringe kortere tid i SFO en/klubben og derfor reduceres forældrebetalingen i SFO-en fra nu 1814 kr./md. til 1372 kr./md. (Taksten for morgen-sfo er uændret 132 kr.). I juniorklubben forlænges åbningstiden til kl >Ændres der på mit barns mødetid om morgenen? Nej, det vil være som det plejer at være. >Hvad sker der med morgenpasningen? Morgenpasningen kommer umiddelbart til at foregå som hidtil. Det er dog en god idé, at henvende dig til barnets fritidsinstitution om eventuelle ændringer fx i placering. SFO-ens morgenåbningstid ændres ikke i Gylling Skole & Børnehus. >Hvilken voksne indgår i mit barns nye skoledag? Her kan du læse mere om de forskellige roller, de voksne har i dit barns nye skole: Lærere Dit barn vil opleve, at de får mere tid sammen med deres lærere end tidligere. Ligesom dit barn vil lærerne også være flere timer til stede på skolen end tidligere. De vil have flere undervisningstimer og samtidig i højere grad planlægge undervisning, afvikle møder mm. på skolen, inden for skolens normale åbningstid. Det er dog op til den enkelte kommune/skole at tilrettelægge de endelige rammer. Pædagoger Pædagogerne skal samarbejde med, understøtte og supplere læreren i løbet af skoledagen. De kommer derfor til at spille en stor rolle i dit barns skoleliv fremadrettet. I indskolingen skal pædagogerne også varetage afgrænsede undervisningsopgaver. En pædagog med kompetencer inden for bevægelse og motion vil kunne varetage idræt og bevægelse, ligesom en med kreative evner vil kunne varetage dele af musik- og billedkunsttimerne. De får altså en ny, bredere rolle. Pædagogernes kompetencer er særligt relevante i den understøttende undervisning, hvor eleverne har aktiviteter, der kræver og udfordrer deres alsidige udvikling og trivsel. side 6

7 Voksne med andre kompetencer Skolen åbnes op og inviterer lokalsamfundet til et tættere samarbejde. Hvor skolen skal samarbejde med musik- og ungdomsskolen, er samarbejdet med fx kultur-, fritids- og idrætsforeningen eller virksomheder frivilligt. Med det brede spektrum af muligheder er der stor sandsynlighed for, at dit barn kommer til at møde mange forskellige voksne med hver deres spidskompetencer fx musikskolelærere, naturvejledere, medarbejdere i de omkringliggende virksomheder, fodboldtræner mv. >Kommer forældremøder og skole-hjem samtaler til at ligge i skolens åbningstid? Der er ikke noget i folkeskolereformen eller de nye arbejdstidsregler, der fra centralt hold styrer planlægningen af aktiviteter som fx forældremøder og skole-hjem samtaler. Det er op til den enkelte kommune, hvordan man vælger at tilrettelægge de aktiviteter, der involverer dig som forælder. Der er med andre ord ikke centrale regler, der hindrer en fleksibilitet i fx afviklingen af møder og samtaler. På Gylling Skole & Børnehus hjemmeside og i ForældreIntra kan det nye princip for skole-hjemsamarbejdet læses. Her beskrives desuden konkret, hvordan samarbejdet kommer til at foregå. >Hvordan og hvornår kan jeg komme i kontakt med mit barns lærere? Har du brug for at komme i kontakt med dit barns lærer, kan du altid sende en besked via Forældreintra. Du kan dog ikke forvente at beskeden læses uden for skolens åbningstid. Lærerne vil normalt også være at træffe på selve skolen inden for normal åbningstid. Det er op til den enkelte kommune og skole at planlægge, hvordan kontakt uden for skolens åbningstid håndteres. Gylling Skole & Børnehus: Dette er beskrevet nøjere i princippet/udmøntning af princippet for skolehjemsamarbejde. >Kommer mit barn stadig på lejrskole? Gylling Skole & Børnehus: Ja, det er en aktivitet som vi fortsat vil prioritere. >Hvordan kommer reformen til at påvirke specialskoler og -klasser? Specialskoler og -klasser er som udgangspunkt også omfattet af skolereformen. Skoledagen bliver tilrettelagt fleksibelt, da det er vigtigt at skabe trygge og gode rammer for elever med særlig behov. Spørg på dit barns egen skole, hvordan de tilrettelægger den sammenhængende dag. >Hvordan samarbejder mit barns skole med lokale foreninger og virksomheder? Det er op til den enkelte kommune og/eller skole at indgå aftaler omkring samarbejde med det lokale fritids- og foreningsliv og virksomheder. side 7

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag Inspirationshæfte SåDaN GØR VI Maj 2014 Tema: En længere og varieret skoledag Det fælles og det unikke Direktør i Skoleforvaltningen Martin Østergaard Christensen glæder sig til at følge skolernes arbejde

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere